Yleishallinto-oikeus HTT, YTM Ulla Väätänen Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleishallinto-oikeus 3.-4.10.2011. HTT, YTM Ulla Väätänen Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos"

Transkriptio

1 Yleishallinto-oikeus HTT, YTM Ulla Väätänen Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos

2 Luentoaikataulu Ma klo (M100) Ti klo 8-12 (AU100) Ke klo (M101) ja (AU100) To klo 8-12 (AU100) ja (M101) Pe klo 8-14 (M100)

3 Oppimateriaali Laakso Suviranta Tarukannel: Yleishallinto-oikeus, 2006 (ei lukua 12) Voutilainen: ICT-oikeus sähköisessä hallinnossa, 2009, osa III. Säädökset: Hallintolaki (434/2003). Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003). Kielilaki (423/2003). Hallintolainkäyttölaki (586/1996), luvut 1-6 ja Kuntalaki (365/1995), luku 11.

4 Kurssin sisältö 1 Hallinto-oikeuden perusteet 2 Hallinto-organisaatio 3 Hallintotoimet 4 Hyvän hallinnon perusteet 5 Hallintoasian käsittely 6 Oikeusturva hallinnossa

5 5 Hallintoasian käsittely 1 Hallintomenettely 2 Asianosainen 3 Hallintoasian vireilletulo 4 Asian käsittely 5 Asian selvittäminen 6 Asian ratkaiseminen 7 Tiedoksianto 8 Sähköinen asiointi viranomaisessa 9 Hallintopakko 10 Päätöksen oikeusvaikutukset

6 PL 21 Oikeusturva Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. - Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

7 Hallintolain soveltamisala HL 2 Tässä laissa säädetään hyvän hallinnon perusteista sekä hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kansliassa (viranomainen). Tätä lakia sovelletaan valtion liikelaitoksissa, julkisoikeudellisissa yhdistyksissä sekä yksityisissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä.

8 Keskeisiä käsitteitä Hallintoasia Hallintoasian käsittely viranomaisessa Viranomainen

9 Asian käsittelyn elämänkaari hallintomenettelyssä Itseoikaisu; kirjoitus- ja/tai asiavirheen korjaaminen Asian vireille panoa edeltävät toimet Asian valmistelu päätöksentekoa varten Asian vireilletulo Päätöksenteko Tiedoksianto ja toimeenpano Oikaisuvaatimuksen käsittely

10 Hallintomenettely Yksilön oikeusturvan varmistaminen asettamalla viranomaiselle menettelyvaatimuksia, koska tällä on menettelynjohtovalta Kustannusvastuu: hallintoasiassa kukin vastaa omista kustannuksistaan

11 Asianosainen HL 11 : Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. olennaista asian oikeudelliset vaikutukset: ratkaisun kohde, muu säännellyn edun, oikeuden tai velvollisuuden osapuoli, hallintosopimuksen osapuoli hakija omassa asiassaan ja muut henkilöt, joihin asiassa annettava päätös kohdistetaan asianosaisaseman kannalta vireilletulotavalla ei merkitystä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä päätöksen tehnyt viranomainen ei yleensä asianosainen asianosaiskäsitteen ulottuvuus saattaa vaihdella eri lainsäädännöissä

12 Puhevallan käyttäminen Oikeushenkilöt: säännöissä määritelty orgaani (kunnassa kunnanhallitus, kunnanjohtaja) Asiamies ja avustaja (HL 12 ) asiamiehen on lähtökohtaisesti esitettävä valtakirja Asiamiehen ja avustajan salassapitovelvollisuus (HL 13 ) Vajaavaltaisen puhevalta (HL 14 ) Huoltajalla tai edunvalvojalla vuotiaalla rinnakkainen puhevalta hänen henkilöön ja henkilökohtaista etuaan/oikeuttaan koskevassa asiassa vajaavaltaisen kuuleminen: jos on tarpeen asian selvittämiseksi

13 Asian vireilletulo HL 20 : Hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen vireillepanon yhteydessä esitetty ja käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu. säännös määrittelee vireilletulon ajankohta tärkeä viivytyksettömyys vaatimuksen ja käsittelyvelvollisuuden täyttämisen kannalta suullinen vireillepano; asiat tulevat välittömästi viranomaisen tietoon siten, että niitä voidaan alkaa käsitellä asiaa ei voi saada vireille millä tahansa asiakirjalla

14 Asiakirjan lähettäjän vastuu HL 17 : Asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. lähettäjän velvollisuus selvittää toimivaltainen viranomainen postin kulun häiriöt ja lähetin laiminlyönnit eivät poista lähettäjän vastuuta, ellei ylivoimainen este asiakirjan lähettäjälle on pyynnöstä annettava todistus asiakirjan kirjaamisesta tai muusta rekisteröinnistä ei säännöksiä asiakirjan toimitustavoista; voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettämällä.

15 Asiakirjan lähettäjän vastuu, jatkoa jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa Asiakirjan viivästymisestä aiheutunut määräajan ylittäminen katsotaan lähettäjän vahingoksi, ellei ylivoimainen este Vireillepanomääräajat yleensä sitovia Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930) Asiakirjan toimittamiselle asetettu määräaika voi olla lakiin perustuva tai viranomaisen asettama Hallinnon asiakas ei ole vastuussa, jos hänelle ilmoitettu viranomaisen yhteystieto on vanhentunut tai virheellinen Menetetyn määräajan palauttamismahdollisuus (HLL 61 ja 62 )

16 Asiakirjan saapumispäivä (HL 18 ) asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiseen sinä päivänä, jona postilähetys on saapunut viranomaisen toimipaikkaan tai postilokeroon ennen viraston aukiolon päättymistä saapumispäivän määrittelyyn ei vaikuta se, edellytetäänkö asiakirjan lähettämistä viranomaisen sisällä edelleen tietylle osastolle

17 Hallintoasian vireillepano HL 19 : Asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Viranomaisen suostumuksella asian saa panna vireille myös suullisesti. kirjallinen vireillepano: kirje, telekopio, sähke sähköinen vireillepano: jos viranomainen on tarjonnut väylän (sähköposti, sähköinen lomake) vireillepanijan on ilmoitettava vaatimuksensa ja niiden perusteet myös suullisessa vireillepanossa, jolloin viranomaisella on kirjaamisvelvoite (HL 42 )

18 Asiakirjan sisältö HL 16 : Viranomaiselle toimitettavasta asiakirjasta on käytävä ilmi, mitä asia koskee. Asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. asiakirjoja ovat kaikki sellaiset asiakirjat, jotka on toimitettu viranomaiselle käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtävään kuuluvassa asiassa. säännöksen tarkoituksena ohjata lähettäjää esittämään asiansa selkeästi ja ymmärrettävästi valmiiden lomakkeiden käyttö hallintoasioissa yleistynyt

19 Asiakirjan siirto (HL 21 ) väärälle viranomaiselle vahingossa toimitettu asiakirja siirrettävä viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle siirrosta ei erillistä hallintopäätöstä, ilmoitusvelvollisuus lähettäjälle (vrt. asian tutkimatta jättämisestä tehtävä nimenomainen päätös) siirto ei pidennä määräaikaa säännös koskee kaikkia viranomaiselle toimitettuja asiakirjoja, joilla on merkitystä asian käsittelyn kannalta viranomaisella ei velvollisuutta selvittää asiassa toimivaltaista viranomaista ajallinen tehoste viipymättä

20 Asiakirjan täydentäminen (HL 22 ) asiakirjan lähettäjää on kehotettava määräajassa täydentämään asiakirjaa (puuttuvat tiedot) jollei tämä ole tarpeetonta asian ratkaiseminen kannalta puutteellisuus voisi koskea asian käsittelyn edellytyksiin vaikuttavaa seikkaa tai asiakirjan muodossa olevaa puutetta täydennyspyyntö yksilöitävä asiakirjan täydentämiselle asetettava aina määräaika hallintolakiin ei sisälly enää erillistä allekirjoitusvaatimusta, lähettäjän nimi ja yhteystiedot riittävät

21 Asian käsittelyä koskevia yleisiä vaatimuksia Käsittely- ja ratkaisuvelvollisuus PL 21.1 : Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä ---. viranomaisella on velvollisuus käsitellä vireillepantu hallintoasia ja antaa asianmukainen vastaus (hyväksyminen/hylkääminen, tutkimatta jättäminen, asian siirto tms.) aineellinen ratkaisu on annettava asianosaisasiassa

22 Käsittelyn viivytyksettömyys HL 23 : Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. säännös ilmentää myös vaatimusta käsittelyvelvollisuudesta viranomaisen tutkittava jokainen sille tehty vaatimus ja antaa siihen aiheellisen ratkaisun Jotta käsittelyaika-arvio voidaan antaa, käsittelyaikoja on seurattava ja asetettava käsittelyaikatavoitteita viivytyksettömyysvaatimus sisältyy myös virkatehtävien suorittamiseen (ViranhL (304/2003) 17.1 ) käsittelyn viipymisestä ei voi valittaa, mutta se on tyypillinen hallintokantelun kohde

23 Käsittelyn viivytyksettömyys, jatkoa Säännös mahdollistaa joustavuuden hallintoasioiden käsittelyaikojen määräytymisessä käsittelyn vaatimaa aikaa arvioidaan asian laadun ja tapaukseen liittyvien yksilöllisten olosuhteiden perusteella pelkkä viittaus yleiseen työtilanteeseen ei riitä selitykseksi kohtuullisten käsittelyaikojen ylittymiseen yhdenvertaisuusperiaate: sisällöltään ja laadultaan toisiaan vastaavat asiat pyrittävä käsittelemään yhtä nopeasti viivytyksettömyysvaatimus kohdistuu asian käsittelyyn kokonaisuudessaan, kaikissa sen eri vaiheissa asiallinen tehokkuus > < ajallinen tehokkuus

24 Asioiden yhdessä käsitteleminen (HL 25 ) yhdenvertaisuuden turvaaminen käsittelemällä toisiinsa merkittävästi vaikuttavat asiat samanaikaisesti asiallinen yhteenkuuluvuus, samanaikainen vireilläolo asiat on valmisteltava yhdessä ja käsiteltävä samalla kertaa asioita ei tarvitse käsitellä yhdessä, jos siitä aiheutuisi haitallista viivytystä

25 Tulkitseminen ja kääntäminen (HL 26 ) viranomaisaloitteisissa asioissa, jos asianosainen ei osaa suomea/ruotsia tai ei voi tulla ymmärretyksi vammaisuuden/sairauden perusteella kyse ei virallisesta eikä sanatarkasta tulkkauksesta/kääntämisestä viranomaisaloitteisissa asioissa asianosaiselle maksutonta, asianosaisaloitteisissa asioissa lähtökohtana on asianosaisen omavastuu hallinnon tehokkuuden edistämiseksi tulkitsemisesta ja kääntämisestä huolehtiminen tärkeää

26 Esteellisyysnormisto soveltuu lähinnä hallintopäätösten valmisteluun ja tekoon esteellisyysnormit ulottuvuus: virka- ja työsuhteiset henkilöt, monijäsenisen toimielimen jäsenet ja muut asian käsittelyyn osallistuvat (HL 27 ) esteellinen ei saa osallistua asian käsittelyyn (ml. valmistelu ja esittely), eikä olla läsnä asiaa käsiteltäessä

27 Esteellisyys, jatkoa käsittelyyn osallistuminen: toimet, jotka välittömästi edeltävät asian ratkaisemista kuten valmistelu ja esittely, lausuntojen pyytäminen, muiden selvitysten hankkiminen, asianosaisten kuuleminen läsnäolokiellolla merkitystä silloin, kun asiaa käsitellään monijäsenisessä päätöksentekoelimessä, esim. kunnallinen lautakunta

28 Virkamies on esteellinen, jos (HL 28.1 ) 1) osallisuusjäävi: virkamies tai hänen läheisensä on asianosainen ratkaistavassa asiassa 2) avustusjäävi: virkamies tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asiassa asianosaista tai asian intresenttiä 3) intressijäävi: asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa virkamiehelle tai perhepiiriin kuuluvalle henkilölle 4) palvelussuhdejäävi: virkamies on palvelussuhteessa tai asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai intressenttiin (soveltamisalarajoitus kuntalaissa, 52.3 )

29 Esteellisyysperusteet, jatkoa 5) yhteisöjäävi: virkamies tai perhepiiriin kuuluva henkilö on asianosaisena tai intressenttinä olevan yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtajana (soveltamisen rajoituksia kuntalaissa, 52.4 ) 6) valvontajäävi: virkamies tai hänen perhepiiriinsä kuuluva on laitoksen johtokunnassa ja kyse on laitoksen ohjauksesta/valvonnasta (soveltamisalarajoitus kuntalaissa, 52.4 ) 7) yleislausekejäävi: luottamus virkamiehen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

30 Läheinen (HL 28.2 ) perhepiiri: virkamiehen puoliso, lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi ja muu erityisen läheinen henkilö sekä tällaisen henkilön puoliso kaukaisemmat omat sukulaiset: virkamiehen vanhempien sisarus sekä hänen puolisonsa, virkamiehen sisarusten lapset ja virkamiehen entinen puoliso puolison lähisukulaiset: virkamiehen puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi sekä tällaisen henkilön puoliso sekä virkamiehen puolison sisaruksen lapsi puolisukulaiset rinnastuvat vastaaviin sukulaisiin

31 Läheinen, jatkoa yleislausekejääviyteen johtava syy: esim. esimiesasema, julkinen vihamies, kiinteä ystävyyssuhde tai yhtiökumppanuus, virkamiehen puolison entinen puoliso myös kysymys ns. toisen asteen esteellisyydestä erityisen läheinen: usein vain virkamies itse tietää avioliitonomaisia olosuhteita ei ole erikseen määritelty yleensä eläminen vakiintuneesti yhteisessä taloudessa

32 Esteellisyyden ratkaiseminen (HL 29 ) tavoitteena julkinen luottamus ja puolueettomuus arvioidaan konkreettisen asian yhteydessä, ei abstraktilla tasolla arvioinnin lähtökohtana virkamiehen oma käsitys esteellisyydestä; monijäseninen toimielin päättää jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä esteellisyyttä koskeva kysymys ratkaistava viipymättä, esteellisen tilalle määrättävä esteetön virkamies, luottamushenkilö virkamies ei saa ilman riittäviä perusteita vetäytyä velvollisuuksiinsa kuuluvan asian käsittelystä tai ratkaisemisesta

33 Asian selvittäminen HL 31 : Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

34 Asian selvittäminen viranomaiselle menettelyjohtovalta ja päävastuu asian selvittämisestä (virallisperiaate); viranomainen vastaa asian huolellisesta selvittämisestä, päättää eri selvityskeinojen käytöstä sekä selvityksen riittävyydestä ja vastaa myös asian oikeudellisesta selvittämisestä sekä tosiseikkojen arvioinnista velvoittavan päätöksen kohdalla selvitysvastuu pääsääntöisesti viranomaisella, edunsuovan päätöksen kohdalla asianosaiselle hakemusasioissa asianosaisen esitettävä selvitys vaatimustensa perusteista kattavasti ja totuudenmukaisesti (viranomaisella neuvontavelvollisuus)

35 Asian selvittäminen, jatkoa viranomaisen ohjattava asianosaista asian ratkaisemiseksi tarvittavien tietojen esittämisessä, oikeus rajoittaa ilmeisen tarpeettoman aineiston vastaanottamista laajavaikutteisissa lupa-asioissa, joissa asianosaisilla ristiriitaisia intressejä, viranomaisen selvittämisvelvollisuus kasvaa riittävä selvittäminen: sellaisten tietojen ja selvitysten hankkimista, joilla viranomainen arvio olevan merkitystä asian ratkaisemiselle asiallisuus; huolellisuus, tasapuolisuus

36 Selvityspyyntö (HL ) yksilöitävä lausunnon/selvityksen kohde asiakirjan täydentämiselle, selityksen antamiselle ja selvityksen esittämiselle asetettava riittävä määräaika myöhässä saapunut selvitys otetaan huomioon, jollei asian käsittely ole edennyt niin pitkälle, että huomioon ottaminen on käytännössä mahdotonta kaikki tarvittavat lisäselvitykset pyrittävä pyytämään samanaikaisesti

37 Asianosaisen kuuleminen HL 34.1 : Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan: PL 21 :ssä säädetty hallinnon keskeinen oikeusturvaperiaate, turvattavan lailla Kuulemisen idea: asian selvittäminen, eri vaihtoehtojen arviointi asianosaisen kannalta oikeusturvan varmistaminen

38 Asianosaisen kuuleminen, jatkoa kuuleminen a) mielipiteen esittämistä asiassa ja b) selityksen antamista asiassa esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä asianosaista kuultava muiden tekemistä vaatimuksista ja asian ratkaisemiseen mahdollisesti vaikuttavista selvityksistä palvelee sekä asian selvittämistä että yksilön vaikuttamismahdollisuutta edistää viranomaistoiminnan tasapuolisuutta ja asioiden huolellista käsittelyä asianosaiselle toimitettava asiakirjat ja ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja päämäärä (HL 36 ) tarvittaessa kuultava useammin kuin kerran asianosaisen kuulematta jättäminen oleellinen menettelyvirhe

39 Poikkeukset kuulemisvelvollisuuteen (HL 34.2 ) a) vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään perusteettomana b) asia koskee palvelussuhteeseen tai oppivelvollisuuden jälkeiseen koulutukseen ottamista c) asia koskee hakijan ominaisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä d) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle e) kuuleminen on muusta syystä tarpeetonta

40 Poikkeukset kuulemisvelvollisuuteen, jatkoa poikkeussäännösten soveltamisala: tulkinnassa otettava huomioon hyvän hallinnon vaatimukset vaatimuksen perusteettomuus: esim. eläkkeen hakija ei täytä eläkkeen saamisen edellytyksenä olevaa ikärajaa hakijan ominaisuuksien arvioiminen esim. apurahapäätökset kuuleminen voi vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen: esim. erilaiset suojelupäätökset kuuleminen muusta syystä tarpeetonta suppea tulkinta hallinnon tehokkuusnäkökulma esim. kiireellisyys ei peruste kuulematta jättämiselle

41 Suullinen vaatimus ja selvitys (37 ) asianosaiselle varattava pyynnöstä tilaisuus esittää vaatimus tai selvitys suullisesti, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi ja kirjallinen menettely tuottaa asianosaiselle kohtuuttomia vaikeuksia tällaiset tiedot on kirjattava asiakirjaan ei säännöksiä siitä, miten kuuleminen käytännössä toteutettava, lähtökohtana kirjallisen selityksen antaminen, viranomainen voi hyväksyä myös suullisen selityksen, asian laatu ja kuulemisen laajuus huomioon otettava tehtävä selvä ero kuulemisen ja vapaamuotoisen asian selvittämisen välille

42 Tarkastus (HL 39 ) Viranomaisen on ilmoitettava toimivaltaansa kuuluvan tarkastuksen aloittamisajankohdasta asianosaiselle, jota asia välittömästi koskee, jollei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen tarkoituksen toteutumista. Edellä tarkoitetulla asianosaisella on oikeus olla läsnä tarkastuksessa sekä esittää mielipiteensä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikoista. Tarkastuksen kuluessa asianosaiselle on, mikäli mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, sen suorittamisesta ja jatkotoimenpiteistä. Tarkastus on suoritettava aiheuttamatta tarkastuksen kohteelle tai sen haltijalle kohtuutonta haittaa. Tarkastajan on viipymättä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle.

43 Tarkastussäännön soveltaminen tarkoituksena varmistaa tietojen oikeellisuus ja vaadittujen edellytysten täyttyminen HL säätää vain menettelystä, tarkastus edellyttää erikseen säädettyä toimivaltaa menettely ei koske valvontaluonteisia toimenpiteitä (esim. hintavalvonta, anniskeluvalvonta) eikä tietyn asiantilan toteavaa käyntiä paikalla poliisin annettava virka-apua laissa säädetyn valvontavelvollisuuden toteuttamiseksi (PoliisiL 40.1 )

44 Menettely tarkastuspäätös annetaan tiedoksi asianosaiselle (ei yleensä kuulemispakkoa, ei määräaikaa) asianosaiselle turvattava läsnäolo-oikeus, häntä informoitava tarkastuksen tavoitteista tarkastuksessa otettava huomioon suhteellisuusperiaate, kotirauhan piirissä olevien tilojen tarkastus edellyttää nimenomaista toimivaltasäännöstä tarkastuskertomus pakollinen, jatkotoimista tehtävä päätös erikseen

45 Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen HL 41 : Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Asian vireilläolosta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen tarpeetonta.

46 Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen PL 14.3 ja 20.2 : oikeus vaikuttaa itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon Esim. liikenneväylän rakentaminen, vuokranantajan velvoittaminen ja oppilaitoksen lakkauttaminen Vireilläolosta ja vaikuttamisen muodoista on ilmoitettava sopivalla tavalla

47 Viranomaisen muut tiedottamisvelvollisuudet KuntaL 29.1 : Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. --- Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. JulkL 19 : viranomaisen on pidettävä saatavilla tietoja lainsäädännön uudistushankkeista sekä valmisteilla olevista merkittävistä suunnitelmista ja ratkaisuista JulkL 20 : viranomaisen on tuotettava ja jaettava tietoa toiminnastaan ja toimialastaan

48 Hallintopäätös Asian ratkaiseminen päätöksiä ovat kaikki sellaiset ratkaisut, joilla on asian käsittelyn päättävä vaikutus; myös tutkimatta jättämistä koskeva päätös päätöksiä ovat myös erillisestä hakemuksesta annetut ennakkotiedot ja -ratkaisut (tyypillisiä verotuksen alalla)

49 Muoto (HL 43 ) hallintopäätös on annettava kirjallisesti päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämätöntä asian kiireellisyyden vuoksi, muutoksenhakukelpoinen suullinen päätös on annettava viipymättä myös kirjallisena kirjallisen päätöksen antaminen takaa, että ratkaisuun tyytymättömällä on mahdollisuus saada tietoonsa päätöksen perustelut ja voi halutessaan hakea päätökseen muutosta kiireellisyyteen perustuva poikkeus suullisen päätöksen antamiseksi voi tulla sovellettavaksi varsin harvoin; esim. valvonta- tai tarkastustoimenpiteiden yhteydessä päätös töiden väliaikaisesta keskeyttämisestä

50 Sisältövaatimukset (HL 44 ) päätöksestä käytävä ilmi: viranomainen ja päätöksen antamispäivä, asianosaiset, päätöksen perustelut ja yksilöity tieto asianosaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot päätöksen yksilöinti- ja selkeysvaatimus ajatuksellinen ja kielellinen ymmärrettävyys ei sääntelyä päätöksen ulkoasusta tai rakenteesta

51 Päätöksen perustelut HL 45.1 : Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. koskee hallintopäätöksiä ja soveltuvin osin palvelupäätöksiä, myös osallisasioita ilmoitettava ratkaisun perusteina olevat tosiseikat ja säännökset asianosaisen saatava tietää, mitkä seikat ovat johtaneet häntä koskevan ratkaisun tekemiseen oikeusturvan tae: muutoksenhakutarpeen arviointi ja muutoksenhaun käsittely

52 Päätöksen perustelut, jatkoa perustelujen täsmällisyydellä ja selkeydellä merkitystä myös viranomaistoimintaa kohtaan tunnetun yleisen luottamuksen kannalta asian ratkaisuun vaikuttavina tosiseikkoina voidaan mainita ainoastaan ne, jotka välittömästi tukevat päätöksen lopputulosta perusteluissa mainittava säännökset, joihin ratkaisu perustuu (vert. HLL 53 perusteluvelvollisuudesta)

53 Perusteluvelvollisuutta koskevat poikkeukset (HL 45.2 ) a) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista b)päätös koskee vaalia kunnallisessa monijäsenisessä toimielimessä c) päätös koskee oppivelvollisuuden jälkeiseen koulutukseen ottamista tai henkilöarviointiin perustuvan edun myöntämistä d)päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista e) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta perustelut on kuitenkin esitettävä, jos päätös merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön

54 Perustelujen esittäminen kiireellisyyttä koskeva poikkeus; päätöksen perustelematta jättäminen ei enää mahdollista pelkästään päätöksen antamisen huomattavan viivästymisen perusteella tärkeä yleinen etu esim. yleinen turvallisuus, tärkeä yksityinen etu esim. yksityiselämän suojaaminen tai yksilön turvallisuuden varmistaminen monijäsenisen toimielinten antamat virkavaalipäätökset; hyvään hallintoon kuuluu, että hakijalle pyynnöstä ilmoitetaan valinnan perusteet muusta syystä ilmeisen tarpeetonta; arviointi tapauskohtaisesti asianosaisen oikeusturvan ja tiedontarpeen kannalta

55 Muutoksenhakutiedot (46 48 ) päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje valituskelpoiseen päätökseen liitettävä valitusosoitus tai jos valittaminen ei ole mahdollista, ilmoitus asiasta

56 Tiedoksianto HL 54 : Viranomaisen on annettava tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai muutosta valittamalla. Viranomaisen on annettava tiedoksi myös sellainen päätös, johon liittyy muutoksenhakukielto. jokainen jonkun oikeusasemaa koskeva päätös, on annettava tiedoksi päätöksen tiedoksisaannista alkaa kulua valitus- tai oikaisumenettelyaika sekä päätöksessä tarkoitetun velvollisuuden täyttämiselle asetettu aika

57 Tiedoksiantotavat Tavallinen tiedoksianto (HL 55 ja 59 ) pääsääntöisesti päätös toimitetaan asianosaiselle postitse tavallisena kirjeenä; vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä; viranomaisen katsotaan saaneen tiedon kirjeen saapumispäivänä tavallista tiedoksiantoa käytetään aina, kun ei ole erityistä syytä muiden tiedoksiantotapojen käyttämiseen

58 Todisteellinen tiedoksianto (HL 55 ja 60 ) saantitodistusta käytetään, kun asia koskee velvoittavaa päätöstä, jonka tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu määräaika asiakirja voidaan luovuttaa tiedoksi vastaanottajalle tai tämän edustajalle (laadittava kirjallinen todistus) haastetiedoksianto (kun tiedoksianto ei onnistu saantitodistuksella)

59 Sijaistiedoksianto (HL 61 ) voidaan käyttää, kun todisteellisen tiedoksiannon vastaanottajaa tai tämän edustajaa ei tavoiteta ja kun sijaistiedoksiannon vastaanottava henkilö suostuu toimittamaan asiakirjan edelleen (useita muotoja) tiedoksiannon edelleen toimittamisen laiminlyöntiä koskeva vahingonkorvausvastuu (HL 68 )

60 Yleistiedoksianto (HL 55 ja 62 ) a) Käytetään silloin, kun em. muita tiedoksiantotapoja ei voida käyttää b) voidaan käyttää, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli 30:lle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa; nähtäville asettamisesta ilmoitetaan virallisessa lehdessä ja ilmoitustaululla tai tarkoituksenmukaisessa sanomalehdessä; tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä

61 Tiedoksianto yksityiselle toimitetaan a) henkilölle itselleen, b) lailliselle edustajalle, jos tällainen on, c) jos rinnakkainen puhevalta, toimitetaan päämiehelle ja edustajalle Kunnallinen tiedoksianto (KuntaL 95 ) asianosaiselle lähetetään pöytäkirjanote kirjeellä kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Julkipano erityissäännöksen nojalla päätös tiedoksi panemalla päätös julki ennakkoon ilmoitettuna päivänä

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta

Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta 10.10.2012 Hallintoasian käsittely Anni Tuomela Hallintoasian käsittely: miten päätös tulee tehdä? Asian vireillepano ja vireilletulo Määräajat Asiakirjan siirtäminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 59 Kiertokirje hallintomenettelylaista. Hallintomenettelylaki

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 59 Kiertokirje hallintomenettelylaista. Hallintomenettelylaki POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 59 Nro 59 Kiertokirje hallintomenettelylaista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (598/82): Hallintomenettelylaki Annettu Naantalissa 6 päivänä

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA SIIHEN LIITTYVÄT PROSESSIT

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA SIIHEN LIITTYVÄT PROSESSIT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA SIIHEN LIITTYVÄT PROSESSIT 11.10.2018 AA JANI VUOTI ASIANAJOTOIMISTO LAPSIASIAIN LAKITALO OY TAUSTALLA VAIKUTTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki 21 Jokaisella on

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Esteellisyys ja muutoksenhaku

Esteellisyys ja muutoksenhaku Esteellisyys ja muutoksenhaku Rakennus- ja ympäristölautakuntien tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus Leena Salmelainen, Turun kristillinen opisto, 5.9.2017 Esteellisyys Esteellisyys

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Hyvä tietää hallintomenettelystä. Työelämätoimikuntien webinaari ja Sanna Haanpää Lakimies

Hyvä tietää hallintomenettelystä. Työelämätoimikuntien webinaari ja Sanna Haanpää Lakimies Hyvä tietää hallintomenettelystä Työelämätoimikuntien webinaari 30.1.2019 ja 7.2.2019 Sanna Haanpää Lakimies Työelämätoimikunnat Opetushallitus asettaa ja nimittää kuhunkin enintään yhdeksän jäsentä Työelämätoimikunnat

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1

I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys ja nykytila 1 1. Oikaisuvaatimusjärjestelmä tutkimuskohteena 1 1.1 Hallinnon vastuu jälkikäteisestä oikeusturvasta 1

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET Nakkilan kunta Kunnanhallitus Voimaantulo 4.11.2005 SISÄLLYSLUETTELO HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET... 2 0. JOHDANTO... 2 1. YHDENVERTAISUUS... 3 2.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Esteellisyyden käsite

Esteellisyyden käsite ESTEELLISYYS Esteellisyyden käsite Esteellisyyssäännöksillä turvataan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja asukkaiden luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen Esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 434 435. Hallintolaki. N:o 434. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 434 435. Hallintolaki. N:o 434. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 434 435 SISÄLLYS N:o Sivu 434 Hallintolaki... 2023 435 Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta... 2037 N:o 434 Hallintolaki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Hallintolaista (434/2003) päätöksen valmistelulle tulevia vaatimuksia. Alustus koulutusiltapäivää varten

Hallintolaista (434/2003) päätöksen valmistelulle tulevia vaatimuksia. Alustus koulutusiltapäivää varten Hallintolaista (434/2003) päätöksen valmistelulle tulevia vaatimuksia Alustus 10.3.2015 koulutusiltapäivää varten Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Perho 11.3.2015 1 Alustuksen tavoitteet Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Sisällys. 1 Hyvän hallinnon oikeudelliset perusteet 1

Sisällys. 1 Hyvän hallinnon oikeudelliset perusteet 1 1 Hyvän hallinnon oikeudelliset perusteet 1 1 Perusoikeus hyvään hallintoon 1 1.1 Menettelylliset perusoikeudet 1 1.2 Hyvän hallinnon takeet 2 1.3 Hyvän hallinnon merkitys perusoikeutena 4 1.4 Hyvän hallinnon

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä..

TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ ( KUNTALAKI 97 ) Esteellisyydestä.. ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN TARKOITTAMAT LÄHISUKULAISET JA HEIHIN RINNASTETTAVAT HENKILÖT (Kuntalaki 97 ) Lainkohdan tarkoittamia lähisukulaisia

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 17.4.2019 46-55 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( 92, 93, ) Muutoksenhakukielto hankinta-asiassa ( 96)

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( 92, 93, ) Muutoksenhakukielto hankinta-asiassa ( 96) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 23.8.2018. Muutoksenhakukielto ( 92, 93, 98-101) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , )

Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla ( Muutoksenhakukielto ( , ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja on julkaistu HSL:n verkkosivuilla (www.hsl.fi) 11.9.2018. Muutoksenhakukielto ( 102-103, 105-111) Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen.

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.11.2013 Dnro OKV/582/1/2012 1/5 ASIA Työ- ja elinkeinotoimiston päätös starttiraha-asiassa KANTELU A osoitti 14.4.2012 oikeuskanslerille kantelun koskien työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus/Lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.5.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n (410/2015)

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys

Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Vaalikelpoisuus ja esteellisyys Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Vaalikelpoisuuden ja esteellisyyden ero Yleisellä vaalikelpoisuudella tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet

Lisätiedot

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net Hakusessa päivät 26-27.3, Jaana Säädöspohja Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet kirjattu Suomen perustuslakiin Vaikuttavia säännöksiä: 2 Oikeusvaltioperiaate

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Perustietoa hallinnon lainsäädännöstä

Perustietoa hallinnon lainsäädännöstä Perustietoa hallinnon lainsäädännöstä 14.10.2008 Pirjo Vehkamäki oikeustieteen kandidaatti, kouluneuvos emerita Yleiskieli Kirjakieli ja sitä lähellä oleva puhekieli Mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

HALLINTOLAKI JA MUUT LAIT

HALLINTOLAKI JA MUUT LAIT LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke HALLINTOLAKI JA MUUT LAIT Kirsi Grön Sovellettava lainsäädäntö Paliskunta on oikeudelliselta luonteeltaan julkisoikeudellinen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN MUUTOKSENHAKUOHJEET JULKINEN HANKINTA Kynnysarvon suuruiset ja sen ylittävät hankinnat HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Lisätiedot

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilön rooli ja vastuu 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilö Luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, jäsenkuntien kuntayhtymän

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

YLEISHALLINTO-OIKEUS. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO syyslukukausi 2012

YLEISHALLINTO-OIKEUS. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO syyslukukausi 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO syyslukukausi 2012 YLEISHALLINTO-OIKEUS Yleishallinto-oikeuden opintojakso (5311304 J, 5 op) on Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella hallinto-oikeuden aineopintojen keskeinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry Lausunto 19.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin Ruoveden kunnanvaltuusto Valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 1 (4) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen

Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2014 Dnro OKV/595/1/2013 1/5 ASIA Oikaisuvaatimusohjeen liittäminen työsopimussuhteisen lomautusilmoitukseen KANTELU A on kantelussaan 8.4.2013 arvostellut aikuisopiston rehtorin

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko

Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Ritva Salisma projektijohtaja 1 18.2.2013 Kunnan toimielimet valtuusto kaupunginhallitus ja sen jaostot lautakunnat ja niiden jaostot

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET

HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Talentum Helsinki 2012 Kahdeksas, uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 1. teos Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1769-6 ISSN 1459-7535

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 24.10.2014 1 (11) KaivNro FinnAust Mining Southern Oy c/o FinnAust Mining Management PL 147 00121 HELSINKI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Muutoksenhakukielto :t 35-38, 42-43 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen

Lisätiedot

Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET

Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 9., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 1. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu

Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Biomedicum Esittelijäneuvos Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 3.5.2016 1 (5) Lupatunnus Keliber Oy Toholammintie 496 69600 Kaustinen VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA

MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA MUUTOKSENHAKUOHJEET / TELA Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot