Kaukolämmön kilpailukyky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämmön kilpailukyky"

Transkriptio

1 Kaukolämmön kilpailukyky Selvitys /HHi Viite: tekninen lautakunta : tekninen lautakunta pyytää lämpölaitosjohtajalta lisää vertailulaskelmia eri energiamuotojen edullisuudesta omakotitalojen ja rivitalojen osalta seuraavaan kokoukseen. Tämä on lisäselvitys edellisen kokouksen palautteen vuoksi. Tämä selvitys jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kerrataan ja tuodaan esille laitoksen olemassa olevia reunaehtoja numeerisessa muodossa. Toisessa osassa kilpailukyky esitetään lyhyesti perusoletusten mukaan. Kolmannessa osassa tuodaan esille kilpailukyky laajemmassa merkityksessä. Tämäkään selvitys ei anna yhtä ainoaa vastausta, eikä aseta eri lämmitysmuotoja paremmuusjärjestykseen, mutta antaa toivottavasti puuttuvaa lisäinformaatiota ja ottaa kantaa kaukolämpöön liittyviin asioihin. OSA I Reunaehtoja 1) Lähtökohta lämpölaitoksen toiminnalle: Aiemmin (ennen v. 2009) lähes kaikkia kunnan kiinteistöjä lämmitettiin kiinteistökohtaisesti kevytöljyllä, myös vanha ns. paloaseman hakekattila oli pois käytöstä. Oli tarve siirtyä edullisempaan lämmitystapaan ja siirtyä keskitettyyn/kaukolämmitykseen ja biopolttoaineisiin. Uusi puukylän kaukolämpölaitos ja verkosto otettiin käyttöön joulukuussa Pääasiallinen polttoaine lämpölaitoksessa on ollut hake. Hakkeen osuus on ollut vuosittain % luokkaa. Alla olevassa taulukossa on vuotuinen tuotettu energiamäärä, keskimääräiset hinnat käytetyille kevytöljylle ja hakkeelle, sekä euromääräinen erotus, eli hyöty, joka näiden polttoaineiden käytöllä on saavutettu. Vuosi MWh/v Öljy /MWh Hake /MWh Ero /MWh Säästö /v 60% s /v ,1 47, ,1 62, ,3 66, ,0 62, ,67 55, Yht Kunnan omien kiinteistöjen osuus kaukolämmön kulutetusta energiasta vuositasolla on yli 60%. Viiden toimintavuoden aikana polttoainevaihdoksesta saatu säästö on n. 1,7 milj.. Tällä karkealla analyysilla voidaan todeta, että siirtyminen kevytöljystä biopolttoaineisiin oli oikeansuuntainen ratkaisu. Vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten esim. kiinteistökohtaisia maalämpöratkaisuja ei tuolloin tutkittu.

2 2) Kaukolämmön maksut Kaukolämpöön liittyvään kohdistuu lämpölaitoksen taholta erilaisia maksuja. Kunnanhallitus on kokouksessaan tehnyt päätöksen lämpölaitoksen energiamaksu ja perusmaksuperusteista, sekä vahvistanut liittymis- ja myyntiehdot. Lisäksi kunnanhallitus on kokouksessaan tehnyt päätöksen lämpölaitoksen liittymismaksuista ja myyntitariffeista. Myöhemmin on tehty vielä joitakin tarkennuksia ja muutoksia. Maksuperusteet ovat kaikille liittyjille samat. Kaukolämmön liittymismaksulla katetaan osa kaukolämpöliittymän rakentamiskustannuksista. 2.1) Liittymismaksu Tilausvesivirta Liittymismaksu (alv 0%) V = 0,00-0,50 m 3 /h k x N( x V), pienin V = 0,20 m 3 /h V = 0,51-1,50 m 3 /h k x N ( x V) V = 1,51-4,00 m 3 /h k x N ( x V) V = 4,01-10,00 m 3 /h k x N ( x V) V > 10,01 - m 3 /h k x N ( x V) Tariffikertoimen arvo: k = 2,00 Kerroin N = 1,00. Omakotitalon liittymismaksu on 1500, kun V< 0,2m3/h (veroton ja palautuskelpoinen) Liittymis- ja perusmaksut riippuvat kuluttajan tilausvesivirrasta (=sopimusvesivirta) eli siitä, minkä kaukolämpövesivirran ( m 3 /h) asiakas tarvitsee kiinteistönsä lämmitykseen tai teollisuuslaitoksen vaatiman prosessin energiatarvetta varten. Tilausvesivirtaan vaikuttavat kuluttajan tehontarve ja kaukolämpöveden jäähtymä kuluttajalaitteiden läpi virratessaan. Tilausvesivirran laskennassa kaukolämpöveden jäähdytysarvona käytetään kiinteistöillä 50 C. Tilausvesivirta Tilausvesivirta on se kaukolämpöveden maksimivirtaus minkä energialaitos sallii kiertävän lämmönsiirtimien läpi mitoitusolosuhteissa. Tilausvesivirta voidaan muuttaa tilaustehoksi ja päinvastoin, kun toinen tunnetaan. Tilausvesivirta = tilausteho/1,163 x lämpötilaero ( 50 C) Tilausvesivirta muodostuu liittyvän kiinteistön lämmityksen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden vaatimasta suurimmasta tuntisesta kaukolämpöenergian tehontarpeesta, jota vastaava teho esitetään kiinteistön kaukolämpöverkosta ottamalla suurimmalla vesivirtauksena eli sopimusvesivirtana. Kaukolämpöenergian suurin tehon tarve = kiinteistön liittymisteho eli sopimusteho, joka määräytyy kiinteistöön sijoitettavan lämmönjakokeskuksen mukaan. Yleisesti sopimusteho (P) on lämmityksen ja ilmanvaihdon tarvitsema yhteenlaskettu tehontarve + vähintään 10 % lämpimän käyttöveden tehontarpeesta. Mikäli lämpimän käyttöveden tehontarve on lämmityksen ja ilmanvaihdon tehontarpeeseen verrattuna normaalia suurempi, sen osuus sopimustehossa määritellään aina tapauskohtaisesti. Kiinteistöjen sopimusvesivirran määrittämisessä kaukolämpöveden laskennallisena jäähdytyksenä käytetään 50 C. Pienkiinteistöksi (omakotitalo) määritellään rakennus jonka laskennallinen sopimusvesivirta enintään 0,20 m 3 /h.

3 Tilausvesivirta V (m 3 /h) = 3,6 x P / 50 x 4,2 P = Liittymisteho(W) = rakennuksen tilavuus(m3)*rakennuksen ominaisteho(w/m3) V=Tilausvesivirta(m3/h) = Liittymisteho(W)/(veden lämpötilaero( C)* veden ominaislämpökapasitteetti (J/(kg K))) Kerroin 4,2 on veden ominaislämpökapasiteetti (4200 J/kg K). Ominaislämpökapasiteetti kuvaa, kuinka paljon lämpöenergiaa materiaaliin sitoutuu lämpötilaeroa ja massaa kohti. SI-järjestelmän mukainen ominaislämpökapasiteetin yksikkö on joulea kelviniä ja kilogrammaa kohti eli J/(K kg). Kerroin 50 on oletettu lämpötilaero vaihtimessa (50 C) Rakennuken ominaisteho Mitoitustehona on rakennusten ominaislämmitysteho, joka kuvaa asiakkaan lämmönkulutusta yhtä rakennuskuutiometriä kohden (W/m 3 ). Erilaisille rakennuksille on tyypillisiä ominaiskulutuslukuja. Esim. alla olevat. Uudet pientalot W/m3 Vanhat pientalot W/m3 Rivitalot W/m3 Uudet kerrostalot /m3 2.2) Perusmaksutariffi Tilausvesivirta Perusmaksu (alv 0 %): V = 0,00-0,50 m 3 /h k x k2 x ( x V) / a, pienin V = 0,24 m 3 /h V = 0,51-1,50 k x k2 x ( x V) / a V = 1,51-4,00 k x k2 x ( x V) / a V = 4,01-10,00 k x k2 x ( x V) / a V > 10,01 - k x k2 x ( x V) / a Tariffikertoimen arvo: k = 2,5 Kiinteistön kattilan ikäkerroin: k2 = 1,00 Liittymis- ja perusmaksutariffien k-kertoimien arvot päättää Pyhäjoen kunta kaukolämpöverkon investointikustannus- ja tulorakenteen mukaan sekä energiamaksumuutosten perusteella. N- ja k2-kerroin ovat asiakaskohtaisia joihin vaikuttavat kiinteistön tilaama tilausteho, sekä sen sijainti runkoverkostoon nähden. N-kertoimen ja k2-kertoimen arvosta päättää Pyhäjoen kunta kiinteistökohtaisesti. Omakotitalon perusmaksu on 600 /vuosi +alv Perusmaksulla tulisi kattaa 20-30% Energiamaksun hinnasta Edellä mainituilla tariffeilla on määritelty kaukolämmön piirissä olevien kiinteistöjen liittymisja perusmaksut. 2.3) Energiamaksu Myytävän energian hintaan kohdistuvat vuotuiset kustannukset muodostuvat mm. laitoksen investointikuluista, pääomakuluista, polttoainekuluista, hallinto ja hoitokuluista. Näin saatu summa on omakustannushinta. Omakustannushinnasta vähennetään liittyjien yhteenlasketut vuotuiset perusmaksut. Kun saatu arvo jaetaan oletetulla lämpöenergian myyntimäärällä, saadaan omakustannuksen energiamaksu ( /MWh). Toisin sanoen osa

4 energiakustannuksista katetaan perusmaksuista loput energiamaksuista. Perusmaksulla tulisi kattaa 20-30% Energiamaksun hinnasta. Nykyisestä energiamaksusta perusmaksun osuus on 20,1 %. Lämpölaitoksen energiamaksut ja hakkeen hinta vuosittain (alv0%) Vuosi /MWh Muutos Muutos Hake Muutos % /MWh % /MWh ,4 0 0% 17,1 0% ,4 0 0% 17,1 0% ,45 1,05 2,4% 20,3 18,7% ,0 5,55 12,5% 21,0 3,5% ,0 3,0 6,0% 21,67 3,2% ,0 0 0% 21,95 1,3% Polttoaineiden osuus lämpölaitoksen kaikista kuluista on ylivoimaisesti suurin yksittäinen kuluerä, myös vertailu hakkeen ostohintaan on johdonmukainen. Energiahinnan asetteluun on vaikuttanut aine edellisten vuosin tulokset. Vertailun vuoksi esim. Kalajoen lämmön sivuilta nähdään, että Kalajoella veloitettava energiahinta tällä hetkellä on 52 /MWh +alv Pyhäjoen kunta/lämpölaitos on ilmoittanut kaukolämpöä koskevat tietonsa Kuntaliiton vuosittaiseen kyselyyn, joka osoitettiin pienille, Energiateollisuus ry:hyn kuulumattomille kaukolämpölaitoksille. Tietoja on kerätty vuodesta 1988 lähtien. Pyhäjoen kunta/lämpölaitoksen tilastot löytyvät vuodesta 2011 alkaen. Alla mainitusta osoitteesta löytyy em. tilastot: mp%c3%b6laitoksista Näiden tilastojen perusteella Pyhäjoella kaukolämmön energiahinta on muihin pieniin lämpölaitoksiin verrattuna keskitasoa. 3) Tonttijohto Lämpölaitos rakentaa tonttijohdon runkolinjasta rakennuksen sisälle sulkuventtiileihin saakka. Hinnaston mukainen veloitus on 150 /m, johon sisältyy myös kaivutyöt ja täyttö. Sovelletaan olosuhteiden mukaan. 4) Yhteenveto edellisistä 1-4 Edellä mainituilla lähtöarvoilla vuonna lämpölaitos sai aikaan seuraavan tuloksen vuosi Toimintakate poistot tulos Yht Kilpailukykyä pohdittaessa tulee aina muistaa myös kannattavuus. Tässäkin asetelmassa strategia nousee oleelliseen asemaan. Mitkä raamit laitokselle asetetaan?

5 5) Eräs kandinaattityö kilpailukyvystä (maalämmön näkökulmasta) Alla mainitussa osoitteessa on eräs kandinaattityö, jossa vertaillaan maalämpöä muihin Suomessa yleisesti käytettäviin lämmitysmuotoihin esimerkkilaskelmin. Työ on tehty maalämmön näkökulmasta, mutta siinä on realistisesti vertailtu muita lämmitysmuotoja. Työ on liitetty tähän selvitykseen, jotta se antaisi kuvan siitä, miten monta eri muuttuvaa tekijää ja oletusta on huomioitava kilpailukyvyn vertailussa. Kaukolämmön tuottaja esittää tapauskohtaisesti omat kuluttajalle kohdistuvat maksut ja kuluerät. Eri lämmitysmuotojen vertailun voi tehdä vain kuluttaja itse, tai hänen valtuuttamansa energia-alan ammattilainen, kohdekohtaisesti. Työ on: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, teknillinen tiedekunta, energiatekniikan koulutusohjelma, BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari: https://www.doria.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/90672/kandidaatin%20ty%c3%b6%20- %20Maal%C3%A4mm%C3%B6n%20kannattavuus.pdf?sequence=2 OSA II Kilpailukyky lyhyesti perusoletusten varaisesti (alv 0%)(10 vuotta) a) Oletettu omakotitalo/kaukolämpö 18 MWh/v: Kaukolämmön tonttijohdon (10m) rakentaminen 10*150 =1500 Liittymismaksu 1500 Lämmönvaihdin 2000 Lvi-työt 3000 Investoinnit yhtensä 8000 >> 800 /v Perusmaksu Energiamaksu Energiahinta (18MWh/v) 600 /v 53 /MWh 1554 /v Kaukolämpö 2354 /v = 130 /MWh b) Oletettu omakotitalo/sähkölämpö kwh/v (alv 0%) Liittymismaksu vyöhyke 1 (Elenia) 1983 (ei huomioida) Sähkö lämmityksen lisäkustannus 7000 >> 700/v Siirto perusmaksu (13,61 /kk/alv24%) Siirto (6,4 /kwh/alv24%) *5,16 Energia (0,05 /Kwh)0,05*25000 Energia yhteensä 132 /v 1290 /v 1250 /v 2672 /v Sähkö 3372 /v = 134 /MWh (alv0%) c) Oletettu omakotitalo/maalämpö Maalämpöjärjestelmän investointi Sähkön kulutus (7000kWh/v) 107* >>1500/v 749 /v Maalämpö 2249 /v= 125 /MWh Huom! Yllä oleva lyhyt oppimäärä jättää niin paljon oletusten varaan, että en suosittele turvautumaan tämän tasoisen vertailuun. Sen sijaan erilaisia laskureita löytyy netistä lukuisia. Laskureilla pääsee huomattavasti yllä olevia laskelmia tarkempaan tulokseen ja niitä käyttäessä tulee tutuksi ikioma kohde. Samalla huomaa miten kustannukset muodostuvat monista eri muuttujista ja laskurien taustalla on useita oletuksia. Alla on esimerkki omakotitalolle. Suosittelen tutustumaan.

6 OSA III Kilpailukyky laajemmassa merkityksessä Kilpailu- Kilpailu on tapahtuma, jossa useat osanottajat pyrkivät pääsemään sovittuun kohteeseen mahdollisimman nopeasti tai taidokkaasti, taistellen toisiaan vastaan. Sanaa "kilpailu" käytetään muun muassa biokemian, talouden, ekologian, ekonomian, musiikin, politiikan ja urheilun alueella. Kilpailua voidaan käydä kahden tai useamman osapuolen välillä, kuten elämänmuotojen, järjestelmien, yksilöiden tai joukkueiden välillä. Kilpailua käydään useista eri syistä, esimerkiksi luonnossa lajit kilpailevat olemassaolostaan ja liiketaloudessa yritykset kilpailevat asiakkaista. Joissakin kilpailuissa, kuten urheilussa, voittaja tai voittajat saavat palkintoja, kuten rahaa, kunniakirjoja, mitaleita tai pokaaleita. -kyky Luontaisen taipumuksen, oppimisen tai muun kehityksen tuloksena syntynyt ominaisuus, joka auttaa suoriutumisessa. Jonkin taidon hallitseminen Aineessa oleva jotakin mahdollistava ominaisuus Mitä tarkoitetaan kilpailukyvyllä koskien Pyhäjoen kaukolämpöä? 1) Pitää olla areena, eli pelikenttä jossa pelataan. (Pyhäjoki/Strategia) 2) Pitää olla peli jota pelataan (Lämmön tuottaminen) 3) Pitää olla vastapuolen pelaaja (vaihtoehtoinen lämmitysmuoto/asiakas) 4) Pitää olla pelisäännöt (Tariffit, tasapuolisuus) 5)Joukkuepeleissä mieluummin enemmän kuin yksi pelaaja (päätöksenteko/strategia) 6) Pitää hyväksyä olemassa oleva infra (puutteineen), tehdyt ratkaisut (kattila, verkosto) olosuhdetekijät (ilmasto) ja kehittää laitosta kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ellei haluta toiminnan alasajoa lyhyellä elinkaaren mitalla. Lämpölaitoksen toimintaan vaikuttavia asioita a) Strategia: Laatimatta, tai epämääräinen. Ilmenee käytännön työssä mm: - lähtökohtana on ollut kunnan omien kiinteistöjen lämmityksen siirtyminen öljystä bioenergiaan taloudellisista syistä, tavoite savutettu > uusi tavoite? - ei ole määritelty alueita, jolle kaukolämpö rakennetaan: o asiakas sanelee, tai luovutaan jo tehdyistä päätöksistä o esim. Kielosaaren uusi asuinalue, joka alun perin suunniteltiin pakkoliitettäväksi kaukolämpöön. Tontit myytiin kuitenkin ilman liittymispakkoa. Tilanne on ajallisesti ja liittymien osalta sekava, joku liittyy, toinen ei! Vahvassa kaukolämmön kriittisessä ilmapiirissä myyntityö ei ole yksinkertainen juttu. o Starteginen virhe: yhdellä päätöksellä kaikki voisi saada kaukolämmön piiriin ja laitoksen taloudellisia lukuja huomattavasti parannettua, entä nyt? >>> verkoston mitoitus ja pullonkaulat o Rakentamiskustannus on merkittävä kustannustekijä kaukolämmössä ja otollisia paikkoja hyvin vähän. - yhtiöittäminen; tehdäänkö, vai ei? Mitkä ovat saavutettavat hyödyt/haitat? - kilpailukyvyn parantaminen, keinot, millä tuottavuutta voidaan parantaa, jos olemassa olevat merkittävät mahdollisuudet hylätään. - Vertaa esim. vesiyhtiön Kunnan tontti-, kaavoitus- ja maapolitiikalla tuetaan vesiyhtiön menestymistä.

7 b) Laitoksen ominaisuuksien hyväksyminen - laitos on alun perin ostettu ja tehty hakkeella toimivaksi - hakevarasto on tasamaaratkaisu, tankopurkaimet eivät ole päälleajettavia - kesäaikainen lämmöntuoton strategia unohdettu alun perin laatia - verkoston rakentamistavasta ja valvonnasta johtuen yllättäviä kustannuseriä voi edelleen ilmaantua - verkoston ja kattilanmitoitus tehty tietyille oletuksille, ei jousta moneen suuntaan c) Mikä on lämpölaitoksen tarkoitus: - lämpölaitoksen tarkoitus on tuottaa edullista lämpöenergiaa tehokkaasti, taloudellisesti ja häiriöttä verkoston piirissä oleville asiakkaille nyt ja tulevaisuudessa. häiriöitä on käytännössä ollut nolla (ei keskeytyksiä asiakkailla) taloudellisuus näkyy tilinpäätöksessä, kustannuspaikka 8511 tehokkuutena esim. käytetyt henkilötyötunnit vuositasolla ja vertailu muihin vastaaviin lämpölaitoksiin (Kuntaliitto: pienet lämpölaitokset) edullisuus; olosuhteista riippuen kärkipään tuote öljyyn sähköön ja maalämpöön nähden. (eri tutkimukset) laitoksen verkkoon on liittynyt 37 liittyjää, yksi irtautunut (kerrostalo, kokoluokka 6*okt), toinen irtautumassa (teollisuusrakennus, kokoluokka 11*okt). Liittyjissä on yksi omakotitalo. jos kaikki nykyiset tariffimaksut esim. puolitetaan, montako uutta liittyjää tällä saadaan, toimenpiteen vaikutus kannattavuuteen ja merkitys verrattuna toimivaan strategiaan. Kaukolämpötoiminta on pitkäjänteistä toimintaa Erilaisilla strategisilla valinnoilla lämpölaitoksen kannattavuutta voitaisiin parantaa, mutta puuttuvan strategian tilassa tehtävä on vaikea. Asiantuntijan/tuutorin saaminen laitoksen hallitukseen Itseohjautuvan organisaation kyseenalaistaminen FCG:n tekeillä olevan raportin osalta odotusarvo suuri Toivon edellä esitettyjen asioiden herättävän lämpimiä ja kilpailukykyisiä ajatuksia. Ystävällisin terveisin lämpölaitosjohtaja Heikki Hirvikoski

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

ALUELÄMPÖALUEET KAUKOLÄMMITYKSEN PIIRIIN TEKNISTALOUDELLINEN ESISELVITYS CASE LAHTI ENERGIA

ALUELÄMPÖALUEET KAUKOLÄMMITYKSEN PIIRIIN TEKNISTALOUDELLINEN ESISELVITYS CASE LAHTI ENERGIA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ALUELÄMPÖALUEET KAUKOLÄMMITYKSEN PIIRIIN TEKNISTALOUDELLINEN ESISELVITYS CASE

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

edellytyksistä Suomessa

edellytyksistä Suomessa VTT-CR-07573-13 19.11.2013 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön Raportin nimi Selvitys

Lisätiedot

TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA. Diplomityö

TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA. Diplomityö TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Suositus K15/2014 Kaukolämpö Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Energiateollisuus ry 2014 Energiateollisuus ry Suositus K15/2014 Sopimustehotyöryhmä

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola Opinnäytetyö Kevät 2014 Talotekniikan

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 Julkinen/Luottamuksellinen versio 2 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Energialähteet

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS

Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS Kukonkangas ja Kukonkoivu Hollola ENERGIANHANKINTASELVITYS Työ nro H07852.P000 Viimeisin muutos Laadittu 21.11.2013 Laatija LLo Tark. / Hyv. HST/VRE GRANLUND

Lisätiedot