KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KA UPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN PAINATUS JA HANKINTATOIMISTO 1960

2 AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA Päi- vä Vuosi ja kuukausi, Asetuksen numero 1955 Syyskuu 21 Kaupungin viranomaisten tojmituskirjolsta perittävät lunastu~set ja asiakirjain " lähettämisestä kannettavat maksut; kaupunginvaltuuston vahvistamat... ; Toukokuu 30 Myymälöiden sulkemisaika; kaupunginvaltuuston päätös...,... ' Tammikuu Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama.... Helsingin kaupungin rakennusviraston johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama... '.... Helsingin kaupungin satamalautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama.... Helsingin kaupungin satamalaitoksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama.... Helsingin kaupungin viranhaltijain palkkauks~n indeksisidonnaisuuden lakkaa-, minen; kaupunginvaltuuston päätös... Asetus ammattioppilaitoksista..".... Laki kaupungin osanotosta poliisilaitoksen menoihin annetun lain muuttamisesta Laki kansakoululain muuttamisesta.... Asetus palosääimön muuttamisesta.... Koiraveron enimmäismäärän vahvistaminen; kaupunginvaltuuston päätös... Helsingin kaupungin käyttörahaston sääntöjen muutos; sisäasiainministeriön vahvistama..".... Helsingin kaupungin verontasausrahaston sääntöjen muutos; sisäasiainministeriön vahvistama..."... :... ".. Ohjeet komiteoille ym. apuelimille niiden työskentelyä varten; kaupunginhallituksen antamat

3 IV Tammikuu " " " " Helmikuu " " " " " " " " " Yleiseen alkoholistihuoltolaan määrätyn hoidosta huoltolassa sekä matkasta huoltolaan ja sieltä pois johtuvat kustannukset ja yleisen alkoholistihuoltolan hoitomaksut; valtioneuvoston päätös.... Irtolaisten työlaitoshoidon päiväkustannuksen määrä; valtioneuvoston päätös... Asuntolainojen korko; valtioneuvoston päätös.... Asetus asuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta Asetus työturvallisuuslain soveltamisesta lain 2 :ssä tarkoitettuun työhön... Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta.... Asetus kansakouluasetuksen muuttalisest Palopäällystön varallaolo- ja sunnuntai,t:r.ökorvaukset; kaupunginhallituksen pää tos.... Erinäisten korotusten soveltaminen kaupungin viranhaltijain ns. henkilökohtaisiin lisiin; kaupunginhallituksen päätös Henkilökuljetusmaksut yksityisten linjaliikenteenharjoittajien Helsingin kaupungin alueella liikennöimillä linjoilla; maistraatin päätös.... Valtion tilapäisessä toimessa palyellun ajan hyväksi lukeminen ikälisiä varten; palkka lautakunnan päätös.... Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r. y:n välisen työehtosopimuksen muutos; palkkalautakunnan ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r. y:n allekirjoittama.... Lastensuojelulautakunnan toimesta vieraille paikkakunnille sijoitettujen lasten hoitokotien valvonnasta aiheutuneiden kustannusten suorittaminen sanottujen kuntien viranomaisille; kaupunginvalt\~uston päätös... ".... Kaasunjakelualueen määrääminen; kaupunginvaltuuston päätös.... Kaupunginkirjaston kirjanperimispalkk'iot; kaupunginhallituksen vahvistamat

4 v Helmikuu Maaliskuu 26 Sairaankuljetustaksan muutos; kaupunginhallituksen vahvistama Kaupungeille ja kauppaloille kansakoululaitoksen ylläpitämiseen vuodelta 1958 oppilasmäärän mukaan maksettava valtionavustus; valtioneuvoston päätös Teurastamon käyttömaksujen ja lihantarkastusmaksujen korotus; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Helsingin kaupungin sähkölaitoksen sähkönmyyntitariffit ja -hinnat; kaupunginvaltuustcln 'vahvistamat... ' Kaasutariffi; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin sähkönmyyntitariffit ja -hinnat; kaupunginhallituksen vahvistamat Opintomatka-apurahojen myöntäminen; kaupunginhallituksen päätös Kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus; kaupunginhallituksen päätös Asetus elokuvanäytännöistä annetun asetuksen muuttamisesta Laiturihuollon taksan korottaminen; sata- 'malautakunnan päätös Laki työttömyysavustuksesta Asetus työttömyysavustuksesta Taksa, jonka mukaan uskottujen miesten palkkiot maanmittaustoimituksissa Helsingin kaupungin alueella lasketaan; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Kulutusmaidon rasvapitoisuuden vakiointi; maatalousministeriön päätös Palkankorotuksen suorittaminen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille; kaupunginvaltuuston päätös Kunnan maksamien työttömyysavustusten korvaushakemukseer liitettävä selvitys; valtioneuvoston päätös AS\Ultotuotannon veronhuojennuslaissa tarkoitettu käypä korko; valtiovarainministeriön päätös o

5 VI Maaliskuu. Huhtikuu Helsingin kaupungin sosiaaliohjesäännön muutos; sosiaaliministeriön vahvistama...: Helsingin kaupungin lastensuojelulautakunnan alaisten lasten:' ja nuorisonhuo.l -. tolaitosten ohjesäännön muutos; sosiaa liministeriön vahvistama Helsingin kaupungin ja_helsingin. Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö r. y:n välinen sopimus HelsiDgin kaupungin työn- --- tekijäin ohjetuntipalkoista ja lisistä; palkkalautakunnan ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin keskuspesulan johto~ sääntö. kaupunginvaltuuston vahvistama 48 Saira\1saVustuksen suorittaminen työttö-. myystöissä oleville; kaupunginvaltuuston päätös...'... '.' Asuntolainojen ehdot; kaupunginhallituksen vahvistainat Helsingin kaupungin satamajäänsärkijäin miehistöä koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Meriniies Unioni r. y:n allekirjoittama, Laki asuntotuotantolain m~uttamisesta 50 Työehtosopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskul;ljärjestö r. y:n välillä; palkkalautakunnan ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama 51 Tervalammen työlaitoksen ja alkoholistihuoltolan järjestyssääntö, päiväjärjestys sekä huollettavien työsuoritusten ja ~äytöksen arvosteluperusteet; huoltolautakunnan päätös ',' Lastenkotien vuosimenoihin vuonna 1959 a~ettavanva,ltillnavun määrä; valtioneuvoston päätös Asetus valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta Ammattioppilaitoksille omien huoneistoje ha~kidiiseksi annettavan valtionavustuksen perusteet; valtioneuvoston päätös 55

6 V Toukokuu n Kesäkuu...,.'11 8 Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta... / Valmistavat ammattikoulut; kauppa- ja teollisuusministeriön päätös Aluelääkärien virkapiirien rajat; terveydenhoitblautakunnan päätös Perhelisälain toimeenpano; valtioneuvoston päätös Henkilökuljetusmaksut yksityisten linjaliikenteenharjoittajien Helsingin kaupungin alueella liikennöimillä linjoilla; maistraatin vahvistamat Eräiden korkojen uudelleen järjestely; kaupunginhallituksen päätös Väestönsuojeluasetus Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön muutos; kouluhallituksen vah-' vistama Helsingin kaupungin hankintaoj:ljeet: kaupunginhallituksen vahvistamat Kaupungille tulevien maksujen perimistä koskevat ohjeet; kaupunginhallituksen vahvistamat ' Työnvälityslaki... ; Asetus työnvälityslain täytäntöönpanosta 66 2 Laki veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentämisestä verotuksessa 90 3 Helsingin kaupungin hankintatoimiston johtosäännön muutos: kaupunginvaltuuston vahviåtama Kau.~I;l~gin hankinnat: kaupunginvaltuustonpaätös. ~..., Kaupunginhallituksen tekemien päätösten täytäntöönpanoj. kaupunginhallituksen päätös... ' Asuntotuotantokomitean toimintaohjeet; kaupunginhallituksen vahvistamat Kiinteistöviraston asuntotuotantotoimiston toiminta ohjeet; kaupunginhallituksen vahvistamat..., Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin työmaksut; satama lautakunnan vahvistamat... '

7 VI Kesäkuu " " " " Heinäkuu ", Autovaakojen käytöstä kannettavat 'punnitusmaksut; satainalautakunnan päätös Vii västyneistä huoneen vuokrista suoritettava sakkokorko j:l perimispalkkio; kaupunginhallituksen päätös... :... Asetus yleisiin kasvatuslaitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuk sen perusteella oteluista oppilaista suo ritettavista höitomaksuista annetun ase tuksen muuttamisesta.... Maitopisarayhdistys r. y:n yliäpitämän neuvolatoiminnan ottaminen kaupungin hallintaan; kaupunginvaltuuston päätös Satama-alueen maanpuoleiset rajat; kaupunginvaltuuston päätös.'.... Rakennusasetus Asetus asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.... Asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisälainan' ja asunto-osakelainan myöntämisperusteet; valtioneuvoston päätös fulojen enimmäismäärät perheenasuntoavustuksia myönnettäessä; valtioneuvoston päätös.... Asetus väkijuomist.b annetun lain. täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.... Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta.... Asetus lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta 30 B- ja C":luokan väestönsuojat; sisäasiainministeriön päätös Helsingin kaupunginhallituksen ohjesäännön muutos; sisäasiainministeriön vahvistama Asetus asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksan muutos; maistraatin vahvistama 17 ' Laki välittömän verot"uksen hallinnosta 24 Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön muutos; kouluhallituksen vahvistama.... '

8 IX Elokuu Syyskuu " " " " " Lokakuu " Marraskuu I I Laki väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä annetun lain voimassaoloajån pitentämisestä... :.... Perusteet, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta toiselle kunnalle tämän kunnan varsinaisessa kansakoulussa käyvästä oppilaasta; opetusministeriön päätös Kaupungin sairaaloissa ja huoltolaitoksissa virkasuhteessa olevalle pesu- ym. 'henkilökunnalle ta:åttavat edut sen siirtyessä keskuspesulaan työsopimussuhteeseen; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin viranhaltijain luontoisetusäännön muutos; kaupunginvaltuu!'lton vahvistama.... Kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjain lähettämis~stä kannettavat maksut; kaupunginvaltuuston päätös.... Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun ase tuksen muuttamisesta...,.. Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavus~uksen perusteet; sisäasiainministeriön päätös.... Asuntotonttien yleisten luovutusehtojen 'muuttaminen; kaupunginvaltuuston päätö's.... Vaatturiammattikoulun ottaminen kaupu'n, gin haltuun; kaupunginvaltuuston p.äätös Kaupungin omistamien rakennusten hallinnon ja hoidon uudelleen järjestäminen; kaupunginvaltuuston päätös... Asemakaavoissa ym. käytettävät merkinnät; sisäasiainministeriön' päätös... Ylimääräisen eläkkeen suorittaminen kaupungin palveluksesta valtion palvelukseen siirtyvälle veroviraston henkilökunnalle; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin talouden tarkastussäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahv'istama.... Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun I ohjesääntö; lääkintöhallituksen vahvis -! tama... i

9 x Marrasku Joulukuu Kunnallista.ksoituksessa tehtävät vähennykset; kaupunginvaltuuston päätös Kansakoululuokkien oppilas luku; kaupunginvaltuuston päätös Aluelääkäreille suoritettava vuokraraha;. kaupunginhallituksen päätös Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta Laki ammattioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta Asetus tuberkuloosiasetuksen muuttamisesta Sairaalalautakunnan alaisilla poliklini:'" koilla perittävät maksut; kaupunginv:altuuston päätös Myymälöiden sulkemisaika; kaupunginvaltuuston päätös Konekirjoitus-, pikakirjoitus- ja konekirjanpitolisät; kaupunginhallituksen päätö 115 Laki kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta.. :. 116 Ennakkoperintälaki...' Helsingin kaupungin lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muutokset; sosiaaliministeriön vahvistamat Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta Asetus yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kunnallisista terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun. as.etuksen muuttamisesta Asetus kunnan kätilöistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta Helsingin kaupungin jako äänestysalueisiin; kaupunginvaltuuston päätös He Isin gin kaupungin terveydenhoitoviraston johtosäännön muutos; kaupunginval-i "tuuston vahvistama

10 XI Joulukuu, Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta Laki kunnan lisätalousarviosta Laki valtion vuoden 1960 obligaatiolainojen veronhuojennuksista Ennakkoperintäasetus Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain muut tamisesta Laki työllisyys lain voimassaoloajan pitentämisestä Laki työttömyysavustuksesta annetun lain voimassaoloajan pitentäm~sestä Asetus kansakouluasetuksen muuttamisesta..., Asetus väkijuomista annetun lain täytäntöönpanosta 'annetun asetuksen muuttamisesta.., Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta Helsingin kaupungin ja Suomen Konemestariliitto r. y:n välinen sopimus kaupungin omistamien alusten s/ s Otson ja ml s Turson konepäällystön palkkauksesta ja muista työehdoista Laki huoneenvuokrien säännöstelystä Huoneenvuokrasäännöstely; valtioneuvoston päätös Liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstely Helsingin kaupungissa; valtioneuvoston päätös Asuinhuoneistojen vuokrakustannusten nousu; sosiaaliministeriön päätös Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin.., ' Laki kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta 140 Laki eräiden talletusten veronhuojennuksista Laki merimiesverolain muuttamisesta 142 Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta

11 X Joulukuu 30. " 30 " 30 " 30 " 30 " 30 Verotusasetus I 144 Asetus työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muutj tamisesta Laki valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta Asetus valtion kansaneläkelain mukaan -vastattavien tukiosien kustannusteil rahoittamisesta I 147 Asetus kansaneläke asetuksen muuhamisesta Asemakaavan muutokset vllonna Tonttijaon muutokset vuonna Muutokset vakinaisten virkojen luokitteluun vuonna

12 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA 1959 Alkoholistihuoltola, yleinen, nulksut siihen määrätyn hoidosta 15 Aluelääkärit, heidän virkapiiriensä rajat heille suoritettava vuqkraraha Alukset, kaupungin omistamat sjs Otso ja mjs Turso. sopimus niiden konepäällystön palkkauksesta ja työehdoista 134 Ammattikoulut, valmistavat, kauppa- ja teollisuusministeriön päätös niistä...,.. 57 Ammattioppilaitokset, asetus niistä...':'... / 6 niiden omien huoneistojen hankkimiseksi annettavan valtionavustuksen perusteet... : niistä annetun lain muutos Asemakaavan muutokset ' Asemakaavoissa ym. käytettävät merkinnät..., Asetus ammattioppilaitoksista... :... ;.. 6 asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta 85 asuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta... \ asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta... 82, ' 151 elokuvanäytännöistä annetun asetuksen muuttamillesta ennakkoperintä-..., eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta tai 129 lakkauttamisesta... ;... ;... ; kansakouluasetuksen muuttamisesta... 20, 133 kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta...'.. 98, 123 kansaneläkeasetuksen muuttamisesta kunnallisista'terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta kunnan kätilöistä annetun lain so'veltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta '".." lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun åsetuksen muuttamisesta , moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta palosäännön muuttamisesta... 9 rakennus tuberkuloosiasetuksen muuttamisesta työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta... ' työfivälityslain täytäntöönpanosta N:o

13 XIV Asetus työttömyysavustuksesta.... / työturt;~~~~u~~~~~. ~~~~~t.a.~~~~~t.a. ~i.n. ~. ~ :.S.S.ä. ~~~~~i.t~~t.u.~ valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta "... ".... valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta.... verotus-.... väestönsuojelu-.... väkijuomista annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta , yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta yleisiin kasvatus laitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuksen perusteella otetuista oppilaista suoritettavista hoitomak:suista annetun asetuksen muuttamisesta... "..".... Asiakirjain lähettäminen, siitä annetun asetuksen muutos.... siitä kannettavat maksut".... Asuinhuoneistojen vuokrakustannusten nousu... Asuntolainojen ehdot... :...".... Asuntolainojen korko.... Asuntotonttien yleisten luovutusehtojen muutos.... Asuntotuotannon veronhuojennuslaki, sen täytäntöönpano.... siinä tarkoitettu käypä korko.... Asuntotuotantokomitean toimintaohjeet... :... Asuntoiuotantolaki, sen muuttaminen.... sen täytäntöönpano...,.... siinä tarkoitetun lisälainan ja "asunto-osakelainan myöntämisperusteet.... Asuntotuotantotoimisto, kiinteistöviraston, sen toimintaohjeet Autotaksa, ks. Kuorma-autotaksa. Autovaakojen käytöstä kannettavat punnitusmaksut.... Denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttaminen... 83, Elokuvanäytännöistä annetun asetuksen muutos".... Eläkkeet; sääntömääräiset ja ylimääräiset, niiden korotus.... ylimääräiset, niiden suorittaminen kaupungin palveluksesta valtion palvelukseen siirlyvälle veroviraston henkilökunnalle... :.... Ennakkoperintäasetus... ". Ennakkoperintälaki.... Hankintaohjeet, Helsingin kaupungin... 63, Hankintatoimiston johtosäännön muutos.... Huoneenvuokrien säännöstely, laki siitä.... valtioneuvoston päätös siitä... ".... Indeksisidonnaisuus, kaupungin viranhaltijain palkkauksen, sen lakkaaminen.... Irtolaisten työlai~oshoidon päiväkustannuksen määrä.... Johtosääntö, "hankintatoimiston, sen muutos.... kaupunginhallituksen, sen muutos...".... keskuspesulan.... rakennus viraston, sen muutos..."

14 xv Johtosääntö, satamalaitoksen, sen muutos... '.'.... satamalautakunnan, sen muutos terveydenhoitoviraston, sen muutos...'.... yleisten 'töiden lautakunnan, sen muutos...' Kaasunjakelualueen määräämin en.... Kaasutariffi.... Kadut, niiden nimet, vahvistetut uudet ja poistetut.... Kansakouluasetuksen muutokset... 20, kansakoulujen ohjesäännön muutos.... Kansakoululain muutos... Kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkaus ja eläkkeet, niistä annetun asetuksen muutokset... 98, niistä annetun lain muutokset...' , Kansakoululaitoksen ylläpitämiseen maksettava valtionavustus Kansakoululuokkien oppilasluku.... Kansakoulunopettajan virat, muutoksia niihin.... Kansakoulunoppilaat, toisen kunnan varsinaisessa kansakoulussa käyvät, perusteet, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta heistä.... Kansaneläke- ja lapsilisämaksu, työnantajan, asetus siitä. :... laki siitä... '".... Kansaneläkeasetuksen muutos... '.,.... Kansaneläkelaki, sen väliaikainen muuttaminen... ::.:.... valtion sen mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittaminen , Kasvatuslaitokset, niihin otetuista oppilaista suoritettavista hoitomaksuista annetun asetuksen muutos... '.'... Kaupunginhallitus, sen johtosäännön muutos.... sen ohjesäännön muutos.... sen tekemien päätösten täytäntöönpano.... Kaupunginkirjaston kirjanperimispalkkiot.... Keskuspesulaan työsopimussuhteeseen siirtyvälle, kaupungin sairaaloissa ja huoltolaitoksissa virkasuhteessa olevalle pesu- yrn. henkilökunnal,le taattavat edut... : Keskuspesulan johtosääntö.... Koiraveron enimmäismäärän vahvistaminen.... Komiteat, ohjeet niiden työskentelyä varten...:.... Konekirjoitus- ja konekirjanpitolisät.... Konepäällystö aluksilla sl s Otso ja ml s Turso, sopimus sen palkkauksesta ja muista työehdoista.... Korot, kaupungille tulevat... 61, Kouluhammaslääkärin palkkauksen valiionavustuksen perusteet Kulutusmaidon rasvapitoisuuden vakiointi.... Kunnalllsasetuksen muutokset... '.' :. '. 116, Kunnallistaksoituksessa tehtävät vähennykset... '.'.... Kunnan lisätalousarviosta annettu laki.... Kuorma-autotaksan muutos...'.... Kätilöt, kunnan, heistä anne'tun låin soveltamisesta annetun asetuksen muutos Käyttörahaston sääntöjen muutos... :....'.... Laiturihuollon taksan korotus.... Laki ammattioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta.... asuntotuotantolain muuttamisesta

15 XVI Laki ennakkoperintä eräiden talletusten veronhuojennuksista eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain muuttamisesta huoneenvuokrien säännöstelystä kansakoululain muuttamisesta... 8 kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta... 56, 119 kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta... kaupungin osanotosta poliisilaitoksen menoihin annetun lain 146 muuttamisesta... 7 kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta....., , 140 kunnan lisätalousarviosta merimiesverolain muuttamisesta työllisyyslain voimassaoloajan pitentämisestä työnantajan lapsilisä- ja kansaneläke maksusta työnvä!itys työttömyys avustuksesta työttömyysavustuksesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä...;... valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten 132 rahoittamisesta valtion vuoden 1960 obligaatiolainojen veronhuojennuksista veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentämisestä verotuksessa väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä... ~... ".. välittömän verotuksen hallinnosta yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta Lapsilisä- ja kansaneläke maksu, työnantajan, asetus siitä laki siitä Lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muutos Lasten- ja nuorisonhuoltolaitokset, lastensuojelulautakunnan alaiset, niiden ohjesäännön muutos Lastenkotien valtionapu Lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus Lastensuojelulautakunnan toimesta vieraille paikkakunnille sijoitettujen lasten hoitokotien valvonnasta aiheutuneiden kustannusten suorittaminen sanottujen kuntien viranomaisille Lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön. muutos Liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden Säännöstely Linjaliikenteenharjoittajat, yksityiset, henkilökuljetusmaksut heidän Helsingin kaupungin alueella liikennöimillään linjoilla... 23, 59 Lisätalousarvio, kunnan, laki siitä Luontoisetusäännönmuutos Lääkärinhoito, yleinen, siitä annetun asetuksen muutos Maanmittaustoimitukset kaupungin alueella, uskottujen mie'sten palkkiot niistä...,

16 XV Maataloustyöntekijät, heidän työehtosopimuksensa muutos 25 Maidon rasvapitoisuuden vakiointi Maitopisarayhdistys r. y:n ylläpitämän neuvolatoiminnan. ottaminen kaupungin hallintaan Maksut, kaupungille tulevat, niiden perimistä koskevat ohjeet 64 Merimiesverolain muuttaminen Moottoriajoneuvoasetuksen muutos Myymälöiden sulkemisaika Naisten yötyökieltoa koskevat säännökset, laki väliaikaisista poikkeuksista niistä annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä..., Obligaatiolainat, valtion v. 1960, laki niiden veronhuojennuksista 128 Ohjesääntö, kansakoulujen, sen muutos kaupunginhallituksen, sen muutos lastensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja.luorisonhuoltolaitosten, sen muutos lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten, sen muutokset ; sairaanhoitajakoulun... : sosi&ali -, sen muutos Opintomatka-apurahojen myöntäminen Palkat, kaupungin työntekijäin... '.'...' , kaupungin viranhaltijain... 5, Palkkaus, valtion viran tai toimen haltijain, siitä annetun ase-, tuksen muutos Palopäällystön varallaolo- ja sunnuntaityökorvaukset Palosäännön muutos..., Perheenasun~.oa~.stuks~t, tulojen enimmäismäärät niitä myönnettaessa., Perhelisälain toimeenpano... :...:... Perimispalkkio, viivästyneistä vuokrasaatavista suoritettava Pikakirjoituslisät... ~ Poliisilaitoksen menot, kaupungin osanotosta niihin annetun lain muutos... 7 Poliisitoimien perustaminen ja muuttaminen Poliklinikat, sairaalalautakunnan alaiset, niillä perittävät maksut 113 Rakennukset, kaupungin omistamat, niiden hallinnon ja hoidon uudelleen järjestäminen Rakennusasetus Rakennusviraston johtosäärinöri muutos... 2 Sairaanhoitajakoulun ohjesääntö Sairaankuljetustaksan muutos Sairausavustuksen suorittaminen työttömyystöissä oleville' 88 Sakkokorko, viiväatyneistä kaupungin. vuokrasaatavista suoritettava...;... Satama-alueen maanpuoleiset rajat..,..., Satamajäänsärkijäin miehistöä koskeva työehtosopimus Satamalaitoksen johto8ä~ön muutos...'.'. 4 Satamalautakunnan johtosäännön muutos... :... ;... 3 Sosiaaliohjesäännön muutos Sähkönmyyntitariffit.ja -hinnat... 32

17 XVI Taksa, kuorma-auto-, sen muutos... _ laiturihuollon, sen korotus..., sairaankuljetus-, sen muutos uskottujen miesten palkkioiden maanmittaustoimituksissa 152 Talletukset, laki niiden veronhuojennukaista Talletusmakasiini, yleinen, sen työmaksut Talouden tarkastussääntö, Helsingin kaupungin, sen muutos 105 Tariffi, kaasu sähkönmyynti Terva:ammen työlaitoksen ja alkoholistihuoltolan järjestys sääntöä ym. koskeva päätös... :..., Terveydenhoitoviraston johtosäännön muutos Terveyssisaret, kunnalliset, heistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muutos Teurastamon käyttömaksuj.ellj~!.il:!~tarkastusmaksujen korotus 31 Tiet, yleiset, niistä annetun lain muutos Toimituskirjoista perittävät lunastukset Tonttijaon muutokset...' Tuberkuloosiasetuksen muutos Työehtosopimus, maataloustyöntekijäin, sen muutos satamajäänsärkijiiin miehistön työntekijäin Työllisyyslain voimassaoloajan pitentäminen Työmaksut, yleisen talletusmakasiinin Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksu", asetus siitä laki siitä... : Työntekijät, kaupungin, heidän tuntipalkkansa heidän työehtosopimuksensa maatalous-, heidän työehtosopimuksensa muutos työsopimussuhteessa kuukausipalkalla olevat sekä sellaiset, jotka eivät kuulu työehtosopimusten alaisuuteen, heidän palkkojensa korotus Työnvälityslaki sen täytäntöönpano... "66 Työttömyysavustus,' asetus siitä kunnan maksama, sen korvaushakemukseen liitettävä "selvitys 42 laki siitä siitä annetun lain voimassaoloajan pitentäminen Työttömyystöissä oleville suoritettava sairausavustus Työturvallisuuslain soveltaminen lain 2 :ssä tarkoitettuun työhön 18 Vaatturiammattikoulun ottaminen kaupungin haltuun Valtionavustus, ammattioppilaitoksille omien huoneistojen hankkimiseksi annettava, sen perusteet kansakoululaitoksen... :. :...' ,0 lastenkotien Verolait, väliaikaiset poikkeussäännökset niihin ; 139 Veronhuojennus, eräiden talletusten, laki siitä Veronhuojennuslaki, "asuntotuotannon, sen täytäntöönpano siinä tarkoitettu käypä korko Veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentäminen verotuk- sessa, laki siitä Verontasausrahaston sääntöjen muutos Verotus, välitön, laki sen hallinnosta VerQtusasetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISE MA HELSINKI 1961 Paasipaino 1961 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1959 Työväen Kirjapaino, Helsinki 195? SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 Työväen Kirjapaino, Helsinki 1958. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 Paasipaino, Helsinki 1965 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta Satakuntalaisen Osakunnan säännöt. Satakuntalainen Osakunta I Luku. T a r k o i t u s. 1. Satakuntalaisen Osakunnan tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellistä kuntoa ja hyvää järjestystä jäsentensä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAISEN OSAKUNNAN SÄÄNNÖT

HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAISEN OSAKUNNAN SÄÄNNÖT HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAISEN OSAKUNNAN SÄÄNNÖT Yliopiston rehtorin vahvistus 12.2.2004 Täydennetty 16.12.2007 Viimeisimpiä muutoksia säännöissä: VA 8 9/1993: 94, kunnianauha Kunnianauha voidaan

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 72 1959 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1962 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 74 1961 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1964 Paasipaino, Helsinki 1964 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. Sivu III Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 67 1954 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1956 \ SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Vakuutuskassan nimi on Inhan Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Ähtärin kaupunki. 2. Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot