Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002."

Transkriptio

1 570 KIRJALLISUUTTA Aaltonen, Anna-Kaisa, Tuomari sovinnontekijänä perheoikeusasioissa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Aarnio, Aulis, Laintulkinnan teoria. Juva Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki Aer, Janne, Oikeussuojan ulottuvuus hallinnossa: hallintolainkäytön antaman oikeussuojan merkitys viranomaistoiminnan auktoriteetin kannalta. Jyväskylä Aer, Janne, Oikeusturva ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti hallintolainkäytössä, Oikeustiede XXXVI Access to justice. Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales. London Administration and you (the), Council of Europe, Strasbourg Ahlberg, Mikaela, Nopeutettu ja online-välimiesmenettely kansainvälisessä kaupassa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Andersson, Jan Otto Hautamäki, Antti Jallinoja, Riitta Niiniluoto, Ilkka Uusitalo, Hannu, Hyvinvaltio ristiaallokossa, arvot ja tosiasiat, Sitran julkaisuja 131, Juva Arponen, Markku, Tuomioistuimen sovittelutoiminta ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt. Oikeus 3/1999. Asianajajan työkentältä. Suomen asianajajaliitto. Helsinki Bruun, Niklas Mäenpää, Olli Tuori, Kaarlo, Virkamiesten oikeusasema. Keuruu Cappelletti, Mauro, The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford Castells, Manuel - Himanen, Pekka, Suomen tietoyhteiskuntamalli. Helsinki Ekelöf, Per Olof Edelstam, Henrik, Rättegång. Första häftet. Stockholm Engeström, Yrjö & Haavisto, Vaula & Pihlaja, Juha, Alioikeudet uuden työtavan kynnyksellä. Helsinki Engeström, Yrjö, Kehittävä työntutkimus: perusteita, tuloksia ja haasteita. Helsinki 1995.

2 571 Ervasti, Kaijus, Alioikeusuudistuksen seuranta. Riita-asiat tilastojen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 140. Helsinki Ervasti, Kaijus, Oikeudenkäyntikulut pääkäsittelyyn edenneissä riita-asioissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 147. Helsinki Ervasti, Kaijus, Riitaprosessiuudistuksen arviointi. Lakimiesten ja tuomioistuimen kansliahenkilökunnan käsityksiä ja kokemuksia uudesta riita-asioiden menettelystä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 154. Helsinki Ervasti, Kaijus, Näkökulmia vaihtoehtoisiin konfliktinratkaisumenetelmiin. Lakimies 7-8/2000. Ervasti, Kaijus, Konfliktit ja vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Ervasti, Kaijus, Lainkäytön funktiot. Lakimies 1/2002. Ervasti, Kaijus & Kallioinen, Hertta, Oikeudenkäyntimenettelyiden ongelmat ja prosessisäännösten soveltaminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 202. Helsinki Ervo, Laura, Ylimmät prosessiperiaatteet. Tampere Ervo, Laura, Perustuslaki ja oikeuden saatavuus. Lakimies 7-8/2000. Ethical Principles for Judges. Canadian Judicial Council, Ottawa, Ontario Euroopan yhteisöjen komission vihreä kirja eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi, Frände, Dan, Den straffrättsliga legalitetsprincipen. Ekenäs de Godzinsky, Virve-Maria & Ervasti, Kaijus, Lautamiehet tuomareina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 162. Helsinki de Godzinsky, Virve-Maria, Tietoa uudesta rikosasioiden oikeudenkäynnistä. Oikeuspoliittisten tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 47. Helsinki Guarnieri Carlo and Pederzoli Patrizia. The Power of Judges. Oxford Guttorm, Aimo, Välimiesmenettely. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Haavisto, Vaula, Sovinnot ja tuomioistuintyön muutos. Lakimies 1/1997. Haavisto, Vaula, Asianosaisten osallistuminen riita-asian käsittelyyn nykykäytäntöä ja kehityssuuntia. Lakimies 7-8/2000.

3 572 Haavisto, Vaula, Sovinnot ikkuna tuomioistuintyön muutokseen. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Haavisto, Vaula, Court Work in Transition. Helsinki Halila, Leena, Hallintolainkäyttömenettelyn oikeusturvatakeista. Vammala Halila, Leena, Håller förvaltningsprocessystemen i Finland och Sverige på att utvecklas i olika riktning? : frågan om en- eller tvåpartsförhållande som grundmodell för förvaltningsprocessen. Förvaltningsrättslig tidskrift 2001 : 1-3, s Hallberg, Pekka, Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 2000-luvulla. Helsinki Hallberg, Pekka Ignatius, Pirkko Kanninen, Heikki, Hallintolainkäyttölaki. Helsinki Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli- Pekka, Perusoikeudet. Juva Hautamäki, Antti, Suomi muutosten edellä. Raportti Suomen haasteista. Sitran raportteja 6. Kuopio Helminen, Klaus Lehtola, Kari Virolainen, Pertti, Esitutkinta ja pakkokeinot. Helsinki Hidén, Mikael, Tuomarin riippumattomuus, etiikka ja kurinpito. Suomen tuomariliiton v järjestämien 12. tuomaripäivien pöytäkirja. Helsinki Huhtanen, Raija, Toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnat ja oikeusturva. Lakimies 7-8/2000. Huovila, Mika, Periaatteet ja perustelut. Tutkimus käräjäoikeuden tuomion faktaperusteluista prosessuaalisten periaatteiden valossa arvioituna. Jyväskylä Hyyryläinen, Esa, Sopimuksellisuus hallintoperiaatteena käsitteellisiä lähtökohtia julkisen toiminnan järjestämisen kannalta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/00. Jaakkola, Risto & Vuorinen, Sami, Mitä riiteleminen maksaa. Tietoa ja tulkintaa riitaasioiden oikeudenkäyntikuluista keväällä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 32. Helsinki Jokela, Antti, Oikeudenkäynti I. Helsinki Jokela, Antti, Uusi hovioikeusmenettely. Helsinki Jokela, Antti, Asiantuntijaedustuksesta tuomioistuimen kokoonpanossa. Lakimies 7-8/2000. Jokela, Antti, Oikeudenkäynti II. Helsinki 2002.

4 573 Jyränki, Antero, Uusi perustuslakimme. Turku Jääskeläinen, Petri, Syyttäjä tuomarina. Rikos- ja prosessioikeudellinen tutkimus seuraamusluonteisen syyttämättä jättämisen ja rangaistusmääräysmenettelyn ehdoista Suomessa ja Ruotsissa. Helsinki Jääskinen, Niilo, Kolme aaltoa miten Suomen oikeusjärjestys eurooppalaistui? Defensor Legis 4/2001. Kagan, Robert A., What Socio-Legal Scholars Should Do When There Is Too Much Law to Study. Journal of Law and Society. Vol 22 Nr 1 March 1995, Kamensky, Mika. Strateginen johtaminen. Helsinki Kangasluoma, Maria, Sovinnonedistämistä vai tuomitsemista. Oikeus 3/1999. Kanninen, Heikki, Europeisk förvaltningsrättskipning. Nordisk Administrativ Tidskrift Kanninen, Heikki, Den kontradiktoriska principen och EG-domstolens generaladvokat. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland Kanninen, Heikki, Privatisation and the Guarantees of Good Administration. Julkaisussa Outlooks on Democratic Institutions in the Baltic Sea Region. Helsinki Kemppinen, Jukka, Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot: korkein oikeus, ihmiset ja yhteiskunta Helsinki Kiesiläinen, Kari, Tuomarin näkökulma tuomioistuinsovitteluun. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Koulu, Risto, Kuka hoitaa summaariset asiat? Lakimies 7-8/2000. Koulu, Risto, Vaihtoehtona attraktiivinen riidanratkaisu? Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Kuusikko, Kirsi, Neuvonta hallinnossa. Helsinki Lagus, Lasse, Vaihtoehtoinen riitojen sovittelu mahdollista Suomessa? Lakimies 4/1998. Laitinen, Ahti - Tarukannel, Veijo - Valjakka, Eeva: Luottamus hallintotuomioistuimiin Liite Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomuksessa toiminnastaan vuosilta Oikeusministeriön julkaisuja 2003:4. Lappalainen, Juha, Siviiliprosessioikeus I. Jyväskylä Lappalainen, Juha, Siviiliprosessioikeus II. Jyväskylä 2001.

5 574 Lappi-Seppälä, Tapio - Tala, Jyrki - Litmala, Marjukka & Jaakkola, Risto, Luottamus tuomioistuimiin. Haastattelututkimus väestön asenteista Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 160. Helsinki Laukkanen, Sakari, Tuomioistuinsovittelu ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Laukkanen, Sakari, Tuomarin rooli. Prosessioikeudellinen tutkimus tuomarin roolista dispositiivisen riita-asian valmistelussa silmällä pitäen riidan kohteen selvittämistä. Helsinki Laukkanen, Sakari, Selvä ja täsmällinen tuomio. Selvitys käräjäoikeuden tuomion kirjoittamisesta. Oikeusministeriön julkaisuja 2002:2. Laukkanen, Sakari Liljenfeldt, Robert, Vaihtoehtoisista riidanratkaisumalleista erityisesti silmällä pitäen tanskalaista tuomioehdotusta. Defensor Legis 6/1998. Laurinen, Leena, Hallintoriita-asiat. Helsinki Leppänen, Tatu, Riita-asian valmistelu todistusaineiston osalta. Prosessioikeudellinen tutkimus. Helsinki Leskelä, Maaria, Perheasioiden sovittelu Suomessa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Leskinen, Markku, Tuomari vai sovintotuomari? DL 6/2001. Letto-Vanamo, Pia, Suomalaisen asianajajalaitoksen synty ja varhaiskehitys. Vammala Letto-Vanamo, Pia, Eurooppa oikeusyhteisönä. Helsinki Letto-Vanamo, Pia, Ennen suurta muutosta oikeudenkäyntiperinnettä viime vuosisadalta. Lakimies 7-8/2000. Letto-Vanamo, Pia, Neuvoteltu oikeudenmukaisuus sovinto esimodernissa oikeudenkäynnissä. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Liljeroos, Heikki, Tuomioistuinpalvelujen laatu ja saatavuus, Defensor Legis 1-6/1999. Liljeström, Marita, Terveyspalvelujen järjestämistä koskevat kiistat hallintotuomioistuimissa. Defensor Legis 1/2003. Lind, E.A. & Tyler, T.R, The social psychology of procedural justice. New York: Plenum Press Lindblom, Per Henrik, Progressiv process. Uppsala 2000.

6 575 Lindblom-Ylänne, Sari Pohjonen, Soile, Vuorovaikutustaidot menestyvän juristin salaisuus? Oikeus 2001:2. Litmala, Marjukka (toim.), Oikeusolot Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeusongelmiin. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Marttunen, Matti, Nuorisoprosessi. Lasten ja nuorten tekemien rikosten viranomaiskäsittelyn arviointia. Helsinki Mielityinen, Ida, Rikos ja sovittelu. Valikoituminen, merkitys ja uusintarikollisuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 167. Helsinki Mielityinen, Ida, Sovittelua on vaikea arvioida. Oikeus 3/1999. Mäenpää, Olli, Eurooppalainen hallinto-oikeus. Jyväskylä Mäenpää, Olli, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Helsinki Mäenpää, Olli, Hallinto-oikeus. Porvoo Mähönen, Juhani, Kirjaamisasiat lainkäyttöä vai hallintoa? Lakimies 5/2003. Määttä, Seppo Ojala, Timo, Tasapainoisen onnistumisen haaste. Johtaminen julkisella sektorilla. Helsinki Möller, Gustaf, Välimiesmenettelyn perusteet. Helsinki Nikula, Paavo, Tuomareiden nimityslaki ja tuomioistuinten riippumattomuus. Lakimies 7-8/2000. Niskanen, Hannu - Ahonen, Timo - Laitinen, Ahti, Suomalaisten luottamus tuomioistuimiin. Turku Nuotio, Kimmo, Mihin enää tuomaria tarvitaan? Oikeus 3/1999. Nordquist, Jonas, Domstolar i det svenska politiska systemet. Om demokrati, juridik och politik under 1900-talet. Stockholm Nousiainen, Kevät, Prosessin herruus. Länsimaisen oikeudenkäytön modernille ominaisten piirteiden tarkastelua ja alueellista vertailua. Helsinki Nykyajan muuttuva oikeus: Justus ry. 10 vuotta / Nuotio, Kimmo - Herler, Casper Boucht, Johan (toim). Helsinki Oikeusolot Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeusongelmiin. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 173. Helsinki Oikeustiede Suomessa , toim. Urpo Kangas. Helsinki 1998.

7 576 Ojanen, Tuomas, EY:n oikeuden perusvaikutuksia jäsenvaltioiden tuomioistuinten toiminnassa. Oikeustiede XXXII, 1999, s Pieniä kertomuksia hyvinvointivaltion siviilioikeudesta, Thomas Wilhelmsson ym. Vantaa Pierson, Christopher, Beyond the welfare state? : the new political economy of welfare, Cambridge: Polity Press, Pohjonen, Soile, Konfliktien ratkaisu oikeusjärjestelmässä ja inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Pellonpää, Matti, Euroopan ihmisoikeussopimus, Helsinki Pölönen, Pasi, Henkilötodistelu rikosprosessissa. Jyväskylä Richbell, David, CEDR sovittelijan käsikirja. Kaupallisten riitojen tehokas sovittelu. Uusimaa Oy Rosas, Allan, Förvaltningsklagan, Turku Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja III esipuheineen. Toim. Pekka Louhelainen. Saarijärvi Röhl, K.F. & Machura, S. (eds.), Procedural Justice. Aldershot: Ashgate Dartmouth Saraviita, Ilkka, Perustuslaki Kommentaariteos uudesta valtiosäännöstä Suomelle. Helsinki Schwarze, Jürgen Laakso, Seppo Kuuttiniemi, Kirsi, Eurooppalaisen hallintooikeuden keskeiset periaatteet. Helsinki Sevón Leif, Suomalainen tuomari ja EY:n tuomioistuin. Pohjois-Suomen tuomarikoulun julkaisuja 3/1999. Rovaniemi Sevón, Leif, Kansallinen tuomari yhteisön tuomarina: prosessiautonomian periaate ja sen rajat. Defensor Legis 1/2003. Siitari-Vanne, Eija, Hallintomenettelyn ja hallintolainkäytön oikeusturvan kehittämisestä. Lakimies 7-8/2000. Siitari-Vanne, Eija, Markkinaoikeus: kilpailu-, hankinta- ja markkinaoikeudellisten asioiden uusi erityistuomioistuin. Helsinki Siltala, Raimo, Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala Sippo, Jukka & Välimaa, Asko, Siviiliprosessin muutetut säännökset. Helsinki 2003.

8 577 Sipponen, Kauko, Kansalainen isäntä vai renki. Vantaa Suikkanen, Asko Linnakangas, Ritva Martti, Sirpa Karjalainen, Anne, Siirtymien palkkatyö. Sitran raportteja 16. Helsinki Suomen tilastollinen vuosikirja Tilastokeskus Suomen vuosisata. Toim. Kristiina Andreasson ja Vesa Helin. Tilastokeskus. Jyväskylä Suviranta, Outi, Oikeuskeinoista viranomaisen passiivisuutta vastaan, Lakimies 6/2002. Sydänmaanlakka, Pentti, Älykäs organisaatio. Tiedon, osaamisen ja suorituksen johtaminen. Helsinki Taivalkoski, Petri, Sovintomenettelyn erityispiirteet ja Suomen asianajajaliiton sovintomenettely. Oikeus 3/1999. Takala, Jukka-Pekka, Moraalitunteet, eheyttävä häpeä ja yhdyskuntasovittelun mahdollisuudet. Oikeus 3/1999. Takala, Jukka-Pekka Mielityinen, Ida, Rikosten sovittelu ja parisuhdeväkivalta: sovinnon aika? Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Takamaa, Kari T., Kansainvälisoikeudellisia riidanratkaisumenetelmiä. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Tala, Jyrki, Oikeussääntelyn määrä ja vaihtoehdot. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 163. Helsinki Tala, Jyrki, Luottamus tuomioistuimiin mitä se on ja tarvitaanko sitä lisää?, Lakimies 1/2002 Tala, Jyrki, Lakien vaikutukset. Lakiuudistusten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 177. Helsinki Tarukannel, Veijo, Pohdiskelua hallintolainkäyttölakiin perustuvien katselmusten merkityksestä hallintotuomioistuimissa. Teoksessa Erkki J. Hollo / Helsinki Tarukannel, Veijo Jukarainen, Heikki, Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa. Tampere Thibaut, J. & Walker, L. Procedural justice: A psychological analysis. Hillsdale, NJ:Erlbaum.

9 578 Tolvanen, Matti, Ratkaisuvallan siirtäminen ja menettelyn yksinkertaistaminen rikosasioissa erityisesti lainkäytön funktioiden näkökulmasta. Esitelmä oikeustieteen päivillä 2003 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Tuleva tuhat. Toim. Maija Metsä. Tilastokeskus. Jyväskylä Tuori, Kaarlo, Julkisesta yksityiseen: rajoituksia ja edellytyksiä. Oikeustiede jurisprudentia XXXI Tuori, Kaarlo, Tuomarit ja tuomioistuimet suomalaisessa oikeuskulttuurissa. Lakimies 7-8/2000. Tuori, Kaarlo, Kriittinen oikeuspositivismi. Vantaa Tuori, Kaarlo, Tuomarivaltio uhka vai myytti? Lakimies 6/2003. Tyler, T.R. The role of perceived injustice in defendants evaluations of their courtroom experince. Law & Society Review, 18(1), Tyler, T.R. Why people obey the law. New Have: Yale University Press Tyler, T.R., Citizen Discontent with Legal Procedures: A Social Science Perspective on Civil Procedure Reform. The American Journal of Comparative Law, 45(4), Utriainen, Terttu, Tuomarinvalintalautakunta, teoksessa Matkalla pohjoiseen Professori Jyrki Virolaisen juhlakirja, Valta ja byrokratia Suomessa Toim. Jorma Selovuori. Helsinki Velka, vakuus ja prosessi, Juhlajulkaisu Erkki Havansi / Helsinki Viitanen, Klaus, Vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä. Oikeus 3/1999. Viitanen, Klaus, Lautakunnallistuminen oikeudellisena ilmiönä. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa Viitanen, Klaus, Yksityistäminen ja kuluttajien oikeuksien toteutuminen. Teoksessa pieniä kertomuksia hyvinvointivaltion siviilioikeudesta. Vantaa Virolainen, Jyrki, Materiaalinen prosessinjohto. Helsinki Virolainen, Jyrki, Alioikeusuudistus I. Käräjäoikeus ja siviiliprosessin muutokset. 4. painos. Rovaniemi Virolainen, Jyrki, Lainkäyttö. Helsinki Virolainen, Jyrki, Rikosprosessioikeus I. Rovaniemi 1998.

10 579 Virolainen, Jyrki, Tuomareiden nimittämisestä ja kouluttamisesta teoksessa Velka, vakuus ja prosessi, Juhlajulkaisu Erkki Havansi / Helsinki 2001, s Virolainen, Jyrki & Martikainen Petri, Pro & contra. Tuomion perustelemisen keskeisiä kysymyksiä. Helsinki Väyrynen, Raimo, Globalisaatio ja Suomen poliittinen järjestelmä. Helsinki Wilhelmsson, Thomas, Senmodern ansvarsrätt. Privaträtt som redskap för mikropolitik. Ylöstalo, Matti ja Tarkka, Olli, Asianajajan käsikirja. Kuudes laitos. Porvoo Virallisjulkaisuja Alueelliset hallinto-oikeudet, Hallintotuomioistuintoimikunnan mietintö, komiteanmietintö 1997:4. Asianajajien ammatillisen valvonnan kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:5. Asumisturvatyöryhmän väliraportti. Kauppa ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 7/2001. Balanced Scorecard valtionhallinnossa. Balanced Scorecard Forum Valtiovarainministeriö. Eräiden hakemusasioiden siirtäminen käräjäoikeuksista maistraatteihin. Työryhmän mietintö Oikeusministeriö. Esitys valtioneuvostolle hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Korkein hallinto-oikeus Haasteena tuleva osaaminen. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 8/2003. Hallinnon oikeusturvakomitean mietintö KM 1981:64. Hallinto uudistuu, uudistuuko johtaminen? Johtamisen kehittämisen arviointiraportti. Valtionvarainministeriön tutkimukset ja selvitykset 4/2001. Hallintolainkäyttökomitean mietintö KM 1985:48. Hallintolainkäytön kehittämistarpeita, hallintolainkäytön horisontaaliryhmän väliraportti Hallintolainkäytön kehittäminen. Hallintolainkäytön horisontaaliryhmän loppuraportti Hallintolainkäyttölaki, Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 2/1994.

11 580 Hallintomenettelylaista hallintolakiin. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu Hallinto-oikeuksien työmenetelmäselvitys, Jukarainen, Heikki Sahla, Anja. Oikeusministeriö Johtamisen kehittämishanke. Johtoryhmän loppuraportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 24/99. Johtamisen kehittämishanke. Virastojen loppuraportit. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 12/2000. Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä. Rekisteripooli USR-työryhmän loppuraportti Kirjaamisasioiden siirtoa selvittäneen työryhmän mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto Kuluttajariitatyöryhmän loppumietintö. Erimielisyyksien ratkaiseminen tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä. Kauppa ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 12/2002. Kuolleeksi julistamisesta annetun lain uudistaminen. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2002:22. Käräjäoikeuden toiminnan kehittäminen. Käräjäoikeuslakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:12. Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2003:8. Laatu ja tuloksellisuus tuomioistuimessa. Tuomioistuinten tulosohjaustyöryhmän mietintö Lapsioikeudellista päätöksentekomenettelyä selvittäneen toimikunnan mietintö KM 1995:12. Lääninoikeuksien maallikkojäsentoimikunta KM 1972:B 116. Muutoksenhakutoimikunnan osamietintö Komiteanmietintö 2001:10. Muutoksenhakutoimikunnan jatkomietintö. Komiteanmietintö 2002:8. Nuorisorikostoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 2003:2. Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003:2. Tiivistelmä lausunnoista. Lausuntoja ja selvityksiä 2003:29. Oikeusministeriö Nuorten tekemien rikosten nopeutettu käsittely. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:3.

12 581 Nuorten tekemien rikosten nopeutettu käsittely. Kokeilusta laajentamiseen, laajentamisesta valtakunnallistamiseen. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:3. Oikeudenkäynnin julkisuuslaki. Oikeudenkäynnin julkisuus toimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 2002:1. Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:8. Oikeudenkäyntikulutoimikunnan loppumietintö. Komiteanmietintö 1998:8. Oikeusapujärjestelmän jatkokehittäminen. Komiteanmietintö 1999:7. Oikeusaputoimistojen kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:1. Oikeushallintokomitean mietintö. I osa. Oikeushallinnon yleiset kysymykset. II osa. Tuomioistuinhallinto. Komiteanmietintö 1978:35. Helsinki Oikeuslaitostoimikunnan mietintö. Toimikunnan mietintö 1971: B 112. Helsinki Oikeusministeriön laatima oikeuspolitiikan strategia ja kehitysnäkymiä vuosiksi Oikeustilastollinen vuosikirja Tilastokeskus. Oikeus 2002:18. Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomus toiminnastaan Helsinki Oikeusturva-asiainneuvottelukunnan kertomus toiminnastaan vuonna Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2002:24. Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomus toiminnastaan vuosilta Oikeusministeriön julkaisuja 2003:4. Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa. Menettely työkyvyttömyys- ja tapaturma-asioita koskevien valitusten käsittelyssä. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:21. Osaamisen johtaminen kehittämishankkeen loppuraportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 6/2001. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:4. Pätevöityminen tuomarin ammattiin ja tuomariyhteisön kehitys. Tuomarikoulutustoimikunnan mietintö 2000:5. Riidattomien velkomusasioiden käräjäoikeusmenettelyn yksinkertaistamista selvittäneen työryhmän muistio Oikeusministeriö. Riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyn kehittäminen. Työryhmän mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja 4/2000.

13 582 Rikosprosessin tarkistaminen. Työryhmän osamietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:4. Rikosprosessin tarkistaminen. Työryhmän loppumietintö 2003:11. Rikosuhritoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 2001:5. Oikeusministeriö. Ryhmäkannetyöryhmän mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1995 Ryhmäkannelaki. Työryhmän 1996 mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 3/1997. Selvitys perustuslakiuudistuksen toimeenpanosta. Perustuslain seurantatyöryhmän mietintö. Helsinki Selvitys ryhmäkanteen käyttömahdollisuuksista Suomen oikeusjärjestelmässä. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja 3/1992. Sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuojakomitean mietintö KM 1979:59. Suomen Asianajajaliiton valvontakertomus Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2/2003. Helsinki. Suomi tietoyhteiskuntana. Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan raportti hallitukselle Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan raportti hallitukselle Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean mietintö KM 2001:9. Toimiva oikeusvaltio. Eduskunnan ja oikeuslaitoksen järjestämä seminaari Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2002. Tulevaisuuden johtajat ja asiantuntijat. Kehittämishankkeen loppuraportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 22/99. Tulevaisuusvaliokunnan mietintö TuVM 1/2002 vp. Tulosohjauksen terävöittäminen. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 9/2003. Tulosvastuun haaste. Selvitys ministeriöiden tulosohjausotteesta. Valtion keskushallinnon uudistamishankkeeseen kuuluvan Ministeriön tulosohjausotteen terävöittäminen hankkeen taustana oleva Hallinnon kehittämiskeskuksen selvitystyö. Kaisa Pöllä ja Terho Vuorela Tuomareiden asema ja nimittäminen. Tuomaritoimikunnan mietintö 1998:1 (KM 1998:1).

14 583 Tuomarit 2000-luvulle. Tuomarinuratoimikunnan mietintö 1994:15 (KM 1994:15). Tuomareiden kurinpitojärjestelmää selvittävän työryhmän mietintö. Oikeusministeriö Tuomareiden palkankorotuksen ja lisäpalkkioiden kohdentaminen. Työryhmän mietintöjä. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:13. Tuomarikoulutustoimikunnan mietintö (KM 2000:5). Tuomariksi pätevöityminen. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2002:6. Tuomioistuimet 2000-luvulle. Ajatuksia ja ideoita kehittämisvaihtoehdoista. Perusselvitys Tuomioistuimet 2000-luvulle. Lausuntoyhteenveto Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean välimietintö. Komiteanmietintö 2003:1. Tuomioistuinsovittelu. Työryhmän mietintö. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:2. Työkykyä ylläpitävän toiminnan ohjelma. Valtion tyky-toiminnan ohjelmatyöryhmän raportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 15/2000. Helsinki Ulosotto toimikunnan mietintö KM 1998:2. Oikeusministeriö. Valtion keskushallinnon uudistaminen. Ministerityöryhmän loppuraportti Valtion keskushallinnon tukitehtävien alueellistamismahdollisuudet. Työryhmän loppuraportti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003. Vanhentumistoimikunnan mietintö KM 2001:4 Viestintäsuunnitelmaesimerkki käräjäoikeuksille. Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2003:13. Virkamiestyönä valmisteltu alioikeuspiirijaon kehittämisehdotus Oikeusministeriö.

15 584 Virallisjulkaisuja: Ruotsi Domstolorna inför 2000-talet. Arbetsuppgifter och förfaranderegler. Del A. SOU 1991:106. Domaren och Beredningsorganisationen utbildning och arbetsfördelning. Betänkande av 1995 års Domstolskommitté. SOU 1998:88. Domstolsorganisationen sammanställning av grundmaterial från 1995 års Domstolskommitté. SOU 1998:135. En modernare rättegång. Slutbetänkande 1999 års rättegångsutredning. SOU 2001:103. Framtida riktlinjer för säkerhetsarbete i domstolsväsendet. Domstolsverkets publikation 2002:6. Framtidens nämndemän. Betänkande av Nämndemannakommitén. SOU 2002:61. Förändringar i tingsrättsorganisationen en utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter SOU 2003:5 Näringslivets tvistlösning. Slutbetänkande av Skiljedomsutredningen. SOU 1995:65. Regeringens proposition 2002/03:4. Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt. Regeringes skrivelse 1999/2000:106. Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan. Regeringens skrivelse 2000/01:112. Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen. Regeringes skrivelse 2002/03:126. Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen Snabbare lagföring 4 Ett snabbförfarande för bråttmål. SOU 2002:45. Specialisering En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. Domstolsverkets publikation 2003:3. Slutrapport försöksverksamhet med videokonferens i allmän domstol. Domstolsverket publikation 2002:5. Så här vill vi ha framtiden. Vision för domstolsväsendet. Domstolsverket 2003.

16 585 Virallisjulkaisuja: Norja Domstolene i samfunnet. Administrativ styring av domstolene, utnevnelser, sidegjöremål, disiplinærtiltak, midlertidige dommere. Norges offentlige utredninger (NOU) 1999:19. NOU 1999:22. Domstolene i første instans. Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom. (St.meld. nr. 13 ( ). NOU 2001: 32 (Norges offentlige utredninger), Rett på sak. Lov om tvisteløsning (tvisteloven). Rettsmekling i praksis. Oslo 2001.

17 586 Virallisjulkaisuja: Tanska Domstolsudvalgets betænkning nr Bilag til Domstolsudvalgets betænkning nr Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission. Betænkning nr. 1398/2001

Työura. Publikationer

Työura. Publikationer Kaijus Tuomo Ervasti Institutionen för socialvetenskaper Institutet för kriminologi och rättspolitik Postadress: PL 24 (Unioninkatu 40) C117 HELSINGIN YLIOPISTO Finland Postadress: Finland E-post: kaijus.ervasti@helsinki.fi

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Työura. Publications. Dosentti, oikeussosiologia, Helsingin yliopisto Dosentti, prosessioikeus, Itä-Suomen yliopisto 2013-

Työura. Publications. Dosentti, oikeussosiologia, Helsingin yliopisto Dosentti, prosessioikeus, Itä-Suomen yliopisto 2013- Kaijus Tuomo Ervasti Department of Social Research Institute of Criminology and Legal Policy Postal address: PL 24 (Unioninkatu 40) C117 HELSINGIN YLIOPISTO Finland Postal address: Finland Email: kaijus.ervasti@helsinki.fi

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Työura. Julkaisut. Dosentti, oikeussosiologia, Helsingin yliopisto Dosentti, prosessioikeus, Itä-Suomen yliopisto 2013-

Työura. Julkaisut. Dosentti, oikeussosiologia, Helsingin yliopisto Dosentti, prosessioikeus, Itä-Suomen yliopisto 2013- Kaijus Tuomo Ervasti Sosiaalitieteiden laitos Kriminologian ja oikeuspolitiikan instit!!postal address: PL 24 (Unioninkatu 40) C117 HELSINGIN YLIOPISTO Suomi!!Postal address: Suomi!!Email: kaijus.ervasti@helsinki.fi!!mobile:

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

1(7) UEF 75/ /2011

1(7) UEF 75/ /2011 1(7) AY5311501 Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, perusopinnot 25 op verkko-opintoina avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2011-2012 Basic Studies in Criminal Law and Judicial Procedure Opintojaksot

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

1. Oikeus vaitioloon ja inkriminaatiokielto hallinnossa ja hallintolainkäytössä?

1. Oikeus vaitioloon ja inkriminaatiokielto hallinnossa ja hallintolainkäytössä? Oikeussuoja Erikoistumisjakso 3.9.2014 1. Oikeus vaitioloon ja inkriminaatiokielto hallinnossa ja hallintolainkäytössä? 2. Intressiedustus ja erityisasiantuntemus hallintolainkäyttöelimissä (Mäenpää)?

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Halonen Kaisa Haapasalmentie 939,82335 Rasivaara * 040-586 0205 Hirvonen Tuure Varpasalontie

Lisätiedot

VIIDEN PELAAJAN LOHKO

VIIDEN PELAAJAN LOHKO Kim Viljanen (1) Peli 1 11:10 Kim Viljanen (1) - Teemu Kaltti Janne Tilus - Teemu Kaltti Peli 2 11:50 Ville Salo - Juuso Raittila Kim Viljanen (1) - Ville Salo Peli 3 12:30 Janne Tilus - Teemu Kaltti Juuso

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynti I Antti Jokela ALMA TALENT 2016 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Jokela Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Kaijus Ervasti

Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Kaijus Ervasti Konfliktinratkaisu ja sovittelu Kaijus Ervasti Luennoitsija: Kaijus Ervasti 1. Luentosarjan eteneminen ja lähtökohdat Oikeustieteen opetuksen fokus? For law students to focus exclusively on the litigation

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi 22.9.2009 Miehet H21 (5.2 km) Sija Nimi Työpaikka Aika 1 Malinen Juha Tieto 38:34 2 Szanto Istvan Ericsson 42:09 3 Tanska Harri Espoon

Lisätiedot

Raahen Vesan puheenjohtajat, johtokunnat, yleisurheilujaostot, 1982-2010

Raahen Vesan puheenjohtajat, johtokunnat, yleisurheilujaostot, 1982-2010 1 Raahen Vesan puheenjohtajat, johtokunnat, yleisurheilujaostot, 1982-2010 Puheenjohtajat (viimeisen 30 vuoden ajalta) Lumiaho, Kauko 1980-1989 Lehtikangas, Seppo, 1990-1991 Turpeinen, Pentti, -1992 Ukonaho,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT HAULIKKO TULOKSET SIJA NIMI SEURA ALKU LOPPU YHTEENSÄ SARJA 1 Härkönen Janne PEM 23 21 44 M 2 Korpi Kai E-E 20 23 43 M

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Aitovuoren ampumarata 13. - 19:23:24 25m Olympiapistooli, sarja M 1. Petri Eteläniemi P-HA 96 96 91 283 94 97 92 283 566 2. Ville Leskinen LAS 90 89 83 262 92 90 74 256 5189x 3. Jussi Nylund HlAS 91 91

Lisätiedot

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km H21 8,19 km Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1. 6 Juopperi Sami-Petteri PelPo 44.53 2. 11 Taulavuori Arttu AlatPi 48.04 +03.11 3. 2 Korpi Juho LänRa 48.38 +03.45 4. 3 Martikainen Juha KeuKi 49.38 +04.45

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results Energia-Trap..0.0.0 ::00 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Kotti Topi P-HA 0 0 0 Lahtinen Ville P-HA 0 0 0 Poikkimäki Taneli P-HA Hoppu Kaarlo P-HA Seppälä Saku P-HA 0 / 0

Lisätiedot

XVIII A. Tiinuksen muistokilpailut

XVIII A. Tiinuksen muistokilpailut Hirvialhon koulu Viiala 13. - 15:21:00 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Antti Raittinen LamAs 96 97 97 99 98 94 581 2. Pekka Raittinen LamAs 94 93 96 95 97 96 571 3. Johan Fagerström RS 92 94 96 94 94

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynti I Antti Jokela ALMA TALENT 2016 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Jokela Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ

OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Maria Reiman OIKEUDENKÄYNNIN VIIVÄSTYMISEN HYVITTÄMINEN HALLINTOLAINKÄYTÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010 N-14 20 km 0 lähtenyttä 0 ilmoittautunutta M-14 20 km 1. (3) Jonas Nordström Akilles 6268 35:25,2 2. (4) Waltteri Lepistö PoTa 4986 36:45,6 +1:20,5 3. (2) Casper Holmen P-P 5757 40:43,5 +5:18,4 3 lähtenyttä

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 17. - 11:37:39 50m Pistooli, sarja Y 1. Lars-Christian Schauman Pirkan 77 81 82 87 91 88 506 2. Joonas Knuuti Pirkan 83 85 76 80 88 93 505 3. Antti Jokinen Oulu 85 90 83 68 43 35 404 50m

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 1(11) KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 Tasavallan Presidentille 2(11) Esitys Korkeimman oikeuden jäsenen viran täyttämiseksi Virkaan ilmoittautuneet 1. Korkeimmassa oikeudessa on tullut avoimeksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Avoimet Lappeenrannan satama

Avoimet Lappeenrannan satama Avoimet Lappeenrannan satama 20.9.2008 NAISET 1 Arja Villanen 3450 gr 2 Terttu Huhtiniemi 1880 gr 3 Seija Mäkirinta 1690 gr 4 Mirja Huotilainen 1555 gr 5 Martta Huuskonen 1170 gr 6 Varpu Korhonen 1055

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Tulos EK 2:n jälkeen

Tulos EK 2:n jälkeen VI Seinäjoki Ralli 17. 18.9.2016 EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Etelä Pohjanmaan UA Hotelli Sorsanpesä EK1, 11.06km, nopein: 107km/h 1 23 Frilander Mikko 16 6:12,0 2 21 Ala Varvi Erkki 16 6:14,2

Lisätiedot

asianosaiset ja valmistelu

asianosaiset ja valmistelu Oikeudenkäynnin asianosaiset ja valmistelu Oikeudenkäynti II TALENTUM Helsinki 2012 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus

SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus SOVITTELUPROJEKTI 2016-2017 Keski-Suomen käräjäoikeus PROJEKTISUUNNITELMA 7.12.2015 (hyväksytty projektiryhmän kokouksessa 1.12.2015) 1. TIIVISTELMÄ Käynnistetään Keski-Suomen käräjäoikeudessa "Sovitteluprojekti",

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Tulokset Pien Lamposaari

Tulokset Pien Lamposaari Tulokset 9.5.2012 Pien Lamposaari 1 Pirjo Huopainen 8205 2 Seija Mäkirinta 7446 3 Terttu Huhtiniemi 6753 4 Arja Villanen 6211 5 Mirja Huotilainen 5096 6 Varpu Korhonen 5087 7 Maritta Pulli 4894 8 Laila

Lisätiedot

Konfliktit ja konfliktinratkaisu 1: Lähtökohdat. Kaijus Ervasti

Konfliktit ja konfliktinratkaisu 1: Lähtökohdat. Kaijus Ervasti Konfliktit ja konfliktinratkaisu 1: Lähtökohdat Kaijus Ervasti Käsiteltävät aihealueet Konfliktit ja konfliktinratkaisun vaihtoehdot: Lähtökohdat Sovittelu Tuomioistuimet ja tuomioistuinriidat Sovinnon

Lisätiedot