Liito. Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen DM Copyright Tekes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liito. Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen 2006-2010. DM 232438 10-2006 Copyright Tekes"

Transkriptio

1 Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

2 Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Ohjelman kesto Ohjelman laajuus: 80 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on puolet Lisätietoja:

3 Toimintaympäristö Teknologiaosaaminen yksin ei riitä takaamaan Suomen kansainvälistä kilpailukykyä Innovaatioiden kaupallistaminen edellyttää yrityksiltä kokonaisvaltaista osaamista ja johtamista Yhä nopeammin muuttuva toimintaympäristö vaatii yrityksiltä jatkuvaa uudistumista Tieto yrityksissä on usein toimialakohtaista ja siksi rajoittunutta Liiketoiminnan tutkimus on hajautunutta ja soveltavaa tutkimusta on vähän

4 tähtää kilpailukykyyn lisää yrityslähtöisesti toteutetun liiketoimintatutkimuksen määrää ja parantaa tulosten hyödynnettävyyttä kannustaa uusien liiketoimintamallien ja menetelmien luomiseen tutkimuksen avulla edistää tuottavuutta kasvattavia, riskipitoisia tutkimus- ja kehitysprojekteja rahoittaa yritysten liiketoiminnallista uudistumista parantaa yritysten liiketoimintaosaamista Ei rahoita jo olemassa olevien liiketoimintamallien tai -menetelmien käyttöönottoa.

5 tarjoaa Rahoitusta Verkostoja Yhteistyötä Kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä

6 Ohjelman kohderyhmät Yritykset Maailmanlaajuisilla markkinoilla toimivat ja sinne pyrkivät yritykset Eri toimialojen yritykset Yritysverkostot Tutkimuslaitokset Kauppakorkeakoulut Teknillisten yliopistojen ja korkeakoulujen tuotantotalouden osastot Yliopistojen soveltuvat tiedekunnat Taideteollinen korkeakoulu

7 Ohjelman missio Parantaa Suomessa toimivien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä luomalla uutta liiketoimintaosaamista ja uusia toimintamalleja Kehittää Suomeen huipputason soveltavaa liiketoimintatutkimusta, joka toimii kiinteässä yhteistyössä yritysten kanssa

8 Ohjelman visio 2010 Kehittyneen liiketoiminta- ja johtamisosaamisen ansiosta yritykset kykenevät tuloksellisesti hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla Korkeakoulujen soveltava liiketoimintatutkimus on kansainvälisellä huipputasolla Uudistuvat, kansainvälisesti verkostoituneet suomalainen elinkeinoelämä ja korkeakoulumaailma osaavat ennakoida mahdollisuudet, hyödyntää innovaatiot ja kehittää uusia yhteistyömalleja yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välille

9 Liiketoimintaosaaminen Liiketoimintaosaaminen tarkoittaa niitä tietoja, taitoja ja kykyjä, joiden avulla luodaan innovaatioihin pohjautuvaa kannattavaa ja kasvukykyistä liiketoimintaa.

10 Liiketoimintaosaamisen elementit Yksilötason osaamista Strategista osaamista Toimintaympäristön osaamista Myynti Liikejuridiikka Tuotekehitys Palvelut Henkilöstöjohtaminen Tuotanto Innovaatiotoiminta Logistiikka Yritysjärjestelyt Taloushallinto Rahoitus Strateginen johtaminen Markkinatutkimus Kansainvälistyminen Osaamisen kehittäminen Markkinointi Johtamisjärjestelmät Ostotoiminta Muutosjohtaminen Kumppanuuksien hallinta Asiakkuuksien hallinta Teknologia Yritystason osaamista Operatiivista osaamista Ihmisosaamista Järjestelmäosaamista Yrityksen sisäistä osaamista

11 Aiheteemat Asiakkuuksien ja markkinoinnin johtaminen Innovaatiojohtaminen Verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen Strateginen johtaminen Osaamisen johtaminen

12 Katsaus projektitilanteeseen Kahteen jo toteutettuun julkisen tutkimuksen hakuun saapui hakemuksia yhteensä 94 kpl (45 MEur) Joista rahoitettu 23 kpl (8,4 MEur) Yrityshankkeita rahoitettu 4 kpl Tutkimusprojektien kohdistuminen teemoittain: kpl MEur Asiakkuuksien ja markkinoinnin johtaminen 3 1,6 Verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen 9 2,4 Innovaatiojohtaminen 5 2,9 Strateginen johtaminen 2 0,7 Osaamisen johtaminen 4 0,9

13 Asiakkuuksien ja markkinoinnin johtaminen Markkinoinnin ja brändinhallinnan osaamisen kehittäminen Asiakastarpeen ymmärtäminen, hyötyjen tarjoaminen Markkinan hahmottamisen ja segmentoinnin menetelmät Myyntimenetelmät Asiakaspalvelu, jälkimarkkinointi Jakelu- ja palvelukanavien hallinta Uudet asiakaslähtöiset toimintamallit ja -prosessit

14 Innovaatiojohtaminen Innovaatioprosessit sekä niiden strateginen ja kulttuurillinen sitominen yrityksen kaikkiin toimintoihin Innovaatiotoiminnan ohjaaminen, organisointi ja rahoitus Design management Integroitu tuotekehitys

15 Verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen Oma asema verkostossa Verkoston rakentamisen haasteet Verkostomaisen toiminnan toimintatapojen tutkiminen ja kehittäminen Uudet liiketoimintamallit, tarvittavat järjestelmät Miten hallitaan kannattavuusarviointia, IPR-oikeuksia, sopimusjuridiikkaa, tietoa

16 Strateginen johtaminen Skenaariotyöskentely Toimiala-, markkina- ja kilpailija-analyysit Näkemyksellisyys, kyseenalaistaminen Yrityksen strategia vs. innovaatiot Strategiaprosessin läpiviennin tehokkuus Strategian viestintä ja toimeenpano Ohjelma auttaa strategisen johtamisen, strategiaprosessien ja -menetelmien uudistumista tutkimuksen ja innovaatioiden kautta.

17 Osaamisen johtaminen Osaamisstrategiat Osaamisen kehittämisen eri ulottuvuudet (strateginen osaaminen, ydinosaaminen, kansainvälisen liikkeenjohdon osaaminen) Osaamispääoma, henkinen pääoma yrityksen kilpailutekijänä Osaamisen johtamisen haasteet innovaatioympäristössä Osaamisen jatkuvuuden merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä (työntekijöiden ikääntyminen, in- ja outsourcing, verkostot, muutokset, yritysostot) Osaamisen kehittämisen ja johtamisen merkitys uusien liiketoimintamallien ja strategioiden nopeassa ja tuloksekkaassa käyttöönotossa Ohjelma edistää tiedon ja osaamisen hallinnan, osaamisstrategioiden määrittelemisen tutkimista ja niissä käytettävien järjestelmien ja menetelmien innovatiivista kehittämistä.

18 Julkisen tutkimuksen haku Ohjelman julkisen tutkimuksen hakukierros päättyy klo 16:15. Painotukset ohjelman kotisivulle marraskuun lopussa. Loppukäyttäjä ja asiakas: yrityksen parhaat strategia-asiantuntijat Johtoryhmätyöskentely liiketoiminnan johtamisessa Yrityksen strateginen ketteryys ja jatkuva uusiutuminen Liiketoiminnan ohjaus ja yrityksen kasvu Yritykset voivat hakea ohjelmaan omilla projekteillaan jatkuvasti

19 Aiheteemoja voi tarkastella myös näin: Loppukäyttäjä ja asiakas: yrityksen parhaat strategiaasiantuntijat Asiakaslähtöisyys ja loppukäyttäjän prosessien tunteminen Miten asiakkaat yhdessä muiden yrityksen sidosryhmien kanssa muokkaavat yritystoiminnan strategista päätöksentekoa. Miten asiakkaiden tarpeista saadaan tietoa ja miten asiakastieto pystytään hyödyntämään yrityksen päätöksenteossa? Minkälaisia tiedon jakamisen ja siirtämisen käytäntöjä ja prosesseja pitäisi luoda, että yritysjohdolla olisi ajantasainen kokemustieto liiketoiminnan muutoksista ja heikoista signaaleista käytettävissään? Miten yritysjohto voi parhaiten tunnistaa ja ennakoida liiketoiminnan sykleissä tapahtuvia muutoksia. Miten suomalaisten yritysten markkinatuntemusta voidaan kehittää tilanteissa, joissa asiakkaat ovat globaalin talouden asiakkaita: käyttäjiä muissa maissa ja kulttuureissa, suuria globaaleja toimijoita tai kansainvälisiä yritysasiakkaita?

20 Johtoryhmätyöskentely liiketoiminnan johtamisessa Miten kyky tehdä päätöksiä yhdessä pystyy edistämään yritystoiminnan uusiutumista? Minkälaista johtamiskulttuurin muutosta yrityksissä eletään tai pitäisi elää? Mitkä ovat johtamiskulttuurin muutosvoimat? Mitkä ovat suomalaisen johtamisosaamisen erityispiirteet, miten suuryritysten johtoryhmät työskentelevät ja miten niiden työskentelytapoja voidaan edelleen kehittää kohti tiimijohtajuutta. Minkälaisia palkitsemismenetelmiä pitäisi kehittää yhdessä tekemisen tueksi?

21 Yrityksen strateginen ketteryys ja jatkuva uusiutuminen Niin pienten kuin suurtenkin yritysten haaste on kyky uudistua. Miten yrityksissä työskentelevien halu ja inspiraatio innovaatioiden luomiseen pidetään yllä? Miten kokonainen suuri organisaatio herkistetään innovoimaan? Miten yrityksen johdon tunteet, toiminta- ja ajattelumallit muokkaavat yritysten strategioita? Liiketoiminnan kehittymistä tukee kyky kohdata ja kuunnella erilaisuutta. Miten johdetaan niin, että ihmiset näkevät ja kokevat asioita uudella tavalla? Liiketoiminta on verkottunutta ja asiakas ja muut sidosryhmäverkostot toimivat innovaatioiden lähteinä. Pystyykö suuren yrityksen johto tunnistamaan omassa organisaatiossaan syntyviä innovaatioita? Minkälaisia ovat innovatiiviset liiketoimintakonseptit? Minkälaista liiketoimintaosaamista uudessa sähköistyneessä taloudessa tarvitaan?

22 Liiketoiminnan ohjaus ja yrityksen kasvu Miten yrityksen laskentamenetelmät, suunnittelumenetelmät, budjetointikäytännöt ja resursoinnin allokointimallit (talouden ohjaus) estävät ja edistävät liiketoiminnan uudistumista ja joustavuutta? Yrityksen talouden ohjauskäytäntöjen vaikutukset johtoryhmätyöskentelyyn, johdon päätöksentekokäytäntöihin ja liiketoiminnan strategiseen päätöksentekoon? Mikroyrityksissä uusiutumisen ja kasvun esteenä on usein puutteet liiketoimintaosaamisessa. Pieniltä yrityksiltä puuttuvat välineet liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun suunnitteluun. Koko liiketoiminta toteutuu verkostoissa. Minkälaista on verkostomainen toiminta ja miten verkostoja voi johtaa? Mitkä ovat kansainvälisten verkostojen johtamisen erityispiirteet? Minkälaista liiketoimintaosaamista vaaditaan kasvavassa verkostomaisesti toimivassa yrityksessä?

23 Yritysprojektien rahoitusperiaatteet 1/2 Ohjelman yrityshankkeissa sovelletaan Tekesin yleisiä rahoitusperusteita. Lisäksi: A. Hanke on riskipitoinen ja sillä tavoitellaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä B. Hankkeessa kehitetään innovatiivisia ja haastavia liiketoimintamalleja ja / tai johtamismenetelmiä sekä niihin liittyvää osaamista C. Hankkeessa on selkeästi kansallista uutuusarvoa tai kansainvälistä haastavuutta A. toimintaympäristöön luodaan uutta liiketoiminnallista osaamista B. kehitetään ja hyödynnetään uutta liiketoiminnallista ja liikkeenjohdollista tietoa D. Hanke on selkeästi projektoitu A. nimetty projektiorganisaatio, selkeät vastuut, aikataulutus, osatehtävät ja tavoitteet

24 Yrityshankkeiden rahoitusperiaatteet 2 (2) Rahoituspäätökseen myönteisesti vaikuttavat tekijät: E. Hankkeessa syntyvä osaaminen on laajasti hyödynnettävissä ja mallinnettavissa Suuryritysten hankkeilta edellytetään normaalia laajempaa verkottumista ja avoimuutta esim. seuraavasti: tuloksia julkistetaan yleisillä foorumeilla ja / tai normaalia laajempaa verkottumista pk-yritysten tai tutkimusorganisaatioiden kanssa F. Hanke mahdollistaa merkittävän uuden kansainvälisen kilpailuedun ja -kyvyn syntymisen Esim. uudenlaisen osaamisen kehittämisen tai verkostojen ja kumppanuuksien hallinnan kautta tai yrityksen resurssien (patentit & liikemerkit, IPR, asiakaspohja, imago, brändi) innovatiivisen kaupallistamisen kautta

25 Yhteystiedot Ohjelmapäällikkö: Ilpo Ihanamäki, Tekes Puh Ohjelman koordinaattori: Hanna Lehtimäki LWC oy Puh Lisätietoja:

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Martti Äijälä Ydinenergia-alan toimittajat, toimialaryhmän hallitus Helsinki 28.5.2013 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla

Lisätiedot

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys

Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys Tarja Pietiläinen, Hanna Lehtimäki, Heidi Keso Teknologiakatsaus 175/2005 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat Innovatiivinen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot