KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KA UPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN PAINATUS JA HANKINTATOIMISTO 1960

2 AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA Päi- vä Vuosi ja kuukausi, Asetuksen numero 1955 Syyskuu 21 Kaupungin viranomaisten tojmituskirjolsta perittävät lunastu~set ja asiakirjain " lähettämisestä kannettavat maksut; kaupunginvaltuuston vahvistamat... ; Toukokuu 30 Myymälöiden sulkemisaika; kaupunginvaltuuston päätös...,... ' Tammikuu Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama.... Helsingin kaupungin rakennusviraston johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama... '.... Helsingin kaupungin satamalautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama.... Helsingin kaupungin satamalaitoksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama.... Helsingin kaupungin viranhaltijain palkkauks~n indeksisidonnaisuuden lakkaa-, minen; kaupunginvaltuuston päätös... Asetus ammattioppilaitoksista..".... Laki kaupungin osanotosta poliisilaitoksen menoihin annetun lain muuttamisesta Laki kansakoululain muuttamisesta.... Asetus palosääimön muuttamisesta.... Koiraveron enimmäismäärän vahvistaminen; kaupunginvaltuuston päätös... Helsingin kaupungin käyttörahaston sääntöjen muutos; sisäasiainministeriön vahvistama..".... Helsingin kaupungin verontasausrahaston sääntöjen muutos; sisäasiainministeriön vahvistama..."... :... ".. Ohjeet komiteoille ym. apuelimille niiden työskentelyä varten; kaupunginhallituksen antamat

3 IV Tammikuu " " " " Helmikuu " " " " " " " " " Yleiseen alkoholistihuoltolaan määrätyn hoidosta huoltolassa sekä matkasta huoltolaan ja sieltä pois johtuvat kustannukset ja yleisen alkoholistihuoltolan hoitomaksut; valtioneuvoston päätös.... Irtolaisten työlaitoshoidon päiväkustannuksen määrä; valtioneuvoston päätös... Asuntolainojen korko; valtioneuvoston päätös.... Asetus asuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta Asetus työturvallisuuslain soveltamisesta lain 2 :ssä tarkoitettuun työhön... Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta.... Asetus kansakouluasetuksen muuttalisest Palopäällystön varallaolo- ja sunnuntai,t:r.ökorvaukset; kaupunginhallituksen pää tos.... Erinäisten korotusten soveltaminen kaupungin viranhaltijain ns. henkilökohtaisiin lisiin; kaupunginhallituksen päätös Henkilökuljetusmaksut yksityisten linjaliikenteenharjoittajien Helsingin kaupungin alueella liikennöimillä linjoilla; maistraatin päätös.... Valtion tilapäisessä toimessa palyellun ajan hyväksi lukeminen ikälisiä varten; palkka lautakunnan päätös.... Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r. y:n välisen työehtosopimuksen muutos; palkkalautakunnan ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r. y:n allekirjoittama.... Lastensuojelulautakunnan toimesta vieraille paikkakunnille sijoitettujen lasten hoitokotien valvonnasta aiheutuneiden kustannusten suorittaminen sanottujen kuntien viranomaisille; kaupunginvalt\~uston päätös... ".... Kaasunjakelualueen määrääminen; kaupunginvaltuuston päätös.... Kaupunginkirjaston kirjanperimispalkk'iot; kaupunginhallituksen vahvistamat

4 v Helmikuu Maaliskuu 26 Sairaankuljetustaksan muutos; kaupunginhallituksen vahvistama Kaupungeille ja kauppaloille kansakoululaitoksen ylläpitämiseen vuodelta 1958 oppilasmäärän mukaan maksettava valtionavustus; valtioneuvoston päätös Teurastamon käyttömaksujen ja lihantarkastusmaksujen korotus; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Helsingin kaupungin sähkölaitoksen sähkönmyyntitariffit ja -hinnat; kaupunginvaltuustcln 'vahvistamat... ' Kaasutariffi; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin sähkönmyyntitariffit ja -hinnat; kaupunginhallituksen vahvistamat Opintomatka-apurahojen myöntäminen; kaupunginhallituksen päätös Kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus; kaupunginhallituksen päätös Asetus elokuvanäytännöistä annetun asetuksen muuttamisesta Laiturihuollon taksan korottaminen; sata- 'malautakunnan päätös Laki työttömyysavustuksesta Asetus työttömyysavustuksesta Taksa, jonka mukaan uskottujen miesten palkkiot maanmittaustoimituksissa Helsingin kaupungin alueella lasketaan; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Kulutusmaidon rasvapitoisuuden vakiointi; maatalousministeriön päätös Palkankorotuksen suorittaminen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille; kaupunginvaltuuston päätös Kunnan maksamien työttömyysavustusten korvaushakemukseer liitettävä selvitys; valtioneuvoston päätös AS\Ultotuotannon veronhuojennuslaissa tarkoitettu käypä korko; valtiovarainministeriön päätös o

5 VI Maaliskuu. Huhtikuu Helsingin kaupungin sosiaaliohjesäännön muutos; sosiaaliministeriön vahvistama...: Helsingin kaupungin lastensuojelulautakunnan alaisten lasten:' ja nuorisonhuo.l -. tolaitosten ohjesäännön muutos; sosiaa liministeriön vahvistama Helsingin kaupungin ja_helsingin. Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö r. y:n välinen sopimus HelsiDgin kaupungin työn- --- tekijäin ohjetuntipalkoista ja lisistä; palkkalautakunnan ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin keskuspesulan johto~ sääntö. kaupunginvaltuuston vahvistama 48 Saira\1saVustuksen suorittaminen työttö-. myystöissä oleville; kaupunginvaltuuston päätös...'... '.' Asuntolainojen ehdot; kaupunginhallituksen vahvistainat Helsingin kaupungin satamajäänsärkijäin miehistöä koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Meriniies Unioni r. y:n allekirjoittama, Laki asuntotuotantolain m~uttamisesta 50 Työehtosopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskul;ljärjestö r. y:n välillä; palkkalautakunnan ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama 51 Tervalammen työlaitoksen ja alkoholistihuoltolan järjestyssääntö, päiväjärjestys sekä huollettavien työsuoritusten ja ~äytöksen arvosteluperusteet; huoltolautakunnan päätös ',' Lastenkotien vuosimenoihin vuonna 1959 a~ettavanva,ltillnavun määrä; valtioneuvoston päätös Asetus valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta Ammattioppilaitoksille omien huoneistoje ha~kidiiseksi annettavan valtionavustuksen perusteet; valtioneuvoston päätös 55

6 V Toukokuu n Kesäkuu...,.'11 8 Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta... / Valmistavat ammattikoulut; kauppa- ja teollisuusministeriön päätös Aluelääkärien virkapiirien rajat; terveydenhoitblautakunnan päätös Perhelisälain toimeenpano; valtioneuvoston päätös Henkilökuljetusmaksut yksityisten linjaliikenteenharjoittajien Helsingin kaupungin alueella liikennöimillä linjoilla; maistraatin vahvistamat Eräiden korkojen uudelleen järjestely; kaupunginhallituksen päätös Väestönsuojeluasetus Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön muutos; kouluhallituksen vah-' vistama Helsingin kaupungin hankintaoj:ljeet: kaupunginhallituksen vahvistamat Kaupungille tulevien maksujen perimistä koskevat ohjeet; kaupunginhallituksen vahvistamat ' Työnvälityslaki... ; Asetus työnvälityslain täytäntöönpanosta 66 2 Laki veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentämisestä verotuksessa 90 3 Helsingin kaupungin hankintatoimiston johtosäännön muutos: kaupunginvaltuuston vahviåtama Kau.~I;l~gin hankinnat: kaupunginvaltuustonpaätös. ~..., Kaupunginhallituksen tekemien päätösten täytäntöönpanoj. kaupunginhallituksen päätös... ' Asuntotuotantokomitean toimintaohjeet; kaupunginhallituksen vahvistamat Kiinteistöviraston asuntotuotantotoimiston toiminta ohjeet; kaupunginhallituksen vahvistamat..., Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin työmaksut; satama lautakunnan vahvistamat... '

7 VI Kesäkuu " " " " Heinäkuu ", Autovaakojen käytöstä kannettavat 'punnitusmaksut; satainalautakunnan päätös Vii västyneistä huoneen vuokrista suoritettava sakkokorko j:l perimispalkkio; kaupunginhallituksen päätös... :... Asetus yleisiin kasvatuslaitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuk sen perusteella oteluista oppilaista suo ritettavista höitomaksuista annetun ase tuksen muuttamisesta.... Maitopisarayhdistys r. y:n yliäpitämän neuvolatoiminnan ottaminen kaupungin hallintaan; kaupunginvaltuuston päätös Satama-alueen maanpuoleiset rajat; kaupunginvaltuuston päätös.'.... Rakennusasetus Asetus asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.... Asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisälainan' ja asunto-osakelainan myöntämisperusteet; valtioneuvoston päätös fulojen enimmäismäärät perheenasuntoavustuksia myönnettäessä; valtioneuvoston päätös.... Asetus väkijuomist.b annetun lain. täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.... Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta.... Asetus lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta 30 B- ja C":luokan väestönsuojat; sisäasiainministeriön päätös Helsingin kaupunginhallituksen ohjesäännön muutos; sisäasiainministeriön vahvistama Asetus asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksan muutos; maistraatin vahvistama 17 ' Laki välittömän verot"uksen hallinnosta 24 Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön muutos; kouluhallituksen vahvistama.... '

8 IX Elokuu Syyskuu " " " " " Lokakuu " Marraskuu I I Laki väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä annetun lain voimassaoloajån pitentämisestä... :.... Perusteet, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta toiselle kunnalle tämän kunnan varsinaisessa kansakoulussa käyvästä oppilaasta; opetusministeriön päätös Kaupungin sairaaloissa ja huoltolaitoksissa virkasuhteessa olevalle pesu- ym. 'henkilökunnalle ta:åttavat edut sen siirtyessä keskuspesulaan työsopimussuhteeseen; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin viranhaltijain luontoisetusäännön muutos; kaupunginvaltuu!'lton vahvistama.... Kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjain lähettämis~stä kannettavat maksut; kaupunginvaltuuston päätös.... Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun ase tuksen muuttamisesta...,.. Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavus~uksen perusteet; sisäasiainministeriön päätös.... Asuntotonttien yleisten luovutusehtojen 'muuttaminen; kaupunginvaltuuston päätö's.... Vaatturiammattikoulun ottaminen kaupu'n, gin haltuun; kaupunginvaltuuston p.äätös Kaupungin omistamien rakennusten hallinnon ja hoidon uudelleen järjestäminen; kaupunginvaltuuston päätös... Asemakaavoissa ym. käytettävät merkinnät; sisäasiainministeriön' päätös... Ylimääräisen eläkkeen suorittaminen kaupungin palveluksesta valtion palvelukseen siirtyvälle veroviraston henkilökunnalle; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin talouden tarkastussäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahv'istama.... Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun I ohjesääntö; lääkintöhallituksen vahvis -! tama... i

9 x Marrasku Joulukuu Kunnallista.ksoituksessa tehtävät vähennykset; kaupunginvaltuuston päätös Kansakoululuokkien oppilas luku; kaupunginvaltuuston päätös Aluelääkäreille suoritettava vuokraraha;. kaupunginhallituksen päätös Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta Laki ammattioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta Asetus tuberkuloosiasetuksen muuttamisesta Sairaalalautakunnan alaisilla poliklini:'" koilla perittävät maksut; kaupunginv:altuuston päätös Myymälöiden sulkemisaika; kaupunginvaltuuston päätös Konekirjoitus-, pikakirjoitus- ja konekirjanpitolisät; kaupunginhallituksen päätö 115 Laki kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta.. :. 116 Ennakkoperintälaki...' Helsingin kaupungin lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muutokset; sosiaaliministeriön vahvistamat Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta Asetus yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kunnallisista terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun. as.etuksen muuttamisesta Asetus kunnan kätilöistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta Helsingin kaupungin jako äänestysalueisiin; kaupunginvaltuuston päätös He Isin gin kaupungin terveydenhoitoviraston johtosäännön muutos; kaupunginval-i "tuuston vahvistama

10 XI Joulukuu, Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta Laki kunnan lisätalousarviosta Laki valtion vuoden 1960 obligaatiolainojen veronhuojennuksista Ennakkoperintäasetus Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain muut tamisesta Laki työllisyys lain voimassaoloajan pitentämisestä Laki työttömyysavustuksesta annetun lain voimassaoloajan pitentäm~sestä Asetus kansakouluasetuksen muuttamisesta..., Asetus väkijuomista annetun lain täytäntöönpanosta 'annetun asetuksen muuttamisesta.., Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta Helsingin kaupungin ja Suomen Konemestariliitto r. y:n välinen sopimus kaupungin omistamien alusten s/ s Otson ja ml s Turson konepäällystön palkkauksesta ja muista työehdoista Laki huoneenvuokrien säännöstelystä Huoneenvuokrasäännöstely; valtioneuvoston päätös Liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstely Helsingin kaupungissa; valtioneuvoston päätös Asuinhuoneistojen vuokrakustannusten nousu; sosiaaliministeriön päätös Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin.., ' Laki kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta 140 Laki eräiden talletusten veronhuojennuksista Laki merimiesverolain muuttamisesta 142 Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta

11 X Joulukuu 30. " 30 " 30 " 30 " 30 " 30 Verotusasetus I 144 Asetus työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muutj tamisesta Laki valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta Asetus valtion kansaneläkelain mukaan -vastattavien tukiosien kustannusteil rahoittamisesta I 147 Asetus kansaneläke asetuksen muuhamisesta Asemakaavan muutokset vllonna Tonttijaon muutokset vuonna Muutokset vakinaisten virkojen luokitteluun vuonna

12 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA 1959 Alkoholistihuoltola, yleinen, nulksut siihen määrätyn hoidosta 15 Aluelääkärit, heidän virkapiiriensä rajat heille suoritettava vuqkraraha Alukset, kaupungin omistamat sjs Otso ja mjs Turso. sopimus niiden konepäällystön palkkauksesta ja työehdoista 134 Ammattikoulut, valmistavat, kauppa- ja teollisuusministeriön päätös niistä...,.. 57 Ammattioppilaitokset, asetus niistä...':'... / 6 niiden omien huoneistojen hankkimiseksi annettavan valtionavustuksen perusteet... : niistä annetun lain muutos Asemakaavan muutokset ' Asemakaavoissa ym. käytettävät merkinnät..., Asetus ammattioppilaitoksista... :... ;.. 6 asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta 85 asuntotuotannon veronhuojennuslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta... \ asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta... 82, ' 151 elokuvanäytännöistä annetun asetuksen muuttamillesta ennakkoperintä-..., eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta tai 129 lakkauttamisesta... ;... ;... ; kansakouluasetuksen muuttamisesta... 20, 133 kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta...'.. 98, 123 kansaneläkeasetuksen muuttamisesta kunnallisista'terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta kunnan kätilöistä annetun lain so'veltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta '".." lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun åsetuksen muuttamisesta , moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta palosäännön muuttamisesta... 9 rakennus tuberkuloosiasetuksen muuttamisesta työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta... ' työfivälityslain täytäntöönpanosta N:o

13 XIV Asetus työttömyysavustuksesta.... / työturt;~~~~u~~~~~. ~~~~~t.a.~~~~~t.a. ~i.n. ~. ~ :.S.S.ä. ~~~~~i.t~~t.u.~ valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta "... ".... valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta.... verotus-.... väestönsuojelu-.... väkijuomista annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta , yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta yleisiin kasvatus laitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuksen perusteella otetuista oppilaista suoritettavista hoitomak:suista annetun asetuksen muuttamisesta... "..".... Asiakirjain lähettäminen, siitä annetun asetuksen muutos.... siitä kannettavat maksut".... Asuinhuoneistojen vuokrakustannusten nousu... Asuntolainojen ehdot... :...".... Asuntolainojen korko.... Asuntotonttien yleisten luovutusehtojen muutos.... Asuntotuotannon veronhuojennuslaki, sen täytäntöönpano.... siinä tarkoitettu käypä korko.... Asuntotuotantokomitean toimintaohjeet... :... Asuntoiuotantolaki, sen muuttaminen.... sen täytäntöönpano...,.... siinä tarkoitetun lisälainan ja "asunto-osakelainan myöntämisperusteet.... Asuntotuotantotoimisto, kiinteistöviraston, sen toimintaohjeet Autotaksa, ks. Kuorma-autotaksa. Autovaakojen käytöstä kannettavat punnitusmaksut.... Denaturoiduista alkoholipitoisista aineista annetun asetuksen muuttaminen... 83, Elokuvanäytännöistä annetun asetuksen muutos".... Eläkkeet; sääntömääräiset ja ylimääräiset, niiden korotus.... ylimääräiset, niiden suorittaminen kaupungin palveluksesta valtion palvelukseen siirlyvälle veroviraston henkilökunnalle... :.... Ennakkoperintäasetus... ". Ennakkoperintälaki.... Hankintaohjeet, Helsingin kaupungin... 63, Hankintatoimiston johtosäännön muutos.... Huoneenvuokrien säännöstely, laki siitä.... valtioneuvoston päätös siitä... ".... Indeksisidonnaisuus, kaupungin viranhaltijain palkkauksen, sen lakkaaminen.... Irtolaisten työlai~oshoidon päiväkustannuksen määrä.... Johtosääntö, "hankintatoimiston, sen muutos.... kaupunginhallituksen, sen muutos...".... keskuspesulan.... rakennus viraston, sen muutos..."

14 xv Johtosääntö, satamalaitoksen, sen muutos... '.'.... satamalautakunnan, sen muutos terveydenhoitoviraston, sen muutos...'.... yleisten 'töiden lautakunnan, sen muutos...' Kaasunjakelualueen määräämin en.... Kaasutariffi.... Kadut, niiden nimet, vahvistetut uudet ja poistetut.... Kansakouluasetuksen muutokset... 20, kansakoulujen ohjesäännön muutos.... Kansakoululain muutos... Kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkaus ja eläkkeet, niistä annetun asetuksen muutokset... 98, niistä annetun lain muutokset...' , Kansakoululaitoksen ylläpitämiseen maksettava valtionavustus Kansakoululuokkien oppilasluku.... Kansakoulunopettajan virat, muutoksia niihin.... Kansakoulunoppilaat, toisen kunnan varsinaisessa kansakoulussa käyvät, perusteet, joiden mukaan kunnan on suoritettava korvausta heistä.... Kansaneläke- ja lapsilisämaksu, työnantajan, asetus siitä. :... laki siitä... '".... Kansaneläkeasetuksen muutos... '.,.... Kansaneläkelaki, sen väliaikainen muuttaminen... ::.:.... valtion sen mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittaminen , Kasvatuslaitokset, niihin otetuista oppilaista suoritettavista hoitomaksuista annetun asetuksen muutos... '.'... Kaupunginhallitus, sen johtosäännön muutos.... sen ohjesäännön muutos.... sen tekemien päätösten täytäntöönpano.... Kaupunginkirjaston kirjanperimispalkkiot.... Keskuspesulaan työsopimussuhteeseen siirtyvälle, kaupungin sairaaloissa ja huoltolaitoksissa virkasuhteessa olevalle pesu- yrn. henkilökunnal,le taattavat edut... : Keskuspesulan johtosääntö.... Koiraveron enimmäismäärän vahvistaminen.... Komiteat, ohjeet niiden työskentelyä varten...:.... Konekirjoitus- ja konekirjanpitolisät.... Konepäällystö aluksilla sl s Otso ja ml s Turso, sopimus sen palkkauksesta ja muista työehdoista.... Korot, kaupungille tulevat... 61, Kouluhammaslääkärin palkkauksen valiionavustuksen perusteet Kulutusmaidon rasvapitoisuuden vakiointi.... Kunnalllsasetuksen muutokset... '.' :. '. 116, Kunnallistaksoituksessa tehtävät vähennykset... '.'.... Kunnan lisätalousarviosta annettu laki.... Kuorma-autotaksan muutos...'.... Kätilöt, kunnan, heistä anne'tun låin soveltamisesta annetun asetuksen muutos Käyttörahaston sääntöjen muutos... :....'.... Laiturihuollon taksan korotus.... Laki ammattioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta.... asuntotuotantolain muuttamisesta

15 XVI Laki ennakkoperintä eräiden talletusten veronhuojennuksista eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain muuttamisesta huoneenvuokrien säännöstelystä kansakoululain muuttamisesta... 8 kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta... 56, 119 kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta... kaupungin osanotosta poliisilaitoksen menoihin annetun lain 146 muuttamisesta... 7 kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta....., , 140 kunnan lisätalousarviosta merimiesverolain muuttamisesta työllisyyslain voimassaoloajan pitentämisestä työnantajan lapsilisä- ja kansaneläke maksusta työnvä!itys työttömyys avustuksesta työttömyysavustuksesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä...;... valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten 132 rahoittamisesta valtion vuoden 1960 obligaatiolainojen veronhuojennuksista veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentämisestä verotuksessa väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä... ~... ".. välittömän verotuksen hallinnosta yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta Lapsilisä- ja kansaneläke maksu, työnantajan, asetus siitä laki siitä Lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muutos Lasten- ja nuorisonhuoltolaitokset, lastensuojelulautakunnan alaiset, niiden ohjesäännön muutos Lastenkotien valtionapu Lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus Lastensuojelulautakunnan toimesta vieraille paikkakunnille sijoitettujen lasten hoitokotien valvonnasta aiheutuneiden kustannusten suorittaminen sanottujen kuntien viranomaisille Lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön. muutos Liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden Säännöstely Linjaliikenteenharjoittajat, yksityiset, henkilökuljetusmaksut heidän Helsingin kaupungin alueella liikennöimillään linjoilla... 23, 59 Lisätalousarvio, kunnan, laki siitä Luontoisetusäännönmuutos Lääkärinhoito, yleinen, siitä annetun asetuksen muutos Maanmittaustoimitukset kaupungin alueella, uskottujen mie'sten palkkiot niistä...,

16 XV Maataloustyöntekijät, heidän työehtosopimuksensa muutos 25 Maidon rasvapitoisuuden vakiointi Maitopisarayhdistys r. y:n ylläpitämän neuvolatoiminnan. ottaminen kaupungin hallintaan Maksut, kaupungille tulevat, niiden perimistä koskevat ohjeet 64 Merimiesverolain muuttaminen Moottoriajoneuvoasetuksen muutos Myymälöiden sulkemisaika Naisten yötyökieltoa koskevat säännökset, laki väliaikaisista poikkeuksista niistä annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä..., Obligaatiolainat, valtion v. 1960, laki niiden veronhuojennuksista 128 Ohjesääntö, kansakoulujen, sen muutos kaupunginhallituksen, sen muutos lastensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja.luorisonhuoltolaitosten, sen muutos lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten, sen muutokset ; sairaanhoitajakoulun... : sosi&ali -, sen muutos Opintomatka-apurahojen myöntäminen Palkat, kaupungin työntekijäin... '.'...' , kaupungin viranhaltijain... 5, Palkkaus, valtion viran tai toimen haltijain, siitä annetun ase-, tuksen muutos Palopäällystön varallaolo- ja sunnuntaityökorvaukset Palosäännön muutos..., Perheenasun~.oa~.stuks~t, tulojen enimmäismäärät niitä myönnettaessa., Perhelisälain toimeenpano... :...:... Perimispalkkio, viivästyneistä vuokrasaatavista suoritettava Pikakirjoituslisät... ~ Poliisilaitoksen menot, kaupungin osanotosta niihin annetun lain muutos... 7 Poliisitoimien perustaminen ja muuttaminen Poliklinikat, sairaalalautakunnan alaiset, niillä perittävät maksut 113 Rakennukset, kaupungin omistamat, niiden hallinnon ja hoidon uudelleen järjestäminen Rakennusasetus Rakennusviraston johtosäärinöri muutos... 2 Sairaanhoitajakoulun ohjesääntö Sairaankuljetustaksan muutos Sairausavustuksen suorittaminen työttömyystöissä oleville' 88 Sakkokorko, viiväatyneistä kaupungin. vuokrasaatavista suoritettava...;... Satama-alueen maanpuoleiset rajat..,..., Satamajäänsärkijäin miehistöä koskeva työehtosopimus Satamalaitoksen johto8ä~ön muutos...'.'. 4 Satamalautakunnan johtosäännön muutos... :... ;... 3 Sosiaaliohjesäännön muutos Sähkönmyyntitariffit.ja -hinnat... 32

17 XVI Taksa, kuorma-auto-, sen muutos... _ laiturihuollon, sen korotus..., sairaankuljetus-, sen muutos uskottujen miesten palkkioiden maanmittaustoimituksissa 152 Talletukset, laki niiden veronhuojennukaista Talletusmakasiini, yleinen, sen työmaksut Talouden tarkastussääntö, Helsingin kaupungin, sen muutos 105 Tariffi, kaasu sähkönmyynti Terva:ammen työlaitoksen ja alkoholistihuoltolan järjestys sääntöä ym. koskeva päätös... :..., Terveydenhoitoviraston johtosäännön muutos Terveyssisaret, kunnalliset, heistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muutos Teurastamon käyttömaksuj.ellj~!.il:!~tarkastusmaksujen korotus 31 Tiet, yleiset, niistä annetun lain muutos Toimituskirjoista perittävät lunastukset Tonttijaon muutokset...' Tuberkuloosiasetuksen muutos Työehtosopimus, maataloustyöntekijäin, sen muutos satamajäänsärkijiiin miehistön työntekijäin Työllisyyslain voimassaoloajan pitentäminen Työmaksut, yleisen talletusmakasiinin Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksu", asetus siitä laki siitä... : Työntekijät, kaupungin, heidän tuntipalkkansa heidän työehtosopimuksensa maatalous-, heidän työehtosopimuksensa muutos työsopimussuhteessa kuukausipalkalla olevat sekä sellaiset, jotka eivät kuulu työehtosopimusten alaisuuteen, heidän palkkojensa korotus Työnvälityslaki sen täytäntöönpano... "66 Työttömyysavustus,' asetus siitä kunnan maksama, sen korvaushakemukseen liitettävä "selvitys 42 laki siitä siitä annetun lain voimassaoloajan pitentäminen Työttömyystöissä oleville suoritettava sairausavustus Työturvallisuuslain soveltaminen lain 2 :ssä tarkoitettuun työhön 18 Vaatturiammattikoulun ottaminen kaupungin haltuun Valtionavustus, ammattioppilaitoksille omien huoneistojen hankkimiseksi annettava, sen perusteet kansakoululaitoksen... :. :...' ,0 lastenkotien Verolait, väliaikaiset poikkeussäännökset niihin ; 139 Veronhuojennus, eräiden talletusten, laki siitä Veronhuojennuslaki, "asuntotuotannon, sen täytäntöönpano siinä tarkoitettu käypä korko Veronhuojennustilille tehdyn talletuksen vähentäminen verotuk- sessa, laki siitä Verontasausrahaston sääntöjen muutos Verotus, välitön, laki sen hallinnosta VerQtusasetus

18 XIX Veroviraston viranhaltijat, kaupungin palveluksesta valtion palvelukseen siirtyvät, ylimääräisen eläkkeen suorittaminen heille.... Viranhaltijat, kaupungin,. erinäisten korotusten soveltaminen heidän ns. henkilökohtaisiin lisiinsä.... heidän ikälisänsä heidän luontoisetusääntönsä muutos.... heidän palkkauksensa indeksi sidonnaisuuden lakkaaminen palkankorotuksen suorittaminen heille.... valtion tilapäisessä toimessa palvellun ajan hyväksi lukeminero ikälisiä varten.... valtion, heidän palkkauksestaan annetun asetuksen muutos Virat, vakinaiset, muutokset niiden luokitteluun.... Vuokrakustannusten nousu.... Vuokrasaatavista suoritettava sakkokorko ja perimispalkkio Vuokrasäännöstely, laki siitä.... liikehuoneistoja koskeva.... valtioneuvoston päätös siitä.... Väestönsuojat, B- ja C- luokan... ".... Väestönsuojeluasetus.... Väkijuomista annetun asetuksen muutos... 81, Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön muutos.... Yöt yö, naisten, laki väliaikaisista poikkeuksista sen kieltoa koskevista säännöksistä annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä.... Äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus.... Äänestysalueet

19 Helsingin kaupungin Säädös kokoelmassa ilmestynei~en säädösten aakkosellinen hakemisto on painettuna "kirjan viimeisillä sivuilla.

20 HELSINGIN KAUPUNGIN YLEISTEN TÖIDEN LAUTA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS. Kaupunginvaltuuston vahvistama tammikuun 14 p:nä (Vrt. kunn. as. -koko 1954:72) Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä. että vahvistetun yleisten töiden lautakunnan johtosäännön 6 :ään lisätään seuraavat uudet 10) ja 11) kohdat ja että entinen 10) kohta muutetaan näin kuuluvaksi 12) kohdaksi. jolloin entiset 11) - 17) kohdat vastaavasti muuttuvat 13) - 19) kohdiksi: 6. Lautakunnan tehtävänä on: 10) päättää rakennusviraston talorakennusosaston suoritettavien töiden osalta kaupungin talousarviossa pääoma menoihin merkittävillä määrärahoilla tehtävistä talorakennustöistä. kunkin työn osalta erikseen. siitä. onko työ suoritettava kaupungin omalla työvoimalla vaiannettava urakalla tehtäväksi. 11) kiinnittäen huomiota osaston työllisyyteen ja töiden erikoisluonteeseen määrätä vähintään kerran vuodessa. missä laajuudessa rakennusviraston katurakennusosasto saa omalla työvoimallaan aloittaa kaupungin talousarviossa pääomamenoihin merkittävillä määrärahoilla suoritettavia katu- ja viemärialan uudistöitä sekä niihin liittyviä muita töitä. sekä päättää muilta osin siitä. onko katu- ja viemärialan uudistyöt suoritettava kaupungin omalla työvoimalla vai annettava urakalla tehtäväksi.. 12) vahvistaa vähintään kerran vuodessa se ylin raja. mihin kaupungininsinöörin ja rakennus viraston osastopäälliköiden omalla vastuullaan tehtävien urakoiden ja hankintojen arvo tai määrä saa kerrallaan nousta. sekä päättää tämän rajan ylittävistä urakoista ja hankinnoista.

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-KARJALAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 19.6.2007/ 32 Käsitelty Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnassa 13.9.2007/ 45 Hyväksytty Tohmajärven

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot