2.2!Esteettömyys!opiskelijavalinnoissa !Valintaperusteet!ylempään!ammattikorkeakoulututkintoon!johtavaan!koulutukseen!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2!Esteettömyys!opiskelijavalinnoissa... 8 2.3!Valintaperusteet!ylempään!ammattikorkeakoulututkintoon!johtavaan!koulutukseen!"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN'AMMATTIKORKEAKOULUN'OPISKELIJAVALINNAN' PERUSTEET'KORKEAKOULUJEN'YHTEISHAUISSA'2016 SISÄLLYSLUETTELO 1YLEISOSIO,AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVAKOULUTUS Hakukelpoisuusammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin Hakukelpoisuudenosoittaminen Valintaperusteet Harkinnanvarainenhaku Kielitaidonosoittaminenvalinnoissa Suomentairuotsinkielikoe Englanninkielitaidonosoittaminenjavapautuskielikokeesta Esteettömyysopiskelijavalinnoissa Valintatasapisteissäolevienvälillä YLEISOSIO,YLEMPÄÄNAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuusylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavaankoulutukseen (koskeesuomenkielisiä,ruotsinkielisiäjavieraskielisiäkoulutuksia) Esteettömyysopiskelijavalinnoissa Valintaperusteetylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavaankoulutukseen (koskeesuomenkielisiä,ruotsinkielisiäjavieraskielisiäkoulutuksia) Valintatasapisteissäolevienvälillä KULTTUURIALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO... 9 Suomenkielinenkoulutus MATKAILUUJARAVITSEMISALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinenkoulutus SOSIAALIUJATERVEYSALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinenkoulutus,päiväUjamonimuotototeutus Vieraskielinenkoulutus,päivätoteutus TEKNIIKANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Insinöörikoulutus,suomenkielinenkoulutus MERENKULKUALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinenkoulutus LIIKETALOUDENAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Suomenkielinenkoulutus,päivätoteutus Suomenkielinenkoulutus,monimuotototeutus Vieraskielinenkoulutus AIKATAULULIITE...

2 1 1YLEISOSIO,AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVA KOULUTUS 1.1Hakukelpoisuusammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin Hakukelpoisuudestaammattikorkeakouluihinonsäädettyammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voithakeaammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin,josoletsuorittanut suomalaisenlukionoppimääränja/taiylioppilastutkinnon InternationalBaccalaureateUtutkinnon(IB) EuropeanBaccalaureateUtutkinnon(EB) ReifeprüfungUtutkinnon(RP) 120opintoviikonlaajuisensuomalaisenammatillisenperustutkinnontaisitä vastaavanaiemmanvähintään80opintoviikonlaajuisenammatillisen tutkinnon suomalaisenopistoasteentaiammatillisenkorkeauasteentutkinnon näyttötutkintonasuoritetunsuomalaisenammatillisenperustutkinnon, ammattitutkinnontaierikoisammattitutkinnontainiitävastaavan aikaisemmantutkinnontai ulkomaisenkoulutuksen,jokaasianomaisessamaassaantaa hakukelpoisuudenvastaaviinkorkeakouluopintoihin. Joihinkinhakukohteisiinammattikorkeakoulutvoivatvaatiatietyntutkinnontaimuita todistuksia(esim.kielitodistus,jostalisätietojakohdassa1.5.2). Joihinkinammattikorkeakouluihinhaettaessavoidaanharkinnanvaraisestitodeta hakukelpoiseksihakija,jollaammattikorkeakoulukatsooolevanriittävättiedotjataidot ammattikorkeakouluopintojavartenkyseiseenhakukohteeseen.lisätietojaonkohdassa Hakukelpoisuudenosoittaminen Haussa'käytetyn'tutkinnon'on'oltava'suoritettuna'niin,ettälopullisentutkintotodistuksen kopioonperilläkorkeakoulussaopiskelijavalinnantulostenjulkaisemisenjälkeenennalta ilmoitettunamääräaikana(ks.aikataululiite). Opiskelijavalinta'on'aina'ehdollinen'siihen' asti'kunnes'ammattikorkeakoulu'on'tarkistanut'valintaan'vaikuttavat'tutkintoj'ja' työtodistukset.'ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,jostodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataijoshakijaonantanutitsestään Tutkinnon'on'kuitenkin'oltava'valmis'jo'hakuajan'loppuun'mennessä,'jos'hakija: eioleeuutaietaumaankansalainenjahakeesuomenulkopuolella suoritetullatutkinnolla(poislukienebu,ibujarpututkinnollahakevat) Suomalaisella'tutkintotodistuksella'hakevien'eitarvitsetoimittaatodistusjäljennöstä, vaantodistuksettarkistetaanhyväksytyksitulleilta.poikkeuksenaovatennenvuotta1990 suomalaisenylioppilastutkinnonsuorittaneet,joidenontoimitettavatodistuskopiotennalta ilmoitettunamääräaikanakorkeakoulujenhakijapalveluihin(ksaikataululiite). OsoittaakseenhakukelpoisuutensaSuomen'ulkopuolella'suoritetulla'tutkinnolla' hakevan'onennaltailmoitettunamääräaikana(ks.aikataululiite)toimitettavakopio

3 2 hakemuksensaperusteenaolevastalopullisestatutkintotodistuksestaylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveenaolevanammattikorkeakoulunhakijapalveluihin,jokatekee päätöksenhakukelpoisuudestakaikkiinammattikorkeakoulujenhakutoiveisiin.tämäei koskehakukautenavalmistuviaeuu/etaumaankansalaisia,eikäib,ebtairpututkinnolla hakevia,joidentuleetoimittaatodistuskopiotennaltailmoitettunamuunamääräaikana(ks. aikataululiite). Vainlopullinentutkintotodistusvoidaanhyväksyä,tilapäisiätaiväliaikaisia todistuksiaeihyväksytä. Jostutkintotodistuksenkielieiolesuomi,ruotsitaienglanti,niinhakijanonlisäksi toimitettavakopiovirallisenkielenkääntäjänkäännöksestä.käännöksessätuleeolla kääntäjänallekirjoitusjaleima.käännöstuleetoimittaaennaltailmoitettunamääräaikana korkeakoulujenhakijapalveluihin(ks.aikataululiite). Joshakijaonpakolainen'taipakolaiseenrinnastettavassaasemassa,eikähänvoitodistaa tutkintoaanasiakirjoin,ammattikorkeakouluvoikutsuahakijanvalintakokeeseen.hakijalla tuleeollapakolaisstatuksestaankertovaviranomaispäätös(turvapaikkapäätöstai oleskelulupasuojelunperusteella).hakijantuleetoimittaakopiokyseisestäpäätöksestä kaikkienhakukohteidenammattikorkeakoulujenhakijapalveluihinennaltailmoitettuna määräaikana(ks.aikataululiite). Englanninkielisiintutkintokoulutuksiinhaettaessahakijoidentuleelisäksitoimittaatodistus' englannin'kielen'taidostaan'korkeakoulujenhakijapalveluihin.'tämäeikoskeeuu/etau maankansalaisia,eikäsuomalaisellatutkintotodistuksellahakevia,elleiväthehae vapautustavalintakokeenyhteydessäpidettävästäkielikokeesta.lisätietojaonkohdassa Valintaperusteet Korkeakoulumääritteleehakukohteittain,mitkäallaolevistavalintatavoistaovatkäytössä kyseisessähakukohteessa,sekäantaavalintatapakohtaisetaloituspaikat. Pohjakoulutuksestariippuenhakijatovatmukanavalitsemallaanalallakäytössäolevissa valintatavoissa.hakijavoitullavalituksivainyhdellävalintatavalla. Koulumenestyksenpisteytykseenliittyvätpistetaulukotlöytyvätjokaisenkoulutusalan alakohtaisistavalintaperustesuosituksista. Valintapisteidenenimmäismääräonseuraava: VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE Valintakoe 40/70/100pistettä VALINTATAPA'2:'KOULUMENESTYS'JA'VALINTAKOE'(valintatavassa'mukana'vain' ylioppilastutkinnolla'hakevat) Vaihtoehto'2A Koulumenestys 30pistettä(ylioppilastutkinnonarvosanat) Valintakoe 70pistettä Yhteensä 100pistettä Vaihtoehto'2B Koulumenestys 60pistettä(ylioppilastutkinnonarvosanat) Valintakoe 40pistettä Yhteensä 100pistettä

4 3 VALINTATAPA'3:'VALINTAKOE'JA'TYÖKOKEMUS Valintakoe 70pistettä Työkokemus 30pistettä Yhteensä 100pistettä ValintaonehdollinensiihenastikunnesammattikorkeakouluontarkistanutkouluUja työtodistukset.ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,jostodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataijoshakijaonantanutitsestään virheellisiätietoja. EBJ,'IBJ'ja'ReifeprüfungJtutkintojen'muuntokaava IBUtutkinnon,EBUtutkinnonjaReifeprüfungUtutkinnonsuorittaneethakijatmuuntavat tutkintotodistuksensaarvosanatseuraavanmuuntotaulukonmukaisesti: EBJtutkinto IBJtutkinto' (Diploma) Reifeprüfung Jtutkinto Suomalainen' ylioppilastutkinto Matematiikka Muu'aineJ' kohtainen' koe 9,50 10,00 9,00 10,00 7(Excellent) 13 15pistettä Laudatur 8,50 9,45 8,00 8,95 6(Verygood) 12 10pistettä Eximiacumlaude approbatur 7,00 8,45 7,00 7,95 5(Good) 8 9pistettä Magnacumlaude approbatur 6,00 6,95 6,00 6,95 4(Satisfactory) 7pistettä Cumlaude approbatur 5,00 5,95 5,00 5,95 3(Mediocre) 5 6pistettä Lubenter approbatur 4,00 4,95 4,00 4,95 2(Poor) 4pistettä Approbatur 1.4Harkinnanvarainenhaku Ammattikorkeakoululain25 :nmukaan ammattikorkeakoulututkintoonjohtaviinopintoihin voidaanottaaopiskelijaksiuuhenkilö,jollaammattikorkeakoulukatsooolevanriittävättiedot jataidotopintojavarten. Lainkohdallaviitataanhakijoihin,joillaeiole ammattikorkeakoululaissamääriteltyäyleistäkelpoisuuttaamkututkintoonjohtaviinopintoihin taijotkaeivättäytäammattikorkeakoulunvalintaperusteidenmukaisiahakukohteen pohjakoulutusvaatimusta.näidenhakijoidenarvioiminenhakukelpoiseksiperustuuns. harkinnanvaraiseenhakuun. Satakunnan'ammattikorkeakoulu'ei'käytä'amkJtutkintoon'johtavassa'koulutuksessa' harkinnanvaraista'hakua.'hakijaltavaaditaanhakukelpoisuudentäyttämiseen hakukohteestariippuenjokoyleinenkelpoisuusamkututkintoonjohtaviinopintoihintai hakukohteelleerikseenmääriteltypohjakoulutus.

5 4 1.5Kielitaidonosoittaminenvalinnoissa 1.5.1Suomentairuotsinkielikoe Suomentairuotsinkielikoevoidaanjärjestäähakijalle,jonkaäidinkielija/taikoulusivistyskieli onerikuinopetuskieli.henkilönkatsotaansaaneenkoulusivistyksensäsilläkielellä,jollahän onperusopetuslain(628/1998)tailukiolain(629/1998)mukaisistataivastaavistaopinnoista saamassaanpäättötodistuksessasaanuthyväksytynarvosananäidinkielenäopiskellusta suomentairuotsinkielestä.koulusivistyskieleksikatsotaanmyöskieli,jollahenkilöon ylioppilastutkinnossasuorittanuthyväksytynkokeenäidinkielessätaisaanutvähintään arvosananmagnacumlaudeapprobatursuomitairuotsitoisenakielenä kokeessa. Kielikokeensijaanvoidaannäyttönäsuomentairuotsinkielentaidostahyväksyämyös vähintäänyleisenkielitutkinnontaitotasolla4osoitettutaitopuhumisessajapuheen ymmärtämisessäsekäkirjoittamisessajatekstinymmärtämisessä.myösvaltionhallinnon kielitutkinnonsuullisentaidonjakirjallisentaidonosakokeidensuorittaminenvähintään taitotasollahyvävoidaanhyväksyävastaavanaosoituksenasuomentairuotsinkielen taidosta Englanninkielitaidonosoittaminenjavapautuskielikokeesta HaettaessavieraskielisiinkoulutuksiintuleeSuomenulkopuolellasuoritetullatutkinnolla hakevanhakijan,jokaeioleeu/etaumaankansalainen,toimittaatodistuskielitaidostaan ylimmänammattikorkeakouluhakutoiveenhakijapalveluihinennaltailmoitettunamääräaikana (ks.aikataululiite). Kielitaidonvoiosoittaaseuraavientodistustenalarajalla: CambridgeESOL scertificateofproficiencyinenglish(cpe),levelctai CambridgeESOL scertificateinadvancedenglish(cae),cefrlevelc1tai PearsontestofEnglish,Academic51tai IELTS,academiclevel6,0tai TOEFL550paperUbasedtest/TOEFL79 internetubasedtesttai Yleisenkielitutkinnontaitotaso4englanninkielessäkaikillaosaUalueilla,tekstin ymmärtäminen,puheenymmärtäminen,puhuminenjakirjoittaminen (www.oph.fi>koulutuksetjatutkinnot>kielitutkinnot)tai SuomessasuoritettuAICEUtutkintotai Suomalainenylioppilastutkinto:arvosanaCpitkänäkirjoitetussaenglannin kielessätai IB tutkinto:arvosana4pitkänäkirjoitetussaenglanninkielessätai EB tutkinto:arvosana6,00u6,95pitkänäkirjoitetussaenglanninkielessätai RP tutkinto:arvosana7pitkänäkirjoitetussaenglanninkielessätai EnglanninkielentaidonosoittamiseksihyväksytäänlisäksiIsossaUBritanniassa, Irlannissa,Yhdysvalloissa,Kanadassa,AustraliassataiUudessaUSeelannissa suoritettuenglanninkielinentoisenasteentutkintotainäissämaissasuoritettu alempitaiylempienglanninkielinenkorkeakoulututkintosekäeu/etaumaassa suoritettuenglanninkielinenalempitaiylempikorkeakoulututkinto Kielitodistuksentuleeollavoimassahakuaikana.PearsontestofEnglish,IELTSjaTOEFL todistustenvoimassaoloaikaonkaksivuotta.muissatodistuksissaeiolerajoitettua voimassaoloaikaa.toeflutestintuloshyväksytäänvain,jossetoimitettusuoraantoeflu testinomistajalta,educationaltestingserviceltä(ets).

6 Hakijoidenkielitaitoarvioidaanvalintakokeeseensisältyvässäkielikokeessaasteikolla hyväksytty/hylätty.kielikokeessahylättyhakijaeivoitullavalituksikoulutukseen.joissakin hakukohteissaonmahdollista,ettähakijanonainasuoritettavavalintakokeenpakollinen kieliosio. 1.6Esteettömyysopiskelijavalinnoissa Hakijavoihakeaoikeuttavalintakokeensuorittamistakoskeviinerityisjärjestelyihinerillisellä hakemuksella.hakemuksessatuleemainitaerityisjärjestelyt,joitahaetaan,sekäperustelut erityisjärjestelyjenhakemiselle.hakemukseentuleeliittääkopiottodistuksista,joihinhakija vetoaa.hakeminentapahtuukorkeakoulustariippuenjokovapaamuotoisestitaierillisellä lomakkeella. Josvalintakokeenerityisjärjestelyihinoikeuttavaesteonjoolemassahakuaikana, valintakokeidenerityisjärjestelyhakemustuleejättääennaltailmoitettunamääräaikana(ks. aikataululiite)kaikkienniidenhakutoiveidenkorkeakoulujenhakijapalveluihin,joihinhakija hakee. Josvalintakokeenerityisjärjestelyihinoikeuttavaestesyntyytaitodetaanhakuajan päättymisenjavalintakoeajankohdanvälillä,tuleehakijanjättääerityisjärjestelyhakemus viipymättäkaikkienniidenhakutoiveidenkorkeakoulujenhakijapalveluihin,joissa järjestettäviinvalintakokeisiinhakijaosallistuu.päätösvalintakokeenerityisjärjestelyistäon hakukohdekohtainenjapäätösonvoimassavainmäärättynävalintakoepäivänä.joshenkilö ilmoittautuumyöhemminsamantaijonkinmuunhakukohteenvalintakokeeseen,tuleehänen hakeavalintakokeenerityisjärjestelyjäuudelleen. Satakunnanammattikorkeakoulujenhakijapalveluidenyhteystiedotovat: Satakunnanammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Tiedepuisto Pori 1.7Valintatasapisteissäolevienvälillä Ammattikorkeakoulujenhakijatasetetaantasapistetilanteessaparemmuusjärjestykseen 5 seuraavinperustein: 1. valintakoepisteet 2. koulumenestyspisteet(joskäytetäänvalintatavassa) 3. työkokemuspisteet(joskäytetäänvalintatavassa) 4. hakutoivejärjestys Tasapistetilanteessakäytettävätperusteetvaihtelevathakukohteittainriippuensiitä,mitä valintatapojahakukohteessakäytetään.josnäilläkriteereilläeisaadaeroa tasapistetilanteessaolevienvälillä,ammattikorkeakouluvalitseekaikkitasapistetilanteessa olevathakijat.

7 2YLEISOSIO,YLEMPÄÄNAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAKOULUTUS Hakukohteet Satakunnanammattikorkeakoulussaylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavan koulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Kuntoutus,ylempiamk Tiilimäki,Pori Kevät Terveydenedistäminen,ylempiamk Tiilimäki,Pori Kevät Sosiaaliala,ylempiamk Tiilimäki,Pori Kevät Vanhustyö,ylempiamk Tiilimäki,Pori Kevät Johtaminenjapalveluliiketoiminta,ylempi Tiedepuisto,Pori Kevät amk Rakentaminen,energiajaympäristö, Tiedepuisto,Pori Kevät ylempiamk DPinInformationTechnology,Masterof Tiedepuisto,Pori Kevät Engineering DPinInformationTechnology,Masterof Tiedepuisto,Pori Kevät Business Merenkulku,insinööri(ylempiamk) Raumankampus Kevät *DP$in$Marine$Management,$Master$of$ Marine$Technology Rauman$kampus Syksy$ Hakukelpoisuusylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavaan koulutukseen(koskeesuomenkielisiä,ruotsinkielisiäjavieraskielisiä koulutuksia) HakukelpoisuudenylempäänAMKUtutkintoonantaasoveltuvaammattikorkeakoulututkintotai muusoveltuvakorkeakoulututkintosekätämänjälkeenhankittuvähintäänkolmenvuoden työkokemusasianomaiseltaalalta.asianomaiseksialaksikatsotaansekäala,jollenytollaan hakemassaettäala,joltakorkeakoulututkintoon. Pohjakoulutusvaatimus Ammattikorkeakoulumääritteleepohjakoulutusvaatimuksenjokaiseenhakukohteeseen erikseen.samkinylempäänamkututkintoonjohtavankoulutuksenhakukohteiden pohjakoulutusvaatimuksetjulkaistaansamkinsähköisessähakijanoppaassavuoden2015 loppuunmennessä. Haussakäytettäväntutkinnononoltavasuoritettunaniin,ettälopullisentutkintotodistuksen' kopio'onperilläkorkeakoulunhakijapalveluissaennaltailmoitettunamääräaikana(ks. aikataululiite). Suomen'ulkopuolella'suoritetuntutkinnononkuitenkinoltavavalmishakuajanloppuun mennessä,joshakijaeioleeuutaietaumaankansalainen.osoittaakseen hakukelpoisuutensasuomen'ulkopuolella'suoritetulla'tutkinnollahakevanontoimitettava kopiohakemuksensaperusteenaolevastalopullisestatutkintotodistuksestakorkeakoulun hakijapalveluihinennaltailmoitettunamääräaikana(ks.aikataululiite). Jostodistusonannettumuullakielelläkuinsuomeksi,ruotsiksitaienglanniksi,onhakijan toimitettavasiitäkopiovirallisenkielenkääntäjänsuomeksi,ruotsiksitaienglanniksi 6

8 7 tekemästäkäännöksestäylimpänähakutoiveenaolevanammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.kopioidenonoltavaperillähakijapalveluissaennaltailmoitettuna määräaikana(ks.aikataululiite). Joshakijaonpakolainen'taipakolaiseenrinnastettavassaasemassa,eikähänvoitodistaa tutkintoaanasiakirjoin,ammattikorkeakouluvoikutsuahakijanvalintakokeeseentaihänen määräaikaanmennessätoimittamansaennakkotehtävävoidaanottaahuomioon.hakijalla tuleeollapakolaisstatuksestaankertovaviranomaispäätös(turvapaikkapäätöstai oleskelulupasuojelunperusteella).hakijantuleetoimittaakopiokyseisestäpäätöksestä kaikkienhakukohteidenammattikorkeakoulujenhakijapalveluihinennaltailmoitettuna määräaikana(ks.aikataululiite). Työkokemusvaatimus Hakukelpoisuuteenvaaditaankolmevuottatyökokemusta,jokaonkertynytlopullisen tutkintotodistuksenmyöntämispäivästäalkaenjaseonhankittukeväänhaussa ' mennessäjasyksynhaussa 'mennessä. Ammattikorkeakouluhyväksyytyökokemukseksimyösaiemminsuoritetunopistoasteentai ammatillisenkorkeauasteentutkinnon(tutkintovoiollamiltäkoulutusalaltatahansa)jälkeen, ennenkorkeakoulututkintoahankituntyökokemuksen.myöstässätapauksessavaaditaan asianomaiseltaalaltahankittuvähintäänkolmenvuodentyökokemus. Yrittäjyyshyväksytääntyökokemukseksi,jossiitäontodistus,jokaosoittaa,ettähakijaontai onollutyeltaimyeluvakuutettu.(yel=yrittäjäeläkevakuutus,myel=viljelijöiden, metsätilallisten,kalastajienjaporonhoitajiensekäheidänperheenjäsentensä työeläkevakuutus).ulkomainenyrittäjyystodistetaanvastaavinvirallisindokumentein. Työkokemusilmoitetaantäysinäkuukausina.HakijantuleemuuntaaosaUaikatyöntunnit kokoaikaiseksiniin,että150tuntiatai20vähintään7tunnintyöpäiväävastaayhtä kuukautta.työkokemukseneitarvitseollayhtäjaksoistaeikäsamantyönantajan palveluksessahankittua.rinnakkaisistatyösuhteistavoisaadatyökokemuspisteitävain päätoimistatyöskentelyävastaavanmäärän. Varusmiespalvelusta,naistenvapaaehtoistaasepalvelusta,siviilipalvelustataihoitovapaata eilasketatyökokemukseksi. TutkintoJ'ja'työtodistusten'toimittaminen TutkintoUjatyötodistuksetjamahdollisetmuuttodistuksettarkistetaanopiskelijaksi hyväksytyiltä.valintaonehdollinensiihenastikunnesammattikorkeakouluontarkistanut kouluujatyötodistukset.ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,jostodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataijoshakijaonantanuthakemuksessaan virheellisiätietoja. Työkokemuspitäätodentaatyönantajanantamallatyötodistuksella.Työtodistuksestatulee ilmetämm.työsuhteentarkkaalkamisujapäättymispäivä,työnantajanyhteystiedot, työtehtävätjaosauaikatyönkohdallatyötunnit.jostyösuhdejatkuuedelleen,työnantajalta tuleepyytääväliaikainentyötodistus. Mikälialkuperäinentyötodistusonkirjoitettumuullakielelläkuinsuomeksi,ruotsiksitai englanniksi,onhakijantoimitettavahakijapalveluihinalkuperäiskielisentodistuskopionlisäksi

9 8 kopiovirallisenkielenkääntäjänsuomeksi,ruotsiksitaienglanniksitekemästäkäännöksestä, jostatuleekäydäilmikääntäjännimi,allekirjoitusjaleima. 2.2Esteettömyysopiskelijavalinnoissa Valintakokeeseenkutsuttuhenkilövoihakeaoikeuttavalintakokeensuorittamistakoskeviin erityisjärjestelyihinerillisellähakemuksella.hakemuksessatuleemainitaerityisjärjestelyt, joitahaetaan,sekäperusteluterityisjärjestelyjenhakemiselle.hakemukseentuleeliittää kopiottodistuksista,joihinhakijavetoaa.hakeminentapahtuukorkeakoulustariippuenjoko vapaamuotoisestitaierillisellälomakkeella. Josvalintakokeenerityisjärjestelyihinoikeuttavaesteonjoolemassahakuaikana,hakemus valintakokeenerityisjärjestelyistätuleejättääkorkeakoulunhakijapalveluihinennalta ilmoitettunamääräaikana(ks.aikataululiite).valintakokeenerityisjärjestelyjäkoskeva hakemustuleejättääkaikkienniidenhakutoiveidenkorkeakoulujenhakijapalveluihin,joissa järjestettäviinvalintakokeisiinhakijaosallistuu. Josvalintakokeenerityisjärjestelyihinoikeuttavaestesyntyytaitodetaanhakuajan päättymisenjavalintakoeajankohdanvälillä,tuleehakijanjättääerityisjärjestelyhakemus viipymättäkaikkienniidenhakutoiveidenkorkeakoulujenhakijapalveluihin,joissa järjestettäviinvalintakokeisiinhakijaosallistuu. 2.3Valintaperusteetylempäänammattikorkeakoulututkintoonjohtavaan koulutukseen(koskeesuomenkielisiä,ruotsinkielisiäjavieraskielisiä koulutuksia) Valintakoe'ja/tai'ennakkotehtävä Valintakoeja/taiennakkotehtävä100pistettä(valintakoevoisisältäähaastattelun).Alin hyväksyttäväpistemääräon20pistettä. ValintakokeidenajankohdatjamahdollistenennakkotehtävienohjeetjulkaistaanSAMKin sähköisessähakijanoppaassavuoden2015loppuunmennessä. Vieraskielisiinkoulutuksiinhakeneenhakijankielitaitoarvioidaanvalintakokeen/ ennakkotehtävänyhteydessä. Opinnäytetyönarvosana,koulumenestysjaalakohtainentyökokemusvoidaanhuomioida valintakokeessa/ennakkotehtävässä. 2.4Valintatasapisteissäolevienvälillä Hakijatasetetaantasapistetilanteessaparemmuusjärjestykseenseuraavinperustein: 1.Valintakoeja/taiennakkotehtävä 2.Hakutoivejärjestys Josnäilläkriteereilläeisaadaeroatasapistetilanteessaolevienvälillä,ammattikorkeakoulu valitseekaikkitasapistetilanteessaolevathakijat.

10 3KULTTUURIALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Kulttuurialanyhteisvalinnassaeitehdävalintakoeyhteistyötä,jotenkaikki ammattikorkeakouluttoteuttavatvalintakokeetitsenäisesti.yleinenhakukelpoisuus tutkintoonjohtaviinkoulutusohjelmiinsekäylemmänammattikorkeakoulututkinnon valintaperusteetonkerrottuvalintaperustesuosituksenyleisessäosassa. Suomenkielinenkoulutus Satakunnanammattikorkeakoulussaainoakulttuurialanammattikorkeakoulututkintoon johtavankoulutuksenhakukohdeon: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Kuvataiteilija(amk),päivätoteutus Taidekoulu,Kankaanpää Kevät Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan kuvataiteenopiskelijavalinnassa16aloituspaikkaa,jotkatäytetäänvalinnassaensin. Loppuihin8aloituspaikkaanvalitaanopiskelijatkaikistavalintakokeenhyväksytysti suorittaneistahakijoista. Opiskelijavalinta Ennakkonäyttö Hakijatkutsutaanvalintakokeeseenetukäteentehtävänkarsivannäytönperusteella. Karsivassaennakkonäytössäarvioidaanhakijanmotivaatiota,alaanliittyväämuuta koulutusta,työkokemustajaharrastuneisuuttasekäalallesoveltuvuutta.ennakkonäyttö arvioidaanhyväksytyksitaihylätyksi,javainennakkonäytönhyväksytystisuorittaneetsaavat kutsunvalintakokeeseen.ennakkonäyttöäeipisteytetävalintakokeenosana. EnnakkonäytöntehtävienohjeetjulkaistaanSAMKinwwwUsivuilla EnnakkonäytöntehtävättuleepalauttaaSAMKinhakijapalveluihin VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE Valintakoe100pistettä SAMKinkuvataiteenvalintakoejärjestetäänKankaanpäässävalintakurssina Tarkemmattiedotvalintakurssistailmoitetaansillekutsuttaville.Valintakokeentuloson voimassavainsamkinhakukohteessajavainkevään2016yhteishaussa. Hakijantuleesaadavähintäänpuolet(50%)valintakokeenenimmäispistemäärästä(eli vähintään50p).jokainenkokeenosioonsuoritettavahyväksytysti. 9

11 10 4MATKAILUUJARAVITSEMISALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO MatkailuUjaravitsemusalanyhteisvalinnassatehdäänvaltakunnallistavalintakoeyhteistyötä, johonsatakunnanammattikorkeakouluosallistuu.yleinenhakukelpoisuustutkintoon johtaviinkoulutusohjelmiinonkerrottuvalintaperustesuosituksenyleisessäosassa. Suomenkielinenkoulutus SatakunnanammattikorkeakoulussaainoamatkailuUjaravitsemusalan ammattikorkeakoulututkintoonjohtavankoulutuksenhakukohdeon: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Restonomi(amk),päivätoteutus Tiedepuisto,Pori Kevät Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassa32aloituspaikkaa,joistaensintäytetään14aloituspaikkaa koepistejonosta(valintatapa1)jasitten18aloituspaikkaayhteispistejonosta(valintatapa 2A).Varasijavalintatoteutetaankoepistejononvalintajärjestyksenmukaan. Loppuihin13aloituspaikkaanvalitaanopiskelijatkoepistejonosta(valintatapa1). Opiskelijavalinta Valintapisteidenenimmäismäärät: VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE Valintakoe 70pistettä VALINTATAPA'2:'KOULUMENESTYS'JA'VALINTAKOE'(koskee'vain ylioppilastutkinnolla'hakevia) Vaihtoehto'2A Koulumenestys 30pistettä(ylioppilastutkinnonarvosanat) Valintakoe 70pistettä Yhteensä 100pistettä Yhteensä 100pistettä Valintakoe Ammattikorkeakoulujenvalintakokeisiinkutsutaankaikkihakukelpoisethakijat.MatkailuU, ravitsemisujatalousalanvaltakunnallinenvalintakoeonsamapäiväujamonimuotou toteutuksissa. Valintakokeenyhteinenkirjallinenosuuspidetäänkeväänyhteishaussati alkaen klo10.00.$valintakokeessakäytetäänennakkoaineistoa,jokajulkaistaansamkinwwwu sivuilla10.5.u aineistoeisaaollamukanakoetilanteessa. Valintakokeeseensisältyykaksiosiota,joistatoinenonhaastattelu.Haastattelunvoi

12 suorittaaennenkirjallistaosuuttataisenjälkeen Valintakokeessapainotetaansoveltuvuuttaalankoulutukseen,motivaatiota,äidinkielen, englanninjaongelmanratkaisuntaitoasekämatemaattisuloogisiavalmiuksia. Valintakokeestaonsaatavavähintään25pistettä.Valintakokeenkirjallisestaosiostaja haastattelustaonkummastakinsaatavavähintään1piste.koetulosonvoimassakevään 2016yhteishaussa. Valintayhteistyötätekevienammattikorkeakoulujennimetlöytyvätosoitteesta sellaisenaantoisessaammattikorkeakoulussasuoritetunvalintakokeen. KoulumenestysJ'ja'työkokemuspisteet Valintatapa'2 Koulumenestyspisteetmuodostuvatylioppilastutkintotodistuksenperusteella. Ylioppilastutkintotodistuksenarvosanatsaadaanhakijarekisteriinsuoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. YoJtutkintotodistus L/E M C B A 11 Äidinkieli* Paraskieli(vieraatkieletjatoinen 10(9) 9(8) 8(7) 7(6) 6(5) kotimainen):pitkä(lyhyt/keskipitkä) Matematiikka(lyhyttaipitkä) taiparasreaaliaineidenkokeista (ennenv.2006kirjoittaneillareaali) *IBUtutkinnossaäidinkieltävastaaA1Ukieli,EBUjaRPUtutkinnoissaäidinkieltävastaavakieli.

13 12 5SOSIAALIUJATERVEYSALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SosiaaliUjaterveysalanyhteisvalinnoissatehdäänvaltakunnallistavalintakoeyhteistyötä, johonsatakunnanammattikorkeakouluosallistuusuomenkielisessäkoulutuksessakukin hakukohdesillemäärätyssävalintakoeryhmässä.vieraskielisenkoulutuksenhakukohdeei olemukanavalintakoeyhteistyössä. Yleinenhakukelpoisuustutkintoonjohtaviinpäivätoteutuksiinonkerrottu valintaperustesuosituksenyleisessäosassa.monimuotototeutustenpohjakoulutusvaatimus sosiaaliujaterveysalanhakukohteissapoikkeaaammattikorkeakoulujenyleisestä hakukelpoisuusvaatimuksesta. Yleistä'alan'opintojen'vaatimuksista SosiaaliU,terveysUjaliikuntaUalallehakevanterveydentilanjatoimintakyvyntuleeolla sellainen,ettähänkykeneeopintoihinliittyviinkäytännöntehtäviinjaharjoitteluun.tietoalan terveydellisistävaatimuksistalöytyyammattikorkeakoulunwwwusivuiltajaopintopolku.fiu palvelusta. Alallehakeutuvantuleehuomioida,että opiskelujaammatissatoimiminenedellyttäväthyväähenkistätasapainoa alaeisovelluhuumeidenkäyttäjälleeikäalkoholintailääkkeidenongelmakäyttäjälle esimerkiksitukiujaliikuntaelimistönsairaudet,kroonisetihosairaudetjaallergiat voivatmuuttuaterveydelliseksiongelmaksiopiskeluaikanataimyöhemmin työelämässä veriteitsetarttuvatautisaattaarajoittaaopintojenetenemistäjatyöhönsijoittumista. Opiskelijaksipyrkiväntuleeammattikorkeakoulunpyynnöstäantaaopiskelijaksiottamisen arvioinninedellyttämätterveydentilaansajatoimintakykyäänkoskevattiedotsekätieto mahdollisestaaiemmastaopiskeluoikeudenperuuttamistakoskevastapäätöksestä. Opiskelijantuleeammattikorkeakoulunpyynnöstäesittäärikostaustaote,josopiskelijalle annetaanopinnoissataiopintoihinkuuluvassaharjoittelussatehtäviä,jotkaedellyttävät olennaisestialaikäistenparissatyöskentelyä. Ammattikorkeakouluvoivelvoittaaopiskelijanesittämäänhuumausainetestiäkoskevan todistuksen,josonaihettaepäillä,ettäopiskelijaonhuumausaineidenvaikutuksenalaisena opintoihinkuuluvissakäytännöntehtävissätaiharjoittelussataiettäopiskelijallaon riippuvuushuumausaineista. AmmattikorkeakouluvoipurkaasosiaaliUjaterveysalanopiskelijavalinnan seuraavistasyistä (hakukelpoisuudenosoittamiseenliittyviensyidenlisäksi): joshakijaaeivoidapitääsosiaaliujaterveysalankoulutukseen terveydentilaltaanja/taitoimintakyvyltäänsopivana joshakijaonjättänytkertomattaterveydentilaansaliittyviäasioita josopiskelijaonsalannutaiemmanopiskeluoikeudenperuuttamisen.

14 5.1Suomenkielinenkoulutus,päiväUjamonimuotototeutus 5.1Suomenkielinenkoulutus,päiväUjamonimuotototeutus' ' 'Suomenkielinen'koulutus,'päivätoteutus' ' Hakukohteet'' SatakunnanammattikorkeakoulussasosiaaliUjaterveysalanammattikorkeakoulututkintoon johtavansuomenkielisenkoulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE' KAMPUS' YHTEISHAKU' ALOITUSPAIKAT' Fysioterapeutti(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Kevät Sosionomi(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Kevät Sairaanhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Kevät Terveydenhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Kevät Geronomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori Kevät Kuntoutuksenohjaaja(amk), Tiilimäki,Pori Kevät monimuotototeutus Sosionomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori Kevät Sairaanhoitaja(amk),monimuotototeutus Raumankampus Kevät *Sairaanhoitaja$(amk),$päivätoteutus$ Tiilimäki,$Pori$ Syksy$2016$ 65$ *Alustavatieto,vahvistetaankeväällä2016 Ensikertalaiskiintiö' ' Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE' KAMPUS' Valintatapa'2' (yhteispisteet)' Valintatapa'1' (koepisteet)' Fysioterapeutti(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori 8 6 Sosionomi(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Sairaanhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Terveydenhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori Geronomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori U 16 Kuntoutuksenohjaaja(amk), Tiilimäki,Pori U 16 monimuotototeutus Sosionomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori U 14 Sairaanhoitaja(amk),monimuotototeutus Raumankampus U 25 Sairaanhoitaja$(amk),$päivätoteutus$ Tiilimäki,$Pori$ 27$ 20$ (syksy$2016)$ ' Ensikertalaiskiintiössätäytetäänensinyhteispistejonon(valintatapa2)jasittenkoepistejonon (valintatapa1)aloituspaikat.loputaloituspaikattäytetäänhakijanvalintakokeestasaamien pisteidenperusteella(valintatapa1). Opiskelijavalinta'on'kaksivaiheinen' ' Kaikkihakijatosallistuvatvaltakunnalliseenesivalintakokeeseenilmanerillistäkutsua. Esivalintakokeestasaatujenpisteidenperusteellaosahakukelpoisistahakijoistakutsutaan varsinaiseenvalintakokeeseen. Esivalintakoetoteutetaansähköisenäesivalintakokeenakeväällä jasyksyllä TarkemmatohjeetesivalintakokeensuorittamisestajulkaistaanOpintopolkuU palvelussakeväänkokeenosaltahelmikuun2016loppuunmennessä. 13

15 14 Lopullinenvalintatehdäänylioppilastutkinnostasaatujenpisteidenjavalintakokeestasaatujen pisteidenperusteellataipelkästäänvalintakokeestasaatujenpisteidenperusteella. Varasijavalintatoteutetaankoepistejonon(valintatapa1)valintajärjestyksenmukaan. ' VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE' Valintakoe 70pistettä VALINTATAPA'2:'KOULUMENESTYS'JA'VALINTAKOE'(koskee'vain'ylioppilastutkinnolla' hakevia)' Vaihtoehto'2A' Koulumenestys 30pistettä(ylioppilastutkinnonarvosanat) Valintakoe 70pistettä Yhteensä 100pistettä Koulumenestyksen'pisteytys'' Valintatapa'2 Koulumenestyspisteetmuodostuvatylioppilastutkintotodistuksenperusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen'pisteytys YoJtutkintotodistus' L/E' M' C' B' A' Äidinkieli*' 10' Paraskieli(vieraatkieletjatoinen 10(9)' 9(8)' 8(7)' 7(6)' 6(5)' kotimainen):pitkä(lyhyt/keskipitkä)' Matematiikka(lyhyttaipitkä) 10' taiparasreaaliaineidenkokeista (ennenv.2006kirjoittaneillareaali)' IBUtutkinnossaäidinkieltävastaaA1Ukieli,EBUjaRPUtutkinnoissaäidinkieltävastaavakieli. ' Esivalintakoe' ' Kaikkihakijatosallistuvatvaltakunnalliseenesivalintakokeeseenilmanerillistäkutsua.SosiaaliUja terveysalallajärjestetäänyksiyhteinenvaltakunnallinenesivalintakoe. Valtakunnallinenesivalintakoeonhakuajanpäättymisenjälkeenkeväänyhteishaussa jasyksynyhteishaussa Esivalintakokeenperusteellavarsinaiseenvalintakokeeseenkutsutaankaksinkertainenmäärä hakijoitaaloituspaikkoihinnähden.' Tarkemmattiedotjaohjeetesivalintakokeestapäivitetäänkevään2016yhteishaunalkamiseen mennessäopintopolku.fiupalveluunjasamkinwwwusivuille. Valintakoe' ' Esivalintakokeentulosnollautuulopullisessavalinnassa. Lopullinenvalintatehdäänylioppilastutkinnossasaatujenpisteidenjavalintakokeestasaatujen pisteidenperusteellataipelkästäänvalintakokeestasaatujenpisteidenperusteella. SosiaaliUjaterveysalanvalintakokeessapainotetaanalallesoveltuvuuttaarvioimallamotivaatiota, sosiaalisiavalmiuksiasekäoppimisujatyöskentelyvalmiuksia.koulutukseenvalitultaedellytetään alallesoveltuvaaterveyttä.

16 15 Valintakokeestaonsaatavavähintään30pistettä. SatakunnanammattikorkeakouluosallistuusosiaaliUjaterveysalanvalintakoeyhteistyöhönja järjestäähakukohteidensavalintakokeetseuraavasti: HAKUKOHDE' KAMPUS' ValintakoeJ Valintaryhmä' päivämäärät' (1Jpäiväinen'koe)' Fysioterapeutti(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori 3 Valintakokeiden Sosionomi(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori päivämäärät 4 ilmoitetaansamkin Sairaanhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori sähköisessä 1 Hakijanoppaassa Terveydenhoitaja(amk),päivätoteutus Tiilimäki,Pori jaopintopolkuu 1 *Sairaanhoitaja$(amk),$päivätoteutus$ Tiilimäki,$Pori$ palvelussa. 1$ (syksy$2016)$ SosiaaliUjaterveysalallaonneljävalintaryhmää.Hakijasaasamanvalintaryhmänsisällä hakemiinsakoulutuksiinyhdenvalintakoekutsunesivalintakokeessasaadunpistemäärän perusteella.valintakokeestahakijasaavalintakoetuloksenkaikkiinhakemiinsasamaan valintaryhmäänkuuluviinkoulutuksiin.valintakoetulosonvoimassakyseisenhaunajan. Valintaryhmät'ovat'seuraavat:''' ' 1.valintaryhmä Barnmorska Förstavårdare Ensihoitaja Hälsovårdare Kätilö Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja,diakoninenhoitotyö Sjukskötare Terveydenhoitaja 2.valintaryhmä Bioanalytiker Bioanalyytikko Hammasteknikko Optometristi Röntgenhoitaja Röntgenskötare Suuhygienisti 3.valintaryhmä Apuvälineteknikko Ergoterapeut Fysioterapeut Fysioterapeutti Jalkaterapeutti Naprapaatti Osteopaatti Toimintaterapeutti 4.valintaryhmä Geronomi Kuntoutuksenohjaaja Socionom Sosionomi Sosionomi,diakoniatyö Sosionomi,kirkonnuorisotyö

17 16 Sosionomi,kirkonvarhaiskasvatus 5.1.2'Suomenkielinen'koulutus,'monimuotototeutukset' Hakukohteet'' SatakunnanammattikorkeakoulussasosiaaliUjaterveysalanammattikorkeakoulututkintoon johtavansuomenkielisenkoulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE' KAMPUS' YHTEISHAKU' ALOITUSPAIKAT' Geronomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori Kevät Kuntoutuksenohjaaja(amk), Tiilimäki,Pori Kevät monimuotototeutus Sosionomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori Kevät Sairaanhoitaja(amk),monimuotototeutus Raumankampus Kevät Ensikertalaiskiintiö' Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE' KAMPUS' Valintatapa'1' (koepisteet)' Geronomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori 16 Kuntoutuksenohjaaja(amk), Tiilimäki,Pori 16 monimuotototeutus Sosionomi(amk),monimuotototeutus Tiilimäki,Pori 14 Sairaanhoitaja(amk),monimuotototeutus Raumankampus 25 ' Ensintäytetäänensikertalaiskiintiönpaikatkoepistejonosta(valintatapa1).Loputaloituspaikat täytetäänhakijanvalintakokeestasaamienpisteidenperusteella(valintatapa1). ' KaikkihakukelpoisethakijatkutsutaanSAMKintoteuttamaanvalintakokeeseen.Valinta toteutetaanvalintakokeestasaatujenpisteidenmukaanmääräytyvänvalintajärjestyksenmukaan. Valintakoeyhteistyötäeitehdä:koetuloskelpaavainkokeenjärjestäväänSAMKin hakukohteeseen,eivätkävalintakoepisteetsiirrymuihinhakukohteisiinsamkissataimuissakaan ammattikorkeakouluissa. Valintakokeetjärjestetäänseuraavasti(hakijakutsutaanvalintakokeeseenyhdeksipäiväksi): geronomi,pori: kuntoutuksenohjaaja,pori: sosionomi,pori: sairaanhoitaja,rauma: SosiaaliUjaterveysalanvalintakokeessapainotetaanalallesoveltuvuuttaarvioimallamotivaatiota, sosiaalisiavalmiuksiasekäoppimisujatyöskentelyvalmiuksia.koulutukseenvalitultaedellytetään alallesoveltuvaaterveyttä. Valintakokeestaonsaatavavähintään30pistettä. ' VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE' Valintakoe 70pistettä' 5.2Vieraskielinenkoulutus,päivätoteutus Hakukohde SatakunnanammattikorkeakoulussaainoasosiaaliUjaterveysalan ammattikorkeakoulututkintoonjohtavanvieraskielisenkoulutuksenhakukohdeon: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT

18 DegreeProgrammeinPhysiotherapy, BachelorofHealthCare,fullUtimestudies Ensikertalaiskiintiö Tiilimäki,Pori Kevät EnsikertalaiskiintiötäeikäytetäSatakunnanammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoonjohtavanvieraskielisenkoulutuksenhakukohteissa. Opiskelijavalinta Valintakokeeseenkutsutaankaikkihakukelpoisuutensaosoittaneethakijat. Opiskelijavalintatehdäänvalintatavan1mukaisesti(valintakokeestasaadunpistemäärän perusteella.)valintakokeestavoisaadaenimmillään70pistettäjaalinhyväksyttypistemäärä on30pistettä.valintakokeenkaikkiosiotpitääsuorittaahyväksytysti. SosiaaliUjaterveysalanvalintakokeessapainotetaanalallesoveltuvuuttaarvioimalla motivaatiota,sosiaalisiavalmiuksiasekäoppimisujatyöskentelyvalmiuksia.koulutukseen valitultaedellytetäänalallesoveltuvaaterveyttä. DegreeProgrammeinPhysiotherapyjärjestääomanvalintakokeensahuhtikuunlopussa. Koettaeivoikorvatamuullavalintakokeella,eikäkoekorvaamitäänmuutavalintakoetta. Valintakoetulosonvoimassakevään2016yhteishaussa. Opiskelijavalinnantoteuttamistavartenhakijatjaetaankahteenhakijaryhmään pohjakoulutuksenperusteella.aloituspaikatvarataanhakijaryhmienvälilläseuraavasti: HakijaryhmäA:suomalaisellapohjakoulutuksellahakevathakijat,10aloituspaikkaa HakijaryhmäB:ulkomaisellapohjakoulutuksellahakevathakijat,10 aloituspaikkaa Joshakijaonsuorittanutsekäsuomalaisenettäulkomaisenpohjakoulutuksen,hänkuuluu hakijaryhmääna. 17

19 Varasijavalintatoteutetaankummassakinhakijaryhmässäerikseen.Jostoisesta hakijaryhmästäloppuvatvalintakelpoisethakijatennenaloituspaikkojentäyttymistä,vapaat aloituspaikattäytetääntoisenhakijaryhmänhakijoista. 18

20 6TEKNIIKANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tekniikanalanyhteisvalinnoissatehdäänvaltakunnallistavalintakoeyhteistyötä,johon Satakunnanammattikorkeakouluosallistuu. Yleinenhakukelpoisuustutkintoonjohtaviinpäivätoteutuksiinonkerrottu valintaperustesuosituksenyleisessäosassa. Insinöörikoulutus,suomenkielinenkoulutus Hakukohteet Satakunnanammattikorkeakoulussatekniikanalanammattikorkeakoulututkintoonjohtavan suomenkielisenkoulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Insinööri(amk),energiaUja Tiedepuisto,Pori Kevät ympäristötekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),konetekniikka, Tiedepuisto,Pori Kevät päivätoteutus Insinööri(amk),rakennusUja Tiedepuisto,Pori Kevät yhdyskuntatekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),sähköUja Tiedepuisto,Pori Kevät automaatiotekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),tietoUjaviestintätekniikka, Tiedepuisto,Pori Kevät päivätoteutus Insinööri(amk),konetekniikka, Raumankampus Kevät päivätoteutus Insinööri(amk),logistiikka,päivätoteutus Raumankampus Kevät Insinööri(amk),tuotantotalous, päivätoteutus Raumankampus Kevät Ensikertalaiskiintiö Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Kiintiö yhteensä Valintatapa'1 (koepisteet) Insinööri(amk),energiaUja Tiedepuisto,Pori 28 väh.12 ympäristötekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),konetekniikka, Tiedepuisto,Pori 28 väh.12 päivätoteutus Insinööri(amk),rakennusUja Tiedepuisto,Pori 42 väh.18 yhdyskuntatekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),sähköUja Tiedepuisto,Pori 49 väh.21 automaatiotekniikka,päivätoteutus Insinööri(amk),tietoUjaviestintätekniikka, Tiedepuisto,Pori 25 väh.11 päivätoteutus Insinööri(amk),konetekniikka, Raumankampus 14 väh.6 päivätoteutus Insinööri(amk),logistiikka,päivätoteutus Raumankampus 14 väh.6 Insinööri(amk),tuotantotalous, päivätoteutus Raumankampus 14 väh.6 19

21 20 Ensikertalaisistavalitaanensinkaikkikevään2016yhteishaussa1.hakutoivesijalla hakukohteeseenhakevathakijat,jotkaovatsuorittaneetylioppilastutkinnonkevääseen2016 mennessäjasaaneet laajanmatematiikanylioppilaskokeestavähintäänarvosananctai lyhyenmatematiikanylioppilaskokeestavähintäänarvosanane. Senjälkeenensikertalaisistavalitaankoepistejonosta(valintatapa1)vähintäänylläolevan taulukonmukainenmäärähakijoita.ensikertalaisistavalitaanyhteensävähintääntaulukossa mainitunkiintiönverranhakijoita. Loputaloituspaikat(aloituspaikkamääräyhteensä ensikertalaiskiintiö)täytetään koepistejonosta(valintatapa1). Matematiikanylioppilasarvosanaanperustuvaatodistusvalintaaeikäytetämuillekuin1. hakutoiveeseenhakevilleensikertalaishakijoille.yhteispisteisiinperustuvaavalintatapaa2ei käytetäsamkininsinöörikoulutuksissalainkaan. Varasijavalintatoteutetaankoepistejonojen(valintatapa1)järjestyksenmukaan. Opiskelijavalinta TODISTUSVALINTA'(koskee'1.'hakutoiveeseen'hakevia'ensikertalaishakijoita) Pääsyvaatimukset: ylioppilastutkinnonsuorittaminenkevääseen2016mennessäja laajanmatematiikanylioppilasarvosanavähintäänctai lyhyenmatematiikanylioppilasarvosanavähintääne. VALINTATAPA'1:'VALINTAKOE Valintakoe 40pistettä VALINTATAPA'2:'KOULUMENESTYS'JA'VALINTAKOE'(ei'käytössä'SAMKissa) Valintakokeenalinhyväksyttypistemääräon10.Alle10pistettävalintakokeestasaavat hakijathylätäänvalinnassa,eivätkähevoitullavalituksiedesvarasijalta. Valintakoe Opiskelijavalintasuoritetaankäyttäentekniikanvaltakunnallistavalintakoetta. Kaikkihakukelpoisethakijatkutsutaanvalintakokeeseen(kutsulähetetäännoinviikkoa ennenkoetta).valintakoetehdäänhakijanhakulomakkeessailmoittamassaylimmässä tekniikanalanhakukohteessa. Osallistuessaantekniikanvaltakunnalliseenvalintakokeeseenylimmässätekniikanalan hakukohteenammattikorkeakoulussa,hakijasaakoetuloksenkaikkiininsinööriuja laboratorioanalyytikkokoulutuksen,rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksensekämerenkulkualankoulutuksenhakutoiveisiinsa. Valintakoeon2U3tuntiakestäväkirjallinenkoe.Siinämitataanopiskeluvalmiuksiaja

22 soveltuvuuttateknillisellealalle.kokeeseenosallistuvavoivalitajokosuomenkielisettai ruotsinkielisettehtävät.koeonyhteinenpohjakoulutuksestariippumatta.valintakoetuloson voimassakyseisenhaunajan.kokeessaonsaavutettavavähintään10pistettä maksimiarvosta40pistettä. Kevään2016valintakoejärjestetääntorstaina

23 7MERENKULKUALANAMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Merenkulkualanyhteisvalinnoissatehdäänvaltakunnallistavalintakoeyhteistyötä,johon Satakunnanammattikorkeakouluosallistuu.Merenkulkualallehakevatosallistuvatsekä tekniikanalanvaltakunnalliseenvalintakokeeseenettämerenkulkualanerityiskokeeseen. Tekniikanalankokeentulossiirtyyyhteishaussasellaisenaanmm.insinöörikoulutuksiin. Yleinenhakukelpoisuustutkintoonjohtaviinpäivätoteutuksiinonkerrottu valintaperustesuosituksenyleisessäosassa. Suomenkielinenkoulutus Hakukohteet Satakunnanammattikorkeakoulussamerenkulkualanammattikorkeakoulututkintoon johtavansuomenkielisenkoulutuksenhakukohteetovat: HAKUKOHDE KAMPUS YHTEISHAKU ALOITUSPAIKAT Insinööri(amk),merenkulku, Raumankampus Kevät päivätoteutus Merikapteeni(amk),päivätoteutus Raumankampus Kevät Ensikertalaiskiintiö Insinööri$(amk),$merenkulku Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Kiintiö' Valintatapa'A yhteensä Insinööri(amk),merenkulku, Raumankampus 14 väh.6 päivätoteutus Ensikertalaisistavalitaanensinkaikkikevään2016yhteishaussa1.hakutoivesijalla hakukohteeseenhakevathakijat,jotkaovatsuorittaneetylioppilastutkinnonkevääseen2016 mennessäjasaaneet laajanmatematiikanylioppilaskokeestavähintäänarvosananctai lyhyenmatematiikanylioppilaskokeestavähintäänarvosananeja englanninlaajanoppimääränkokeestavähintäänarvosananc. SenjälkeenensikertalaisistavalitaanvalintatavanA(koepisteet+työkokemuspisteet) vähintäänylläolevantaulukonmukainenmäärähakijoita.ensikertalaisistavalitaanyhteensä vähintääntaulukossamainitunkiintiönverranhakijoita. Loputaloituspaikat(aloituspaikkamääräyhteensä ensikertalaiskiintiö)täytetään valintatavallaa(koepisteet+työkokemuspisteet). Matematiikanjaenglanninylioppilasarvosanoihinperustuvaatodistusvalintaaeikäytetä muillekuin1.hakutoiveeseenhakevilleensikertalaishakijoille.valintatapaabeikäytetä merenkulkualaninsinöörikoulutuksenopiskelijavalinnassalainkaan. 21

24 Merikapteeni$(amk) Ensimmäistäopiskelupaikkaansasuomalaisessakorkeakoulussahakevillevarataan opiskelijavalinnassaaloituspaikkojaseuraavasti: HAKUKOHDE KAMPUS Valintatapa'B Valintatapa'A Merikapteeni(amk),päivätoteutus Raumankampus 10 8 EnsikertalaiskiintiössätäytetäänensinvalintatavanB(koulumenestyspisteetmukana)ja sittenvalintatavana(eikoulumenestyspisteitä)aloituspaikat.loputaloituspaikattäytetään valintatavallaa(eikoulumenestyspisteitä)laskettujenpisteidenperusteella. Opiskelijavalinta Kaikkihakukelpoisethakijat,joitaeiolevalittumerenkulkualaninsinöörinkoulutukseen todistusvalinnassa,kutsutaansekätekniikanalanvaltakunnalliseenvalintakokeeseenettä merenkulkualanerityiskokeeseen.merenkulkualankoulutuskäyttääpäivätoteutuksessaalla esitettyjävalintatapoja.lopulliseenvalintaanvaikuttavatkoulumenestys,valintakokeetja merenkulkualantyökokemustaipelkästäänvalintakokeetjamerenkulkualantyökokemus. Ylioppilaidentodistusvalinta(vainmerenkulkualaninsinöörienkoulutus) Valintatapakoskeevain1.hakutoiveeseenhakeviaensikertalaishakijoita. Pääsyvaatimukset: ylioppilastutkinnonsuorittaminenkevääseen2016mennessäja laajanmatematiikanylioppilasarvosanavähintäänctailyhyen matematiikanylioppilasarvosanavähintääneja englanninlaajanoppimääränylioppilasarvosana 22 ValintatapaA vähintäänc. Valintapisteidenenimmäismääräonseuraava: Valintakokeet: *tekniikanalanvaltakunnallinenvalintakoe *merenkulkualanerityiskoe Merenkulkualantyökokemus Yhteensä ValintatapaB(vainmerikapteenikoulutus) Valintapisteidenenimmäismääräonseuraava: 40pistettä 60pistettä 40pistettä 140pistettä Koulumenestys(ylioppilastutkinnonarvosanat) 60pistettä Valintakokeet: *tekniikanalanvaltakunnallinenvalintakoe 40pistettä *merenkulkualanerityiskoe 60pistettä Merenkulkualantyökokemus 40pistettä Yhteensä 200pistettä Valintakokeissahakijanonsaavutettavavähintäänseuraavatvaltakunnallisensuosituksen mukaisetpisteet:tekniikanalanvaltakunnallisessavalintakokeessa10pistettäja merenkulkualanerityiskokeessa20pistettä.

25 Valintaonehdollinen,kunnesammattikorkeakouluontarkistanutkouluU,työUja lääkärintodistukset.ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,jostodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataijoshakijaonantanutarvosanoistaan, työkokemuksestaantaiterveydentilastaanvirheellisiätietoja. Koulumenestyksen'pisteytys' Valintatapa'B 23 Koulumenestyspisteetmuodostuvatylioppilastutkintotodistuksenperusteella. Ylioppilastutkintotodistuksenarvosanatsaadaanhakijarekisteriinsuoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Koulumenestyspisteetlasketaanylioppilastutkintotodistuksenyksittäisistäaineista(äidinkieli, paraspitkänäkirjoitettukieli,matematiikkasekäparasreaalikoeseuraavista:fysiikka,kemia jabiologia). Abiturienttieneitarvitsemerkitähakemukseensaylioppilastutkintotodistuksenarvosanoja, sillänekerätäänsuoraanylioppilastutkintolautakunnalta. YoJtutkintotodistus L/E M C B A Äidinkieli * Paraspitkänäkirjoitettukieli Matematiikka,pitkä ** Matematiikka,lyhyt ** Fysiikanreaalikoe *** Kemianreaalikoe *** Biologianreaalikoe *** * =IBUtutkinnossaäidinkieltävastaaA1Ukieli,EBUjaRPUtutkinnoissaäidinkieltävastaava kieli. **=enintääntoinen ***=enintäänyksi Valintakoe Merikapteenin$suuntautumisvaihtoehdon$valintakokeetjärjestetäänseuraavasti:torstaina tekniikanalanvaltakunnallinenvalintakoesekämerenkulkualanerityiskokeen englanninkielenkoejaperjantaina merenkulkualanerityiskokeensoveltuvuuskoe (testi).tekniikanalanvaltakunnallisenvalintakokeensisältöäonselostettuinsinööriuja laboratorioanalyytikkokoulutuksenyhteydessä.merenkulkualanerityiskokeen enimmäispistemääräon60pistettä.kokeenmolempienosioidenpitääollahyväksyttyjä, jottakoeonhyväksytty.osioidenenimmäispisteetjavaltakunnallisensuosituksenmukaiset hyväksymisrajatovat:englanninkielenkoe25pistettä(alinhyväksyttypistemäärä10 pistettä)jasoveltuvuuskoe35pistettä(alinhyväksyttypistemäärä10pistettä).

26 24 Hakijantuleeosallistuatekniikanalanvaltakunnalliseenvalintakokeeseenkorkeimman tekniikantaimerenkulkualanhakutoiveenammattikorkeakoulussajamerenkulkualan erityiskokeeseenkorkeimmanmerenkulkualanhakutoiveenammattikorkeakouluyksikössä (KyAMKKotkassa,SAMKRaumallataiNoviaTurussa). Merenkulkualan$insinöörin$suuntautumisvaihtoehdonvalintakoesisältäätekniikanalan valtakunnallisenvalintakokeenjaenglanninkielenkokeentorstaina kumpaankin kokeeseenpitääosallistuajokokymenlaaksontaisatakunnanammattikorkeakoulun merenkulkualanyksikössä.tekniikanalanvaltakunnallisenvalintakokeensisältöäon selostettuinsinööriujalaboratorioanalyytikkokoulutuksenyhteydessä.merenkulkualan insinöörinsuuntautumisvaihtoehdonenglanninkielenkokeenenimmäispistemääräon60 pistettä(alinhyväksyttypistemäärä20pistettä). Työkokemus Merenkulkualankoulutuksiinhaettaessatyökokemuksestasaaenintään40pistettä. Merenkulkualantyökokemuksestaannetaanyksipistejokaistayhdenkuukaudenjaksoa kohden. Merenkulkualantyökokemukseksimerikapteenin$koulutukseenhyväksytäänhakuajan päättymiseenmennessähankittuliikenteenturvallisuusviraston,trafinhyväksymä aluspalvelumeripalveluotteenmukaanjapuolustusvoimissasuoritettualuspalvelu. Merenkulkualantyökokemukseksimerenkulkualan$insinöörin$koulutukseenhyväksytään hakuajanpäättymiseenmennessähankittuliikenteenturvallisuusviraston,trafin hyväksymäaluspalvelumeripalveluotteenmukaanjapuolustusvoimissasuoritettu aluspalvelu.lisäksihyväksytäänhakuajanpäättymiseenmennessähankittu konepajapalvelukonepajassa,jossavalmistetaantaikorjataanvoimakoneitatai paineastioita,taikkatelakallataivoimalaitoksessakoneistojentaiputkistojen asennustehtävissä(asetus166/2013). Pisteitäsaadakseenhakijantuleemerkitätyökokemuksenmäärähakulomakkeeseen täysinäkuukausina,kuitenkinsiten,ettämerimiesrekisteriotteenmukaisetkuukaudeton kerrottukahdella. Työkokemuksenmääräjalaatuonpystyttäväosoittamaantodistuksin,jotkatarkistetaan valituiksitulleilta.ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,mikälityötodistuksiaeitoimiteta ammattikorkeakoulunilmoittamassamääräajassataihakijaonantanuttyökokemuksestaan virheellisiätietoja. Lääkärintodistus Hyväksytyksitulleenhakijanontoimitettavamerimiesterveyskeskuksenantama lääkärintodistusammattikorkeakoululleviimeistään lääkärintodistuksestatulee käydäilmi,että: henkilönnäköujakuulokykysekävärinäköovatsosiaaliuja terveysministeriönasetuksessasäädettyjenvaatimustenmukaiset henkilöonterveydentilaltaanjatoimintakyvyltäänsoveltuvaaiottuuntehtävään eikähänelläolesellaistavammaataisairautta,jokaestäätaiselvästivaikeuttaa hänentyötään henkilöeisairastatautia,jonkavoidaanolettaapahenevantyössätai vaarantavanmuidenaluksellaolevienterveydentaikkamerenkulun turvallisuuden Ammattikorkeakouluvoipurkaavalinnan,mikälilääkärintodistustaeitoimitetaedellä

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015 Kevät AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA

YHTEISHAKU 2015 Kevät AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sivu 1 / 4 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintakoeryhmässä suoritetun valintakokeen. Sosiaali-

Lisätiedot

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat nuorille Tehyläisten tutkintojen mukaan sosiaali-, terveys-, ja liikuntakoulutusalalla -. Lähde: AMKOTA, elokuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalalla Koulutus ja Hakukohde nimetään tutkintonimikkeen mukaisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Tässä suosituksessa on kuvattu valintaperusteet suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen sekä vieraskieliseen koulutukseen. Kaikki tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2016 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 3 2 Hakukohteet Turun AMK:ssa vuonna 2016... 4 2.1 Hakukohteet

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN 1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN P ERUSTEET, SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. YLEISOSIO 1.1. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiö Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT TUTKINNOITTAIN Tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) Bachelor of Humanities yhteisöpedagogi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUISSA 2016

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUISSA 2016 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET KORKEAKOULUJEN YHTEISHAUISSA 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOONJOHTAVAKOULUTUS 1.YLEISOSIO 1.1Hakukelpoisuusammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014

VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 VALINTAPERUSTESUOSITUS SYKSY 2014 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. YLEISOSIO 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa

Lisätiedot

Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014

Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Päivän tarkoitus Aamupäivällä käynnistetään dialogi ammattikorkeakoulujen kesken toimilupakierroksen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015

VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015 VALINTAPERUSTEIDEN YLEISOSIO 2015 1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) lukion oppimäärän

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (LISÄHAKU ELOKUU 2015) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

Lisätiedot

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille

Opon opas 2016. Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Opon opas 2016 Yhteishaun opas opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille turkuamk.fi/opoille Sisällys 1 Opinto-ohjaajille ja koulutusneuvojille... 3 2 Hakukohteet Turun AMK:ssa vuonna 2016... 4 2.1 Hakukohteet

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016

F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 F AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 2.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys

Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys KOULUTUSVASTUUT AMMATTIKORKEAKOULUITTAIN Ammattikorkeakoulu / Tutkinto Tutkintonimike Täsmennys Centria-ammattikorkeakoulu Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto yhteisöpedagogi (AMK) Liiketalouden

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen

KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT. Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Katja Komulainen KSHJ ja OPISKELIJAVALINTA-ASIAT Liiketalouden kehittämisryhmä 05.11.2014 Esityksen sisältö 1. 2015 valintaperusteet 1. Koulutukset ja hakukohteet 2. Opiskelijavalinta 3. Valintakoe 2. 2016 valintaperusteet

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

26.05.2014. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 24)

26.05.2014. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 24) Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 24) pat Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 4 736 5 9 3 390 5 639 667 672 673 676 677 683 94 1 7 213 4 2 268 Metropolia, kulttuuri, Helsinki Metropolia, kulttuuri, Helsinki

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen kevään 2014 yhteishaku Korkeakoulujen kevään 2014 yhteishaut Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Terveydenhoitajien tarve työelämässä. 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry

Terveydenhoitajien tarve työelämässä. 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry Terveydenhoitajien tarve työelämässä 20.5.2014 Leila Lehtomäki Puheenjohtaja, TtT Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry Laillistetut terveydenhoitajat Valviran rekisterissä ( Valvira 3/2014) 2009 2010

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 1 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin...

Lisätiedot

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24)

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24) TAULU : ALIMMAT PISTERAJAT 0 / S.08.0 Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta ( ) Koulu Linja Oppilaitos Koulutusohjelma intaryhmä. sij. itut Erik. tap. ESI Metropolia Ammattikorkeakoulu 00 00 00

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2012 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 5.3. 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

Hakijan opas 2014. Hakuajat Suomenkielinen koulutus 3.3. 1.4.2014 Englanninkielinen koulutus 7.1. 11.2.2014

Hakijan opas 2014. Hakuajat Suomenkielinen koulutus 3.3. 1.4.2014 Englanninkielinen koulutus 7.1. 11.2.2014 Hakijan opas 2014 Hakuajat Suomenkielinen koulutus 3.3. 1.4.2014 Englanninkielinen koulutus 7.1. 11.2.2014 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Hakutoimisto PL 46, 60101

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

Lukion jälkeen. Lukuisia opiskelumahdollisuuksia. 1. Yliopistot. 2. Ammattikorkeakoulut. 3. Ammatilliset oppilaitokset. 4.

Lukion jälkeen. Lukuisia opiskelumahdollisuuksia. 1. Yliopistot. 2. Ammattikorkeakoulut. 3. Ammatilliset oppilaitokset. 4. Ylioppilaskirjoitukset ja ammatinvalinta Opinto-ohjaaja Helena Puukka Ammatinvalinta Mitkä alat kiinnostavat sinua tällä hetkellä? Mitkä alat kiinnostivat aikaisemmin? Millaisia toiveammatteja sinulla

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 Julkaisija: Toimitus: Kansi: Painatus: Lapin yliopisto Opiskelupalvelut Opiskelupalvelut Reetta Linna Lapin yliopistopaino Rovaniemi 2015 SISÄLLYS VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012 Seija Ristimäki Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Metropolia lyhyesti Monialainen ja Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä,

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OAMKIN KOULUTUSTARJONNASTA JA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA. Opopatio 11.10.2013 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio marita.aikio@oamk.

AJANKOHTAISTA OAMKIN KOULUTUSTARJONNASTA JA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA. Opopatio 11.10.2013 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio marita.aikio@oamk. AJANKOHTAISTA OAMKIN KOULUTUSTARJONNASTA JA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 11.10.2013 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio marita.aikio@oamk.fi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) uusi nimi 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Lapin yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai mediakasvatuksen koulutuksissa sekä luokanopettajan koulutuksessa.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot