PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri"

Transkriptio

1 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki :17:12 1(12) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä Toiminimi: Asunto-osuuskunta Silkki Yritys- ja yhteisötunnus: Voimassaoloaika, alkaen Kyselyajankohta: :17:12

2 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: 09:17:12 1(11) 2(12) YHTEISÖSÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Asunto-osuuskunta Silkki ja kotipaikka Järvenpään kaupunki. 2 Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ja toimiala Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on luoda ja pitää yllä yhteisöllistä ja kohtuuhintaista asumista, sekä tarjota mielekästä asumisympäristöä, jossa jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa. Osuuskunnan pääasiallisena toimialana on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi rakennuttaa, omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä, sekä vuokrata asuntoja ja tuottaa asumisen palveluita sekä muita asumiseen liittyviä lisäpalveluita jäsenilleen. Osuuskunta voi omistaa useita kiinteistöjä tai rakennuksia, jotka voivat muodostaa erillisiä osuuskunnan kustannuspaikkoja. Osuuskunta voi harjoittaa myös kaikkea muuta laillista liiketoimintaa. Mikäli osuuskunnalle on myönnetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tai muun vastaavan valtion asuntopolitiikkaa toimenpanevan tahon myöntämää takaus- tai muuta vastaavaa lainaa, tulee kyseistä/kyseisiä osuuskunnan omistamaa/omistamia, asumiseen tarkoitettua vuokrarakennusta/vuokrarakennuksia vuokrata ensisijaisesti osuuskunnan jäsenille tarkoitetuiksi vuokraasunnoiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tai muun vastaavan tahon osuuskunnalle myöntämän takaus- tai muun vastaavan lainan ajan, kuitenkin vähintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tai muun vastaavan tahon edellyttämän vähimmäisajan. 3 Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen Osuuskunnan jäseniksi, perustajajäsentä lukuun ottamatta, voidaan hyväksyä vain luonnolliset henkilöt. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää hakemuksen hyväksymisestä, hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Hallitus voi vakuuttaa erillisen toimijan hyväksymään osuuskunnan uudet jäsenet. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja kun hakija on maksanut jäsenyyden osalta näiden sääntöjen 14 :ssä mainitun osuuden merkintähinnan. Osuuksien yhteisomistajista vain yksi voidaan hyväksyä osuuskunnan jäseneksi. 4 Jäsenen velvollisuudet osuuskunnassa Liittyessään osuuskunnan jäseneksi osuuskunnan jäsen sitoutuu

3 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: 09:17:12 2(11) 3(12) noudattamaan näitä osuuskunnan sääntöjä. Osuuskunnan asukasomistaja sitoutuu noudattamaan osuuskunnan sääntöjä, jäsensopimusta, järjestyssääntöjä sekä asukasomistajan ja osuuskunnan välistä vuokrasopimusta. Ilman osuuskunnan hallituksen lupaa osuuskunnan asukasomistaja saa käyttää hallitsemaansa osuuskunnan asuinhuoneistoa vain omana ja perheensä sekä hänen talouteensa kuuluvien henkilöiden asuntona. Osuuskunnan asukasomistaja voi hallita osuuskunnan jäsenyytensä perusteella vain yhtä osuuskunnan asuinhuoneistoa kerrallaan. 5 Osuuskunnan jäsenyysluokat ja niiden merkitykset Osuuskunnassa voi osuuden perusteella olla osuuskunnan jäseniä, asukasomistajia ja perustajajäsen. Osuuden merkintähinnan täysimääräisesti maksanut jäsen on osuuskunnan jäsen. Asukasomistaja on osuuskunnan osuuden merkintähinnan täysimääräisesti maksanut jäsen, joka on lisäksi täysimääräisesti maksanut osuuskunnan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan osuuskunnan huoneisto-osuusmaksun ja muut osuuskunnan asuinhuoneiston hallinnan edellyttämät maksut. Asukasomistajuus edellyttää lisäksi voimassaolevaa, jäsenen sekä osuuskunnan välistä vuokrasopimusta osuuskunnan asuinhuoneistosta. Perustajajäsen on osuuskunnan perustanut taho. Osuuskunnan jäsenellä on äänioikeus yhdellä äänellä osuuskunnan kokouksessa vain jäsenen voimassa olevia oikeuksia rajoittavassa asioissa. Muissa asioissa osuuskunnan jäsenellä ei ole äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan jäsenellä on kuitenkin muissakin asioissa oikeus olla läsnä osuuskunnan kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa. Osuuskunnan asukasomistajat, osuuskunnan ja asukasomistajan välisen vuokrasopimuksen vuokralaisina, pystyvät osuuskunnan kokouksen ja osuuskunnan hallituksen välityksellä vaikuttamaan asumista, asumispalveluita sekä asumisviihtyvyyttä koskevaan päätöksentekoon. Asukasomistajalla sekä perustajajäsenellä on kullakin osuuskunnan kokouksessa yksi ääni. Perustajajäsenen oikeudet ovat yhtäläiset osuuskunnan asukasomistajan oikeuksien kanssa, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 6 Muiden oikeus käyttää osuuskunnan palveluita Osuuskunnan asuinhuoneistot on tarkoitettu ensisijaisesti osuuskunnan asukasomistajien asumiskäyttöön. Mikäli huoneistoa ei ole vuokrattu asukasomistajalle tai asukasomistajaa ei ole tarjolla huoneiston vuokralaiseksi, on perustajajäsenellä oikeus ja velvollisuus vuokrata tällainen huoneisto kolmannelle henkilölle. Hallitus hyväksyy perustajajäsenen tekemän vuokralaisen valinnan sekä vuokrasuhteen keston, joka voi olla enintään kaksi (2) vuotta.

4 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: 09:17:12 3(11) 4(12) Perustajajäsen vastaa osuuskunnalle vuokraamatta olevien ja sen itse vuokraamien asuinhuoneistojen vuokrista ja muista mahdollisista kustannuksista. 7 Perustajajäsenen oikeudet Perustajajäsenellä on oikeus päättää osuuskunnan rakennusten rakentamisesta tai rakennuttamisesta, rakennustavasta ja - materiaaleista sekä kohteiden tarvitsemasta rahoituksesta ja vakuuksista. Tässä päätöksenteossa perustajajäsenen tulee huomioida osuuskunnan etu sekä mahdollisuuksien mukaisesti myös asuinhuoneistoon muuttavalta asukasomistajalta ja muilta mahdollisilta asiassa kuultavilta tahoilta saadut toiveet ja näkemykset. Perustajajäsenellä on halutessaan oikeus nimetä osuuskunnan hallitukseen puheenjohtaja ja osallistua siten osuuskunnan hallitustyöskentelyyn. Perustajajäsenellä on oikeus ja velvollisuus vuokrata osuuskunnan huoneistoja näiden sääntöjen 6 :n mukaisesti. Perustajajäsenellä on oikeus valita niin halutessaan palveluntuottaja osuuskunnan rakennusten ja kiinteistön hoitoon sekä taloudenhoitoon kustannuspaikkakohtaisesti. Mikäli osuuskunnan hallitus tai osuuskunnan kokous ei kykene päättämään osuuskunnan omistuksessa olevan rakennuksen tai rakennusten huolto-, ylläpito-, korjaus-, peruskorjaus- tai perusparannustöistä, on perustajajäsenellä oikeus päättää tällaisista töistä kyseisen rakennuksen/rakennuksen kustannuspaikan kustannuksella. Perustajajäsenellä on oikeus siirtää osuuskunnan jäsenyytensä, osuutensa, sekä osuuksien oikeuttamat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle ilman osuuskunnan hyväksyntää. Tämä oikeus perustajajäsenellä on kuitenkin aikaisintaan 20 vuoden kuluttua osuuskunnan kaupparekisteriin merkitsemisestä. 8 Perustajajäsenen erityinen päätöksenteko-oikeus Osuuskunnan ja sen asukasomistajan välisen vuokrasopimuksen vuokran määrää tai määritystä koskevat ja muut vuokrasopimusta koskevat merkittävät muutokset edellyttävät perustajajäsenen kirjallista, etukäteistä hyväksyntää. Seuraavissa päätöksissä edellytetään osuuskunnan kahden perättäisen varsinaisen kokouksen 2/3 määräenemmistön lisäksi, että perustajajäsen on kannattanut päätösehdotusta: 1. osuuskunnan omistamien rakennusten tai muun merkittäväksi katsottavan omaisuuden myynti tai luovutus kolmansille. Tässä yhteydessä todetaan lisäksi, että mikäli osuuskunnan rakennukset on lainoitettu valtion takauslainalla tai muulla vastaavalla lainalla ja tätä lainaa on maksamatta, edellyttää osuuskunnan rakennusten myynti lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tai muun

