SIIKALATVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Leskelän Puutarhakylän asemakaava / Piippola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIKALATVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 5.10.2009. Leskelän Puutarhakylän asemakaava / Piippola"

Transkriptio

1 LIITE 2

2 LIITE 3

3 SIIKALATVA Leskelän Puutarhakylän asemakaava / Piippola Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Arkkitehtitoimisto Oulun Cad-Keskus Oy

4 1. Suunnittelualue ja vaikutusalue Kaava-alue sijaitsee Siikalatvan kunnan Leskelän kylässä. Kaava-alueen pinta-ala on n. 10 ha. Kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Vaikutusaluerajaus on osoitettu n. 100 m kaava-alueen rajaa kauemmaksi ja länteen päin valtatie 4:ään saakka. Kaavaalueen rakentamisella on vaikutusta koko Leskelän kylään ja myös Siikalatvan kunnan yhdyskuntarakenteeseen. 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Alueelle laaditaan asemakaava, jolla mahdollistetaan uusien loma-asuntojen ja asuinpientalojen rakentaminen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman yritystoiminnan harjoittaminen. Alueelle luodaan ulkoilu- ja virkistystoimintaa edistävät mahdollisuudet sekä korostetaan alueen ekologista elinympäristöä. Tavoitteena on, että alueelle tulee ilmeeltään yhtenäinen noin 30 asunnon mökkikylä, jossa myös ympärivuotinen asuminen sekä palvelu- ja pienimuotoinen yritystoiminta sallitaan. Rakennukset voivat olla omistajien tarpeiden mukaan erikokoisia ja varustelutasoiltaan erilaisia. Alueen monikäyttöisyyttä lisäävät yhteiset rakennukset ja maaalueet harrastusmahdollisuuksineen. 3. Suunnittelun lähtökohdat ja aiemmat suunnitelmat Alue tukeutuu Ylipään yksityistiehen. Suunnittelualueella on yksi vanha asuinpientalo ja kaksi loma-asuntoa. Eteläpuoli rajautuu Lamujokeen, jonka toisella puolella on toimiva maatilakeskus. Alue on valtaosaltaan heinäpeltoa. Alueen keskellä ja joen rannassa on pienehköjä lehtipuuvaltaisia alueita. Aiemmat suunnitelmat: Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava / Pohjois-Pohjanmaan liitto 2003, YM 2005, KHO Kaavaote, liite 1. Leskelän kylän oikeusvaikutteinen osayleiskaava / Satu Rahola 2000, Kunnanvaltuusto Kaavaote, liite 2. Rakennusjärjestys / Kunnanvaltuusto Kaavoituksen pohjakartan on laatinut Origo Oy. Ilmakuvaukset / MML/ILMA/098/ Osalliset (MRL 62 ) Osalliset Yhteisö/Organisaatio Menettelytapa ja työvaihe Maanomistajat Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat Asukaskysely, yleisötilaisuudet ja kaavakokoukset Mielipiteet valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta Muistutukset Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Siikalatvan kunta Asukkaat, elinkeinonharjoittajat, pk-yrittäjät Kunnanhallitus Rakennuslautakunta kaavaehdotuksesta Asukaskysely, yleisötilaisuudet ja kaavakokoukset Mielipiteet valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta Muistutukset kaavaehdotuksesta Kaavakokoukset, lausunnot luonnoksesta ja ehdotuksesta 1

5 Viranomaiset Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Kaavoituksen ohjausryhmä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Oulun tiepiiri Pohjois-Pohjanmaan museo Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus Jokilaaksojen pelastuslaitos Piippolan Vesi Oy Vattenfall Verkko Oy TeliaSonera PPO Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Vestia Oy Ympäristöpiiri Helmi Suomen keskipisteen kyläyhdistys Leskelä ry Haapaveden - Siikalatvan seudun kehittämiskeskus Ylipään tiehallintokunta Piippolan yhteisen kalaveden osakaskunta Työryhmäkokoukset Viranomaisneuvottelut Lausunnot luonnoksesta ja ehdotuksesta Mielipiteet valmisteluaineistosta Lausunnot luonnoksesta Muistutukset kaavaehdotuksesta Osallisille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun koko kaavoitusprosessin ajan. Viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) järjestetään luonnosvaiheessa ja kun asemakaavaehdotuksesta on saatu muistutukset ja lausunnot. 5. Tiedottaminen Asemakaavan laatiminen on päätetty Piippolan kunnanhallituksessa , 77. Yleisötilaisuus on pidetty asemakaavan käynnistysvaiheessa ja toinen pidetään luonnoksen valmistuttua. Yleisötilaisuudet pidetään Kairanmaan talossa. Suunnittelun käynnistämisestä, Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja yleisötilaisuudesta on tiedotettu Piippolan kuntaviestissä ja paikallislehti Siikajokilaaksossa sekä kunnan Internet-sivuilla Vuoden 2009 alusta alkaen asemakaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtäville panosta sekä yleisötilaisuudesta tiedotetaan Siikalatvan kunnassa Siikalatvan kuntatiedotteessa, paikallislehti Siikajokilaaksossa sekä kunnan Internet-sivuilla Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaehdotus asetetaan nähtäville Siikalatvan kunnanvirastoon ja Piippolan toimistoon. Mahdollisten huomautusten, muistutusten ja lausuntojen esittäjille vastataan kirjallisesti. Tieto kaavan hyväksymispäätöksestä lähetetään muistuttajille ja niille, jotka ovat sitä kaavan nähtävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet. 6. Selvitettävät vaikutukset Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön, liikenteeseen ja yhdyskuntatalouteen sekä sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 2

6 7. Suunnittelu ja päätöksenteko Asemakaavaehdotus laaditaan konsulttityönä. Siikalatvan kunnan kaavoittajana toimii kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas. Siikalatvan kunnan puolesta työtä ohjaa kunnanhallituksen asettama kaavoituksen ohjausryhmä, johon kuuluvat: Matti Laukkanen, Eero Kamunen, Erkki Kauranen, Keijo Vähä (varajäsen Pentti Lämpsä), Aimo Lehmikangas ja Marja Huikari. Suomen keskipisteen kyläyhdistys Leskelä ry:n johtoryhmästä työhön osallistuu Harri Hako-Rita, Leskelän Puutarhakylä ry:stä Iiris Kaski ja Jorma Majava sekä Haapaveden - Siikalatvan seudun kehittämiskeskuksesta Raimo Räisänen ja Hannu Saarinen. Asemakaavaehdotus ja lopullinen asemakaava esitetään asemakaavakarttana mittakaavassa 1:1000 varustettuna kaavamerkinnöin ja -määräyksin. Alueelle laaditaan rakennustapaohjeet. Asemakaavan perustelut, vaikutukset ja toteuttaminen kerrotaan asemakaavaselostuksessa. Lopullinen aineisto luovutetaan kunnalle digitaalisena muokattavana versiona. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 8. Tavoiteaikataulu Leskelän puutarhakylän asemakaava Laatimisaikataulu vv Lähtöaineisto ja nykytilanne X X X Selvitykset X X X Tavoitteet X X OAS X X X X Kaavaluonnos X Kaavaehdotus X Valtuuston hyväksyminen X Työryhmän kokoukset X X X X Viranomaisneuvottelut (tarvittaessa) X Yleisötilaisuudet X Nähtävilläolo X X 3

7 9. Yhteystiedot Kaavan laatija Arkkitehtitoimisto Pentti Jäntti Kotitie 8, Rantsila puh fax Pentti Jäntti, arkkitehti Jorma Keinänen, arkkitehti SAFA Siikalatvan kunta Aimo Lehmikangas, kaavoittaja PL 41, Rantsila puh. (08) fax. (08) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Mahdollinen palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan kaavoittaja Aimo Lehmikankaalle tai arkkitehti Pentti Jäntille, katso yhteystiedot. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. MRL 64. 4

8 n a t a n s o y K a l i m e n k y l ä n t i e O U L U Leskelän puutarhakylä Luontoselvitys

9 Leskelän puutarhakylän asemakaavan luontoselvitys Leskelän puutarhakylää suunnitellaan Lamujoen ja Ylipääntien väliin. Alue on pääosin peltoa. Jokirannassa on hyvin kapea puustoinen, pajukkoinen ja suurruohoinen vyöhyke. Vyöhyke on kapeimmillaan vain muutaman metrin. Peltoalueen keskellä on pieni talo, jonka ympärillä on vanhaa pihapuustoa. Alueen länsireunassa on kesämökkejä, itäreunassa korkeahko jokitörmä ja haavikko. Alueelle tehtiin maastokäynti , mutta käytettävissä oli myös valokuvia kesältä Suunnittelualue Kuva 1 Leskelän puutarhakylän peltoalue panoraamana Lahden talon tienrististä Uhanalaistiedot lajit ja ympäristöt, arvokkaat luontotyypit Alueelta tarkistettiin kasvillisuustiedot Oulun yliopiston kenttäkorteilta ja uhanalaiskorteilta. Kasvillisuustietoja ovat tältä neliökilometriltä (7120:442 YKJ) tallentaneet Tauno Ulvinen ja Anne Jokela ( ). Niiden mukaan Leskelän kylässä joen eteläreunalla (71207:4421) on kasvanut kulleroa (Trollius europaeus). Kullero on koko maassa elinvoimainen (LC), mutta keskiboreaalisella Pohjanmaalla (alue 3a) alueellisesti uhanalainen (RT). Pohjanmaalla kulleroa on kasvanut jokivarsiniityillä, mutta sen kanta näillä paikoilla on huvennut vähiin. Kulleroa voisi periaatteessa kasvaa myös puutarhakylän kohdalla. Maastokäynnillä ( ) sitä ei havaittu. Kullero on tunnistettavissa lakastuneista lehdistä ja siemenkodista myöhään syksylläkin. Lamujokivarresta on tietoja jokileinikistä (Ranunculus lingua) Piippolan kirkonkylän suunnalta, lähimmillään noin kolmen kilometrin päästä (71200:4457, Oulun yliopiston Kasvimuseon kenttäkortit, Alfred Varkki ) Se on mahdollista löytää jokivarresta muualtakin. Jokileinikki on täällä (keskiboreaalinen Pohjanmaa, 3a) alueellisesti uhanalainen. Esiintymistä ei ollut mahdollista tutkia ajankohdan takia. Lamujoki kuuluu uudessa luontotyyppien uhanalaisuustarkastelussa tyyppiin, jonka nimi on pienet havumetsävyöhykkeen joet. Tyyppi on Pohjois-Suomessa elinvoimainen (LC), mutta koko maan tasolla silmälläpidettävä (NT). (Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. 2008, s. 134) Puutarhakylän alueelta ei havaittu luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain tarkoittamia arvokkaita tai suojeltavia luontotyyppejä. Lamujoki lähiympäristöineen Tulevan puutarhakylän alueella Lamujokivarressa kasvaa kapealti lehtipuita ja pensaita. Matalammilla kohdilla puusto on pääosin hieskoivua, harmaaleppää ja kiiltopajua. Itäreunan törmässä on komea haavikko. Ruohot ovat ns. suurruohoja eli esimerkiksi mesiangervoa, karhun- ja koiranputkea ja nokkosta. Nämä olivat havaittavissa myös marraskuussa. Niiden joukossa kasvaa myös runsaasti ojakellukkaa. Pelto-ojissa on näiden lisäksi myös metsäkurjenpolvea. Nämä lajit kertovat kohonneesta ravinteisuustasosta. Ne rajoittavat myös vaatimattomampien ja matalakasvuisempien kasvien menestymistä. natans oy

10 Lamujoen rantalehtojen luontaisia lehtokasveja ovat esimerkiksi metsäruusu, punaherukka ja ehkä myös kielo. Kuvassa 2 jokitörmä näyttäytyy luonnonmukaisimmillaan. Kuvassa näkyy peltokortetta, metsäkurjenpolvea ja leinikkejä. Kuva 2. Lamujoen törmä alueen itäpäässä. Joen rannat ovat muualla alueella rehevämpiä ja umpeenkasvaneita. Kuva Raimo Räsänen. Lamujoki oli marraskuussa 2008 syystulvan vallassa. Joen vesikasvillisuutta ei voitu tutkia. Lamujokivarresta on ylempää havaintoja esimerkiksi rantapalpakosta ja korpi- ja järvikaislasta, mutta täyttä käsitystä joen ranta- ja uposkasvillisuudesta ei kasvimuseon rekistereistä ole saatavissa. Lähistöllä on Matka kylämaisemaan karttapalvelusta löytyvä kalastuspaikka, Leskelän kylän Erkinkoski. Koskesta kalastetaan harjusta, taimenta, kirjolohta, haukea ja ahventa. Lamujoen ympäristössä on runsaasti maataloutta. Keskeinen ongelma joen kannalta on maatalouden ravinnepäästöjen taso. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tehnyt jokivarsiin suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia - myös Lamujokivarren peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman Piippolan ja Pulkkilan alueelle. Puutarhakylän alueen ja sen lähiympäristön pellot eivät ole suunnitelman kartoilla eli niitä ei ole katsottu riskialtteimmiksi. Joen ja peltojen välisen suojavyöhykkeen kapeus näkyy kuitenkin useissa tätä raporttia varten kuvatuissa kuvissa. Lisäksi suunnittelualueen pelto on selvästi jokeen päin viettävä. Kuvassa 3 on suunnittelualueen vettynyt pellonreuna, Kuva 3. Suunnittelualueen märkä peltonotkelma marrastulvan aikaan. natans oy

11 jolle ehkä suurimmat tulvatkin nousevat. Kaavoitettaessa on huolehdittava, että uusi asutus ei tuota ravinteita Lamujokeen. Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito oppaan ohjeet suojavyöhykkeiden perustamisesta soveltuvat muuhunkin kuin maatalouden ympäristötuen köyttään. Oppaassa on mm. tietoja kasvillisuuden valinnasta. Suojavyöhykkeet voivat olla puustoisia tai ruohoisia. Piha-alue ja pellot Entisen piha-alueen lehtipuut (pihlajat, koivut) ovat pääosin jo ränsistyneitä, mutta havupuut ovat vielä joko nuoria tai hyvässä kasvuiässä. Pihan ainoa siperiansembra ( YKJ) on jäänyt muiden puiden varjoon. Varjossa se on harsuuntunut. Valossa kasvaessaan se muodostaa yhtenäisen, pyöreähkön lehvästön. Puu kannattaisi säästää yhdessä muiden havupuiden kanssa, jotta tulevalla puutarha-alueella olisi jo suurempiakin puita maamerkkinä. Muu piha-alueen kasvillisuus on tyypillistä ravinteisten paikkojen röyhähtynyttä ruohostoa; ketoja ei ole. Pellot ovat olleet viljelyksessä. Pelto-ojat kasvavat tyypillisiä ravinteisten kosteikkojen suurruohoja, nokkosta ja mesiangervoa sekä metsäkurjenpolvea. Ojat eivät vaikuttaneet kasvillisuudeltaan arvokkailta, vaikka marraskuussa ei täyttä käsitystä kasvillisuudesta saanut. Kuvassa 1 ( YKJ) on panoraama Ylipään tien ja Lahden talon risteyksestä. Maisema-alueet Alueen itäreunan törmältä aukeaa haavikon läpi hieno maalaismaisema kauniisti kaartuvan Lamujoen eteläpuolelle( Kuva 3, YKJ). Haavikkoon voitaneen avata sopiva näkymäakseli, mutta mikäli niin tehdään, koko haavikkoa ei pidä poistaa. Haavikot ovat syyskeltaisissa väreissään itsessään näyttäviä kohteita. Lisäksi ne ovat lukuisien pieneliöiden elinpaikkoja. Maisemallisesti komea haavikko on myös joen ete Kuva4. Paikallisesti arvokas maisema Lamujoen yli etelään. lärannalla. - Matka kylämaisemaan karttapalvelussa suunnittelualueen lähistöllä ei ole maisemakohteita vaan kaksi rakennuskohdetta (Leskelän nuorisoseurantalo ja Heikkilän tila). Lähteitä Anne Raunio, Anna Schulman ja Tytti Kontula (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset SY 8/2008 Löytyy myös PDF-julkaisuna. Tässä käytetty osaa Sisävedet ja rannat Oulun yliopiston Biologian laitos, Kasvimuseo. Kenttäkorttiarkisto. Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito. MMM.FI Liitteet CD:llä Kuvatiedostot numerot 05-12, panoraamat ovat myös flash-esityksenä. Esitys vaatii flashsoittimen. Kuvien käyttöoikeudet: Kuvat Lassi Kalleinen / ja kuvaesityksiä voi käyttää välittömästi Leskelän puutarhakylän kaavoitukseen liittyvissä yhteyksissä, mutta muuten käytöstä on sovittava erikseen. natans oy

12 Havainnekuva liite 6

13 Siikalatva, Leskelän Puutarhakylän asemakaava, Piippola LIITE 8. LESKELÄN PUUTARHAKYLÄN RAKENTAMISTAPAOHJEET Yleistä Ohjeilla halutaan luoda houkuttelevia ja melko väljiä mahdollisuuksia tontin käytön ja rakennusten ideointiin. Kukin rakennuspaikka edellyttää huolellista ja ammattimaista paikan omiin lähtökohtiin perustuvaa suunnittelua. Alueelle pyritään saamaan elävä, vaihteleva ja kylämäisyyttä korostava yleisilme. Talot saavat olla yksilöllisiä mutta niiden tulee suhtautua kunnioittavasti toinen toiseensa. Rakennusten arkkitehtuurissa tulisi pyrkiä kaikin puolin ajattomaan yleisvaikutelmaan. Tavoitteena olisi. että alueella ei toteutettaisi edellisen vuosikymmenen muotioikkuja: levotonta monen suuntaista lautaverhousta tai keinotekoisesti irtoritilöillä koristeltuja ruutuikkunoita. Talousrakennuksen tulee tyyliltään sopia asuinrakennuksen yhteyteen. Tontilta on varattava vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Kattomuoto Kattomuotona päärakennuksessa käytetään tavallista harjakattoa tai kaksilappeista pulpettikattoa. Kattokaltevuus AO- ja RA -alueilla 1:1,5 1:2, PL- ja KTY-alueilla 1:3. Mahdollisen erillisen autosuoja- / talousrakennuksen kattomuoto voi olla loiva harja- tai lapekatto, joka rakennetaan siten, että lumi ja vesi valuvat omalle tontille. Materiaalit ja värit Pääasiallisena julkisivumateriaalina käytetään peittomaalattua puuta. Pyöröhirttä ei saa käyttää päärakennuksessa. Pääasiallisen materiaalin värityksessä suositellaan käytettäväksi perinteisiä vanhan ajan öljymaaleja. Tehostemateriaalissa voidaan käyttää toista väriä. Samaa väritystä saadaan käyttää korkeintaan kahdessa vierekkäisessä päärakennuksessa kadun samalla puolella. Katemateriaalina on käytettävä tummahkoa (musta, harmaa, ruskea) rakennuksen arkkitehtuuriin sopivaa katetta. Talousrakennuksen materiaali asuinrakennusten arkkitehtuuriin sopiva. Tontti: Rakentamisessa on kunnioitettava valmista ympäristöä. Tontin liittyminen ympäristöönsä tulee olla luontevaa. Maaston luonnollisia korkeustasoja noudatetaan siten, ettei maastoon jouduta tekemään turhia pengerryksiä tai luiskia. Tontinrajaus: Aidat eivät katurajoilla saa muodostaa estettä näkökentälle. Kadunpuoleisen aidan korkeus saa olla enintään 1 m. Tonttien väliset rajat voidaan aidata esimerkiksi 1,4-1,6 metriä korkealla aidalla, mutta myös korkeampia, pergolaosia sisältäviä ja näkösuojaa muodostavia osia aidassa sallitaan. Aita voi olla vaihteleva korkeudeltaan ja peittävyydeltään. Aita voi olla myös pensasaita, kuitenkin yhtenäisen linjan mukaisesti. Pensasaitana käytetään pääsääntöisesti keskikorkeita tai korkeita pensaita. Istutukset AO-, PL- ja KTY-kortteleissa kadunpuoleisella tontin osalla saadaan käyttää vain pensasistutuksia. Rantavyöhyhyke tulee hoitaa pääosin avoimena, pensasvyöhykkeitä voidaan säilyttää muutamina pieninä saarekkeina.

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Siiki-Mutalan luontoselvitys

Siiki-Mutalan luontoselvitys 1 Täydennetty luontoselvitys 15.12.2008 Siiki-Mutalan luontoselvitys Tammelan kunta 15.12.2008 2 Täydennetty luontoselvitys 15.12.2008 SIIKI-MUTALAN LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE TSOALMEVARRI 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE selostus 19.1.2009 Sepänkatu 9A7 90100 OULU puh. 0102414600 riitta.yrjanheikki@airix.fi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot