Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta"

Transkriptio

1 Sivu/sivut 1 / 67 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta Tämä ohje on tarkoitettu niille aluehallintovirastojen (AVI) läänineläinlääkäreille, jotka tekevät täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvontaa. Tämä asiakirja on luonteeltaan ohje, eikä se siten sisällä oikeudellisesti sitovia määräyksiä. Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee viime kädessä tuomioistuin. Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia eläinsuojelulainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat on tässä ohjeessa merkitty kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa. Sisällys Sisällys Johdanto Tarkastuksen perusteet Tilakäynnillä valvottavat asiat Valvottavat eläinlajit Valvontaviranomainen Valvonnan kohteena olevat tilat Hallinnollinen tarkastus Ilmoittaminen Valvonnan käytännön suorittaminen Valvontakäynti, pöytäkirjojen täyttäminen sekä valvontatietojen kirjaaminen Eliteen Laiminlyönnin arvioiminen (indikaattorin arvioiminen) Esimerkkejä laajuuden, vakavuuden ja jatkuvuuden arvioimiseksi eläinten hyvinvoinnin tarkastuksissa LIITTEET LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE B SIKOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE C KANOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE D LAMPAIDEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE E VUOHIEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE F MUIDEN TUOTANTOELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA... 50

2 Sivu/sivut 2 / Johdanto Tuotantoeläinten eläinsuojeluvaatimuksia on valvottu vuodesta 2007 osana maataloustukien täydentäviä ehtoja. Eläinten hyvinvointia koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa valvotaan täyttyvätkö valtioneuvoston asetuksessa täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta (7/2015) annetut tietyt tuotantoeläinten pidolle asetetut eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset. Täydentävien ehtojen valvonnan hyvinvointivaatimusten noudattaminen koskee siis jo olemassa olevia hyvinvointisäädösten vaatimuksia eikä tuo tuotantoeläinten pidolle uusia vaatimuksia. Otantaan perustuvien täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin tarkastusten yhteydessä tehdään myös eläinsuojelulain 48 :n mukaisia otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia. Myös täydentävien ehtojen sisämarkkinakaupan ja tuonnin valvontoja, kiellettyjen aineiden käyttöä tuotantoeläimille sekä tilojen rehuhygieniaa ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantohygieniaa koskevia tarkastuksia voidaan tehdä samalla käynnillä. Tavoitteena on, että täydentävien ehtojen valvontakäyntejä kohdistuu samalle tilalle mahdollisimman vähän. 2. Tarkastuksen perusteet Tarkastus perustuu sekä eläinten hyvinvointisäädöksiin että täydentävien ehtojen valvonnan yleisiin vaatimuksiin, jotka on esitelty Eviran ohjeessa Yleistä täydentävien ehtojen valvonnasta ja laiminlyöntien arvioinnista (jäljempänä yleisohje). Valtioneuvoston asetuksessa täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta 7/2015 (jäljempänä Vna 7/2015) tarkoitetun valvonnan tulee kattaa kaikki tämän asetuksen liitteessä 3 mainittujen kansallisten säännösten vaatimukset alkaen. Neuvoston direktiiveissä tuotantoeläinten suojelusta (98/58/EY) ja sikojen (2008/120/EY), vasikoiden (2008/119/EY) sekä munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (1999/74/EY) on säädetty näiden eläinten pidolle lajikohtaisia vähimmäisvaatimuksia. Eläinlajikohtaiset direktiivit on kansallisesti täytäntöön pantu seuraavilla valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) antamilla laeilla ja asetuksilla: Eläinsuojelulaki 247/96 (ESL) muutoksineen Eläinsuojeluasetus 396/96 (ESA) muutoksineen Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta (Vna 629/2012, muut.) MMM asetus sikojen pidolle asetettavia eläinsuojeluvaatimuksista (14/EEO/2002) niiltä osin kuin Vna:n 629/2012 siirtymäsäännöksissä viitataan kumottuun asetukseen Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010 Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta 673/2010 (muut. 376/2011) Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta 587/2010 Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta 589/2010 Valtioneuvoston asetus tarhattavien peurojen suojelusta 590/2010 Valtioneuvoston asetus strutsieläinten suojelusta 676/2010

3 Sivu/sivut 3 / 67 Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010 Valtioneuvoston asetus biisonien suojelusta 591/2010 Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhien suojelusta 675/2010 Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta 677/2010 Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta Vna 1084/ Tilakäynnillä valvottavat asiat Valtioneuvoston asetuksen 7/2015 sekä asetuksen liitteen 3 mukaan täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnassa on tarkastettava täyttyvätkö tietyt nautojen pidolle asetetut eläinsuojelulliset vaatimukset LIITE A täyttyvätkö tietyt sikojen pidolle asetetut eläinsuojelulliset vaatimukset LIITE B täyttyvätkö tietyt munivien kanojen pidolle asetetut eläinsuojelulliset vaatimukset LIITE C täyttyvätkö tietyt lampaiden pidolle asetetut eläinsuojelulliset vaatimukset LIITE D täyttyvätkö tietyt vuohien pidolle asetetut eläinsuojelulliset vaatimukset LIITE E täyttyvätkö tietyt muiden tuotantoeläinten pidolle asetetut eläinsuojelulliset vaatimukset LIITE F Eläinten pidossa on aina noudatettava eläinsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Jos eläinten hyvinvointia koskevassa valvonnassa havaitaan, että eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä on rikottu, eläinsuojeluviranomaisen on ryhdyttävä eläinsuojelulain 42 :n tai 44 :n mukaisiin toimenpiteisiin. Näissä tilanteissa on aina myös harkittava, vaatiiko tapaus valvonnan laajentamisen täydentävien ehtojen valvonnaksi (3.3.2). Valtioneuvoston asetuksen 7/2015 liitteen 3 mukaan eläinten hyvinvointia koskeva täydentävien ehtojen valvonta kohdistuu valittuihin avainkohtiin eli ns. indikaattoreihin. Nämä indikaattorit on selvitetty yksityiskohtaisesti tämän ohjeen liitteissä A-F. Lisäksi asetuksen 7/2015 taustamuistiossa on vuoden 2015 vaatimuksia koskevia tarkennuksia (siirtymäaika) Valvottavat eläinlajit Valtioneuvoston asetuksen 7/2015 sekä asetuksen liitteen 3 mukaan täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnassa valvotaan seuraavat eläinlajit. naudat siat munivat kanat lampaat vuohet hevoset

4 Sivu/sivut 4 / 67 biisonit tarhatut peurat strutsieläimet ankat, myskisorsat ja hanhet kalkkunat turkiseläimet 3.2. Valvontaviranomainen Valtioneuvoston asetuksen 7/2015 ja eläinsuojelulain mukaisia toimivaltaisia tarkastuksia tekeviä valvontaviranomaisia eläinten hyvinvoinnin täydentävien ehtojen valvonnassa ovat aluehallintovirastot eli käytännössä aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit (jäljempänä tarkastaja). Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo tarkastusten toteutumista. Tarkastusmatkat voidaan tehdä yksin tai yhdessä esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) rehuvalvontoja tekevän tarkastajan kanssa. Näin eläintiloilla tehtäviä muiden täydentävien ehtojen ehdonalojen tarkastuksia pyritään mahdollisimman paljon yhdistämään. Myös tarkastusmatkojen yhdistäminen mahdollisuuksien mukaan eläinten hyvinvointikorvausten vaatimuksia valvovien tarkastajien kanssa on suositeltavaa. Eläinten hyvinvointia koskevan ns. laajennetun valvonnan tekee läänineläinlääkäri hallinnollisena tarkastuksena virkaeläinlääkärin eläinsuojelutarkastuspöytäkirjan ja sen liitteiden perusteella. Mikäli pöytäkirjan perusteella ei voida arvioida laiminlyönnin suuruutta, tekee läänineläinlääkäri laajennustarkastuksen paikan päällä. Maksajavirasto/ELY-keskus tekee tilakohtaisen yhteenvedon/päätöksen kaikista täydentävien ehtojen valvonnoista mukaan lukien myös eläinten hyvinvoinnin valvonnat Valvonnan kohteena olevat tilat Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointivalvonta toteutetaan: 1. otantaan kuuluvilla kotieläintiloilla, ja 2. tiloilla, joilla ESL:n mukaisissa tarkastuksissa on todettu valtioneuvoston asetuksessa 7/2015 säädettyjen ja oheisessa ohjeessa esitettyjen eläinten hyvinvointivaatimusten laiminlyöntejä Otantaan kuuluvat tilat Nautojen, sikojen, munivien kanojen, lampaiden ja vuohien osalta tehdään täydentävien ehtojen hyvinvointivalvonta sekä otantaan perustuva eläinsuojelutarkastus samoille tiloille. Otantatilojen valvonnat on suoritettava valvontavuoden loppuun mennessä ja seuraamukset tulee kohdistaa aina siihen vuoteen, jolloin kyseinen havainto tehdään. Mikäli tilalla, joka on valittu otantaan yhden tämän ohjeen liitteen A-E mukaisen eläinlajin osalta, pidetään myös muita liitteiden A-F eläimiä, tarkastuskäynnillä

5 Sivu/sivut 5 / 67 valvotaan myös nämä muut eläinlajit. Esimerkiksi, jos kyseessä on eläinten hyvinvoinnin nautaotokseen kuuluva tila, se on merkitty havaintopöytäkirjan etusivulle. Jos tilalla on muita eläinlajeja, siellä tarkastetaan kaikki liitteiden A, B, C, D, E ja F mukaiset eläinlajit eli myös esim. siat ja kalkkunat eläinlajikohtaisten valvontaindikaattorien mukaan. Näin toimitaan myös, jos otantaan on valittu broileritila ja siellä on muita tuotantoeläimiä. Tarvittaessa tehdään aina normaali eläinsuojelupäätös toimenpiteineen. Otantaan kuuluvat tilat on tallennettu Eliteen omille ajonumeroille. Esimerkki 1. Vaikka kyseessä on nautatilaotantaan perustuva tarkastus, mutta tilalla on myös sikoja, munintakanoja ja hevosia, tehdään täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointitarkastus myös näille eläimille. Esimerkki 2. Jos broileritila on valittu tuotantohygienian valvontaotantaan, mutta tilalla on sikoja, valvotaan myös sikojen hyvinvointi Otannan ulkopuoliset tilat (valvonnan laajentaminen) Tiloilla, joilla eläinsuojelutarkastuksen yhteydessä havaitaan tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyviä laiminlyöntejä, täydentävien ehtojen valvonta on laajennettava kaikkiin tilalla oleviin tuotantoeläimiin, jotka on mainittu valtioneuvoston asetuksen 7/2015 liitteessä 3 sekä tämän ohjeen liitteissä A-F. Tällaisia tarkastusotoksen ulkopuolelle jääviä kohteita ovat maatilat, joilla ESL 39 :n (epäilyyn perustuvat tarkastukset) ja 48 :n (esim. otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset) mukaisissa tarkastuksissa on todettu em. asetuksessa säädettyjen eläinten hyvinvointivaatimusten rikkomuksia. Eläinsuojelutarkastuksen laajentuessa täydentävien ehtojen valvonnaksi tarkastetaan kaikki tilan tuotantoeläimet tämän ohjeen liitteissä A-F mainittujen indikaattoreiden osalta. Näin ollen täydentävien ehtojen valvonnasta rajataan pois ne eläinsuojelulainsäädännön vastaiset teot, joita ei ole valittu hyvinvointi-indikaattoreiksi (kuvattu tarkemmin ohjeen liitteissä A-F). Jos indikaattoreita on rikottu, toimitaan siis sekä eläinsuojelulain että valtioneuvoston asetuksen 7/2015 edellyttämällä tavalla huomioiden kuitenkin siirtymäajat. Muussa tapauksessa toimitaan eläinsuojelulain edellyttämällä tavalla. Mikäli täydentävien ehtojen tarkastus suoritetaan eläinsuojelutarkastuksen yhteydessä, tarkastaja tarkastaa vaaditut asiat ja laatii: tarkastuskertomuksen eläinsuojelutarkastuksen päätöslomakkeen eläinlajikohtaisen eläinsuojelutarkastuslomakkeen, mikäli valvonta koskee nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, ankkoja, hanhia, munintakanoja tai turkiseläimiä täydentävien ehtojen havaintopöytäkirjan liitteineen (ml. kuulemiskirje) Eläinlajikohtainen tarkastuslomake toimii liiteasiakirjana (tarkastuslista), jonka tavoitteena on antaa läänineläinlääkärille riittävästi tietoa hallinnollisen tarkastuksen ja arvioinnin perusteeksi. Muiden tuotantoeläinten ( LIITE F) eläinsuojelutarkastuksissa voidaan laiminlyönnin kuvausta tarkentaa eläinsuojelupäätökseen.

6 Sivu/sivut 6 / Hallinnollinen tarkastus 5. Ilmoittaminen Hallinnollinen tarkastus on ohjeistettu Eviran täydentävien ehtojen yleisohjeessa. Hallinnollista tarkastusta varten tarkastajan tulee täyttää ko. tarkastukseen liittyvät asiakirjat huolellisesti (tarkastuskertomus liitteineen, eläinsuojelupäätös, ja ko. eläinlajia koskeva eläinsuojelutarkastuslomake) ja toimittaa paperit nopeasti, mieluiten kahden viikon kuluessa alueen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto täyttää täydentävien ehtojen havaintopöytäkirjan ilman tilalle tehtävää fyysistä tarkastusta ja arvioi laiminlyönnin sekä antaa ehdotuksen seuraamusprosentiksi. Mikäli laiminlyöntiä ei voida arvioida pöytäkirjan perusteella, läänineläinlääkäri tekee tarkastuksen paikan päällä. Jos eläinsuojelutarkastuksen tekevä viranomainen on muu kuin aluehallintovirasto tai täydentävien ehtojen valvontaa tekevä virkaeläinlääkäri, tämän on tehtävä säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoitus aluehallintovirastoon, joka suorittaa täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen. Käytännössä niissä tilanteissa, joissa eläinsuojelusäädösten vastaista toimintaa havaitsevana viranomaisena on poliisi tai kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija, on kyseinen viranomainen yhteydessä asiasta kunnaneläinlääkäriin. Usein kunnaneläinlääkäri kutsutaan paikalle arvioimaan eläinten kuntoa ja tekemään asiassa eläinsuojelupäätös. Tällöin kunnaneläinlääkärin tulee ilmoittaa säännösten noudattamatta jättämisestä aluehallintovirastoon. Esimerkki 3. Kunnaneläinlääkäri tekee epäilyyn perustuvan eläinsuojelutarkastuksen ja havaitsee karjun karsinan liian ahtaaksi. Lisäksi osalla sioista ei ole vettä jatkuvasti saatavilla. Tällöin kunnaneläinlääkäri tekee normaalin eläinsuojelupäätöksen. Eläinsuojelupäätökseen ja sen liitteeseen tulee kuvata laiminlyönti mahdollisimman tarkasti. Suositeltavaa on, että eläinsuojelupäätöksen ja sen liitteen lisäksi täytetään eläinlajikohtainen eläinsuojelutarkastuslomake, mikä liitetään päätökseen. Eläinsuojelupäätös liitteineen sekä mahdollinen eläinlajikohtainen eläinsuojelutarkastuslomake toimitetaan aluehallintovirastoon mahdollisimman nopeasti, mieluiten heti tarkastuksen jälkeen. Kunnaneläinlääkärin tulee kertoa tuottajalle, että kyseisistä rikkeistä voi aiheutua tukiseuraamuksia. Läänineläinlääkäri täyttää täydentävien ehtojen havaintopöytäkirjan liitteineen (ml. kuulemiskirje) ja tekee hallinnollisen päätöksen kunnaneläinlääkärin lähettämän eläinsuojelupäätöksen ja sen liitteiden pohjalta. Aluehallintovirasto huolehtii tulosten tallentamisesta Elite-sovellukseen. Maksajavirasto päättää tukiseuraamuksista. Esimerkki 4. Kunnaneläinlääkäri tekee epäilyyn perustuvan eläinsuojelutarkastuksen lypsykarjatilalle. Tilakäynnillä hän havaitsee, että parressa olevat lypsylehmät eivät mahdu makuulle. Kunnaneläinlääkäri tekee eläinsuojelupäätöksen ja toimittaa tarvittavat asiakirjat aluehallintovirastoon, missä tehdään hallinnollinen täydentävien ehtojen tarkastus. Läänineläinlääkärin työtä helpottaa, jos kunnaneläinlääkäri merkitsee liitteeseen samalla tiedon tilalla mahdollisesti olevista muista tuotantoeläimistä.

7 Sivu/sivut 7 / 67 Jos tilalla on muita tuotantoeläimiä, joihin valvonta tulee laajentaa ja josta ei kunnaneläinlääkärin eläinsuojelupäätöksessä ole riittäviä tietoja, läänineläinlääkäri tekee tilakäynnin. Tällöin hän tarkastaa lypsylehmien lisäksi, ovatko tilalla olevien muiden tuotantoeläinten (esim. siat, lampaat ja hanhet) olosuhteet liitteissä A-F lueteltujen hyvinvointi-indikaattoreiden osalta kunnossa ja täyttää täydentävien ehtojen havaintopöytäkirjan sekä huolehtii tulosten tallentamisesta Elite-sovellukseen. Läänineläinlääkärin tulisi ilmoittaa täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnassa havaituista puutteista ELY-keskuksen eläinvalvontavastaavalle ja valvontapäällikölle mahdollista eläinten hyvinvointituen valvontaa varten. Lisäksi myös muista kuin täydentävien ehtojen laiminlyöntitapauksista tulisi ilmoittaa ELY-keskuksen eläinvalvojille mahdollista eläinten hyvinvointituen valvontaa varten. 6. Valvonnan käytännön suorittaminen Tilakäynnille tarkastaja tarvitsee täydentävien ehtojen havaintopöytäkirjan liitteineen sekä täyttöohjeen eläinsuojelutarkastuskertomus- ja päätöslomakkeet liitteineen sekä valvonnan laajentumistapauksissa ko. eläinlajia (naudat, siat, lampaat, vuohet ja munintakanat) koskevan eläinsuojelutarkastuspöytäkirjan ja ohjeen tarkastuskertomus- ja päätöslomakkeet liitteineen tarvittaessa täydentävien ehtojen tarkastuksen lomakkeet Lisäksi käytettävissä tulee olla mittanauha tai laseretäisyysmitta sekä mahdolliset muut välineet vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (esimerkiksi lux-mittari). Näiden lisäksi tarvitaan laskin sekä mahdollisuuksien mukaan myös kamera/puhelimen kamera Valvontakäynti, pöytäkirjojen täyttäminen sekä valvontatietojen kirjaaminen Eliteen Tilatarkastuksesta laaditaan täydentävien ehtojen havaintopöytäkirja (liitteineen), jonka täyttäminen on ohjeistettu Eviran yleisohjeessa. Havaintopöytäkirjaan on esitäytetty tilan tiedot, valvontakäynnin peruste sekä valvottavat indikaattoriryhmät. Lisäksi havaintopöytäkirjaan tulostuu automaattisesti tiedot mahdollisista Eviran täydentävien ehtojen valvonnoista, jotka ovat kohdistuneet valvottavaan tilaan kahden edeltävän valvontavuoden aikana. Valvonta kohdistuu eläinlajikohtaisiin avainkohtiin eli indikaattoreihin. Jos tilalla ei ole tarkastushetkellä eläimiä, merkitään asia valvojan lisätiedot -kohtaan. Esimerkiksi, tilalla ei ole tarkastushetkellä tuotantokatkoksesta tai eläinten pidon lopettamisesta johtuen täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointiotantaan valittua eläinlajia eikä muita tämän ohjeen liitteiden A-F mukaisia valvottavia eläinlajeja. Sen sijaan tilalla voidaan tehdä muita täydentävien ehtojen valvontoja, kuten esim. broilereiden vierasainevalvonta. Tällöin merkitään havaintopöytäkirjaan indikaattoriryhmän 10 (eläinten hyvinvointi) kohdalle ei koske tilaa, mutta pöytäkirja täytetään muiden ehdonalojen osalta

8 Sivu/sivut 8 / 67 (esim. indikaattoriryhmä 1). Mikäli tilalla ei voida tehdä muidenkaan ehdonalojen valvontoja, merkitään pöytäkirjaan tilaa ei valvota. Asia kirjataan tarkemmin kohtaan valvojan lisätiedot. Jos sikojen pito on lopetettu tai tilalla on tuotantokatkos, mutta tilalla on muita tämän ohjeen liitteiden A tai F mukaisia valvottavia eläinlajeja, näille eläimille tehdään eläinten hyvinvoinnin valvonta. Sikojen osalta havaintopöytäkirjaan merkitään tällöin ei koske tilaa. Muiden eläinten osalta rastitetaan eläinlaji(t) ja kirjataan asia tarkemmin kohtaan valvojan lisätiedot. Jos tilalla ei ole mitään näistä eläimistä, ei eläinten hyvinvointitarkastusta tehdä ja lomakkeeseen merkitään ei valvota. Jos tilalla havaitaan eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, viranomaisen on ryhdyttävä ESL 42 :n tai 44 :n mukaisiin toimenpiteisiin. 7. Laiminlyönnin arvioiminen (indikaattorin arvioiminen) Laiminlyönnin arvioiminen on ohjeistettu Eviran ohjeessa 15703/08 Yleistä täydentävien ehtojen valvonnasta ja laiminlyöntien arvioinnista. Laiminlyöntiä määriteltäessä on arvioitava, kuinka merkittäviä seurauksia kyseinen laiminlyönti on aiheuttanut eläinten hyvinvoinnille ja kuinka kauan tilanne on jatkunut. Esimerkiksi vähäisen laiminlyönnin tulee olla eläinten hyvinvoinnin kannalta vähäinen ja lyhytaikainen. Tällöin laiminlyönnin laajuus, vakavuus ja kesto arvioidaan nollaksi. Laiminlyöntitapauksissa tilalle annetaan määräaika, jonka kuluessa asia on korjattava. Tarkastaja arvioi määräajan tapauskohtaisesti huomioiden laiminlyönnin merkityksen eläinten hyvinvoinnille sekä sen missä ajassa kyseinen puute on mahdollista korjata (esim. tilan rakenteiden korjaukset). Määräaika voi vaihdella välittömästi korjattavasta 3 kuukauteen. Tarkemmat ohjeet eläinten hyvinvoinnin indikaattorien arvioimisesta on kuvattu liitteissä A-F. 8. Esimerkkejä laajuuden, vakavuuden ja jatkuvuuden arvioimiseksi eläinten hyvinvoinnin tarkastuksissa Säännösten noudattamatta jättämisen laajuus Jos 100 vasikan kasvattamossa on yksi tai kaksi tilapäisesti märkää yksittäiskarsinaa, kyseessä voi olla laajuudeltaan erittäin vähäinen laiminlyönti laiminlyönnin laajuus 0 Jos 100 vasikan kasvattamossa on muutama tilapäisesti märkä yksittäiskarsina, kyseessä voi olla laajuudeltaan vähäinen laiminlyönti laiminlyönnin laajuus 1 Mikäli tilan kolmesta vasikkakarsinasta kaksi on tilapäisesti märkiä, kyseessä voi olla tavanomainen laiminlyönti laiminlyönnin laajuus 3 Jos 1000 eläimen lihasikalassa eläimille ei ole tarjolla lainkaan virikemateriaalia, kyseessä on laaja, useiden eläinten hyvinvointia heikentävä tekijä laiminlyönnin laajuus 5

9 Sivu/sivut 9 / 67 Säännösten noudattamatta jättämisen vakavuus Jos vasikan karsina on tilapäisesti märkä, mutta eläin on kuiva ja puhdas ja tilanne korjataan välittömästi tarkastuksen yhteydessä, kyseessä voi olla vakavuudeltaan erittäin vähäinen laiminlyönti laiminlyönnin vakavuus 0 Jos sairaalla vasikalla ei ole jatkuvasti saatavilla puhdasta vettä, kyseessä voi olla eläinten hyvinvoinnin kannalta tavanomainen laiminlyönti laiminlyönnin vakavuus 3 Jos tilan eläinten ruokkimisen tai juottamisen laiminlyöminen on ilmeistä ja tapahtunut suhteellisen pitkällä ajanjaksolla, kyseessä voi olla eläinten hyvinvoinnin kannalta vakava laiminlyönti laiminlyönnin vakavuus 5 Säännösten noudattamatta jättämisen kesto Kestoa arvioitaessa tulee huomioida, kuinka kauan tilanne on ennen tarkastushetkeä kestänyt ja mahdollisesti tulee kestämään. Jos alle 2 viikon ikäisellä vasikalla ei tarkastushetkellä ole riittävän hyvin kuivitettua makuupaikkaa sekä on ilmeistä, ettei tilanne ole jatkunut pitkään, mutta asia korjataan välittömästi tarkastuksen yhteydessä, kyseessä voi olla jatkuvuudeltaan vähäinen laiminlyönti laiminlyönnin kesto 0. Jos tarkastaja perustellusti määrää havaitun laiminlyönnin korjattavaksi suhteellisen pitkän määräajan kuluessa (esim. häkkien rakenteissa havaittu puute korjattava viimeistään uuden kanaerän saavuttua), kyseessä voi olla tavanomaista pysyvämpi laiminlyönti laiminlyönnin kesto 5.

10 Sivu/sivut 10 / LIITTEET LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA Liitteessä kuvataan täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointivalvonnassa valvottavat asiat eli indikaattorit, joista on säädetty valtioneuvoston asetuksen 7/2015 liitteessä 3. Osa liitteen 3 vaatimuksista tulee voimaan alkaen, eikä niitä ole kuvattu tässä ohjeessa. Täydentävien ehtojen valvonta ei korvaa normaalia eläinsuojeluvalvontaa. A 1 Mitä valvotaan Täydentävien ehtojen nautojen hyvinvointivalvonnassa tarkastetaan onko tilalla noudatettu seuraavia vaatimuksia: 4.1. Hyvinvointi: Naudat yli 6 kk (Neuvoston direktiivi 98/58/EY) Eläinsuojan lattiaa ja kuivikkeiden käyttöä koskevat vaatimukset täyttyvät Eläinsuojan ilmanvaihdolle asetetut vaatimukset täyttyvät Eläinsuojan valaistukselle asetetut vaatimukset täyttyvät Ruokinnalle asetetut vaatimukset täyttyvät Juotolle asetetut vaatimukset täyttyvät Parrelle asetetut vaatimukset täyttyvät Eläinten suojaamiselle huonoilta sääolosuhteilta asetetut vaatimukset täyttyvät Sairaista ja vahingoittuneista eläimistä huolehtimiselle asetetut vaatimukset täyttyvät 4.2. Hyvinvointi: Vasikat (nauta alle 6 kk) (Neuvoston direktiivi 2008/119/EY) Eläinsuojan lattiaa ja kuivikkeiden käyttöä koskevat vaatimukset täyttyvät Eläinsuojan ilmanvaihdolle asetetut vaatimukset täyttyvät Eläinsuojan valaistukselle asetetut vaatimukset täyttyvät Ruokinnalle asetetut vaatimukset täyttyvät Juottamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät Vasikoita ei pidetä kytkettyinä Yli 8 viikon ikäisiä vasikoita pidetään ryhmäkarsinoissa Vasikan pitopaikalle asetetut vaatimukset täyttyvät Eläinten suojaamiselle huonoilta sääolosuhteilta asetetut vaatimukset täyttyvät Vasikat tarkastetaan vähintään kaksi kertaa päivässä Sairaista ja vahingoittuneista eläimistä huolehtimiselle asetetut vaatimukset täyttyvät A 2 Säädöspohja Oheiseen selitysosaan A 3 on koottu ne Suomen eläinsuojelusäädösten kohdat, jotka sisältävät täydentävien ehtojen havaintopöytäkirjan kohtiin liittyvät vaatimukset. Numerointi viittaa täydentävien ehtojen havaintopöytäkirjan tarkastusosan numerointiin. Säädöksistä käytetään seuraavia lyhennyksiä:

11 Sivu/sivut 11 / 67 ESL Eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen) (Lakikirjan F 1) ESA Vna 592/2010 Eläinsuojeluasetus (396/1996 muutoksineen) (Lakikirjan F 2) Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta (Lakikirjan F 20), A 3 Vaatimusten noudattamisen arviointi Alla on lueteltu esimerkkejä, joita tarkastaja voi käyttää apuna arvioidessaan laiminlyönnin seuraamusprosenttia. Lisäksi arvioinnissa voi käyttää Eviran yleisohjetta. 4.1 NAUDAT YLI 6 KK Naudan pitopaikan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin. (ESL 4 ; ESA 1, 3, 4 ; Vna 592/ ) Makuualustaa voitaisiin pitää kuivana, mikäli esimerkiksi alustalla vähintään 10 sek. polvillaan olevan henkilön polvet eivät kastu Eläinsuojan ilmanvaihto Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan on oltava eläimille sopiva. (ESL 4 ; ESA 2, Vna 592/ ) Mikäli tarkastaja arvioi ilman laadun eläimille haitallisen huonoksi, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5) Aistinvaraisen arvion lisäksi ilman laadun arvioinnin tukena olisi tarvittaessa hyvä käyttää siihen soveltuvia mittauslaitteita Eläinsuojan valaistus Pitopaikan valaistus on sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen.( ESL 3, 4 ; ESA 2 ) Jos esimerkiksi 30 naudan tilalla valaistus on riittämätöntä yksittäisten eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen tai muuten niille sopimatonta eikä tilanne ole jatkunut pitkään, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 1 (laajuus 1, vakavuus 1, kesto 1). Kuitenkin jos tilanne voidaan korjata tarkastuksen yhteydessä esim. lamppu vaihtamalla, voidaan se merkitä kunnossa olevaksi. Laiminlyönnistä voidaan antaa myös

12 Sivu/sivut 12 / 67 varhaisvaroitusjärjestelmän mukainen ilmoitus, jolloin asian kuntoon saattamiselle annetaan määräaika. Mikäli tarkastaja arvioi valaistuksen riittämättömäksi eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen tai muuten niille sopimattomaksi, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5) Mikäli tarkastaja arvioi valaistuksen eläimille haitallisen vähäiseksi, ehdotus seuraamusprosentiksi on vähintään 5 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5) Aistinvaraisen arvion lisäksi valaistuksen arvioinnin tukena olisi tarvittaessa hyvä käyttää siihen soveltuvia mittauslaitteita Ruokinnalle asetetut vaatimukset Hoidossa olevalle eläimelle on annettava sille sopivaa hyvälaatuista rehua. Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet ja varmistettava, että jokainen eläin saa ravintoa riittävästi. Naudalle annettavan rehun on oltava ravintoainekoostumukseltaan sille sopivaa. Jos rehua ei ole jatkuvasti tarjolla, pihatossa olevien kaikkien nautojen on voitava ruokinta-aikana syödä samanaikaisesti. Pihatossa ruokintapöydän reunan pituuden on oltava täysikasvuista nautaa kohden vähintään 70 cm ja nuorkarjaan kuuluvaa nautaa kohden vähintään 40 cm. Jos rehua on naudoille jatkuvasti tarjolla, ruokintapöydän reunan pituuden on oltava vähintään 40 cm täysikasvuista nautaa kohden ja vähintään 30 cm nuorkarjaan kuuluvaa nautaa kohden. Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua. Ympärivuotisesti ulkona pidettävillä naudoilla on oltava asianmukaiset ruokinta- astiat. (ESL 5 ; ESA 9 ; Vna 592/2010 6, 9 ja 13 ) Pääsääntöisesti tämän indikaattorin yhteydessä vähäisen laiminlyönnin käyttö ei ole mahdollista. Kuitenkin, esimerkiksi jos pihaton ruokintapöydän reunan pituusvaatimukset alittuvat niukasti ja tilanne korjataan välittömästi, voidaan tapaus merkitä Kunnossa olevaksi. Jos pihaton ruokintapöydän reunan pituusvaatimukset alittuvat hyvin lievästi, esimerkiksi 20 naudan pihatossa ruokintapöydän pituus riittäisi 19 eläimelle ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 1 (laajuus 1, vakavuus 1, kesto 1-3). Mikäli tilan nautojen ruokintaa on laiminlyöty osalla tilan eläimistä ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 (laajuus 1-3, vakavuus 3, kesto 1-3). Mikäli tilan useiden nautojen ruokintaa on laiminlyöty selvästi pitkän aikaa, ehdotus seuraamusprosentiksi on aina vähintään 5 (laajuus 5, vakavuus 5, kesto 5). Tällöin laiminlyönnin tahallisuus on arvioitava huolellisesti ottamalla huomioon eläinten ravitsemustila Juotolle asetetut vaatimukset Nautojen on saatava riittävästi hyvälaatuista juomaa.

13 Sivu/sivut 13 / 67 Pihatossa on jokaista alkavaa 10 lypsylehmän ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite. Muilla kuin lypsylehmillä on jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai juottolaitteita on yli 10 naudan ryhmälle oltava vähintään kaksi. Kylmäpihatossa juoma-astioiden tai juottolaitteiden on oltava lämmitettäviä. Esimerkki: Lypsylehmiä Juoma-astioita/juottolaitteita vähintään Jne. Muita kuin lypsylehmiä Juoma-astioita/juottolaitteita vähintään Jne. Ympärivuotisesti ulkona pidettävillä naudoilla on oltava asianmukaiset juoma-astiat. Juoma-astioiden on oltava lämmitettäviä tai juoman tulee pysyä muutoin sulana ja sopivan lämpöisenä. Nautojen juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina eivätkä virtsa ja ulosteet saa liata juomavettä. (ESL 5 ; ESA 9 ; Vna 592/2010 6, ja 13 ) Pääsääntöisesti tämän indikaattorin yhteydessä vähäisen laiminlyönnin käyttö ei ole mahdollista. Kuitenkin, esimerkiksi jos juoma-astioiden lukumäärä jää vain hieman alle vaaditun ja tilanne korjataan välittömästi, voidaan tapaus merkitä Kunnossa olevaksi. Mikäli juoma-astioiden lukumäärä jää vain hieman alle vaaditun eikä tilanne ole jatkunut pitkään ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 1 (laajuus 1, vakavuus 1, kesto 1). Mikäli tilan nautojen juottoa on laiminlyöty osalla tilan eläimistä ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 (laajuus 1-3, vakavuus 3, kesto 1-3). Mikäli tilan useiden nautojen juottoa on laiminlyöty selvästi pitkän aikaa, ehdotus seuraamusprosentiksi on aina vähintään 5 (laajuus 5, vakavuus 5, kesto 5). Tällöin laiminlyönnin tahallisuus on arvioitava huolellisesti ottamalla huomioon eläinten ravitsemustila/kunto Parrelle asetetut vaatimukset Parren on oltava niin pitkä ja leveä, että nauta voi seistä ja maata tasaisella alueella. Kytkettynä pidettävän lehmän, hiehon ja sonnin parren etummaisen puoliskon on oltava kiinteäpohjainen. (ESL 4 ; ESA 1, 3 ; Vna 592/ )

14 Sivu/sivut 14 / 67 Mikäli tarkastaja arvioi parren koon naudalle riittämättömäksi, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 1-3 (laajuus 1-3, vakavuus 1-3, kesto 1-3) Eläinten suojaaminen huonoilta sääolosuhteilta Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Ulkotarhassa ja laitumella olevilla naudoilla on oltava mahdollisuus päästä riittävään suojaan epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. Jos naudat eivät pääse vapaasti siirtymään suojaan, nautojen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että naudat pääsevät suojaan epäsuotuisilta sääolosuhteilta. Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla naudoilla on oltava pitopaikassaan kyseessä olevan nautarodun tarpeet ja ympäristöolosuhteet huomioon ottaen asianmukainen suoja epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. Suojassa on oltava kuivitettu makuualue, johon kaikki eläimet mahtuvat ja pääsevät yhtä aikaa makuulle. Kuivikkeita on vaihdettava tai lisättävä tarpeeksi usein ja huolehdittava siitä, että makuualue pysyy riittävän kuivana eikä pääse jäätymään. Arvioinnissa voi käyttää apuna Eviran ohjetta nautojen ympärivuotinen ulkokasvatus (Dno 8462/0559/2009). (ESL 4 ; ESA 1, 7 ; Vna 592/ ) Mikäli tarkastaja arvion mukaan pitopaikka ei tarjoa riittävää suojaa epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä vastaan, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5) Sairaista ja vahingoittuneista eläimistä huolehtiminen Sairaista ja vahingoittuneista eläimistä on huolehdittava asianmukaisesti. Eläimen sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymättä annettava tai hankittava asianmukaista hoitoa. Sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä eläin on lopetettava tai teurastettava. Sairas tai vahingoittunut eläin on tarvittaessa sijoitettava erilleen muista eläimistä. Ulkotarhassa olevien eläinten eristämistä ja hoitoa varten on oltava asianmukaiset tilat. (ESL 5 ; ESA 7, 11 ) Jos tarkastajan arvion mukaan yksittäisen lievästi sairaan ryhmäkarsinassa olevan eläimen tulisi olla yksittäiskarsinassa, mutta tilanne korjataan välittömästi, voidaan tapaus merkitä Kunnossa olevaksi. Jos yksittäisiä lievästi sairaita eläimiä pidetään ryhmäkarsinoissa vaikka tarkastajan arvion mukaan eläimen tulisi olla yksittäiskarsinassa, eikä tilanne ole jatkunut pitkään, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 1 (laajuus 1, vakavuus 1, kesto 1)

15 Sivu/sivut 15 / 67 Mikäli tarkastaja arvioi, ettei sairaasta/vahingoittuneesta eläimestä ole huolehdittu asianmukaisesti, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5). Mikäli tilan useiden eläinten laiminlyöty selvästi pitkän aikaa, ehdotus seuraamusprosentiksi on aina vähintään 5 (laajuus 5, vakavuus 5, kesto 5). Tällöin laiminlyönnin tahallisuus on arvioitava huolellisesti ottamalla huomioon eläinten kunto ja sen mahdollisesti kokema kärsimys, kipu ja tuska. 4.2 VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Naudan pitopaikan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin. Alle 2 viikon ikäisillä vasikoilla on oltava hyvin kuivitettu makuupaikka. (ESL 4 ; ESA 1, 3, 4 ; Vna 592/ ja 7 ) Jos 100 vasikan kasvattamossa on tilapäisesti märkänä enintään 1-2 % karsinoista ja tilanne korjataan tarkastuksen yhteydessä, kyseessä voi olla vähäinen laiminlyönti ja pöytäkirjaan voidaan merkitä Kunnossa. Mikäli muutama karsina on märkänä, mutta eläimet ovat puhtaita, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 1 (laajuus 1, vakavuus 1, kesto 1). Mikäli laiminlyönti on pitkäaikaista (eläimet likaisia) tai koskee useita karsinoita, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 (laajuus 3, vakavuus 3, kesto 3). Mikäli tilan kolmesta vasikkakarsinasta kaksi on tilapäisesti märkiä, kyseessä voi olla tavanomainen laiminlyönti, jolloin ehdotus seuraamusprosentiksi on 3 (laajuus 3, vakavuus 3, kesto 0-3). Kuitenkin, jos eläinten havaitaan olevan likaisia, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 tai 5 eläinten likaisuudesta riippuen. Jos vasikalla havaitaan lantapanssari, ehdotus seuraamusprosentiksi on 5 (laajuus 3, vakavuus 5, pysyvyys 3). Makuualustaa voitaisiin pitää kuivana, mikäli esimerkiksi alustalla vähintään 10 sek. polvillaan olevan henkilön polvet eivät kastu Eläinsuojan ilmanvaihto Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan on oltava eläimille sopiva. (ESL 4 ; ESA 2, Vna 592/ ) Mikäli tarkastaja arvioi ilman laadun eläimille haitallisen huonoksi, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5) Aistinvaraisen arvion lisäksi ilman laadun arvioinnin tukena olisi tarvittaessa hyvä käyttää siihen soveltuvia mittauslaitteita Eläinsuojan valaistus

16 Sivu/sivut 16 / 67 Pitopaikan valaistus on sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen.( ESL 3, 4 ; ESA 2 ) Jos esimerkiksi 30 naudan tilalla valaistus on riittämätöntä yksittäisten eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen tai muuten niille sopimatonta eikä tilanne ole jatkunut pitkään, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 1 (laajuus 1, vakavuus 1, kesto 1). Kuitenkin jos tilanne voidaan korjata tarkastuksen yhteydessä esim. lamppu vaihtamalla, voidaan se merkitä kunnossa olevaksi. Laiminlyönnistä voidaan antaa myös varhaisvaroitusjärjestelmän mukainen ilmoitus, jolloin asian kuntoon saattamiselle annetaan määräaika. Mikäli tarkastaja arvioi valaistuksen riittämättömäksi eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen tai muuten niille sopimattomaksi, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5) Mikäli tarkastaja arvioi valaistuksen eläimille haitallisen vähäiseksi, ehdotus seuraamusprosentiksi on vähintään 5 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5) Aistinvaraisen arvion lisäksi valaistuksen arvioinnin tukena olisi tarvittaessa hyvä käyttää siihen soveltuvia mittauslaitteita Ruokinnalle asetetut vaatimukset Hoidossa olevalle eläimelle on annettava sille sopivaa hyvälaatuista rehua. Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet ja varmistettava, että jokainen eläin saa ravintoa riittävästi. Naudalle annettavan rehun on oltava koostumukseltaan sille sopivaa. Vasikat on ruokittava vähintään kaksi kertaa päivässä. Vasikan on saatava ternimaitoa tai sitä korvaavaa valmistetta mahdollisimman pian syntymän jälkeen, kuitenkin viimeistään kuuden tunnin kuluessa syntymästä. Jos rehua ei ole jatkuvasti tarjolla, pihatossa olevien kaikkien nautojen on voitava ruokinta-aikana syödä samanaikaisesti. Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua. Ympärivuotisesti ulkona pidettävillä naudoilla on oltava asianmukaiset ruokinta- astiat. (ESL 5 ; ESA 9 ; Vna 592/2010 9, 13 ja 14 ) Pääsääntöisesti tämän indikaattorin yhteydessä vähäisen laiminlyönnin käyttö ei ole mahdollista. Mikäli tilan vasikoiden ruokintaa on laiminlyöty pienellä osalla tilan eläimistä ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 (laajuus 1-3, vakavuus 3, kesto 1-3). Mikäli tilan useiden vasikoiden ruokintaa on laiminlyöty selvästi pitkän aikaa, ehdotus seuraamusprosentiksi on aina vähintään 5 (laajuus 5, vakavuus 5, kesto 5). Tällöin laiminlyönnin tahallisuus on arvioitava huolellisesti ottamalla huomioon eläinten ravitsemustila.

17 Sivu/sivut 17 / Juotolle asetetut vaatimukset Vasikoiden saatavilla on oltava riittävästi hyvänlaatuista juomaa. Vasikat on juotettava vähintään kaksi kertaa päivässä. Sairaan tai vahingoittuneen vasikan saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä. Kuitenkin kaikkien vasikoiden saatavilla on kuumalla säällä oltava jatkuvasti puhdasta vettä. Pihatossa muilla kuin lypsylehmillä on jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai juottolaitteita on yli 10 naudan ryhmälle oltava vähintään kaksi. Kylmäpihatossa juoma-astioiden tai juottolaitteiden on oltava lämmitettäviä. Esimerkki: Muita kuin lypsylehmiä Juoma-astioita/juottolaitteita vähintään Ympärivuotisesti ulkona pidettävillä naudoilla on oltava asianmukaiset juoma-astiat. Juoma-astioiden on oltava lämmitettäviä tai juoman tulee pysyä muutoin sulana ja sopivan lämpöisenä. Nautojen juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina eivätkä virtsa ja ulosteet saa liata juomavettä. (ESL 5 ; ESA 9 ; Vna 592/2010 6, 13 ) Pääsääntöisesti tämän indikaattorin yhteydessä vähäisen laiminlyönnin käyttö ei ole mahdollista. Kuitenkin, jos juoma-astioiden lukumäärä jää vain hieman alle vaaditun ja tilanne korjataan välittömästi, voidaan tapaus merkitä Kunnossa olevaksi. Jos kuumalla säällä / sairailla vasikoilla ei ole jatkuvasti saatavilla puhdasta vettä, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 (laajuus 1-3, vakavuus 3, kesto 1-3). Mikäli tilan vasikoiden juottoa on laiminlyöty pienellä osalla tilan eläimistä ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 (laajuus 1-3, vakavuus 3, kesto 1-3). Mikäli tilan useiden vasikoiden juottoa on laiminlyöty selvästi pitkän aikaa, ehdotus seuraamusprosentiksi on aina vähintään 5 (laajuus 5, vakavuus 5, kesto 5). Tällöin laiminlyönnin tahallisuus on arvioitava huolellisesti ottamalla huomioon eläinten ravitsemustila/kunto. Säätä voitaisiin pitää kuumana esimerkiksi lämpötilan ylittäessä hellerajan (25 o C).

18 Sivu/sivut 18 / Vasikkaa ei saa pitää parteen, karsinaan tai muuhun rakenteeseen kytkettynä muutoin kuin tilapäisesti eläimen ruokkimisen tai hoitamisen ajan. Tilapäinen kytkeminen saa kestää enintään tunnin (ESL 3 ; ESA 1, Vna 592/ ). Jos tilalla pidetään yhtä tai kahta vasikkaa kytkettynä, mutta eläin siirretään tarkastuksen yhteydessä välittömästi karsinaan, merkitään pöytäkirjaan Kunnossa. Jos laiminlyönti korjataan annetussa määräajassa (enintään 2 vk), laiminlyönnistä voidaan antaa varhaisvaroitusjärjestelmän mukainen ilmoitus. Tilannetta arvioitaessa tulee huomioida kytkettyjen vasikoiden suhteellinen osuus, miten kauan tilanne on jatkunut (kesto) sekä kytkemisen mahdollisesti eläimelle aiheuttamat vammat kuten hiertymät. Jos laiminlyönti koskee useita eläimiä, ehdotus seuraamusprosentiksi on 3-5 (laajuus 3-5, vakavuus 3-5, kesto 1-3) Yli 8 viikon ikäisiä vasikoita pidetään ryhmäkarsinoissa Yli 8 viikon ikäistä vasikkaa ei saa pitää yksittäiskarsinassa, jollei siihen ole eläinlääketieteellistä syytä. Tällainen voi olla esimerkiksi vasikan sairaus tai sen huomattava alikehittyneisyys. Mikäli yli 8 viikon ikäistä vasikkaa pidetään yksittäiskarsinassa vedoten eläinlääketieteelliseen syyhyn, tarkempi selvitys syystä on kirjoitettava kohtaan lisätietoja. (ESL 3, 4 ; Vna 592/ ) Jos tilalla pidetään yhtä tai kahta tervettä yli 8 viikon ikäistä vasikkaa yksittäiskarsinassa, mutta eläin siirretään tarkastuksen yhteydessä välittömästi ryhmäkarsinaan, voidaan pöytäkirjaan merkitä Kunnossa. Jos laiminlyönti korjataan annetussa määräajassa (enintään 2 vk), laiminlyönnistä voidaan antaa varhaisvaroitusjärjestelmän mukainen ilmoitus. Tilannetta arvioitaessa tulee huomioida yksittäiskarsinassa pidettyjen vasikoiden suhteellinen osuus sekä se miten kauan tilanne on jatkunut (pysyvyys). Mikäli laiminlyönti koskee useampia eläimiä, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla 3 (laajuus 3, vakavuus 3, kesto 1-3). Jos tilalla on vain kytkettyjä vasikoita ja/tai > 8 vk:n ikäisiä vasikoita yksittäiskarsinoissa eikä lainkaan ryhmäkarsinoita, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla (laajuus 5, vakavuus 3, kesto 5) Vasikan pitopaikalle asetetut vaatimukset Jos alle 8 viikon ikäistä vasikkaa pidetään yksittäiskarsinassa, karsinan seinien on oltava sellaiset, että vasikka voi nähdä ja kosketella lajitovereitaan. Eläinlääketieteellisestä syystä vasikkaa voidaan kuitenkin pitää sellaisessa karsinassa, jossa on umpinaiset seinät. Mikäli vasikkaa pidetään umpiseinäisessä karsinassa vedoten eläinlääkinnälliseen syyhyn, tarkempi selvitys syystä on kirjoitettava kohtaan lisätietoja. Vasikan yksittäiskarsinan on oltava vähintään vasikan säkäkorkeuden levyinen ja karsinan pituuden vähintään vasikan pituus mitattuna turvasta lantioluun istuinkyhmyyn kerrottuna 1,1:llä. Jos vasikoita pidetään ryhmässä, vasikoiden käytettävissä

19 Sivu/sivut 19 / 67 olevan tilan on oltava sellainen, että eläimet voivat kääntyä ympäri ja asettua vaivatta makuulle. Karsinassa on oltava tilaa jokaista alle 150 kg:n painoista vasikkaa kohden vähintään 1,5 m 2, yli 150 kg:n, mutta kuitenkin alle 220 kg:n painoista vasikkaa kohden vähintään 1,7 m 2 ja yli 220 kg:n painoista vasikkaa kohden vähintään 1,8 m 2. (ESL 4 ; ESA 1 ; Vna 592/ ) Samassa karsinassa pidettävien eläinten käytettävissä oleva lattiapinta-ala tulee aina mitata ja laskea. Mikäli enintään kahdessa ryhmäkarsinassa on vasikkaa kohden tilaa alle 1,5 m 2, mutta kuitenkin vähintään 1,4 m 2 ja tilanne korjataan välittömästi, voidaan pöytäkirjaan merkitä Kunnossa. Jos laiminlyönti korjataan annetussa määräajassa (enintään 2 vk), laiminlyönnistä voidaan antaa varhaisvaroitusjärjestelmän mukainen ilmoitus. Tilannetta arvioitaessa tulee huomioida miten kauan tilanne on mahdollisesti jatkunut (pysyvyys). Mikäli yhdessäkin ryhmäkarsinassa on vasikkaa kohti tilaa 1,2-1,4 m 2 tai tätä lievempiä tilavaatimusten alituksia on useammassa kuin yhdessä ryhmäkarsinassa, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3, laiminlyönnin laajuudesta riippuen. Mikäli ryhmäkarsinassa on vasikkaa kohti tilaa alle 1,2 m 2, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 5, laiminlyönnin laajuudesta riippuen. Mikäli ns. vasikkaigluissa eläinten käytettävissä on iglun yhteydessä oleva jaloitteluaitaus, käytettävissä olevaan alaan mitataan sekä iglun että jaloitteluaitauksen pinta-ala. Kuitenkin, jos eläin suljetaan esim. kylmän sään tai muun syyn vuoksi iglun sisään, lasketaan pinta-alaksi vain iglun lattiapinta-ala Eläinten suojaaminen huonoilta sääolosuhteilta Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Ulkotarhassa ja laitumella olevilla naudoilla on oltava mahdollisuus päästä riittävään suojaan epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. Jos naudat eivät pääse vapaasti siirtymään suojaan, nautojen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että naudat pääsevät suojaan epäsuotuisilta sääolosuhteilta. Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla naudoilla on oltava pitopaikassaan kyseessä olevan nautarodun tarpeet ja ympäristöolosuhteet huomioon ottaen asianmukainen suoja epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. Suojassa on oltava kuivitettu makuualue, johon kaikki eläimet mahtuvat ja pääsevät yhtä aikaa makuulle. Kuivikkeita on vaihdettava tai lisättävä tarpeeksi usein ja huolehdittava siitä, että makuualue pysyy riittävän kuivana eikä pääse jäätymään. Arvioinnissa voi käyttää apuna Eviran ohjetta nautojen ympärivuotinen ulkokasvatus (Dno 8462/0559/2009). (ESL 4 ; ESA 1, 7 ; Vna 592/ )

20 Sivu/sivut 20 / 67 Mikäli tarkastaja arvion mukaan pitopaikka ei tarjoa riittävää suojaa epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä vastaan, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5) Vasikat on tarkastettava vähintään kaksi kertaa päivässä Vasikat on tarkastettava vähintään kaksi kertaa päivässä. (ESL 5 ; ESA 10 ; Vna 592/ ) Mikäli yksittäisiä vasikoita tarkastetaan harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä, mutta suurin osa tilan vasikoista tarkastetaan kahdesti päivässä, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 1 (laajuus 1, vakavuus 1, kesto 1). Mikäli kaikki tilan vasikat tarkastetaan harvemmin kuin kahdesti päivässä, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3 (laajuus 1-5, vakavuus 1-5, kesto 1-5) Sairaista ja vahingoittuneista eläimistä huolehtiminen Sairaista ja vahingoittuneista eläimistä on huolehdittava asianmukaisesti. Eläimen sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymättä annettava tai hankittava asianmukaista hoitoa. Sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä eläin on lopetettava tai teurastettava. Sairas tai vahingoittunut eläin on tarvittaessa sijoitettava erilleen muista eläimistä. Ulkotarhassa olevien eläinten eristämistä ja hoitoa varten on oltava asianmukaiset tilat. (ESL 5 ; ESA 7, 11 ) Jos tarkastajan arvion mukaan yksittäisen lievästi sairaan ryhmäkarsinassa olevan eläimen tulisi olla yksittäiskarsinassa, mutta tilanne korjataan välittömästi, voidaan tapaus merkitä Kunnossa olevaksi. Jos yksittäisiä lievästi sairaita eläimiä pidetään ryhmäkarsinoissa vaikka tarkastajan arvion mukaan eläimen tulisi olla yksittäiskarsinassa, eikä tilanne ole jatkunut pitkään, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 1 (laajuus 1, vakavuus 1, kesto 1) Mikäli tarkastaja arvioi, ettei sairaasta/vahingoittuneesta eläimestä ole huolehdittu asianmukaisesti, ehdotus seuraamusprosentiksi voi olla vähintään 3 (laajuus 1-5, vakavuus 3-5, kesto 1-5). Mikäli tilan useiden eläinten laiminlyöty selvästi pitkän aikaa, ehdotus seuraamusprosentiksi on aina vähintään 5 (laajuus 5, vakavuus 5, kesto 5). Tällöin laiminlyönnin tahallisuus on arvioitava huolellisesti ottamalla huomioon eläinten kunto ja sen mahdollisesti kokema kärsimys, kipu ja tuska.

21 Sivu/sivut 21 / 67 LIITE B SIKOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA Liitteessä kuvataan täydentävien ehtojen sikojen hyvinvointivalvonnassa valvottavat asiat eli indikaattorit, joista on säädetty valtioneuvoston asetuksen 7/2015 liitteessä 3. Osa liitteen 3 vaatimuksista tulee voimaan alkaen, eikä niitä ole kuvattu tässä ohjeessa. Täydentävien ehtojen valvonta ei korvaa normaalia eläinsuojeluvalvontaa. Sikojen hyvinvoinnin täydentävien ehtojen valvonnassa tulee kiinnittää huomiota säännösten siirtymäaikoihin. Eräissä valtioneuvoston asetuksen (629/2012) säännöksissä, joissa on annettu siirtymäaikoja, sovelletaan edelleen kumotun valtioneuvoston asetuksen (14/EEO/2002) vaatimuksia. B 1 Mitä valvotaan Täydentävien ehtojen sikojen hyvinvointivalvonnassa tarkastetaan, onko tilalla noudatettu seuraavia vaatimuksia: B 2 Säädöspohja 4.3. Hyvinvointi: Siat (Neuvoston direktiivi 2008/120/EY) Sikoja ei pidetä kytkettyinä Emakoiden ja ensikoiden pidolle kääntymisen estävissä häkeissä sekä sikojen ryhmissä pidolle annetut vaatimukset täyttyvät Sikojen sosiaaliselle kanssakäymiselle asetetut vaatimukset täyttyvät Sikalan ilmanvaihto ja ilmanvaihdon laitteiston toimivuuden varmistaminen häiriötilanteissa on asianmukaista Sikalan valaistukselle asetettuja vaatimuksia on noudatettu Sikalan melutasolle asetettuja vaatimuksia on noudatettu Tilalla kastroidaan karjuporsaita ainoastaan alle 8 päivän ikäisinä Porsituskarsinoille ja porsitushäkeille, emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsinoille asetetut vaatimukset täyttyvät Karjun karsinalle asetetut vaatimukset täyttyvät Sioilla on käytettävissään riittävästi materiaalia, jolla ne voivat tyydyttää lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan Ruokinnalle asetetut vaatimukset täyttyvät Yli 2 viikon ikäisten sikojen saatavilla on jatkuvasti raikasta juomavettä Sikalan ryhmäkarsinoiden betoniset rakolattiat ovat vaatimusten mukaiset Eläinten suojaamiselle huonoilta sääolosuhteilta asetetut vaatimukset täyttyvät Sairaista ja vahingoittuneista eläimistä huolehtimiselle asetetut vaatimukset täyttyvät Oheiseen selitysosaan B 3 on koottu ne Suomen eläinsuojelusäädösten sekä tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta annetut kohdat, jotka sisältävät täydentävien ehtojen havaintopöytäkirjan kohtiin liittyvät määräykset. Numerointi viittaa täydentävien ehtojen havaintopöytäkirjan tarkastusosan numerointiin. Säädöksistä käytetään seuraavia lyhennyksiä: ESL Eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen) (Lakikirjan F 1)

LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA

LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) 1. Pitopaikan yleiset vaatimukset 1.1. Eläinten pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että

Lisätiedot

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET JA TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN ELÄINTEN HYVINVOINTIVALVONTA

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET JA TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN ELÄINTEN HYVINVOINTIVALVONTA Sivu/sivut 1 / 119 EVIRAN OHJE OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET JA TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN ELÄINTEN Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet, turkiseläimet sekä muut

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimukset Täydennyskoulutus neuvojille eläinten hyvinvoinnista 2.5.2016 Helsinki Taina Mikkonen Eläinten terveys ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Säädösperusta

Lisätiedot

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Muutokset 2016 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät tuotantoeläimet Naudat Siat Lampaat ja vuohet

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aura ja Mynämäki 6 ja 10.2.2015 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Marja Pihlajamäki 6 ja 10.2.2015 1 - Täydentävien

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (nauta ja lammas) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Säädösperusta Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta

Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta Tiina Soisalo, ProAgria Etelä-Pohjanmaa Täydennyskoulutus neuvojille eläinten hyvinvoinnista 2.5.2016 Laki, asetus, täydentävät ehdot, EHK, tuettu rakentaminen,

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VUOHI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 1 / 21 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi Tämä ohje on tarkoitettu niille aluehallintovirastojen (AVI) läänineläinlääkäreille,

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS LAMMAS Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Lampaan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 6 Pitopaikan seinät ja

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille ylitarkastaja Helena Hepola Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden

Lisätiedot

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET. Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet

OTANTAAN PERUSTUVAT ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET. Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 1 / 70 EVIRAN OHJE Naudat, siat, munivat kanat, lampaat, vuohet, broilerit, ankat, hanhet ja turkiseläimet Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 2 / 70 Johdanto 3 1.

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, lammas, vuohi -> 7 vrk tapahtumasta

Lisätiedot

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle?

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle? Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu)

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) LIITE 1 Maa- ja metsätalousministeriö MUISTIO 21.11.2011 YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) 1. Mitä on

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen 090804 ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen Eläinsuojelulain (247/1996) 39 :n tarkoittama selvitys eläinsuojeluasetuksen (396/96) ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi Esittelijä Taina Mikkonen Sivu/sivut 1 / 32 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnan laiminlyöntien arviointi Tämä ohje korvaa 31.3.2017 käyttöön otetun ohjeen 15651/2 ja se otetaan käyttöön

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset. Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot seuraavilta osaalueilta Eläinten

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen lisääntymiskäyttäytyminen syömiskäyttäytyminen Muiden tarpeiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 375/2011 Valtioneuvoston asetus. broilereiden suojelusta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 375/2011 Valtioneuvoston asetus. broilereiden suojelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 375/2011 Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

EU-eläinsuojelutarkastukset ja täydentävien ehtojen (TE) hyvinvoinnin valvonta Itä-Suomessa 10.3.2014 Kuopio Paula Hyvönen, läänineläinlääkäri ISAVI

EU-eläinsuojelutarkastukset ja täydentävien ehtojen (TE) hyvinvoinnin valvonta Itä-Suomessa 10.3.2014 Kuopio Paula Hyvönen, läänineläinlääkäri ISAVI EU-eläinsuojelutarkastukset ja täydentävien ehtojen (TE) hyvinvoinnin valvonta Itä-Suomessa 10.3.2014 Kuopio Paula Hyvönen, läänineläinlääkäri ISAVI Eläimen hyvinvointi Eläinsuojelussäädösten tarkoituksena

Lisätiedot

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet OHJE 14616 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista.

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus 2017 19.1.2017 1 Ei perusehtoja tai lisäehtoja, toimenpiteet samanarvoisia 1-vuotinen sitoumus Noudatettava kaikissa rakennuksissa (myös eri tiloilla) Korvaus maksetaan eläinryhmäkohtaisesti

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämät säännökset

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1 EHT-tuen valvonta 1 Mitä valvonnassa tapahtuu? Navetassa, eläinmäärän tarkastaminen Kaikkien nautojen korvamerkit katsotaan -> jos merkittömiä, laajennetaan valvonta täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna. Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna. Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Nauta eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Naudan pitopaikka 4 Yleiset vaatimukset 4 Pitopaikan

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus Naudat 2015 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS. Lampaat Vuohet ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS Lampaat Vuohet Kyrö 07.04.2015 1 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta 2015 Sitoumus alkaen 01.05.2015 1 -vuotinen sitoumus Tänä vuonna poikkeus: 01.05.2015-31.12.2016 Seuraava

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE 2015-2016 V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Uutta eläinten hyvinvointikorvauksessa 2015 Kaikki vanhat sitoumukset (naudat, siat) päättyvät 30.04.2015 terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 32006 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Maa- ja metsätalousministeriö 3/2006 Julkaisun nimi: Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2011. Evira/1005/0411/2012

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2011. Evira/1005/0411/2012 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 29.5.2012 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Riitta Maijala Jaana Mikkola Jaana Mikkola Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Sisällys Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 3 Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Naudan pitopaikka 4 Yleiset vaatimukset 4 Pitopaikan

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Eläinten hyvinvointikorvaus Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja 9.4.2015 Tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin kohentaminen Lajinmukaisemman hoidon edistäminen Tietoisuus eläinten hyvinvointiin

Lisätiedot

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016

Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016. Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Palkkiot ja Eläinten hyvinvointikorvaus lampaille ja vuohille 2016 Kotieläinkoulutus 13.4.2016 Yleistä lammas- ja vuohipalkkioista Rekisteriperusteisia Hallinnassa oltava keskimäärin vähintään 20 palkkiokelpoista

Lisätiedot

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoeläinten eläinsuojelusta, luomukasvatuksesta ja täydentävistä ehdoista

Ajankohtaista tuotantoeläinten eläinsuojelusta, luomukasvatuksesta ja täydentävistä ehdoista Ajankohtaista tuotantoeläinten eläinsuojelusta, luomukasvatuksesta ja täydentävistä ehdoista Luomupäivä 15.4.2010 Läänineläinlääkäri Nina Aalto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kaikki yksityiskohtaiset

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Huhtikuu 2015 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta Kaikki vanhat sitoumukset päättyvät 30.4.2015 Mahdollista tehdä

Lisätiedot

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012 Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla Sikatilojen työnantajaosaaminen 13.12.2012 Hämeenlinna Outi Hälli ELT, Tuotantoeläinten terveyden-ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECPHM

Lisätiedot

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista Pori 12.2.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälä 12.2.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelulaki (247/1996) Eläinsuojeluasetus

Lisätiedot

Tallimääräykset 2014. Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tallimääräykset 2014. Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tallimääräykset 2014 Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Vuokko Puurula 15.4.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö

Lisätiedot

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu

Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma Eläinten hyvinvointikorvaus. MMM/Juha Palonen Helmikuu Sivu Tukihakukoulutus 2014 Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Eläinten hyvinvointikorvaus MMM/Juha Palonen Helmikuu 2014 Sivu 1 17.2.2014 Yleistä Valmistelu laajassa työryhmässä maaseutuohjelma valtioneuvostoon

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2012 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Riitta Maijala Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Eläinsuojelulain uudistaminen käynnistynyt odotettavissa yhteiskunnallinen keskustelu

Eläinsuojelulain uudistaminen käynnistynyt odotettavissa yhteiskunnallinen keskustelu Eläinsuojelulain uudistaminen käynnistynyt odotettavissa yhteiskunnallinen keskustelu Asiantuntija, ELT Leena Suojala, Maatalouslinja leena.suojala@mtk.fi Eläinsuojelulain uudistaminen käynnistynyt syksyllä

Lisätiedot

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy

Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla. 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Kampylobakteerin vastustus lihasiipikarjatilalla 9.6.2010 Eija Kaukonen / HK Ruokatalo Oy Bakteerin ominaisuudet Campylobacter jejuni joskus C. coli Optimilämpötila 42-43 C Ei lisäänny alle 25 C:ssa Kuumennusherkkä,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010 Evira/30/0410/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2010 terveys ja -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Ulla Ollila Lisätietoja Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma

Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma Maria Wahlfors Valvontaeläinlääkäri Tampere 21.1.2012 Eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset Hevosen hyvinvointi Yleistä Hevosten

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (sika ja siipikarja) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia,

Lisätiedot

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Tampere 2.2.2012 ELL Ulla Eerola Tuotantoeläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Mitä enemmän eläin voi vaikuttaa omaan oloonsa omalla käyttäytymisellään, sitä suuremmat

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020 Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2020 Uusi Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Kaikki vanhat sitoumukset katkeavat

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere 1 Eläinten hyvinvoinnin tuen toimenpiteet 2008-2013 Valvonnan tuloksia 2 SIAT Tuen maksun perusteena oleva eläinmäärä Sikojen hylkäyssyyt valvonnassa

Lisätiedot

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta

Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta Sivu/sivut 1 / 5 Eviran ohje TSE-tauteja koskevasta täydentävien ehtojen valvonnasta Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 586. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010 N:o 586 594 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä

Lisätiedot

Kasvinsuojeluaineita koskeva täydentävien ehtojen valvontaohje

Kasvinsuojeluaineita koskeva täydentävien ehtojen valvontaohje 1111 Sivu/sivut 1 / 8 Kasvinsuojeluaineita koskeva täydentävien ehtojen valvontaohje "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/2908/0411/2012

Tukivalvonta Evira/2908/0411/2012 Evira/2908/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2013 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Leila Peltola Leila Peltola Sisällysluettelo 1 ARVIO VALVONNAN

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna 2016

Lisätiedot