Sisältö 1. Suunnittelujärjestelmä Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet Painopistealueet 2015 ja toiminnan kehittäminen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö 1. Suunnittelujärjestelmä... 2 2. Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet... 2 3. Painopistealueet 2015 ja toiminnan kehittäminen..."

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 Sisältö 1. Suunnittelujärjestelmä Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet Valtionhallinnon ohjaus Informaatio-ohjaus Yhteenveto kuntien lausunnoista Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Väestöennuste Lapin sairaanhoitopiirin alueella Painopistealueet 2015 ja toiminnan kehittäminen Painopistealueet vuonna Kehittämishankkeet vuonna Tavoitteet Erikoissairaanhoito Hoitotyö Keskushallinto Medisiininen hoito Operatiivinen hoito Psykiatrinen hoito Päivystys ja ensihoito Sairaanhoidolliset tukipalvelut Tukipalvelut Taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio Taloussuunnitelman ja -arvion yleiset lähtökohdat Käyttösuunnitelma vuodelle Ensihoito Talousarvion sitovuus Tytär- ja jäsenyhteisöille asetettavat tavoitteet Käyttötalousosa Rahoitusosa Investointiosa Liite 1 Talousarviokaava Liite 2 Toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2015 laadintaohje

3 1. Suunnittelujärjestelmä Tämä on Lapin sairaanhoitopiirin 24. toimintasuunnitelma. Kuntalain mukaan kunnilla ja kuntayhtymillä tulee olla vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä laaditaan minimipituinen talous- ja toimintasuunnitelma suunnitelma vuosille Tämä talous- ja toimintasuunnitelma on laadittu Lapin sairaanhoitopiirin strategiseen suunnitelmaan liittyen. Yksityiskohtaiset toiminnan tavoitteet on asetettu painopistealueet huomioiden neljästä eri näkökulmasta: Potilaslähtöisten hoitoprosessien ja toimitilojen kehittäminen Tuloksellisuuden parantaminen Työhyvinvointiin ja johtamiseen panostaminen Palvelujen ja päivystysvalmiuden turvaaminen sairaanhoitopiirin alueella 2. Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet 2.1. Valtionhallinnon ohjaus Terveydenhuoltolain toimeenpano Terveydenhuoltolain 1326/ ensimmäinen vaihe astui voimaan ja toinen vaihe Lailla lisättiin asiakkaan mahdollisuuksista valita terveydenhuollon palveluja yli kunta- ja sairaanhoitopiirirajojen lähtien potilas on yhdessä lähettävän lääkärin kanssa voinut valita kiireetöntä erikoissairaanhoitoa antavan yksikön kaikista maan julkisista sairaaloista. Erikoissairaanhoidossa tämä on merkinnyt sitä, että raha seuraa asiakkaan mukana palvelut tuottavaan sairaanhoitopiiriin. Lapin sairaanhoitopiirissä valinnan vapauden laajeneminen on näkynyt vähäisenä potilasmäärän kasvuna. Ostopalveluihin varattavien määrärahojen arvioiminen on muuttunut vaikeammaksi. Perusterveydenhuoltoa antavan terveyskeskuksen voi samalla tavoin valita koko maan sisällä, mutta valinnan saa tehdä kuitenkin vain kerran vuodessa. Hoitosuunnitelman mukaista perusterveydenhuoltoa pitää kuitenkin saada myös muualla kuin kotipaikkakunnalla, jos perusteena on esimerkiksi loma-asuminen toisella paikkakunnalla. Valinnan vapautta laajensi myös lähtien toimeen pantu EU:n potilasdirektiivi, joka mahdollistaa hakeutumisen varta vasten hoidon saamista varten toiseen EU-maahan ilman ennakkolupaa. Jokaisella EUmaalla on direktiivistä yksityiskohtaiset omat säädöksensä, jotka liittyvät hoidon ja matkakustannusten korvaamiseen. Ensimmäisen voimassaolovuoden kokemusten perusteella direktiivillä ei juuri ole ollut vaikutusta potilaiden käyttäytymiseen. Korvaus ei pääsääntöisesti kata kaikkia toisessa EU-maassa annettuun hoitoon ja matkustamiseen liittyviä kustannuksia. Terveydenhuoltolailla tavoitellaan myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistymistä sekä laadun ja potilasturvallisuuden paranemista. Konkreettisena perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön edistäjänä työskentelee kaikissa sairaanhoitopiireissä perusterveydenhuollon yksikkö. Sen tärkeimpiä tehtäviä on tukea kuntia sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimisessa ja toimeenpanossa. Lapin sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys hyväksyttiin kesällä 2014 yhtymävaltuuston toimesta. Terveydenhuoltolain 50 nojalla annettiin asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annettiin muutettu asetus, jolla samalla korvattiin vuotta aiemmin annettu asetus (652/2013). Asetus tulee voimaan Asetuksen 14 tulee voiman Asetus tulee muuttamaan päivystysjärjestelmää koko maassa ja myös sairaanhoitopiirin sisällä. Päivystystoiminta tulee hyvin pitkälle keskittymään sairaaloiden yhteyteen. 2

4 Lapin sairaanhoitopiiri otti alueellaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuun Yhtymävaltuusto päätti syksyllä 2012, että ensihoitopalvelu järjestetään lähtien kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin omana toimintana. Uuden toimintamallin juurruttaminen ja toiminnallinen kehittäminen ovat edelleen keskeisiä tehtäviä vuonna Erityisvastuualueella on voimassa vuosille solmittu ensimmäinen terveydenhuoltolain ja sitä täydentävän valtioneuvoston asetuksen mukainen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksen päivittäminen on ajankohtainen viimeistään keväällä 2015 erityisesti syyskuussa 2014 annetun päivystysasetuksen (782/2014) toimeenpanosta johtuen. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kesken ei ole helppoa päästä yksimielisyyteen erikoisalakohtaisista päivystyspisteistä ja niiden valmiudesta. Hoitotakuun toteutuminen Vuonna 2005 tuli voimaan kiireettömän hoidon saatavuutta määrittelevä ns. hoitotakuulaki, joka säätää hoitoprosessien eri vaiheille lakisäteiset enimmäisajat. Terveydenhuoltolaki kiristi edelleen aikarajoja hoitoon pääsyssä. Hoitoaikojen toteutumista seurataan tiiviisti valtakunnallisesti ja sairaanhoitopiirin on myös julkaistava odotusajat verkkosivuillaan. Lapin sairaanhoitopiiri pystyy tällä hetkellä tarjoamaan kiireettömän hoidon lain edellyttämissä määräajoissa. Odotusajat eri poliklinikoille olivat sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa maan keskiarvoa lyhyemmät. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lakiesitys on syksyllä 2014 ollut laajalla lausuntokierroksella. Viiteen järjestämisvastuulliseen sote-alueeseen ja kuntien tai kuntayhtymien muodostamiin tuotantoalueisiin pohjautuvaan malliin siirtyminen vaikuttaa todennäköiseltä. Lain on määrä tulla vuomaan 2015 aikana ja uusien sote-alueiden aloittaa kuntayhtymäpohjalta Uusien tuotantoalueiden tulisi olla toiminnassa jo Aikataulu on erittäin kireä. Lapin sairaanhoitopiiri on omassa lausunnossaan tuonut esille muun muassa Lapin olosuhde-eroja, kielellisiä erityistarpeita ja rajat ylittävän yhteistyön turvaamisen, lähipalvelujen turvaamisen, kuntien ja asukkaiden näkemysten huomioon ottamisen, tuotantoalueelle asetettaviin kriteereihin liittyviä tarkennustarpeita, sosiaali- ja terveysministeriön roolin järjestämispäätöksen hyväksymistä koskevassa prosessissa, näkemyksiä rahoituksen siirtymäjärjestelyihin, varainsiirtoverolain muuttamiseen sekä esittänyt tuotantoalueiden perustamiselle vuoden aikalisää ja vaiheistusta vaadittavien kriteerien täyttämisessä Informaatio-ohjaus Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) toinen ohjelmakausi on meneillään. Kaste-ohjelman tavoitteena on, että 1) hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja 2) sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti. Ohjelman tavoitteisiin vastataan kuudella toisiaan täydentävällä osaohjelmalla. Osaohjelmat ovat: I. Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan, II. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan, III. Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan, IV. Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan, V. Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi, VI. Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. 3

5 Terveydenhuollon erityisvastuualuejakoa noudattavat Kaste-ohjelman alueelliset johtoryhmät ovat laatineet alueelliset toimeenpanosuunnitelmat, joiden mukaan mm. rahoitetaan toimeenpanosuunnitelman mukaisia kehittämishankkeita. Lapin sairaanhoitopiirin alueella vuonna 2015 toimivat ainakin Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä -päihde- ja mielenterveystyön hanke sekä vanhustyön kehittämiseen tähtäävä SenioriKaste. Lisäksi alueella on valmistelu eri organisaatioiden toimesta Paljon tukea tarvitsevat - Paljon palveluita käyttävät -kehittämishanketta. Erityisvastuualueen OYS-erva strategia Terveempi Pohjois-Suomi Vuonna 2011 hyväksytyn Erva-strategian mukaan yhteistyön tarkoituksena on rakentaa OYS:n erityisvastuualueelle maan toimivin ja tehokkain erikoissairaanhoidon palveluverkosto, jossa palvelutuotanto perustuu aitoon yhteistyöhön ja kumppanuuteen. OYS:n erityisvastuualueen yhteistyön tavoitteena on toimivalla työnjaolla ja toiminnan yhteensovittamisella edistää alueen asukkaiden terveyttä ja turvata korkeatasoiset tutkimukseen ja näyttöön perustuvat oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi tavoitteena on yhteistyössä huolehtia OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta terveydenhuollon ohjauksesta ja neuvonnasta sekä yhteen sovittaa alueellinen koulutus ja työvoiman kysyntä. Strategiassa Erva-alueen sairaanhoitopiirien yhteistyön painopisteet on jaoteltu neljään osa-alueeseen: 1) työnjako, 2) yhteinen työnantajapolitiikka, 3) tutkimus, kehittäminen ja koulutus sekä 4) tietoteknologian hyödyntäminen ja tiedonhallinta. Sairaanhoitopiirin toimintamalli ja strategia Vuosina 2012 ja 2013 työstettiin ensisijaisesti oman organisaation lähtökohdista keskussairaalan tulevaisuuden toimintamallia, jolla voidaan mahdollisimman hyvin turvata tulevaisuuden päivystävän sairaalan palvelut. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti marraskuussa 2012 tehdä tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi seuraavat strategiset valinnat, jotka toimivat edelleenkin toiminnan strategisina päämäärinä: 1. tulevaisuuden tavoitteeksi asetetaan sairaalan ja erikoissairaanhoidon toimintakyvyn aktiivinen ylläpitäminen; 2. Lapin keskussairaala on myös tulevaisuudessa pohjoisen alueen päivystävä sairaala, joka vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksestä toiminta-alueellaan; 3. Lapin sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämistä, arvoja ja strategisia valintoja ohjaa ajattelumalli inhimillisesti tehokkaasta sairaalasta. Nämä valinnat ovat mahdollisimman pitkälle riippumattomia siitä, mitkä tulevat olemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämismuodot. Toimintamallityö on ollut osa sairaanhoitopiirin uuden strategian valmistelua Yhteenveto kuntien lausunnoista Enontekiö Enontekiö korostaa lausunnossaan kustannusten nousun hallintaa. Kunta painottaa saamenkielisten palvelujen kehittämistä ja niistä tiedottamista. Enontekiön kunta esittää lausunnossaan, että erikoissairaanhoito kehittäisi tulevaisuudessa etävastaanotto- /puhelinvastaanottotoimintaa. Kunta esittää, että etäpoliklinikkatoiminnan kokeilun suunnittelu toteutetaan mennessä. Lisäksi kunta toivoo, että sairaanhoitopiiri keskittyy tulevaisuudessa hoitoketjujen ja varsinkin psykiatrian hoitoketjujen kehittämiseen. Hoitoketjuja kehitettäessä on huomioitava myös sosiaalipalvelujen osuus. 4

6 Inari Inarin kunnan mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Kustannusten nousuun syynä ovat olleet ns. kalliit potilaat. Kalliiden potilaiden määrän vähentäminen ei ole kuitenkaan helppoa. Inari pitää hyvänä sairaanhoitopiirin pyrkimyksiä jarruttaa kustannusten kasvua. Inarin kunta toivoo etäpoliklinikkatoiminnan kehittämistä siten, että etäpoliklinikkaa pitäisivät Lapin keskussairaalan omat lääkärit. Tämä saattaisi vähentää myös rakennusinvestointien tarvetta. Kunta toivoo myös, että käyntien ketjuttamista tehtäisiin vielä tehokkaammin, jolloin kaukaa tulevien matkustaminen vähenisi, kun kaikki käynnit voitaisiin tehdä suunnitellummin ja mahdollisesti yhdellä yöpymisellä. Sairaankuljetusvastuun siirtyessä sairaanhoitopiirille ensihoidon kustannukset ovat nousseet. Toiminta on sujunut ja ambulanssityhjiöitä on vähennetty. Sairaanhoitopiirin kanssa tehty sopimus ensihoitajien työskentelystä terveyskeskuksissa ei toteudu ja tälle olisi tehtävä jotakin. Kunta toivoo myös lausunnossaan, että terveyskeskuslääkäri voisi suoraan kirjoittaa lähetteen norjalaiseen sairaalaan nykyisen käytännön sijaan. Kemijärvi Kemijärven kaupungin taloudellinen tilanne on vaikea. Sairaanhoitopiirin kustannusten nousussa on pidättäydyttävä samalla tasolla kuin jäsenkuntienkin. Suunnittelussa on lähdettävä siitä, että toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä priorisoidaan resurssit niihin tarpeisiin, jotka ovat varsinaisen toiminnan kannalta keskeisiä ja välttämättömiä. Perusterveydenhuollon yksikön toiminnan tulee tukea kuntien järjestämää perusterveydenhuoltoa sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Erikoissairaanhoidon jalkautuminen on yksi keskeinen kehittämiskohde, johon tulee panostaa tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa sairaanhoitopiirin järjestämän ensihoidon tulee kehittää yhteistyötä perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Sairaala Lapponian erikoissairaanhoidon palveluja tullaan tulevaisuudessa vähentämään tai lopettamaan. Kemijärvi onkin valmis tulevaisuudessa siirtämään yö- ja viikonloppupäivystyksen Lapin keskussairaalaan. Kittilä Kittilän kunnan mielestä erikoissairaanhoidon kustannusten seuranta on edelleen haasteellista ja käytännössä mahdotonta ennakoida. Johdon tietojärjestelmää tulee kehittää niin, että sieltä on saatavissa ajantasaiset ja luotettavat tiedot. Ostopalvelujen osalta tulisi kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä kulkea tieto tulevista korkeista kustannuksista, joko johdon tietojärjestelmän avulla tai muutoin. Kittilän mielestä kuntien taloustilanteen kiristyminen on huomioitu kohtalaisesti, eikä uusia virkoja tai toimia perusteta. Kunnan mielestä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti ja perusterveydenhuollon yksikön koordinoimana asiantuntijatyöryhmät ovat luoneet hyvää yhteistyön henkeä kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja erikoissairaanhoidon rajapintaan. Hyviä yhteisiä linjauksia on jo tehty. Kolari Kolarin kunnan mielestä lähete-palaute -järjestelmä toimii pääsääntöisesti hyvin ja kunta toivoo, että kaikki klinikat toimittaisivat jatkossa palautteet sähköisesti. Kunta toivoo, että lähettävää lääkäriä tiedotetaan, mikäli konsultaatiopyyntöön ei anneta vastausta. Kolari toivoo, että etävastaanottotoimintaa kehitettäisiin tulevaisuudessa. Kunta on tyytyväinen sekä earkisto tuesta että siihen, että koulutuksiin osallistuminen on mahdollista videoteitse. Kolarin kunta toivoo sairaanhoitopiiriltä maltillista kustannusten nousua, joka pysyisi kokonaisuudessaan 2,8%:ssa. Tulevaisuuden rakennus- ja investointihankkeet tulisi pysäyttää siihen asti, että tuleva sote-rakenne selkeytyy. Kolari kannattaa Kolpeneen palvelukeskuksen ja Lapin sairaanhoitopiirin yhdistämistä. Kolarin kunta on halukas siirtämään tulevaisuudessa yöaikaisen päivystyksen Lapin keskussairaalaan niin pian kuin mahdollista. Ensihoidon kehittämisessä tulisi huomioida hoitajien hoidon tarpeen arviointiosaaminen. 5

7 Muonio Muonio pitää pyrkimystä kustannusten hillintään hyvänä periaatteena ja 2,8 prosentin kasvua maltillisena. Maltillisuudesta huolimatta kasvu on suurempi kuin kunnan oma talousarviossa oleva kasvu. Muonion kunnan mukaan sairaanhoitopiirin tulee kehittää etä- ja puhelinvastaanottoja pitkien matkojen takaa tulevien potilaiden kontrollikäyntien korvaamiseksi. Muonio esittää investointien ja rakennushankkeiden pysäyttämistä, kunnes SOTE -ratkaisun vaikutukset selkiintyvät. Kunta esittää myös, että sairaanhoitopiiri raportoi kunnille vuoden 2013 ensihoidon kustannusten ja palvelutason kehittymisestä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin kustannusten nousun tasapainottamiseksi. Pelkosenniemi Pelkosenniemi edellyttää sairaanhoitopiiriltä tarkkaa taloudenpitoa. Investoinneissa tulee ottaa huomioon tulevat sote-rakenteet ja pidättäytyä tarvittaessa mahdollisista investoinneista, mikäli tulevaisuudessa koordinoinnista ei ole varmuutta. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä pitää talousarvion laadintaohjeita oikeina. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhön ja alueellisten toimintojen koordinointiin ollaan tyytyväisiä. Saumatonta yhteistyötä pidetään tärkeänä. Pello Pellon kunta edellyttää, että sairaanhoitopiiri huomioi Pellon kanssa kuntaneuvotteluissa esille nousseet asiat. Pellon kunta pitää sairaanhoitopiirin 2,8 prosentin kustannuskehitystä kohtuullisena. Linjausta siitä, että uusia virkoja ja toimia ei perusteta, pidetään oikeansuuntaisena ohjeistuksena. Tulevaisuuden investointien suhteen Pello toivoo harkintaa. Posio Posion kunta kannattaa psykiatrian muuttoa keskussairaalan yhteyteen. Muuton yhteydessä myös sairaansijamäärän vähentämiseen suhtaudutaan positiivisesti. Erikoislääkärien käynnit Posiolla vähentävät erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrää. Posion kunta esittääkin tästä syystä, että yhteispäivystyksen hinnoittelu pidetään käyttöön perustuvana. SOTE -uudistuksen alkumetreillä olisi syytä suunnitella koko OYS Erva-alueelle kohtuullisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla toimivat tietojärjestelmät. Perusterveydenhuollon yksikön toiminta on käynnistynyt hyvin. Järjestämissuunnitelma toiminee yhtenä työkaluna Lapin tulevaisuuden mallia suunniteltaessa. Ranua Ranuan kunta edellyttää sairaanhoitopiiriltä aiempaa hallitumpaa menojen kasvua, sillä kustannukset ovat edelleen vaikeasti ennustettavissa ja selvästi keskimääräisen kasvun ylittävää. Erikoissairaanhoidon palveluissa pitää pyrkiä mahdollisimman tehokkaaseen Erva-yhteistyöhön ja työnjakoon. Ranua pitää psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtymistä keskussairaalan yhteyteen ja päivystystoiminnan kehittämisen kannalta keskeisen tarkkailu-/päivystysosaston perustamista toiminnan tehostumisen kannalta perusteltuina. Myös psykiatristen sairaansijojen vähentämiseen suhtaudutaan positiivisesti. Perusterveydenhuollon päivystystoiminnan kustannukset tulee jakautua jatkossakin käytön mukaisesti. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman painopisteisiin ollaan tyytyväisiä. Perusterveydenhuollon yksikkö on vakiinnuttanut toimintansa nopeasti. Ranua on tyytyväinen sairaanhoitopiirin rooliin alueellisena tietotekniikan toimijana. Sairaanhoitopiirin tulee ajaa Erva-alueen yhteisen asiakastietojärjestelmän hankkimista. 6

8 Rovaniemi Rovaniemen kaupunki lausuu, että erikoissairaanhoidon kuntalaskutushinnat eivät saa nousta vuoden 2014 tasosta, vaan kustannustason kasvu tulee kattaa toimintaa tehostamalla ja tuottavuutta parantamalla. Rovaniemen kaupungin mukaan Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Rovaniemi-konserniin ja yhdistellään jo nyt konsernitilinpäätökseen. Kaupungin mukaan sairaanhoitopiirin talousjärjestelmät on järkevää yhdistää samoihin järjestelmiin emokaupunki Rovaniemen kanssa ja sopia palvelujen tuottamisesta myös sairaanhoitopiirille Taitoa Oy:n Rovaniemen toimipisteessä. Tukipalveluiden osalta yhteistyötä tulee lisätä. Lapin sairaanhoitopiirin investoinneissa tulee huomioida heikkenevä kuntatalous. Lopulliset investointipäätökset tulee tehdä, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen ratkaisut Pohjois-suomessa on tehty. Tietohallinnon ja ICT:n osalta kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua tulee jatkaa VAKAVA-hankkeen linjauksien mukaisesti. Tietohallintoon liittyvissä rekrytoinneista ja hankinnoista tulee pidättäytyä. Yhteistyötä tulee tiivistää konkreettisesti Rovaniemen ja sairaanhoitoiirin tietohallinnon ja ICT-toimien välillä. Tulevaisuuden tavoitteena tulisi olla tuki- ja perustietojärjestelmien yhdistäminen, joissa pääpaino on toimivissa toimintaprosesseissa. Tulevan järjestämislain mukaisten muutosten valmistelu ja toteuttaminen ovat suunnitelmakauden keskeiset tehtävät ja suunnitelmakaudella sairaanhoitopiirin toiminta voi siirtyä uudelle toimijalle. Kaiken kehittämistoiminnan tulee suuntautua tukemaan järjestämislain toimeenpanoa. Kaupungin mukaan Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön järjestämissuunnitelman laatimisen malli on osoittautunut toimivaksi yhdessä sopimisen malliksi ja perusterveydenhuollon yksikkö on luonteva yhteisen kehittämisen koordinaatioyksikkö. Lapin sairaanhoitopiirin alueen kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisresurssit tulee koota yhteen esimerkiksi perusterveydenhuollon yksikön yhteyteen. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulee huomioida Lapin väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset. Kustannusten nousupaineet on katettava tuottavuutta parantamalla ja palvelurakenteita muuttamalla siten, että kustannustason nousu on 0 prosenttia vuosina 2015 ja Rakennushankkeen suunnittelua tulee jatkaa toiminta edellä ja tarvittavat investointipäätökset tulee tehdä vain yhteisymmärryksessä. Rovaniemen kaupunki edellyttää erikoislääkärien ja asiantuntijahoitajien konsultaatiokäytäntöjen kehittämistä ja jalkautumista kuntiin. Tämä mahdollistaa erikoissairaanhoidon lähetemäärän vähentämisen. Rovaniemen kaupungilla on tarve saada psykiatrian alan erikoislääkäripalveluita ja muita erityistason palveluita, esimerkiksi neuropsykologin tutkimuksia sairaanhoitopiiriltä. Konsultaatiokäytännöistä ja jalkautumisesta kiinteästi kaupungin terveyspalvelujen osaksi tulee tehdä suunnitelma. Muiden erikoislääkäreiden osalta Rovaniemellä on tarve tähystävien lääkäreiden työpanoksen hankkimiseen sairaanhoitopiiriltä, noin 1 työpäivän verran viikossa. Perusterveydenhuollon yksikön ikäihmisten työryhmässä sovitun mukaisesti sairaanhoitopiirin tulee varautua suunnittelukaudella geriatrin kustannuksiin siltä osin kuin geriatri antaa työpanostaan koko alueen ikäihmisten palveluihin. Kaupunki korostaa lausunnossaan, että terveydenhuollon järjestämissuunnitelma tulee huomioida toiminnan ja talouden suunnittelussa. Salla Sallan kunta odottaa edelleen sairaanhoitopiiriltä maltillista kustannusten kasvua ja harkintaa investointien suhteen. Esitettyä 2,8 prosentin kustannuskasvua voidaan pitää kohtuullisena. Sairaanhoitopiirin linjausta olla perustamatta uusia virkoja ja toimia pidetään oikeana. Sallan kunta toivoo, että sairaanhoitopiiri ottaa toiminnan suunnittelussa huomioon Sallan kuntaneuvotteluissa esille nostamat seikat. Savukoski Savukoski ei ole antanut erillistä lausuntoa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän lausunnon lisäksi. 7

9 Sodankylä Sodankylän kunta esittää, että sairaanhoitopiiri pidättyisi resurssilisäyksiltä ja merkittäviltä rakennusinvestoinneilta. Rakennusinvestoinneista tulee pidättäytyä siihen asti, että tulevat sote-tuotantoalueet ja niiden tehtävät ovat selkiytyneet. Sodankylä toivoo, että osastosuluista tiedotetaan kuntia hyvissä ajoin. Tämä mahdollistaa kuntien paremman toiminnan suunnittelun ja varautumisen. Sodankylä varautuu suunnittelussaan erikoissairaanhoidon kustannusten 1,5 prosentin kasvuun. Kunta esittää erillisten kustannusten hillintään tähtäävien neuvottelujen järjestämistä, mikäli erikoissairaanhoidon kustannukset uhkaavat kasvaa yli 5 prosenttia. Utsjoki Utsjoki näkee yhteistyön kehittämisen ja lisäämisen Norjan kanssa edelleen tärkeänä. Kunta näkee, että utsjokelaisten tulee saada erikoissairaanhoidon palvelut Norjasta yhtä helposti kuin Rovaniemeltä. Kunta toivoo, että rajan ylittävässä toiminnassa tiedonkulkuun kiinnitetään erityistä huomiota. Utsjoen kunta näkee sairaanhoitopiirin kustannusten kasvun hillitsemisen välttämättömänä. Ehdotettua 2,8 prosentin kasvua pidetään varsin maltillisena. Sairaanhoitopiirin vastaukset kuntien tahtotilaan Kuntien tahtotila Sairaanhoitopiirin vastaus tahtotilaan Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hallinta - Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu 0-2,8 % - Toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohta on nykyisen toiminnan kokonaiskulujen kasvu 2,8 % talousarvioon 2014 verrattuna - Jäsenkunnilta perittävien myyntitulojen kasvu on talousarviossa 0,5 % - Yhtään uutta vakanssia ei esitetä perustettavaksi vuodelle Tuottavuusohjelmaa toteutetaan sitoutuneesti Etäpalveluiden ja jalkautuvan erikoissairaanhoidon palvelujen kehittäminen Päivystysasetukseen ja kuntien talouteen liittyvät tarpeet tehdä muutoksia päivystysjärjestelyihin Investointeihin ja lisärakentamiseen liittyvät lausunnot - Psykiatrian erikoislääkäripalvelua jalkautetaan Tunturi - Lappiin, Pelloon, Sodankylään ja Kemijärvelle. Potilaille ja omaisille tarkoitettua etäpoliklinikka- ja etäterapiapalvelua lisätään - Aloitetaan naistentautien jalkautuvat erikoislääkäripalvelut - Suunnitellaan ja mallinnetaan ortopedian/ kirurgian etäkontrollipoliklinikkaa - Päivystys ja ensihoito olivat suurimman huomion kohteina sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa päivitettäessä. Lisäksi on otettu huomioon myös sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon tarpeita - Yhteispäivystyssopimus Lapin keskussairaalan (LKS) päivystyksen käytöstä on päivitettävä ja samalla tarkasteltava myös kustannustenjakoa voimaan tuleva päivystysasetus asettaa kunnille aiempaa tiukemmat toimintaedellytykset ja edellyttää STM:stä haettavan poikkeusluvan, mikäli kunta haluaa tuottaa pelkkää perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä. Useat kunnat eivät haluaisi lähteä muuhun kuin korkeintaan hyvin tilapäiseen poikkeuslupamenettelyyn ja esittävät pääsyä LKS:n päivystyksen käyttäjiksi virka-ajan ulkopuolella. Kuntien mukaantulo on valmisteltava ja aikataulutettava huolellisesti. LKS:n päivystyspoliklinikalle tarvitaan lisäresurssointia, erityisesti yleislääkärityöpanosta, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu. - Päivystyksen puhelinneuvonta edellyttää jo nykytoiminnassa lisäresurssointia vuodelle 2015 potilasturvallisuuden vaarantumistapausten vuoksi. Tämä muutos toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sisäisin henkilöstösiirroin. - Sairaanhoitopiirissä on meneillään yhtymävaltuuston päätöksen mukainen lisärakentamisen valmistelu. Vuosina 2014 ja 2015 hanke on suunnitteluvaiheessa. - Suunnittelutyötä tehdään toiminta edellä ja tarvittavat investointipäätökset tehdään yhteisymmärryksessä jäsenkuntien kesken - Suunnittelussa ja toimeenpanossa otetaan tarkasti huomioon tuleva Sotejärjestämislaki ja sen vaikutukset rakenteisiin - Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksesta vapautuvat tilat aluksi vuokrataan ja myöhemmin ostetaan sairaanhoitopiirille, millä vähennetään uudisrakentamisen tarvetta 8

10 2.4. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 :n mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi järjestämissuunnitelman valmistelua. Järjestämissuunnitelma vuosille hyväksyttiin sairaanhoitopiirin valtuustossa ja sen ensimmäinen päivitys vuosille hyväksyttiin kuntien lausuntojen mukaisesti sairaanhoitopiirin valtuustossa Alueellisten sote-asioiden valmistelu toteutetaan Kuvan 1 mukaisesti. Valmistelu Asiantuntijatyöryhmät - ohjausryhmä nimeää Sopiminen Kunta- ja kuntayhtymäjohtajien kokoukset - myös omistajaohjaus Päätöksenteko Kunnat Ktt ky:t Pth-yksikkö - koordinaatiovastuu Pth-yksikön ohjausryhmä => Alueellinen sote-ohjausryhmä Lapin shp Kolpeneen ky Kuva 1. Sote-asioiden valmistelu ja sopiminen Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä hyväksyi palveluiden suunnittelun pohjaksi joulukuussa 2013 palveluketjujen yleisen mallin. Malli pohjautuu asiakkaan tarpeisiin, joihin vastataan toimijoiden osaamisella. Malli on riippumaton organisaatiorakenteista ja siten sopii sekä sosiaali- että terveydenhuollolle. Palveluketjuissa ja niiden jalkauttamisessa keskeistä on toiminnan tavoitteellisuus: vähentää sosiaalisia ja terveysongelmia ennaltaehkäisyllä, vahvistaa kansalaisten omaa osaamista, tukea lähiosaamista sekä sopia erityisosaamisen järjestelyistä. Jotta edellä mainittuihin tavoitteisiin päästäisiin tarvitaan alueellista koulutusta, kehittämistä ja tiedonhallintaa tukemaan näitä tavoitteita. Kuva 2 Palveluketjun yleinen malli 9

11 Järjestämissuunnitelman päivityksessä hyväksyttiin vuosille seuraavat keskeiset asiat: 1. Päivystysten kokonaisuus suunnitellaan siten, että se sisältää hoidontarpeen arvioinnin, päivystyksellisen hoitotyön, yleislääkäripäivystyksen, suun terveydenhuollon päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen. Lisäksi suunnitelmassa on sovittu Rovaniemen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rinnakkaispäivystyksen muuttamisesta yhteispäivystykseksi vuoden 2015 loppuun mennessä. 2. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen suunnitellaan siten, että ne muodostavat yhtenäisen palvelukokonaisuuden 3. Ikäihmisten palveluiden erityisosaamisen (ml. geriatrin erikoislääkäripalvelut) suunnittelusta ja järjestelyistä alueen kaikille kunnilla ja Lapin sairaanhoitopiirille vastaa Rovaniemen kaupunki. 4. Alueellista yhteistyötä tukipalveluiden järjestämisessä selkeytetään ja lisätään. Tämä sisältää ensivaiheessa laboratoriopalvelut NordLabin kautta kaikkiin kuntiin sekä Lapin sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteistyön logistiikka- ja materiaalipalveluissa ja välinehuollossa. 5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kohdennetaan resurssia. 6. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laaditaan alueellinen koulutussuunnitelma sekä selkeytetään eri toimijoiden vastuita henkilöstötarpeen ennakoinnissa. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma arvioidaan ja päivitetään vuosittain suunnitelmassa hyväksytyn vuosikellon mukaisesti. Suunnitelman päivitys pohjautuu tehtyyn arviointiin, kuntien ja kuntayhtymien kanssa käytyihin neuvotteluihin ja lausuntoihin, työryhmien tekemiin ehdotuksiin sekä ohjausryhmän linjauksiin. Järjestämissuunnitelman toinen päivitys on keväällä 2015 kuntien käsittelyssä ja kesällä 2015 Lapin sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävänä Väestöennuste Lapin sairaanhoitopiirin alueella Lapin sairaanhoitopiirin alueen väestö on vähentynyt viime vuosikymmeninä. Väestön väheneminen on kuitenkin alkanut vähitellen tasaantua viime vuosina ja nyt näyttääkin, että väestö lisääntyy tulevina vuosikymmeninä Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Tilastokeskuksen väestöennusteet vuosille 2025 ja 2035 ennakoivat (ks. oheinen taulukko) väestönmäärän kasvua Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Ennusteet ennakoivat noin 1000 henkilön kasvua vuoteen Kasvutrendi jatkuisi ennusteen mukaan myös vuoteen 2035, jolloin kasvua olisi yli henkilön verran nykyhetkeen verrattuna. Ennusteen mukaan Lapin sairaanhoitopiirin alueen neljän (4) kunnan (Kittilä, Kolari, Rovaniemi ja Utsjoki) väestömäärä lisääntyisi vuoteen 2035 mennessä. Muiden kuntien osalta väestömäärän kehitys on ennusteen mukaan negatiivinen Enontekiö Inari Kemijärvi Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Sodankylä Utsjoki Lapin sairaanhoitopiiri

12 Lapin sairaanhoitopiirin väestömuutos ikäryhmittäin vuosina Väestöennusteen mukaan Lapin sairaanhoitopiirin alueella väestömäärä tulee lisääntymään noin 1100 lappilaisella. Eniten lisääntyvät 70 74, 75 79, 40 44, vuotiaiden määrät. Näiden ikäryhmien osalta väestön kasvu on noin 7200 henkilöä. Yli 60-vuotiaiden määrä lisääntyy kaiken kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirin alueella ennusteen mukaan yli 6100 henkilöllä. Eniten sairaanhoitopalveluita käyttävien eli yli 75- vuotiaiden määrä nousee ennusteiden mukaan lähes 4200 henkilöllä. Ikäryhmittäin tarkasteltaessa eniten vähenevät 50 54, 55 59, ja vuotiaiden joukko. Vähennys näiden neljän ikäryhmän osalta on yli 7700 henkilöä. Sairastavuus ja erikoissairaanhoidon tarve Väestön sairastavuus ja erikoissairaanhoidon tarve perustuu edelleen kansalliseen FINRISKI 2007-terveystutkimukseen, koska uutta tutkimustietoa sairastavuudesta ei ole. FINRISKI-tutkimus on toistettu 2012, mutta tutkimustuloksia ei ole vielä raportoitu. FINRISKI 2007-tutkimuksen mukaan keskeisimmät sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ovat vähentyneet viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi. Varsinkin kolesterolipitoisuuden ja verenpaineen osalta väestötasolla tapahtuneet muutokset ovat merkittäviä. Myönteisen kehityksen seurauksena sepelvaltimotaudin ja muiden verenkiertoelinten sairauksien ja niiden aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien määrä on vähentynyt etenkin keski-ikäisessä väestössä. Varsinkin työikäisten miesten ja naisten sepelvaltimokuolleisuus on vähentynyt merkittävästi. Sepelvaltimokuolleisuuden lasku on selitettävissä merkittävimpien riskitekijöiden, kuten esimerkiksi tupakoinnin vähenemisellä sekä seerumin kolesterolin ja verenpaineen laskulla. Toisaalta eräät riskitekijät ovat tutkimuksen mukaan lisääntyneet. Näitä ovat mm. lihavuuden lisääntyminen ja verenpaineen laskun pysähtyminen. Sydän- ja verisuonisairauksien merkitys kansanterveydellisesti on edelleen kuitenkin suuri, sillä eliniän pidentyessä lisääntyy myös sydän- ja verisuonisairauksia sairastavien kokonaismäärä. Vuoden 2007 FINRISKI tutkimuksen mukaan vuotiaiden tupakointi on vähentynyt lähes kaikilla tutkimusalueilla sekä miesten että naisten osalta. Miesten osalta tupakoivien osuus on laskenut 36 prosentista 30 prosenttiin. Naisten osalta vastaavan ikäryhmän tupakoivien osuus on laskenut 2 prosenttia, 22 prosentista 20 prosenttiin. Lappilaiset tupakoivat tutkimustulosten mukaan suhteellisesti eniten, sillä noin 28 prosenttia lappilaisista tupakoi joko päivittäin tai satunnaisesti. 11

13 Alkoholin käytön osalta trendi on ollut tasaisesti nouseva vuoden 1982 ja 2002 välillä FINRISKI-tutkimuksen mukaan. FINRISKI 2007-tutkimuksen mukaan muutos vuodesta 2002 vuoteen 2007 ei ole ollut enää tilastollisesti merkitsevä ja alueellista vaihtelua on esiintynyt huomattavasti. Miesten ja naisten osalta alkoholin käyttö on lisääntynyt tasaisesti Lapissa. FINRISKI 2007-tutkimuksen mukaan Lapissa kuitenkin alkoholin ongelmakäyttöä oli keskimäärin vähemmän kuin muualla tutkimukseen osallistuneilla alueilla. FIN- RISKI-tutkimuksen tuloksista huolimatta tai ne huomioiden on huomattava, että viimeisempien tilastojen mukaan alkoholin kulutus on lähtenyt lievään laskuun viime vuosina. Painon kehityksen osalta miesten ja naisten paino on noussut tasaisesti kaikilla alueilla vuoteen 2002 asti. Vuoden 2002 ja 2007 välillä miesten painon nousu ei ollut enää merkitsevä, päinvastoin kuin naisten osalta. Vyönympärysmitta on kasvanut sekä miehillä että naisilla vuodesta 1987 lähtien. Alueiden välillä painonindeksin muutoksissa on huomattavia eroja. Lapin osalta muutosta ei voida huomata, sillä systemaattista pitkittäisseurantaa ei ole Lapissa tehty. Painon, vyötärönympäryksen ja painoindeksin osalta Lappi on kuitenkin sijoittunut vuoden 2002 analyysissä keskiarvon alapuolelle. 3. Painopistealueet 2015 ja toiminnan kehittäminen Toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon väestön palvelutarve, voimassa olevat ja lähiaikoina annettavat säädökset, kuntien lausunnot, Lapin sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma vuosille sekä Lapin sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Lisäksi sairaanhoitopiirin toiminnan painopisteitä määritettäessä on otettu huomioon OYS-erva strategia Terveempi Pohjois-Suomi Toiminnan suunnitteluun liittyy myös valmisteilla oleva OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välinen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Painopistealueet vuonna Palvelujen ja päivystysvalmiuden turvaaminen sairaanhoitopiirin alueella (asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma) erikoissairaanhoidon päivystyskyvyn vahvistaminen ja päivystysasetuksen täytäntöönpano avohoidon osuuden kasvattaminen ja laitoshoidon osuuden vähentäminen valmistautuminen sote-rakenneuudistukseen 2. Työhyvinvointiin ja johtamiseen panostaminen (henkilöstönäkökulma) johtajuuden ja johtamisjärjestelmän kehittäminen työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kasvattaminen osallisuuden, aloitteellisuuden ja palkitsemisen tukeminen 3. Tuloksellisuuden parantaminen (talousnäkökulma) tuottavuusohjelman toteuttaminen resurssien hallittu kohdentaminen, vaikuttava hoito ja kustannusten hallinta palveluprosessien laatu ja potilasturvallisuus sisäisten tukipalvelujen toimivuus 4. Potilaslähtöisten hoitoprosessien ja toimitilojen kehittäminen (prosessien ja rakenteiden näkökulma) tulevaisuuden toiminta- ja toimitilaratkaisujen suunnittelu ja toteutukseen valmistautuminen potilaslogistiikan tehostaminen materiaalilogistiikan tehostaminen ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen kuntoutus osana palvelukokonaisuuksia 12

14 3.2. Kehittämishankkeet vuonna 2015 Lapin sairaanhoitopiirin kymmenvuotinen Inhimillisesti tehokas sairaala-kehittämisohjelma aloitettiin vuonna Kehittämisohjelmalla tavoitteena on lisätä toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta. Kehittämisohjelmalla avulla rakennetaan inhimillisesti tehokasta sairaalaa, joka on inhimillinen sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkökulmasta ja joka on tehokas hyödyntämällä työntekijöiden tietoa ja osaamista. Osana Inhimillisesti tehokas sairaala- kehittämisohjelmaa jatketaan jatkuvaan parantamiseen tähtäävää Hukkahaavi -toimintaa. Ohjelma käyttää hyväksi osallistavia kehittämisen menetelmiä, joiden tavoitteena toiminnan laadun ja tuottavuuden lisääntyminen erilaisten, esim. Lean-ideologian, menetelmien avulla. Lean - menetelmissä tehokkuutta ja tuottavuutta pyritään lisäämään mm. vähentämällä hukkaa, ts. lisäarvoa tuottamatonta toimintaa. Lapin sairaanhoitopiirin kokemukset Hukkahaavi toiminnasta ovat olleet positiivisia ja tulokset hyviä. Vuonna 2014 aloitettiin sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteiset Hukkahaavi-koulutukset. Rohkaisevien kokemusten perusteella tätä yhteistyötä tullaan jatkamaan ja mahdollisesti myös lisäämään tulevaisuudessa. Osana Inhimillisesti tehokas sairaala-ohjelmaa jatketaan Inhimillisesti tehokas johtaminen-kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on järkevöittää Lapin sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää ja lisätä esimiesten johtamisosaamista. Keskeisiksi osaamisalueiksi ovat määräytyneet ns. positiiviseen johtajuuteen, muutoksen hallintaan sekä tehokkuuden ja/tai tuottavuuden lisäämiseen liittyvät tekijät (nk. hukkajahti). Inhimillisesti tehokasta johtamista kehitetään yhteistyössä Lapin yliopiston, Oulun yliopiston, Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Britannian National Health Servicesin (NHS) eri yksiköiden kanssa. Toisena suurena kehittämisen kokonaisuutena on raportoinnin kehittämisen kokonaishanke, jonka yhtymähallitus vahvisti pitämässään kokouksessa. Raportoinnin kehittämishanke (KURSuT) aloitettiin raportointiin liittyvien jatkuvien ongelmien vähentämiseksi ja se toteutetaan vuosina Hankkeen toiminnallisina tavoitteina ovat 1) teknisen toimintaympäristön kehittäminen, 2) raportoinnin ja tiedolla johtamisen käytäntöjen kehittäminen ja 3) raportoinnin uusien työkalujen ja menetelmien kehittäminen. Raportoinnin kehittämisessä tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntien, OYS Erva-alueen kokonaisarkkitehtuurityön (VAKAVA), Valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelman ja siihen liittyvien pilottikuntien sekä muiden raportoinnin kehittämiseen liittyvien hankkeiden ja sidosryhmien kanssa. Projekti- ja kehittämistyössä sekä tulevissa ratkaisuissa huomioidaan myös tulevat sote-uudistukset. Inhimillisesti tehokas sairaala -kehittämisohjelman lisäksi vuonna 2015 tullaan keskittymään tuottavuusohjelman toimeenpanoon. Toimeenpanosta on laadittu vaiheistussuunnitelma, jonka mukaisesti vuoden 2015 osalta toimeenpanossa keskitytään ammattiryhmien työnjaon toteuttamiseen: hoitohenkilökunnan väliseen työnjaon selvittämiseen sekä logistiikan ja toimintaprosessien kehittämiseen. Vuoden 2015 tuottavuusohjelman toimeenpanon tavoitteena ovat seuraavat päämäärät: hoitotyön mitoitus ja hoitotyöhön liittyvän työnjaon kehittäminen, prosessien ja prosessien mittareiden kehittäminen johtamisen tueksi ja johtamisjärjestelmän ja johtajuuden kehittäminen Neljäs keskeinen vuoden 2015 kehittämiskokonaisuus on sähköisten palvelujen kehittäminen. Suunnittelukauden aikana jatketaan mm. potilaan itseilmoittautumisjärjestelmän ja -automaattien käyttöönottoa. Lisäksi tavoitteena on pilotoida uusia toimintamalleja ja tekniikkaa, jotka lisäävät potilasturvallisuutta. 13

15 Erityisvastuualueen kehittämishankkeet sekä sote-palvelurakenneuudistusta toteuttavat hankkeet Erityisvastuualueen yhteinen strategia valmistui vuonna Seuraavien vuosien tavoitteena on strategian toimeenpano ja sen tavoitteiden saavuttaminen. Toimeenpanon ja tavoitteiden saavuttamiseksi erityisvastuualueella on suunnitteilla erilaisia kehittämishankkeita, jotka tarkentuvat tulevien vuosien aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta valmistellaan niin ikään koko alueen yhteisillä hankkeilla. OYS-erva-alueen uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne-hankkeella (ns. aluekokeiluhankkeen jatkohanke) rahoitetaan tuotantoalueiden perustamista KASTE-rahoituksella. Pohjoisen sote-alueen tietohallintoa suunnitellaan yhteistyössä ja varsinainen suunnitteluhanke käynnistetään, mikäli siihen saadaan valtionrahoitusta. Sairaanhoitopiiri osallistuu Lapin liiton hallinnoiman LAPIN SOTE SAVOTTA Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen-hankkeen toteutukseen ja rahoittamiseen. 4. Tavoitteet Erikoissairaanhoito Toiminta-ajatus Sairaanhoitopiirin tehtävä on tuottaa ja hankkia alueensa väestön ja täällä tilapäisesti oleskelevien ihmisten tarvitsema erikoissairaanhoito ja keskitetyt päihdehuollon palvelut. Terveydenhuoltolain toisen vaiheen toimeenpano vuonna 2014 lisäsi valinnanvapautta kiireettömässä erikoissairaanhoidossa. Nyt voi hakeutua kiireettömään hoitoon mihin tahansa koko maan julkisista erikoissairaanhoidon yksiköistä. Lapin keskussairaalassa tämä näyttää merkitsevän arviolta enintään 200 muualta Suomesta tulevaa uutta asiakasta voimaan tullut EU:n potilasdirektiivi mahdollistaa vapaan hoitoon hakeutumisen toiseen maahan ilman ennakkolupahakemusta. Ensikokemusten perusteella direktiivi ei näytä lisäävän potilasvirtaa Lapin keskussairaalaan. Väestön terveyttä ja hyvinvointia edistetään yhteistyössä kuntien, erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa. Saamenkielisen väestön erityistarpeet, matkailu, kaivostoiminta, liikenne sekä yhteistyö Pohjoiskalotin alueella ovat Lapin toimintaympäristöön liittyviä erityispiirteitä. Kansalaisten omaa vastuuta hyvinvoinnista ja terveydestä on tarpeen tukea. Potilaan osuus omassa hoitoprosessissaan vahvistuu edelleen, kun kansalaiset pääsevät vuonna 2015 katselemaan omia potilastietojansa kansallisesta sähköisestä potilaskertomusarkistosta. Toistaiseksi sieltä on ollut nähtävissä vain itselle määrätyt sähköiset reseptit. Päivystyksellinen ja kiireellinen ympärivuorokautinen erikoissairaanhoito muodostavat keskussairaalan palvelujen ytimen. Päivystyskyvyn ylläpito ja sen vahvistaminen voimaan tulevan päivystysasetuksen edellyttämällä tavalla on Lapin sairaanhoitopiirin lähivuosien keskeinen tavoite. Yhtymävaltuuston vuonna 2012 tekemän strategisen linjauksen mukaan Lapin keskussairaalan tulee olla jatkossakin Pohjois-Suomen päivystävä sairaala, joka täyttää kansalliset laadun ja saatavuuden kriteerit. Kuntien taloudellisen liikkumavaran kaventuminen ja hoitomenetelmien kehittyminen kiirehtivät toimintatapojen uudistamista siten, että prosessit ovat ehdottoman potilasturvallisia, aiempaa potilaslähtöisempiä, vaikuttavampia, sujuvampia ja kokonaistaloudellisempia. Hoidon toteuttaminen avohoitona aina, kun se suinkin on mahdollista, on nähty erityisen ajankohtaiseksi nyt, kun suunnitellaan tulevaa keskussairaalan laajennusta. Uuteen sairaalaan ei ole järkevää siirtää vanhentuneita toimintamalleja, vaan prosessit on uudistettava ensin. Samalla vähenee uudisrakentamisen tarve. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa vuosille on sovittu jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteisistä tavoista valmistella ja sopia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Suunnitelmassa on sovittu kehittämisen painopisteet kuuden keskeisen palveluketjun avulla, jotka läpileikkaavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentän. 14

16 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma Erityisvastuualueyhteistyöstä on sovittu vuosille erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa, jonka päivittäminen vuodelle 2015 on välttämätöntä ennen muuta päivystysasetuksen voimaantulosta johtuen. Pian annettavan sosiaali- ja terveydenhuollon uuden järjestämislain sisältö otetaan ennakoivasti huomioon. Laki lisää erityisen vahvasti yhteiseen suunnittelun tarvetta sairaanhoitopiirin alueen sisällä. Keskeisimmät toiminnalliset muutokset vuonna 2015 Ympärivuorokautinen päivystyspoliklinikkatoiminta järjestetään vuonna 2015 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Tämä merkitsee yhteiseen tietojärjestelmään siirtymistä, lähetekäytännöstä luopumista päivystyspoliklinikan sisällä ja prosessien uudistamista Psykiatrian erikoisalan päivystys siirtyy LKS: n tiloihin, jotta turvataan asetuksen edellyttämä ympärivuorokautinen somaattisten erikoisalojen asiantuntemus Varaudutaan suunnitellusti ja porrastetusti uusien kuntien liittymiseen Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikan käyttäjiksi virka-ajan ulkopuolella. Parannetaan päivystyksen puhelinneuvontaa Kehittyvä erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian poliklinikkatoiminta siirtyy Muurolan tiloista Invalidiliiton kuntoutuskeskuksesta (ILKK) vuokrattaviin tiloihin. Varmistetaan saamenkielisten potilaiden palvelujen saantia omalla äidinkielellä jatkamalla saamenkielen kursseja sairaanhoitopiirin henkilöstölle. Painopistealue Palvelujen ja päivystysvalmiuden turvaaminen sairaanhoitopiirin alueella erikoissairaanhoidon päivystyskyvyn vahvistaminen ja päivystysasetuksen täytäntöönpano Toimenpiteet painopisteeseen pääsemiseksi Todellisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen toimeenpano LKS: n päivystyspoliklinikalla Psykiatrian päivystyksen siirtäminen keskussairaalan tiloihin Toimenpiteiden arviointisuunnitelma Itsearviointi, AVI:t arvioivat asetuksen toteutumista Asiakaspalautteet Valtakunnallinen benchmarkingtoiminta avohoidon osuuden kasvattaminen ja laitoshoidon osuuden vähentäminen valmistautuminen sote-rakenneuudistukseen Psykiatrian poliklinikkatoiminnan vahvistaminen, lyhytjälkihoitoisen leikkaustoiminnan lisääminen, hoidollisen potilashotellin käynnistyminen, konsultaatiotoiminnan ja jalkautuvan erikoissairaanhoidon lisääminen siirtävät toiminnan painopistettä avohoitoon 2015 valmistellaan tarkoituksenmukaista erikoissairaanhoidon palvelujärjestelmää terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen välityksellä ja osallistumalla Lapin SoteSavotta-hankkeeseen ja Erva-alueen yhteiseen hankkeeseen Sairaanhoitopiirin alueellisen yhteistyön toimivuutta arvioidaan johtavien viranhaltioiden työkokouksissa ja perusterveydenhuollon yksikön toimesta Erityisvastuualueen järjestämissopimus päivitettävä viimeistään 2015 alkuvuodesta. Sopimuksen toteutumista arvioi nimetty arviointiryhmä. Hankesuunnitelmien toteutuminen 15

17 Talousnäkökulma Henkilöstönäkökulma Työhyvinvointiin ja johtamiseen panostaminen johtajuuden ja johtamisjärjestelmän kehittäminen työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kasvattaminen osallisuuden, aloitteellisuuden ja palkitsemisen tukeminen Inhimillisesti tehokas johtaminen sisältäen Hukkahaavi- ja Kaizen-toiminnan Lääkärirekrytoinnin tukena käytetään ulkoista palveluntuottajaa Hankkeen toteutuminen Rekrytoinnin onnistumista seurataan kuukausittain ja ostopalvelukausittain. Tuloksellisuuden parantaminen tuottavuusohjelman toteuttaminen resurssien hallittu kohdentaminen, vaikuttava hoito ja kustannusten hallinta Hoidon painopiste siirtyy useilla erikoisaloilla avohoidon suuntaan mahdollistaen sairaansijamäärien tarkastelun. Palveluketjuja uudistetaan erityisesti päivystyksessä, kirurgisessa toiminnassa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, ikäihmisten palveluissa sekä toimintakyvyn edistämisessä ja kuntoutuksessa Avohoidon toteutumista raportoidaan johdon tietojärjestelmän tuella Palveluketjujen arviointi toteutetaan osin sairaanhoitopiirin omana työnä, osin perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän nimeämien asiantuntijaryhmien tuella. Palveluketjut julkaistaan myös internetissä palveluprosessien laatu ja potilasturvallisuus sisäisten tukipalvelujen toimivuus Haittatapahtumien raportointijärjestelmään uusina osina potilaan ilmoitus ja vakavan vaaratapahtuman raportointi Haitta- ja vaaratapahtumat käsitellään ja niistä pyritään oppimaan vastaisen varalle 4.2. Hoitotyö Toiminta-ajatus Hoitotyön tehtävänä on lappilaisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osana kuntayhtymässä toteutettavaa sairaanhoito- ja sosiaalipalveluja. Lapin sairaanhoitopiirin Potilaan parhaaksi!-näyttöön perustuvan hoitotyön toimintaohjelma vuosille ohjaa hoitotyön johtamista, tutkimusta ja koulutusta käytännön toiminnan tukena. Vuonna 2015 Lapin sairaanhoitopiirissä juurrutetaan Hoitotyön toimintaohjelmaa Hoitotyön roolia ja vetovoimaisuutta edistetään julkaisemalla hoitotyön www-sivut sairaanhoitopiirin internet-sivuilla sekä perehdyttämistä kehittämällä. Henkilöstöresurssoinnin osalta jatketaan Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyntämistä erillisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti, lisäksi tehostetaan hoitoisuustietojen raportointia intranetissä. Hoitohenkilökunnan työnjakoa ja resurssien jakoa tarkastellaan Tuottavuusohjelmaan sisältyvän hankkeen kautta. Potilasturvallisuuden edistämisessä keskeisinä tavoitteina on HaiPro-järjestelmään uutena ominaisuutena tuleva potilaan ilmoitus-osio sekä käsihygienian edistäminen. Uudenlaisina toimintamalleina käynnistetään hoidollisen potilashotellin toiminta ja suunnitellaan päiväsairaalatoimintaa. Päivystystoiminnan osalta kehitetään puhelinneuvontaa sekä osallistutaan päivystystoiminnan muutosten suunnitteluun ja toteutukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen (ns. sote-uudistuksen) valmisteluun osallistutaan myös aktiivisesti. 16

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Yhtymävaltuusto 26.-27.11.2013 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri Painopistealueet 2014 ja toiminnan kehittäminen Toiminnan

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Näkökulmia Lapin uudistuksen etenemiseen. Tapio Kekki Perusterveydenhuollon yksikkö

Näkökulmia Lapin uudistuksen etenemiseen. Tapio Kekki Perusterveydenhuollon yksikkö Näkökulmia Lapin uudistuksen etenemiseen Tapio Kekki Perusterveydenhuollon yksikkö Yhteistyön rakentaminen 2012-13 - Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 - Sopimisesta sopiminen, yhteistyökäytännöt

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT Sote- seminaari: Integraatiolla puhtia sote- palveluihin Kuntamarkkinat 11.9.2014 Palveluintegraation johtaminen ja talouden hallinta Erva- alueen näkökulma Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Opetus- ja kulttuuriministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Väisänen Matti 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä

Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Poske Lapin toimintayksikkö ohjausryhmä Ajankohtaiset asiat: Järjestämislaki Lapin sote-selvitykset Kasterahoitukset Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä 28.2.2014 Kemissä Järjestämislain kommentointi 13.3.2014

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

8. 7 :ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet?

8. 7 :ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet? 1 (8) Lausuntopyyntö KYSYMYKSET 1 luku Yleiset säännökset 7. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat?

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Liisa-Maria Voipio-Pulkki Timo Keistinen Anne Koskela Lotta Hämeen-Anttila Satu Karppanen Virva Juurikkala Lasse Ilkka Taina Mäntyranta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa?

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 21.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

- erikoissairaanhoidon sopimuksen sisältö

- erikoissairaanhoidon sopimuksen sisältö Rajattomia palveluita l Pohjoiskalotilla - erikoissairaanhoidon sopimuksen sisältö Saamelaisten rajayhteistyöseminaari 25.2.2015 Lapin sairaanhoitopiiri HELSE NORD HELSE FINNMARK POHJOINEN RAJAYHTEISTYÖ

Lisätiedot

8.10.2014 Suomen Reumaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista (ns.

8.10.2014 Suomen Reumaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista (ns. 8.10.2014 Suomen Reumaliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista (ns. sote-uudistus) Reumaliitto vastasi ministeriön sähköiseen kyselyyn alla olevasti.

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanne Lapin liiton Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshanke

Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanne Lapin liiton Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshanke Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanne Lapin liiton Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshanke Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Lapin sairaanhoitopiiri Kunta-/seutukuntaneuvottelut

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009

Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen. Rovaniemi 27.11.2009 Yhteistyössä päihteettömään vanhemmuuteen Rovaniemi 27.11.2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osaamisen lisääminen Asiantuntijuuden välittäminen Kehittämis-, kokeilu ja tutkimustoiminta Valtakunnallista

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 236/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Utsjoki Enontekiö Inari Kittilä Muonio Sodankylä Savukoski Kolari Pello Kemijärvi Rovaniemi Ranua Pelkosenniemi Posio Salla Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Lapin sairaanhoitopiirin alueen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne

Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ajankohtainen tilanne Terveydenhoitajapäivät 13.2.2010 Järvenpää Neuvotteleva virkamies Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Lainsäädännön uudistukset

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely 1(10) Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely 1(10) Ohjeet: 1(10) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Lausuntokierros http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntoaika

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Lapin sotetuotantoalue. Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Tapio Kekki

Työsuunnitelma. Lapin sotetuotantoalue. Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Tapio Kekki Työsuunnitelma Lapin sotetuotantoalue Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti Tapio Kekki Työsuunnitelma Lapin sote-tuotantoalue Keskeiset periaatteet - Sosiaali- terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Hyvinvointi ja terveys sekä

Hyvinvointi ja terveys sekä Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka Kärkihankkeet: Hyvinvointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus, IT-jaos Puheenjohtaja Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Päivitys vuosille 2014-2016 LSHP perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Yleiset tavoitteet Vuonna 2017 sosiaalipalvelut,

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Yleistä vuodesta 2015 Sairaanhoitopiirin 25. toimintavuosi sairaalan 120. vuosi Sote-uudistus uudistui

Lisätiedot