Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, Mikkeli Tuija Mustonen puh , fax. (015) , LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) ASEMAKAAVAN SELOSTUS / EHDOTUSVAIHE VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU TEKNINEN LAUTAKUNTA HYVÄKSYNYT KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT ALUSTAVASTI NÄHTÄVILLÄ KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT LAINVOIMAINEN

27 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus /ehdotus PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen... 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Ympäristön tila, luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset... 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset... 7 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset... 7 Korttelin 32 tontin 1 rakennuskielto kumoutuu ja kiinteistöllä voidaan rakentaa kaavan mukaisesti. Kaava on toteava, joten muita vaikutuksia ei ole Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät- ja määräykset Nimistö... 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 8

28 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus /ehdotus PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava-alueen muutos koskee 14. kaupunginosan, Lehmuskylän, korttelin 32 tonttia 10, ja korttelin 51 tonttia 1 sekä osaa Vesitorninpuistoa. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 51 laajennus. Asemakaavamuutos vaatii tonttijaon tekemisen korttelin 32, tontin 10 osalta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lehmuskylässä noin kahden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta länteen. Kaava-alue koostuu kahdesta erillisestä osasta: Kiiskinmäenkadun ja Pihlajatien risteyksessä (Kiiskinmäenkatu 25) sekä Pihlajatien ja Otavankadun välinen alue (Pihlajatie 2 ja Vesitorninpuisto). 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan työnimenä on Lehmuskylän pienet muutokset. Tavoitteena on korjata Kiiskinmäenkatu 25 tontin rajaus vastaamaan todellista tontin kokoa ja muotoa. Lisäksi Pihlajatie 2:n tontilla olevat noin 40 autopaikkaa eivät riitä vastaamaan tarvetta. Rakennuksen viereen on toteutettu pysäköintialue, joka merkitään kaavaan. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Ote ajantasa-asemakaavasta 3. Asemakaavan muutosehdotuskartta 4. Tilastolomake 5. Lausunnot ja muut palautteet sekä vastineet niihin 6. Liito-oravaselvityskartat sähköposteineen

29 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus /ehdotus TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan muutoksen luonnos on lähetetty tiedoksi osallisille Asemakaava Asemakaavan muutos sisältää korttelin 31 Erillispientalojen (AO) korttelialueen muuttamisen vastaamaan todellista kiinteistöjakoa. Korttelin 51 Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueen (YK) asuntojen määrä korjataan kahdesta kolmeen eli vastaamaan toteutunutta tilannetta. Pihlajatien alkuun rakennettu paikoitusalue merkittään kaavaan korttelin 51 laajennuksena. Asemakaavalla ei alueen rakennusoikeutta muuteta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaava vastaa olevaa tilannetta. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelun oloista Alueen yleiskuvaus Alue on rakennettu kaavan mukaisessa muodossa. Viimeisimpänä paikoitusalue, jonka määräalan viereisen kiinteistön omistaja on vuokrannut kaupungilta määräajaksi. Asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman on vuokraajalla oikeus lunastaa alue Ympäristön tila, luonnonympäristö Ei Muutoksia nykyiseen. Ennen paikoitusalueen rakentamista kartoitettiin tuolta alueelta mahdolliset liito-oravat ( ) Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimesta. Alueella ei havaittu merkkejä liitooravista. (Selvityskartat liitteenä 6.) Rakennettu ympäristö Kiiskinmäenkatu 25:ssä on noin 100 kem2 kokoinen asuinrakennus ja voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 200 kem2. Rakennusoikeutta ei asemakaavamuutoksessa muuteta. Pihlajatie 2:ssa on kaksi eri rakennusta, joista rukoushuone on 678 kem2 kokoinen ja asuinrakennus 226 kem2 kokoinen. Voimassa olevan asemakaavan mukaista rakennusoikeutta on käyttämättä 596 kem2. Rakennusoikeutta ei asemakaavamuutoksessa muuteta. Tontilla on 3 asuntoa ja rukoushuoneen käyttäjämäärä on 360 henkilöä. Autopaikkojen tarve siis Näistä tontille on sijoitettu noin 50 autopaikkaa. Tämä ei vastaa asemakaavan määräystä eikä käytön tarvetta. Kaavamuutos koskee alle kymmentä asukasta Maanomistus Kiiskinmäenkatu 25:n tontin ja Vesitorninpuiston omistaa Mikkelin kaupunki. Pihlajatie 2:n tontin omistaa Vanha Lestadiolaiskristillinen Yhdistys R.Y. Kiiskinmäenkatu 25 sekä alue Pihlajatie 2:n vieressä on vuokrattu kaupungilta.

30 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus /ehdotus Maanomistus kaava-alueella. Sinisellä kaupungin maat ja vihreällä kaupungilta vuokratut alueet. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Maakuntakaavassa (vahvistettu ) alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Ote maakuntakaavasta. Yleiskaava Oikeusvaikutuksettomassa Mikkelin yleiskaavassa (1990) suunnittelualue on: - Kiiskinmäenkatu 25 Monimuotoisen talotyypistön alue (A-1) - Pihlajatie 2 Julkisten palveluiden ja hallinnon alue (PY) sekä osin virkistysaluetta (V).

31 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus /ehdotus Ote yleiskaavasta Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavat Suunnittelualueen merkinnät hyväksytyissä asemakaavoissa ovat seuraavat: - Kiiskinmäenkatu 25 (Sisäasiainministeriö ) Omakotirakennusten ja muiden korkeintaan kahden perheen talojen korttelialue (AO) - Pihlajatie 2 ( ) Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK). Kaavassa on autopaikkavaatimus asunnoille 1 ap / asunto ja kokoontumistiloille 0,2 ap / istumapaikka. - Vesitorninpuisto (Sisäasianministeriö ) Lähivirkistysalue (VL). Rakennusjärjestys Mikkelin rakennusjärjestys on tullut voimaan

32 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus /ehdotus Laaditut selvitykset Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset: Liito-oravien elinympäristö, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (sähköposti liitteineen ) ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muutos on käynnistynyt kiinteistöjen omistajien ja kaupungin aloitteesta. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset MRL 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työtekoon tai mihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osalliset selviävät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, liite Vireilletulo Kaavan muuttamisen vireille tulosta on ilmoitettu osallisille lähetetyllä kirjeellä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla ja kaupungin www-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa. OAS:ia on korjattu teknisin korjauksin tienimien osalta Osallistumien ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan eteneminen päätöksenteko elimissä sekä nähtävillä oloajat ovat luettavissa tämän selostuksen kannessa. Koosteet eri vaiheissa saaduista mielipiteistä, huomautuksista ja lausunnoista ovat luettavissa liitteessä Viranomaisyhteistyö Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden selvittämiseksi MRA 66 :n mukainen viranomaisneuvottelulle olisi ollut tarvetta. Liito-oravien elinympäristön tiimoilta ollaan oltu yhteydessä ELY keskukseen keväällä Mikkelin seudun ympäristöpalvelut suorittivat maastokäynnin Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Olemassa olevien rakenteiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen vaikuttaa keskeisesti myös aluerakenteen taloudellisuuteen. Elinympäristön terveellisyydellä, turvallisuudella ja viihtyisyydellä on keskeinen merkitys niin asukkaille kuin elinkeinotoiminnalle. Kaupungin asettamat tavoitteet Lähtökohtana on ollut kaavan saattaminen vastaamaan olevaa yhdyskuntarakennetta. Paikoitusalueen puute Esikoislestadiolaiset Ry:n käytössä olevan rukoushuoneen läheisyydessä on ollut ajoittain ongelma liikenteen sujumiselle alueella.

33 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus /ehdotus Kaavamuutoksen hakijan tavoitteet Esikoislestadiolaiset Ry:n tavoitteena on saada rakennettua paikoitusalue palvelemaan rukoushuoneensa toimintaa. Kiiskinmäenkatu 25:n asemakaavan muuttaminen toteutetun kiinteistöjaon mukaiseksi poistaa sillä nyt olevan rakennuskiellon. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suunnittelutehtävä on luonteeltaan tekninen, eikä sen tavoitteet ja tarkoitus edellytä varsinaisten vaihtoehtoisten kaavaluonnosten laatimista. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on noin 7590 m2. Kaava-alueen kokonaisrakennusoikeus pysyy entisellään (1700 m 2 ). 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Kaava-alueen eteläosa, korttelissa 51 on Kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten korttelualuetta (YK) sekä Autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Autopaikkojen korttelialueella on merkintä, jolla osoitetaan autopaikkojen olevan varattu korttelin 51 tontin 1 käyttöön. YK korttelialueen rakennusoikeus on 1500 m 2 ja sinne saa sijoittaa kolme asuntoa. Tontin pohjois- ja eteläsivuilla on istutettava tontin osa. Tontin halki on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys. Kaava-alueen pohjoisosa on Erillispientalojen korttelialueetta (AO). Rakennusoikeus on 200 m 2 ja sinne saa sijoittaa kaksi asuntoa Muut alueet Lisäksi muodostuu kortteleihin rajautuvia lähivirkistysalueita. 5.3 Kaavan vaikutukset Korttelin 32 tontin 1 rakennuskielto kumoutuu ja kiinteistöllä voidaan rakentaa kaavan mukaisesti. 5.4 Ympäristön häiriötekijät Suunnittelualueen eteläpuolella on kokoojakatu meluvaikutuksineen. Kaavamuutoksessa ei ollut tarvetta huomioida erityisiä meluntorjuntatoimenpiteitä. 5.5 Kaavamerkinnät- ja määräykset Liite 3 näyttää asemakaavaehdotuksen. Merkinnät noudattavat pääosin ympäristöministeriön ohjeita. 5.6 Nimistö Ei muutoksia nimistöön. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

34 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Asemakaavan selostus /ehdotus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan muutoksesta ei ole laadittu kaavakartan- ja määräysten lisäksi muita ohjaavia suunnitelmia. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Paikoitusalueen rakentaminen on käynnistetty 6.3 Toteutuksen seuranta Asemakaavan toteutusta seurataan yhteistyössä Mikkelin kaupungin yksiköiden kanssa. Mikkelissä (käsittelypäivämäärä päätöksenteossa) Tuija Mustonen asemakaava-arkkitehti Ilkka Tarkkanen kaavoituspäällikkö LIITTEET

35 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, Mikkeli Tuija Mustonen puh , fax. (015) , LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

36 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEHTÄVÄ SUUNNITTELUKOHDE KIINTEISTÖTIEDOT/ OSOITE HAKIJA SUUNNITTELUN TAVOITE LÄHTÖTIEDOT/ NYKYTILANNE Asemakaavan muuttaminen. Suunnittelualue muodostuu kahdesta pienestä erillisestä kohteesta: omakotitontti Kiiskinmäenkadun ja Pihlajatien risteyksessä (Kiiskinmäenkatu 25) korttelissa 32 sekä Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten tontti (Pihlajatie 2) korttelissa 51 ja osa Vesitorninpuistoa Otavankadun varrella. 14. kaupunginosan, Lehmuskylän, kortteli 32 tontti 10, Kiiskinmäenkatu 25 ja kortteli 51 tontti 1, Pihlajatie 2 osa Vesitorninpuistoa Otavankadun varrella. Asemakaavan muutos on tullut vireille Esikoislestadiolaiset Ry:n ja Mikkelin kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on korjata Kiiskinmäenkatu 25 tontin rajaus vastaamaan todellista tontin kokoa ja muotoa. Lisäksi Pihlajatie 2:n tontilla olevat autopaikat eivät riitä vastaamaan tarvetta. Rakennuksen viereen on toteutettu pysäköintialue, joka merkitään kaavaan. Tavoitteen toteuttamiseksi tehdään maankäyttösopimus. Tavoite on yleis- ja maakuntakaavan mukainen. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja rakennuslainmukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. VAT tavoitteiden kokonaisuuksista tässä kaavatyössä erityisesti huomioitavia ovat toimivaa aluerakennetta sekä eheyttävää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevat tavoitteet. Maakuntakaavassa (vahvistettu ) alue on taajamatoimintojen aluetta (A). (Ks. kuva 1) Yleiskaavassa (1990) suunnittelualue on: - Kiiskinmäenkatu 25 Monimuotoisen talotyypistön alue (A-1) - Pihlajatie 2 Julkisten palveluiden ja hallinnon alue (PY) sekä osin virkistysaluetta (V). (Ks. Kuva 2.) 2 (8)

37 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1: Ote maakuntakaavasta. Kuva 2: Ote yleiskaavasta (8)

38 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualueen merkinnät hyväksytyissä asemakaavoissa ovat seuraavat: - Kiiskinmäenkatu 25 (Sisäasiainministeriö ) Omakotirakennusten ja muiden korkeintaan kahden perheen talojen korttelialue (AO) - Pihlajatie 2 ( ) Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK). Kaavassa on autopaikkavaatimus asunnoille 1 ap / asunto ja kokoontumistiloille 0,2 ap / istumapaikka. - Vesitorninpuisto (Sisäasianministeriö ) Lähivirkistysalue (VL). Kuva 3:Ote ajantasa-asemakaavasta. Nykytilanne Kiiskinmäenkatu 25:ssä on noin 100 kem 2 kokoinen asuinrakennus ja voimassa olevan asemakaavan mukaista rakennusoikeutta on käyttämättä noin 100 kem 2. Rakennusoikeutta ei asemakaavamuutoksessa muuteta. Pihlajatie 2:ssa on kaksi eri rakennusta, joista rukoushuone on 226 kem 2 kokoinen ja asuinrakennus 678 kem2 kokoinen. Voimassa olevan asemakaavan mukaista rakennusoikeutta on käyttämättä 596 kem2. Rakennusoikeutta ei asemakaavamuutoksessa muuteta. Tontilla on 3 asuntoa ja rukoushuoneen käyttäjämäärä on 4 (8)

39 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma henkilöä. Autopaikkojen tarve siis Näistä tontille on sijoitettu noin 50 autopaikkaa. Tämä ei vastaa asemakaavan määräystä eikä käytön tarvetta. MAANOMISTUS Kiiskinmäenkatu 25:n tontin ja Vesitorninpuiston omistaa Mikkelin kaupunki. Pihlajatie 2:n tontin omistaa Vanha Lestadiolaiskristillinen Yhdistys R.Y. Kiiskinmäenkatu 25 sekä alue Pihlajatie 2:n vieressä on vuokrattu kaupungilta. (Ks. kuva4.) Kuva4: Maanomistus kaava-alueella. Sinisellä kaupungin maat ja vihreällä kaupungilta vuokratut alueet. ARVIOINTITIEDOT Vaikutusten arvioinnissa asetetaan rinnakkain oleva tilanne ja kaavamuutoksen mahdollistama tilanne. Valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia mm. asumiseen, kaupunkikuvaan, luonnonarvoihin, kulttuuri- ja rakennushistoriallisiin arvoihin sekä pysäköinti- ja liikennejärjestelyihin. Vaikutukset raportoidaan kaavaselostuksessa ja tarvittaessa erillisliitteinä olevissa muissa selvityksissä. Hankkeen arviointi tapahtuu kaavoitusprosessin yhteydessä asiantuntijoiden ja osallisten kanssa. 5 (8)

40 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liito-oravien esiintymistä alueella tutkittiin Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimesta. Tarkastelualueelta ie löytynyt merkkejä liito-oravasta, vaikka muutoin tähtitorninmäenalue on liito-oravan lisääntymis- ja levähdysaluetta. Mikäli työn aikana tulee esille muita selvitystarpeita, laaditaan tarvittavat selvitykset. OSALLISET Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat - hakijat - alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, Vuokralaiset ja asukkaat (naapurit) - kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset - kaupungin viranomaiset - Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur- Savon Sähkö Oyj, teleoperaattorit - kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan osallisuudenmääritelmän. Listaa osallisista täydennetään tarvittaessa. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Asemakaavoituksen alkaminen ilmoitetaan osallisille kirjeellä. Isännöitsijää pyydetään välittämään tieto kaavoituksesta yhtiönsä asukkaille ja osakkaille. Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon voi tutustua myös kaupunkisuunnittelu osastolla (Maaherrankatu 9-11) ja internetissä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin. MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ole tarpeen, elleivät muut viranomaiset sitä esitä. Kaavan nähtävillä olosta ja voimaan tulosta kuulutetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä muussa kunnassa 6 (8)

41 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä. Kaavoitustyön vaiheesta ilmoitetaan kerran vuodessa kaavoituskatsauksessa. KÄSITTELYAIKATAULU Tavoiteaikataulu: ehdotus teknisessä lautakunnassa 11/2014, kaupunginhallituksessa ja nähtävillä 11-12/2014, valtuustossa 05/2015. VALMISTELUSTA VASTAA Asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen puh sähköposti Kirjallinen palaute Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnitteluun. os PL 278, MIKKELI tai sähköpostitse toimistosihteeri Kirsi Avelin, puh PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Mikkeli , korjattu Tuija Mustonen asemakaava-arkkitehti LIITTEET Liite 1: Alustava luonnos asemakaavamuutokseksi. 7 (8)

42 0932 Lehmuskylän pienet muutokset Mikkelin kaupunki Alustava luonnos asemakaavamuutokseksi LIITE 1 Huom! Ei mittakaavassa. 8 (8)

43

44

45

46

47

48 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 491 Mikkeli Täyttämispvm Kaavan nimi 14. kaupunginosa Lehmuskylä, osat kortteleita 32 ja 51 Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 0932 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,7589 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,7589 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,22 0, A yhteensä 0, , ,15-0, P yhteensä Y yhteensä 0, , ,37 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,0547 7,2-0,1433 R yhteensä L yhteensä 0, ,9 0,1451 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

49 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,22 0, A yhteensä 0, , ,15-0, AO 0, , ,15-0, P yhteensä Y yhteensä 0, , ,37 0, YK 0, , ,37 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,0547 7,2-0,1433 VP -0,0114 VL 0, ,0-0,1319 R yhteensä L yhteensä 0, ,9 0,1451 Kadut -0,0214 LPA 0, ,0 0,1665 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

50 Mustonen Tuija Lähettäjä: Pasonen Hanna Lähetetty: 5. huhtikuuta :37 Vastaanottaja: Mustonen Tuija Aihe: Pihlajatien liito-oravat Liitteet: 1339_001.pdf Hei, Liitteenä olevissa kartoissa on aluerajaus, jolta tarkastin liito oravien esiintymisen Kuten aiemmin jo kerroin, tarkastetulta alueelta ei löytynyt merkkejä liito oravasta. Muutoin tähtitorninmäen alue on liito oravan lisääntymisja levähdysaluetta (inventoitu viimeksi keväällä 2012). Hyvää viikonloppua! Terv. Hanna 1

51 LEHMUSKYLÄN PIENET ASEMAKAAVAMUUTOKSET VASTINEET OAS VAIHE 1. Etelä Savon maakuntaliitto (sähköpostiviesti) 1.1 Ei kommentoitavaa. Merkitään tiedoksi. 2. Etelä Savon Pelastuslaitos (saapunut ) 2.1 Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa Mikkelin Lehmuskylän pienet muutokset )(osat kortteleita 32 ja 51) asemakaavan muutokseen. Merkitään tiedoksi 3. TeliaSonera Finland (sähköpostiviesti) 3.1 Ei ole huomautettavaa. Merkitään tiedoksi. LEHMUSKYLÄN PIENET ASEMAKAAVAMUUTOKSET VASTINEET EHDOTUSVAIHE 4. Etelä Savon maakuntaliitto (sähköpostiviesti) 4.1 Ei kommentoitavaa. Merkitään tiedoksi. 5. Etelä Savon Pelastuslaitos (saapunut ) 5.1 Ei ole huomautettavaa. Merkitään tiedoksi 6. TeliaSonera Finland (sähköpostiviesti) 6.1 Ei ole huomautettavaa. Merkitään tiedoksi.

52

53

54 Henkilöstöpalvelujen väliaikainen ohje harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden pitämisestä Kaupunginhallitus Liite 1 29 Mauno Judström Henkilöstöpäällikkö Kimmo Töttölä Henkilöstöjohtaja

55 Väliaikainen ohje 1. Tämä väliaikainen ohje on voimassa Ohjetta sovelletaan myönnettäessä viranhaltijoille ja työntekijöille sellaisia välisenä aikana pidettäviä harkinnanvaraisia palkattomia virka- ja työvapaita, joista ei aiheudu sijaistus- eikä ylityötarpeita. 3. Niissä tehtävissä, joissa yhden tai useamman työpäivän palkattomien vapaiden antaminen ovat mahdollisia, toimitaan niin, että viranhaltija/työntekijä menettää palkan vain niiltä työpäiviltä, jolloin hän on työstä poissa. Arkipyhä ja viikonloppu katkaisevat palkattoman vapaan. 4. Palkattomat vapaat anotaan ja myönnetään vain niille työpäiville, joista viranhaltija/työntekijä ja esimies ovat keskenään sopineet. Henkilö voi olla palkattomalla vapaalla yhden tai useamman työpäivän sen mukaisesti kuin hän esimiehensä kanssa sopii. 5. Jaksotyötä tekeviin sovelletaan KVTES III luvun muuttuvia Poissaolon vuoksi keskeytyneen työaikajakson työaikamääräyksiä. Mikäli työaikajaksolla on poissaolo vuosiloman tai virka- /työvapaan tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, kyseistä työaikajaksoa pidetään keskeytyneenä. Uusien määräysten mukaan keskeytys on joko ennalta suunniteltu tai muu keskeytys. Poissaolon vaikutus ylityörajaan riippuu siitä, onko poissaolo eli keskeytys suunniteltu etukäteen vai ei. Nykymääräysten vajaan kalenteriviikon ennalta tiedettyä keskeytystä koskeva työaikataulukko poistuu käytöstä.

56 Väliaikainen ohje jatkuu 6. Opettajiin sovelletaan OVTES:n Osion A, Yleisen osa 37 :ä (Virkavapaan vaikutus palkkaukseen) soveltamisohjeineen sekä tuohon soveltamisohjeeseen Mikkelin kaupungissa tehtyä paikallista täsmennystä. 7. Vaikka tämä ohje poikkeaa normaalista käytännöstä siten, että palkatonta vapaata voidaan anoa ja myöntää pelkästään työpäiville, käyttäytyvät palkattomat vapaat muutoin KVTES:n määräysten mukaisesti. Esim. ensisijaisuusperiaatteen mukaan sairausloma ei siirrä palkatonta vapaata. 8. Tätä väliaikaista ohjetta ei sovelleta myönnettäessä alkaen pidettäviä harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita. HUOM: Esimerkkejä palkattoman vapaan anomisesta ja myöntämisestä on oheisessa liitteessä 1.

57 Väliaikaisen ohjeen liite 1 Esimerkkejä palkattoman vapaan anomisesta ja myöntämisestä a) Henkilö haluaa 2 päivää palkatonta vapaata. Hän voi sijoittaa ne viikonlopun yhteyteen haluamallaan tavalla, eikä hän menetä palkkaa lauantailta eikä sunnuntailta. Palkaton vapaa tulee kuitenkin anoa ja myöntää niin kuin se käytetään. Esim. perjantai ja maanantai (HUOM: EI siis perjantaista maanantaihin) tai torstai ja perjantai tai maanantai ja tiistai. b) Henkilö haluaa pidentää joululomaansa. Hän ottaa 5 työpäivää palkatonta vapaata viikolle 51 ja 3 työpäivää viikolle 52. Hän saa siis kahden viikon joululoman kahdeksan päivän palkalla. Palkattomat vapaat anotaan ja myönnetään siis viikolle 51 maanantaista perjantaihin ja viikolla 52 maanantaista keskiviikkoon. HUOM: Palkatonta vapaata EI SAA anoa eikä myöntää viikon 51 maanantaista viikon 52 keskiviikkoon. c) Jos joku kuitenkin anoo palkattoman vapaan viikonlopun yli, niin hän menettää viikonlopun palkan

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (26) Kaupunginvaltuusto 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 18:00-19:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1

433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Valkeakosken kaupunki 11.6.2011 Sivu 1/34 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 11.6.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 433 ALUESAIRAALAN KAAVAMUUTOS 1 Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan punaisella.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot