Pöyry Oyj. Vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöyry Oyj. Vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Pöyry Oyj Vuosikertomus 2010

2 Visio: Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee kestävän kehityksen ratkaisuja yhä monimuotoisemmassa maailmassa. 02 Vuosi 2010 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Projekteja 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 The Pöyry Way 12 Liiketoimintaympäristö ja strategia 14 Strategiset prioriteetit 15 Strategian toteutus 16 Yritysvastuu 18 Hallinnointiperiaatteet 20 Riskien hallinta 22 Pöyry työyhteisönä 24 Kestävä kehitys 26 Taloudellisen arvon jakaminen 28 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 34 Laaja tuloslaskelma 34 Rahavirtalaskelma 35 Tase 36 Laskelma oman pääoman muutoksista 37 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 60 Tunnusluvut 64 Osakkeet ja osakkeenomistajat 68 Emoyhtiön tilinpäätös 72 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 73 Tilintarkastuskertomus 74 Hallitus 76 Johtoryhmä 78 Sijoittajatietoa 79 Vuosikooste

3 Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja luotettavuus toimintamme ydinajatuksena tarjoamme asiakkaillemme alan parasta liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryllä on palveluksessaan asiantuntijaa, ja paikalliskonttoriverkosto ulottuu noin 50 maahan. Pöyryn liikevaihto vuonna 2010 oli 682 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V). 1

4 Vuosi 2010 lyhyesti Pöyry muutti vuoden 2010 alussa liiketoimintarakennettaan vastaamaan paremmin vuoden 2009 lopussa julkaistua visiota. Uuden rakenteen mukaiset liiketoimintaryhmät ovat Energia, Teollisuus, Kaupunki ja liikenne, Vesi ja ympäristö sekä Liikkeenjohdon konsultointi. Maailmantalouden epävarmuus piti investointikysynnän alhaisena vuonna Vuoteen 2009 verrattuna saadut tilaukset kehittyivät kuitenkin myönteisesti ja tilauskanta oli vuoden 2010 lopussa 8 prosenttia korkeampi kuin vuonna Tilauskannan kehitys oli erityisen vahvaa Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, jossa tilauskanta vuoden lopussa oli 68 prosenttia korkeampi kuin vastaavana ajankohtana Tilauskanta kasvoi myös Energialiiketoimintaryhmässä (+7 %), Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmässä (+7 %) ja Liikkeenjohdon konsultointi - liiketoimintaryhmässä (+ 27 %). Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän tilauskanta laski hieman (-4 %) vuoteen 2009 verrattuna. Tilauskannan kasvusta huolimatta Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyys heijastui liikevaihdossa, joka oli 682 miljoonaa euroa ja pysyi vuoden 2009 tasolla (674). suurten projektien vähyys sekä alhaisena pysytellyt kapasiteetin käyttöaste rasittivat kannattavuutta. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 17,3 miljoonaa euroa (22,5) ja 2,5 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto 11,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 5,8 miljoonaa euroa (11,6) ja 0,9 (1,7) prosenttia liikevaihdosta. osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,11). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuoden 2010 osingoksi 0,10 euroa (0,10). Konsernin tase säilyi vahvana. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 3,5 prosenttia (-10,5). Konsernin strategian tarkastelutyö saatiin valmiiksi kesällä. strategia perustuu vuoden 2009 lopussa julkaistuun visioon ja siinä otetaan huomioon Pöyryn markkinaympäristössä viime vuosina tapahtuneet muutokset. strategiassa on määritelty keskeiset prioriteetit vuosille : Keskeiset toimialat ja maantieteelliset alueet synergiset palvelut Liiketoimintaportfolion kehittäminen Kasvun mahdollistajat Tukeakseen strategian toteuttamista Pöyry käynnisti lokakuussa 2010 konserninlaajuisen toiminnan tehostamisohjelman. ohjelman avulla pyritään parantamaan toimintojen tehokkuutta ja laatua niin, että asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. ohjelma toteutetaan vuosina ja se pitää sisällään toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointia, ydinprosessien kehittämistä sekä panostamista osaamisen kehittämiseen. Konsernin suomen toiminnoissa toteutettiin loppuvuonna 2010 yhteistoimintaneuvottelut osana toiminnan tehostamisohjelmaa. Neuvottelujen tuloksena päädyttiin kapasiteetin vähennykseen, joka koski noin 400 henkilöä. sopeuttamistoimenpiteet koostuivat myös eläkejärjestelyistä ja mahdollisista uudelleensijoittumisista sekä jossain määrin lomautuksista kapasiteetin sopeuttamiseksi. Liiketoimintaa tukevien prosessien kehitystä jatketaan suomessa ja parannetun toimintamallin odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Vuoden 2010 lopussa oli toteutettu noin kaksi kolmasosaa toimenpiteistä, jotka tähtäävät vuositasolla 15 miljoonan euron liikevoiton parannukseen. TaLoUdELLisET TaVoiTTEET toteutunut 2010 Liikevaihdon kasvu 15% p.a. 1,2 % Vuosi 2010 heijasti Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyyttä; liikevaihto säilyi vuoden 2009 tasolla. Liikevoittomarginaali liiketoimintaryhmittäin minimi 8 %, keskipitkä aikaväli minimi 10 %, pitkä aikaväli Konserni 0,9 % alhaisena pysytellyt kapasiteetin käyttöaste sekä uudelleenjärjestelykulut rasittivat kannattavuutta. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20 % tai enemmän 2,6 % Kannattavuustunnusluvut jäivät selvästi tavoitteista. Osakekohtainen tulos, kasvu 15 % tai enemmän negatiivinen Velkaantumisaste, % 30 % tai vähemmän 3,5 % Osinkosuhde 50 % tai enemmän - Vuoden 2010 osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,11 euroa vuonna 2009). Nettovelkaantumisaste parani vuoden loppua kohden ja oli selvästi alle asetetun maksimitason. osinkoehdotus 0,10 euroa osakkeelta. Efektiivinen osinkotuotto 1,1 prosenttia. 2

5 Laajempi kuvaus konsernin vuoden 2010 tapahtumista ja tuloskehityksestä hallituksen toimintakertomuksessa sivuilla Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto (uudelleenjärjestelykulujen jälkeen) milj. euroa milj. euroa milj. euroa % Suunnittelu ja konsultointi Liikevoitto, milj. euroa Kokonaistoimitukset Liikevoitto, % Voitto ennen veroja ja tilikauden voitto Tulos/osake ja osinko/osake Sijoitetun pääoman tuotto milj. euroa 120 euroa % % 1, , ,9 0, ,3 0,0 * ) Voitto ennen veroja Tilikauden voitto EPS Osinko/osake, euroa Osinko/tulos, % * ) Hallituksen esitys Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste Henkilöstö vuoden lopussa (kokopäiväisiä) % milj. euroa % Osakepääoma Nettovelat Nettovelkaantumisaste, % 3

6 Liiketoimintaryhmät keskeiset OSaamISaLuEEt EnERgIa Lämpövoima Ydinvoima Vesivoima Energian siirto ja jakelu Öljy ja kaasu Energia-liiketoimintaryhmän palveluihin kuuluvat monipuoliset energia-alan suunnittelu- ja toteutusprojektit, projektin johto ja tekniset neuvonantopalvelut. Liiketoimintaryhmän painopistealueita ovat lämpövoima, ydinvoima, vesivoima, energian siirto ja jakelu sekä öljy ja kaasu. teollisuus Metsä- ja paperiteollisuus Kemianteollisuus Mineraalien käsittely Teollisuus-liiketoimintaryhmä tarjoaa teknistä konsultointia, suunnittelua, projektien johto- ja toteutuspalveluita sekä pitkäaikaisia yhteistyöpalveluita teollisuudelle. Liiketoimintaryhmä on johtava metsäteollisuuden konsultointi- ja suunnittelupalveluiden tarjoaja maailmassa. Lisäksi palveluja tarjotaan myös muihin teollisuuslaitoksiin ja prosesseihin, kuten kemianteollisuuteen ja mineraalien käsittelyyn. kaupunki & LIIkEnnE Kadut ja tiet Raideliikenne ja kaupunkien julkinen liikenne Tunnelit ja muut maanalaiset rakenteet Kiinteistöt ja rakentaminen Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmä tarjoaa kattavia ratkaisuja ja palveluja projektien suunnittelusta toteutukseen. Liiketoimintaryhmän osaamisalueita ovat esim. kadut ja tiet, raideliikenne, kaupunkien julkinen liikenne, tunnelit ja muut maanalaiset rakenteet sekä kiinteistöt ja rakentaminen. VESI & ympäristö Vesi Jätevesi Jätteet Ympäristö Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmä keskittyy konsultointiin ja projektin kehittämiseen, suunnitteluun, projektinhallintaan ja rakennustoiminnan kehittämiseen. Liiketoimintaryhmä keskittyy myös vesi-, jätevesi- sekä jätteenkäsittelysektorin tehtaiden toiminnan aikaisiin käytön ja ylläpidon palveihin. Ympäristöpalvelut kattavat tekniset ratkaisut, ympäristövaikutusten arvioinnin sekä riskien analysoinnin. LIIkkEEnjOhdOn konsultointi Energia Metsäteollisuus Muu prosessiteollisuus Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän korkeatasoiset liikkeenjohdon konsultoinnin ja neuvonantopalvelut kattavat energia-alan, metsäteollisuuden ja prosessiteollisuuden koko arvoketjun. Pöyryn liikkeenjohdon konsultointi tarjoaa asiakkaille lisäarvoa yhdistämällä strategioiden, markkinoiden ja teknologisen osaamisen. 4

7 Laajempi kuvaus liiketoimintaryhmien vuoden 2010 tapahtumista ja tuloskehityksestä hallituksen toimintakertomuksessa sivuilla Lue lisää Pöyryn liiketoimminnasta merkittävimmät uudet projektit 2010 OSuuS konsernin LIIkEVaIhdOSta avainluvut (Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja) 6,1 milj. euron vesivoimaprojekti Sri Lankassa Yhteensä 9,2 milj. euron pumppuvoimalaitosprojektit itävallassa 3 milj. euron jätevoimalaprojekti Kiinassa Yhteensä 15 milj. euron kombilaitosprojektit Thaimaassa 25 % Milj. euroa Liikevaihto 193,2 173,9 171,2 Liikevoitto 25,1 7,8 6,4 Liikevoitto % 13,0 4,5 3,7 Tilauskanta 182,0 171,0 183,2 Henkilöstö * milj. euron kartonkitehdasprojekti iso- Britanniassa Yhteensä 14,8 milj. euron sellutehdasprojektit Brasiliassa Noin 5 milj. euron kaivosprojekti Suomessa 5 milj. euron alumiinivalssaamoprojekti Brasiliassa 23 % Milj. euroa Liikevaihto 271,8 162,0 159,8 Liikevoitto 49,4-3,5-6,3 Liikevoitto % 18,2-2,2-3.9 Tilauskanta 82,4 39,3 66,0 Henkilöstö * Yhteensä 14 milj. euron suurnopeusjunarataprojektit Kiinassa 6,1 milj. euron tunneliprojekti Meksikossa 3,5 milj. euron suurkaupunkialueen raideliikenneprojekti Brasiliassa 29 % Milj. euroa Liikevaihto 179,1 184,5 197,2 Liikevoitto 16,3 15,5 18,5 Liikevoitto % 9,1 8,4 9,4 Tilauskanta 176,4 194,8 187,6 Henkilöstö * milj. euron jäteveden käsittelylaitosprojekti Kolumbiassa 1,4 milj. euron tulvasuojeluprojekti Tshekin tasavallassa 12 % Milj. euroa Liikevaihto 87,6 86,5 79,3 Liikevoitto 4,2 5,1 1,9 Liikevoitto % 4,8 6,0 2,4 Tilauskanta 76,8 62,3 66,5 Henkilöstö * Ydinvoiman ja uusiutuvan energian käytön strategiaprojekti Saudi Arabiassa Bioenergian arvoketjuun liittyviä projekteja eri puolilla maailmaa Toiminnan tehostamiseen liittyviä projekteja Pohjois-Amerikassa sekä näiden palveluiden jalkauttaminen myös Eurooppaan Metsäresursseihin liittyviä projekteja, sisältäen omaisuuden arvottamista sekä kehityshankkeita 11 % Milj. euroa Liikevaihto 90,0 68,5 73,6 Liikevoitto 11,0 1,2 1,7 Liikevoitto % 12,2 1,8 2,3 Tilauskanta 21,1 18,0 22,9 Henkilöstö * * Kokopäiväisiä vuoden lopussa 5

8 Projekteja StOckmann-taVaRataLO pietarin nevski centerissä projektin tyyppi: Tavaratalo asiakas: Stockmann Oyj kerrosala: m² Budjetti: 170 miljoonaa euroa Pöyry on hoitanut arkkitehtisuunnittelun ja rakennustöiden johdon Pietariin rakennettua uutta eleganttia Stockmann-tavarataloa varten. Pietarissa vuodesta 1993 toiminut Stockmann on vahvistanut asemiaan kaupungissa avaamalla uuden kauppakeskuksen Nevski Centeriin. Sijainti Vosstanija-aukiolla Nevski Prospekt -pääkadun varrella on erinomainen, ja sinne on hyvät kulkuyhteydet jalkaisin, autolla, maanalaisella tai junalla. Suuressa kauppakeskuksessa on Stockmannin tavaratalo ja yli 40 laadukasta boutique-myymälää kuudessa kerroksessa, herkkumyymälä, pysäköintitilat yli 500 autolle, elintarvikeosasto, erilaisia kahviloita, kattoterassilla sijaitseva ravintola sekä baari, kuntokeskus ja kauneuskylpylä. Rakennuksen kruunaavat kaksi modernia toimistokerrosta, joista on loistava näköala yli kaupungin kattojen. Ostoskeskus sulautuu erinomaisesti Pietarin vanhaan keskustaan, missä muut rakennukset ovat peräisin 1900-luvun alkupuolelta. Rakennusteknisenä erikoisuutena on ns. topdown-menetelmällä rakennettu maanalainen pysäköintitila. Tavaratalo avattiin marraskuussa gotthardin alptransit-pohjatunneli, SVEItSI tyyppi: 57 km pitkä kahdesta erillisestä tunnelista koostuva suurten nopeuksien rautatietunneli asiakas: AlpTransit Gotthard AG Gotthardin tunneli avaa Sveitsin kautta kulkevan nopean rautatieyhteyden Pohjois- ja Etelä-Euroopan välille. Tämä Erstfeldistä Bodioon ulottuva 57 km:n mittainen kaksoistunneli mahdollistaa suurnopeusjunaliikenteen Alppien yli. Syvimmillään tunneli kulkee yli m:n syvyydessä vuoren sisällä. Pöyry toimittaa tähän valtavaan projektiin ympäristökonsultointia, tunnelisuunnittelua, sähkömekaanista suunnittelua sekä raidejärjestelmiin, turvallisuuteen sekä ilmanvaihtoon liittyviä asiantuntijapalveluja. 15 lokakuuta 2010 tapahtui Gotthardin tunnelin läpimurto, asettaen näin rautatietunnelien uuden maailmanennätyksen. Kuva julkaistu AlpTransitin luvalla. nam ngum 2 - VESIVOImapROjEktI, LaOS tyyppi: Pato ja vesijärjestelmä sähköntuotantoa varten asiakas: Nam Ngum 2 Power Company Ltd. tuotantokapasiteetti: 615 MW käyttöönotto: 2011 Nam Ngum 2 -vesivoimaprojekti sijaitsee Laosissa, noin 35 km nykyisestä Nam Ngum 1 -padosta yläjuoksulle päin. Se on Mekongjoen tärkeän sivuhaaran Nam Ngum -joen varrella. Pöyry on ollut mukana projektin kehitystyössä vuodesta 1994 lähtien, jolloin aluksi tehtiin toteutettavuustutkimus. Vuonna 2004 Nam Ngum 2 Power Company Ltd valtuutti Pöyryn toimimaan itsenäisenä suunnittelijana projektin toteutusvaiheessa. Voimalaitoksen rakennustyöt saatiin valmiiksi vuonna 2010 budjetin mukaisesti, ja kaikki kolme 205 MW:n tehoista turbiini-generaattoriyksikköä läpäisivät käyttöönottotestit etuajassa joulukuussa Projekti, jonka kokonaisteho on 615 MW, toteutetaan tuottamaan energiaa Thaimaan sähköverkkoon, ja laitoksen tuottama sähkö myydään Thaimaan energiatuotantoviranomaiselle EGATille. 6

9 Lue lisää Pöyryn projekteista nikkelisulfidiesiintymän ja SuOmEn historian SuuRImpIIn kuuluvan mineraalilöydöksen kehittäminen projektin tyyppi: Engineering and project services for nickel/copper concentrator project asiakas: Kevitsa Mining (First Quantum Minerals Ltd) kokonaisinvestointi: arviolta 400 milj. USD Start-up: tavoite 2012 Kevitsa ja Pöyry solmivat kesäkuussa 2010 sopimuksen suunnittelu- ja projektipalveluista. Palvelusopimuksen puitteissa Pöyry auttaa FQML:ää (First Quantum Minerals Ltd.) saavuttamaan projektitavoitteensa, joihin sisältyy asianmukaisten turvallisuuskäytäntöjen ja ympäristösäännösten noudattaminen. Pöyry toimittaa suunnittelu- ja projektipalvelut Kevitsan nikkeli-/kuparirikastamoprojektiin. Kevitsan nikkeli- ja kobolttikaivos sijaitsee 140 kilometriä Rovaniemeltä pohjoiseen. Se on yksi maailman suurimmista koskemattomista nikkelisulfidiesiintymistä, josta lisäksi saadaan sivutuotteena merkittäviä määriä kuparia, kobolttia ja platinaa. Koko kaivoshankkeen investointikustannusten on arvioitu olevan kaikkiaan 400 miljoonaa dollaria. Mineraalien kaupallisen tuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2012 puolivälissä. kamerunilaisen ngodin VESIVOImahankkEEn ympäristö- ja SOSIaaLIStEn VaIkutuStEn arviointi projektin kestoaika: Sijainti: Ngodin vesivoimalatyömaa, Sanagajoki Kamerunissa patoallas: 100 km² Vesivoimalaitos: 80 m, 1200 to 1400 m3/s, Electricity transported through two 400 kv electric lines Pöyry vastaa hankkeen toteutuksesta sekä sosiaalisten ja ympäristövaikutusten tutkimisesta yhdessä ifc:n (international Finance Cooperation) ja iha:n (international Hydropower Association) kanssa sekä Kamerunin lainsäädännön vaatimusten ja omistajan ohjeistuksen mukaisesti. Hankkeen olennaisia piirteitä ovat biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, väestön uudelleen asuttaminen ja hankkeen hiilijalanjäljen minimoimiseen ja kompensoimiseen tähtäävät suositukset (ml. hiilinielut). Tasapainoista kestävää kehitystä koskevan visionsa mukaisesti Pöyry laskee suunnitteluvaiheessa hankkeen ympäristönsuojelulliset ja sosiaaliset kustannukset, joihin vaikuttaa patoaltaan suunniteltu pinnankorkeus. Laskelmissa otetaan huomioon sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset (ml. kasvihuonekaasupäästöt). Vuonna 2010 Pöyry järjesti julkisen kuulemisprosessin, hankkeen HSE-seurannan sekä käynnisti projektialueen eläimistöä ja kasvilajistoa koskevan kattavan selvitystyön. ELdORadO celulose E papel -SELLuLOOSat E hdas BRaSILIaSSa projektin tyyppi: Pulp mill asiakas: Eldorado Celulose e Papel Ltda Eldorado Celulose e Paperl Ltda rakentaa tehtaan, joka tuottaa markkinoille vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia valkaistua eukalyptusselluloosaa. Selluloosatehdas rakennetaan Brasilian Mato Grosso do Sul -osavaltioon. Tehtaan toiminta-ajatus perustuu parhaiden saatavissa olevien tekniikoiden ja parhaiden ympäristönsuojelukäytäntöjen soveltamiseen, eli se vastaa tekniikan uusinta kehitysastetta. Projektia varten laaditut tekniset ja ympäristönsuojelulliset kriteerit perustuvat kansainvälisiin normeihin ja standardeihin ja pääasiassa Brasiliasta saatuihin kokemuksiin. Tämä mahdollistaa sen, että tehdas tuottaa enemmän, vaikka se kuluttaa vähemmän luonnonvaroja, sen tuotantokustannukset ovat alhaiset, sen ympäristövaikutuksia kyetään jatkuvasti pienentämään ja työtapaturmien vaara on mahdollisimman pieni. Pöyry on ollut mukana projektissa maaliskuusta 2010 lähtien, kun Eldorado solmi Pöyryn kanssa sopimuksen laitoksen infrastruktuurin esisuunnittelu- ja valmistelutöistä. Tammikuussa 2011 Pöyry sai myös tilauksen sellutehtaan perus- ja detaljisuunnittelusta 7

10 Toimitusjohtajan katsaus Hyvät osakkeenomistajat ja lukijat, Vuosi sitten julkistimme vuoteen 2020 ulottuvan uuden visiomme, jonka jälkeen alkaneen strategian tarkastelutyön saimme valmiiksi kesällä Liiketoiminnallisesti haastavaan vuoteen on sisältänyt myös runsaasti onnistumisia ja tärkeitä kehitysaskeleita. Toimialamme pitkän aikavälin trendit ovat myönteisiä ja Pöyryllä on edessään hienoja mahdollisuuksia. Sekä henkilöstömme että asiakkaamme ovat ottaneet uuden visiomme innolla vastaan ja työskentelemme aktiivisesti monien liiketoimintaamme vahvistavien hankkeiden parissa. Yhtiönä Pöyry on riippuvainen asiakkaidensa investoinneista. Monet ydinliiketoiminnoistamme ovat luonteeltaan jälkisyklisiä. Tilivuoden 2010 alkaessa olimme varovaisen optimistisia investointien vähittäisen elpymisen suhteen palvelemillamme maantieteellisillä alueilla. Jälkikäteen arvioiden on selvää, että kysynnän epävarmuus lyhyellä aikavälillä, tietyt sääntelyyn liittyneet epävarmuustekijät tai yksinkertaisesti kilpailukykyisen rahoituksen puute lykkäsivät monia asiakkaidemme projekteja. Haasteista huolimatta on tärkeää huomata, että Pöyry menestyi voittamalla merkittäviä uusia toimeksiantoja ja rakentamalla monia edellytyksiä tulevaisuuden kasvulle. SaImmE merkittäviä uusia projekteja Pöyryn Teollisuus-liiketoimintaryhmä on maailman johtava metsäteollisuuden suunnittelija. Vuonna 2010 voitimme kaikki Latinalaiseen Amerikkaan rakennettavien uusien sellutehtaiden perussuunnitteluprojektit. Useista tekijöistä johtuen nämä projektit eivät kuitenkaan siirtyneet vielä toteutusvaiheeseen. Tällä oli heikentävä vaikutus Teollisuusliiketoimintaryhmän kapasiteetin käyttöasteeseen detaljisuunnittelussa ja rakentamisen projektihallinnassa. Euroopassa ja Venäjällä käynnistyi vain yksi uusi keskisuuri sellu- ja paperisektorin projekti. Teollisuus-liiketoimintaryhmän strategiana on laajentua muille liitännäisille teollisuudenaloille. Olimme tyytyväisiä, että voitimme kaksi tärkeää mineraalien käsittelyprojektia Suomessa ja Brasiliassa. Energia-liiketoimintaryhmässä vesivoima sekä sähkön siirto- ja jakeluliiketoiminnot menestyivät hyvin saaden kiitettävästi lisää tilauksia. Unkarilaisen ETV-Erötervin oston myötä vahvistimme edelleen menestyksekkäästi ydinvoima- sekä energiansiirto- ja jakeluliike- Vuonna 2010 suunnittelukapasiteetin ylitarjonta lisäsi kilpailua monilla markkinoilla. Pöyrylle tämä tarkoitti sitä, että emme yltäneet tavoiteltuun kapasiteetin käyttöasteeseen. Lopputulos näkyy epätyydyttävässä taloudellisessa tuloksessamme, johon vaikuttivat myös tarve toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja niistä aiheutuneet merkittävät kertaluontoiset kulut. Konsernin liikevaihto oli 682 miljoonaa euroa (674 miljoonaa euroa). Toisin kuin vuonna 2009 muut liiketoimintamme eivät pystyneet kompensoimaan Teollisuus-liiketoimintaryhmän tappiollista tulosta. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 17,3 miljoonaa euroa (22,5 miljoonaa euroa). Kun mukaan lasketaan 11,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, liikevoittomme oli 5,8 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa). Yhtiömme tase pysyi vahvana. Nettovelkaantumisasteemme oli vuoden lopussa 3,5 prosenttia. 8

11 toimintojamme. Energia-liiketoiminnan muista alueista erityisesti öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia kärsivät asiakkaiden alhaisesta investointiaktiivisuudesta. Erityinen pettymys oli Filippiineillä maaliskuussa 2010 voitetun 46 miljoonan euron EPC-bioenergiahankkeen aloituksen viivästyminen. Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmä jatkoi kasvuaan. Tilauskanta ja kapasiteetin käyttöaste pysyivät hyvällä tasolla ja pystyimme voittamaan monia suunnittelu- ja valvontaprojekteja Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla. Pöyryn suunnittelupalveluita hyödyntävässä Gotthardin tunneliprojektissa Sveitsissä saavutettiin lokakuussa tärkeä merkkipaalu, kun maailman pisin tunneli saatiin puhkaistua koko 57 kilometrin matkalta. Marraskuussa juhlistimme Stockmannin uuden tavaratalon avajaisia Venäjällä Pietarissa, jossa Pöyry vastasi arkkitehtisuunnittelusta, projektinjohdosta ja työmaavalvonnasta. Kuntien lisääntyneet säästötoimenpiteet vaikeuttivat liiketoimintaa vesi ja ympäristö -sektorilla, mikä näkyi erityisesti Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmän Suomen toiminnoissa. Merkittävistä kansainvälisistä projekteista valmistui jätevedenpuhdistamo Unkarin Budapestissä, jossa Pöyry vastasi projektinhallinnasta. Liikkeenjohdon konsultointi sai onnistuneesti päätökseen 450 asiantuntijan integroinnin yhteen liiketoimintaryhmään. Energiasektoriin liittyneiden konsultointitoimeksiantojen kysyntä pysyi vakaana, kun taas metsäteollisuuteen liittyvät hankkeet elpyivät hitaasti. LOImme pohjan kannattavalle kasvulle Aloitimme vision julkistamisen jälkeen strategian tarkastelutyön, jonka saimme valmiiksi kesällä Tavoittelemme kannattavaa kasvua keskittymällä ydinliiketoimintoihimme ja -alueisiimme, investoimalla suuriin projekteihin liittyvien voimavarojemme kehittämiseen ja aktiiviseen liiketoimintaportfoliomme hallintaan. Käynnistimme lokakuussa monivuotisen toiminnan tehostamisohjelman parantaaksemme pitkän aikavälin kilpailukykyämme. Vuoden 2010 aikana havaittiin selvästi, että toistaiseksi suunnittelupalveluiden kysyntä laskisi Suomessa. Siksi olimme pakotettuja vähentämään kapasiteettiamme noin 400 henkilöllä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pöyry-konserni pysyy selvästi suurimpana konsultoivana suunnitteluyhtiönä Suomen markkinoilla. Kehitimme edelleen suunnittelukeskusmalliamme vahvistamalla voimavarojamme Kouvolassa (Suomi), Lodzissa (Puola), Jinanissa (Kiina) ja Sao Paolossa (Brasilia). Osana strategiaamme ja vauhdittaaksemme kasvuamme käynnistimme neljä konsernin laajuista kehityshanketta suurten projektien, myynnin ja markkinoinnin, työskentelytapojen ja thought leadership -alueilla. Teimme myös hankintatoimen ja projektihallinnan osaamista vahvistavia toimenpiteitä suurten projektien alueilla. Thought leadership -alueella tärkeä aloite on tiedonjako- ja verkostoitumisalustamme Allekirjoitimme myös yhteistyösopimuksen Aalto-yliopiston kanssa vuonna työskentelemme tasapainoisen kestävän kehityksen puolesta Liitämme kestävän kehityksen määritelmän resurssien käytön tehokkuuteen. Haluamme kehittää veden, energian ja materiaalien käytön sekä toimitusketjun tehokkuutta investointiprojekteissa ja löytää optimaalisen tasapainon taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten tekijöiden välillä. Uusi vuosikertomuksemme sisältää ensimmäistä kertaa yleiskatsauksen yritysvastuuseen Pöyryn näkökulmasta. Visioomme liittyen arvioimme uudelleen arvopohjamme prosessissa, johon osallistui satoja Pöyryn työntekijöitä kaikista maanosista. Prosessin lopputuloksena julkistimme syyskuussa Pöyry Wayn. Se huomioi perimämme ja kulttuurimme sekä ainutlaatuisen tavan, jolla me Pöyryllä haluamme työskennellä niin yhtiön sisällä kuin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Pöyryn menestys perustuu vankkaan asiantuntemukseen ja vahvoihin tiimeihin. Olemme yhteistyökykyisiä, ammattimaisia, innovatiivisia ja vastuullisia. Vuonna 2010 päivitimme myös toimintaperiaatteemme (Code of Conduct). tunnistamme tulevaisuuden mahdollisuudet Näin uuden tilivuoden alussa näemme rohkaisevia merkkejä vaiheittaisesta elpymisestä erityisesti Teollisuus- ja Energialiiketoimintaryhmien markkinoilla. Brasilian ensimmäinen uusi selluinvestointi, Eldorado, on siirtymässä toteutusvaiheeseen. Lisäksi olemme tyytyväisiä vuoden 2010 alussa Brasilian Três Barrasissa voitetusta tärkeästä referenssiprojektista MWV Rigesa Ltda:lle. Toimeksianto sisältää seuraavat sopimukset: EPC Open Book -kokonaistoimitus tehtaan päälaiteosastojen yhdistämisestä, kokonaistoimituksen toteutuksen EPCM-palvelut sekä asiakkaan projektissa tarvitsemat projektinjohtopalvelut. Pöyryn sopimusten kokonaisarvo on noin BRL 325 miljoonaa (noin 144 miljoonaa euroa). Rigesa-projekti vahvistaa Pöyryn asemaa markkinoiden johtavana EPCM/EPCtyyppisten suunnittelu- ja projektipalveluiden toimittajana metsäteollisuuden asiakkaille. Haluan kiittää erityisesti henkilöstöämme heidän suurista ponnisteluistaan korkealaatuisten palveluiden tuottamisessa asiakkaillemme ja samaan aikaan toteutetuista monista toimenpiteistä, jotka parantavat yhtiön kannattavuutta ja tukevat kasvua. Lisäksi haluan kiittää asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja muita sidosryhmiämme heidän sitoutumisestaan Pöyryyn tänä haastavana vuonna. Me Pöyryllä olemme innoissamme tulevaisuuden mahdollisuuksista, varmoja kyvyistämme ja sitoutuneita palvelemaan asiakkaitamme, mistä hyötyvät niin henkilöstömme, osakkeenomistajat kuin muut sidosryhmät. Heikki Malinen Toimitusjohtaja 9

12 The Pöyry Way Vuonna 2010 otimme suuren askeleen eteenpäin toimintatapamme määrittelemiseksi. Loimme Pöyrylle uuden arvopohjan, joka yhdistää vaiheikkaan historiamme ja uudet toimintatapamme. Tätä kutsumme nimellä Pöyry Way. Pöyry Way -hanke alkoi vuoden 2009 puolivälissä, kun käynnistimme työn visiomme määrittelemiseksi vuodelle Tällöin kävi selväksi, että meidän oli arvioitava toimintatapamme uudelleen. Ulkoisina vaikuttimina olivat väestörakenteen muutos, talouden taantuma ja alati muuttuva markkinaympäristö. pyrimme yhdessä EtEEnpäIn Aikomuksemme oli perustaa Pöyrylle uusi toimintatapa ottamalla työhön mukaan ihmisiä organisaation eri tasoilta ja eri maista. Lähes vuoden kestäneeseen prosessiin osallistui satoja eri kansallisuuksien, kokemusten ja ikäryhmien edustajia ympäri maailmaa. Prosessin eri vaiheissa järjestettiin työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joissa haluttiin koota yhteen ja löytää uuden toimintatapamme kannalta oleelliset elementit. Prosessin edetessä kävi selväksi, että voidaksemme ottaa tuon muutoksen askeleen visiomme saavuttamiseksi, oli meidän ymmärrettävä ainutlaatuiset ja rikkaat tekijät yrityskulttuurissamme, jotka vievät meitä eteenpäin ja tuovat meille menestystä jatkossakin. uusi pöyry Way Syntyy Konserninlaajuisen työn tuloksena syntyi uusi Pöyry Way, joka koostuu kahdesta osasta: Pöyry Fundamentalseista ja Pöyry Principleistä. Pöyry Way otettiin käyttöön globaalisti syyskuussa 2010 ja on sen jälkeen menestyksekkäästi tuotu osaksi sisäisiä prosesseja. pöyry fundamentals Pöyry on yhtä kuin sen ihmiset. Toimintamme perustu ihmisiin, ja menestyksemme tulee työntekijöidemme ammattitaidon, kokemuksen, sitoutuneisuuden ja osaamisen kautta. Pöyry Fundamentalsit toimivat Pöyry Wayn perustana, johon kiteytyvät ainutlaatuiset ominaisuutemme. Se tarkoittaa kulttuuriamme, perintöämme ja yrityksemme henkeä. Se on tähänastisen menestyksemme kulmakivi ja visiomme toteuttamisen lähtökohta. Voidaksemme todella ymmärtää Pöyry Fundamentalsit on meidän katsottava menneeseen ja tunnistettava ne elementit, jotka ovat muokanneet meistä sen, mitä tänään olemme. Pöyry sai alkunsa yhden miehen unelmasta, ja Jaakko Pöyryn henki ja päättäväisyys ohjaavat edelleen yhtiötämme. Olemme alusta lähtien painottaneet läheisen yhteistyön tärkeyttä asiakkaidemme kanssa ja tähdänneet parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Haastavat projektimme edellyttävät tiimityötä, vahvaa osaamista ja halua nähdä hieman pidemmälle. Olemme aina hakeneet kyvykkäimpiä työntekijöitä ja rohkaisseet avoimuuteen ja oma-aloitteisuuteen. Jo ensimmäisten kymmenen toimintavuoden aikana Pöyryllä pidettiin monipuolisuutta ja globaalia toimintaa tärkeinä. Monipuolisuus antoi meille mahdollisuuden toimia eri näkökulmien, kulttuurien ja taustojen keskellä positiivisella ja kasvua vaalivalla tavalla. Se on välttämätöntä pyrkiessämme ratkomaan niitä monitahoisia ongelmia, joita kohtaamme sekä globaalisti että paikallisesti. Yhtiömme kasvaessa olemme aina painottaneet paikallisten kulttuurien ja tarpeiden ymmärtämistä. Me olemme Pöyryllä ylpeitä historiastamme ja uudesta toimintatavastamme Pyöry Waystä. Ne ohjaavat toimintaamme visiomme saavuttamiseksi. KESTäVä PERUSTA Perustamisestaan, vuodesta 1958, lähtien Pöyry on ollut innovatiivisten, jatkuvasti mahdollisuuksien rajoja rikkovien ihmisten yhteisö. Pöyry on aina ollut enemmän kuin yritys. Se on monikansallinen kulttuuri, jonka yhteishenkeä ja ammattimaista asennetta sekä kollegat että asiakkaat pitävät ainutlaatuisena. Työntekijämme jakavat ylpeyden Pöyryn saavutuksista innovatiivisista energiaratkaisuista, uraauurtavista infrastuktuureista, mahtavista rakennushankkeista sekä paljosta muusta. Ennen kaikkea he kuitenkin jakavat vastuun ympäristöstä sekä tietojemme ja taitojemme hyödyntämisestä kestävän kehityksen varmistamiseksi. VISIOn prinsiples fundamentals 10

13 pöyry principles Pöyry Principlet rakentuvat Pöyry Fundamentalsien muodostaman vankan ja kestävän kivijalan varaan. Principlet eli Collaborative, Professional, innovative ja Responsible ohjaavat meitä suhteessa asiakkaisiimme, toisiimme ja sidosryhmiimme. Ne kertovat millaisia olemme ja millaisiksi haluamme kehittyä. Pöyry Principlet ohjaavat toimintaa, jota Pöyryltä ja sen ihmisiltä edellytetään visiomme saavuttamiseksi. VISIO ja pöyry Way Saavuttaaksemme visiomme meidän on oltava todellinen edelläkävijä. Organisaatio, joka vaalii perintöään, vahvistaa identiteettiään ja edistää jatkuvaa uusiutumista. Vankka asiantuntemus ja vahvat tiimit ovat Pöyry Wayn perusta. Toimimalla yhteistyössä, innovatiivisesti ja ammattitaitoisesti sekä vastuullisesti ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön nähden, tuotamme asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Nämä neljä periaatetta ohjaavat 2020 visiotamme: olla globaali suunnannäyttäjä ja suunnitella tasapainoisia kestävän kehityksen ratkaisuja yhä monimuotoisemmassa maailmassa. collaborative BE OPEN. Toimimme saumattomasti yrityksestä, toiminnosta tai sijainnista riippumatta. Toimintamme rakentuu uskon ja luottamuksen varaan: kaikki tukevat toisiaan. Tästä hyötyvät sekä asiakkaat että me itse. Puhaltamalla yhteen hiileen mahdollisuutemme ovat rajattomat. InnOVatIVE THiNK FORWARD. Etsimme jatkuvasti uusia ja parempia tapoja työskennellä. Tuotamme sekä yksilöinä että yrityksenä ratkaisuja, jotka johtavat tasapainoisempaan planeettaan. Olemalla innovatiivisia meistä tulee haluttuja tulevaisuuden tiennäyttäjiä. professional BE SHARP. Pidämme lupauksemme tuottaa parasta mahdollista laatua sekä sisäisesti että ulkoisesti. Meille on luonnollista pyrkiä täydellisyyteen kaikissa hankkeissamme ja tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa. Nostamalla rimaa yhä uudestaan luomme kestävimmät ratkaisut. RESpOnSIBLE BE FAiR. Luotamme työntekijöihimme ja kannustamme heitä. Kohtelemme toisiamme kunnioittaen ja arvostaen. Työskentelemme tinkimättömästi ja noudatamme kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä ja standardeja jokainen on vastuussa omista toimistaan. Kehittämällä tasapainoisia ratkaisuja vaikutamme yhteiskuntaan myönteisesti. 11

14 Liiketoimintaympäristö ja strategia 12 Megatrendit avaavat mahdollisuuksia konsultointi- ja suunnittelupalveluille Pöyryn markkinasektoreilla. Pöyry pyrkii tunnistamaan ennalta asiakkaidensa moninaiset investointihaasteet ja kehittämään lisäarvoa tuottavia palveluja niiden ratkaisemiseksi. Väestön kasvu ja kaupungistuminen Energia Liikkeenjohdon konsultointi GLOBAALiT MEGATRENDiT Talouden painopisteen siirtyminen PÖYRYN SEKTORiT Teollisuus Ympäristön pilaantuminen Kaupunki & liikenne YDiNPALVELUT Projektinjohto Teknologisten innovaatioiden uudelleensuuntautuminen Vesi & ympäristö Suunnittelu & valvonta Liiketoimintaympäristön muuttuessa yhä monitahoisemmaksi Pöyry on määrittänyt keskeisimmät megatrendit, jotka vaikuttavat sen kasvumahdollisuuksiin konsultointi- ja suunnittelupalveluja tarjoavana yhtiönä. Näitä megatrendejä ovat kaupungistuminen ja väestönkasvu, talouden painopisteen siirtyminen, ympäristön pilaantuminen sekä teknologisten innovaatioiden uudelleensuuntautuminen. Olemme päätyneet näiden megatrendien pohjalta neljään markkinasektoriin, jotka muodostavat pääasiallisen asiakasrajapintamme. Nämä ovat energia, teollisuus, kaupunki ja liikenne sekä vesi ja ympäristö. Vaikka kullakin sektorilla on omat ominaispiirteensä, rajat niiden välillä hämärtyvät jatkuvasti. Asiakkaat hyötyvät tästä saamalla käyttöönsä innovatiivisia ratkaisuja, jotka tehostavat energian, veden, materiaalien ja toimitusketjun hallintaa sekä paremman tuoton liiketoiminnalleen. LISäaRVOa tuottavia RatkaISuja ydinpalveluilla Huippuosaaminen ydinpalveluissamme eli liikkeenjohdon konsultoinnissa, projektien johtamisessa ja kustannustehokkaassa detaljisuunnittelusssa luo perustan kyvyllemme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyisiä, lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Avainsektoreistamme ja ydinpalveluistamme muodostuva matriisi tuottaa meille synergioita asiakkuuksien kehittämisessä sekä osaamisemme hyödyntämisessä. Uskomme, että tämän markkinasektoreista ja palveluista muodostuvan liiketoimintamatriisin sisältä löytyy myös uusia synergioita, jotka avaavat yhtiölle lisää kasvumahdollisuuksia. InVEStOIntISykLI Ohjaa LIIkEtOImIntaammE Konsultointi- ja suunnittelupalvelujen kysynnän kasvuun vaikuttavat talouden suhdanteet, eri hyödykkeiden kysynnän ja hinnan muutokset sekä yleinen infrastruktuurin kehittämistarve. Teollisuuden suuria investointeja koskevaan päätöksentekoon vaikuttavat pitkän aikavälin kysyntänäkymät sekä kapasiteetin käyttöaste. Maailmanlaajuisen

15 talouskriisin seurauksena pääoman velan ja oman pääoman saatavuudesta on tullut ratkaiseva tekijä jopa tilanteissa, joissa liiketoimintahankkeen taloudelliset perustelut ovat houkuttelevat. Pääoman hinta ja saatavuus vaikuttavat asiakkaiden investointikykyyn enemmän kuin edellisen investointisyklin aikana. Joissakin maissa hallitukset ovat luoneet politiikallaan suotuisamman ilmapiirin investoinneille. Julkisella sektorilla yhteiskuntapoliittiset painopisteet vaikuttavat suuria konsultointi- ja suunnitteluhankkeita koskeviin päätöksiin. Koska kapasiteettia laajennetaan yleensä sen jälkeen, kun kysynnän elpyminen on alkanut, liiketoimintamme on jälkisyklistä. monipuolinen palvelutarjonta Pöyryllä on toimeksiantoja maailman eri osissa, joissa elpyminen on eri vaiheissa. Pyrimme tasapainottamaan vaihteluja tilauskannassamme ja kasvattamaan pitkän aikavälin kasvupotentiaalia monipuolistamalla tarjontaamme, maantieteellistä toiminta-aluettamme ja asiakaskuntaamme. kilpailukenttä Pöyryn kilpailukyky perustuu vahvaan prosessien tuntemukseen, kustannustehokkaaseen suunnitteluun, kokemukseen suurten projektien johtamisesta, vakiintuneisiin asiakassuhteisiin ja maailmanlaajuiseen myyntiverkostoon. Pöyry toimii Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Aasiassa, ja sillä on toimipaikat 50 maassa. Yhtiö on toteuttanut hankkeita yli sadassa maassa. Olemme vahvasti sitoutuneet parantamaan kilpailukykyämme ja erottautumaan vieläkin selvemmin kilpailijoistamme investoimalla henkilöstöön, prosesseihin ja järjestelmiin. Vaikka konsultointi- ja suunnittelupalvelujen markkinat ovat useissa maissa pirstoutuneet, ala konsolidoituu vähitellen. Alalla on tätä nykyä suuria yksityisyrityksiä ja pörssiyhtiöitä, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja kilpailevat suurhankkeista. Maailmanlaajuisessa kilpailussa monimuotoisista suunnitteluprojekteista keskeistä on riittävä koko. Pöyry on saavuttanut vahvan markkina-aseman monissa pääsegmenteis- sään. Perustuen useisiin lähteisiin ja omaan arvioon Pöyry on yksi maailman johtavista yhtiöistä muun muassa sellu- ja paperiteollisuuden, vesivoiman, lämpövoiman, ydinvoiman ja joukkoliikenteen konsultointi- ja suunnittelupalvelujen alalla. Pöyry on myös vahvasti läsnä Euroopassa vesi- ja ympäristöalalla sekä tietyillä prosessiteollisuuden aloilla. Pöyryn kilpailijoita ovat muun muassa Arcadis (Alankomaat), Grontmij (Alanko maat), Atkins (iso-britannia), Hyder (iso-britannia), WSP (iso-britannia), ARUP (iso-britannia), Halcrow (iso-britannia), Ramboll (Tanska), ÅF (Ruotsi), Sweco (Ruotsi) ja AMEC (iso-britannia). YDiNPALVELUT Liikkeenjohdon konsultointi: Pöyryn Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmällä on vahva asema koko arvoketjun kattavien konsultointipalvelujen tarjoamisessa energia- ja prosessiteollisuudelle. Keskipitkällä aikavälillä tavoitteena on laajentaa näitä palveluja myös muihin sektoreihin, joita Pöyry palvelee. Liikkeenjohdon konsultointipalvelut avaavat Pöyrylle yhteyden asiakkaan ylimpään johtoon ja muuhun johtoon sekä investoinnin elinkaaren alkuvaiheisiin. Aktiivinen sitoutuminen asiakkaisiin eri tasoilla tarjoaa tilaisuuksia Pöyryn laajojen palvelujen ristiinmyyntiin. projektinjohto: Laajat hankkeet, joihin sisältyy EPCM-palvelua (suunnittelua, hankintaa ja rakentamisen johtamista), ovat keskeinen osa pyrkimystämme vauhdittaa kannattavaa kasvua. Painopiste on pääasiassa EPCM-projekteissa. Toimintaa voidaan kuitenkin laajentaa EPC-projekteihin, joissa asiakkaille voidaan tarjota lisäarvoa ja joissa riskejä voidaan hallita tehokkaasti konsernin taloudellisten ja muiden voimavarojen avulla. Asiakkaiden valitseman lähestymistavan mukaisesti Pöyry voi toimia eri rooleissa, jotka vaihtelevat perussuunnittelupalveluista Pöyryn 4ePCM -prosessin käyttöön, jossa projektitapahtumat ja paketit yhdistetään erityistyökaluilla saumattomaksi hankkeeksi. Tyypillinen esimerkki suuresta EPCM-projektista on uuden teollisuuslaitoksen päälaiteosastojen välisen integraation suunnittelu ja toteutus. Suunnittelu ja valvonta: Pöyryn ydinosaamista on muun muassa vahva prosessien tuntemus. Asiakkaat edellyttävät kokonaisvaltaisia palveluja, joissa teknologian ja prosessien tuntemus yhdistyy tehokkaaseen suunnitteluun ja kustannustehokkaaseen toteutukseen. Yhtiö on perustanut osaamiskeskuksia vahvistaakseen huippuosaamistaan prosessien tuntemuksen alalla. Erityisesti suurissa projekteissa tarvittavan korkealaatuisen detaljisuunnittelun joustavuutta ja tehokkuutta on lisätty perustamalla suunnittelukeskukset neljään kaupunkiin: Kouvolaan, São Pauloon (Brasilia), Lodzdiin (Puola) ja Jinaniin (Kiina). Suunnittelukeskuksia perustetaan myöhemmin myös muualle. Kaikki neljä suunnittelukeskusta integroidaan osaamisen ja parhaiden käytäntöjen siirron varmistamiseksi. Kapasiteettihuippuja hallitaan ulkoistamalla detaljisuunnittelua valikoivasti Pöyryn valtuuttamille yhteistyökumppaneille. 13

16 Strategiset prioriteetit Pöyry sai strategian tarkastelutyön valmiiksi kesällä 2010 ja määritti kolmessa vaiheessa toteutettavat strategiset painopisteet vuosiksi LIIkEtOImIntamaLLIn tehostaminen Pöyryn liiketoiminnot ovat kasvaneet viime vuosina orgaanisesti ja yrityskauppojen kautta. Konsernin menestys perustuu vahvaan sektoriosaamiseen monissa liiketoimintasegmenteissä. Tarkoituksena on aluksi lisätä fokusta alasektoreissa ja maantieteellisessä peitossa. Pöyry toimii maantieteellisesti laajalla alueella, ja joillakin markkinoilla on selvästi parempia kasvumahdollisuuksia kuin toisilla. Keskittämisen lisääminen vaikuttaa eri alueilla käyttämiemme resurssien luonteeseen ja laajuuteen. Nykyistä liiketoimintamallia muokataan parhaillaan. Uusi malli perustuu operatiiviseen tehokkuuteen, liikevaihtoa kasvattaviin toimiin, muun muassa myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen, sekä heikosti kannattavien yksiköiden suunnanmuutokseen. kannattavan kasvun VauhdIttamInEn Pöyryn kilpailuasemaa vahvistetaan tärkeimmissä segmenteissä ja tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla. Tätä tehdään keskittämällä liiketoimintaa ja fokusoitumalla tietyille maantieteellisille alueille, mikä edellyttää myös liiketoimintaportfolion aktiivista hallintaa. Maantieteellisesti Pöyry keskittyy markkinoihin, joilla se kykenee hankkimaan kestävän kilpailuaseman ja joilla sen palvelujen kysyntää koskevien keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymien odotetaan pysyvän hyvinä. Näitä markkinoita ovat erityisesti Keski- ja itä-eurooppa, Brasilia, Venäjä ja tietyt osat Aasiaa. Pöyry haluaa säilyttää tukevan jalansijan myös Pohjoismaissa. Lisäksi Pöyry jatkaa globaalin asemansa laajentamista esimerkiksi vesivoiman, lämpövoiman, biojalostuksen, sellun ja paperin sekä metrojen alalla. Kilpailuasemansa vahvistamiseksi Pöyry investoi myös osaamiseen, järjestelmien parantamiseen ja työskentelytapojen rationalisointiin. kehittyneiden palvelujen LuOmInEn Pöyryn lähestyessä visioperiodin loppua eli vuotta 2020 sen tavoitteena on voida tarjota entistä kehittyneempiä palveluja ja kokonaisvaltaista liikkeenjohdon konsultointipalvelua. Tavoitteena on, että siihen mennessä suurten projektien toteutukseen liittyvät valmiudet ja näytöt on hankittu ja että suunnittelu- ja valvontapalvelut ovat tehokkuudeltaan ensiluokkaisia. LiiKETOiMiNTA- MALLiN TEHOSTAMiNEN KANNATTAVAN KASVUN VAUHDiTTAMiNEN KEHiTTYNEiDEN PALVELUJEN LUOMiNEN KESTäVä & KANNATTAVA KASVU TäRKEiMMäT KASVUN MAHDOLLiSTAJAT 14 thought leadership tarkoittaa kykyä ratkaista asiakkaiden monimutkaisia ongelmia asianmukaisilla ideoilla ja ratkaisuilla erittäin osaavan henkilökunnan avulla. Tämä edellyttää asiakkaan tarpeiden ja odotusten ja uusien tekniikoiden ja lähestymistapojen perusteellista tuntemusta sekä todellista innovatiivisuutta uusien ratkaisumallien saralla. Ajatuksemme tasapainoisesta kestävästä kehityksestä liittyy läheisesti resurssien varsinkin veden, energian, raaka-aineiden ja toimitusketjujen tehokkaaseen käyttöön. Tasapainoisuus edellyttää ymmärrystä siitä, että sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset olot vaihtelevat eri puolilla maailmaa. On tärkeää ymmärtää nämä erot ja kehittää kulloiseenkin kehitysvaiheeseen sopivia ratkaisuja. Suuret projektit ovat keskeisessä asemassa pyrkiessämme muuttamaan kokonaistarjontaamme ja tavoitellessamme kasvua laajempien ja monitahoisempien, hyvin kannattavien hankkeiden kautta. Keskitymme ensisijaisesti EPCM-, PM- ja CM-palveluihin, mutta laajennamme vähitellen myös EPCpalveluihin, joissa voimme tuottaa huomattavaa lisäarvoa ja joissa riskit ovat tehokkaasti hallittavissa. Suunnittelu- ja projektinjohtoprosessien jatkuva parantaminen vaikuttaa keskeisesti kykyymme toteuttaa yhä laajempia ja monitahoisempia hankkeita. toimintatavan (Way of Working) kehittämisessä on kyse työskentelytapojemme yhtenäistämisestä, suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että kehitämme jatkuvasti yhtiön organisaatiorakennetta, järjestelmiä ja prosesseja. Työntekijät ovat ydinresurssimme ja ehdottoman keskeinen voimavara tulevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy, investoimme vastakin henkilöstömme kehittämiseen. Uskomme, että tiedon jakaminen, taitojen kehittäminen, työkalut ja järjestelmät, innovointi ja yrittäjähenkisyys vaikuttavat suuresti edellytyksiimme houkutella ja pitää palveluksessamme erittäin osaavia konsultointi- ja suunnittelualan työntekijöitä. markkinointi ja myynti vaikuttavat ratkaisevalla tavalla brandin luomiseen, tunnettuuden lisäämiseen ja asiakaskunnan kehittämiseen. Turvataksemme hyvän orgaanisen kasvun jatkumisen investoimme myynti- ja markkinointiprosessiemme tuloksekkuuden ja tehokkuuden lisäämiseen.

17 Strategian toteutus Vuoteen 2020 ulottuvan vision mukaisesti tavoitteena on kehittää edelleen ainutlaatuista sektoriosaamista suunnittelun alalla ja laajentaa tarjontaa entistä suurempiin, monitahoisempiin hankkeisiin ja uusille liitännäisaloille. Työ aloitettiin vuonna LIIkkeenjOhdOn konsultoinnin kasvupohjan LuOmInen Liikkeenjohdon konsultoinnssa kasvua alettiin vauhdittaa erilaisin toimin. Vuonna 2010 työssä keskityttiin vastaperustetun Liikkeenjohdon konsultointi liiketoimintaryhmän integrointiin ja kehittämiseen. Ryhmä kokoaa yhteen Pöyryn osaamisen konsultoinnin alalla ja työllistää noin 500 konsulttia, erityisesti energia- ja muilla teollisuuden aloilla. Liiketoimintaryhmälle laadittiin uusi toimintamalli ja käyttöön otettiin alueellinen rakenne, jota globaalit toimintapraktiikat tukevat. Ne tukevat alueorganisaatiota ja kehittävät tietämystä, teknistä osaamista ja uusia palveluja keskeisillä kasvualoilla. Uuden rakenteen tarkoituksena on vauhdittaa kasvua valituilla aloilla ja toteuttaa strategiaa keskittämällä resursseja palvelujen tuottamiseen alueellisille asiakkaille ja kehittämällä samalla uusia palveluja ja osaamista globaalien toiminta-alueiden kautta. Lisäksi uusi rakenne tarjoaa Pöyryn konsulteille entistä paremmat mahdollisuudet käyttää taitojaan ja osaamistaan monenlaisissa hankkeissa ja asiakasryhmissä, mikä luo vahvan pohjan Pöyryn liikkeenjohdon konsultoinnin tulevalle kasvulle. SuuRet projektit -toiminnon kehittäminen Valmiuksien ja prosessien vahvistaminen suurten projektien kehittämistä ja toteuttamista varten on yksi keskeisistä Pöyryn tulevan kasvun mahdollistajista. Vuonna 2010 Pöyry nimitti asiantuntijoista muodostuvan ydintiimin perustamaan konserninlaajuista suurhanketoimintaa. Suurhankkeilla tarkoitetaan kaikkia EPC-, EPS- ja O&M-kokonaistoimitussopimuksia tai -urakoita. Niitä ovat myös suuret ja poikkeuksellisen monitahoiset EPCM-sopimukset, joihin sisältyy epätavallisia riskejä. Suuret projektit -funktion ensimmäiset tehtävät koskevat Pöyryn suurhankkeiden maailmanlaajuisten hankintaprosessien ja -valmiuksien yhtenäistämistä ja valvontaa, EPC-/EPCM-palvelujen jatkokehitystä sekä EPC-hankkeiden toteutuksen tukemista, jäsentämistä ja valvontaa koko konsernissa. Lisäksi ne liittyvät Pöyryn projektitoimisto (Project Office) toiminnon, Pöyryn projektinjohtokoulutuksen ja urapolkuohjelmien, käynnistämiseen. thought LeadeRShIp ja way Of working Pöyryn työskentelytapa on määritetty yhdeksi keskeiseksi kasvun mahdollistajaksi. Vuonna 2010 useat Pöyryn työntekijät osallistuivat Pöyryn toimintatavan määrittelemiseen. Prosessi huipentui uuden arvopohjan laatimiseen ja lanseeraamiseen Pöyry Way -konseptin muodossa. Keskeisistä käsitteistä ja periaatteista kerrottiin henkilökunnalle syksyllä Pöyry Way -konseptissa yhdistyvät yhtiön arvokas historia ja tulevaisuudentavoitteet. Pöyry voi kehittyä suunnannäyttäjäksi tasapainoisten kestävän kehityksen ratkaisujen suunnittelussa vahvistamalla sen omaa ainutlaatuista kulttuuria ja viemällä sen avulla visiota eteenpäin. Pöyry fundamentals ohjaavat tässä. Lisätietoa Pöyry Way konseptista annetaan tämän vuosikertomuksen sivuilla sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa Yksi konkreettinen esimerkki työskentelytavan kehitystyöstä on Pöyryn organisaatiossa on runsaasti osaamista ja asiantuntemusta, jota ei ole hyödynnetty täysin. Jotta osaamispääomaa voitaisiin hyödyntää konsernissa entistä paremmin, vuoden 2010 alussa otettiin käyttöön osaamisenhallintaväline. Konsernin intranetissä toimivan avulla voidaan hyödyntää erityisosaamista ja konsernin eri yksiköihin kertynyttä hiljaista tietoa keräämällä, jäsentämällä ja analysoimalla tietoa kaikkien asiantuntijoiden käyttöön. Sen avulla voi keskustella ja vaihtaa tietoja asiantuntijoiden kanssa, ja ennen pitkää tavoitteena on käynnistää uusia hankkeita, jotka voivat liittyä hyvinkin erilaisiin aloihin. toiminnan tehostamisohjelma Pöyry käynnisti syksyllä 2010 toiminnan tehostamisohjelman osana strategiansa täytäntöönpanoa. Ohjelman tavoitteena on parantaa toiminnan laatua ja tehokkuutta, jotta Pöyryn asiakkaita palvellaan tehokkaasti. Ohjelmaan kuuluu toiminnan ja toimipisteverkoston järkeistämistä, hallinnon ja laskuttamattoman toiminnan keventämistä, ydinprosessien kehittämistä sekä investoimista osaamisen kehittämiseen. Pöyryn vahvuutena ovat huipputason suunnittelu- ja projektinjohtopalvelut, joihin myös sen tulevaisuus perustuu. Yhtenäisellä työskentelyllä Pöyry takaa asiakkaille saman laajan palveluvalikoiman ydinalueillamme. Konserninlaajuista toiminnan tehostamisohjelmaa jatketaan vuosina Vastatakseen markkinaympäristön muutoksiin Pöyry alkoi jo vuonna 2009 yhdistää detaljisuunnittelun resursseja erityisiksi suunnittelukeskuksiksi (EC). Ne toimivat kustannusyksikköinä, jotka palvelevat sisäisiä asiakkaita koko yhtiössä. Tällä konseptilla taataan huomattavat voimavarat myyntiorganisaatiolle, joka vastaa asiakkuuksista ja sopimuksista. Suunnittelukeskukset järjestävät sopivat voimavarat strukturoidulle ja ennalta suunnitellulle prosessille ja tarkkaan määriteltyjä toimituksia varten. Suunnittelukeskus hallitsee kapasiteettia omilla resursseillaan hyödyntäen puskurikapasiteettia riskien minimoimiseksi. Ensimmäinen päätös oli keskittää suunnittelu Kouvolaan, São Pauloon (Brasilia), Lodzdiin (Puola) ja Jinaniin (Kiina). Vuoden 2010 lopussa Pöyry teki päätöksen kapasiteetin sopeuttamisesta ja toimintamallin parantamisesta Suomessa. Tämän prosessin yhteydessä Suomessa käytiin YT-neuvottelut. Niiden tuloksena Suomessa päätettiin supistaa kapasiteettia 400 henkilöllä. 15

18 Yritysvastuu Pöyry on sitoutunut johtamaan ja kehittämään liiketoimintaansa kestävällä ja vastuullisella tavalla. One Pöyry -lähestymistapa ohjaa yhteisten käytäntöjen ja valvontamekanismien käyttöä koko konsernissa. Vuonna 2006 Pöyryn liiketoimintaryhmät ja yksiköt ottivat käyttöön yhteisen Pöyrybrändin kootakseen yhteen konsernin laajan toimipisteverkoston resurssit ja keskittääkseen kaiken viestinnän selvästi ja tehokkaasti yhden brändin alle. Siitä lähtien konsernin toimintaohjeita on päivitetty yhden brändin strategian mukaisiksi ja yhteisten menettelytapojen ja valvontamekanismien luomiseksi alueille, joilla yhtenäisestä toimintamallista voi olla hyötyä. 16

19 pitkän aikavälin kannattavuus ja voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Pöyry tunnistaa vastuunsa sidosryhmiään kohtaan, ja sen liiketoiminta perustuu eettisiin käytäntöihin, avoimeen hallinnointiin ja kirjanpitoon sekä hyvään yrityskansalaisuuteen. SItOutumInEn tasapainoiseen kestävään kehitykseen Pöyry on sitoutunut visiossaan tasapainoisen kestävän kehityksen ratkaisujen tuottamiseen. Sen lisäksi, että Pöyry on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen ratkaisuja, jotka keskittyvät kestävän kehityksen kolmeen osa-alueeseen talouteen, ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin haluamme hoitaa ja kehittää omaa liiketoimintaamme kestävällä ja vastuullisella tavalla. Pöyry-konsernissa termi yritysvastuu tarkoittaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun kantamista sekä tiukimpien eettisten sääntöjen noudattamista toimintojemme hallinnoinnissa. Tavoitteena on, että Pöyryä pidetään edelläkävijänä, joka asettaa odotuksia ja toimii suunnannäyttäjänä yritysten yritysvastuun alalla. yritysvastuun periaatteet Vuonna 2010 Pöyryn ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointi (ESG: environment, social, governance) koottiin yrityksen yritysvastuun periaatteiksi. Periaatteet muodostavat kehyksen, jonka kautta Pöyry sitoutuu yhtiönä ottamaan sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat huomioon organisaationsa hallinnointi- ja päätöksentekoprosesseissa. Pöyry tarkastelee taloudellista vastuuta liiketaloudellisesta näkökulmasta; tavoitteena on viime kädessä pöyryn yritysvastuun puitteiden kehittäminen Pöyry pyrkii olemaan yhteydessä kaikkiin sidosryhmiinsä ja kuuntelemaan niitä löytääkseen näiden odotukset täyttäviä ratkaisuja. Pöyry pitää sidosryhminään asiakkaita, sijoittajia, työntekijöitä, liikekumppaneita, kansalaisyhteiskuntaa, paikallisia ja kansallisia viranomaisia sekä hallintoelimiä. Pöyry on sitoutunut tiedottamaan yrityksen yritysvastuuseen liittyvistä merkittävistä asioista avoimesti ja oikea-aikaisesti. Yhtiö on sitoutunut parantamaan jatkuvasti vastuullisen toimintansa käytäntöjä, joita seurataan ja tarkistetaan säännöllisesti. Pöyryn toimitusjohtaja huolehtii yrityksen yritysvastuun toteutumisesta koko konsernissa. Kukin konsernin johtoryhmän jäsen varmistaa, että yritysvastuuta toteutetaan hänen omalla vastuualueellaan vaaditulla tavalla yrityksen yritysvastuun periaatteita noudattaen. Erillisen, toimintoja yhdistävän yritysvastuutyöryhmän tehtävänä on tuottaa ja kerätä tietoa jatkuvaa ja järjestelmällistä raportointia varten. tavoitteet VuOdELLE 2011 Vuonna 2011 pyrimme perustamaan ja kehittämään sisäisiä yritysvastuun seurantaja raportointiprosesseja. Tässä yhteydessä tehdään olennaisuusanalyysi, jossa määritellään tärkeimmät yritysvastuuta koskevat kysymykset seurannan ja raportoinnin indikaattoreiden priorisoimiseksi, ja laaditaan analyysi olennaisten yritysvastuuta koskevien näkökohtien nykytilasta. PÖYRY TUKEE AALTOYLiOPiSTON TUTKiMUSTA, KEHiTYSTä JA OPETUSTA Huippuosaamisen ja resurssien varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa on välttämätöntä Pöyryn menestykselle. Pöyry allekirjoitti vuonna 2010 yhteistyösopimuksen suomalaisen Aaltoyliopiston kanssa ja tukee näin yliopiston tutkimusta, kehitystä ja opetusta. Osana yhteistyösopimusta Pöyry on kevään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hyväksynyt lahjoitettavaksi euroa Aalto-yliopiston säätiöpääomaan. Aalto-yliopiston monitieteiset teemat digitalisaatiosta ja palveluista, energiaja luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä ihmislähtöisestä elinympäristöstä vastaavat Pöyryn strategisia tavoitteita. Yhteistyösopimuksella Pöyry haluaa osaltaan varmistaa edustamiensa alojen huippuosaamisen ja resurssit Suomessa myös tulevaisuudessa. 17

20 Hallinnointiperiaatteet Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan. Laatu ja rehellisyys leimaavat kaikkea toimintaamme. Toimintaperiaatteemme, Pöyry Way sekä muut politiikat ja toimintatavat määrittävät selkeästi odotuksemme toiminnallemme työnantajana, yrityksenä ja liikekumppanina. HALLiNNOiNTi JOHTAMiS- JA LiiKETOiMiNTARAKENNE Energia liiketoimintaryhmä Results Subteam Teollisuus liiketoimintaryhmä Yhtiökokous Toimitusjohtaja Risk & Compliance Subteam Hallitus Johtoryhmä Toimitusjohtaja Kaupunki ja liikenne liiketoimintaryhmä Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Yrityskauppojen alatoimikunta Konsernin tukitoiminnot Vesi ja ympäristö liiketoimintaryhmä Hallinnon alatoimikunta Liikkeenjohdon konsultointi liiketoimintaryhmä Ulkoinen tarkastus Tarkastusvaliokunta Sisäinen tarkastus LaInSäädäntö ja määräykset Pöyry Oyj:n hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lakeihin, emoyhtiö Pöyry Oyj:n yhtiöjärjestykseen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä Suomen Finanssivalvonnan ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla internet-sivuilta Selvitys Pöyryn hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla Pöyryn internet-sivuilta hallinnointi Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan ja hänen apunaan toimivan konsernin johtoryhmän kesken. Pöyry Oyj:n tytäryhtiöiden hallinnointia määräävät näiden kotipaikan lait sekä Pöyryn hallinnointiperiaatteet. LIIkEtOImInnan ORganISaatIORakEnnE Pöyryn liiketoiminta on jaettu viiteen (5) liiketoimintaryhmään: Energia, Teollisuus, Kaupunki & liikenne, Vesi & ympäristö ja Liikkeenjohdon konsultointi. Liiketoimintaryhmät on edelleen jaettu liiketoiminta-alueisiin ja liiketoimintayksiköihin. Liiketoimintaryhmien johtajat ovat konsernin johtoryhmän jäseniä. Liiketoiminnan tukitoiminnot on järjestetty konsernitasolla. Taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta, strategiasta, yritysostoista ja suurten projektien toiminnoista sekä lakiasioista ja riskienhallinnasta vastaavat johtajat kuuluvat konsernin johtoryhmään. Muiden tukitoimintojen johtajat raportoivat jollekin näistä johtajista. Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat Pöyryn toimitusjohtajalle. icc JA FiDiC Pöyry on sitoutunut noudattamaan korruptionvastaisia standardeja kansainvälisen kauppakamarin (international Chamber of Commerce - icc) ja international Federation of Consulting Engineersin (FiDiC) jäsenenä. WEF PACi Pöyry tukee maailmanlaajuista korruptionvastaista toimintaa ja on marraskuussa 2010 liittynyt World Economic Forumiin Partnering against Corruption initiative (PACi). World Economic Forum on riippumaton kansainvälinen organisaatio joka pyrkii parantamaan maailman oloja sitouttamalla johtohenkilöitä yhteisöihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan globaaleihin, aluekohtaisiin ja teollisiin toimintasuunnitelmiin. 18

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 211 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2. 212 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-joulukuu 211 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-joulukuu 211 numeroina Osinkoesitys

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.4.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 1 ESITYSLISTA 2 TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 5.4.2011 3 KONSERNIN STRATEGIA JA ORGANISAATIO YHTEENVETO VUODESTA 2010 Milj. EUR IV/2010 IV/2009 I-IV/2010 I-IV/2009 Liikevaihto 60,4 51,4 269,4 234,6 Raportoitu

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 212 OSAVUOSIKATSAUS Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-kesäkuu 212 lyhyesti Tammi-kesäkuu 212 numeroina Näkymät Liitteet Q2/212 PRESENTATION 2 TAMMI-KESÄKUU 212 LYHYESTI Q2/212 PRESENTATION

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Pörssisäätiön Pörssi-illat Kevät 2015 Mikko Puolakka, Chief Financial Officer Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammikuu Kesäkuu Date Pöyry PowerPoint presentation template

Osavuosikatsaus. Tammikuu Kesäkuu Date Pöyry PowerPoint presentation template Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu 27 2 Taloudelliset tavoitteet Kannattavuus 23 24 25 26 1-6/6 1-6/7 FAS Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,8 3,9 38,6 5,2 2,9 33,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,7 21,4

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 3.2.2011 Tilinpäätöstiedote 2010 Tammi joulukuun 2010 talousluvut 3.2.2011 3 Keskeistä tammi joulukuun 2010 katsauksessa Markkinoiden piristyminen jatkui kaikissa segmenteissä

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot