Pöyry Oyj. Vuosikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöyry Oyj. Vuosikertomus 2010"

Transkriptio

1 Pöyry Oyj Vuosikertomus 2010

2 Visio: Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee kestävän kehityksen ratkaisuja yhä monimuotoisemmassa maailmassa. 02 Vuosi 2010 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Projekteja 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 The Pöyry Way 12 Liiketoimintaympäristö ja strategia 14 Strategiset prioriteetit 15 Strategian toteutus 16 Yritysvastuu 18 Hallinnointiperiaatteet 20 Riskien hallinta 22 Pöyry työyhteisönä 24 Kestävä kehitys 26 Taloudellisen arvon jakaminen 28 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 34 Laaja tuloslaskelma 34 Rahavirtalaskelma 35 Tase 36 Laskelma oman pääoman muutoksista 37 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 60 Tunnusluvut 64 Osakkeet ja osakkeenomistajat 68 Emoyhtiön tilinpäätös 72 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 73 Tilintarkastuskertomus 74 Hallitus 76 Johtoryhmä 78 Sijoittajatietoa 79 Vuosikooste

3 Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Laatu ja luotettavuus toimintamme ydinajatuksena tarjoamme asiakkaillemme alan parasta liikkeenjohdon konsultointia, kokonaisratkaisuja sekä suunnittelua ja valvontaa. Syvällinen toimialaosaamisemme käsittää energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristöalat. Pöyryllä on palveluksessaan asiantuntijaa, ja paikalliskonttoriverkosto ulottuu noin 50 maahan. Pöyryn liikevaihto vuonna 2010 oli 682 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V). 1

4 Vuosi 2010 lyhyesti Pöyry muutti vuoden 2010 alussa liiketoimintarakennettaan vastaamaan paremmin vuoden 2009 lopussa julkaistua visiota. Uuden rakenteen mukaiset liiketoimintaryhmät ovat Energia, Teollisuus, Kaupunki ja liikenne, Vesi ja ympäristö sekä Liikkeenjohdon konsultointi. Maailmantalouden epävarmuus piti investointikysynnän alhaisena vuonna Vuoteen 2009 verrattuna saadut tilaukset kehittyivät kuitenkin myönteisesti ja tilauskanta oli vuoden 2010 lopussa 8 prosenttia korkeampi kuin vuonna Tilauskannan kehitys oli erityisen vahvaa Teollisuus-liiketoimintaryhmässä, jossa tilauskanta vuoden lopussa oli 68 prosenttia korkeampi kuin vastaavana ajankohtana Tilauskanta kasvoi myös Energialiiketoimintaryhmässä (+7 %), Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmässä (+7 %) ja Liikkeenjohdon konsultointi - liiketoimintaryhmässä (+ 27 %). Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmän tilauskanta laski hieman (-4 %) vuoteen 2009 verrattuna. Tilauskannan kasvusta huolimatta Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyys heijastui liikevaihdossa, joka oli 682 miljoonaa euroa ja pysyi vuoden 2009 tasolla (674). suurten projektien vähyys sekä alhaisena pysytellyt kapasiteetin käyttöaste rasittivat kannattavuutta. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 17,3 miljoonaa euroa (22,5) ja 2,5 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto 11,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulujen jälkeen oli 5,8 miljoonaa euroa (11,6) ja 0,9 (1,7) prosenttia liikevaihdosta. osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,11). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuoden 2010 osingoksi 0,10 euroa (0,10). Konsernin tase säilyi vahvana. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 3,5 prosenttia (-10,5). Konsernin strategian tarkastelutyö saatiin valmiiksi kesällä. strategia perustuu vuoden 2009 lopussa julkaistuun visioon ja siinä otetaan huomioon Pöyryn markkinaympäristössä viime vuosina tapahtuneet muutokset. strategiassa on määritelty keskeiset prioriteetit vuosille : Keskeiset toimialat ja maantieteelliset alueet synergiset palvelut Liiketoimintaportfolion kehittäminen Kasvun mahdollistajat Tukeakseen strategian toteuttamista Pöyry käynnisti lokakuussa 2010 konserninlaajuisen toiminnan tehostamisohjelman. ohjelman avulla pyritään parantamaan toimintojen tehokkuutta ja laatua niin, että asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. ohjelma toteutetaan vuosina ja se pitää sisällään toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointia, ydinprosessien kehittämistä sekä panostamista osaamisen kehittämiseen. Konsernin suomen toiminnoissa toteutettiin loppuvuonna 2010 yhteistoimintaneuvottelut osana toiminnan tehostamisohjelmaa. Neuvottelujen tuloksena päädyttiin kapasiteetin vähennykseen, joka koski noin 400 henkilöä. sopeuttamistoimenpiteet koostuivat myös eläkejärjestelyistä ja mahdollisista uudelleensijoittumisista sekä jossain määrin lomautuksista kapasiteetin sopeuttamiseksi. Liiketoimintaa tukevien prosessien kehitystä jatketaan suomessa ja parannetun toimintamallin odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Vuoden 2010 lopussa oli toteutettu noin kaksi kolmasosaa toimenpiteistä, jotka tähtäävät vuositasolla 15 miljoonan euron liikevoiton parannukseen. TaLoUdELLisET TaVoiTTEET toteutunut 2010 Liikevaihdon kasvu 15% p.a. 1,2 % Vuosi 2010 heijasti Pöyryn liiketoiminnan jälkisyklisyyttä; liikevaihto säilyi vuoden 2009 tasolla. Liikevoittomarginaali liiketoimintaryhmittäin minimi 8 %, keskipitkä aikaväli minimi 10 %, pitkä aikaväli Konserni 0,9 % alhaisena pysytellyt kapasiteetin käyttöaste sekä uudelleenjärjestelykulut rasittivat kannattavuutta. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20 % tai enemmän 2,6 % Kannattavuustunnusluvut jäivät selvästi tavoitteista. Osakekohtainen tulos, kasvu 15 % tai enemmän negatiivinen Velkaantumisaste, % 30 % tai vähemmän 3,5 % Osinkosuhde 50 % tai enemmän - Vuoden 2010 osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,11 euroa vuonna 2009). Nettovelkaantumisaste parani vuoden loppua kohden ja oli selvästi alle asetetun maksimitason. osinkoehdotus 0,10 euroa osakkeelta. Efektiivinen osinkotuotto 1,1 prosenttia. 2

5 Laajempi kuvaus konsernin vuoden 2010 tapahtumista ja tuloskehityksestä hallituksen toimintakertomuksessa sivuilla Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto (uudelleenjärjestelykulujen jälkeen) milj. euroa milj. euroa milj. euroa % Suunnittelu ja konsultointi Liikevoitto, milj. euroa Kokonaistoimitukset Liikevoitto, % Voitto ennen veroja ja tilikauden voitto Tulos/osake ja osinko/osake Sijoitetun pääoman tuotto milj. euroa 120 euroa % % 1, , ,9 0, ,3 0,0 * ) Voitto ennen veroja Tilikauden voitto EPS Osinko/osake, euroa Osinko/tulos, % * ) Hallituksen esitys Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste Henkilöstö vuoden lopussa (kokopäiväisiä) % milj. euroa % Osakepääoma Nettovelat Nettovelkaantumisaste, % 3

6 Liiketoimintaryhmät keskeiset OSaamISaLuEEt EnERgIa Lämpövoima Ydinvoima Vesivoima Energian siirto ja jakelu Öljy ja kaasu Energia-liiketoimintaryhmän palveluihin kuuluvat monipuoliset energia-alan suunnittelu- ja toteutusprojektit, projektin johto ja tekniset neuvonantopalvelut. Liiketoimintaryhmän painopistealueita ovat lämpövoima, ydinvoima, vesivoima, energian siirto ja jakelu sekä öljy ja kaasu. teollisuus Metsä- ja paperiteollisuus Kemianteollisuus Mineraalien käsittely Teollisuus-liiketoimintaryhmä tarjoaa teknistä konsultointia, suunnittelua, projektien johto- ja toteutuspalveluita sekä pitkäaikaisia yhteistyöpalveluita teollisuudelle. Liiketoimintaryhmä on johtava metsäteollisuuden konsultointi- ja suunnittelupalveluiden tarjoaja maailmassa. Lisäksi palveluja tarjotaan myös muihin teollisuuslaitoksiin ja prosesseihin, kuten kemianteollisuuteen ja mineraalien käsittelyyn. kaupunki & LIIkEnnE Kadut ja tiet Raideliikenne ja kaupunkien julkinen liikenne Tunnelit ja muut maanalaiset rakenteet Kiinteistöt ja rakentaminen Kaupunki & liikenne -liiketoimintaryhmä tarjoaa kattavia ratkaisuja ja palveluja projektien suunnittelusta toteutukseen. Liiketoimintaryhmän osaamisalueita ovat esim. kadut ja tiet, raideliikenne, kaupunkien julkinen liikenne, tunnelit ja muut maanalaiset rakenteet sekä kiinteistöt ja rakentaminen. VESI & ympäristö Vesi Jätevesi Jätteet Ympäristö Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmä keskittyy konsultointiin ja projektin kehittämiseen, suunnitteluun, projektinhallintaan ja rakennustoiminnan kehittämiseen. Liiketoimintaryhmä keskittyy myös vesi-, jätevesi- sekä jätteenkäsittelysektorin tehtaiden toiminnan aikaisiin käytön ja ylläpidon palveihin. Ympäristöpalvelut kattavat tekniset ratkaisut, ympäristövaikutusten arvioinnin sekä riskien analysoinnin. LIIkkEEnjOhdOn konsultointi Energia Metsäteollisuus Muu prosessiteollisuus Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän korkeatasoiset liikkeenjohdon konsultoinnin ja neuvonantopalvelut kattavat energia-alan, metsäteollisuuden ja prosessiteollisuuden koko arvoketjun. Pöyryn liikkeenjohdon konsultointi tarjoaa asiakkaille lisäarvoa yhdistämällä strategioiden, markkinoiden ja teknologisen osaamisen. 4

7 Laajempi kuvaus liiketoimintaryhmien vuoden 2010 tapahtumista ja tuloskehityksestä hallituksen toimintakertomuksessa sivuilla Lue lisää Pöyryn liiketoimminnasta merkittävimmät uudet projektit 2010 OSuuS konsernin LIIkEVaIhdOSta avainluvut (Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja) 6,1 milj. euron vesivoimaprojekti Sri Lankassa Yhteensä 9,2 milj. euron pumppuvoimalaitosprojektit itävallassa 3 milj. euron jätevoimalaprojekti Kiinassa Yhteensä 15 milj. euron kombilaitosprojektit Thaimaassa 25 % Milj. euroa Liikevaihto 193,2 173,9 171,2 Liikevoitto 25,1 7,8 6,4 Liikevoitto % 13,0 4,5 3,7 Tilauskanta 182,0 171,0 183,2 Henkilöstö * milj. euron kartonkitehdasprojekti iso- Britanniassa Yhteensä 14,8 milj. euron sellutehdasprojektit Brasiliassa Noin 5 milj. euron kaivosprojekti Suomessa 5 milj. euron alumiinivalssaamoprojekti Brasiliassa 23 % Milj. euroa Liikevaihto 271,8 162,0 159,8 Liikevoitto 49,4-3,5-6,3 Liikevoitto % 18,2-2,2-3.9 Tilauskanta 82,4 39,3 66,0 Henkilöstö * Yhteensä 14 milj. euron suurnopeusjunarataprojektit Kiinassa 6,1 milj. euron tunneliprojekti Meksikossa 3,5 milj. euron suurkaupunkialueen raideliikenneprojekti Brasiliassa 29 % Milj. euroa Liikevaihto 179,1 184,5 197,2 Liikevoitto 16,3 15,5 18,5 Liikevoitto % 9,1 8,4 9,4 Tilauskanta 176,4 194,8 187,6 Henkilöstö * milj. euron jäteveden käsittelylaitosprojekti Kolumbiassa 1,4 milj. euron tulvasuojeluprojekti Tshekin tasavallassa 12 % Milj. euroa Liikevaihto 87,6 86,5 79,3 Liikevoitto 4,2 5,1 1,9 Liikevoitto % 4,8 6,0 2,4 Tilauskanta 76,8 62,3 66,5 Henkilöstö * Ydinvoiman ja uusiutuvan energian käytön strategiaprojekti Saudi Arabiassa Bioenergian arvoketjuun liittyviä projekteja eri puolilla maailmaa Toiminnan tehostamiseen liittyviä projekteja Pohjois-Amerikassa sekä näiden palveluiden jalkauttaminen myös Eurooppaan Metsäresursseihin liittyviä projekteja, sisältäen omaisuuden arvottamista sekä kehityshankkeita 11 % Milj. euroa Liikevaihto 90,0 68,5 73,6 Liikevoitto 11,0 1,2 1,7 Liikevoitto % 12,2 1,8 2,3 Tilauskanta 21,1 18,0 22,9 Henkilöstö * * Kokopäiväisiä vuoden lopussa 5

8 Projekteja StOckmann-taVaRataLO pietarin nevski centerissä projektin tyyppi: Tavaratalo asiakas: Stockmann Oyj kerrosala: m² Budjetti: 170 miljoonaa euroa Pöyry on hoitanut arkkitehtisuunnittelun ja rakennustöiden johdon Pietariin rakennettua uutta eleganttia Stockmann-tavarataloa varten. Pietarissa vuodesta 1993 toiminut Stockmann on vahvistanut asemiaan kaupungissa avaamalla uuden kauppakeskuksen Nevski Centeriin. Sijainti Vosstanija-aukiolla Nevski Prospekt -pääkadun varrella on erinomainen, ja sinne on hyvät kulkuyhteydet jalkaisin, autolla, maanalaisella tai junalla. Suuressa kauppakeskuksessa on Stockmannin tavaratalo ja yli 40 laadukasta boutique-myymälää kuudessa kerroksessa, herkkumyymälä, pysäköintitilat yli 500 autolle, elintarvikeosasto, erilaisia kahviloita, kattoterassilla sijaitseva ravintola sekä baari, kuntokeskus ja kauneuskylpylä. Rakennuksen kruunaavat kaksi modernia toimistokerrosta, joista on loistava näköala yli kaupungin kattojen. Ostoskeskus sulautuu erinomaisesti Pietarin vanhaan keskustaan, missä muut rakennukset ovat peräisin 1900-luvun alkupuolelta. Rakennusteknisenä erikoisuutena on ns. topdown-menetelmällä rakennettu maanalainen pysäköintitila. Tavaratalo avattiin marraskuussa gotthardin alptransit-pohjatunneli, SVEItSI tyyppi: 57 km pitkä kahdesta erillisestä tunnelista koostuva suurten nopeuksien rautatietunneli asiakas: AlpTransit Gotthard AG Gotthardin tunneli avaa Sveitsin kautta kulkevan nopean rautatieyhteyden Pohjois- ja Etelä-Euroopan välille. Tämä Erstfeldistä Bodioon ulottuva 57 km:n mittainen kaksoistunneli mahdollistaa suurnopeusjunaliikenteen Alppien yli. Syvimmillään tunneli kulkee yli m:n syvyydessä vuoren sisällä. Pöyry toimittaa tähän valtavaan projektiin ympäristökonsultointia, tunnelisuunnittelua, sähkömekaanista suunnittelua sekä raidejärjestelmiin, turvallisuuteen sekä ilmanvaihtoon liittyviä asiantuntijapalveluja. 15 lokakuuta 2010 tapahtui Gotthardin tunnelin läpimurto, asettaen näin rautatietunnelien uuden maailmanennätyksen. Kuva julkaistu AlpTransitin luvalla. nam ngum 2 - VESIVOImapROjEktI, LaOS tyyppi: Pato ja vesijärjestelmä sähköntuotantoa varten asiakas: Nam Ngum 2 Power Company Ltd. tuotantokapasiteetti: 615 MW käyttöönotto: 2011 Nam Ngum 2 -vesivoimaprojekti sijaitsee Laosissa, noin 35 km nykyisestä Nam Ngum 1 -padosta yläjuoksulle päin. Se on Mekongjoen tärkeän sivuhaaran Nam Ngum -joen varrella. Pöyry on ollut mukana projektin kehitystyössä vuodesta 1994 lähtien, jolloin aluksi tehtiin toteutettavuustutkimus. Vuonna 2004 Nam Ngum 2 Power Company Ltd valtuutti Pöyryn toimimaan itsenäisenä suunnittelijana projektin toteutusvaiheessa. Voimalaitoksen rakennustyöt saatiin valmiiksi vuonna 2010 budjetin mukaisesti, ja kaikki kolme 205 MW:n tehoista turbiini-generaattoriyksikköä läpäisivät käyttöönottotestit etuajassa joulukuussa Projekti, jonka kokonaisteho on 615 MW, toteutetaan tuottamaan energiaa Thaimaan sähköverkkoon, ja laitoksen tuottama sähkö myydään Thaimaan energiatuotantoviranomaiselle EGATille. 6

9 Lue lisää Pöyryn projekteista nikkelisulfidiesiintymän ja SuOmEn historian SuuRImpIIn kuuluvan mineraalilöydöksen kehittäminen projektin tyyppi: Engineering and project services for nickel/copper concentrator project asiakas: Kevitsa Mining (First Quantum Minerals Ltd) kokonaisinvestointi: arviolta 400 milj. USD Start-up: tavoite 2012 Kevitsa ja Pöyry solmivat kesäkuussa 2010 sopimuksen suunnittelu- ja projektipalveluista. Palvelusopimuksen puitteissa Pöyry auttaa FQML:ää (First Quantum Minerals Ltd.) saavuttamaan projektitavoitteensa, joihin sisältyy asianmukaisten turvallisuuskäytäntöjen ja ympäristösäännösten noudattaminen. Pöyry toimittaa suunnittelu- ja projektipalvelut Kevitsan nikkeli-/kuparirikastamoprojektiin. Kevitsan nikkeli- ja kobolttikaivos sijaitsee 140 kilometriä Rovaniemeltä pohjoiseen. Se on yksi maailman suurimmista koskemattomista nikkelisulfidiesiintymistä, josta lisäksi saadaan sivutuotteena merkittäviä määriä kuparia, kobolttia ja platinaa. Koko kaivoshankkeen investointikustannusten on arvioitu olevan kaikkiaan 400 miljoonaa dollaria. Mineraalien kaupallisen tuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2012 puolivälissä. kamerunilaisen ngodin VESIVOImahankkEEn ympäristö- ja SOSIaaLIStEn VaIkutuStEn arviointi projektin kestoaika: Sijainti: Ngodin vesivoimalatyömaa, Sanagajoki Kamerunissa patoallas: 100 km² Vesivoimalaitos: 80 m, 1200 to 1400 m3/s, Electricity transported through two 400 kv electric lines Pöyry vastaa hankkeen toteutuksesta sekä sosiaalisten ja ympäristövaikutusten tutkimisesta yhdessä ifc:n (international Finance Cooperation) ja iha:n (international Hydropower Association) kanssa sekä Kamerunin lainsäädännön vaatimusten ja omistajan ohjeistuksen mukaisesti. Hankkeen olennaisia piirteitä ovat biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, väestön uudelleen asuttaminen ja hankkeen hiilijalanjäljen minimoimiseen ja kompensoimiseen tähtäävät suositukset (ml. hiilinielut). Tasapainoista kestävää kehitystä koskevan visionsa mukaisesti Pöyry laskee suunnitteluvaiheessa hankkeen ympäristönsuojelulliset ja sosiaaliset kustannukset, joihin vaikuttaa patoaltaan suunniteltu pinnankorkeus. Laskelmissa otetaan huomioon sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset (ml. kasvihuonekaasupäästöt). Vuonna 2010 Pöyry järjesti julkisen kuulemisprosessin, hankkeen HSE-seurannan sekä käynnisti projektialueen eläimistöä ja kasvilajistoa koskevan kattavan selvitystyön. ELdORadO celulose E papel -SELLuLOOSat E hdas BRaSILIaSSa projektin tyyppi: Pulp mill asiakas: Eldorado Celulose e Papel Ltda Eldorado Celulose e Paperl Ltda rakentaa tehtaan, joka tuottaa markkinoille vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia valkaistua eukalyptusselluloosaa. Selluloosatehdas rakennetaan Brasilian Mato Grosso do Sul -osavaltioon. Tehtaan toiminta-ajatus perustuu parhaiden saatavissa olevien tekniikoiden ja parhaiden ympäristönsuojelukäytäntöjen soveltamiseen, eli se vastaa tekniikan uusinta kehitysastetta. Projektia varten laaditut tekniset ja ympäristönsuojelulliset kriteerit perustuvat kansainvälisiin normeihin ja standardeihin ja pääasiassa Brasiliasta saatuihin kokemuksiin. Tämä mahdollistaa sen, että tehdas tuottaa enemmän, vaikka se kuluttaa vähemmän luonnonvaroja, sen tuotantokustannukset ovat alhaiset, sen ympäristövaikutuksia kyetään jatkuvasti pienentämään ja työtapaturmien vaara on mahdollisimman pieni. Pöyry on ollut mukana projektissa maaliskuusta 2010 lähtien, kun Eldorado solmi Pöyryn kanssa sopimuksen laitoksen infrastruktuurin esisuunnittelu- ja valmistelutöistä. Tammikuussa 2011 Pöyry sai myös tilauksen sellutehtaan perus- ja detaljisuunnittelusta 7

10 Toimitusjohtajan katsaus Hyvät osakkeenomistajat ja lukijat, Vuosi sitten julkistimme vuoteen 2020 ulottuvan uuden visiomme, jonka jälkeen alkaneen strategian tarkastelutyön saimme valmiiksi kesällä Liiketoiminnallisesti haastavaan vuoteen on sisältänyt myös runsaasti onnistumisia ja tärkeitä kehitysaskeleita. Toimialamme pitkän aikavälin trendit ovat myönteisiä ja Pöyryllä on edessään hienoja mahdollisuuksia. Sekä henkilöstömme että asiakkaamme ovat ottaneet uuden visiomme innolla vastaan ja työskentelemme aktiivisesti monien liiketoimintaamme vahvistavien hankkeiden parissa. Yhtiönä Pöyry on riippuvainen asiakkaidensa investoinneista. Monet ydinliiketoiminnoistamme ovat luonteeltaan jälkisyklisiä. Tilivuoden 2010 alkaessa olimme varovaisen optimistisia investointien vähittäisen elpymisen suhteen palvelemillamme maantieteellisillä alueilla. Jälkikäteen arvioiden on selvää, että kysynnän epävarmuus lyhyellä aikavälillä, tietyt sääntelyyn liittyneet epävarmuustekijät tai yksinkertaisesti kilpailukykyisen rahoituksen puute lykkäsivät monia asiakkaidemme projekteja. Haasteista huolimatta on tärkeää huomata, että Pöyry menestyi voittamalla merkittäviä uusia toimeksiantoja ja rakentamalla monia edellytyksiä tulevaisuuden kasvulle. SaImmE merkittäviä uusia projekteja Pöyryn Teollisuus-liiketoimintaryhmä on maailman johtava metsäteollisuuden suunnittelija. Vuonna 2010 voitimme kaikki Latinalaiseen Amerikkaan rakennettavien uusien sellutehtaiden perussuunnitteluprojektit. Useista tekijöistä johtuen nämä projektit eivät kuitenkaan siirtyneet vielä toteutusvaiheeseen. Tällä oli heikentävä vaikutus Teollisuusliiketoimintaryhmän kapasiteetin käyttöasteeseen detaljisuunnittelussa ja rakentamisen projektihallinnassa. Euroopassa ja Venäjällä käynnistyi vain yksi uusi keskisuuri sellu- ja paperisektorin projekti. Teollisuus-liiketoimintaryhmän strategiana on laajentua muille liitännäisille teollisuudenaloille. Olimme tyytyväisiä, että voitimme kaksi tärkeää mineraalien käsittelyprojektia Suomessa ja Brasiliassa. Energia-liiketoimintaryhmässä vesivoima sekä sähkön siirto- ja jakeluliiketoiminnot menestyivät hyvin saaden kiitettävästi lisää tilauksia. Unkarilaisen ETV-Erötervin oston myötä vahvistimme edelleen menestyksekkäästi ydinvoima- sekä energiansiirto- ja jakeluliike- Vuonna 2010 suunnittelukapasiteetin ylitarjonta lisäsi kilpailua monilla markkinoilla. Pöyrylle tämä tarkoitti sitä, että emme yltäneet tavoiteltuun kapasiteetin käyttöasteeseen. Lopputulos näkyy epätyydyttävässä taloudellisessa tuloksessamme, johon vaikuttivat myös tarve toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja niistä aiheutuneet merkittävät kertaluontoiset kulut. Konsernin liikevaihto oli 682 miljoonaa euroa (674 miljoonaa euroa). Toisin kuin vuonna 2009 muut liiketoimintamme eivät pystyneet kompensoimaan Teollisuus-liiketoimintaryhmän tappiollista tulosta. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 17,3 miljoonaa euroa (22,5 miljoonaa euroa). Kun mukaan lasketaan 11,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, liikevoittomme oli 5,8 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa). Yhtiömme tase pysyi vahvana. Nettovelkaantumisasteemme oli vuoden lopussa 3,5 prosenttia. 8

11 toimintojamme. Energia-liiketoiminnan muista alueista erityisesti öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia kärsivät asiakkaiden alhaisesta investointiaktiivisuudesta. Erityinen pettymys oli Filippiineillä maaliskuussa 2010 voitetun 46 miljoonan euron EPC-bioenergiahankkeen aloituksen viivästyminen. Kaupunki ja liikenne -liiketoimintaryhmä jatkoi kasvuaan. Tilauskanta ja kapasiteetin käyttöaste pysyivät hyvällä tasolla ja pystyimme voittamaan monia suunnittelu- ja valvontaprojekteja Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla. Pöyryn suunnittelupalveluita hyödyntävässä Gotthardin tunneliprojektissa Sveitsissä saavutettiin lokakuussa tärkeä merkkipaalu, kun maailman pisin tunneli saatiin puhkaistua koko 57 kilometrin matkalta. Marraskuussa juhlistimme Stockmannin uuden tavaratalon avajaisia Venäjällä Pietarissa, jossa Pöyry vastasi arkkitehtisuunnittelusta, projektinjohdosta ja työmaavalvonnasta. Kuntien lisääntyneet säästötoimenpiteet vaikeuttivat liiketoimintaa vesi ja ympäristö -sektorilla, mikä näkyi erityisesti Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmän Suomen toiminnoissa. Merkittävistä kansainvälisistä projekteista valmistui jätevedenpuhdistamo Unkarin Budapestissä, jossa Pöyry vastasi projektinhallinnasta. Liikkeenjohdon konsultointi sai onnistuneesti päätökseen 450 asiantuntijan integroinnin yhteen liiketoimintaryhmään. Energiasektoriin liittyneiden konsultointitoimeksiantojen kysyntä pysyi vakaana, kun taas metsäteollisuuteen liittyvät hankkeet elpyivät hitaasti. LOImme pohjan kannattavalle kasvulle Aloitimme vision julkistamisen jälkeen strategian tarkastelutyön, jonka saimme valmiiksi kesällä Tavoittelemme kannattavaa kasvua keskittymällä ydinliiketoimintoihimme ja -alueisiimme, investoimalla suuriin projekteihin liittyvien voimavarojemme kehittämiseen ja aktiiviseen liiketoimintaportfoliomme hallintaan. Käynnistimme lokakuussa monivuotisen toiminnan tehostamisohjelman parantaaksemme pitkän aikavälin kilpailukykyämme. Vuoden 2010 aikana havaittiin selvästi, että toistaiseksi suunnittelupalveluiden kysyntä laskisi Suomessa. Siksi olimme pakotettuja vähentämään kapasiteettiamme noin 400 henkilöllä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pöyry-konserni pysyy selvästi suurimpana konsultoivana suunnitteluyhtiönä Suomen markkinoilla. Kehitimme edelleen suunnittelukeskusmalliamme vahvistamalla voimavarojamme Kouvolassa (Suomi), Lodzissa (Puola), Jinanissa (Kiina) ja Sao Paolossa (Brasilia). Osana strategiaamme ja vauhdittaaksemme kasvuamme käynnistimme neljä konsernin laajuista kehityshanketta suurten projektien, myynnin ja markkinoinnin, työskentelytapojen ja thought leadership -alueilla. Teimme myös hankintatoimen ja projektihallinnan osaamista vahvistavia toimenpiteitä suurten projektien alueilla. Thought leadership -alueella tärkeä aloite on tiedonjako- ja verkostoitumisalustamme Allekirjoitimme myös yhteistyösopimuksen Aalto-yliopiston kanssa vuonna työskentelemme tasapainoisen kestävän kehityksen puolesta Liitämme kestävän kehityksen määritelmän resurssien käytön tehokkuuteen. Haluamme kehittää veden, energian ja materiaalien käytön sekä toimitusketjun tehokkuutta investointiprojekteissa ja löytää optimaalisen tasapainon taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten tekijöiden välillä. Uusi vuosikertomuksemme sisältää ensimmäistä kertaa yleiskatsauksen yritysvastuuseen Pöyryn näkökulmasta. Visioomme liittyen arvioimme uudelleen arvopohjamme prosessissa, johon osallistui satoja Pöyryn työntekijöitä kaikista maanosista. Prosessin lopputuloksena julkistimme syyskuussa Pöyry Wayn. Se huomioi perimämme ja kulttuurimme sekä ainutlaatuisen tavan, jolla me Pöyryllä haluamme työskennellä niin yhtiön sisällä kuin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Pöyryn menestys perustuu vankkaan asiantuntemukseen ja vahvoihin tiimeihin. Olemme yhteistyökykyisiä, ammattimaisia, innovatiivisia ja vastuullisia. Vuonna 2010 päivitimme myös toimintaperiaatteemme (Code of Conduct). tunnistamme tulevaisuuden mahdollisuudet Näin uuden tilivuoden alussa näemme rohkaisevia merkkejä vaiheittaisesta elpymisestä erityisesti Teollisuus- ja Energialiiketoimintaryhmien markkinoilla. Brasilian ensimmäinen uusi selluinvestointi, Eldorado, on siirtymässä toteutusvaiheeseen. Lisäksi olemme tyytyväisiä vuoden 2010 alussa Brasilian Três Barrasissa voitetusta tärkeästä referenssiprojektista MWV Rigesa Ltda:lle. Toimeksianto sisältää seuraavat sopimukset: EPC Open Book -kokonaistoimitus tehtaan päälaiteosastojen yhdistämisestä, kokonaistoimituksen toteutuksen EPCM-palvelut sekä asiakkaan projektissa tarvitsemat projektinjohtopalvelut. Pöyryn sopimusten kokonaisarvo on noin BRL 325 miljoonaa (noin 144 miljoonaa euroa). Rigesa-projekti vahvistaa Pöyryn asemaa markkinoiden johtavana EPCM/EPCtyyppisten suunnittelu- ja projektipalveluiden toimittajana metsäteollisuuden asiakkaille. Haluan kiittää erityisesti henkilöstöämme heidän suurista ponnisteluistaan korkealaatuisten palveluiden tuottamisessa asiakkaillemme ja samaan aikaan toteutetuista monista toimenpiteistä, jotka parantavat yhtiön kannattavuutta ja tukevat kasvua. Lisäksi haluan kiittää asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja muita sidosryhmiämme heidän sitoutumisestaan Pöyryyn tänä haastavana vuonna. Me Pöyryllä olemme innoissamme tulevaisuuden mahdollisuuksista, varmoja kyvyistämme ja sitoutuneita palvelemaan asiakkaitamme, mistä hyötyvät niin henkilöstömme, osakkeenomistajat kuin muut sidosryhmät. Heikki Malinen Toimitusjohtaja 9

12 The Pöyry Way Vuonna 2010 otimme suuren askeleen eteenpäin toimintatapamme määrittelemiseksi. Loimme Pöyrylle uuden arvopohjan, joka yhdistää vaiheikkaan historiamme ja uudet toimintatapamme. Tätä kutsumme nimellä Pöyry Way. Pöyry Way -hanke alkoi vuoden 2009 puolivälissä, kun käynnistimme työn visiomme määrittelemiseksi vuodelle Tällöin kävi selväksi, että meidän oli arvioitava toimintatapamme uudelleen. Ulkoisina vaikuttimina olivat väestörakenteen muutos, talouden taantuma ja alati muuttuva markkinaympäristö. pyrimme yhdessä EtEEnpäIn Aikomuksemme oli perustaa Pöyrylle uusi toimintatapa ottamalla työhön mukaan ihmisiä organisaation eri tasoilta ja eri maista. Lähes vuoden kestäneeseen prosessiin osallistui satoja eri kansallisuuksien, kokemusten ja ikäryhmien edustajia ympäri maailmaa. Prosessin eri vaiheissa järjestettiin työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joissa haluttiin koota yhteen ja löytää uuden toimintatapamme kannalta oleelliset elementit. Prosessin edetessä kävi selväksi, että voidaksemme ottaa tuon muutoksen askeleen visiomme saavuttamiseksi, oli meidän ymmärrettävä ainutlaatuiset ja rikkaat tekijät yrityskulttuurissamme, jotka vievät meitä eteenpäin ja tuovat meille menestystä jatkossakin. uusi pöyry Way Syntyy Konserninlaajuisen työn tuloksena syntyi uusi Pöyry Way, joka koostuu kahdesta osasta: Pöyry Fundamentalseista ja Pöyry Principleistä. Pöyry Way otettiin käyttöön globaalisti syyskuussa 2010 ja on sen jälkeen menestyksekkäästi tuotu osaksi sisäisiä prosesseja. pöyry fundamentals Pöyry on yhtä kuin sen ihmiset. Toimintamme perustu ihmisiin, ja menestyksemme tulee työntekijöidemme ammattitaidon, kokemuksen, sitoutuneisuuden ja osaamisen kautta. Pöyry Fundamentalsit toimivat Pöyry Wayn perustana, johon kiteytyvät ainutlaatuiset ominaisuutemme. Se tarkoittaa kulttuuriamme, perintöämme ja yrityksemme henkeä. Se on tähänastisen menestyksemme kulmakivi ja visiomme toteuttamisen lähtökohta. Voidaksemme todella ymmärtää Pöyry Fundamentalsit on meidän katsottava menneeseen ja tunnistettava ne elementit, jotka ovat muokanneet meistä sen, mitä tänään olemme. Pöyry sai alkunsa yhden miehen unelmasta, ja Jaakko Pöyryn henki ja päättäväisyys ohjaavat edelleen yhtiötämme. Olemme alusta lähtien painottaneet läheisen yhteistyön tärkeyttä asiakkaidemme kanssa ja tähdänneet parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Haastavat projektimme edellyttävät tiimityötä, vahvaa osaamista ja halua nähdä hieman pidemmälle. Olemme aina hakeneet kyvykkäimpiä työntekijöitä ja rohkaisseet avoimuuteen ja oma-aloitteisuuteen. Jo ensimmäisten kymmenen toimintavuoden aikana Pöyryllä pidettiin monipuolisuutta ja globaalia toimintaa tärkeinä. Monipuolisuus antoi meille mahdollisuuden toimia eri näkökulmien, kulttuurien ja taustojen keskellä positiivisella ja kasvua vaalivalla tavalla. Se on välttämätöntä pyrkiessämme ratkomaan niitä monitahoisia ongelmia, joita kohtaamme sekä globaalisti että paikallisesti. Yhtiömme kasvaessa olemme aina painottaneet paikallisten kulttuurien ja tarpeiden ymmärtämistä. Me olemme Pöyryllä ylpeitä historiastamme ja uudesta toimintatavastamme Pyöry Waystä. Ne ohjaavat toimintaamme visiomme saavuttamiseksi. KESTäVä PERUSTA Perustamisestaan, vuodesta 1958, lähtien Pöyry on ollut innovatiivisten, jatkuvasti mahdollisuuksien rajoja rikkovien ihmisten yhteisö. Pöyry on aina ollut enemmän kuin yritys. Se on monikansallinen kulttuuri, jonka yhteishenkeä ja ammattimaista asennetta sekä kollegat että asiakkaat pitävät ainutlaatuisena. Työntekijämme jakavat ylpeyden Pöyryn saavutuksista innovatiivisista energiaratkaisuista, uraauurtavista infrastuktuureista, mahtavista rakennushankkeista sekä paljosta muusta. Ennen kaikkea he kuitenkin jakavat vastuun ympäristöstä sekä tietojemme ja taitojemme hyödyntämisestä kestävän kehityksen varmistamiseksi. VISIOn prinsiples fundamentals 10

13 pöyry principles Pöyry Principlet rakentuvat Pöyry Fundamentalsien muodostaman vankan ja kestävän kivijalan varaan. Principlet eli Collaborative, Professional, innovative ja Responsible ohjaavat meitä suhteessa asiakkaisiimme, toisiimme ja sidosryhmiimme. Ne kertovat millaisia olemme ja millaisiksi haluamme kehittyä. Pöyry Principlet ohjaavat toimintaa, jota Pöyryltä ja sen ihmisiltä edellytetään visiomme saavuttamiseksi. VISIO ja pöyry Way Saavuttaaksemme visiomme meidän on oltava todellinen edelläkävijä. Organisaatio, joka vaalii perintöään, vahvistaa identiteettiään ja edistää jatkuvaa uusiutumista. Vankka asiantuntemus ja vahvat tiimit ovat Pöyry Wayn perusta. Toimimalla yhteistyössä, innovatiivisesti ja ammattitaitoisesti sekä vastuullisesti ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön nähden, tuotamme asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen. Nämä neljä periaatetta ohjaavat 2020 visiotamme: olla globaali suunnannäyttäjä ja suunnitella tasapainoisia kestävän kehityksen ratkaisuja yhä monimuotoisemmassa maailmassa. collaborative BE OPEN. Toimimme saumattomasti yrityksestä, toiminnosta tai sijainnista riippumatta. Toimintamme rakentuu uskon ja luottamuksen varaan: kaikki tukevat toisiaan. Tästä hyötyvät sekä asiakkaat että me itse. Puhaltamalla yhteen hiileen mahdollisuutemme ovat rajattomat. InnOVatIVE THiNK FORWARD. Etsimme jatkuvasti uusia ja parempia tapoja työskennellä. Tuotamme sekä yksilöinä että yrityksenä ratkaisuja, jotka johtavat tasapainoisempaan planeettaan. Olemalla innovatiivisia meistä tulee haluttuja tulevaisuuden tiennäyttäjiä. professional BE SHARP. Pidämme lupauksemme tuottaa parasta mahdollista laatua sekä sisäisesti että ulkoisesti. Meille on luonnollista pyrkiä täydellisyyteen kaikissa hankkeissamme ja tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa. Nostamalla rimaa yhä uudestaan luomme kestävimmät ratkaisut. RESpOnSIBLE BE FAiR. Luotamme työntekijöihimme ja kannustamme heitä. Kohtelemme toisiamme kunnioittaen ja arvostaen. Työskentelemme tinkimättömästi ja noudatamme kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä ja standardeja jokainen on vastuussa omista toimistaan. Kehittämällä tasapainoisia ratkaisuja vaikutamme yhteiskuntaan myönteisesti. 11

14 Liiketoimintaympäristö ja strategia 12 Megatrendit avaavat mahdollisuuksia konsultointi- ja suunnittelupalveluille Pöyryn markkinasektoreilla. Pöyry pyrkii tunnistamaan ennalta asiakkaidensa moninaiset investointihaasteet ja kehittämään lisäarvoa tuottavia palveluja niiden ratkaisemiseksi. Väestön kasvu ja kaupungistuminen Energia Liikkeenjohdon konsultointi GLOBAALiT MEGATRENDiT Talouden painopisteen siirtyminen PÖYRYN SEKTORiT Teollisuus Ympäristön pilaantuminen Kaupunki & liikenne YDiNPALVELUT Projektinjohto Teknologisten innovaatioiden uudelleensuuntautuminen Vesi & ympäristö Suunnittelu & valvonta Liiketoimintaympäristön muuttuessa yhä monitahoisemmaksi Pöyry on määrittänyt keskeisimmät megatrendit, jotka vaikuttavat sen kasvumahdollisuuksiin konsultointi- ja suunnittelupalveluja tarjoavana yhtiönä. Näitä megatrendejä ovat kaupungistuminen ja väestönkasvu, talouden painopisteen siirtyminen, ympäristön pilaantuminen sekä teknologisten innovaatioiden uudelleensuuntautuminen. Olemme päätyneet näiden megatrendien pohjalta neljään markkinasektoriin, jotka muodostavat pääasiallisen asiakasrajapintamme. Nämä ovat energia, teollisuus, kaupunki ja liikenne sekä vesi ja ympäristö. Vaikka kullakin sektorilla on omat ominaispiirteensä, rajat niiden välillä hämärtyvät jatkuvasti. Asiakkaat hyötyvät tästä saamalla käyttöönsä innovatiivisia ratkaisuja, jotka tehostavat energian, veden, materiaalien ja toimitusketjun hallintaa sekä paremman tuoton liiketoiminnalleen. LISäaRVOa tuottavia RatkaISuja ydinpalveluilla Huippuosaaminen ydinpalveluissamme eli liikkeenjohdon konsultoinnissa, projektien johtamisessa ja kustannustehokkaassa detaljisuunnittelusssa luo perustan kyvyllemme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyisiä, lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Avainsektoreistamme ja ydinpalveluistamme muodostuva matriisi tuottaa meille synergioita asiakkuuksien kehittämisessä sekä osaamisemme hyödyntämisessä. Uskomme, että tämän markkinasektoreista ja palveluista muodostuvan liiketoimintamatriisin sisältä löytyy myös uusia synergioita, jotka avaavat yhtiölle lisää kasvumahdollisuuksia. InVEStOIntISykLI Ohjaa LIIkEtOImIntaammE Konsultointi- ja suunnittelupalvelujen kysynnän kasvuun vaikuttavat talouden suhdanteet, eri hyödykkeiden kysynnän ja hinnan muutokset sekä yleinen infrastruktuurin kehittämistarve. Teollisuuden suuria investointeja koskevaan päätöksentekoon vaikuttavat pitkän aikavälin kysyntänäkymät sekä kapasiteetin käyttöaste. Maailmanlaajuisen

15 talouskriisin seurauksena pääoman velan ja oman pääoman saatavuudesta on tullut ratkaiseva tekijä jopa tilanteissa, joissa liiketoimintahankkeen taloudelliset perustelut ovat houkuttelevat. Pääoman hinta ja saatavuus vaikuttavat asiakkaiden investointikykyyn enemmän kuin edellisen investointisyklin aikana. Joissakin maissa hallitukset ovat luoneet politiikallaan suotuisamman ilmapiirin investoinneille. Julkisella sektorilla yhteiskuntapoliittiset painopisteet vaikuttavat suuria konsultointi- ja suunnitteluhankkeita koskeviin päätöksiin. Koska kapasiteettia laajennetaan yleensä sen jälkeen, kun kysynnän elpyminen on alkanut, liiketoimintamme on jälkisyklistä. monipuolinen palvelutarjonta Pöyryllä on toimeksiantoja maailman eri osissa, joissa elpyminen on eri vaiheissa. Pyrimme tasapainottamaan vaihteluja tilauskannassamme ja kasvattamaan pitkän aikavälin kasvupotentiaalia monipuolistamalla tarjontaamme, maantieteellistä toiminta-aluettamme ja asiakaskuntaamme. kilpailukenttä Pöyryn kilpailukyky perustuu vahvaan prosessien tuntemukseen, kustannustehokkaaseen suunnitteluun, kokemukseen suurten projektien johtamisesta, vakiintuneisiin asiakassuhteisiin ja maailmanlaajuiseen myyntiverkostoon. Pöyry toimii Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Venäjällä ja Aasiassa, ja sillä on toimipaikat 50 maassa. Yhtiö on toteuttanut hankkeita yli sadassa maassa. Olemme vahvasti sitoutuneet parantamaan kilpailukykyämme ja erottautumaan vieläkin selvemmin kilpailijoistamme investoimalla henkilöstöön, prosesseihin ja järjestelmiin. Vaikka konsultointi- ja suunnittelupalvelujen markkinat ovat useissa maissa pirstoutuneet, ala konsolidoituu vähitellen. Alalla on tätä nykyä suuria yksityisyrityksiä ja pörssiyhtiöitä, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja kilpailevat suurhankkeista. Maailmanlaajuisessa kilpailussa monimuotoisista suunnitteluprojekteista keskeistä on riittävä koko. Pöyry on saavuttanut vahvan markkina-aseman monissa pääsegmenteis- sään. Perustuen useisiin lähteisiin ja omaan arvioon Pöyry on yksi maailman johtavista yhtiöistä muun muassa sellu- ja paperiteollisuuden, vesivoiman, lämpövoiman, ydinvoiman ja joukkoliikenteen konsultointi- ja suunnittelupalvelujen alalla. Pöyry on myös vahvasti läsnä Euroopassa vesi- ja ympäristöalalla sekä tietyillä prosessiteollisuuden aloilla. Pöyryn kilpailijoita ovat muun muassa Arcadis (Alankomaat), Grontmij (Alanko maat), Atkins (iso-britannia), Hyder (iso-britannia), WSP (iso-britannia), ARUP (iso-britannia), Halcrow (iso-britannia), Ramboll (Tanska), ÅF (Ruotsi), Sweco (Ruotsi) ja AMEC (iso-britannia). YDiNPALVELUT Liikkeenjohdon konsultointi: Pöyryn Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmällä on vahva asema koko arvoketjun kattavien konsultointipalvelujen tarjoamisessa energia- ja prosessiteollisuudelle. Keskipitkällä aikavälillä tavoitteena on laajentaa näitä palveluja myös muihin sektoreihin, joita Pöyry palvelee. Liikkeenjohdon konsultointipalvelut avaavat Pöyrylle yhteyden asiakkaan ylimpään johtoon ja muuhun johtoon sekä investoinnin elinkaaren alkuvaiheisiin. Aktiivinen sitoutuminen asiakkaisiin eri tasoilla tarjoaa tilaisuuksia Pöyryn laajojen palvelujen ristiinmyyntiin. projektinjohto: Laajat hankkeet, joihin sisältyy EPCM-palvelua (suunnittelua, hankintaa ja rakentamisen johtamista), ovat keskeinen osa pyrkimystämme vauhdittaa kannattavaa kasvua. Painopiste on pääasiassa EPCM-projekteissa. Toimintaa voidaan kuitenkin laajentaa EPC-projekteihin, joissa asiakkaille voidaan tarjota lisäarvoa ja joissa riskejä voidaan hallita tehokkaasti konsernin taloudellisten ja muiden voimavarojen avulla. Asiakkaiden valitseman lähestymistavan mukaisesti Pöyry voi toimia eri rooleissa, jotka vaihtelevat perussuunnittelupalveluista Pöyryn 4ePCM -prosessin käyttöön, jossa projektitapahtumat ja paketit yhdistetään erityistyökaluilla saumattomaksi hankkeeksi. Tyypillinen esimerkki suuresta EPCM-projektista on uuden teollisuuslaitoksen päälaiteosastojen välisen integraation suunnittelu ja toteutus. Suunnittelu ja valvonta: Pöyryn ydinosaamista on muun muassa vahva prosessien tuntemus. Asiakkaat edellyttävät kokonaisvaltaisia palveluja, joissa teknologian ja prosessien tuntemus yhdistyy tehokkaaseen suunnitteluun ja kustannustehokkaaseen toteutukseen. Yhtiö on perustanut osaamiskeskuksia vahvistaakseen huippuosaamistaan prosessien tuntemuksen alalla. Erityisesti suurissa projekteissa tarvittavan korkealaatuisen detaljisuunnittelun joustavuutta ja tehokkuutta on lisätty perustamalla suunnittelukeskukset neljään kaupunkiin: Kouvolaan, São Pauloon (Brasilia), Lodzdiin (Puola) ja Jinaniin (Kiina). Suunnittelukeskuksia perustetaan myöhemmin myös muualle. Kaikki neljä suunnittelukeskusta integroidaan osaamisen ja parhaiden käytäntöjen siirron varmistamiseksi. Kapasiteettihuippuja hallitaan ulkoistamalla detaljisuunnittelua valikoivasti Pöyryn valtuuttamille yhteistyökumppaneille. 13

16 Strategiset prioriteetit Pöyry sai strategian tarkastelutyön valmiiksi kesällä 2010 ja määritti kolmessa vaiheessa toteutettavat strategiset painopisteet vuosiksi LIIkEtOImIntamaLLIn tehostaminen Pöyryn liiketoiminnot ovat kasvaneet viime vuosina orgaanisesti ja yrityskauppojen kautta. Konsernin menestys perustuu vahvaan sektoriosaamiseen monissa liiketoimintasegmenteissä. Tarkoituksena on aluksi lisätä fokusta alasektoreissa ja maantieteellisessä peitossa. Pöyry toimii maantieteellisesti laajalla alueella, ja joillakin markkinoilla on selvästi parempia kasvumahdollisuuksia kuin toisilla. Keskittämisen lisääminen vaikuttaa eri alueilla käyttämiemme resurssien luonteeseen ja laajuuteen. Nykyistä liiketoimintamallia muokataan parhaillaan. Uusi malli perustuu operatiiviseen tehokkuuteen, liikevaihtoa kasvattaviin toimiin, muun muassa myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen, sekä heikosti kannattavien yksiköiden suunnanmuutokseen. kannattavan kasvun VauhdIttamInEn Pöyryn kilpailuasemaa vahvistetaan tärkeimmissä segmenteissä ja tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla. Tätä tehdään keskittämällä liiketoimintaa ja fokusoitumalla tietyille maantieteellisille alueille, mikä edellyttää myös liiketoimintaportfolion aktiivista hallintaa. Maantieteellisesti Pöyry keskittyy markkinoihin, joilla se kykenee hankkimaan kestävän kilpailuaseman ja joilla sen palvelujen kysyntää koskevien keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymien odotetaan pysyvän hyvinä. Näitä markkinoita ovat erityisesti Keski- ja itä-eurooppa, Brasilia, Venäjä ja tietyt osat Aasiaa. Pöyry haluaa säilyttää tukevan jalansijan myös Pohjoismaissa. Lisäksi Pöyry jatkaa globaalin asemansa laajentamista esimerkiksi vesivoiman, lämpövoiman, biojalostuksen, sellun ja paperin sekä metrojen alalla. Kilpailuasemansa vahvistamiseksi Pöyry investoi myös osaamiseen, järjestelmien parantamiseen ja työskentelytapojen rationalisointiin. kehittyneiden palvelujen LuOmInEn Pöyryn lähestyessä visioperiodin loppua eli vuotta 2020 sen tavoitteena on voida tarjota entistä kehittyneempiä palveluja ja kokonaisvaltaista liikkeenjohdon konsultointipalvelua. Tavoitteena on, että siihen mennessä suurten projektien toteutukseen liittyvät valmiudet ja näytöt on hankittu ja että suunnittelu- ja valvontapalvelut ovat tehokkuudeltaan ensiluokkaisia. LiiKETOiMiNTA- MALLiN TEHOSTAMiNEN KANNATTAVAN KASVUN VAUHDiTTAMiNEN KEHiTTYNEiDEN PALVELUJEN LUOMiNEN KESTäVä & KANNATTAVA KASVU TäRKEiMMäT KASVUN MAHDOLLiSTAJAT 14 thought leadership tarkoittaa kykyä ratkaista asiakkaiden monimutkaisia ongelmia asianmukaisilla ideoilla ja ratkaisuilla erittäin osaavan henkilökunnan avulla. Tämä edellyttää asiakkaan tarpeiden ja odotusten ja uusien tekniikoiden ja lähestymistapojen perusteellista tuntemusta sekä todellista innovatiivisuutta uusien ratkaisumallien saralla. Ajatuksemme tasapainoisesta kestävästä kehityksestä liittyy läheisesti resurssien varsinkin veden, energian, raaka-aineiden ja toimitusketjujen tehokkaaseen käyttöön. Tasapainoisuus edellyttää ymmärrystä siitä, että sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset olot vaihtelevat eri puolilla maailmaa. On tärkeää ymmärtää nämä erot ja kehittää kulloiseenkin kehitysvaiheeseen sopivia ratkaisuja. Suuret projektit ovat keskeisessä asemassa pyrkiessämme muuttamaan kokonaistarjontaamme ja tavoitellessamme kasvua laajempien ja monitahoisempien, hyvin kannattavien hankkeiden kautta. Keskitymme ensisijaisesti EPCM-, PM- ja CM-palveluihin, mutta laajennamme vähitellen myös EPCpalveluihin, joissa voimme tuottaa huomattavaa lisäarvoa ja joissa riskit ovat tehokkaasti hallittavissa. Suunnittelu- ja projektinjohtoprosessien jatkuva parantaminen vaikuttaa keskeisesti kykyymme toteuttaa yhä laajempia ja monitahoisempia hankkeita. toimintatavan (Way of Working) kehittämisessä on kyse työskentelytapojemme yhtenäistämisestä, suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että kehitämme jatkuvasti yhtiön organisaatiorakennetta, järjestelmiä ja prosesseja. Työntekijät ovat ydinresurssimme ja ehdottoman keskeinen voimavara tulevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy, investoimme vastakin henkilöstömme kehittämiseen. Uskomme, että tiedon jakaminen, taitojen kehittäminen, työkalut ja järjestelmät, innovointi ja yrittäjähenkisyys vaikuttavat suuresti edellytyksiimme houkutella ja pitää palveluksessamme erittäin osaavia konsultointi- ja suunnittelualan työntekijöitä. markkinointi ja myynti vaikuttavat ratkaisevalla tavalla brandin luomiseen, tunnettuuden lisäämiseen ja asiakaskunnan kehittämiseen. Turvataksemme hyvän orgaanisen kasvun jatkumisen investoimme myynti- ja markkinointiprosessiemme tuloksekkuuden ja tehokkuuden lisäämiseen.

17 Strategian toteutus Vuoteen 2020 ulottuvan vision mukaisesti tavoitteena on kehittää edelleen ainutlaatuista sektoriosaamista suunnittelun alalla ja laajentaa tarjontaa entistä suurempiin, monitahoisempiin hankkeisiin ja uusille liitännäisaloille. Työ aloitettiin vuonna LIIkkeenjOhdOn konsultoinnin kasvupohjan LuOmInen Liikkeenjohdon konsultoinnssa kasvua alettiin vauhdittaa erilaisin toimin. Vuonna 2010 työssä keskityttiin vastaperustetun Liikkeenjohdon konsultointi liiketoimintaryhmän integrointiin ja kehittämiseen. Ryhmä kokoaa yhteen Pöyryn osaamisen konsultoinnin alalla ja työllistää noin 500 konsulttia, erityisesti energia- ja muilla teollisuuden aloilla. Liiketoimintaryhmälle laadittiin uusi toimintamalli ja käyttöön otettiin alueellinen rakenne, jota globaalit toimintapraktiikat tukevat. Ne tukevat alueorganisaatiota ja kehittävät tietämystä, teknistä osaamista ja uusia palveluja keskeisillä kasvualoilla. Uuden rakenteen tarkoituksena on vauhdittaa kasvua valituilla aloilla ja toteuttaa strategiaa keskittämällä resursseja palvelujen tuottamiseen alueellisille asiakkaille ja kehittämällä samalla uusia palveluja ja osaamista globaalien toiminta-alueiden kautta. Lisäksi uusi rakenne tarjoaa Pöyryn konsulteille entistä paremmat mahdollisuudet käyttää taitojaan ja osaamistaan monenlaisissa hankkeissa ja asiakasryhmissä, mikä luo vahvan pohjan Pöyryn liikkeenjohdon konsultoinnin tulevalle kasvulle. SuuRet projektit -toiminnon kehittäminen Valmiuksien ja prosessien vahvistaminen suurten projektien kehittämistä ja toteuttamista varten on yksi keskeisistä Pöyryn tulevan kasvun mahdollistajista. Vuonna 2010 Pöyry nimitti asiantuntijoista muodostuvan ydintiimin perustamaan konserninlaajuista suurhanketoimintaa. Suurhankkeilla tarkoitetaan kaikkia EPC-, EPS- ja O&M-kokonaistoimitussopimuksia tai -urakoita. Niitä ovat myös suuret ja poikkeuksellisen monitahoiset EPCM-sopimukset, joihin sisältyy epätavallisia riskejä. Suuret projektit -funktion ensimmäiset tehtävät koskevat Pöyryn suurhankkeiden maailmanlaajuisten hankintaprosessien ja -valmiuksien yhtenäistämistä ja valvontaa, EPC-/EPCM-palvelujen jatkokehitystä sekä EPC-hankkeiden toteutuksen tukemista, jäsentämistä ja valvontaa koko konsernissa. Lisäksi ne liittyvät Pöyryn projektitoimisto (Project Office) toiminnon, Pöyryn projektinjohtokoulutuksen ja urapolkuohjelmien, käynnistämiseen. thought LeadeRShIp ja way Of working Pöyryn työskentelytapa on määritetty yhdeksi keskeiseksi kasvun mahdollistajaksi. Vuonna 2010 useat Pöyryn työntekijät osallistuivat Pöyryn toimintatavan määrittelemiseen. Prosessi huipentui uuden arvopohjan laatimiseen ja lanseeraamiseen Pöyry Way -konseptin muodossa. Keskeisistä käsitteistä ja periaatteista kerrottiin henkilökunnalle syksyllä Pöyry Way -konseptissa yhdistyvät yhtiön arvokas historia ja tulevaisuudentavoitteet. Pöyry voi kehittyä suunnannäyttäjäksi tasapainoisten kestävän kehityksen ratkaisujen suunnittelussa vahvistamalla sen omaa ainutlaatuista kulttuuria ja viemällä sen avulla visiota eteenpäin. Pöyry fundamentals ohjaavat tässä. Lisätietoa Pöyry Way konseptista annetaan tämän vuosikertomuksen sivuilla sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa Yksi konkreettinen esimerkki työskentelytavan kehitystyöstä on Pöyryn organisaatiossa on runsaasti osaamista ja asiantuntemusta, jota ei ole hyödynnetty täysin. Jotta osaamispääomaa voitaisiin hyödyntää konsernissa entistä paremmin, vuoden 2010 alussa otettiin käyttöön osaamisenhallintaväline. Konsernin intranetissä toimivan avulla voidaan hyödyntää erityisosaamista ja konsernin eri yksiköihin kertynyttä hiljaista tietoa keräämällä, jäsentämällä ja analysoimalla tietoa kaikkien asiantuntijoiden käyttöön. Sen avulla voi keskustella ja vaihtaa tietoja asiantuntijoiden kanssa, ja ennen pitkää tavoitteena on käynnistää uusia hankkeita, jotka voivat liittyä hyvinkin erilaisiin aloihin. toiminnan tehostamisohjelma Pöyry käynnisti syksyllä 2010 toiminnan tehostamisohjelman osana strategiansa täytäntöönpanoa. Ohjelman tavoitteena on parantaa toiminnan laatua ja tehokkuutta, jotta Pöyryn asiakkaita palvellaan tehokkaasti. Ohjelmaan kuuluu toiminnan ja toimipisteverkoston järkeistämistä, hallinnon ja laskuttamattoman toiminnan keventämistä, ydinprosessien kehittämistä sekä investoimista osaamisen kehittämiseen. Pöyryn vahvuutena ovat huipputason suunnittelu- ja projektinjohtopalvelut, joihin myös sen tulevaisuus perustuu. Yhtenäisellä työskentelyllä Pöyry takaa asiakkaille saman laajan palveluvalikoiman ydinalueillamme. Konserninlaajuista toiminnan tehostamisohjelmaa jatketaan vuosina Vastatakseen markkinaympäristön muutoksiin Pöyry alkoi jo vuonna 2009 yhdistää detaljisuunnittelun resursseja erityisiksi suunnittelukeskuksiksi (EC). Ne toimivat kustannusyksikköinä, jotka palvelevat sisäisiä asiakkaita koko yhtiössä. Tällä konseptilla taataan huomattavat voimavarat myyntiorganisaatiolle, joka vastaa asiakkuuksista ja sopimuksista. Suunnittelukeskukset järjestävät sopivat voimavarat strukturoidulle ja ennalta suunnitellulle prosessille ja tarkkaan määriteltyjä toimituksia varten. Suunnittelukeskus hallitsee kapasiteettia omilla resursseillaan hyödyntäen puskurikapasiteettia riskien minimoimiseksi. Ensimmäinen päätös oli keskittää suunnittelu Kouvolaan, São Pauloon (Brasilia), Lodzdiin (Puola) ja Jinaniin (Kiina). Vuoden 2010 lopussa Pöyry teki päätöksen kapasiteetin sopeuttamisesta ja toimintamallin parantamisesta Suomessa. Tämän prosessin yhteydessä Suomessa käytiin YT-neuvottelut. Niiden tuloksena Suomessa päätettiin supistaa kapasiteettia 400 henkilöllä. 15

18 Yritysvastuu Pöyry on sitoutunut johtamaan ja kehittämään liiketoimintaansa kestävällä ja vastuullisella tavalla. One Pöyry -lähestymistapa ohjaa yhteisten käytäntöjen ja valvontamekanismien käyttöä koko konsernissa. Vuonna 2006 Pöyryn liiketoimintaryhmät ja yksiköt ottivat käyttöön yhteisen Pöyrybrändin kootakseen yhteen konsernin laajan toimipisteverkoston resurssit ja keskittääkseen kaiken viestinnän selvästi ja tehokkaasti yhden brändin alle. Siitä lähtien konsernin toimintaohjeita on päivitetty yhden brändin strategian mukaisiksi ja yhteisten menettelytapojen ja valvontamekanismien luomiseksi alueille, joilla yhtenäisestä toimintamallista voi olla hyötyä. 16

19 pitkän aikavälin kannattavuus ja voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Pöyry tunnistaa vastuunsa sidosryhmiään kohtaan, ja sen liiketoiminta perustuu eettisiin käytäntöihin, avoimeen hallinnointiin ja kirjanpitoon sekä hyvään yrityskansalaisuuteen. SItOutumInEn tasapainoiseen kestävään kehitykseen Pöyry on sitoutunut visiossaan tasapainoisen kestävän kehityksen ratkaisujen tuottamiseen. Sen lisäksi, että Pöyry on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen ratkaisuja, jotka keskittyvät kestävän kehityksen kolmeen osa-alueeseen talouteen, ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin haluamme hoitaa ja kehittää omaa liiketoimintaamme kestävällä ja vastuullisella tavalla. Pöyry-konsernissa termi yritysvastuu tarkoittaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun kantamista sekä tiukimpien eettisten sääntöjen noudattamista toimintojemme hallinnoinnissa. Tavoitteena on, että Pöyryä pidetään edelläkävijänä, joka asettaa odotuksia ja toimii suunnannäyttäjänä yritysten yritysvastuun alalla. yritysvastuun periaatteet Vuonna 2010 Pöyryn ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointi (ESG: environment, social, governance) koottiin yrityksen yritysvastuun periaatteiksi. Periaatteet muodostavat kehyksen, jonka kautta Pöyry sitoutuu yhtiönä ottamaan sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat huomioon organisaationsa hallinnointi- ja päätöksentekoprosesseissa. Pöyry tarkastelee taloudellista vastuuta liiketaloudellisesta näkökulmasta; tavoitteena on viime kädessä pöyryn yritysvastuun puitteiden kehittäminen Pöyry pyrkii olemaan yhteydessä kaikkiin sidosryhmiinsä ja kuuntelemaan niitä löytääkseen näiden odotukset täyttäviä ratkaisuja. Pöyry pitää sidosryhminään asiakkaita, sijoittajia, työntekijöitä, liikekumppaneita, kansalaisyhteiskuntaa, paikallisia ja kansallisia viranomaisia sekä hallintoelimiä. Pöyry on sitoutunut tiedottamaan yrityksen yritysvastuuseen liittyvistä merkittävistä asioista avoimesti ja oikea-aikaisesti. Yhtiö on sitoutunut parantamaan jatkuvasti vastuullisen toimintansa käytäntöjä, joita seurataan ja tarkistetaan säännöllisesti. Pöyryn toimitusjohtaja huolehtii yrityksen yritysvastuun toteutumisesta koko konsernissa. Kukin konsernin johtoryhmän jäsen varmistaa, että yritysvastuuta toteutetaan hänen omalla vastuualueellaan vaaditulla tavalla yrityksen yritysvastuun periaatteita noudattaen. Erillisen, toimintoja yhdistävän yritysvastuutyöryhmän tehtävänä on tuottaa ja kerätä tietoa jatkuvaa ja järjestelmällistä raportointia varten. tavoitteet VuOdELLE 2011 Vuonna 2011 pyrimme perustamaan ja kehittämään sisäisiä yritysvastuun seurantaja raportointiprosesseja. Tässä yhteydessä tehdään olennaisuusanalyysi, jossa määritellään tärkeimmät yritysvastuuta koskevat kysymykset seurannan ja raportoinnin indikaattoreiden priorisoimiseksi, ja laaditaan analyysi olennaisten yritysvastuuta koskevien näkökohtien nykytilasta. PÖYRY TUKEE AALTOYLiOPiSTON TUTKiMUSTA, KEHiTYSTä JA OPETUSTA Huippuosaamisen ja resurssien varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa on välttämätöntä Pöyryn menestykselle. Pöyry allekirjoitti vuonna 2010 yhteistyösopimuksen suomalaisen Aaltoyliopiston kanssa ja tukee näin yliopiston tutkimusta, kehitystä ja opetusta. Osana yhteistyösopimusta Pöyry on kevään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hyväksynyt lahjoitettavaksi euroa Aalto-yliopiston säätiöpääomaan. Aalto-yliopiston monitieteiset teemat digitalisaatiosta ja palveluista, energiaja luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä ihmislähtöisestä elinympäristöstä vastaavat Pöyryn strategisia tavoitteita. Yhteistyösopimuksella Pöyry haluaa osaltaan varmistaa edustamiensa alojen huippuosaamisen ja resurssit Suomessa myös tulevaisuudessa. 17

20 Hallinnointiperiaatteet Pöyry on maailmanlaajuinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka on sitoutunut tasapainoiseen kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan. Laatu ja rehellisyys leimaavat kaikkea toimintaamme. Toimintaperiaatteemme, Pöyry Way sekä muut politiikat ja toimintatavat määrittävät selkeästi odotuksemme toiminnallemme työnantajana, yrityksenä ja liikekumppanina. HALLiNNOiNTi JOHTAMiS- JA LiiKETOiMiNTARAKENNE Energia liiketoimintaryhmä Results Subteam Teollisuus liiketoimintaryhmä Yhtiökokous Toimitusjohtaja Risk & Compliance Subteam Hallitus Johtoryhmä Toimitusjohtaja Kaupunki ja liikenne liiketoimintaryhmä Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Yrityskauppojen alatoimikunta Konsernin tukitoiminnot Vesi ja ympäristö liiketoimintaryhmä Hallinnon alatoimikunta Liikkeenjohdon konsultointi liiketoimintaryhmä Ulkoinen tarkastus Tarkastusvaliokunta Sisäinen tarkastus LaInSäädäntö ja määräykset Pöyry Oyj:n hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lakeihin, emoyhtiö Pöyry Oyj:n yhtiöjärjestykseen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä Suomen Finanssivalvonnan ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla internet-sivuilta Selvitys Pöyryn hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla Pöyryn internet-sivuilta hallinnointi Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan ja hänen apunaan toimivan konsernin johtoryhmän kesken. Pöyry Oyj:n tytäryhtiöiden hallinnointia määräävät näiden kotipaikan lait sekä Pöyryn hallinnointiperiaatteet. LIIkEtOImInnan ORganISaatIORakEnnE Pöyryn liiketoiminta on jaettu viiteen (5) liiketoimintaryhmään: Energia, Teollisuus, Kaupunki & liikenne, Vesi & ympäristö ja Liikkeenjohdon konsultointi. Liiketoimintaryhmät on edelleen jaettu liiketoiminta-alueisiin ja liiketoimintayksiköihin. Liiketoimintaryhmien johtajat ovat konsernin johtoryhmän jäseniä. Liiketoiminnan tukitoiminnot on järjestetty konsernitasolla. Taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta, strategiasta, yritysostoista ja suurten projektien toiminnoista sekä lakiasioista ja riskienhallinnasta vastaavat johtajat kuuluvat konsernin johtoryhmään. Muiden tukitoimintojen johtajat raportoivat jollekin näistä johtajista. Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat Pöyryn toimitusjohtajalle. icc JA FiDiC Pöyry on sitoutunut noudattamaan korruptionvastaisia standardeja kansainvälisen kauppakamarin (international Chamber of Commerce - icc) ja international Federation of Consulting Engineersin (FiDiC) jäsenenä. WEF PACi Pöyry tukee maailmanlaajuista korruptionvastaista toimintaa ja on marraskuussa 2010 liittynyt World Economic Forumiin Partnering against Corruption initiative (PACi). World Economic Forum on riippumaton kansainvälinen organisaatio joka pyrkii parantamaan maailman oloja sitouttamalla johtohenkilöitä yhteisöihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan globaaleihin, aluekohtaisiin ja teollisiin toimintasuunnitelmiin. 18

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006 LIIKETOIMINTAKATSAUS 26 SISÄLTÖ Pöyry lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Strategia...4 Strategiakatsaus...8 Energia... 1 Metsäteollisuus...14 Infrastruktuuri & ympäristö...18 Henkilöstö...22 Taloudellinen

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group. Liiketoimintakatsaus 2003

Jaakko Pöyry Group. Liiketoimintakatsaus 2003 Jaakko Pöyry Group Liiketoimintakatsaus 23 Jaakko Pöyry Groupin toiminta keskittyy kolmeen ydinalueeseen: metsäteollisuus, energia ja infrastruktuuri & ympäristö Jaakko Pöyry Group on asiakas- ja teknologiaorientoitunut,

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN KONEITA. Menestyksemme avain on periaatteemme, jonka mukaan asiakas on aina etusijalla. Olemme ongelmanratkaisija,

ENEMMÄN KUIN KONEITA. Menestyksemme avain on periaatteemme, jonka mukaan asiakas on aina etusijalla. Olemme ongelmanratkaisija, VUOSIKERTOMUS 2013 ENEMMÄN KUIN KONEITA Vuokraaminen on Ramirentin liiketoiminnan ydintä, mutta ihmiset ovat tekijä, joka erottaa meidät muista. Teräsnaulakauppana aloittanut yritys sai ensimmäiset kaupankäynnin

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

2012 www.poyry.com 2012

2012 www.poyry.com 2012 02 Vuosi 2012 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Toimitusjohtajalta Tilinpäätös 2012 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16 Laskelma oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Vuosikertomus. Smart way to smart products

Vuosikertomus. Smart way to smart products Vuosikertomus Smart way to smart products 2014 Tulos parani ja markkina-asema vahvistui 02 13 14 35 ETTEPLAN LYHYESTI Etteplan lyhyesti... 4 Liiketoiminta ja strategia... 6 Etteplan sijoituskohteena...

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus

Yhä enemmän. markkinoilla. Vuosikertomus Yhä enemmän kehittyvillä markkinoilla Vuosikertomus 2012 Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2014

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2014 Pöyry oyj Tilinpäätös 2014 Sisältö 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Toimitusjohtajalta 7 Liiketoimintalinjat Tilinpäätös 2014 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Vuosikertomus 2000

Jaakko Pöyry Group Vuosikertomus 2000 Jaakko Pöyry Group Vuosikertomus 2 Jaakko Pöyry Group lyhyesti Jaakko Pöyry Group 2-3 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Jaakko Pöyry Group sijoituskohteena Osakkeiden omistus ja osakkeet 6-8 Sijoittajasuhteet

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

JAAKKO PÖYRY GROUP. Liiketoimintakatsaus

JAAKKO PÖYRY GROUP. Liiketoimintakatsaus JAAKKO PÖYRY GROUP Liiketoimintakatsaus 24 Jaakko Pöyry Groupin toiminta keskittyy kolmeen ydinalueeseen: metsäteollisuus, energia ja infrastruktuuri & ympäristö Jaakko Pöyry Group on asiakas- ja teknologiaorientoitunut,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013 Pöyry oyj Tilinpäätös 2013 Sisältö 04 Vuosi 2013 lyhyesti 06 Toimitusjohtajalta 07 Liiketoimintaryhmät Tilinpäätös 2013 8 Hallituksen toimintakertomus 13 Laaja tuloslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Tase

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013 Vuosikertomus 2013 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 LIIKETOIMINTA 3 PKC lyhyesti 4 PKC sijoituskohteena 6 Strategiset linjaukset 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 PKC 45 vuotta 13 Liiketoiminta-alueet 23 Yritysvastuu

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot