Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002."

Transkriptio

1 570 KIRJALLISUUTTA Aaltonen, Anna-Kaisa, Tuomari sovinnontekijänä perheoikeusasioissa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Aarnio, Aulis, Laintulkinnan teoria. Juva Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki Aer, Janne, Oikeussuojan ulottuvuus hallinnossa: hallintolainkäytön antaman oikeussuojan merkitys viranomaistoiminnan auktoriteetin kannalta. Jyväskylä Aer, Janne, Oikeusturva ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti hallintolainkäytössä, Oikeustiede XXXVI Access to justice. Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales. London Administration and you (the), Council of Europe, Strasbourg Ahlberg, Mikaela, Nopeutettu ja online-välimiesmenettely kansainvälisessä kaupassa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Andersson, Jan Otto Hautamäki, Antti Jallinoja, Riitta Niiniluoto, Ilkka Uusitalo, Hannu, Hyvinvaltio ristiaallokossa, arvot ja tosiasiat, Sitran julkaisuja 131, Juva Arponen, Markku, Tuomioistuimen sovittelutoiminta ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt. Oikeus 3/1999. Asianajajan työkentältä. Suomen asianajajaliitto. Helsinki Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo, Virkamiesten oikeusasema. Keuruu Cappelletti, Mauro, The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford Castells, Manuel - Himanen, Pekka, Suomen tietoyhteiskuntamalli. Helsinki Ekelöf, Per Olof Edelstam, Henrik, Rättegång. Första häftet. Stockholm Engeström, Yrjö & Haavisto, Vaula & Pihlaja, Juha, Alioikeudet uuden työtavan kynnyksellä. Helsinki Engeström, Yrjö, Kehittävä työntutkimus: perusteita, tuloksia ja haasteita. Helsinki 1995.

2 571 Ervasti, Kaijus, Alioikeusuudistuksen seuranta. Riita-asiat tilastojen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 140. Helsinki Ervasti, Kaijus, Oikeudenkäyntikulut pääkäsittelyyn edenneissä riita-asioissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 147. Helsinki Ervasti, Kaijus, Riitaprosessiuudistuksen arviointi. Lakimiesten ja tuomioistuimen kansliahenkilökunnan käsityksiä ja kokemuksia uudesta riita-asioiden menettelystä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 154. Helsinki Ervasti, Kaijus, Näkökulmia vaihtoehtoisiin konfliktinratkaisumenetelmiin. Lakimies 7-8/2000. Ervasti, Kaijus, Konfliktit ja vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Ervasti, Kaijus, Lainkäytön funktiot. Lakimies 1/2002. Ervasti, Kaijus & Kallioinen, Hertta, Oikeudenkäyntimenettelyiden ongelmat ja prosessisäännösten soveltaminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 202. Helsinki Ervo, Laura, Ylimmät prosessiperiaatteet. Tampere Ervo, Laura, Perustuslaki ja oikeuden saatavuus. Lakimies 7-8/2000. Ethical Principles for Judges. Canadian Judicial Council, Ottawa, Ontario Euroopan yhteisöjen komission vihreä kirja eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi, Frände, Dan, Den straffrättsliga legalitetsprincipen. Ekenäs de Godzinsky, Virve-Maria & Ervasti, Kaijus, Lautamiehet tuomareina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 162. Helsinki de Godzinsky, Virve-Maria, Tietoa uudesta rikosasioiden oikeudenkäynnistä. Oikeuspoliittisten tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 47. Helsinki Guarnieri Carlo and Pederzoli Patrizia. The Power of Judges. Oxford Guttorm, Aimo, Välimiesmenettely. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Haavisto, Vaula, Sovinnot ja tuomioistuintyön muutos. Lakimies 1/1997. Haavisto, Vaula, Asianosaisten osallistuminen riita-asian käsittelyyn nykykäytäntöä ja kehityssuuntia. Lakimies 7-8/2000.

3 572 Haavisto, Vaula, Sovinnot ikkuna tuomioistuintyön muutokseen. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Haavisto, Vaula, Court Work in Transition. Helsinki Halila, Leena, Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista. Vammala Halila, Leena, Håller förvaltningsprocessystemen i Finland och Sverige på att utvecklas i olika riktning? : frågan om en- eller tvåpartsförhållande som grundmodell för förvaltningsprocessen. Förvaltningsrättslig tidskrift 2001 : 1-3, s Hallberg, Pekka, Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2000-luvulla. Helsinki Hallberg, Pekka Ignatius, Pirkko Kanninen, Heikki, Hallintolainkäyttölaki. Helsinki Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli- Pekka, Perusoikeudet. Juva Hautamäki, Antti, Suomi muutosten edellä. Raportti Suomen haasteista. Sitran raportteja 6. Kuopio Helminen, Klaus Lehtola, Kari Virolainen, Pertti, Esitutkinta ja pakkokeinot. Helsinki Hidén, Mikael, Tuomarin riippumattomuus, etiikka ja kurinpito. Suomen tuomariliiton v järjestämien 12. tuomaripäivien pöytäkirja. Helsinki Huhtanen, Raija, Toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnat ja oikeusturva. Lakimies 7-8/2000. Huovila, Mika, Periaatteet ja perustelut. Tutkimus käräjäoikeuden tuomion faktaperusteluista prosessuaalisten periaatteiden valossa arvioituna. Jyväskylä Hyyryläinen, Esa, Sopimuksellisuus hallintoperiaatteena käsitteellisiä lähtökohtia julkisen toiminnan järjestämisen kannalta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/00. Jaakkola, Risto & Vuorinen, Sami, Mitä riiteleminen maksaa. Tietoa ja tulkintaa riitaasioiden oikeudenkäyntikuluista keväällä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 32. Helsinki Jokela, Antti, Oikeudenkäynti I. Helsinki Jokela, Antti, Uusi hovioikeusmenettely. Helsinki Jokela, Antti, Asiantuntijaedustuksesta tuomioistuimen kokoonpanossa. Lakimies 7-8/2000. Jokela, Antti, Oikeudenkäynti II. Helsinki 2002.

4 573 Jyränki, Antero, Uusi perustuslakimme. Turku Jääskeläinen, Petri, Syyttäjä tuomarina. Rikos- ja prosessioikeudellinen tutkimus seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen ja rangaistusmääräysmenettelyn ehdoista Suomessa ja Ruotsissa. Helsinki Jääskinen, Niilo, Kolme aaltoa miten Suomen oikeusjärjestys eurooppalaistui? Defensor Legis 4/2001. Kagan, Robert A., What Socio-Legal Scholars Should Do When There Is Too Much Law to Study. Journal of Law and Society. Vol 22 Nr 1 March 1995, Kamensky, Mika. Strateginen johtaminen. Helsinki Kangasluoma, Maria, Sovinnonedistämistä vai tuomitsemista. Oikeus 3/1999. Kanninen, Heikki, Europeisk förvaltningsrättskipning. Nordisk Administrativ Tidskrift Kanninen, Heikki, Den kontradiktoriska principen och EG-domstolens generaladvokat. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland Kanninen, Heikki, Privatisation and the Guarantees of Good Administration. Julkaisussa Outlooks on Democratic Institutions in the Baltic Sea Region. Helsinki Kemppinen, Jukka, Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot: korkein oikeus, ihmiset ja yhteiskunta Helsinki Kiesiläinen, Kari, Tuomarin näkökulma tuomioistuinsovitteluun. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Koulu, Risto, Kuka hoitaa summaariset asiat? Lakimies 7-8/2000. Koulu, Risto, Vaihtoehtona attraktiivinen riidanratkaisu? Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Kuusikko, Kirsi, Neuvonta hallinnossa. Helsinki Lagus, Lasse, Vaihtoehtoinen riitojen sovittelu mahdollista Suomessa? Lakimies 4/1998. Laitinen, Ahti - Tarukannel, Veijo - Valjakka, Eeva: Luottamus hallintotuomioistuimiin Liite Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomuksessa toiminnastaan vuosilta Oikeusministeriön julkaisuja 2003:4. Lappalainen, Juha, Siviiliprosessioikeus I. Jyväskylä Lappalainen, Juha, Siviiliprosessioikeus II. Jyväskylä 2001.

5 574 Lappi-Seppälä, Tapio - Tala, Jyrki - Litmala, Marjukka & Jaakkola, Risto, Luottamus tuomioistuimiin. Haastattelututkimus väestön asenteista Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 160. Helsinki Laukkanen, Sakari, Tuomioistuinsovittelu ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Laukkanen, Sakari, Tuomarin rooli. Prosessioikeudellinen tutkimus tuomarin roolista dispositiivisen riita-asian valmistelussa silmällä pitäen riidan kohteen selvittämistä. Helsinki Laukkanen, Sakari, Selvä ja täsmällinen tuomio. Selvitys käräjäoikeuden tuomion kirjoittamisesta. Oikeusministeriön julkaisuja 2002:2. Laukkanen, Sakari Liljenfeldt, Robert, Vaihtoehtoisista riidanratkaisumalleista erityisesti silmällä pitäen tanskalaista tuomioehdotusta. Defensor Legis 6/1998. Laurinen, Leena, Hallintoriita-asiat. Helsinki Leppänen, Tatu, Riita-asian valmistelu todistusaineiston osalta. Prosessioikeudellinen tutkimus. Helsinki Leskelä, Maaria, Perheasioiden sovittelu Suomessa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Leskinen, Markku, Tuomari vai sovintotuomari? DL 6/2001. Letto-Vanamo, Pia, Suomalaisen asianajajalaitoksen synty ja varhaiskehitys. Vammala Letto-Vanamo, Pia, Eurooppa oikeusyhteisönä. Helsinki Letto-Vanamo, Pia, Ennen suurta muutosta oikeudenkäyntiperinnettä viime vuosisadalta. Lakimies 7-8/2000. Letto-Vanamo, Pia, Neuvoteltu oikeudenmukaisuus sovinto esimodernissa oikeudenkäynnissä. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Liljeroos, Heikki, Tuomioistuinpalvelujen laatu ja saatavuus, Defensor Legis 1-6/1999. Liljeström, Marita, Terveyspalvelujen järjestämistä koskevat kiistat hallintotuomioistuimissa. Defensor Legis 1/2003. Lind, E.A. & Tyler, T.R, The social psychology of procedural justice. New York: Plenum Press Lindblom, Per Henrik, Progressiv process. Uppsala 2000.

6 575 Lindblom-Ylänne, Sari Pohjonen, Soile, Vuorovaikutustaidot menestyvän juristin salaisuus? Oikeus 2001:2. Litmala, Marjukka (toim.), Oikeusolot Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeusongelmiin. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Marttunen, Matti, Nuorisoprosessi. Lasten ja nuorten tekemien rikosten viranomaiskäsittelyn arviointia. Helsinki Mielityinen, Ida, Rikos ja sovittelu. Valikoituminen, merkitys ja uusintarikollisuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 167. Helsinki Mielityinen, Ida, Sovittelua on vaikea arvioida. Oikeus 3/1999. Mäenpää, Olli, Eurooppalainen hallinto-oikeus. Jyväskylä Mäenpää, Olli, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Helsinki Mäenpää, Olli, Hallinto-oikeus. Porvoo Mähönen, Juhani, Kirjaamisasiat lainkäyttöä vai hallintoa? Lakimies 5/2003. Määttä, Seppo Ojala, Timo, Tasapainoisen onnistumisen haaste. Johtaminen julkisella sektorilla. Helsinki Möller, Gustaf, Välimiesmenettelyn perusteet. Helsinki Nikula, Paavo, Tuomareiden nimityslaki ja tuomioistuinten riippumattomuus. Lakimies 7-8/2000. Niskanen, Hannu - Ahonen, Timo - Laitinen, Ahti, Suomalaisten luottamus tuomioistuimiin. Turku Nuotio, Kimmo, Mihin enää tuomaria tarvitaan? Oikeus 3/1999. Nordquist, Jonas, Domstolar i det svenska politiska systemet. Om demokrati, juridik och politik under 1900-talet. Stockholm Nousiainen, Kevät, Prosessin herruus. Länsimaisen oikeudenkäytön modernille ominaisten piirteiden tarkastelua ja alueellista vertailua. Helsinki Nykyajan muuttuva oikeus: Justus ry. 10 vuotta / Nuotio, Kimmo - Herler, Casper Boucht, Johan (toim). Helsinki Oikeusolot Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeusongelmiin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 173. Helsinki Oikeustiede Suomessa , toim. Urpo Kangas. Helsinki 1998.

7 576 Ojanen, Tuomas, EY:n oikeuden perusvaikutuksia jäsenvaltioiden tuomioistuinten toiminnassa. Oikeustiede XXXII, 1999, s Pieniä kertomuksia hyvinvointivaltion siviilioikeudesta, Thomas Wilhelmsson ym. Vantaa Pierson, Christopher, Beyond the welfare state? : the new political economy of welfare, Cambridge: Polity Press, Pohjonen, Soile, Konfliktien ratkaisu oikeusjärjestelmässä ja inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Pellonpää, Matti, Euroopan ihmisoikeussopimus, Helsinki Pölönen, Pasi, Henkilötodistelu rikosprosessissa. Jyväskylä Richbell, David, CEDR sovittelijan käsikirja. Kaupallisten riitojen tehokas sovittelu. Uusimaa Oy Rosas, Allan, Förvaltningsklagan, Turku Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja III esipuheineen. Toim. Pekka Louhelainen. Saarijärvi Röhl, K.F. & Machura, S. (eds.), Procedural Justice. Aldershot: Ashgate Dartmouth Saraviita, Ilkka, Perustuslaki Kommentaariteos uudesta valtiosäännöstä Suomelle. Helsinki Schwarze, Jürgen Laakso, Seppo Kuuttiniemi, Kirsi, Eurooppalaisen hallintooikeuden keskeiset periaatteet. Helsinki Sevón Leif, Suomalainen tuomari ja EY:n tuomioistuin. Pohjois-Suomen tuomarikoulun julkaisuja 3/1999. Rovaniemi Sevón, Leif, Kansallinen tuomari yhteisön tuomarina: prosessiautonomian periaate ja sen rajat. Defensor Legis 1/2003. Siitari-Vanne, Eija, Hallintomenettelyn ja hallintolainkäytön oikeusturvan kehittämisestä. Lakimies 7-8/2000. Siitari-Vanne, Eija, Markkinaoikeus: kilpailu-, hankinta- ja markkinaoikeudellisten asioiden uusi erityistuomioistuin. Helsinki Siltala, Raimo, Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala Sippo, Jukka & Välimaa, Asko, Siviiliprosessin muutetut säännökset. Helsinki 2003.

8 577 Sipponen, Kauko, Kansalainen isäntä vai renki. Vantaa Suikkanen, Asko Linnakangas, Ritva Martti, Sirpa Karjalainen, Anne, Siirtymien palkkatyö. Sitran raportteja 16. Helsinki Suomen tilastollinen vuosikirja Tilastokeskus Suomen vuosisata. Toim. Kristiina Andreasson ja Vesa Helin. Tilastokeskus. Jyväskylä Suviranta, Outi, Oikeuskeinoista viranomaisen passiivisuutta vastaan, Lakimies 6/2002. Sydänmaanlakka, Pentti, Älykäs organisaatio. Tiedon, osaamisen ja suorituksen johtaminen. Helsinki Taivalkoski, Petri, Sovintomenettelyn erityispiirteet ja Suomen asianajajaliiton sovintomenettely. Oikeus 3/1999. Takala, Jukka-Pekka, Moraalitunteet, eheyttävä häpeä ja yhdyskuntasovittelun mahdollisuudet. Oikeus 3/1999. Takala, Jukka-Pekka Mielityinen, Ida, Rikosten sovittelu ja parisuhdeväkivalta: sovinnon aika? Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Takamaa, Kari T., Kansainvälisoikeudellisia riidanratkaisumenetelmiä. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Tala, Jyrki, Oikeussääntelyn määrä ja vaihtoehdot. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 163. Helsinki Tala, Jyrki, Luottamus tuomioistuimiin mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää?, Lakimies 1/2002 Tala, Jyrki, Lakien vaikutukset. Lakiuudistusten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 177. Helsinki Tarukannel, Veijo, Pohdiskelua hallintolainkäyttölakiin perustuvien katselmusten merkityksestä hallintotuomioistuimissa. Teoksessa Erkki J. Hollo / Helsinki Tarukannel, Veijo Jukarainen, Heikki, Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa. Tampere Thibaut, J. & Walker, L. Procedural justice: A psychological analysis. Hillsdale, NJ:Erlbaum.

9 578 Tolvanen, Matti, Ratkaisuvallan siirtäminen ja menettelyn yksinkertaistaminen rikosasioissa erityisesti lainkäytön funktioiden näkökulmasta. Esitelmä oikeustieteen päivillä 2003 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Tuleva tuhat. Toim. Maija Metsä. Tilastokeskus. Jyväskylä Tuori, Kaarlo, Julkisesta yksityiseen: rajoituksia ja edellytyksiä. Oikeustiede jurisprudentia XXXI Tuori, Kaarlo, Tuomarit ja tuomioistuimet suomalaisessa oikeuskulttuurissa. Lakimies 7-8/2000. Tuori, Kaarlo, Kriittinen oikeuspositivismi. Vantaa Tuori, Kaarlo, Tuomarivaltio uhka vai myytti? Lakimies 6/2003. Tyler, T.R. The role of perceived injustice in defendants evaluations of their courtroom experince. Law & Society Review, 18(1), Tyler, T.R. Why people obey the law. New Have: Yale University Press Tyler, T.R., Citizen Discontent with Legal Procedures: A Social Science Perspective on Civil Procedure Reform. The American Journal of Comparative Law, 45(4), Utriainen, Terttu, Tuomarinvalintalautakunta, teoksessa Matkalla pohjoiseen Professori Jyrki Virolaisen juhlakirja, Valta ja byrokratia Suomessa Toim. Jorma Selovuori. Helsinki Velka, vakuus ja prosessi, Juhlajulkaisu Erkki Havansi / Helsinki Viitanen, Klaus, Vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä. Oikeus 3/1999. Viitanen, Klaus, Lautakunnallistuminen oikeudellisena ilmiönä. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Viitanen, Klaus, Yksityistäminen ja kuluttajien oikeuksien toteutuminen. Teoksessa pieniä kertomuksia hyvinvointivaltion siviilioikeudesta. Vantaa Virolainen, Jyrki, Materiaalinen prosessinjohto. Helsinki Virolainen, Jyrki, Alioikeusuudistus I. Käräjäoikeus ja siviiliprosessin muutokset. 4. painos. Rovaniemi Virolainen, Jyrki, Lainkäyttö. Helsinki Virolainen, Jyrki, Rikosprosessioikeus I. Rovaniemi 1998.

10 579 Virolainen, Jyrki, Tuomareiden nimittämisestä ja kouluttamisesta teoksessa Velka, vakuus ja prosessi, Juhlajulkaisu Erkki Havansi / Helsinki 2001, s Virolainen, Jyrki & Martikainen Petri, Pro & contra. Tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä. Helsinki Väyrynen, Raimo, Globalisaatio ja Suomen poliittinen järjestelmä. Helsinki Wilhelmsson, Thomas, Senmodern ansvarsrätt. Privaträtt som redskap för mikropolitik. Ylöstalo, Matti ja Tarkka, Olli, Asianajajan käsikirja. Kuudes laitos. Porvoo Virallisjulkaisuja Alueelliset hallinto-oikeudet, Hallintotuomioistuintoimikunnan mietintö, komiteanmietintö 1997:4. Asianajajien ammatillisen valvonnan kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:5. Asumisturvatyöryhmän väliraportti. Kauppa ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 7/2001. Balanced Scorecard valtionhallinnossa. Balanced Scorecard Forum Valtiovarainministeriö. Eräiden hakemusasioiden siirtäminen käräjäoikeuksista maistraatteihin. Työryhmän mietintö Oikeusministeriö. Esitys valtioneuvostolle hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Korkein hallinto-oikeus Haasteena tuleva osaaminen. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 8/2003. Hallinnon oikeusturvakomitean mietintö KM 1981:64. Hallinto uudistuu, uudistuuko johtaminen? Johtamisen kehittämisen arviointiraportti. Valtionvarainministeriön tutkimukset ja selvitykset 4/2001. Hallintolainkäyttökomitean mietintö KM 1985:48. Hallintolainkäytön kehittämistarpeita, hallintolainkäytön horisontaaliryhmän väliraportti Hallintolainkäytön kehittäminen. Hallintolainkäytön horisontaaliryhmän loppuraportti Hallintolainkäyttölaki, Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 2/1994.

11 580 Hallintomenettelylaista hallintolakiin. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu Hallinto-oikeuksien työmenetelmäselvitys, Jukarainen, Heikki Sahla, Anja. Oikeusministeriö Johtamisen kehittämishanke. Johtoryhmän loppuraportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 24/99. Johtamisen kehittämishanke. Virastojen loppuraportit. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 12/2000. Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä. Rekisteripooli USR-työryhmän loppuraportti Kirjaamisasioiden siirtoa selvittäneen työryhmän mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto Kuluttajariitatyöryhmän loppumietintö. Erimielisyyksien ratkaiseminen tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä. Kauppa ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 12/2002. Kuolleeksi julistamisesta annetun lain uudistaminen. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2002:22. Käräjäoikeuden toiminnan kehittäminen. Käräjäoikeuslakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:12. Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2003:8. Laatu ja tuloksellisuus tuomioistuimessa. Tuomioistuinten tulosohjaustyöryhmän mietintö Lapsioikeudellista päätöksentekomenettelyä selvittäneen toimikunnan mietintö KM 1995:12. Lääninoikeuksien maallikkojäsentoimikunta KM 1972:B 116. Muutoksenhakutoimikunnan osamietintö Komiteanmietintö 2001:10. Muutoksenhakutoimikunnan jatkomietintö. Komiteanmietintö 2002:8. Nuorisorikostoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 2003:2. Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003:2. Tiivistelmä lausunnoista. Lausuntoja ja selvityksiä 2003:29. Oikeusministeriö Nuorten tekemien rikosten nopeutettu käsittely. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:3.

12 581 Nuorten tekemien rikosten nopeutettu käsittely. Kokeilusta laajentamiseen, laajentamisesta valtakunnallistamiseen. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:3. Oikeudenkäynnin julkisuuslaki. Oikeudenkäynnin julkisuus toimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 2002:1. Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:8. Oikeudenkäyntikulutoimikunnan loppumietintö. Komiteanmietintö 1998:8. Oikeusapujärjestelmän jatkokehittäminen. Komiteanmietintö 1999:7. Oikeusaputoimistojen kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:1. Oikeushallintokomitean mietintö. I osa. Oikeushallinnon yleiset kysymykset. II osa. Tuomioistuinhallinto. Komiteanmietintö 1978:35. Helsinki Oikeuslaitostoimikunnan mietintö. Toimikunnan mietintö 1971: B 112. Helsinki Oikeusministeriön laatima oikeuspolitiikan strategia ja kehitysnäkymiä vuosiksi Oikeustilastollinen vuosikirja Tilastokeskus. Oikeus 2002:18. Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomus toiminnastaan Helsinki Oikeusturva-asiainneuvottelukunnan kertomus toiminnastaan vuonna Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2002:24. Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomus toiminnastaan vuosilta Oikeusministeriön julkaisuja 2003:4. Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa. Menettely työkyvyttömyys- ja tapaturma-asioita koskevien valitusten käsittelyssä. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:21. Osaamisen johtaminen kehittämishankkeen loppuraportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 6/2001. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:4. Pätevöityminen tuomarin ammattiin ja tuomariyhteisön kehitys. Tuomarikoulutustoimikunnan mietintö 2000:5. Riidattomien velkomusasioiden käräjäoikeusmenettelyn yksinkertaistamista selvittäneen työryhmän muistio Oikeusministeriö. Riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyn kehittäminen. Työryhmän mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja 4/2000.

13 582 Rikosprosessin tarkistaminen. Työryhmän osamietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:4. Rikosprosessin tarkistaminen. Työryhmän loppumietintö 2003:11. Rikosuhritoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 2001:5. Oikeusministeriö. Ryhmäkannetyöryhmän mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1995 Ryhmäkannelaki. Työryhmän 1996 mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 3/1997. Selvitys perustuslakiuudistuksen toimeenpanosta. Perustuslain seurantatyöryhmän mietintö. Helsinki Selvitys ryhmäkanteen käyttömahdollisuuksista Suomen oikeusjärjestelmässä. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja 3/1992. Sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuojakomitean mietintö KM 1979:59. Suomen Asianajajaliiton valvontakertomus Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2/2003. Helsinki. Suomi tietoyhteiskuntana. Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan raportti hallitukselle Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan raportti hallitukselle Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean mietintö KM 2001:9. Toimiva oikeusvaltio. Eduskunnan ja oikeuslaitoksen järjestämä seminaari Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2002. Tulevaisuuden johtajat ja asiantuntijat. Kehittämishankkeen loppuraportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 22/99. Tulevaisuusvaliokunnan mietintö TuVM 1/2002 vp. Tulosohjauksen terävöittäminen. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 9/2003. Tulosvastuun haaste. Selvitys ministeriöiden tulosohjausotteesta. Valtion keskushallinnon uudistamishankkeeseen kuuluvan Ministeriön tulosohjausotteen terävöittäminen hankkeen taustana oleva Hallinnon kehittämiskeskuksen selvitystyö. Kaisa Pöllä ja Terho Vuorela Tuomareiden asema ja nimittäminen. Tuomaritoimikunnan mietintö 1998:1 (KM 1998:1).

14 583 Tuomarit 2000-luvulle. Tuomarinuratoimikunnan mietintö 1994:15 (KM 1994:15). Tuomareiden kurinpitojärjestelmää selvittävän työryhmän mietintö. Oikeusministeriö Tuomareiden palkankorotuksen ja lisäpalkkioiden kohdentaminen. Työryhmän mietintöjä. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:13. Tuomarikoulutustoimikunnan mietintö (KM 2000:5). Tuomariksi pätevöityminen. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:6. Tuomioistuimet 2000-luvulle. Ajatuksia ja ideoita kehittämisvaihtoehdoista. Perusselvitys Tuomioistuimet 2000-luvulle. Lausuntoyhteenveto Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean välimietintö. Komiteanmietintö 2003:1. Tuomioistuinsovittelu. Työryhmän mietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:2. Työkykyä ylläpitävän toiminnan ohjelma. Valtion tyky-toiminnan ohjelmatyöryhmän raportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 15/2000. Helsinki Ulosotto toimikunnan mietintö KM 1998:2. Oikeusministeriö. Valtion keskushallinnon uudistaminen. Ministerityöryhmän loppuraportti Valtion keskushallinnon tukitehtävien alueellistamismahdollisuudet. Työryhmän loppuraportti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003. Vanhentumistoimikunnan mietintö KM 2001:4 Viestintäsuunnitelmaesimerkki käräjäoikeuksille. Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2003:13. Virkamiestyönä valmisteltu alioikeuspiirijaon kehittämisehdotus Oikeusministeriö.

15 584 Virallisjulkaisuja: Ruotsi Domstolorna inför 2000-talet. Arbetsuppgifter och förfaranderegler. Del A. SOU 1991:106. Domaren och Beredningsorganisationen utbildning och arbetsfördelning. Betänkande av 1995 års Domstolskommitté. SOU 1998:88. Domstolsorganisationen sammanställning av grundmaterial från 1995 års Domstolskommitté. SOU 1998:135. En modernare rättegång. Slutbetänkande 1999 års rättegångsutredning. SOU 2001:103. Framtida riktlinjer för säkerhetsarbete i domstolsväsendet. Domstolsverkets publikation 2002:6. Framtidens nämndemän. Betänkande av Nämndemannakommitén. SOU 2002:61. Förändringar i tingsrättsorganisationen en utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter SOU 2003:5 Näringslivets tvistlösning. Slutbetänkande av Skiljedomsutredningen. SOU 1995:65. Regeringens proposition 2002/03:4. Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt. Regeringes skrivelse 1999/2000:106. Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan. Regeringens skrivelse 2000/01:112. Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen. Regeringes skrivelse 2002/03:126. Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen Snabbare lagföring 4 Ett snabbförfarande för bråttmål. SOU 2002:45. Specialisering En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. Domstolsverkets publikation 2003:3. Slutrapport försöksverksamhet med videokonferens i allmän domstol. Domstolsverket publikation 2002:5. Så här vill vi ha framtiden. Vision för domstolsväsendet. Domstolsverket 2003.

16 585 Virallisjulkaisuja: Norja Domstolene i samfunnet. Administrativ styring av domstolene, utnevnelser, sidegjöremål, disiplinærtiltak, midlertidige dommere. Norges offentlige utredninger (NOU) 1999:19. NOU 1999:22. Domstolene i første instans. Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom. (St.meld. nr. 13 ( ). NOU 2001: 32 (Norges offentlige utredninger), Rett på sak. Lov om tvisteløsning (tvisteloven). Rettsmekling i praksis. Oslo 2001.

17 586 Virallisjulkaisuja: Tanska Domstolsudvalgets betænkning nr Bilag til Domstolsudvalgets betænkning nr Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission. Betænkning nr. 1398/2001

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen

OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 244 Marjukka Lasola (toim.) OIKEUSOLOT 2009 Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen English Summary LAW AND THE CITIZEN

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005

Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005 Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005 Marjut Hanhela Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Tutkielma Syksy 2006 I Sisällys TIIVISTELMÄ SISÄLLYS

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 31.8.2012 Juho Kervinen, 175721 Ohjaaja: Tarmo Miettinen II Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34 Osuvasti oikeuselämästä // numero 2-2015 // kahdeskymmenes vuosikerta VUOSI- KATSAUS- NUMERO TUIJA BRAX OIKEUS LÄHELLE ETÄPALVELUILLA 18 Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.11.2011 Tekijä:

Lisätiedot

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17

HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 HYÖDYNTÄMISKIELTO OIKEUDENKÄYMISKAAREN 17 LUVUN UUDISTUKSESSA UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ VAI VALLITSEVAN KÄYTÄNNÖN KODIFIOIMISTA? Pro gradu - tutkielma Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Prosessioikeuden

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17. Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17. Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17 Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17 Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-940-5 (nid.) ISBN 978-952-466-941-2

Lisätiedot

Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen 1985 2005. Paremman sääntelyn toimintaohjelma. Osa 2. Jyrki Tala Marjukka Litmala (toim.

Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen 1985 2005. Paremman sääntelyn toimintaohjelma. Osa 2. Jyrki Tala Marjukka Litmala (toim. Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen 1985 2005 Paremman sääntelyn toimintaohjelma. Osa 2 Jyrki Tala Marjukka Litmala (toim.) Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2006 Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen II SISÄLLYS

Lisätiedot

VUOSINA 2006 2011 PALVELLEIDEN ASEVELVOLLISTEN SOTILASRIKOKSET JA KURINPITOSEURAAMUKSET SUOMEN MERIVOIMISSA

VUOSINA 2006 2011 PALVELLEIDEN ASEVELVOLLISTEN SOTILASRIKOKSET JA KURINPITOSEURAAMUKSET SUOMEN MERIVOIMISSA VUOSINA 2006 2011 PALVELLEIDEN ASEVELVOLLISTEN SOTILASRIKOKSET JA KURINPITOSEURAAMUKSET SUOMEN MERIVOIMISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Rikos- ja

Lisätiedot

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki Oikeusministeriö, Helsinki 2014 22.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Uusi tuomioistuinlaki Tuomioistuinlakityöryhmä puheenjohtaja

Lisätiedot

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin lähtökohdat ja laatumittaristo LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin

Lisätiedot

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE I. Kirjallisten harjoitustöiden tarkoituksesta Oikeustieteellisten

Lisätiedot

Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden

Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden näkökulmasta Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2005 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2006 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

Videoneuvottelun käytön kehittäminen

Videoneuvottelun käytön kehittäminen Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 10/2013 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 10/2013 Videoneuvottelun käytön kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 20.2.2013 Julkaisun nimi Tekijä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot