KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Vesikolmio Oy:lle Kalajokilaakson keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihankkeelle 155 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Kalajoen Himangan palvelupisteen asiakaspalvelun siirto Kalajoen Himangan kirjastoon 158 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka Hihnala Tarmo Niemelä Kullervo Pahkala Eija Saari Hanna Tuliniemi Juha Untinen Jorma Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Lisätiedot POISSA Puusaari Alpo varapj Märsylä Pekka valt.pj LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Alho ja Eija Pahkala. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Sirkka Alho Eija Pahkala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen Vesikolmio Oy:lle Kalajokilaakson keskuspuhdistamoja siirtoviemärihankkeelle 150/ /2014 Khall 154 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Vesikolmio Oy on toteuttamassa vuosien aikana Kalajokilaakson keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihankkeen oheismateriaalina ole van in ves tointi ohjel man mukaisesti. Hankkeen rahoitustarve on 30 miljoo naa eu roa, josta 15 miljoonaa euroa on pitkäaikaista lainaa ja 15 miljoonaa kunta yri tystodis tusohjelman mukaista lyhytaikaista rahoitusta. Vesikolmio Oy hakee tässä vaiheessa osakakuntien takauksia maksimissaan 15 miljoonan euron lyhytaikaiseen rahoitukseen. Kuntarahoituksen kanssa tehdään kuntayritystodistusohjelma. Nordean sekä Danske Bankin kanssa tehdään yritystodistusohjelmat. Takaajat sitoutuvat kunta- ja yritystodistusohjelmien puitteissa liikkeelle laskettujen, yhteismäärältään enintään 15 miljoonan euron suuruisten kunta- ja yritystodistusten takaisin mak sami sen vakuu deksi omavelkaiseen takaukseen. Takaus kattaa kunta- ja yri tysto distus ten pääoman mahdollisine korkoineen, viivästyskorkoineen ja pe ri mäkului neen. Takaus ei ole yhteisvastuullinen, vaan takaajat vastaavat edellä mai nituista maksuvelvoitteista omistusoikeuksiensa suhteessa. Kuntien ta kausprovisio maksetaan vuoden lopussa olevan luottomäärän mu kaan. Vesikolmio Oy hakee Kalajoen kaupungin omavelkaista takausta euron kunta- ja yritystodistusohjelman limitille. Esityslistan oheismateriaalina ovat Vesikolmio Oy:n investointiohjelma vuo sille sekä osakkaiden takausmäärät 15 milj. euron rahoituk seen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki myöntää enintään eu ron omavelkai sen ta kauk sen Vesikolmio Oy:n kunta- ja yritystodistusohjelman li mitille. 2) että Kalajoen kaupunki perii takauksesta vuosittaisen 0,5 prosentin suuruisen takausprovision takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 51/ /2013 Khall 155 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja lailli suuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan kaupunginhallituksen on jä tettävä päätös täytäntöön panematta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellises sä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että pää tös on muuten lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava val tuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kalajoen valtuusto on kokoontunut: , pöytäkirja nro 3/2014 on ollut yleisesti nähtävillä Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa Kalajoen valtuuston päätösten olevan laillisia ja päättää panna ne täytäntöön.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna / /2014 Khall 156 (Valmistelu: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti val tion ta lous arvion ra joissa, jos kunta en si si jai sesti poik keuk sel listen tai tilapäis ten kun nallis ta loudel listen vai keuk sien vuoksi on li sätyn ta lou dellisen tuen tar peessa. Sen ar vioin nissa ote taan huomioon myös pai kal liset erityis olo suhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionvarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Em. ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 a :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä 20 M. Hakemukset tulee toimittaa valtiovarainministeriöön mennessä. Vuosien keskimääräinen vuosikate /asukas koko maassa on 324 ja Kalajoen kaupungin 335. V Kalajoen kaupungin vuo sikate on 391 /asukas. Kertyneitä ylijäämiä oli viime vuoden lopussa Ka lajoen kaupungilla 11,9 milj. eli 943 /as. Rahoitusvarallisuus ((saami set + ra hoitus-arvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - (vieras pääoma - saa dut ennakot)) asukasta kohti Kalajoen kaupungilla oli viime vuonna , jo ka 222 suurempi kuin edellisenä vuonna. Taloutensa perus teella Ka lajoen kaupungilla on tuskin mahdollisuutta saada valtionosuuden koro tusta v Talousjohtaja: Kalajoen kaupunki ei hae vuonna 2014 kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Kaupunginjohtaja: Kaupunginjohtaja hyväksyy talousjohtajan esityksen.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kalajoen Himangan palvelupisteen asiakaspalvelun siirto Kalajoen Himangan kirjastoon 155/ /2014 Khall 157 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Ma ri Pentti työskentelee tällä hetkellä osa-aikaisesti Himangan palvelutoimiston infossa. Hänen työ ai ka ja kau tuu 50 % pe rus tur van (Hi man gan terveys ase ma) ja 50 % yleis hal linnon kes ken (Hi man gan pal ve lutoi misto). Mari Pentin työsopi mus Himangan palvelutoi mistossa on määräaikainen Määräaikaisuuden perus teena on pal velutoimis ton toi mintojen uudelleen organisointi. Mari Pentti on jäämässä perhevapaalle. Perusturva palveluista on ilmoitet tu, että palveluissa ei ole tarvetta pal kata osa-osa kaista työntekijää Ma ri Pentin perhevapaan ajaksi. Vuoden 2014 talousarvio sisältää seuraavat henkilöstömuutokset: Hallintopalvelut: asiakaspalveluissa ja kopioinnissa 0,5 toimistosihteerin vähen nys. Hi man gan palvelupisteen asiakaspalvelu hoidetaan Himangan kirjastosta Kaupunginhallituksen päättämässä talousarviokehyksessä 2015 on hallinto palveluiden sopeutustarve Työajanseurannasta saa ta villa tie doilla asiakaskäynnit olivat vähäisiä. Yhden kuukauden seurannan aikana työaikaa käytettiin 14 tuntia asiakaspalve luun. Kirjaston kanssa on neuvottelut palvelupisteen asiakaspalve lun siirrosta Kalajoen Hi mangan kirjastoon. Kirjasto suhtautuu myönteisesti asiakaspalvelun siir toon Himangan kirjastoon. Kirjasto on luonteva paikka myös tällaiselle asiakaspalvelutoiminnalle. Kirjastojen palvelutehtävät ovat lisääntyneet maassamme viime vuosina merkittävällä tavalla. Perinteisen kirjastotoi minnan lisäksi niistä on tullut kansalaisille tärkeitä monipalvelu pisteitä. Asiakaspalvelun siirto kirjastoon ei aiheuta lisähenkilökunnan palkkaamista. Kuntalaisten kannalta palvelupisteen aukiolot pitenevät ja ovat vakioidut. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy Kalajoen Himangan palve lu pis teen asiakaspal velun siir ron Kalajoen Hi mangan kirjastoon. Asiakaspalvelu alkaisi kirjas tossa elo kuussa 2014.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall 158 Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Vs. henkilöstöjohtaja on tehnyt seuraavan henkilöstörahapäätöksen: Henkilöstörahan myöntäminen kuntoutuksen henkilökunnan virkistyk seen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja kuntoutuksen henkilökun nan virkistykseen. Raha maksetaan jälkikäteen laskua tai kuittia vastaan. Vastuuhenkilö on Minna Sipilä. Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/muut tilat: Pirkonsuontie 10 /jäähalli/jht Kalajoki ry - vuokrattu osoitteessa Pirkonsuontie 10 sijaitsevan jää hallin alkaen toistaiseksi JHT Kalajoki ry:lle urheilu- ja viihdetapahtumien sekä JHT-edustusjouk kueen har joitus- ja sarjapelejä varten. Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/liiketilat: Kalajoentie 1 / Koy Kalajoen Linja-autoasema / Kotileipuri Raija Hukari - vuokrattu ns. linja-autoaseman kiinteistössä osoitteessa Kalajoentie 1 sijaitsevan n. 30 m2 liikehuoneiston nro 3 Kotileipuri Raija Hukarille varastokäyttöön alkaen toistaiseksi molemminpuolisella yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Talousjohtaja on tehnyt seuraavan kassaa ja tilejä koskevan päätöksen: Kuntatodistuksen liikkeelle laskeminen/ laskettu liikkeelle Danske Bank Oyj:n kautta 3,5 M :n kuntatodistus ajalle Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall 159 Seuraavat asiat ovat saapuneet kaupunginhallitukselle tiedoksi: Kirjeet yms. - Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Hyvän ikääntymisen kehitysympäristö Sonectus -projektin projektisuunnitelman muutospäätös Kalajoen kau pun ki on projektissa mukana osatoteuttajana ja projektia hallinnoi Ou lun am mattikorkeakoulu Oy. Jatkoaika ja toteuttajatahojen organisaatiomuu tokset on hyväksytty tällä päätöksellä. - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koskien eritysavustuksen myöntämistä. Myönnetty euroa perusopetuksen ryhmäkoon pie nentämiseen. - Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kirje koskien Pohjois-Pohjanmaan TE -toimiston aisantuntijoiden nimeämisestä kuntayhteistyöhön. - Keva, Virkakirje Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tie dok si an to jä sen yh teisölle tekemistään hallintopäätöksistä joiden osalta pöytäkirjat ovat nähtävinä Kevan toimistossa Helsingissä Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksen vuodelta Tilintarkastaja on jättänyt päivätyn tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 ja päivätyn tilintarkastajan raportti 2/2013. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus ovat tämän esityslistan oheismateriaalina. Pöytäkirjat, esityslistat ym. - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, yhtymähallitus nro 5/ Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, yhtymävaltuusto Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus nro 5/2014. Löytyy osoitteesta - Korpelan Voima kuntayhtymä, yhtymäkokous nro 1/ kello Kalajoen Pohjan- ja Vasankarin kylien Osakaskunnan vuosikokous Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 154, 155, 158, 159 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 156, 157 Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Perusturvalautakunta Aika 27.08.2014 klo 16:00-17:10 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/2013 1. Kunnanhallitus. Aika 02.09.2013 klo 16:30-17:57. Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/2013 1. Kunnanhallitus. Aika 02.09.2013 klo 16:30-17:57. Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 14/2013 1 Kunnanhallitus Aika 02.09.2013 klo 16:30-17:57 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 162 Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot