2.2!Esteettömyys!opiskelijavalinnoissa !Valintaperusteet!ylempään!ammattikorkeakoulututkintoon!johtavaan!koulutukseen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2!Esteettömyys!opiskelijavalinnoissa... 8 2.3!Valintaperusteet!ylempään!ammattikorkeakoulututkintoon!johtavaan!koulutukseen!"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN'AMMATTIKORKEAKOULUN'OPISKELIJAVALINNAN' PERUSTEET'KORKEAKOULUJEN'YHTEISHAUISSA'2016 SISÄLLYSLUETTELO 1YLEISOSIO,AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVAKOULUTUS Hakukelpoisuusammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin Hakukelpoisuudenosoittaminen Valintaperusteet Harkinnanvarainenhaku Kielitaidonosoittaminenvalinnoissa Suomentairuotsinkielikoe Englanninkielitaidonosoittaminenjavapautuskielikokeesta Esteettömyysopiskelijavalinnoissa Valintatasapisteissäolevienvälillä YLEISOSIO,YLEMPÄÄNAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuusylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavaankoulutukseen (koskeesuomenkielisiä,ruotsinkielisiäjavieraskielisiäkoulutuksia) Esteettömyysopiskelijavalinnoissa Valintaperusteetylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavaankoulutukseen (koskeesuomenkielisiä,ruotsinkielisiäjavieraskielisiäkoulutuksia) Valintatasapisteissäolevienvälillä KULTTUURIALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO... 9 Suomenkielinenkoulutus MATKAILUUJARAVITSEMISALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinenkoulutus SOSIAALIUJATERVEYSALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinenkoulutus,päiväUjamonimuotototeutus Vieraskielinenkoulutus,päivätoteutus TEKNIIKANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Insinöörikoulutus,suomenkielinenkoulutus MERENKULKUALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinenkoulutus LIIKETALOUDENAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinenkoulutus,päivätoteutus Suomenkielinenkoulutus,monimuotototeutus Vieraskielinenkoulutus AIKATAULULIITE...

2 1 1YLEISOSIO,AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVA KOULUTUS 1.1Hakukelpoisuusammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin Hakukelpoisuudestaammattikorkeakouluihinonsäädettyammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voithakeaammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin,josoletsuorittanut suomalaisenlukionoppimääränja/taiylioppilastutkinnon InternationalBaccalaureateUtutkinnon(IB) EuropeanBaccalaureateUtutkinnon(EB) ReifeprüfungUtutkinnon(RP) 120opintoviikonlaajuisensuomalaisenammatillisenperustutkinnontaisitä vastaavanaiemmanvähintään80opintoviikonlaajuisenammatillisen tutkinnon suomalaisenopistoasteentaiammatillisenkorkeauasteentutkinnon näyttötutkintonasuoritetunsuomalaisenammatillisenperustutkinnon, ammattitutkinnontaierikoisammattitutkinnontainiitävastaavan aikaisemmantutkinnontai ulkomaisenkoulutuksen,jokaasianomaisessamaassaantaa hakukelpoisuudenvastaaviinkorkeakouluopintoihin. Joihinkinhakukohteisiinammattikorkeakoulutvoivatvaatiatietyntutkinnontaimuita todistuksia(esim.kielitodistus,jostalisätietojakohdassa1.5.2). Joihinkinammattikorkeakouluihinhaettaessavoidaanharkinnanvaraisestitodeta hakukelpoiseksihakija,jollaammattikorkeakoulukatsooolevanriittävättiedotjataidot ammattikorkeakouluopintojavartenkyseiseenhakukohteeseen.lisätietojaonkohdassa Hakukelpoisuudenosoittaminen Haussa'käytetyn'tutkinnon'on'oltava'suoritettuna'niin,ettälopullisentutkintotodistuksen kopioonperilläkorkeakoulussaopiskelijavalinnantulostenjulkaisemisenjälkeenennalta ilmoitettunamääräaikana(ks.aikataululiite). Opiskelijavalinta'on'aina'ehdollinen'siihen' asti'kunnes'ammattikorkeakoulu'on'tarkistanut'valintaan'vaikuttavat'tutkintoj'ja' työtodistukset.'ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,jostodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataijoshakijaonantanutitsestään Tutkinnon'on'kuitenkin'oltava'valmis'jo'hakuajan'loppuun'mennessä,'jos'hakija: eioleeuutaietaumaankansalainenjahakeesuomenulkopuolella suoritetullatutkinnolla(poislukienebu,ibujarpututkinnollahakevat) Suomalaisella'tutkintotodistuksella'hakevien'eitarvitsetoimittaatodistusjäljennöstä, vaantodistuksettarkistetaanhyväksytyksitulleilta.poikkeuksenaovatennenvuotta1990 suomalaisenylioppilastutkinnonsuorittaneet,joidenontoimitettavatodistuskopiotennalta ilmoitettunamääräaikanakorkeakoulujenhakijapalveluihin(ksaikataululiite). OsoittaakseenhakukelpoisuutensaSuomen'ulkopuolella'suoritetulla'tutkinnolla' hakevan'onennaltailmoitettunamääräaikana(ks.aikataululiite)toimitettavakopio

3 2 hakemuksensaperusteenaolevastalopullisestatutkintotodistuksestaylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveenaolevanammattikorkeakoulunhakijapalveluihin,jokatekee päätöksenhakukelpoisuudestakaikkiinammattikorkeakoulujenhakutoiveisiin.tämäei koskehakukautenavalmistuviaeuu/etaumaankansalaisia,eikäib,ebtairpututkinnolla hakevia,joidentuleetoimittaatodistuskopiotennaltailmoitettunamuunamääräaikana(ks. aikataululiite). Vainlopullinentutkintotodistusvoidaanhyväksyä,tilapäisiätaiväliaikaisia todistuksiaeihyväksytä. Jostutkintotodistuksenkielieiolesuomi,ruotsitaienglanti,niinhakijanonlisäksi toimitettavakopiovirallisenkielenkääntäjänkäännöksestä.käännöksessätuleeolla kääntäjänallekirjoitusjaleima.käännöstuleetoimittaaennaltailmoitettunamääräaikana korkeakoulujenhakijapalveluihin(ks.aikataululiite). Joshakijaonpakolainen'taipakolaiseenrinnastettavassaasemassa,eikähänvoitodistaa tutkintoaanasiakirjoin,ammattikorkeakouluvoikutsuahakijanvalintakokeeseen.hakijalla tuleeollapakolaisstatuksestaankertovaviranomaispäätös(turvapaikkapäätöstai oleskelulupasuojelunperusteella).hakijantuleetoimittaakopiokyseisestäpäätöksestä kaikkienhakukohteidenammattikorkeakoulujenhakijapalveluihinennaltailmoitettuna määräaikana(ks.aikataululiite). Englanninkielisiintutkintokoulutuksiinhaettaessahakijoidentuleelisäksitoimittaatodistus' englannin'kielen'taidostaan'korkeakoulujenhakijapalveluihin.'tämäeikoskeeuu/etau maankansalaisia,eikäsuomalaisellatutkintotodistuksellahakevia,elleiväthehae vapautustavalintakokeenyhteydessäpidettävästäkielikokeesta.lisätietojaonkohdassa Valintaperusteet Korkeakoulumääritteleehakukohteittain,mitkäallaolevistavalintatavoistaovatkäytössä kyseisessähakukohteessa,sekäantaavalintatapakohtaisetaloituspaikat. Pohjakoulutuksestariippuenhakijatovatmukanavalitsemallaanalallakäytössäolevissa valintatavoissa.hakijavoitullavalituksivainyhdellävalintatavalla. Koulumenestyksenpisteytykseenliittyvätpistetaulukotlöytyvätjokaisenkoulutusalan alakohtaisistavalintaperustesuosituksista. Valintapisteidenenimmäismääräonseuraava: VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE Valintakoe 40/70/100pistettä VALINTATAPA'2:'KOULUMENESTYS'JA'VALINTAKOE'(valintatavassa'mukana'vain' ylioppilastutkinnolla'hakevat) Vaihtoehto'2A Koulumenestys 30pistettä(ylioppilastutkinnonarvosanat) Valintakoe 70pistettä Yhteensä 100pistettä Vaihtoehto'2B Koulumenestys 60pistettä(ylioppilastutkinnonarvosanat) Valintakoe 40pistettä Yhteensä 100pistettä

4 3 VALINTATAPA'3:'VALINTAKOE'JA'TYÖKOKEMUS Valintakoe 70pistettä Työkokemus 30pistettä Yhteensä 100pistettä ValintaonehdollinensiihenastikunnesammattikorkeakouluontarkistanutkouluUja työtodistukset.ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,jostodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataijoshakijaonantanutitsestään virheellisiätietoja. EBJ,'IBJ'ja'ReifeprüfungJtutkintojen'muuntokaava IBUtutkinnon,EBUtutkinnonjaReifeprüfungUtutkinnonsuorittaneethakijatmuuntavat tutkintotodistuksensaarvosanatseuraavanmuuntotaulukonmukaisesti: EBJtutkinto IBJtutkinto' (Diploma) Reifeprüfung Jtutkinto Suomalainen' ylioppilastutkinto Matematiikka Muu'aineJ' kohtainen' koe 9,50 10,00 9,00 10,00 7(Excellent) 13 15pistettä Laudatur 8,50 9,45 8,00 8,95 6(Verygood) 12 10pistettä Eximiacumlaude approbatur 7,00 8,45 7,00 7,95 5(Good) 8 9pistettä Magnacumlaude approbatur 6,00 6,95 6,00 6,95 4(Satisfactory) 7pistettä Cumlaude approbatur 5,00 5,95 5,00 5,95 3(Mediocre) 5 6pistettä Lubenter approbatur 4,00 4,95 4,00 4,95 2(Poor) 4pistettä Approbatur 1.4Harkinnanvarainenhaku Ammattikorkeakoululain25 :nmukaan ammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin voidaanottaaopiskelijaksiuuhenkilö,jollaammattikorkeakoulukatsooolevanriittävättiedot jataidotopintojavarten. Lainkohdallaviitataanhakijoihin,joillaeiole ammattikorkeakoululaissamääriteltyäyleistäkelpoisuuttaamkututkintoonjohtaviinopintoihin taijotkaeivättäytäammattikorkeakoulunvalintaperusteidenmukaisiahakukohteen pohjakoulutusvaatimusta.näidenhakijoidenarvioiminenhakukelpoiseksiperustuuns. harkinnanvaraiseenhakuun. Satakunnan'ammattikorkeakoulu'ei'käytä'amkJtutkintoon'johtavassa'koulutuksessa' harkinnanvaraista'hakua.'hakijaltavaaditaanhakukelpoisuudentäyttämiseen hakukohteestariippuenjokoyleinenkelpoisuusamkututkintoonjohtaviinopintoihintai hakukohteelleerikseenmääriteltypohjakoulutus.

5 4 1.5Kielitaidonosoittaminenvalinnoissa 1.5.1Suomentairuotsinkielikoe Suomentairuotsinkielikoevoidaanjärjestäähakijalle,jonkaäidinkielija/taikoulusivistyskieli onerikuinopetuskieli.henkilönkatsotaansaaneenkoulusivistyksensäsilläkielellä,jollahän onperusopetuslain(628/1998)tailukiolain(629/1998)mukaisistataivastaavistaopinnoista saamassaanpäättötodistuksessasaanuthyväksytynarvosananäidinkielenäopiskellusta suomentairuotsinkielestä.koulusivistyskieleksikatsotaanmyöskieli,jollahenkilöon ylioppilastutkinnossasuorittanuthyväksytynkokeenäidinkielessätaisaanutvähintään arvosananmagnacumlaudeapprobatursuomitairuotsitoisenakielenä kokeessa. Kielikokeensijaanvoidaannäyttönäsuomentairuotsinkielentaidostahyväksyämyös vähintäänyleisenkielitutkinnontaitotasolla4osoitettutaitopuhumisessajapuheen ymmärtämisessäsekäkirjoittamisessajatekstinymmärtämisessä.myösvaltionhallinnon kielitutkinnonsuullisentaidonjakirjallisentaidonosakokeidensuorittaminenvähintään taitotasollahyvävoidaanhyväksyävastaavanaosoituksenasuomentairuotsinkielen taidosta Englanninkielitaidonosoittaminenjavapautuskielikokeesta HaettaessavieraskielisiinkoulutuksiintuleeSuomenulkopuolellasuoritetullatutkinnolla hakevanhakijan,jokaeioleeu/etaumaankansalainen,toimittaatodistuskielitaidostaan ylimmänammattikorkeakouluhakutoiveenhakijapalveluihinennaltailmoitettunamääräaikana (ks.aikataululiite). Kielitaidonvoiosoittaaseuraavientodistustenalarajalla: CambridgeESOL scertificateofproficiencyinenglish(cpe),levelctai CambridgeESOL scertificateinadvancedenglish(cae),cefrlevelc1tai PearsontestofEnglish,Academic51tai IELTS,academiclevel6,0tai TOEFL550paperUbasedtest/TOEFL79 internetubasedtesttai Yleisenkielitutkinnontaitotaso4englanninkielessäkaikillaosaUalueilla,tekstin ymmärtäminen,puheenymmärtäminen,puhuminenjakirjoittaminen ( SuomessasuoritettuAICEUtutkintotai Suomalainenylioppilastutkinto:arvosanaCpitkänäkirjoitetussaenglannin kielessätai IB tutkinto:arvosana4pitkänäkirjoitetussaenglanninkielessätai EB tutkinto:arvosana6,00u6,95pitkänäkirjoitetussaenglanninkielessätai RP tutkinto:arvosana7pitkänäkirjoitetussaenglanninkielessätai EnglanninkielentaidonosoittamiseksihyväksytäänlisäksiIsossaUBritanniassa, Irlannissa,Yhdysvalloissa,Kanadassa,AustraliassataiUudessaUSeelannissa suoritettuenglanninkielinentoisenasteentutkintotainäissämaissasuoritettu alempitaiylempienglanninkielinenkorkeakoulututkintosekäeu/etaumaassa suoritettuenglanninkielinenalempitaiylempikorkeakoulututkinto Kielitodistuksentuleeollavoimassahakuaikana.PearsontestofEnglish,IELTSjaTOEFL todistustenvoimassaoloaikaonkaksivuotta.muissatodistuksissaeiolerajoitettua voimassaoloaikaa.toeflutestintuloshyväksytäänvain,jossetoimitettusuoraantoeflu testinomistajalta,educationaltestingserviceltä(ets).

6 Hakijoidenkielitaitoarvioidaanvalintakokeeseensisältyvässäkielikokeessaasteikolla hyväksytty/hylätty.kielikokeessahylättyhakijaeivoitullavalituksikoulutukseen.joissakin hakukohteissaonmahdollista,ettähakijanonainasuoritettavavalintakokeenpakollinen kieliosio. 1.6Esteettömyysopiskelijavalinnoissa Hakijavoihakeaoikeuttavalintakokeensuorittamistakoskeviinerityisjärjestelyihinerillisellä hakemuksella.hakemuksessatuleemainitaerityisjärjestelyt,joitahaetaan,sekäperustelut erityisjärjestelyjenhakemiselle.hakemukseentuleeliittääkopiottodistuksista,joihinhakija vetoaa.hakeminentapahtuukorkeakoulustariippuenjokovapaamuotoisestitaierillisellä lomakkeella. Josvalintakokeenerityisjärjestelyihinoikeuttavaesteonjoolemassahakuaikana, valintakokeidenerityisjärjestelyhakemustuleejättääennaltailmoitettunamääräaikana(ks. aikataululiite)kaikkienniidenhakutoiveidenkorkeakoulujenhakijapalveluihin,joihinhakija hakee. Josvalintakokeenerityisjärjestelyihinoikeuttavaestesyntyytaitodetaanhakuajan päättymisenjavalintakoeajankohdanvälillä,tuleehakijanjättääerityisjärjestelyhakemus viipymättäkaikkienniidenhakutoiveidenkorkeakoulujenhakijapalveluihin,joissa järjestettäviinvalintakokeisiinhakijaosallistuu.päätösvalintakokeenerityisjärjestelyistäon hakukohdekohtainenjapäätösonvoimassavainmäärättynävalintakoepäivänä.joshenkilö ilmoittautuumyöhemminsamantaijonkinmuunhakukohteenvalintakokeeseen,tuleehänen hakeavalintakokeenerityisjärjestelyjäuudelleen. Satakunnanammattikorkeakoulujenhakijapalveluidenyhteystiedotovat: Satakunnanammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Tiedepuisto Pori 1.7Valintatasapisteissäolevienvälillä Ammattikorkeakoulujenhakijatasetetaantasapistetilanteessaparemmuusjärjestykseen 5 seuraavinperustein: 1. valintakoepisteet 2. koulumenestyspisteet(joskäytetäänvalintatavassa) 3. työkokemuspisteet(joskäytetäänvalintatavassa) 4. hakutoivejärjestys Tasapistetilanteessakäytettävätperusteetvaihtelevathakukohteittainriippuensiitä,mitä valintatapojahakukohteessakäytetään.josnäilläkriteereilläeisaadaeroa tasapistetilanteessaolevienvälillä,ammattikorkeakouluvalitseekaikkitasapistetilanteessa olevathakijat.

7 2YLEISOSIO,YLEMPÄÄNAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAKOULUTUS Hakukohteet Satakunnanammattikorkeakoulussaylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavan koulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Kuntoutus,ylempiamk Tiilimäki,Pori Kevät Terveydenedistäminen,ylempiamk Tiilimäki,Pori Kevät Sosiaaliala,ylempiamk Tiilimäki,Pori Kevät Vanhustyö,ylempiamk Tiilimäki,Pori Kevät Johtaminenjapalveluliiketoiminta,ylempi Tiedepuisto,Pori Kevät amk Rakentaminen,energiajaympäristö, Tiedepuisto,Pori Kevät ylempiamk DPinInformationTechnology,Masterof Tiedepuisto,Pori Kevät Engineering DPinInformationTechnology,Masterof Tiedepuisto,Pori Kevät Business Merenkulku,insinööri(ylempiamk) Raumankampus Kevät *DP$in$Marine$Management,$Master$of$ Marine$Technology Rauman$kampus Syksy$ Hakukelpoisuusylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavaan koulutukseen(koskeesuomenkielisiä,ruotsinkielisiäjavieraskielisiä koulutuksia) HakukelpoisuudenylempäänAMKUtutkintoonantaasoveltuvaammattikorkeakoulututkintotai muusoveltuvakorkeakoulututkintosekätämänjälkeenhankittuvähintäänkolmenvuoden työkokemusasianomaiseltaalalta.asianomaiseksialaksikatsotaansekäala,jollenytollaan hakemassaettäala,joltakorkeakoulututkintoon. Pohjakoulutusvaatimus Ammattikorkeakoulumääritteleepohjakoulutusvaatimuksenjokaiseenhakukohteeseen erikseen.samkinylempäänamkututkintoonjohtavankoulutuksenhakukohteiden pohjakoulutusvaatimuksetjulkaistaansamkinsähköisessähakijanoppaassavuoden2015 loppuunmennessä. Haussakäytettäväntutkinnononoltavasuoritettunaniin,ettälopullisentutkintotodistuksen' kopio'onperilläkorkeakoulunhakijapalveluissaennaltailmoitettunamääräaikana(ks. aikataululiite). Suomen'ulkopuolella'suoritetuntutkinnononkuitenkinoltavavalmishakuajanloppuun mennessä,joshakijaeioleeuutaietaumaankansalainen.osoittaakseen hakukelpoisuutensasuomen'ulkopuolella'suoritetulla'tutkinnollahakevanontoimitettava kopiohakemuksensaperusteenaolevastalopullisestatutkintotodistuksestakorkeakoulun hakijapalveluihinennaltailmoitettunamääräaikana(ks.aikataululiite). Jostodistusonannettumuullakielelläkuinsuomeksi,ruotsiksitaienglanniksi,onhakijan toimitettavasiitäkopiovirallisenkielenkääntäjänsuomeksi,ruotsiksitaienglanniksi 6

8 7 tekemästäkäännöksestäylimpänähakutoiveenaolevanammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.kopioidenonoltavaperillähakijapalveluissaennaltailmoitettuna määräaikana(ks.aikataululiite). Joshakijaonpakolainen'taipakolaiseenrinnastettavassaasemassa,eikähänvoitodistaa tutkintoaanasiakirjoin,ammattikorkeakouluvoikutsuahakijanvalintakokeeseentaihänen määräaikaanmennessätoimittamansaennakkotehtävävoidaanottaahuomioon.hakijalla tuleeollapakolaisstatuksestaankertovaviranomaispäätös(turvapaikkapäätöstai oleskelulupasuojelunperusteella).hakijantuleetoimittaakopiokyseisestäpäätöksestä kaikkienhakukohteidenammattikorkeakoulujenhakijapalveluihinennaltailmoitettuna määräaikana(ks.aikataululiite). Työkokemusvaatimus Hakukelpoisuuteenvaaditaankolmevuottatyökokemusta,jokaonkertynytlopullisen tutkintotodistuksenmyöntämispäivästäalkaenjaseonhankittukeväänhaussa ' mennessäjasyksynhaussa 'mennessä. Ammattikorkeakouluhyväksyytyökokemukseksimyösaiemminsuoritetunopistoasteentai ammatillisenkorkeauasteentutkinnon(tutkintovoiollamiltäkoulutusalaltatahansa)jälkeen, ennenkorkeakoulututkintoahankituntyökokemuksen.myöstässätapauksessavaaditaan asianomaiseltaalaltahankittuvähintäänkolmenvuodentyökokemus. Yrittäjyyshyväksytääntyökokemukseksi,jossiitäontodistus,jokaosoittaa,ettähakijaontai onollutyeltaimyeluvakuutettu.(yel=yrittäjäeläkevakuutus,myel=viljelijöiden, metsätilallisten,kalastajienjaporonhoitajiensekäheidänperheenjäsentensä työeläkevakuutus).ulkomainenyrittäjyystodistetaanvastaavinvirallisindokumentein. Työkokemusilmoitetaantäysinäkuukausina.HakijantuleemuuntaaosaUaikatyöntunnit kokoaikaiseksiniin,että150tuntiatai20vähintään7tunnintyöpäiväävastaayhtä kuukautta.työkokemukseneitarvitseollayhtäjaksoistaeikäsamantyönantajan palveluksessahankittua.rinnakkaisistatyösuhteistavoisaadatyökokemuspisteitävain päätoimistatyöskentelyävastaavanmäärän. Varusmiespalvelusta,naistenvapaaehtoistaasepalvelusta,siviilipalvelustataihoitovapaata eilasketatyökokemukseksi. TutkintoJ'ja'työtodistusten'toimittaminen TutkintoUjatyötodistuksetjamahdollisetmuuttodistuksettarkistetaanopiskelijaksi hyväksytyiltä.valintaonehdollinensiihenastikunnesammattikorkeakouluontarkistanut kouluujatyötodistukset.ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,jostodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataijoshakijaonantanuthakemuksessaan virheellisiätietoja. Työkokemuspitäätodentaatyönantajanantamallatyötodistuksella.Työtodistuksestatulee ilmetämm.työsuhteentarkkaalkamisujapäättymispäivä,työnantajanyhteystiedot, työtehtävätjaosauaikatyönkohdallatyötunnit.jostyösuhdejatkuuedelleen,työnantajalta tuleepyytääväliaikainentyötodistus. Mikälialkuperäinentyötodistusonkirjoitettumuullakielelläkuinsuomeksi,ruotsiksitai englanniksi,onhakijantoimitettavahakijapalveluihinalkuperäiskielisentodistuskopionlisäksi

9 8 kopiovirallisenkielenkääntäjänsuomeksi,ruotsiksitaienglanniksitekemästäkäännöksestä, jostatuleekäydäilmikääntäjännimi,allekirjoitusjaleima. 2.2Esteettömyysopiskelijavalinnoissa Valintakokeeseenkutsuttuhenkilövoihakeaoikeuttavalintakokeensuorittamistakoskeviin erityisjärjestelyihinerillisellähakemuksella.hakemuksessatuleemainitaerityisjärjestelyt, joitahaetaan,sekäperusteluterityisjärjestelyjenhakemiselle.hakemukseentuleeliittää kopiottodistuksista,joihinhakijavetoaa.hakeminentapahtuukorkeakoulustariippuenjoko vapaamuotoisestitaierillisellälomakkeella. Josvalintakokeenerityisjärjestelyihinoikeuttavaesteonjoolemassahakuaikana,hakemus valintakokeenerityisjärjestelyistätuleejättääkorkeakoulunhakijapalveluihinennalta ilmoitettunamääräaikana(ks.aikataululiite).valintakokeenerityisjärjestelyjäkoskeva hakemustuleejättääkaikkienniidenhakutoiveidenkorkeakoulujenhakijapalveluihin,joissa järjestettäviinvalintakokeisiinhakijaosallistuu. Josvalintakokeenerityisjärjestelyihinoikeuttavaestesyntyytaitodetaanhakuajan päättymisenjavalintakoeajankohdanvälillä,tuleehakijanjättääerityisjärjestelyhakemus viipymättäkaikkienniidenhakutoiveidenkorkeakoulujenhakijapalveluihin,joissa järjestettäviinvalintakokeisiinhakijaosallistuu. 2.3Valintaperusteetylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavaan koulutukseen(koskeesuomenkielisiä,ruotsinkielisiäjavieraskielisiä koulutuksia) Valintakoe'ja/tai'ennakkotehtävä Valintakoeja/taiennakkotehtävä100pistettä(valintakoevoisisältäähaastattelun).Alin hyväksyttäväpistemääräon20pistettä. ValintakokeidenajankohdatjamahdollistenennakkotehtävienohjeetjulkaistaanSAMKin sähköisessähakijanoppaassavuoden2015loppuunmennessä. Vieraskielisiinkoulutuksiinhakeneenhakijankielitaitoarvioidaanvalintakokeen/ ennakkotehtävänyhteydessä. Opinnäytetyönarvosana,koulumenestysjaalakohtainentyökokemusvoidaanhuomioida valintakokeessa/ennakkotehtävässä. 2.4Valintatasapisteissäolevienvälillä Hakijatasetetaantasapistetilanteessaparemmuusjärjestykseenseuraavinperustein: 1.Valintakoeja/taiennakkotehtävä 2.Hakutoivejärjestys Josnäilläkriteereilläeisaadaeroatasapistetilanteessaolevienvälillä,ammattikorkeakoulu valitseekaikkitasapistetilanteessaolevathakijat.

10 3KULTTUURIALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Kulttuurialanyhteisvalinnassaeitehdävalintakoeyhteistyötä,jotenkaikki ammattikorkeakouluttoteuttavatvalintakokeetitsenäisesti.yleinenhakukelpoisuus tutkintoonjohtaviinkoulutusohjelmiinsekäylemmänammattikorkeakoulututkinnon valintaperusteetonkerrottuvalintaperustesuosituksenyleisessäosassa. Suomenkielinenkoulutus Satakunnanammattikorkeakoulussaainoakulttuurialanammattikorkeakoulututkintoon johtavankoulutuksenhakukohdeon: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Kuvataiteilija(amk),päivätoteutus Taidekoulu,Kankaanpää Kevät Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan kuvataiteenopiskelijavalinnassa16aloituspaikkaa,jotkatäytetäänvalinnassaensin. Loppuihin8aloituspaikkaanvalitaanopiskelijatkaikistavalintakokeenhyväksytysti suorittaneistahakijoista. Opiskelijavalinta Ennakkonäyttö Hakijatkutsutaanvalintakokeeseenetukäteentehtävänkarsivannäytönperusteella. Karsivassaennakkonäytössäarvioidaanhakijanmotivaatiota,alaanliittyväämuuta koulutusta,työkokemustajaharrastuneisuuttasekäalallesoveltuvuutta.ennakkonäyttö arvioidaanhyväksytyksitaihylätyksi,javainennakkonäytönhyväksytystisuorittaneetsaavat kutsunvalintakokeeseen.ennakkonäyttöäeipisteytetävalintakokeenosana. EnnakkonäytöntehtävienohjeetjulkaistaanSAMKinwwwUsivuilla EnnakkonäytöntehtävättuleepalauttaaSAMKinhakijapalveluihin VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE Valintakoe100pistettä SAMKinkuvataiteenvalintakoejärjestetäänKankaanpäässävalintakurssina Tarkemmattiedotvalintakurssistailmoitetaansillekutsuttaville.Valintakokeentuloson voimassavainsamkinhakukohteessajavainkevään2016yhteishaussa. Hakijantuleesaadavähintäänpuolet(50%)valintakokeenenimmäispistemäärästä(eli vähintään50p).jokainenkokeenosioonsuoritettavahyväksytysti. 9

11 10 4MATKAILUUJARAVITSEMISALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO MatkailuUjaravitsemusalanyhteisvalinnassatehdäänvaltakunnallistavalintakoeyhteistyötä, johonsatakunnanammattikorkeakouluosallistuu.yleinenhakukelpoisuustutkintoon johtaviinkoulutusohjelmiinonkerrottuvalintaperustesuosituksenyleisessäosassa. Suomenkielinenkoulutus SatakunnanammattikorkeakoulussaainoamatkailuUjaravitsemusalan ammattikorkeakoulututkintoonjohtavankoulutuksenhakukohdeon: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Restonomi(amk),päivätoteutus Tiedepuisto,Pori Kevät Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassa32aloituspaikkaa,joistaensintäytetään14aloituspaikkaa koepistejonosta(valintatapa1)jasitten18aloituspaikkaayhteispistejonosta(valintatapa 2A).Varasijavalintatoteutetaankoepistejononvalintajärjestyksenmukaan. Loppuihin13aloituspaikkaanvalitaanopiskelijatkoepistejonosta(valintatapa1). Opiskelijavalinta Valintapisteidenenimmäismäärät: VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE Valintakoe 70pistettä VALINTATAPA'2:'KOULUMENESTYS'JA'VALINTAKOE'(koskee'vain ylioppilastutkinnolla'hakevia) Vaihtoehto'2A Koulumenestys 30pistettä(ylioppilastutkinnonarvosanat) Valintakoe 70pistettä Yhteensä 100pistettä Yhteensä 100pistettä Valintakoe Ammattikorkeakoulujenvalintakokeisiinkutsutaankaikkihakukelpoisethakijat.MatkailuU, ravitsemisujatalousalanvaltakunnallinenvalintakoeonsamapäiväujamonimuotou toteutuksissa. Valintakokeenyhteinenkirjallinenosuuspidetäänkeväänyhteishaussati alkaen klo10.00.$valintakokeessakäytetäänennakkoaineistoa,jokajulkaistaansamkinwwwu sivuilla10.5.u aineistoeisaaollamukanakoetilanteessa. Valintakokeeseensisältyykaksiosiota,joistatoinenonhaastattelu.Haastattelunvoi

12 suorittaaennenkirjallistaosuuttataisenjälkeen Valintakokeessapainotetaansoveltuvuuttaalankoulutukseen,motivaatiota,äidinkielen, englanninjaongelmanratkaisuntaitoasekämatemaattisuloogisiavalmiuksia. Valintakokeestaonsaatavavähintään25pistettä.Valintakokeenkirjallisestaosiostaja haastattelustaonkummastakinsaatavavähintään1piste.koetulosonvoimassakevään 2016yhteishaussa. Valintayhteistyötätekevienammattikorkeakoulujennimetlöytyvätosoitteesta sellaisenaantoisessaammattikorkeakoulussasuoritetunvalintakokeen. KoulumenestysJ'ja'työkokemuspisteet Valintatapa'2 Koulumenestyspisteetmuodostuvatylioppilastutkintotodistuksenperusteella. Ylioppilastutkintotodistuksenarvosanatsaadaanhakijarekisteriinsuoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. YoJtutkintotodistus L/E M C B A 11 Äidinkieli* Paraskieli(vieraatkieletjatoinen 10(9) 9(8) 8(7) 7(6) 6(5) kotimainen):pitkä(lyhyt/keskipitkä) Matematiikka(lyhyttaipitkä) taiparasreaaliaineidenkokeista (ennenv.2006kirjoittaneillareaali) *IBUtutkinnossaäidinkieltävastaaA1Ukieli,EBUjaRPUtutkinnoissaäidinkieltävastaavakieli.

13 12 5SOSIAALIUJATERVEYSALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SosiaaliUjaterveysalanyhteisvalinnoissatehdäänvaltakunnallistavalintakoeyhteistyötä, johonsatakunnanammattikorkeakouluosallistuusuomenkielisessäkoulutuksessakukin hakukohdesillemäärätyssävalintakoeryhmässä.vieraskielisenkoulutuksenhakukohdeei olemukanavalintakoeyhteistyössä. Yleinenhakukelpoisuustutkintoonjohtaviinpäivätoteutuksiinonkerrottu valintaperustesuosituksenyleisessäosassa.monimuotototeutustenpohjakoulutusvaatimus sosiaaliujaterveysalanhakukohteissapoikkeaaammattikorkeakoulujenyleisestä hakukelpoisuusvaatimuksesta. Yleistä'alan'opintojen'vaatimuksista SosiaaliU,terveysUjaliikuntaUalallehakevanterveydentilanjatoimintakyvyntuleeolla sellainen,ettähänkykeneeopintoihinliittyviinkäytännöntehtäviinjaharjoitteluun.tietoalan terveydellisistävaatimuksistalöytyyammattikorkeakoulunwwwusivuiltajaopintopolku.fiu palvelusta. Alallehakeutuvantuleehuomioida,että opiskelujaammatissatoimiminenedellyttäväthyväähenkistätasapainoa alaeisovelluhuumeidenkäyttäjälleeikäalkoholintailääkkeidenongelmakäyttäjälle esimerkiksitukiujaliikuntaelimistönsairaudet,kroonisetihosairaudetjaallergiat voivatmuuttuaterveydelliseksiongelmaksiopiskeluaikanataimyöhemmin työelämässä veriteitsetarttuvatautisaattaarajoittaaopintojenetenemistäjatyöhönsijoittumista. Opiskelijaksipyrkiväntuleeammattikorkeakoulunpyynnöstäantaaopiskelijaksiottamisen arvioinninedellyttämätterveydentilaansajatoimintakykyäänkoskevattiedotsekätieto mahdollisestaaiemmastaopiskeluoikeudenperuuttamistakoskevastapäätöksestä. Opiskelijantuleeammattikorkeakoulunpyynnöstäesittäärikostaustaote,josopiskelijalle annetaanopinnoissataiopintoihinkuuluvassaharjoittelussatehtäviä,jotkaedellyttävät olennaisestialaikäistenparissatyöskentelyä. Ammattikorkeakouluvoivelvoittaaopiskelijanesittämäänhuumausainetestiäkoskevan todistuksen,josonaihettaepäillä,ettäopiskelijaonhuumausaineidenvaikutuksenalaisena opintoihinkuuluvissakäytännöntehtävissätaiharjoittelussataiettäopiskelijallaon riippuvuushuumausaineista. AmmattikorkeakouluvoipurkaasosiaaliUjaterveysalanopiskelijavalinnan seuraavistasyistä (hakukelpoisuudenosoittamiseenliittyviensyidenlisäksi): joshakijaaeivoidapitääsosiaaliujaterveysalankoulutukseen terveydentilaltaanja/taitoimintakyvyltäänsopivana joshakijaonjättänytkertomattaterveydentilaansaliittyviäasioita josopiskelijaonsalannutaiemmanopiskeluoikeudenperuuttamisen.

14 5.1Suomenkielinenkoulutus,päiväUjamonimuotototeutus 5.1Suomenkielinenkoulutus,päiväUjamonimuotototeutus' ' 'Suomenkielinen'koulutus,'päivätoteutus' ' Hakukohteet'' SatakunnanammattikorkeakoulussasosiaaliUjaterveysalanammattikorkeakoulututkintoon johtavansuomenkielisenkoulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE' KAMPUS' YHTEISHAKU' ALOITUSPAIKAT' Fysioterapeutti(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Kevät Sosionomi(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Kevät Sairaanhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Kevät Terveydenhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Kevät Geronomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori Kevät Kuntoutuksenohjaaja(amk), Tiilimäki,Pori Kevät monimuotototeutus Sosionomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori Kevät Sairaanhoitaja(amk),monimuotototeutus Raumankampus Kevät *Sairaanhoitaja$(amk),$päivätoteutus$ Tiilimäki,$Pori$ Syksy$2016$ 65$ *Alustavatieto,vahvistetaankeväällä2016 Ensikertalaiskiintiö' ' Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE' KAMPUS' Valintatapa'2' (yhteispisteet)' Valintatapa'1' (koepisteet)' Fysioterapeutti(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori 8 6 Sosionomi(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Sairaanhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Terveydenhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Geronomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori U 16 Kuntoutuksenohjaaja(amk), Tiilimäki,Pori U 16 monimuotototeutus Sosionomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori U 14 Sairaanhoitaja(amk),monimuotototeutus Raumankampus U 25 Sairaanhoitaja$(amk),$päivätoteutus$ Tiilimäki,$Pori$ 27$ 20$ (syksy$2016)$ ' Ensikertalaiskiintiössätäytetäänensinyhteispistejonon(valintatapa2)jasittenkoepistejonon (valintatapa1)aloituspaikat.loputaloituspaikattäytetäänhakijanvalintakokeestasaamien pisteidenperusteella(valintatapa1). Opiskelijavalinta'on'kaksivaiheinen' ' Kaikkihakijatosallistuvatvaltakunnalliseenesivalintakokeeseenilmanerillistäkutsua. Esivalintakokeestasaatujenpisteidenperusteellaosahakukelpoisistahakijoistakutsutaan varsinaiseenvalintakokeeseen. Esivalintakoetoteutetaansähköisenäesivalintakokeenakeväällä jasyksyllä TarkemmatohjeetesivalintakokeensuorittamisestajulkaistaanOpintopolkuU palvelussakeväänkokeenosaltahelmikuun2016loppuunmennessä. 13

15 14 Lopullinenvalintatehdäänylioppilastutkinnostasaatujenpisteidenjavalintakokeestasaatujen pisteidenperusteellataipelkästäänvalintakokeestasaatujenpisteidenperusteella. Varasijavalintatoteutetaankoepistejonon(valintatapa1)valintajärjestyksenmukaan. ' VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE' Valintakoe 70pistettä VALINTATAPA'2:'KOULUMENESTYS'JA'VALINTAKOE'(koskee'vain'ylioppilastutkinnolla' hakevia)' Vaihtoehto'2A' Koulumenestys 30pistettä(ylioppilastutkinnonarvosanat) Valintakoe 70pistettä Yhteensä 100pistettä Koulumenestyksen'pisteytys'' Valintatapa'2 Koulumenestyspisteetmuodostuvatylioppilastutkintotodistuksenperusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen'pisteytys YoJtutkintotodistus' L/E' M' C' B' A' Äidinkieli*' 10' Paraskieli(vieraatkieletjatoinen 10(9)' 9(8)' 8(7)' 7(6)' 6(5)' kotimainen):pitkä(lyhyt/keskipitkä)' Matematiikka(lyhyttaipitkä) 10' taiparasreaaliaineidenkokeista (ennenv.2006kirjoittaneillareaali)' IBUtutkinnossaäidinkieltävastaaA1Ukieli,EBUjaRPUtutkinnoissaäidinkieltävastaavakieli. ' Esivalintakoe' ' Kaikkihakijatosallistuvatvaltakunnalliseenesivalintakokeeseenilmanerillistäkutsua.SosiaaliUja terveysalallajärjestetäänyksiyhteinenvaltakunnallinenesivalintakoe. Valtakunnallinenesivalintakoeonhakuajanpäättymisenjälkeenkeväänyhteishaussa jasyksynyhteishaussa Esivalintakokeenperusteellavarsinaiseenvalintakokeeseenkutsutaankaksinkertainenmäärä hakijoitaaloituspaikkoihinnähden.' Tarkemmattiedotjaohjeetesivalintakokeestapäivitetäänkevään2016yhteishaunalkamiseen mennessäopintopolku.fiupalveluunjasamkinwwwusivuille. Valintakoe' ' Esivalintakokeentulosnollautuulopullisessavalinnassa. Lopullinenvalintatehdäänylioppilastutkinnossasaatujenpisteidenjavalintakokeestasaatujen pisteidenperusteellataipelkästäänvalintakokeestasaatujenpisteidenperusteella. SosiaaliUjaterveysalanvalintakokeessapainotetaanalallesoveltuvuuttaarvioimallamotivaatiota, sosiaalisiavalmiuksiasekäoppimisujatyöskentelyvalmiuksia.koulutukseenvalitultaedellytetään alallesoveltuvaaterveyttä.

16 15 Valintakokeestaonsaatavavähintään30pistettä. SatakunnanammattikorkeakouluosallistuusosiaaliUjaterveysalanvalintakoeyhteistyöhönja järjestäähakukohteidensavalintakokeetseuraavasti: HAKUKOHDE' KAMPUS' ValintakoeJ Valintaryhmä' päivämäärät' (1Jpäiväinen'koe)' Fysioterapeutti(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori 3 Valintakokeiden Sosionomi(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori päivämäärät 4 ilmoitetaansamkin Sairaanhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori sähköisessä 1 Hakijanoppaassa Terveydenhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori jaopintopolkuu 1 *Sairaanhoitaja$(amk),$päivätoteutus$ Tiilimäki,$Pori$ palvelussa. 1$ (syksy$2016)$ SosiaaliUjaterveysalallaonneljävalintaryhmää.Hakijasaasamanvalintaryhmänsisällä hakemiinsakoulutuksiinyhdenvalintakoekutsunesivalintakokeessasaadunpistemäärän perusteella.valintakokeestahakijasaavalintakoetuloksenkaikkiinhakemiinsasamaan valintaryhmäänkuuluviinkoulutuksiin.valintakoetulosonvoimassakyseisenhaunajan. Valintaryhmät'ovat'seuraavat:''' ' 1.valintaryhmä Barnmorska Förstavårdare Ensihoitaja Hälsovårdare Kätilö Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja,diakoninenhoitotyö Sjukskötare Terveydenhoitaja 2.valintaryhmä Bioanalytiker Bioanalyytikko Hammasteknikko Optometristi Röntgenhoitaja Röntgenskötare Suuhygienisti 3.valintaryhmä Apuvälineteknikko Ergoterapeut Fysioterapeut Fysioterapeutti Jalkaterapeutti Naprapaatti Osteopaatti Toimintaterapeutti 4.valintaryhmä Geronomi Kuntoutuksenohjaaja Socionom Sosionomi Sosionomi,diakoniatyö Sosionomi,kirkonnuorisotyö

17 16 Sosionomi,kirkonvarhaiskasvatus 5.1.2'Suomenkielinen'koulutus,'monimuotototeutukset' Hakukohteet'' SatakunnanammattikorkeakoulussasosiaaliUjaterveysalanammattikorkeakoulututkintoon johtavansuomenkielisenkoulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE' KAMPUS' YHTEISHAKU' ALOITUSPAIKAT' Geronomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori Kevät Kuntoutuksenohjaaja(amk), Tiilimäki,Pori Kevät monimuotototeutus Sosionomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori Kevät Sairaanhoitaja(amk),monimuotototeutus Raumankampus Kevät Ensikertalaiskiintiö' Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE' KAMPUS' Valintatapa'1' (koepisteet)' Geronomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori 16 Kuntoutuksenohjaaja(amk), Tiilimäki,Pori 16 monimuotototeutus Sosionomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori 14 Sairaanhoitaja(amk),monimuotototeutus Raumankampus 25 ' Ensintäytetäänensikertalaiskiintiönpaikatkoepistejonosta(valintatapa1).Loputaloituspaikat täytetäänhakijanvalintakokeestasaamienpisteidenperusteella(valintatapa1). ' KaikkihakukelpoisethakijatkutsutaanSAMKintoteuttamaanvalintakokeeseen.Valinta toteutetaanvalintakokeestasaatujenpisteidenmukaanmääräytyvänvalintajärjestyksenmukaan. Valintakoeyhteistyötäeitehdä:koetuloskelpaavainkokeenjärjestäväänSAMKin hakukohteeseen,eivätkävalintakoepisteetsiirrymuihinhakukohteisiinsamkissataimuissakaan ammattikorkeakouluissa. Valintakokeetjärjestetäänseuraavasti(hakijakutsutaanvalintakokeeseenyhdeksipäiväksi): geronomi,pori: kuntoutuksenohjaaja,pori: sosionomi,pori: sairaanhoitaja,rauma: SosiaaliUjaterveysalanvalintakokeessapainotetaanalallesoveltuvuuttaarvioimallamotivaatiota, sosiaalisiavalmiuksiasekäoppimisujatyöskentelyvalmiuksia.koulutukseenvalitultaedellytetään alallesoveltuvaaterveyttä. Valintakokeestaonsaatavavähintään30pistettä. ' VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE' Valintakoe 70pistettä' 5.2Vieraskielinenkoulutus,päivätoteutus Hakukohde SatakunnanammattikorkeakoulussaainoasosiaaliUjaterveysalan ammattikorkeakoulututkintoonjohtavanvieraskielisenkoulutuksenhakukohdeon: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT

18 DegreeProgrammeinPhysiotherapy, BachelorofHealthCare,fullUtimestudies Ensikertalaiskiintiö Tiilimäki,Pori Kevät EnsikertalaiskiintiötäeikäytetäSatakunnanammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoonjohtavanvieraskielisenkoulutuksenhakukohteissa. Opiskelijavalinta Valintakokeeseenkutsutaankaikkihakukelpoisuutensaosoittaneethakijat. Opiskelijavalintatehdäänvalintatavan1mukaisesti(valintakokeestasaadunpistemäärän perusteella.)valintakokeestavoisaadaenimmillään70pistettäjaalinhyväksyttypistemäärä on30pistettä.valintakokeenkaikkiosiotpitääsuorittaahyväksytysti. SosiaaliUjaterveysalanvalintakokeessapainotetaanalallesoveltuvuuttaarvioimalla motivaatiota,sosiaalisiavalmiuksiasekäoppimisujatyöskentelyvalmiuksia.koulutukseen valitultaedellytetäänalallesoveltuvaaterveyttä. DegreeProgrammeinPhysiotherapyjärjestääomanvalintakokeensahuhtikuunlopussa. Koettaeivoikorvatamuullavalintakokeella,eikäkoekorvaamitäänmuutavalintakoetta. Valintakoetulosonvoimassakevään2016yhteishaussa. Opiskelijavalinnantoteuttamistavartenhakijatjaetaankahteenhakijaryhmään pohjakoulutuksenperusteella.aloituspaikatvarataanhakijaryhmienvälilläseuraavasti: HakijaryhmäA:suomalaisellapohjakoulutuksellahakevathakijat,10aloituspaikkaa HakijaryhmäB:ulkomaisellapohjakoulutuksellahakevathakijat,10 aloituspaikkaa Joshakijaonsuorittanutsekäsuomalaisenettäulkomaisenpohjakoulutuksen,hänkuuluu hakijaryhmääna. 17

19 Varasijavalintatoteutetaankummassakinhakijaryhmässäerikseen.Jostoisesta hakijaryhmästäloppuvatvalintakelpoisethakijatennenaloituspaikkojentäyttymistä,vapaat aloituspaikattäytetääntoisenhakijaryhmänhakijoista. 18

20 6TEKNIIKANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tekniikanalanyhteisvalinnoissatehdäänvaltakunnallistavalintakoeyhteistyötä,johon Satakunnanammattikorkeakouluosallistuu. Yleinenhakukelpoisuustutkintoonjohtaviinpäivätoteutuksiinonkerrottu valintaperustesuosituksenyleisessäosassa. Insinöörikoulutus,suomenkielinenkoulutus Hakukohteet Satakunnanammattikorkeakoulussatekniikanalanammattikorkeakoulututkintoonjohtavan suomenkielisenkoulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Insinööri(amk),energiaUja Tiedepuisto,Pori Kevät ympäristötekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),konetekniikka, Tiedepuisto,Pori Kevät päivätoteutus Insinööri(amk),rakennusUja Tiedepuisto,Pori Kevät yhdyskuntatekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),sähköUja Tiedepuisto,Pori Kevät automaatiotekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),tietoUjaviestintätekniikka, Tiedepuisto,Pori Kevät päivätoteutus Insinööri(amk),konetekniikka, Raumankampus Kevät päivätoteutus Insinööri(amk),logistiikka,päivätoteutus Raumankampus Kevät Insinööri(amk),tuotantotalous, päivätoteutus Raumankampus Kevät Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Kiintiö yhteensä Valintatapa'1 (koepisteet) Insinööri(amk),energiaUja Tiedepuisto,Pori 28 väh.12 ympäristötekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),konetekniikka, Tiedepuisto,Pori 28 väh.12 päivätoteutus Insinööri(amk),rakennusUja Tiedepuisto,Pori 42 väh.18 yhdyskuntatekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),sähköUja Tiedepuisto,Pori 49 väh.21 automaatiotekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),tietoUjaviestintätekniikka, Tiedepuisto,Pori 25 väh.11 päivätoteutus Insinööri(amk),konetekniikka, Raumankampus 14 väh.6 päivätoteutus Insinööri(amk),logistiikka,päivätoteutus Raumankampus 14 väh.6 Insinööri(amk),tuotantotalous, päivätoteutus Raumankampus 14 väh.6 19

21 20 Ensikertalaisistavalitaanensinkaikkikevään2016yhteishaussa1.hakutoivesijalla hakukohteeseenhakevathakijat,jotkaovatsuorittaneetylioppilastutkinnonkevääseen2016 mennessäjasaaneet laajanmatematiikanylioppilaskokeestavähintäänarvosananctai lyhyenmatematiikanylioppilaskokeestavähintäänarvosanane. Senjälkeenensikertalaisistavalitaankoepistejonosta(valintatapa1)vähintäänylläolevan taulukonmukainenmäärähakijoita.ensikertalaisistavalitaanyhteensävähintääntaulukossa mainitunkiintiönverranhakijoita. Loputaloituspaikat(aloituspaikkamääräyhteensä ensikertalaiskiintiö)täytetään koepistejonosta(valintatapa1). Matematiikanylioppilasarvosanaanperustuvaatodistusvalintaaeikäytetämuillekuin1. hakutoiveeseenhakevilleensikertalaishakijoille.yhteispisteisiinperustuvaavalintatapaa2ei käytetäsamkininsinöörikoulutuksissalainkaan. Varasijavalintatoteutetaankoepistejonojen(valintatapa1)järjestyksenmukaan. Opiskelijavalinta TODISTUSVALINTA'(koskee'1.'hakutoiveeseen'hakevia'ensikertalaishakijoita) Pääsyvaatimukset: ylioppilastutkinnonsuorittaminenkevääseen2016mennessäja laajanmatematiikanylioppilasarvosanavähintäänctai lyhyenmatematiikanylioppilasarvosanavähintääne. VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE Valintakoe 40pistettä VALINTATAPA'2:'KOULUMENESTYS'JA'VALINTAKOE'(ei'käytössä'SAMKissa) Valintakokeenalinhyväksyttypistemääräon10.Alle10pistettävalintakokeestasaavat hakijathylätäänvalinnassa,eivätkähevoitullavalituksiedesvarasijalta. Valintakoe Opiskelijavalintasuoritetaankäyttäentekniikanvaltakunnallistavalintakoetta. Kaikkihakukelpoisethakijatkutsutaanvalintakokeeseen(kutsulähetetäännoinviikkoa ennenkoetta).valintakoetehdäänhakijanhakulomakkeessailmoittamassaylimmässä tekniikanalanhakukohteessa. Osallistuessaantekniikanvaltakunnalliseenvalintakokeeseenylimmässätekniikanalan hakukohteenammattikorkeakoulussa,hakijasaakoetuloksenkaikkiininsinööriuja laboratorioanalyytikkokoulutuksen,rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksensekämerenkulkualankoulutuksenhakutoiveisiinsa. Valintakoeon2U3tuntiakestäväkirjallinenkoe.Siinämitataanopiskeluvalmiuksiaja

22 soveltuvuuttateknillisellealalle.kokeeseenosallistuvavoivalitajokosuomenkielisettai ruotsinkielisettehtävät.koeonyhteinenpohjakoulutuksestariippumatta.valintakoetuloson voimassakyseisenhaunajan.kokeessaonsaavutettavavähintään10pistettä maksimiarvosta40pistettä. Kevään2016valintakoejärjestetääntorstaina

23 7MERENKULKUALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Merenkulkualanyhteisvalinnoissatehdäänvaltakunnallistavalintakoeyhteistyötä,johon Satakunnanammattikorkeakouluosallistuu.Merenkulkualallehakevatosallistuvatsekä tekniikanalanvaltakunnalliseenvalintakokeeseenettämerenkulkualanerityiskokeeseen. Tekniikanalankokeentulossiirtyyyhteishaussasellaisenaanmm.insinöörikoulutuksiin. Yleinenhakukelpoisuustutkintoonjohtaviinpäivätoteutuksiinonkerrottu valintaperustesuosituksenyleisessäosassa. Suomenkielinenkoulutus Hakukohteet Satakunnanammattikorkeakoulussamerenkulkualanammattikorkeakoulututkintoon johtavansuomenkielisenkoulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Insinööri(amk),merenkulku, Raumankampus Kevät päivätoteutus Merikapteeni(amk),päivätoteutus Raumankampus Kevät Ensikertalaiskiintiö Insinööri$(amk),$merenkulku Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Kiintiö' Valintatapa'A yhteensä Insinööri(amk),merenkulku, Raumankampus 14 väh.6 päivätoteutus Ensikertalaisistavalitaanensinkaikkikevään2016yhteishaussa1.hakutoivesijalla hakukohteeseenhakevathakijat,jotkaovatsuorittaneetylioppilastutkinnonkevääseen2016 mennessäjasaaneet laajanmatematiikanylioppilaskokeestavähintäänarvosananctai lyhyenmatematiikanylioppilaskokeestavähintäänarvosananeja englanninlaajanoppimääränkokeestavähintäänarvosananc. SenjälkeenensikertalaisistavalitaanvalintatavanA(koepisteet+työkokemuspisteet) vähintäänylläolevantaulukonmukainenmäärähakijoita.ensikertalaisistavalitaanyhteensä vähintääntaulukossamainitunkiintiönverranhakijoita. Loputaloituspaikat(aloituspaikkamääräyhteensä ensikertalaiskiintiö)täytetään valintatavallaa(koepisteet+työkokemuspisteet). Matematiikanjaenglanninylioppilasarvosanoihinperustuvaatodistusvalintaaeikäytetä muillekuin1.hakutoiveeseenhakevilleensikertalaishakijoille.valintatapaabeikäytetä merenkulkualaninsinöörikoulutuksenopiskelijavalinnassalainkaan. 21

24 Merikapteeni$(amk) Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Valintatapa'B Valintatapa'A Merikapteeni(amk),päivätoteutus Raumankampus 10 8 EnsikertalaiskiintiössätäytetäänensinvalintatavanB(koulumenestyspisteetmukana)ja sittenvalintatavana(eikoulumenestyspisteitä)aloituspaikat.loputaloituspaikattäytetään valintatavallaa(eikoulumenestyspisteitä)laskettujenpisteidenperusteella. Opiskelijavalinta Kaikkihakukelpoisethakijat,joitaeiolevalittumerenkulkualaninsinöörinkoulutukseen todistusvalinnassa,kutsutaansekätekniikanalanvaltakunnalliseenvalintakokeeseenettä merenkulkualanerityiskokeeseen.merenkulkualankoulutuskäyttääpäivätoteutuksessaalla esitettyjävalintatapoja.lopulliseenvalintaanvaikuttavatkoulumenestys,valintakokeetja merenkulkualantyökokemustaipelkästäänvalintakokeetjamerenkulkualantyökokemus. Ylioppilaidentodistusvalinta(vainmerenkulkualaninsinöörienkoulutus) Valintatapakoskeevain1.hakutoiveeseenhakeviaensikertalaishakijoita. Pääsyvaatimukset: ylioppilastutkinnonsuorittaminenkevääseen2016mennessäja laajanmatematiikanylioppilasarvosanavähintäänctailyhyen matematiikanylioppilasarvosanavähintääneja englanninlaajanoppimääränylioppilasarvosana 22 ValintatapaA vähintäänc. Valintapisteidenenimmäismääräonseuraava: Valintakokeet: *tekniikanalanvaltakunnallinenvalintakoe *merenkulkualanerityiskoe Merenkulkualantyökokemus Yhteensä ValintatapaB(vainmerikapteenikoulutus) Valintapisteidenenimmäismääräonseuraava: 40pistettä 60pistettä 40pistettä 140pistettä Koulumenestys(ylioppilastutkinnonarvosanat) 60pistettä Valintakokeet: *tekniikanalanvaltakunnallinenvalintakoe 40pistettä *merenkulkualanerityiskoe 60pistettä Merenkulkualantyökokemus 40pistettä Yhteensä 200pistettä Valintakokeissahakijanonsaavutettavavähintäänseuraavatvaltakunnallisensuosituksen mukaisetpisteet:tekniikanalanvaltakunnallisessavalintakokeessa10pistettäja merenkulkualanerityiskokeessa20pistettä.

25 Valintaonehdollinen,kunnesammattikorkeakouluontarkistanutkouluU,työUja lääkärintodistukset.ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,jostodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataijoshakijaonantanutarvosanoistaan, työkokemuksestaantaiterveydentilastaanvirheellisiätietoja. Koulumenestyksen'pisteytys' Valintatapa'B 23 Koulumenestyspisteetmuodostuvatylioppilastutkintotodistuksenperusteella. Ylioppilastutkintotodistuksenarvosanatsaadaanhakijarekisteriinsuoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Koulumenestyspisteetlasketaanylioppilastutkintotodistuksenyksittäisistäaineista(äidinkieli, paraspitkänäkirjoitettukieli,matematiikkasekäparasreaalikoeseuraavista:fysiikka,kemia jabiologia). Abiturienttieneitarvitsemerkitähakemukseensaylioppilastutkintotodistuksenarvosanoja, sillänekerätäänsuoraanylioppilastutkintolautakunnalta. YoJtutkintotodistus L/E M C B A Äidinkieli * Paraspitkänäkirjoitettukieli Matematiikka,pitkä ** Matematiikka,lyhyt ** Fysiikanreaalikoe *** Kemianreaalikoe *** Biologianreaalikoe *** * =IBUtutkinnossaäidinkieltävastaaA1Ukieli,EBUjaRPUtutkinnoissaäidinkieltävastaava kieli. **=enintääntoinen ***=enintäänyksi Valintakoe Merikapteenin$suuntautumisvaihtoehdon$valintakokeetjärjestetäänseuraavasti:torstaina tekniikanalanvaltakunnallinenvalintakoesekämerenkulkualanerityiskokeen englanninkielenkoejaperjantaina merenkulkualanerityiskokeensoveltuvuuskoe (testi).tekniikanalanvaltakunnallisenvalintakokeensisältöäonselostettuinsinööriuja laboratorioanalyytikkokoulutuksenyhteydessä.merenkulkualanerityiskokeen enimmäispistemääräon60pistettä.kokeenmolempienosioidenpitääollahyväksyttyjä, jottakoeonhyväksytty.osioidenenimmäispisteetjavaltakunnallisensuosituksenmukaiset hyväksymisrajatovat:englanninkielenkoe25pistettä(alinhyväksyttypistemäärä10 pistettä)jasoveltuvuuskoe35pistettä(alinhyväksyttypistemäärä10pistettä).

26 24 Hakijantuleeosallistuatekniikanalanvaltakunnalliseenvalintakokeeseenkorkeimman tekniikantaimerenkulkualanhakutoiveenammattikorkeakoulussajamerenkulkualan erityiskokeeseenkorkeimmanmerenkulkualanhakutoiveenammattikorkeakouluyksikössä (KyAMKKotkassa,SAMKRaumallataiNoviaTurussa). Merenkulkualan$insinöörin$suuntautumisvaihtoehdonvalintakoesisältäätekniikanalan valtakunnallisenvalintakokeenjaenglanninkielenkokeentorstaina kumpaankin kokeeseenpitääosallistuajokokymenlaaksontaisatakunnanammattikorkeakoulun merenkulkualanyksikössä.tekniikanalanvaltakunnallisenvalintakokeensisältöäon selostettuinsinööriujalaboratorioanalyytikkokoulutuksenyhteydessä.merenkulkualan insinöörinsuuntautumisvaihtoehdonenglanninkielenkokeenenimmäispistemääräon60 pistettä(alinhyväksyttypistemäärä20pistettä). Työkokemus Merenkulkualankoulutuksiinhaettaessatyökokemuksestasaaenintään40pistettä. Merenkulkualantyökokemuksestaannetaanyksipistejokaistayhdenkuukaudenjaksoa kohden. Merenkulkualantyökokemukseksimerikapteenin$koulutukseenhyväksytäänhakuajan päättymiseenmennessähankittuliikenteenturvallisuusviraston,trafinhyväksymä aluspalvelumeripalveluotteenmukaanjapuolustusvoimissasuoritettualuspalvelu. Merenkulkualantyökokemukseksimerenkulkualan$insinöörin$koulutukseenhyväksytään hakuajanpäättymiseenmennessähankittuliikenteenturvallisuusviraston,trafin hyväksymäaluspalvelumeripalveluotteenmukaanjapuolustusvoimissasuoritettu aluspalvelu.lisäksihyväksytäänhakuajanpäättymiseenmennessähankittu konepajapalvelukonepajassa,jossavalmistetaantaikorjataanvoimakoneitatai paineastioita,taikkatelakallataivoimalaitoksessakoneistojentaiputkistojen asennustehtävissä(asetus166/2013). Pisteitäsaadakseenhakijantuleemerkitätyökokemuksenmäärähakulomakkeeseen täysinäkuukausina,kuitenkinsiten,ettämerimiesrekisteriotteenmukaisetkuukaudeton kerrottukahdella. Työkokemuksenmääräjalaatuonpystyttäväosoittamaantodistuksin,jotkatarkistetaan valituiksitulleilta.ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,mikälityötodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataihakijaonantanuttyökokemuksestaan virheellisiätietoja. Lääkärintodistus Hyväksytyksitulleenhakijanontoimitettavamerimiesterveyskeskuksenantama lääkärintodistusammattikorkeakoululleviimeistään lääkärintodistuksestatulee käydäilmi,että: henkilönnäköujakuulokykysekävärinäköovatsosiaaliuja terveysministeriönasetuksessasäädettyjenvaatimustenmukaiset henkilöonterveydentilaltaanjatoimintakyvyltäänsoveltuvaaiottuuntehtävään eikähänelläolesellaistavammaataisairautta,jokaestäätaiselvästivaikeuttaa hänentyötään henkilöeisairastatautia,jonkavoidaanolettaapahenevantyössätai vaarantavanmuidenaluksellaolevienterveydentaikkamerenkulun turvallisuuden Ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,mikälilääkärintodistustaeitoimitetaedellä

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015 Kevät AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA

YHTEISHAKU 2015 Kevät AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintakoeryhmässä suoritetun valintakokeen. Sosiaali-

Lisätiedot

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat nuorille Tehyläisten tutkintojen mukaan sosiaali-, terveys-, ja liikuntakoulutusalalla -. Lähde: AMKOTA, elokuu

Lisätiedot

Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta. OPOPATIO , opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta. OPOPATIO , opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta OPOPATIO 12.10.2018, opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) 9 000 opiskelijaa 600 päätoimista työntekijää 37 tutkinto-ohjelmaa kevään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

OPO-INFO 14.11.2014. Sirkku Mäntyniemi

OPO-INFO 14.11.2014. Sirkku Mäntyniemi OPO-INFO 14.11.2014 Sirkku Mäntyniemi Hakeminen Kaksi hakuaikaa: 7.1.-27.1.2015 (englanninkieliset amk-tutkinnot) 17.3. 9.4.2015(suomenkieliset amk-tutkinnot ja englanninkieliset master-ohjelmat) Kalvosarjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta KEVÄT 2019

Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta KEVÄT 2019 Koulutustarjonta, hakeminen ja valinta KEVÄT 2019 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) 9 000 opiskelijaa 600 päätoimista työntekijää 37 tutkinto-ohjelmaa kevään 2018 yhteishaussa 10 580 hakijaa, joista 5 005

Lisätiedot

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2016 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 3 2 Hakukohteet Turun AMK:ssa vuonna 2016... 4 2.1 Hakukohteet

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN 1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN P ERUSTEET, SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. YLEISOSIO 1.1. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiö Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. Opopatio Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. Opopatio Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta Opopatio 13.10.2017 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) lähes 9 000 opiskelijaa tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN Tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) Bachelor of Humanities yhteisöpedagogi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet, kevät 2019

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet, kevät 2019 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet, kevät 2019 Tämä on Savonia-ammattikorkeakoulua koskeva kooste ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksesta. 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUISSA 2016

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUISSA 2016 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUISSA 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2016) Humanistinen ja kasvatusala Kaakkois-Suomen amk yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 2.-3.11.2016 Kaakkois-Suomen amk yhteisöpedagogi (AMK),

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. Kevään 2018 yhteishaku

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. Kevään 2018 yhteishaku Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta Kevään 2018 yhteishaku Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) lähes 9 000 opiskelijaa tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa kevään 2017 yhteishaussa

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Tälle sivulle kerätään kaikki ammattikorkeakoulujen yhtshaussa olevat valintakoepäivät. Erillishakujen ja yliopistojen valintakoepäivät löydät: ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

HAKIJATILASTO

HAKIJATILASTO AMK- ja Bachelor-tutkinnot Kulttuuriala Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 48 325 334 6,77 Medianomi (AMK), päivätoteutus 42 259 446 6,17 Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 42 157 1,68

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVAKOULUTUS 1.YLEISOSIO 1.1Hakukelpoisuusammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET K2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS. Marraskuu 2018

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET K2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS. Marraskuu 2018 F SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET K2019 SUOMENKIELINEN KOULUTUS Marraskuu 2018 SISÄLLYSLUETTELO YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2016 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 3 2 Hakukohteet Turun AMK:ssa vuonna 2016... 4 2.1 Hakukohteet

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET 2018 SUOMENKIELINEN KOULUTUS

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET 2018 SUOMENKIELINEN KOULUTUS F SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET 2018 SUOMENKIELINEN KOULUTUS 15.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014

Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Päivän tarkoitus Aamupäivällä käynnistetään dialogi ammattikorkeakoulujen kesken toimilupakierroksen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015

VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015 VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015 1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) lukion oppimäärän

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Valintakoeyhteistyö (syksy 2016)

Valintakoeyhteistyö (syksy 2016) Valintakoeyhteistyö (syksy 2016) Valintakoeyhteistyötaulukot: Liiketalous, päivä ja monimuoto (koe 2.11.) Liiketalous, päivätoteutukset Haaga-Helia amk Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki Haaga-Helia

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja. opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU

Koulutustarjonta ja. opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Koulutustarjonta ja opiskelijavalinta KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu lähes 9 000 opiskelijaa tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa kevään 2017 yhteishaussa 10 683 hakijaa,

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. YLEISOSIO 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Opon opas. Kevät Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas. Kevät Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas Kevät 2019 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2019 yhteishauissa... 5 1.2

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (LISÄHAKU ELOKUU 2015) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2017 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2017 yhteishauissa... 5 1.2 Hakukohteet

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2017 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2017 yhteishauissa... 5 1.2 Hakukohteet

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys

Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys KOULUTUSVASTUUT AMMATTIKORKEAKOULUITTAIN Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys Centria-ammattikorkeakoulu Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto yhteisöpedagogi (AMK) Liiketalouden

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu 20.09.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu Laaja ja monialainen Metropolia Videoon Monialainen Metropolia Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali- ja terveysala tekniikka Opiskelijoita 16 700

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2017 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2017 yhteishauissa... 5 1.2 Hakukohteet

Lisätiedot

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2017 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2017 yhteishauissa... 5 1.2 Hakukohteet

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2017 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2017 yhteishauissa... 5 1.2 Hakukohteet

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2017 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2017 yhteishauissa... 5 1.2 Hakukohteet

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto-opiskelijaksi Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen AMKin väylä avoimessa AMKissa opiskelleille https://www.jamk.fi/fi/koulutus/hakeminen-jamkiin/avoimenammattikorkeakoulun-vayla/

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta Opinto-ohjaajien infotilaisuus

Oikeustieteellinen tiedekunta Opinto-ohjaajien infotilaisuus Oikeustieteellinen tiedekunta Opinto-ohjaajien infotilaisuus 9.11.2018 Opintopäällikkö Katja Arola Opiskelijavalinta 2019 Valinta 2019 Vuonna 2019 oikeustieteelliselle alalle avataan todistusvalinta

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2017 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2017 yhteishauissa... 5 1.2 Hakukohteet

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2017 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2017 yhteishauissa... 5 1.2 Hakukohteet

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017 www.hamk.fi Valintatavat VALINTATAPA 1: VALINTAKOE Valintakoe 40/70/100 pistettä Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2016 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 2 Hakukohteet Turun AMK:ssa vuonna 2016... 5 2.1 Hakukohteet

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto-opiskelijaksi Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen AMKin väylä avoimessa AMKissa opiskeleville https://www.jamk.fi/fi/koulutus/hakeminen-jamkiin/avoimenammattikorkeakoulun-vayla/

Lisätiedot

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2018 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 4 1.1 Hakukohteet kevään 2018 yhteishauissa... 5 1.2 Hakukohteet

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Korkeakoulujen valintojen uudistukset

Korkeakoulujen valintojen uudistukset Korkeakoulujen valintojen uudistukset Riku Hanhinen 10.11. Opintopolku ja muut oppijan palvelut -tilaisuus Johdanto Mikä muuttuu 2018? Mikä muuttuu 2019? Mikä muuttuu 2020? Mistä löydän lisätietoa? 2 Alatunnisteteksti

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN. Vanhempainilta abien huoltajille Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen

MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN. Vanhempainilta abien huoltajille Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN Vanhempainilta abien huoltajille 7.11.2017 Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen ABIEN OPINTO-OHJAUS Jatko-opintovaihtoehtoihin tutustuminen Koe kampus (yliopistovaihtoehdot)

Lisätiedot