Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen"

Transkriptio

1 Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen Ole hyvä esimies koulutus hoitotyön johtajille Arja Myllynpää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

2 Esityksen sisältö Potilasasiakirjojen laatiminen - Tarkoitus ja merkitys - Missä merkinnöistä on säädetty? - Potilasasiakirjojen määritelmä - Kuka voi tehdä merkintöjä? - Yleiset periaatteet - Mitä tietoja merkitään? - Valvontaviranomaisten kokemuksia - Merkintöjen korjaaminen Potilasasiakirjatietojen luovuttaminen - Milloin on kyse luovuttamisesta? - Millä perusteilla voi luovuttaa?

3 Potilasasiakirjojen laatiminen

4 Potilasasiakirjojen käyttötarkoitus ja merkitys Asianmukaisesti laaditut potilasasiakirjat: palvelevat potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä edistävät hoidon jatkuvuutta palvelevat terveydenhuollon palvelujen turvallisuutta ja laadunvalvontaa palvelevat potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa palvelevat ao. terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa palvelevat toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä tutkimusta ja opetusta

5 Keskeinen sääntely Potilaslain (laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 785/1992) 12 : Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (potilasasiakirja-asetus, 298/2009) (www.finlex.fi/ajantasainen lainsäädäntö) Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely, opas terveydenhuollolle (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:4,

6 Mitä potilasasiakirjalla tarkoitetaan? Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaslaissa (2 5 k.): Potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja Asiakirjakäsite kattaa myös erilaiset tekniset tallenteet Potilasasiakirjoja ovat esim. jatkuvakäyttöinen potilaskertomus ja siihen liittyvät asiakirjat, elintoimintoja ja anatomisia rakenteita kuvaavat tekniset tallenteet, ajanvarauspäiväkirjat jne. Potilasasiakirjoja eivät ole esim. hoidon laskutukseen, muistutuksiin, kanteluihin tai potilasvahinkoasioihin liittyvät asiakirjat

7 Kuka saa tehdä merkintöjä? Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt Muut hoitoon osallistuvat em. henkilöiden ohjeiden mukaisesti Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat toimiessaan tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä Muut hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat siten, että esimies, ohjaaja tai tämän valtuuttama henkilö hyväksyy merkinnät

8 Merkintöjä koskevia keskeisiä periaatteita ja vaatimuksia Merkittävä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset, laajuudeltaan riittävät tiedot Merkintöjen tulee olla selkeitä, ymmärrettäviä ja virheettömiä Merkinnöistä tulee ilmetä tietojen lähde, jos tieto ei perustu ammattihenkilön omiin havaintoihin tai jos potilasasiakirjoihin merkitään muita kuin potilasta itseään koskevia tietoja

9 Arkaluonteisten tietojen kirjaaminen 1) Henkilötietolain 11 :n 1-3 sekä 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja saa merkitä vain, jos ne ovat potilaan hoidon kannalta välttämättömiä Arkaluonteisia ovat esim. tiedot, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta, rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta, seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, taikka henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia Esim. terveydenhuoltolain 70.1 : Terveydenhuollon viranomaisten on järjestettävä välttämättömät palvelut raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi suojelemiseksi. Palvelut on järjestettävä yhteistyössä sosiaalihuollon viran-omaisten kanssa

10 Arkaluonteisten tietojen kirjaaminen 2) Jos potilaan elämäntilanteen kartoittamisen tai muun vastaavan syyn takia hoidon kannalta on tarpeellista kirjata muun henkilön itsestään tai omasta elämäntilanteestaan kertomia yksityiskohtaisia arkaluonteisia tietoja, nämä tiedot kirjataan potilaan palvelutapahtuman asiakirjoihin kuuluvaan erilliseen asiakirjaan, jollei potilasmerkintöjen kokonaisuus huomioon ottaen ole perusteltua kirjata näitä tietoja muulla tavalla (potilasasiakirja-asetuksen 7.2 ) Voi koskea esim. neuvolatyötä lapsen vanhemman kertoessa em. tietoja itsestään tai elämäntilanteestaan

11 Viiveettömyysvaatimukset Merkinnät tulee tehdä viivytyksettä, viimeistään 5 vrk:n kuluessa siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta taikka palvelutapahtuma muutoin päättyy Lähete lähetettävä jatkohoitopaikkaan kiireettömässäkin tapauksessa 5 vrk:n kuluessa siitä, kun sen tekemisen tarve on todettu Yhteenveto annetusta hoidosta lähetettävä kiireettömässäkin tapauksessa 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä potilaalle sekä jatkohoitopaikkaan tai muuhun paikkaan, josta on potilaan kanssa sovittu Määräajoista voidaan poiketa vain erityisestä syystä

12 Potilaskertomukseen kirjattavat perustiedot Potilaskertomuksessa tulee olla seuraavat perustiedot: 1) potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot; 2) terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisen ammatinharjoittajan nimi; 3) merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta; 4) saapuneiden tietojen osalta saapumisajankohta ja lähde; 5) alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot. Potilasasiakirjoista tulee ilmetä tarvittaessa myös seuraavat tiedot: 1) potilaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot; 2) potilaan äidinkieli tai asiointikieli; 3) potilaan ammatti; 4) potilaan työnantajan vakuutusyhtiö, jos kyseessä saattaa olla työtapaturma tai ammattitauti; 5) vakuutusyhtiö, jos hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö; 6) tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset

13 Potilaskertomukseen merkittävät keskeiset hoitotiedot Potilaskertomukseen tulee tehdä merkinnät jokaisesta potilaan palvelutapahtumasta (palvelutapahtumia ovat esim. avohoitokäynti, kotikäynti ja osastohoitojakso) Palvelutapahtumia koskevista tiedoista pitää tarpeellisessa laajuudessa käydä ilmi: - tulosyy, esitiedot, nykytila - havainnot, tutkimustulokset - ongelmat, taudinmääritys tai terveysriski - johtopäätökset - hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta, sairauden kulku - loppulausunto

14 Hoidon kulkua koskevat merkinnät 1) Merkinnöistä pitää ilmetä riittävässä laajuudessa: miten hoito on toteutettu onko hoidon aikana ilmennyt jotakin erityistä millaisia hoitoa koskevia ratkaisuja sen kuluessa on tehty taudinmäärityksen, valitun hoidon ja toimenpiteiden sekä tehtyjen hoitoratkaisujen perusteet riittävässä laajuudessa Kaikki hoitoon osallistuneet on kyettävä tarvittaessa selvittämään

15 Hoidon kulkua koskevat merkinnät 2) Potilaalle suoritetusta leikkauksesta ja muusta toimenpiteestä (esim. synnytys) tulee laatia leikkaustai toimenpidekertomus, joka sisältää riittävän yksityiskohtaisen kuvauksen toimenpiteen suorittamisesta ja sen aikana tehdyistä havainnoista. Kertomuksessa tulee esittää perustelut toimenpiteen aikana tehdyille ratkaisuille

16 Hoidon kulkua koskevat merkinnät 3) Kaikki annetut lääkemääräykset, lausunnot ja todistukset merkitään potilaskertomukseen niiden antamisajankohdan mukaisesti Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010, 24 ): Lääkkeen määrääjän tulee kirjata kaikki antamansa ja uusimansa lääkemääräykset potilasasiakirjoihin siten, että merkinnästä ilmenee: 1) lääkemääräyksen antopäivä; 2) lääkevalmisteen kauppanimi tai lääkeaine tai -aineet ja vahvuus; 3) pakkauskoko; 4) mahdollisuus uudelleen toimittamiseen; 5) käyttötarkoitus ja -ohje; ja 6) kiellon syy, mikäli lääkkeen määrääjä on kieltänyt lääkevaihdon

17 Hoidon kulkua koskevat merkinnät 4) Potilaan taudinmäärityksen tai hoidon kannalta merkittävästä puhelinyhteydestä ja muista vastaavista konsultaatioista ja hoitoneuvotteluista tehtävä merkinnät potilaskertomukseen (ajankohta, osallistujat, tehdyt hoitoratkaisut ja niiden toteuttaminen) Koskee myös potilaan yhteydenottoja: Silloin, kun puhelimitse otetaan kantaa potilaan terveydentilaan tai annetaan yksilöllistä terveysneuvontaa, tästä tulisi tehdä potilasasiakirjamerkinnät

18 Hoidon kulkua koskevat merkinnät 5) Muista tehdä merkinnät myös mm.: tiedossa olevasta potilaan lääkeaine- tai materiaaliallergiasta, yliherkkyydestä ja muista vastaavista hoidossa huomioon otettavista seikoista todetuista tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ja hoidon tehottomuudesta epäillyistä potilas-, laite- ja lääkevahingoista - näistä edellytetään tehtävän välittömästi vahinkoepäilyn synnyttyä yksityiskohtaiset merkinnät, joista käy ilmi kuvaus vahingosta, selvitys hoidossa mukana olleista terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä laite- ja lääkevahinkojen osalta yksilöidyt tunnistetiedot ja kuvaus vahingon epäillystä syystä

19 Hoidon kulkua koskevat merkinnät 6) Osastohoidosta: potilaskertomukseen riittävän usein aikajärjestyksessä merkinnät potilaan tilan muutoksista, tehdyistä tutkimuksista ja annetusta hoidosta lisäksi osana potilaskertomusta hoitojaksokohtaisesti päivittäin merkinnät potilaan tilaan liittyvistä huomioista, hoitotoimista ja vastaavista seikoista

20 Potilaan tiedonsaantia ja hoitoon liittyviä kannanottoja koskevat merkinnät Potilasasiakirjoihin tulee tehdä merkinnät potilaslain 5 :ssä tarkoitetun potilaan hoitoon liittyviä seikkoja koskevan selvityksen antamisesta. Jos selvitystä ei ole annettu, tämän peruste merkitään potilasasiakirjoihin (Potilaslain 5.1 : Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan ) Jos potilas kieltäytyy tutkimuksesta tai hoidosta, kieltäytymisestä pitää tehdä luotettavalla tavalla vahvistettu merkintä potilasasiakirjoihin

21 Potilasasiakirjamerkinnöissä havaittuja puutteita Valvontaviranomaiset toteavat melko usein puutteita sairauden ja hoidon kulkua koskevissa merkinnöissä liittyen esim.: potilaan tilan kuvaukseen tehtyihin tutkimuksiin tapahtumien kulkuun hoidon suunnitteluun ja sen toteuttamiseen, esim.: - tehdyt toimenpiteet - lääkehoito - konsultaatiot - tehdyt hoitoratkaisut ja niiden perusteet Erityisen paljon puutteita esiintyy potilaan tiedonsaantiin ja hoitoon osallistumiseen liittyvissä merkinnöissä

22 Havaintoja kätilöiden tekemistä potilasasiakirjamerkinnöistä Kätilöiden tekemät merkinnät keskimääräistä parempia Valviran kannanotot liittyneet erityisesti konsultaatioiden (lääkärin tai toisen kätilön konsultointi) ja raskaana olleiden puhelimitse tapahtuneiden yhteydenottojen kirjaamiseen Huomioita myös sydänäänten laskuihin liittyvistä merkinnöistä KTG-käyrään; esim. katetrin laitto syytä merkitä Hyvä muistuttaa lääkäriä siitä, että tämä tekee sykekäyrään merkinnän sen näyttämisestä Hyvä kirjata tietoja lääkityksen vaikutuksista ja synnyttäjän yleisestä voinnista Elvytyslomakkeelle tärkeää merkitä tiedot myös alkuminuuteilta

23 Potilasasiakirjamerkintöjen korjaaminen Merkintöjen korjaaminen tulee tehdä siten, että sekä alkuperäinen että korjattu merkintä ovat myöhemmin luettavissa Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksen tekopäivä ja korjauksen peruste tulee merkitä potilasasiakirjoihin Jos potilasasiakirjoista poistetaan potilaan hoidon kannalta tarpeeton tieto, potilasasiakirjoihin tulee tehdä merkintä siitä, sen tekijästä ja poistamisajankohdasta

24 Potilastietojen luovuttaminen

25 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus Salassapitovelvoite: Velvoite olla ilmaisematta asiakirjoihin talletettuja tietoja Vaitiolovelvoite: Salassapitovelvoitetta laajempi käsite: koskee myös sellaisia ammattitehtävissä saatuja tietoja, joita ei ole talletettu asiakirjaan, mutta jotka asiakirjaan talletettuina olisivat salassa pidettäviä (käyttö lainsäädännössäkään ei aina johdonmukaista)

26 Potilastietojen salassapito- ja vaitiolovelvoitteista säädetään mm. seuraavissa laeissa: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki, 785/1992), 13.1 (kaikki potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot salassa pidettäviä) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (ammattihenkilölaki, 559/1994), 17 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki, 621/1999), Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990), 12 Henkilötietolaki (523/1999),

27 Potilastietojen käyttö v. luovuttaminen 1) Potilastietojen käyttö = potilasasiakirjatietojen käyttämistä potilasrekisterinpitäjän omassa toiminnassa kyseiselle rekisterille määritellyssä tarkoituksessa Potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käyttää potilasasiakirjatietoja siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät (potilasasiakirja-asetus 4.1 ) Potilas ei voi kieltää potilastietojen käyttöä Potilastietojen käyttöoikeus koskee myös potilasrekisterinpitäjän toimeksiannosta (lukuun) toimivia (esim. ostopalvelujen tuottamistilanteet)

28 Potilastietojen käyttö v. luovuttaminen 2) Potilastietojen luovuttaminen: = potilastietojen antamista sivulliselle Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä (potilaslain 13.2 ) Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on eri potilasrekistereitä ja tietoja annetaan rekisteristä toiseen, on kyse potilastietojen luovuttamisesta (koskee käytännössä työterveyshuollon potilasrekisterin tietoja suhteessa toimintayksikön muihin potilastietoihin)

29 Potilastietojen luovuttamista koskevia erilaisia sääntelyitä Potilaslain 13 - perussäännökset, joita sovelletaan, jos muussa laissa ei ole toisin säädetty) Terveydenhuoltolain (1326/2010) 9 Asiakastietolain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, 159/2007) 10 ja

30 Potilaslain 13 Lähtökohtana kirjallinen suostumus Suullinen (tai asiayhteydestä ilmenevä) suostumus - hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi tarvittavat tiedot toiseen hoitopaikkaan - hoitopalaute lähettäneelle lääkärille/toimintayksikölle ja mahdolliselle omalääkärille Luovuttaminen suostumusta edellyttämättä - jos laissa erikseen nimenomaisesti säädetty - hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömät tiedot toiseen hoitopaikkaan, jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi, tai jos potilaalla ei ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä

31 Terveydenhuoltolain 9 Mahdollistaa sairaanhoitopiirin alueella kunnallisen terveydenhuollon toimintayksiköiden välisen tietojen luovutuksen ilman potilaan suostumusta Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää itseään koskevien tietojen luovutus Luovutusoikeus ilman suostumusta on mahdollista vain hoitotilanteessa ja vain hoidon edellyttämässä laajuudessa säännös ei mahdollista tietojen edelleen luovuttamista Koskee sekä sähköisiä että paperiasiakirjoja Sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten tulee sopia keskenään, miten ilman suostumusta tapahtuvat luovutukset toteutetaan

32 Tilanteita, joissa potilastietoja voidaan luovuttaa ilman potilaan suostumusta 1) Lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus: Lastensuojelulain (417/2007) mukaiset ilmoitusvelvollisuudet: 1. Ilmoitusvelvollisuus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä (lastensuojelulain 25 :n 1 mom.) 2. Ilmoitusvelvollisuus poliisille, kun on syytä epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta (lastensuojelulain 25 :n 3 mom., tullut voimaan ) 3. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus: Jos ennen lapsen syntymää on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen (lastensuojelulain 25 c :n 1 mom., tullut voimaan )

33 Tilanteita, joissa potilastietoja voidaan luovuttaa ilman potilaan suostumusta 2) Lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus: Velvollisuus ilmoittaa poliisille hankkeilla olevasta törkeästä rikoksesta, joka on vielä estettävissä (Rikoslain 15 luvun 10 ) Pykälässä mainittuja rikoksia ovat mm. raiskaus, törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, törkeä terveyden vaarantaminen ja törkeä huumausainerikos

34 Tilanteita, joissa potilastietoja voidaan luovuttaa ilman potilaan suostumusta 3) Tiedonantovelvollisuus, joka johtuu jonkun toisen lakiin perustuvasta tiedonsaantioikeudesta sosiaalihuollon viranomaisten tietojensaantioikeus (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 ) sosiaalivakuutuslainsäädännön tietojensaantioikeussäännökset (esim. sairausvakuutuslaki 19 luvun 1, potilasvahinkolaki 5 d ja 12 ) mahdollisuus velvoittaa todistamaan syyttäjän ajamissa rikosasioissa, joista voi seurata vankeutta kuusi vuotta tai ankarampi rangaistus (oikeudenkäymiskaari 17 luvun 23, esitutkintalaki 27 )

35 Potilastietojen luovuttamisesta tehtävät merkinnät Merkitään: mitä tietoja luovutettu koska luovutettu kenelle luovutettu kuka luovutti luovutuksen peruste (potilaan kirjallinen tai suullinen suostumus, laki) Merkintä myös tietojen luovuttamista koskevasta potilaan kiellosta

36 Potilastietojen käsittelyn ohjeistaminen Terveydenhuollon toimintayksikössä tulisi ohjeistaa mm.: Periaatteet, joita noudatetaan potilasasiakirjojen käytössä ja suojaamisessa Menettely potilaan informoinnissa Menettely toteutettaessa potilaan tarkastusoikeutta Menettely potilasasiakirjamerkintöjen korjaamistilanteissa ƒƒmenettely potilasasiakirjatietoja luovutettaessa ƒƒketkä toimintayksikössä vastaavat em. tehtävistä

37 Kiitos mielenkiinnostanne!

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI REKISTERISELOSTE/ 1(6) REKISTERINPITÄJÄ Nimi Terveystalo - konserni Osoite Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI Puhelin 030 633 11 POTILASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri

Lisätiedot

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja:

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja: REKISTERISELOSTE 1 (6) Huom. Rekisterin ylläpito Eterassa on päättynyt. 1. Rekisterinpitäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Palkkatilanportti 1 00240 Helsinki Puhelin 010 553 300 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisältö: 1. Tietosuojavaltuutetulle tehtävät ilmoitukset yleistä 3 2. Rekisteri-ilmoitus

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojelun asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Lakimies Kaisa Heino Eksoten tietosuojavastaava 12.10.2011 Asiakastiedot osa

Lisätiedot