5 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: 09:17:12 4(11) 5(12) vastaavan lainanmyöntäjän kirjallista lupaa myynnille; 2. osuuskunnan sääntöjen, jäsensopimuksen tai -hakemuksen muutokset; ja 3. osuuskunnan purkaminen. 9 Eroaminen Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana jäsenen kirjallinen irtisanomisilmoitus on toimitettu todisteellisesti osuuskunnan hallitukselle. 10 Erottaminen Perustajajäsentä ei voida erottaa osuuskunnasta. Muu kuin perustajajäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvat velvollisuutensa, jos hän ei enää käytä osuuskunnan palveluita tai omista osuuskunnan osuutta, jos jäsenen vuokrasopimus osuuskunnan kanssa on irtisanottu tai purettu sekä jos jäsen tai hänen taloudessaan asuva tai luvallisesti vieraileva henkilö ei noudata osuuskunnan sääntöjä, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan edun vastaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erottaminen tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua erottamispäätöksen tiedoksi antamisesta erotetulle. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, osuuskunnan toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Mikäli erotettu on saattanut erottamisasian osuuskunnan kokouksen päätettäväksi, tulee erottaminen voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua erottamista koskevan osuuskunnan kokouksen päätöksen tiedoksi antamisesta erotetulle. Erotettu jäsen saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemää erottamispäätöstä tuomioistuimessa. 11 Osuuden ja huoneisto-osuusmaksun siirtäminen ja siirtyminen

6 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: 09:17:12 5(11) 6(12) Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle. Osuuden siirronsaajan tulee hakea osuuden siirtäjän jäsenyyttä kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta kuuden kuukauden kuluttua saannosta. Osuuskunnan hallitus päättää jäseneksi valitsemisesta. Mikäli uusi jäsen valitaan osuuskunnan jäseneksi, osuuskunta ei palauta huoneisto-osuusmaksua osuutensa siirtäneelle, eikä uudella jäsenellä ole velvollisuutta suorittaa sitä osuuskunnalle. Mikäli siirronsaajaa ei hyväksytä jäseneksi, ei osuusmaksua palauteta jäsenelle, mutta siirtävän jäsenen mahdollisesti maksama osuuskunnan huoneisto- osuusmaksu palautetaan siirtäjälle näiden sääntöjen 16 :n mukaisesti siirtävän jäsenen irtisanoessa vuokrasopimuksensa osuuskunnan kanssa. Osuuden siirtyessä jäsenen kuoleman tai avioeron jälkeisen osituksen johdosta, on tällaisella jäsenen oikeudenomistajalla oikeus hakea kirjallisesti osuuskunnan jäsenyyttä osuuskunnan hallitukselta vuoden kuluessa jäsenen kuolin- tai osituspäivästä. Tällaisen jäsenen oikeudenomistajalla on oikeus käyttää kyseisen jäsenen oikeuksia osuuskunnassa vuoden ajan jäsenen kuolin- tai osituspäivästä. Jos tällainen oikeudenomistaja ei hae jäsenyyttä määräajassa tai jos hakemus evätään, palautetaan jäsenen osuuskunnalle suorittama huoneisto- osuusmaksu oikeudenomistajalle näiden sääntöjen 16 :n mukaisesti. Osuuden merkintähintaa ei palauteta. Mikäli oikeudenomistaja hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, ei hänellä ole velvollisuutta suorittaa osuuskunnalle siirron kohteena olevan jäsenen jo suorittamia osuuden merkintähintaa- ja/tai huoneisto- osuusmaksua. 12 Osuuskunnan jäsenen henkilökohtainen vastuu Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan vetoisia ja sitoumuksista. 13 Jäsenluettelo Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä aakkosellista luetteloa siten kuin osuuskuntalaissa määrätään. 14 Osuus ja osuuden merkintähinta Osuuskunnan jäsenen, myös perustajajäsenen, on otettava yksi osuus ja maksettava merkintähinta tästä osuudestaan. Osuuden merkintähinnan suuruuden päättää vuosittain osuuskunnan hallitus. Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuskunnan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä. Osuuden merkintähinta tulee suorittaa osuuskunnan hallituksen osoittamalle pankkitilille 15 päivän aikana jäseneksi hyväksymisestä. Mikäli osuuden merkintähintaa ei suoriteta määräajassa, ei hakijasta tule osuuskunnan jäsentä. 15 Maksut huoneisto-osuudesta ja asukasomistajuuden menettäminen

7 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: 09:17:12 6(11) 7(12) Osuuskunnan asukasomistajaksi päästäkseen osuuskunnan jäsenen on suoritettava osuuskunnalle maksu osuuskunnan asuinhuoneiston vuokrauksen mahdollistavasta huoneisto-osuudesta. Vuokralaisvalinnan osuuskunnan omistamiin vuokrahuoneistoihin huoneisto-osuuden maksaneista jäsenistä tekee osuuskunnan hallitus osuuskunnan kokouksen vahvistamin valintaperustein osuuskunnan etu ja tarkoitus huomioiden. Huoneisto-osuusmaksun suuruuden päättää vuosittain osuuskunnan hallitus. Huoneisto-osuusmaksu tulee suorittaa osuuskunnan hallituksen asettamassa määräajassa yhtenä tai useampana eränä osuuskunnan hallituksen osoittamalle pankkitilille. Asukasomistajaksi päästäkseen jäsen on lisäksi velvollinen suorittamaan osuuskunnalle osuuskunnan asuinhuoneiston vuokrasopimuksessa määritellyt maksut, kuten esimerkiksi asuinhuoneiston vuokravakuuden. Jäsen menettää osuuskunnan asukasomistajuuden muutettuaan osuuskunnan vuokrakohteesta pysyvästi tai vähintään kahden vuoden ajaksi sekä hänen ja osuuskunnan välisen vuokrasopimuksen tai osuuskunnan jäsenyyden päättyessä. 16 Osuuskunnalle maksettujen maksujen palautus Osuuskunnan osuudesta maksettua osuuden merkintähintaa ei palauteta. Asukasomistajan osuuskunnalle suorittama huoneisto-osuusmaksu palautetaan asukasomistajalle tämän muutettua osuuskunnan omistamasta asuinhuoneistosta pysyvästi tai vähintään kahdeksi (2) vuodeksi pois, ellei osuuskunnan hallitus ole hyväksynyt kyseisen vuokrahuoneiston edelleenvuokrausta. Huoneisto-osuus palautetaan myös jäsenen ja osuuskunnan välisen vuokra- tai jäsensopimuksen päättyessä. Kuoleman tai avioeron johdosta siirtyneen huoneisto-osuusmaksun palautuksesta säädetään erikseen 11 :ssä. Palautettava huoneistomaksu määrä on enintään asukasomistajan osuuskunnalle maksama huoneisto-osuus osuuskunnan palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma huomioiden. Palautettavan huoneistoosuusmaksun määrässä huomioidaan sitä vähentävänä tekijänä mahdolliset asukasomistajan osuuskunnalle avoinna olevat maksuvelvoitteet. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa ja se maksetaan aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jona oikeus huoneisto-osuusmaksun palautukseen on syntynyt. 17 Ylimääräinen maksu Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen huoneistokohtaisen maksun perimisestä osuuskunnan asukasomistajilta osuuskunnan toiminnan aikana ilmenevään

8 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: 09:17:12 7(11) 8(12) osuuskunnan tarpeeseen, kuten osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseen, velkojen tai muiden velvoitteiden maksuun tai investointien rahoittamiseen. Ylimääräinen maksu on mahdollista määrätä myös osuuskunnan kustannuspaikkakohtaisesti kyseisen kustannuspaikan välttämättömään ja odottamattomaan tarpeeseen yksin kyseisen kustannuspaikan asukasomistajille. Kunkin tilikauden aikana voidaan ylimääräistä vuokrahuoneistokohtaista maksua periä yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään kolmen (3) kuukauden kyseisen huoneiston vuokraa vastaava määrä. Vaikka asukasomistajana oleva jäsen eroaisi osuuskunnasta, hän on silti velvollinen maksamaan sellaisen ylimääräisen maksun, jonka perimisestä on päätetty osuuskunnan kokouksessa ennen jäsenen asukasomistajuuden päättymistä. 18 Osuuskunnan kokous Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksissa. Jäsenet voivat kuitenkin osuuskunnan kokousta pitämättä yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta. Osuuskunnan varsinainen kevätkokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa osuuskunnan tilikauden päättymisestä. Osuuskunnan varsinainen syyskokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin viimeistään kunkin vuoden lokakuun 15. pvä mennessä. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä. Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa jäsenillä on heidän omistamien osuuksiensa jäsenyyden mukainen äänioikeus. Jäsenen ollessa estyneenä, voi häntä edustaa valtakirjalla hyvämaineinen henkilö. Jäsen voi itsensä lisäksi edustaa yhtä jäsentä ja muu kuin jäsen voi edustaa vain yhtä jäsentä. Jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan menettelyyn verrattavalla tavalla. Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

9 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: 09:17:12 8(11) 9(12) Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava. Pöytäkirja on julkaistava osuuskunnan internetsivuilla viimeistään 2 viikkoa kokouksen jälkeen. Varsinaisessa osuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa samalla toimivat ääntenlaskijoina; 2) päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta; 3) päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä; 4) päätetään vastuuvapauden osoittamisesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 5) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi; 6) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7) valitaan hallituksen jäsenet; 8) päätetään tarvittaessa seuraavaa tilikautta varten tilintarkastuslain mukaisesta tilintarkastajavalinnasta; 9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Varsinaisessa osuuskunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa samalla toimivat ääntenlaskijoina; 2) vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaa tilikautta varten sekä päätetään vastikkeesta tai vuokrasta ja muista mahdollisista maksuista, mikä jäsenten on asuntojen hallintaa koskevien sopimusten mukaisesti osuuskunnalle suoritettava; 3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu osuuskunnan kokoukseen, ja muut tiedonannot, toimitetaan jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää enintään kahta (2) kuukautta ennen kokousta. Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, mikäli hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että se ehditään sisällyttää kokouskutsuun. 19 Osuuskunnan hallitus

10 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: (11) 09:17:12 Osuuskunnan hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) osuuskunnan henkilöjäsentä, joiden toimikausi on yhden (1) kalenterivuoden. Perustajajäsenen nimeämää hallituksen puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla. Osuuskunnan tarkoitus huomioiden osuuskunnan hallitukseen tulee valita mahdollisuuksien mukaan edustaja/edustajia kustakin osuuskunnan kustannuspaikasta kyseisen kustannuspaikan tasearvo osuuskunnassa huomioiden. Hallituksen jäsenet eivät saa olla konkurssissa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy vuoden kuluttua uuden hallituksen valintaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Vaaleilla valitut jäsenet saavat toimia hallituksessa enintään neljä (4) peräkkäistä toimikautta ellei osuuskunnan kokous yksimielisesti muuta päätä. 20 Hallituksen päätöksenteko Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle, jos hallituksen jäsen tai osuuskunnan toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi toimittaa myös osuuskunnan toimitusjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, mikäli kaikille hallituksen jäsenille ei ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan, on yhtynyt. Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, joka on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla hallituksen toimesta. 21 Toimitusjohtaja Osuuskunnalla tulee olla toimitusjohtaja, jonka nimeää ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja saa ryhtyä laajakantoisiin toimiin, jos hallitus on

11 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: (11) 09:17:12 hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnalle tai osuuskunnan yksittäiselle kustannuspaikalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on annettava toimenpiteestä tieto niin pian kuin mahdollista. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen. 22 Isännöitsijä Osuuskunnalla voi olla isännöitsijä avustamassa toimitusjohtajaa osuuskunnan hallinnollisissa ja kustannuspaikkakohtaisissa asioissa. Isännöitsijän nimeää ja erottaa osuuskunnan toimitusjohtaja. 23 Osuuskunnan edustaminen Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen kaksi yhdessä, toimitusjohtaja tai hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt yksin. Hallituksella on myös oikeus antaa prokura. 24 Osuuskunnan keräämät vastikkeet, vuokrat ja muut maksut Osuuskunta kerää asukasomistajilta osuuskunnan kustannuspaikkakohtaisesti määräytyviä vuokria, vastikkeita tai muita mahdollisia maksuja osuuskunnan etu ja tarkoitus huomioiden. Osuuskunnan vuokrakohteiden kustannuspaikkakohtaisten vastikkeiden, vuokrien ja muiden maksujen määrät päätetään osuuskunnan varsinaisessa syyskokouksessa osuuskunnan hallituksen esityksestä. Mahdolliselle kustannuspaikkakohtaiselle talohallitukselle tai muulle vastaavalle kustannuspaikkakohtaiselle elimelle tulee varata tilaisuus lausua ja hyväksyä osuuskunnan hallituksen kyseistä kustannuspaikkaa koskeva esitys ennen sen esittämistä osuuskunnan kokoukselle. Ilman hyväksi katsottavia perusteita vastikkeiden, vuokrien tai muiden maksujen määrääminen vastoin mahdollisen kustannuspaikkakohtaisen talohallituksen tai muun vastaavan kustannuspaikkakohtaisen elimen lausuntoa on kiellettyä. 25 Ylijäämä Ylijäämää ei jaeta jäsenille osuuskunnan toiminnan aikana. 26 Tilikausi, tilinpäätös ja tilintarkastaminen Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi ja ensimmäinen tilikausi päättyy Tilinpäätöspäivä on kalenterivuoden viimeinen päivä. Tilinpäätös tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilikautta varten valitulle tilintarkastajalle tarkastettavaksi kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kevätkokousta.

12 YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osuuskunta Silkki Sivu: (11) 09:17:12 27 Tilintarkastaja Osuuskunnan varsinainen tilintarkastus järjestetään tilintarkastuslaissa säädetyllä tavalla. Osuuskunnassa on yksi (1) tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajan on kultakin tilikaudelta annettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kevätkokousta. Osuuskuntaan ei valita toiminnantarkastajaa. 28 Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen Osuuskunnan sääntömuunnoksiin tarvitaan aina vähintään osuuskunnan kahden perättäisen varsinaisen kokouksen 2/3 määräenemmistön päätös, sekä perustajajäsenen kirjallinen hyväksyntä, ellei osuuskuntalaissa edellytetä määrättyjen sääntömuutosten kohdalla isompaa määräenemmistöä. 29 Päätös osuuskunnan purkamisesta Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta ei ole pätevä, ellei perustajajäsen ole kirjallisesti hyväksynyt asiassa osuuskunnan kokouksille tehtäviä esityksiä ja elleivät kaikki osuuskunnan jäsenet hyväksy asiasta tehtyä esitystä osuuskunnan kahdessa perättäisessä varsinaisessa kokouksessa. 30 Osuuskunnan nettovarojen jakaminen osuuskunnan purkutilanteessa Mikäli osuuskunta puretaan, maksetaan ensin osuuskunnan velat ja muut vastuut, jonka jälkeen maksetaan takaisin osuuskunnan jäsenten huoneisto-osuusmaksut näiden sääntöjen 16 mukaisesti. Mahdollinen jäljellejäävä omaisuus luovutetaan perustajajäsenelle.

Osuuskunta Visian yhteisösäännöt

Osuuskunta Visian yhteisösäännöt Osuuskunta Visian yhteisösäännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Visia sekä englanniksi Visia Cooperative ja kotipaikka Helsinki. 2 Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa.

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

Lisätiedot

Osuuskunta Universon säännöt

Osuuskunta Universon säännöt Osuuskunta Universon säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Ympäristöasiantuntijoiden osuuskunta Universo (ruots. Andelslag Universo, engl. Cooperative Universo) ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

S Ä Ä N N Ö T - S U O M E N B I O P A N K K I O S U U S K U N T A

S Ä Ä N N Ö T - S U O M E N B I O P A N K K I O S U U S K U N T A S Ä Ä N N Ö T - S U O M E N B I O P A N K K I O S U U S K U N T A 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Suomen Biopankkiosuuskunta, englanniksi Finnish Biobank Cooperative, ruotsiksi Finska

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskunnan palveluja saavat käyttää muutkin kuin jäsenet, mikäli hallitus ei toisin päätä.

Osuuskunnan palveluja saavat käyttää muutkin kuin jäsenet, mikäli hallitus ei toisin päätä. Puhelinosuuskunta LPO:n säännöt hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 27.4.2017 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Puhelinosuuskunta LPO, ruotsiksi Telefonandelslaget LPO, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä. HOLLOLAN VALOKUITU OSK SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Hollolan Valokuitu Osk ja kotipaikka Hollola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on edistää jäsentensä

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Santalahti Lintuluoto vesiosuuskunta ja kotipaikka Uudenkaupungin kaupunki. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on JAK FINLAND OSK ja kotipaikka ESPOO... 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten päivittäisen rahatalouden tukemiseksi ylläpitää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry. Säännöt

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry. Säännöt Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry Säännöt 12.1.2012 1Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry:n säännöt SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kannuksen Vesiosuuskunta ja kotipaikka Kannuksen kaupunki

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kannuksen Vesiosuuskunta ja kotipaikka Kannuksen kaupunki Kannuksen Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kannuksen Vesiosuuskunta ja kotipaikka Kannuksen kaupunki 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 1(6) SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sammaljoen Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

KUOPIO HEALTH OSK-nimisen osuuskunnan säännöt

KUOPIO HEALTH OSK-nimisen osuuskunnan säännöt 1 KUOPIO HEALTH OSK-nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on KUOPIO HEALTH OSK, englanniksi KUOPIO HEALTH CO-OP ja sen kotipaikka on Kuopio. 2 Tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Suomen Yritysosuuskunta -nimisen osuuskunnan säännöt

Suomen Yritysosuuskunta -nimisen osuuskunnan säännöt Suomen Yritysosuuskunta -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Suomen Yritysosuuskunta ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

EVON METSÄOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT EVON METSÄOSUUSKUNNAN 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Evon metsäosuuskunta ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on mahdollistaa jäsentensä erilaiset

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

LEVANNON VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

LEVANNON VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT LEVANNON VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Levannon vesiosuuskunta ja 2 TOIMIALA kunnan Levannon kylä. sen kotipaikka on Mäntsälän Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Suomen luolaseuran säännöt

Suomen luolaseuran säännöt Suomen luolaseuran säännöt 14.6.2010 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luolaseura ry., ruotsiksi Finlands grottförening rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Kiinteistö Oy Imatran Keskusasema 09.08.2018 10:13:46 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 09.08.2018 Toiminimi: Kiinteistö Oy Imatran Keskusasema

Lisätiedot

PUIJON LATU RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Puijon Latu ry:n ylimääräisessä kokouksessa ja syyskokouksessa

PUIJON LATU RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Puijon Latu ry:n ylimääräisessä kokouksessa ja syyskokouksessa PUIJON LATU RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Puijon Latu ry:n ylimääräisessä kokouksessa 28.10.1998 ja syyskokouksessa 11.11.1998 1. Yhdistyksen nimi on Puijon Latu ry ja sen kotipaikka on Kuopio. 1 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöt 8.9.2015

Osuuskunnan säännöt 8.9.2015 Osuuskunnan säännöt 8.9.2015 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kattilalaakson valokuidut. Osuuskunnan kotipaikka on Espoo. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kannuksen Vesiosuuskunta ja kotipaikka Kannuksen kaupunki

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kannuksen Vesiosuuskunta ja kotipaikka Kannuksen kaupunki Kannuksen Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kannuksen Vesiosuuskunta ja kotipaikka Kannuksen kaupunki 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Evon Metsäosuuskunta -nimisen osuuskunnan säännöt

Evon Metsäosuuskunta -nimisen osuuskunnan säännöt Evon Metsäosuuskunta -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Evon Metsäosuuskunta ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Tarkoitus ja toimiala Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry:n säännöt

Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry:n säännöt Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lohja. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sei Shin Ken Kai ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää itsepuolustus- ja kamppailu-urheilua

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T

YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T YHDISTYKSEN SÄ Ä NNÖ T Nimi: Kuopion Rakennusarkkitehtiopiskelijat ry Kotipaikka Kuopio Osoite Opistotie 2 70200 KUOPIO Rekisterinumero: 216.108 Perustamisajankohta: 20.10.2015 Rekisteröity 17.11.2015

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota monimuotoista ja joustavaa tukea turvapaikanhakijana Suomeen tulleille.

2 Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota monimuotoista ja joustavaa tukea turvapaikanhakijana Suomeen tulleille. TURVAPAIKANHAKIJOIDEN TUKI ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Turvapaikanhakijoiden tuki ry Stöd för asylsökande r f Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi 1( 6) Säätiön hallintoneuvosto on hyväksynyt säännöt 7.12.2015 ja Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt ne 5.2.2016 HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Säätiön

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt

Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunta ja kotipaikka Korpilahden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot