KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KA UPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN PAINATUS JA HANKINTATOIMISTO 1960

2 AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA Päi- vä Vuosi ja kuukausi, Asetuksen numero 1955 Syyskuu 21 Kaupungin viranomaisten tojmituskirjolsta perittävät lunastu~set ja asiakirjain " lähettämisestä kannettavat maksut; kaupunginvaltuuston vahvistamat... ; Toukokuu 30 Myymälöiden sulkemisaika; kaupunginvaltuuston päätös...,... ' Tammikuu Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama.... Helsingin kaupungin rakennusviraston johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama... '.... Helsingin kaupungin satamalautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama.... Helsingin kaupungin satamalaitoksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama.... Helsingin kaupungin viranhaltijain palkkauks~n indeksisidonnaisuuden lakkaa-, minen; kaupunginvaltuuston päätös... Asetus ammattioppilaitoksista..".... Laki kaupungin osanotosta poliisilaitoksen menoihin annetun lain muuttamisesta Laki kansakoululain muuttamisesta.... Asetus palosääimön muuttamisesta.... Koiraveron enimmäismäärän vahvistaminen; kaupunginvaltuuston päätös... Helsingin kaupungin käyttörahaston sääntöjen muutos; sisäasiainministeriön vahvistama..".... Helsingin kaupungin verontasausrahaston sääntöjen muutos; sisäasiainministeriön vahvistama..."... :... ".. Ohjeet komiteoille ym. apuelimille niiden työskentelyä varten; kaupunginhallituksen antamat

3 IV Tammikuu " " " " Helmikuu " " " " " " " " " Yleiseen alkoholistihuoltolaan määrätyn hoidosta huoltolassa sekä matkasta huoltolaan ja sieltä pois johtuvat kustannukset ja yleisen alkoholistihuoltolan hoitomaksut; valtioneuvoston päätös.... Irtolaisten työlaitoshoidon päiväkustannuksen määrä; valtioneuvoston päätös... Asuntolainojen korko; valtioneuvoston päätös.... Asetus asuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta Asetus työturvallisuuslain soveltamisesta lain 2 :ssä tarkoitettuun työhön... Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta.... Asetus kansakouluasetuksen muuttalisest Palopäällystön varallaolo- ja sunnuntai,t:r.ökorvaukset; kaupunginhallituksen pää tos.... Erinäisten korotusten soveltaminen kaupungin viranhaltijain ns. henkilökohtaisiin lisiin; kaupunginhallituksen päätös Henkilökuljetusmaksut yksityisten linjaliikenteenharjoittajien Helsingin kaupungin alueella liikennöimillä linjoilla; maistraatin päätös.... Valtion tilapäisessä toimessa palyellun ajan hyväksi lukeminen ikälisiä varten; palkka lautakunnan päätös.... Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r. y:n välisen työehtosopimuksen muutos; palkkalautakunnan ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r. y:n allekirjoittama.... Lastensuojelulautakunnan toimesta vieraille paikkakunnille sijoitettujen lasten hoitokotien valvonnasta aiheutuneiden kustannusten suorittaminen sanottujen kuntien viranomaisille; kaupunginvalt\~uston päätös... ".... Kaasunjakelualueen määrääminen; kaupunginvaltuuston päätös.... Kaupunginkirjaston kirjanperimispalkk'iot; kaupunginhallituksen vahvistamat

4 v Helmikuu Maaliskuu 26 Sairaankuljetustaksan muutos; kaupunginhallituksen vahvistama Kaupungeille ja kauppaloille kansakoululaitoksen ylläpitämiseen vuodelta 1958 oppilasmäärän mukaan maksettava valtionavustus; valtioneuvoston päätös Teurastamon käyttömaksujen ja lihantarkastusmaksujen korotus; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Helsingin kaupungin sähkölaitoksen sähkönmyyntitariffit ja -hinnat; kaupunginvaltuustcln 'vahvistamat... ' Kaasutariffi; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin sähkönmyyntitariffit ja -hinnat; kaupunginhallituksen vahvistamat Opintomatka-apurahojen myöntäminen; kaupunginhallituksen päätös Kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus; kaupunginhallituksen päätös Asetus elokuvanäytännöistä annetun asetuksen muuttamisesta Laiturihuollon taksan korottaminen; sata- 'malautakunnan päätös Laki työttömyysavustuksesta Asetus työttömyysavustuksesta Taksa, jonka mukaan uskottujen miesten palkkiot maanmittaustoimituksissa Helsingin kaupungin alueella lasketaan; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Kulutusmaidon rasvapitoisuuden vakiointi; maatalousministeriön päätös Palkankorotuksen suorittaminen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille; kaupunginvaltuuston päätös Kunnan maksamien työttömyysavustusten korvaushakemukseer liitettävä selvitys; valtioneuvoston päätös AS\Ultotuotannon veronhuojennuslaissa tarkoitettu käypä korko; valtiovarainministeriön päätös o

5 VI Maaliskuu. Huhtikuu Helsingin kaupungin sosiaaliohjesäännön muutos; sosiaaliministeriön vahvistama...: Helsingin kaupungin lastensuojelulautakunnan alaisten lasten:' ja nuorisonhuo.l -. tolaitosten ohjesäännön muutos; sosiaa liministeriön vahvistama Helsingin kaupungin ja_helsingin. Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö r. y:n välinen sopimus HelsiDgin kaupungin työn- --- tekijäin ohjetuntipalkoista ja lisistä; palkkalautakunnan ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin keskuspesulan johto~ sääntö. kaupunginvaltuuston vahvistama 48 Saira\1saVustuksen suorittaminen työttö-. myystöissä oleville; kaupunginvaltuuston päätös...'... '.' Asuntolainojen ehdot; kaupunginhallituksen vahvistainat Helsingin kaupungin satamajäänsärkijäin miehistöä koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Meriniies Unioni r. y:n allekirjoittama, Laki asuntotuotantolain m~uttamisesta 50 Työehtosopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskul;ljärjestö r. y:n välillä; palkkalautakunnan ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama 51 Tervalammen työlaitoksen ja alkoholistihuoltolan järjestyssääntö, päiväjärjestys sekä huollettavien työsuoritusten ja ~äytöksen arvosteluperusteet; huoltolautakunnan päätös ',' Lastenkotien vuosimenoihin vuonna 1959 a~ettavanva,ltillnavun määrä; valtioneuvoston päätös Asetus valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta Ammattioppilaitoksille omien huoneistoje ha~kidiiseksi annettavan valtionavustuksen perusteet; valtioneuvoston päätös 55

6 V Toukokuu n Kesäkuu...,.'11 8 Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta... / Valmistavat ammattikoulut; kauppa- ja teollisuusministeriön päätös Aluelääkärien virkapiirien rajat; terveydenhoitblautakunnan päätös Perhelisälain toimeenpano; valtioneuvoston päätös Henkilökuljetusmaksut yksityisten linjaliikenteenharjoittajien Helsingin kaupungin alueella liikennöimillä linjoilla; maistraatin vahvistamat Eräiden korkojen uudelleen järjestely; kaupunginhallituksen päätös Väestönsuojeluasetus Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön muutos; kouluhallituksen vah-' vistama Helsingin kaupungin hankintaoj:ljeet: kaupunginhallituksen vahvistamat Kaupungille tulevien maksujen perimistä koskevat ohjeet; kaupunginhallituksen vahvistamat ' Työnvälityslaki... ; Asetus työnvälityslain täytäntöönpanosta 66 2 Laki veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentämisestä verotuksessa 90 3 Helsingin kaupungin hankintatoimiston johtosäännön muutos: kaupunginvaltuuston vahviåtama Kau.~I;l~gin hankinnat: kaupunginvaltuustonpaätös. ~..., Kaupunginhallituksen tekemien päätösten täytäntöönpanoj. kaupunginhallituksen päätös... ' Asuntotuotantokomitean toimintaohjeet; kaupunginhallituksen vahvistamat Kiinteistöviraston asuntotuotantotoimiston toiminta ohjeet; kaupunginhallituksen vahvistamat..., Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin työmaksut; satama lautakunnan vahvistamat... '

7 VI Kesäkuu " " " " Heinäkuu ", Autovaakojen käytöstä kannettavat 'punnitusmaksut; satainalautakunnan päätös Vii västyneistä huoneen vuokrista suoritettava sakkokorko j:l perimispalkkio; kaupunginhallituksen päätös... :... Asetus yleisiin kasvatuslaitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuk sen perusteella oteluista oppilaista suo ritettavista höitomaksuista annetun ase tuksen muuttamisesta.... Maitopisarayhdistys r. y:n yliäpitämän neuvolatoiminnan ottaminen kaupungin hallintaan; kaupunginvaltuuston päätös Satama-alueen maanpuoleiset rajat; kaupunginvaltuuston päätös.'.... Rakennusasetus Asetus asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.... Asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisälainan' ja asunto-osakelainan myöntämisperusteet; valtioneuvoston päätös fulojen enimmäismäärät perheenasuntoavustuksia myönnettäessä; valtioneuvoston päätös.... Asetus väkijuomist.b annetun lain. täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.... Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta.... Asetus lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta 30 B- ja C":luokan väestönsuojat; sisäasiainministeriön päätös Helsingin kaupunginhallituksen ohjesäännön muutos; sisäasiainministeriön vahvistama Asetus asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksan muutos; maistraatin vahvistama 17 ' Laki välittömän verot"uksen hallinnosta 24 Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön muutos; kouluhallituksen vahvistama.... '

8 IX Elokuu Syyskuu " " " " " Lokakuu " Marraskuu I I Laki väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä annetun lain voimassaoloajån pitentämisestä... :.... Perusteet, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta toiselle kunnalle tämän kunnan varsinaisessa kansakoulussa käyvästä oppilaasta; opetusministeriön päätös Kaupungin sairaaloissa ja huoltolaitoksissa virkasuhteessa olevalle pesu- ym. 'henkilökunnalle ta:åttavat edut sen siirtyessä keskuspesulaan työsopimussuhteeseen; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin viranhaltijain luontoisetusäännön muutos; kaupunginvaltuu!'lton vahvistama.... Kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjain lähettämis~stä kannettavat maksut; kaupunginvaltuuston päätös.... Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun ase tuksen muuttamisesta...,.. Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavus~uksen perusteet; sisäasiainministeriön päätös.... Asuntotonttien yleisten luovutusehtojen 'muuttaminen; kaupunginvaltuuston päätö's.... Vaatturiammattikoulun ottaminen kaupu'n, gin haltuun; kaupunginvaltuuston p.äätös Kaupungin omistamien rakennusten hallinnon ja hoidon uudelleen järjestäminen; kaupunginvaltuuston päätös... Asemakaavoissa ym. käytettävät merkinnät; sisäasiainministeriön' päätös... Ylimääräisen eläkkeen suorittaminen kaupungin palveluksesta valtion palvelukseen siirtyvälle veroviraston henkilökunnalle; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin talouden tarkastussäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahv'istama.... Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun I ohjesääntö; lääkintöhallituksen vahvis -! tama... i

9 x Marrasku Joulukuu Kunnallista.ksoituksessa tehtävät vähennykset; kaupunginvaltuuston päätös Kansakoululuokkien oppilas luku; kaupunginvaltuuston päätös Aluelääkäreille suoritettava vuokraraha;. kaupunginhallituksen päätös Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta Laki ammattioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta Asetus tuberkuloosiasetuksen muuttamisesta Sairaalalautakunnan alaisilla poliklini:'" koilla perittävät maksut; kaupunginv:altuuston päätös Myymälöiden sulkemisaika; kaupunginvaltuuston päätös Konekirjoitus-, pikakirjoitus- ja konekirjanpitolisät; kaupunginhallituksen päätö 115 Laki kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta.. :. 116 Ennakkoperintälaki...' Helsingin kaupungin lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muutokset; sosiaaliministeriön vahvistamat Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta Asetus yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kunnallisista terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun. as.etuksen muuttamisesta Asetus kunnan kätilöistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta Helsingin kaupungin jako äänestysalueisiin; kaupunginvaltuuston päätös He Isin gin kaupungin terveydenhoitoviraston johtosäännön muutos; kaupunginval-i "tuuston vahvistama

10 XI Joulukuu, Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta Laki kunnan lisätalousarviosta Laki valtion vuoden 1960 obligaatiolainojen veronhuojennuksista Ennakkoperintäasetus Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain muut tamisesta Laki työllisyys lain voimassaoloajan pitentämisestä Laki työttömyysavustuksesta annetun lain voimassaoloajan pitentäm~sestä Asetus kansakouluasetuksen muuttamisesta..., Asetus väkijuomista annetun lain täytäntöönpanosta 'annetun asetuksen muuttamisesta.., Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta Helsingin kaupungin ja Suomen Konemestariliitto r. y:n välinen sopimus kaupungin omistamien alusten s/ s Otson ja ml s Turson konepäällystön palkkauksesta ja muista työehdoista Laki huoneenvuokrien säännöstelystä Huoneenvuokrasäännöstely; valtioneuvoston päätös Liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstely Helsingin kaupungissa; valtioneuvoston päätös Asuinhuoneistojen vuokrakustannusten nousu; sosiaaliministeriön päätös Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin.., ' Laki kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta 140 Laki eräiden talletusten veronhuojennuksista Laki merimiesverolain muuttamisesta 142 Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta

11 X Joulukuu 30. " 30 " 30 " 30 " 30 " 30 Verotusasetus I 144 Asetus työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muutj tamisesta Laki valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta Asetus valtion kansaneläkelain mukaan -vastattavien tukiosien kustannusteil rahoittamisesta I 147 Asetus kansaneläke asetuksen muuhamisesta Asemakaavan muutokset vllonna Tonttijaon muutokset vuonna Muutokset vakinaisten virkojen luokitteluun vuonna

12 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA 1959 Alkoholistihuoltola, yleinen, nulksut siihen määrätyn hoidosta 15 Aluelääkärit, heidän virkapiiriensä rajat heille suoritettava vuqkraraha Alukset, kaupungin omistamat sjs Otso ja mjs Turso. sopimus niiden konepäällystön palkkauksesta ja työehdoista 134 Ammattikoulut, valmistavat, kauppa- ja teollisuusministeriön päätös niistä...,.. 57 Ammattioppilaitokset, asetus niistä...':'... / 6 niiden omien huoneistojen hankkimiseksi annettavan valtionavustuksen perusteet... : niistä annetun lain muutos Asemakaavan muutokset ' Asemakaavoissa ym. käytettävät merkinnät..., Asetus ammattioppilaitoksista... :... ;.. 6 asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta 85 asuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta... \ asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta... 82, ' 151 elokuvanäytännöistä annetun asetuksen muuttamillesta ennakkoperintä-..., eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta tai 129 lakkauttamisesta... ;... ;... ; kansakouluasetuksen muuttamisesta... 20, 133 kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta...'.. 98, 123 kansaneläkeasetuksen muuttamisesta kunnallisista'terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta kunnan kätilöistä annetun lain so'veltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta '".." lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun åsetuksen muuttamisesta , moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta palosäännön muuttamisesta... 9 rakennus tuberkuloosiasetuksen muuttamisesta työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta... ' työfivälityslain täytäntöönpanosta N:o

13 XIV Asetus työttömyysavustuksesta.... / työturt;~~~~u~~~~~. ~~~~~t.a.~~~~~t.a. ~i.n. ~. ~ :.S.S.ä. ~~~~~i.t~~t.u.~ valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta "... ".... valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta.... verotus-.... väestönsuojelu-.... väkijuomista annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta , yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta yleisiin kasvatus laitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuksen perusteella otetuista oppilaista suoritettavista hoitomak:suista annetun asetuksen muuttamisesta... "..".... Asiakirjain lähettäminen, siitä annetun asetuksen muutos.... siitä kannettavat maksut".... Asuinhuoneistojen vuokrakustannusten nousu... Asuntolainojen ehdot... :...".... Asuntolainojen korko.... Asuntotonttien yleisten luovutusehtojen muutos.... Asuntotuotannon veronhuojennuslaki, sen täytäntöönpano.... siinä tarkoitettu käypä korko.... Asuntotuotantokomitean toimintaohjeet... :... Asuntoiuotantolaki, sen muuttaminen.... sen täytäntöönpano...,.... siinä tarkoitetun lisälainan ja "asunto-osakelainan myöntämisperusteet.... Asuntotuotantotoimisto, kiinteistöviraston, sen toimintaohjeet Autotaksa, ks. Kuorma-autotaksa. Autovaakojen käytöstä kannettavat punnitusmaksut.... Denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttaminen... 83, Elokuvanäytännöistä annetun asetuksen muutos".... Eläkkeet; sääntömääräiset ja ylimääräiset, niiden korotus.... ylimääräiset, niiden suorittaminen kaupungin palveluksesta valtion palvelukseen siirlyvälle veroviraston henkilökunnalle... :.... Ennakkoperintäasetus... ". Ennakkoperintälaki.... Hankintaohjeet, Helsingin kaupungin... 63, Hankintatoimiston johtosäännön muutos.... Huoneenvuokrien säännöstely, laki siitä.... valtioneuvoston päätös siitä... ".... Indeksisidonnaisuus, kaupungin viranhaltijain palkkauksen, sen lakkaaminen.... Irtolaisten työlai~oshoidon päiväkustannuksen määrä.... Johtosääntö, "hankintatoimiston, sen muutos.... kaupunginhallituksen, sen muutos...".... keskuspesulan.... rakennus viraston, sen muutos..."

14 xv Johtosääntö, satamalaitoksen, sen muutos... '.'.... satamalautakunnan, sen muutos terveydenhoitoviraston, sen muutos...'.... yleisten 'töiden lautakunnan, sen muutos...' Kaasunjakelualueen määräämin en.... Kaasutariffi.... Kadut, niiden nimet, vahvistetut uudet ja poistetut.... Kansakouluasetuksen muutokset... 20, kansakoulujen ohjesäännön muutos.... Kansakoululain muutos... Kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkaus ja eläkkeet, niistä annetun asetuksen muutokset... 98, niistä annetun lain muutokset...' , Kansakoululaitoksen ylläpitämiseen maksettava valtionavustus Kansakoululuokkien oppilasluku.... Kansakoulunopettajan virat, muutoksia niihin.... Kansakoulunoppilaat, toisen kunnan varsinaisessa kansakoulussa käyvät, perusteet, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta heistä.... Kansaneläke- ja lapsilisämaksu, työnantajan, asetus siitä. :... laki siitä... '".... Kansaneläkeasetuksen muutos... '.,.... Kansaneläkelaki, sen väliaikainen muuttaminen... ::.:.... valtion sen mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittaminen , Kasvatuslaitokset, niihin otetuista oppilaista suoritettavista hoitomaksuista annetun asetuksen muutos... '.'... Kaupunginhallitus, sen johtosäännön muutos.... sen ohjesäännön muutos.... sen tekemien päätösten täytäntöönpano.... Kaupunginkirjaston kirjanperimispalkkiot.... Keskuspesulaan työsopimussuhteeseen siirtyvälle, kaupungin sairaaloissa ja huoltolaitoksissa virkasuhteessa olevalle pesu- yrn. henkilökunnal,le taattavat edut... : Keskuspesulan johtosääntö.... Koiraveron enimmäismäärän vahvistaminen.... Komiteat, ohjeet niiden työskentelyä varten...:.... Konekirjoitus- ja konekirjanpitolisät.... Konepäällystö aluksilla sl s Otso ja ml s Turso, sopimus sen palkkauksesta ja muista työehdoista.... Korot, kaupungille tulevat... 61, Kouluhammaslääkärin palkkauksen valiionavustuksen perusteet Kulutusmaidon rasvapitoisuuden vakiointi.... Kunnalllsasetuksen muutokset... '.' :. '. 116, Kunnallistaksoituksessa tehtävät vähennykset... '.'.... Kunnan lisätalousarviosta annettu laki.... Kuorma-autotaksan muutos...'.... Kätilöt, kunnan, heistä anne'tun låin soveltamisesta annetun asetuksen muutos Käyttörahaston sääntöjen muutos... :....'.... Laiturihuollon taksan korotus.... Laki ammattioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta.... asuntotuotantolain muuttamisesta

15 XVI Laki ennakkoperintä eräiden talletusten veronhuojennuksista eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain muuttamisesta huoneenvuokrien säännöstelystä kansakoululain muuttamisesta... 8 kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta... 56, 119 kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta... kaupungin osanotosta poliisilaitoksen menoihin annetun lain 146 muuttamisesta... 7 kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta....., , 140 kunnan lisätalousarviosta merimiesverolain muuttamisesta työllisyyslain voimassaoloajan pitentämisestä työnantajan lapsilisä- ja kansaneläke maksusta työnvä!itys työttömyys avustuksesta työttömyysavustuksesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä...;... valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten 132 rahoittamisesta valtion vuoden 1960 obligaatiolainojen veronhuojennuksista veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentämisestä verotuksessa väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä... ~... ".. välittömän verotuksen hallinnosta yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta Lapsilisä- ja kansaneläke maksu, työnantajan, asetus siitä laki siitä Lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muutos Lasten- ja nuorisonhuoltolaitokset, lastensuojelulautakunnan alaiset, niiden ohjesäännön muutos Lastenkotien valtionapu Lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus Lastensuojelulautakunnan toimesta vieraille paikkakunnille sijoitettujen lasten hoitokotien valvonnasta aiheutuneiden kustannusten suorittaminen sanottujen kuntien viranomaisille Lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön. muutos Liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden Säännöstely Linjaliikenteenharjoittajat, yksityiset, henkilökuljetusmaksut heidän Helsingin kaupungin alueella liikennöimillään linjoilla... 23, 59 Lisätalousarvio, kunnan, laki siitä Luontoisetusäännönmuutos Lääkärinhoito, yleinen, siitä annetun asetuksen muutos Maanmittaustoimitukset kaupungin alueella, uskottujen mie'sten palkkiot niistä...,

16 XV Maataloustyöntekijät, heidän työehtosopimuksensa muutos 25 Maidon rasvapitoisuuden vakiointi Maitopisarayhdistys r. y:n ylläpitämän neuvolatoiminnan. ottaminen kaupungin hallintaan Maksut, kaupungille tulevat, niiden perimistä koskevat ohjeet 64 Merimiesverolain muuttaminen Moottoriajoneuvoasetuksen muutos Myymälöiden sulkemisaika Naisten yötyökieltoa koskevat säännökset, laki väliaikaisista poikkeuksista niistä annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä..., Obligaatiolainat, valtion v. 1960, laki niiden veronhuojennuksista 128 Ohjesääntö, kansakoulujen, sen muutos kaupunginhallituksen, sen muutos lastensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja.luorisonhuoltolaitosten, sen muutos lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten, sen muutokset ; sairaanhoitajakoulun... : sosi&ali -, sen muutos Opintomatka-apurahojen myöntäminen Palkat, kaupungin työntekijäin... '.'...' , kaupungin viranhaltijain... 5, Palkkaus, valtion viran tai toimen haltijain, siitä annetun ase-, tuksen muutos Palopäällystön varallaolo- ja sunnuntaityökorvaukset Palosäännön muutos..., Perheenasun~.oa~.stuks~t, tulojen enimmäismäärät niitä myönnettaessa., Perhelisälain toimeenpano... :...:... Perimispalkkio, viivästyneistä vuokrasaatavista suoritettava Pikakirjoituslisät... ~ Poliisilaitoksen menot, kaupungin osanotosta niihin annetun lain muutos... 7 Poliisitoimien perustaminen ja muuttaminen Poliklinikat, sairaalalautakunnan alaiset, niillä perittävät maksut 113 Rakennukset, kaupungin omistamat, niiden hallinnon ja hoidon uudelleen järjestäminen Rakennusasetus Rakennusviraston johtosäärinöri muutos... 2 Sairaanhoitajakoulun ohjesääntö Sairaankuljetustaksan muutos Sairausavustuksen suorittaminen työttömyystöissä oleville' 88 Sakkokorko, viiväatyneistä kaupungin. vuokrasaatavista suoritettava...;... Satama-alueen maanpuoleiset rajat..,..., Satamajäänsärkijäin miehistöä koskeva työehtosopimus Satamalaitoksen johto8ä~ön muutos...'.'. 4 Satamalautakunnan johtosäännön muutos... :... ;... 3 Sosiaaliohjesäännön muutos Sähkönmyyntitariffit.ja -hinnat... 32

17 XVI Taksa, kuorma-auto-, sen muutos... _ laiturihuollon, sen korotus..., sairaankuljetus-, sen muutos uskottujen miesten palkkioiden maanmittaustoimituksissa 152 Talletukset, laki niiden veronhuojennukaista Talletusmakasiini, yleinen, sen työmaksut Talouden tarkastussääntö, Helsingin kaupungin, sen muutos 105 Tariffi, kaasu sähkönmyynti Terva:ammen työlaitoksen ja alkoholistihuoltolan järjestys sääntöä ym. koskeva päätös... :..., Terveydenhoitoviraston johtosäännön muutos Terveyssisaret, kunnalliset, heistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muutos Teurastamon käyttömaksuj.ellj~!.il:!~tarkastusmaksujen korotus 31 Tiet, yleiset, niistä annetun lain muutos Toimituskirjoista perittävät lunastukset Tonttijaon muutokset...' Tuberkuloosiasetuksen muutos Työehtosopimus, maataloustyöntekijäin, sen muutos satamajäänsärkijiiin miehistön työntekijäin Työllisyyslain voimassaoloajan pitentäminen Työmaksut, yleisen talletusmakasiinin Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksu", asetus siitä laki siitä... : Työntekijät, kaupungin, heidän tuntipalkkansa heidän työehtosopimuksensa maatalous-, heidän työehtosopimuksensa muutos työsopimussuhteessa kuukausipalkalla olevat sekä sellaiset, jotka eivät kuulu työehtosopimusten alaisuuteen, heidän palkkojensa korotus Työnvälityslaki sen täytäntöönpano... "66 Työttömyysavustus,' asetus siitä kunnan maksama, sen korvaushakemukseen liitettävä "selvitys 42 laki siitä siitä annetun lain voimassaoloajan pitentäminen Työttömyystöissä oleville suoritettava sairausavustus Työturvallisuuslain soveltaminen lain 2 :ssä tarkoitettuun työhön 18 Vaatturiammattikoulun ottaminen kaupungin haltuun Valtionavustus, ammattioppilaitoksille omien huoneistojen hankkimiseksi annettava, sen perusteet kansakoululaitoksen... :. :...' ,0 lastenkotien Verolait, väliaikaiset poikkeussäännökset niihin ; 139 Veronhuojennus, eräiden talletusten, laki siitä Veronhuojennuslaki, "asuntotuotannon, sen täytäntöönpano siinä tarkoitettu käypä korko Veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentäminen verotuk- sessa, laki siitä Verontasausrahaston sääntöjen muutos Verotus, välitön, laki sen hallinnosta VerQtusasetus

18 XIX Veroviraston viranhaltijat, kaupungin palveluksesta valtion palvelukseen siirtyvät, ylimääräisen eläkkeen suorittaminen heille.... Viranhaltijat, kaupungin,. erinäisten korotusten soveltaminen heidän ns. henkilökohtaisiin lisiinsä.... heidän ikälisänsä heidän luontoisetusääntönsä muutos.... heidän palkkauksensa indeksi sidonnaisuuden lakkaaminen palkankorotuksen suorittaminen heille.... valtion tilapäisessä toimessa palvellun ajan hyväksi lukeminero ikälisiä varten.... valtion, heidän palkkauksestaan annetun asetuksen muutos Virat, vakinaiset, muutokset niiden luokitteluun.... Vuokrakustannusten nousu.... Vuokrasaatavista suoritettava sakkokorko ja perimispalkkio Vuokrasäännöstely, laki siitä.... liikehuoneistoja koskeva.... valtioneuvoston päätös siitä.... Väestönsuojat, B- ja C- luokan... ".... Väestönsuojeluasetus.... Väkijuomista annetun asetuksen muutos... 81, Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön muutos.... Yöt yö, naisten, laki väliaikaisista poikkeuksista sen kieltoa koskevista säännöksistä annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä.... Äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus.... Äänestysalueet

19 Helsingin kaupungin Säädös kokoelmassa ilmestynei~en säädösten aakkosellinen hakemisto on painettuna "kirjan viimeisillä sivuilla.

20 HELSINGIN KAUPUNGIN YLEISTEN TÖIDEN LAUTA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS. Kaupunginvaltuuston vahvistama tammikuun 14 p:nä (Vrt. kunn. as. -koko 1954:72) Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä. että vahvistetun yleisten töiden lautakunnan johtosäännön 6 :ään lisätään seuraavat uudet 10) ja 11) kohdat ja että entinen 10) kohta muutetaan näin kuuluvaksi 12) kohdaksi. jolloin entiset 11) - 17) kohdat vastaavasti muuttuvat 13) - 19) kohdiksi: 6. Lautakunnan tehtävänä on: 10) päättää rakennusviraston talorakennusosaston suoritettavien töiden osalta kaupungin talousarviossa pääoma menoihin merkittävillä määrärahoilla tehtävistä talorakennustöistä. kunkin työn osalta erikseen. siitä. onko työ suoritettava kaupungin omalla työvoimalla vaiannettava urakalla tehtäväksi. 11) kiinnittäen huomiota osaston työllisyyteen ja töiden erikoisluonteeseen määrätä vähintään kerran vuodessa. missä laajuudessa rakennusviraston katurakennusosasto saa omalla työvoimallaan aloittaa kaupungin talousarviossa pääomamenoihin merkittävillä määrärahoilla suoritettavia katu- ja viemärialan uudistöitä sekä niihin liittyviä muita töitä. sekä päättää muilta osin siitä. onko katu- ja viemärialan uudistyöt suoritettava kaupungin omalla työvoimalla vai annettava urakalla tehtäväksi.. 12) vahvistaa vähintään kerran vuodessa se ylin raja. mihin kaupungininsinöörin ja rakennus viraston osastopäälliköiden omalla vastuullaan tehtävien urakoiden ja hankintojen arvo tai määrä saa kerrallaan nousta. sekä päättää tämän rajan ylittävistä urakoista ja hankinnoista.

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Hyväksytty Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium ry:n hallituksen kokouksessa 27.12.2012. I luku Toimiala l Toiminnan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 23.4.2015/TL 1 Toimiala 2 Lautakunta Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus huolehtivat kaupungin nuorisotoimesta

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ luonnos 05122011 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta ja kiireellisestä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ r.cpqqn luulo IITADSiZMM ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 80 ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 16.12.1981 hyväksymä sekä 13.5.1987

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSI NGI N KAUPUNGI N KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 40 1962 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO VUOSILTA 1953-1962 HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1963 Muistutus.

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. No 80 MATINKYLÄN KESKIKOULUN OHJESÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. No 80 MATINKYLÄN KESKIKOULUN OHJESÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia,spoonupung/n ARKISTO! Ps-no (Aos ARKiv No 80 MATINKYLÄN KESKIKOULUN OHJESÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.4.1974 hyväksymä ja Kouluhallituksen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

2 Koulutuskeskus on opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva valtio oppilaitos.

2 Koulutuskeskus on opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva valtio oppilaitos. SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtokunnan 7. päivänä joulukuuta 1993 hyväksymä. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Oppilaitoksen nimi on Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot