uskonnot tänään Opettajan aineisto Piia Flink (toim.) Katja Hyry Elina Pentikäinen Tuomo Sutinen ISBN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uskonnot tänään Opettajan aineisto Piia Flink (toim.) Katja Hyry Elina Pentikäinen Tuomo Sutinen ISBN 951-607-272-0"

Transkriptio

1 U s k o n n o n M A T K A K I R J A uskonnot tänään Opettajan aineisto Piia Flink (toim.) Katja Hyry Elina Pentikäinen Tuomo Sutinen ISBN

2 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Graafinen ulkoasu ja taitto Tarja Lamberg, Macset Oy ISBN

3 Sisällys 1. Uskonto vastaus perimmäisiin kysymyksiin Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Uskontojen luokitteluperiaatteet Uskontojen ulottuvuudet Monistepohjat: 1. Tyhjä maailmankartta prosessointiin Lähi-idässä syntyneet uskonnot Lähi-idän muinainen kulttuuriympäristö Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Faarao Merenptahin steela Muistiinpanot luvun keskeisistä asioista Monistepohjat: 1. Gilgamesh-eepoksen katkelma Ristikko Juutalaisuus pienin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Avainsanat Monistepohjat: 1. Seela ja tähti -kirjan katkelma Kirjoitus- ja pohtimistehtävä Kertausristikko Taustamateriaalit: 1. Kohti itsenäistä Israelia

4 Kristinusko suurin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1.Kirkkohistorian vaiheet - jana Monistepohjat: 1. Perustiedot kristinuskosta taulukko Kirkkokunnat taulukko Ristikko Islam nuorin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Muhammed Arabia 500-luvulla Abrahamin perilliset Taustamateriaali: 1. Islamin synty Monistepohjat: 1. Malcolm X Pyhiinvaellus Kertausmoniste elämänkaaresta Ristikko Pääluvun kokoava taulukko Intian uskonnot Hindulaisuus vanhin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Kastilaitos Intian uskontojen kehitys Monistepohjat: 1. Pyhät tekstit Ristikko

5 Buddhalaisuus mietiskelyn ja valaistumisen uskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Buddhalaisuuden kehittyminen Monistepohjat: 1. Buddha. Elämä ja historia Kuka on buddhalainen? Maailmasta luopuminen. Temppelikellojen kutsu. (Buddhalaisluostari) Buddhalaisuuden oppi Rukouslippu Avainsanat Ristikko Kiinan uskonnot Perinteet elävät Kiinassa Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Perinteet elävät Kiinassa muistiinpanot Monistepohjat: 1. Sisustustehtävän orientointiteksti ja sotkuisen huoneen pohjapiirros Tekstimateriaali sisustustehtävään Muutosten kirjan katkelma Ristikko Taolaisuus vanha kiinalainen kansanusko Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Laotsen ajatuksia Muistiinpanot taolaisuudesta Monistepohjat: 1. Oikeanlaista yritysjohtamista Laotsen ajatusten pohjalta Ristikko

6 Kungfutselaisuus filosofiaa ja perinteitä Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Keskeistä kungfutselaisuudesta muistiinpanot Monistepohjat: 1. Kaarlo, kouluhäirikkö Ristikko Muut uskonnot Kiinassa Kalvopohjat: 1. Muistiinpanot Monistepohjat: 1. Munkki ja filosofi -teoksen katkelma Katkelma zen-buddhalaisuudesta Alan Wattsin opastusta zen-buddhalaisuuteen Ristikko Japanin uskonnot Moniuskoinen japanilainen Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Avainsanat Käsitekartta Japanissa esiintyvissä uskonnoista Monistepohjat: 1. Muurahaispesässä Šintolaisuus Japanin kansallisuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Šintolaisuuden monet muodot mallivastaukset Avainsanat Monistepohjat: 1. Sumopaini šintolaista alkuperää Šintolaisuuden monet muodot tyhjä monistepohja Ristikko

7 6. Alkuperäiskansojen uskonnot Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Kirjoituksettomien kansojen uskonnon muodot Monistepohjat: 1. Sananlaskuja Ristikko Uskontojen maailma tänään Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Keskeiset käsitteet Uskonnonvapaus Suomessa Monistepohjat: 1. Maailmanuskonnot-ympyrä Uskonnot haasteiden edessä Krishna-yhteisö Suomen uskonnonvapauslaki

8 8

9 Käyttäjälle Uskonnot tänään -oppikirjan opettajanaineiston ensisijaisena tarkoituksena on antaa opettajalle työkaluja ja tukea matkalla uskontojen maailmassa. Vieraiden uskontojen ymmärtäminen ja selittäminen vaatii pureskelua ja pohdintaa. Tähän opettajan aineistoon on koottu käyttökelpoisia vinkkejä, kuinka lähestyä maailmanuskontoja käytännön opetustyössä. Aineiston on tarkoitus paitsi tuoda esille uusia näkökulmia, myös auttaa opettajaa arjen työn keskellä. Jokaisen kappaleen alussa on lyhyt tavoite aiheen opiskelulle. Kappalekohtainen vinkistö, opettajan työkalu, on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa eli orientoinnissa on koottuna lämmittelytehtäviä, joiden tarkoituksena on johdattaa opiskelijat aiheeseen ja innostaa matkalle. Toinen osa on prosessointi, jossa paneudutaan uskonnon ominaisimpiin piirteisiin. Kolmas osio eli koonti antaa vinkkejä, kuinka opettaja voi koota käsitellyn asian tiiviisti yhteen, jotta kuva uskonnosta jäisi mahdollisimman hyvin hahmottuneeksi. Samalla opiskelijat saavat mahdollisuuden kerrata ja testata oppimaansa. Jokaiseen kappaleeseen on otettu mukaan muutama lisäteksti, jotka on merkitty monistepohjiksi. Näitä pohjia opettaja voi hyödyntää opetuksessaan monistamalla ne opiskelijoiden käyttöön. Kalvopohjat on tarkoitettu ensisijaisesti opettajan työkaluksi auttamaan kokonaiskuvan opettamisessa. Muutama teema toistuu läpi aineiston. Kappeleiden lopussa on koottu keskeiset käsitteet avainsanoiksi. Samoin eri uskontojen esittelyn yhteyteen on pyritty tekemään selventävä, kronologisesti etenevä kalvo, joka esittää vuosilukuina kunkin uskonnon kehittymisen. Mielenkiintoista matkaa uskontojen maailmaan! Tekijät Tekijät: Piia Flink, Katja Hyry, Elina Pentikäinen ja Tuomo Sutinen Toimittaja: Piia Flink 9

10 1. Uskonto vastaus perimmäisiin kysymyksiin Tavoite: Opiskelijat osaavat määritellä, mitä käsitteellä uskonto tarkoitetaan sekä osaavat sijoittaa uskontoja maailmankartalle. ORIENTOINTI Prosessikirjoitus Kurssin alussa voidaan määritellä käsite uskonto prosessikirjoitustehtävän avulla. Opiskelijat etenevät tehtävä kerrallaan. Opettaja ottaa aikaa. Ohje opiskelijoille: Kirjoita 2 3 minuuttia aiheesta uskonto. Tehtävänä on kuvailla aluksi muutaman minuutin ajan kirjallisesti käsitettä uskonto. Sen jälkeen tehtävänä on vertailla uskontoja, sitten luoda käsitteestä assosiaatioita ja niin edelleen. KUVAILE VERTAILE ASSOSIAATIO (Mitä ensimmäisenä tulee mieleen?) ANALYYSI (erittele) PRO / CONTRA (puolesta / vastaan, hyvää / huonoa) KÄYTÄNTÖ (Miten näkyy omassa elämässä?) Tehtävän jälkeen opiskelijat vertailevat kirjoituksiaan pienissä ryhmissä, jonka jälkeen käydään yhteiskeskustelu. Esille saadaan uskonnon ulottuvuuksia. Uskonnon tutkiminen parityö Opiskelijat tekevät itsenäisesti parin kanssa työn aiheesta uskonnon tutkiminen. Opiskelijoiden tehtävänä on selvittää, miten uskontoja tutkitaan tieteellisesti ja mitä seikkoja tutkimuksessa on otettava huomioon. Tehtävänanto: 1. Laatikaa miellekartta uskontotieteen tutkimusaloista. 2. Suunnitelkaa uskontotieteen alaan kuuluva tutkimus: a. Valitkaa yksi tutkimusala ja keksikää tutkimuksen kohde, jota voisitte tutkia tämän tieteenalan avulla. Laatikaa tutkimushypoteesi eli oletus. Se voi olla kysymyksen tai väittämän muodossa. b. Valitkaa tiedonhankinta- eli tutkimusmenetelmä, jonka avulla tietoa kerätään. Esimerkiksi haastattelut, kyselyt, vanhojen kirjallisten lähteiden tutkiminen. c. Pohtikaa lisäksi, millaisia tuloksia voisitte saada. Miten testaatte hypoteesianne? Miten tulokset ovat mitattavissa? 10

11 PROSESSOINTI Uskontojen luokittelu Opiskelijoiden tehtävänä on listata kaikki tietämänsä uskonnot ensin yksin ja sitten parin kanssa. Tämän jälkeen opettaja antaa tehtäväksi jakaa listatut uskonnot luokkiin niin monella tavalla kuin mahdollista (Esim. jumalakuvan tai maantieteellisen levinneisyyden perusteella). Uskontojen luokittelutavat tulevat esille tällä tavalla. Uskonnot maailmankartalla Opiskelijat saavat eteensä tyhjän maailmankartan, jolle he sijoittavat niin monta uskontoa kuin osaavat. Kartta käydään yhdessä läpi opettajan johdolla. Apuna voidaan käyttää oppikirjan sivun 17 karttaa. Samalla voidaan käydä keskustelua siitä, miten uskonnot näkyvät eri maissa ja maailmankolkissa. Opiskelijoita kannattaa pyytää kertomaan omista kokemuksistaan, joita heillä saattaa lomamatkoilta olla. (Monistepohja 1) KOONTI Luokitteluperusteet Opettajan johdolla kootaan erilaiset uskontojen luokittelutavat. (Kalvopohja 1) Uskonnon monet ulottuvuudet Opettaja kokoaa ulottuvuudet valmiin kalvopohjan avulla. Käsittelyn aikana on hyvä ottaa suullisesti esimerkkejä jokaisesta ulottuvuudesta eli vastata kysymykseen Mitä ulottuvuus tarkoittaa. (Kalvopohja 2) MATERIAALIT Kalvopohjat: 1. Uskontojen luokitteluperiaatteet 2. Uskontojen ulottuvuudet Monistepohjat: 1. Tyhjä maailmankartta prosessointiin 11

12 Kalvopohja 1: Uskontojen luokittelu Uskonnot voidaan luokitella seuraavilla tavoilla Uskonnollisen perinteen välittyminen Varhaiskantaiset uskonnot: perinne välittyy suullisesti. Kirjauskonnot: perinne välittyy pyhien kirjoitusten välityksellä. Levinneisyys Yleismaailmalliset uskonnot ovat levinneet laajalle erityisesti lähetystyön ansiosta. Etniset uskonnot: esiintyvät tietyn kansan piirissä, kannattajaksi synnytään. Alkuperäiskansojen uskonnot: tietyn alueen alkuperäiskansan harjoittamat uskonnot. Jumalakäsitys Monoteismi: uskotaan, että on olemassa vain yksi Jumala. Polyteismi: monijumalaisuus. Monismi: olemassaolon taustalla on yksi, kaikkea ylläpitävä voima. Panteismi: jumaluus on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Maailmanhistoriallinen vaikutus, nykyinen asema ja kannattajamäärä Suuret maailmanuskonnot: hindulaisuus, buddhalaisuus, taolaisuus, kungfutselaisuus, šintolaisuus, kristinusko, islam ja juutalaisuus. Aikakäsitys Syklinen aikakäsitys: ajalla ei ole alkua eikä loppua. Lineaarinen aikakäsitys: historia on alkanut kerran ja tulee kerran päättymään. 12

13 Kalvopohja 2: Uskonnon ulottuvuudet Täydennä lokerot selittämällä jokaisen ulottuvuuden muutamalla sanalla. affektiivinen ulottuvuus kognitiivinen ulottuvuus konatiivinen ulottuvuus eettinen ja sosiaalinen ulottuvuus yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ulottuvuus 13

14 Monistepohja 1: Maailmankartta 14

15 2. Lähi-idässä syntyneet uskonnot Lähi-idän muinainen kulttuuriympäristö Tavoite: Opiskelija perehtyy Lähi-idän uskontojen taustalla vaikuttaviin kulttuureihin. ORIENTOINTI Pohdintatehtävä / opetuskeskustelu Opettaja selvittää opiskelijoille, että kyseessä oleva kappale käsittelee muinaista Israelia ympäröineitä Lähi-idän kulttuureja, jotka ovat vaikuttaneet muun muassa Raamattuun. Tällaista kulttuurien muotoutumisprosessia on hyvä pohtia hieman syvemmin. Mietitään yhdessä, millaisia vieraita kulttuurivaikutteita suomalainen kulttuuri, esimerkiksi suomen kieli, sisältää. Miten kulttuurissamme näkyy naapurikansojen vaikutus? Analysointitehtävä Opiskelijat lukevat oppikirjan sivulla 26 olevan tekstin Osiris-myytistä ja miettivät sen loppuun kirjattua kysymystä Mitä tuttuja piirteitä löydät Osiris-myytistä? He pohtivat, miten myytti voisi muistuttaa Raamatun kertomuksia tai sen maailmankuvaa? Mitä yhtäläisyydet kertovat Lähi-idän kulttuurialueiden kulttuurien keskinäisistä vaikutussuhteista? (On hauska detalji, että Osiris on myös erityisesti skeittaajille suunnattu tuotemerkki, eli nuorille jo ehkä nimenä tuttu, mutta alkuperältään vieras käsite. Mistä johtuu, että monet tuotemerkit ovat saaneet nimensä uskonnollisesta kielestä tai erilaisista myyteistä: David, Salomon, Gsus tai vaikkapa Molok-roskikset. Keksittekö lisää? Kulttuurisia vaikutteita nämäkin!) PROSESSOINTI Arviointitehtävä Opiskelijat tarkastelevat Indiana Jones -henkisesti faarao Merenptahin steelan sisältämää viestiä (Kalvopohja 1) noin vuodelta 1207 ekr. Heidän tehtävänään on pohtia, mitä tämä löytö kertoo ja miksi sitä voi pitää arkeologisesti merkittävänä. 15

16 Taustatietoa: Kyseinen steela on ensimmäinen Raamatun ulkopuolinen lähde, jossa mainitaan nimi Israel. Sen mukaan tuolloin maassa on ollut väkeä, josta on käytetty nimeä Israel. Kivilaatta löydettiin vuonna 1896 Thebasta, ja sitä säilytetään Kairon museossa. Farao Merenptah oli Ramses II:n poika, joka oli Egyptin hallitsijana vuosina Viidentenä hallitusvuotenaan hän teki sotaretken pohjoiseen, ja tämän matkan raportissa on kyseinen Israeliin liittyvä kohta. Tekstin ilmaisut hävitetty, tuhottu ja tehty autioksi ovat tyypillistä tuon ajan valloittajien liioittelevaa tekstiä. Tutkijat ovat pohtineet steelan nimiluettelon sisältämää tietoa. Askelon, Geser ja Jenoam on ilmaistu siten, että ne kuvaavat kaupunkien nimiä. Sana Israel näyttää viittaavan heimoon tai kansaan. Merenptahin kiven viesti on tavattoman tärkeä, koska sitä seuraavat Raamatun ulkopuoliset maininnat Israelista löytyvät vasta vuosisatojen päästä. Egyptiläisissä lähteissä tämä on paitsi ensimmäinen myös ainoa maininta Israelista. Lähde: Eero Junkkaala & Mikko Louhivuori, Raamatun maa. Otava Analysointitehtävä Opiskelijat lukevat katkelman Gilgamesh-eepoksesta (Monistepohja 1) ja pohtivat kohdan sisältämiä inhimillisiä perustuntoja ja kysymyksiä. KOONTI Ristikko Opiskelijat kertaavat kappaleen keskeiset käsitteet ristikon avulla. (Monistepohja 2) Muistiinpanot Kappaleen pääsisältö voidaan koota muistiinpanoiksi opettajan johdolla. (Kalvopohja 2) MATERIAALIT Kalvopohjat: 1. Faarao Merenptahin steela 2. Muistiinpanot luvun keskeisistä asioista Monistepohjat: 1. Gilgamesh-eepoksen katkelma 2. Ristikko 16

17 Kalvopohja 1: Faarao Merenptahin steela n. vuodelta 1207 ekr. Kaanaan on perusteellisesti hävitetty, Askelon on luovuttanut pois vangit, Geserin asukkaat on siirretty pois, Jenoam on hävitetty, Israel on tehty autioksi, sen jälkeläiset on tuhottu, Syyria on menettänyt miehensä. Kaikki kansat on yhdistetty rauhan sitein. Kaikki ihmiset ovat tulleet alamaisiksi Egyptin kuninkaalle Merenptahille. 17

18 Kalvopohja 2 Keskeistä kappaleessa Lähi-idän muinainen kulttuuriympäristö: Hedelmällisen puolikuun alueen muinaiskulttuurit ovat vaikuttaneet vahvasti juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin. Muinaisegyptiläisten dualistisen maailmankuvan taustalla on elämä kuivan autiomaan ja hedelmällisen Niilin laakson rajalla, jossa elämä ja kuolema, hyvä ja paha kohtasivat konkreettisella tavalla. Muinaisegyptiläiseen uskontoon kuului usko kuolemanjälkeiseen elämään ja moniin satoihin jumaluuksiin. Mesopotamian alueen kulttuureilla tarkoitetaan tavallisimmin Sumerilaista, Babylonialaista ja Assyrialaista kulttuuria. Näissä kulttuureissa kuninkaalla oli uskonnollisesti merkittävä asema ylipappina ja jopa jumalana. Myös astrologialla oli keskeinen asema alueen uskonnollisuudessa. Egyptin ja Mesopotamian alueen muinaisuskonnoista voidaan löytää yhtäläisyyksiä juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin monoteismin sekä jopa kristinuskon kolminaisuusopin kanssa. Erityisesti Mesopotamialaisista myyteistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä mm. Vanhan testamentin alku- ja patriarkkakertomusten kanssa. 18

19 Monistepohja 1: GILGAMESH Kymmenes taulu 59. Gilgamesh lausui Utnapishtimille: Kuinka eivät poskeni olisi kuopalla, kasvoni kalvaat, mieleni synkkä ja muotoni musta? 60. Kuinka ei murhe kalvaisi sisintäni, kuinka en näyttäisi kaukaisten polkujen vaeltajalta? Kuinka eivät viima ja paahde olisi polttaneet kasvojani? Kuinka ei olisi ylläni leijonan talja? 61. Toverini, vapaana laukkaava villiaasi, vuorten aasi, tasangon pantteri, Enkidu, toverini, vapaana laukkaava villiaasi, vuorten aasi, tasangon pantteri; 62. yhdessä me kapusimme vuorten laelle, tapoimme yhdessä Taivaan Sonnin, voitimme Seetrimetsässä Humbaban, surmasimme solassa leijonalauman; 63. toverini, jota rakastin kovin, joka kulki kanssani vaivojen halki, Enkidu, jota rakastin kovin, joka kulki kanssani vaivojen halki; 64. Ihmisen kohtalo tavoitti hänet. Kuusi päivää ja seitsemän yötä minä itkin häntä, en antanut haudata häntä ennen kuin hänen nenästään putosi mato. 65. Minä pelästyin kuolemaa ja juoksin tasangolla; toverini kohtalo painoi minua ja minä juoksin kauas tasangolle, Enkidun kohtalo painoi minua, kauas tasangolle juoksin pois. 66. Kuinka voisin vaieta, kuinka rauhoittua? Toverini, jota rakastin, on muuttunut saveksi! Enkidu, jota rakastin, on muuttunut saveksi! Enkö minäkin hänen laillaan mene vuoteeseeni nousematta enää koskaan, enää milloinkaan! 79. Kun jumalat loivat ihmiskunnan, he säätivät kuoleman ihmisen kohtaloksi. Olet unta vailla; mitä se sinua auttaa? Voimasi valuvat valvoessa, täytät murheella lihaksesi, 80. tuot vain lähemmäksi kuoleman päivän. Ihminen on kuin ruovikon ruoko; niin hänen nimensä katkeaa kohta. Komea nuorukainen, kaunis neito, kumpikin lankeaa kuoleman kynsiin. 81. Ei kukaan voi kuolemaa nähdä, ei nähdä kuoleman kasvoja, ei kuulla kuoleman ääntä raivoisa kuolema ihmiset kaataa! 82. Me rakennamme talon ja teemme pesän, veljet jakavat perintönsä, toisinaan viha vallitsee maassa. 83. Joki nousee ja nostaa tulvan, korento ajaa virran myötä kääntäen kasvonsa auringon puoleen ja äkkiä ei ole enää mitään. 84. Anunnakit, suuret jumalat, kokoontuivat, Mammitu, kohtaloiden säätäjä, päätti heidän kanssaan. Kuoleman ja elämän he asettivat, mutteivät kertoneet kuoleman päivää. Lähde: Gilgamesh. Kertomus ikuisen elämän etsimisestä. suom. Jaakko Hämeen-Anttila. Basam Books Tehtävä: Uragin sumerilaisesta kuninkaasta Gilgameshista kertova eepos on kirjoitettu noin 2000 vuotta ekr. Vertaa Gilgameshin murheita meidän aikamme ihmisten huoliin. Etsi myös Raamatusta tai Koraanista vastaavia kysymykseasetteluja ja tunteenilmauksia. Mieti myös, miten Lähi-idän kulttuuripiirin uskontojen käsitys ihmisen kohtalosta poikkeaa vaikkapa Intian uskontojen käsityksistä? 19

20 Monistepohja 2: RISTIKKO roomalainen historioitsija, joka luonnehti Egyptiä suuren virran lahjaksi 2. suuri joki, joka halkoo autiomaita Lähiidässä 3. hedelmällisen Niilin rantojen ja kuivan autiomaan vastakkaisuudesta syntynyt maailmankuva, jossa maailma jakautuu hyvään ja pahaan 4. puutarha aikojen alussa 5. merkitsi egyptiläisille uuden luomisen ihmettä, maailman uudelleen syntyä 6. muinaisen Babylonian kuningas, joka on kuuluisa laistaan 7. assyrialaisen Ashur-jumaluuden eri olomuotojen ja voimien kuva 8. sumerilainen eepos n. vuodelta 2000 ekr. 9. auttoivat hallitsijoita tekemään ratkaisuja Assyrian hovissa 10. assyrialainen sodan ja rakkauden jumala 11. Tämä myyttinen luonnonilmiö löytyy assyrialaisista luomiskertomuksesta, Gilgamesista ja Vanhasta testamentista. 12. Israelin kansan pako Egyptistä 13. kuuluisa assyrialainen kuningas n luvulta ekr. 14. rakennus, joka kertoo egyptiläisten uskosta kuoleman jälkeiseen elämään 15. babylonialainen pääjumala, joka voittaa taistelun alkuveden demoneja vastaan 16. oli Egyptissä nälänhätää paossa olevia veljiään vastassa 17. kuningas Gilgamesin pyrkimys 18. Horuksen synnyttäjä 19. Mesopotamia eli 20. kaiken yläpuolella oleva assyrialainen jumala 21. ruumis, joka on valmistettu matkalle kuolleitten valtakuntaan 20

21 Monistepohja 2: 1. H E R O D O T O S 2. E U F R A T 3. D U A L I S M I 4. E E D E N 5. T U L V A 6. H A M M M U R A B I 7. E L Ä M Ä N P U U 8. G I L G A M E S 9. A S T R O L O G I T 10. I S H T A R 11. V E D E N P A I S U M U S 12. E X O D U S 13. N E B U K A D N E S S A R 14. P Y R A M I D I 15. M A R D U K 16. J O O S E F 17. K U O L E M A T T O M U U S 18. I S I S 19. K A K S O I S V I R R A N M A A 20. A S H U R 21. M U U M I O 21

22 Juutalaisuus pienin maailmanuskonto Tavoite: Opiskelija perehtyy juutalaisten historiaan ja omaksuu juutalaisuuden keskeiset käsitteet, sekä ymmärtää juutalaisuuden vaikuttaneen muihin Lähi-idässä syntyneisiin uskontoihin. ORIENTOINTI Israel lehtiartikkeleissa Opiskelijoille voidaan antaa ennen aiheen käsittelyn aloittamista tehtäväksi poimia sanomalehdistä Israeliin liittyviä lehtiartikkeleja. Niiden pohjalta voidaan kirjoittaa tunnilla ajatuksia Israelin tilanteesta ja sen taustoista. Toinen vaihtoehto on koota ryhmittäin samantapaiset artikkelit ja käsitellä niitä suullisesti. Apuna voidaan käyttää oppikirjan karttoja sivulta 32. Liiton käsitteen pohdintaa Juutalaisuuden opin käsittely voidaan aloittaa pohtimalla liiton käsitettä ja sen merkitystä. Esimerkkinä voidaan käyttää käsitteitä avioliitto tai avoliitto. Yhdessä on hyvä pohtia, mitä etuja liittoutumisesta seuraa. Mitä liiton merkki tarkoittaa? Tekstianalyysi Opiskelijoille annetaan tehtäväksi lukea Seela ja tähti -teoksen katkelma sekä katkelma juutalaislasten oppikirjasta. (Monistepohja 1) PROSESSOINTI Juutalaisten juhlat Juutalaisia juhlia tarkasteltaessa niitä kannattaa verrata kristillisiin kirkkopyhiin. Opiskelijoille voi antaa tehtäväksi lukea oppikirjasta sapatista ja muista juutalaisista juhlista ja tehdä vihkoon vertailu. Juhlavuodet kannattaa koota ympyrän muotoon ja tarkastella niitä rinnakkain. Kirjoitus- ja pohtimistehtävä Juutalaisten historia on täynnä kokemuksia jumalallisesta johdatuksesta. Toisaalta he ovat myös uskonto ja etninen ryhmä, joka on kautta aikojen saanut kärsiä ennakkoluuloista kumpuavasta aggressiosta ja väkivaltaisesta vihasta. Antisemitismi, eli juutalaisvastaisuus, on ilmiö, joka elää edelleenkin. Tarkastele eräältä Internetin keskustelupalstalta löytynyttä rasistista ja juutalaisvastaista kannanottoa ja mieti, mitä tahtoisit vastata sen kirjoittajalle. (Monistepohja 2) 22

23 KOONTI Kertausristikko Lopuksi opittuja asioita voidaan soveltaa ristikon avulla. (Monistepohja 3, Kalvopohja 1) Israelin vaiheiden koonti Kootaan Israelin valtioon liittyvät vaiheet kalvolta opettajan johdolla. Ohessa on opettajalle taustamateriaalia kalvoa varten; opettaja voi poimia ne asiat, joita halua opetuksessaan painottaa. (Taustamateriaali 1) Avainsanat Kappaleen keskeiset asiat voidaan palauttaa mieleen keskeisten avainsanojen avulla. (Kalvopohja 2) MATERIAALIT Kalvopohjat: 1. Avainsanat Monistepohjat: 1. Seela ja tähti -kirjan katkelma 2. Kirjoitus- ja pohtimistehtävä 3. Kertausristikko Taustamateriaalit: 1. Kohti itsenäistä Israelia 23

24 Kalvopohja 1: Avainsanat: LIITTO VALITTU KANSA TOORA KYMMENEN KÄSKYÄ MONOTEISMI SAPATTI YMPÄRILEIKKAUS JERUSALEMIN TEMPPELI DIASPORA SYNYGOGA VAINOT ISRAELIN VALTIO 24

25 Monistepohja 1: Kaikki alkaa ymmärryksestä, pikkuhiljaa. Mies kantaa mukanaan tuskan ja kärsimyksen, ei-ymmärtämisen historiaa, juutalaisten holocaust-aikaa. Sisimmässään hän on keskeltä katua yllätetty lippalakkipäinen poika, joka nostaa kätensä ylös, katsoo alaviistoon tai suoraan eteensä, sinne, minne kämmenet osoittavat. Lieneekö ollut sama poika, joka laulussa yrittää kaupata tupakoita: nälkä on ja kenkä hiertää oi herra osta, osta tupakoita, ne kuivia on nyt ei kastuneita Hän muistaa yön, jonka hänen isänsä valvoi, sillä suomenjuutalaisiakin varten tehtiin suunnitelma. Helsingin rannikolla odotti laiva, jolla olisi yritetty pakoon, mikäli Himmlerin määräys olisi pantu toteen. Perheen nimi kirjoitettiin listoille: Salutskij. Hän sanoo: - Ulkopuolisten on vaikea ymmärtää sitä ydintä, mitä on olla juutalainen. Läpi elämänsä samaistuu hän tuhoutuneisiin, keskitysleireillä ja pakkosiirroissa ihmisarvonsa menettäneisiin uhreihin. Elis ei pääse eikä haluakaan karkuun totaalisen tuhon muistoa. Se velvoittaa häntä toimimaan, laulamaan gettolauluja ja rukoilemaan synagogassa ja kotona rukousliinan sisällä. Joka aamu. Juutalaislasten oppikirjasta: Jos nimesi on Cohen, Kahn, Cahan tai Katz, ovat esi-isäsi todennäköisesti olleet Pyhän temppelin pappeja Jerusalemissa 2000 vuotta sitten. Jos nimesi on Levy, Levine, LaVine tai Segal, ovat esi-isäsi saattaneet laulaa lauluja Jumalalle temppelipalvelusten aikaan. Suurin osa esivanhemmistamme on kuitenkin ollut tavallisia ihmisiä, joita kutsuttiin israelilaisiksi ja jotka kokoontuivat pyhäpäisinä temppeliin rukoilemaan ja antamaan lahjoja Jumalalle. Lähde: Chaya M. Burstein 1993, The Jewish Kids Catalog, The Jewiah Publication Society. S. 12 Tehtävät: Millaisia ajatuksia tekstit herättävät? Millainen tekstien tunnelma on? Mitä on olla juutalainen? Mitä tekstit kertovat juutalaisesta identiteetistä? Voiko menneisyyden jättää taakseen vai seuraako se aina mukana? Lähde: Heli Hulmi, Seela ja tähti,

26 Monistepohja 2: Juutalaisten historia on täynnä kokemuksia jumalallisesta johdatuksesta. Toisaalta he ovat myös uskonto ja etninen ryhmä, joka on kautta aikojen saanut kärsiä ennakkoluuloista kumpuavasta aggressiosta ja väkivaltaisesta vihasta. Antisemitismi, eli juutalaisvastaisuus, on ilmiö, joka elää edelleenkin. Tarkastele eräältä Internetin keskustelupalstalta löytynyttä rasistista ja juutalaisvastaista kannanottoa ja mieti, mitä tahtoisit vastata sen kirjoittajalle. Hello Shitbird, First let me introduce myself, I am the messenger of Adolf Hitler and the people. I run a local nazi party in my home town of approximately 50 members. Thanks tous there aren t any jews or nigger in our town. Now with my message. What the fuck your doing. NAZIS ARE KICK ASS! You are probably some stupid nigger! White people will rule the earth, we are the superior race. It is good that we kill the niggers, jews, nonprotestants, fuckin gays etc. They are the fuckin scum of the earth. We will rise up in another war to finish the job our grandfathers started and we will finally cleanse the world of the fuckin oddites. We ll burn their asses in our camps, and we ll be around for people like u too. White supremacy is the way. And so is socialism then we can finally silence fuckers like you. The Nazi party is coming again. FUCK YOU AND THE JEWS! HEIL HITLER! Love, Rich Löydetty eräältä Internetin keskustelupalstalta, joka kantoi nimeä Hate Mail. 26

27 Monistepohja 3: Ristikko Vihjeet: 1. juutalaisuuden keskuspaikka 2. Juutalaisten pyhä kirja on heprealainen 3. yhteisomistuksessa oleva tila 4. Käskyn tytär juhla 12-vuotiaille tytöille perustettu juutalaisvaltio 6. Toora eli 7. juutalaisten pyhä kokoontumispaikka 8. yhteys Jahven ja juutalaisen kansan välillä 9. liike, joka ajaa juutalaisvaltion perustamista 10. Tooraa täydentävä teos 11. suuri sovituspäivä 12. nimitys ateriasta, joka aloittaa pääsiäisen 27

28 Monistepohja 3: 1. J E R U S A L E M 2. R A A M A T T U 3. K I B B U T S I 4. B A T M I T Z V A 5. I S R A E L 6. L A K I 7. S Y N A G O G A 8. L I I T T O 9. S I O N I S M I 10. T A L M U D 11. J O M K I P P U R 12. S E D E R 28

29 Taustamateriaali 1: Kohti itsenäistä Israelia Ensimmäinen aliya (muuttoliike Jerusalemiin), enimmäkseen Venäjältä 1897 Ensimmäinen siionistikongressi Baselissa Toinen aliya, pääasiassa Puolasta ja Venäjältä, josta saapuivat mm. Venäjän epäonnistuneeseen vallankumoukseen pettyneet. Monet olivat kiihkeitä siionisteja ja sosialisteja joukossa monia maan tulevista ideologeista ja johtajista, mm. David Ben-Gurion (juutalaisvaltion ensimmäinen pääministeri) 1909 Ensimmäinen kibbutsi Degania perustetaan Kinneretin rannalle. Ensimmäinen juutalainen moderni kaupunki Tel Aviv perustetaan Hadassah, naisten siionistinen organisaatio perustetaan New Yorkissa; ottaa huolekseen mm. terveyspalveluiden organisoimisen Palestiinassa Balfourin julistus Palestiina Britannian mandaattina Kolmas aliya, enimmäkseen Venäjältä 1920 Haganah, juutalaisten armeija perustetaan Neljäs aliya, enimmäkseen Puolasta 1925 Jerusalemin heprealainen yliopisto avataan Scopus-vuorella Viides aliya, enimmäkseen Saksasta 1939 Haganan alaosasto Aliya Bet perustetaan organisoimaan laitonta maahanmuuttoa Palestiinaan Juutalaisten maahanmuuttoa aletaan rajoittaa toinen maailmansota; juutalaisvainot Aliya Bet organisoi 65 kuljetusta, joiden mukana saapuu juutalaista Euroopan ja Pohjois-Afrikan satamista Palestiinaan Exodus-laiva, jossa matkustajaa, lähtee Ranskasta kohti Palestiinaa. Pitkällisten yhteenottojen jälkeen laiva palautetaan Haifan liepeiltä Saksaan. Tiedostusvälineet seuraavat tilanteen kehittymistä intensiivisesti; britit muuttavat politiikkaansa. Laittomat Palestiinaa pyrkivät siirtolaiset viedään Kyprokselle leireille; heitä ei enää palauteta Eurooppaan brittiläisen mandaatin aika päättyy14. 5., Israelin valtio julistetaan itsenäiseksi viisi arabimaata hyökkää Israeliin15. 5.; itsenäisyyssota alkaa heinäkuussa sota päättyy; Jerusalem on jakaantunut Jordanian ja Israelin alueiksi voimakas maahanmuutto Euroopasta ja arabimaista käynnistyy Suezin kriisi 1967 Kuuden päivän sota; Jerusalem jälleen kokonaan Israelin alueella Yom Kippur -sota 1979 Israelin ja Egyptin rauhansopimus 1982 Israel vetäytyy Siinailta operaatio Moses: muodostetaan ilmasilta Etiopian juutalaisten muuttamiseksi Israeliin intifada alkaa Neuvostoliiton juutalaisten laajamittainen maahanmuutto alkaa Irak iskee Israeliin Scud-ohjuksilla (Persianlahden sota); operaatio Salomon, ilmasilta Etiopian juutalaisille käynnistetään Israelin ja Jordanian rauhansopimus; palestiinalaisille itsehallinto Gazassa ja Jerikossa. Rabin, Peres ja Arafat saavat Nobelin rauhanpalkinnon Palestiinalaisten laajennettu itsehallinto Gazassa ja Länsirannalla 2004 Jasser Arafat kuolee. 29

Matkalla USKONTOJEN maailmaan

Matkalla USKONTOJEN maailmaan Matkalla USKONTOJEN maailmaan Opettajan aineisto Marja Laine Mirka Grönholm Tapio Ahokallio ISBN 951-607-201-1 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Piirrokset Tiina Ripatti Graafinen ulkoasu ja taitto Tarja

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen lähettiläs

Maailmanlaajuinen lähettiläs Maailmanlaajuinen lähettiläs Esipuhe Sekularismin puolestapuhujat syyttävät nykymaailman surullisesta tilasta usein uskontoja 1 väittäen että ne aikaansaavat fanaattisuutta. Ei voida kiistää että kaikkia

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

Matkalla ELÄMÄÄN. Opettajan aineisto. Karoliina Käpysalo Saija Hellström Marja Laine. toim. Marja Laine ISBN 951-607-203-8

Matkalla ELÄMÄÄN. Opettajan aineisto. Karoliina Käpysalo Saija Hellström Marja Laine. toim. Marja Laine ISBN 951-607-203-8 Matkalla ELÄMÄÄN Opettajan aineisto Karoliina Käpysalo Saija Hellström Marja Laine toim. Marja Laine ISBN 951-607-203-8 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Piirrokset Tiina Ripatti Graafinen ulkoasu ja

Lisätiedot

Enkelit välittävät viestejä taivaasta s. 8 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N. Radiojohtaja Satyanand Samuel Intian Gujaratista:

Enkelit välittävät viestejä taivaasta s. 8 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N. Radiojohtaja Satyanand Samuel Intian Gujaratista: 11 MARRASKUU 2006 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Radiojohtaja Satyanand Samuel Intian Gujaratista: Saavuttamattomat kansanryhmät haasteenamme s. 11 Enkelit välittävät viestejä taivaasta s. 8

Lisätiedot

Andreas Antoniou. Hijab elämäntapana. Huumeet Kuinka selvisin huumekoukusta. Kunnioita vanhempaasi! Ramadan & id Koetuksen ja siunauksen aika

Andreas Antoniou. Hijab elämäntapana. Huumeet Kuinka selvisin huumekoukusta. Kunnioita vanhempaasi! Ramadan & id Koetuksen ja siunauksen aika Elokuu 2010-4.90 # 1 Nuortenlehti Andreas Antoniou Islam ja urheilu elämässäni Ramadan & id Koetuksen ja siunauksen aika Menestystarina Hijab elämäntapana Kunnioita vanhempaasi! Huumeet Kuinka selvisin

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ Opettajan aineisto Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen Tekijät ja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa / Kirjapaja, Helsinki 2010 Ulkoasu ja taitto MacSet Oy / Tarja

Lisätiedot

Salam 2/2010 Toukokuu/2010 Hinta 4,20

Salam 2/2010 Toukokuu/2010 Hinta 4,20 Salam Toukokuu/2010 2/2010 Hinta 4,20 Sisältö Salam Toimitus Vastaava päätoimittaja Madjid Bahmanpour Toimitus Britt-Marie Valo Paula Bahmanpour Laura Al-Hello Jenni Issukka Arttu Puukko Haider Al-Hello

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot

Kohti Pyhää. Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta

Kohti Pyhää. Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta Kohti Pyhää Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta 2 Kohti Pyhää Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa Suomen ev.-lut. kirkon

Lisätiedot

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan.

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan. Lettie B. Cowman, Springs In The Valley Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY Copyright 1939, 1968 by The Zondervan Corporation Published by permission of Zondervan,

Lisätiedot

Salam. 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20

Salam. 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20 Salam 3/2011 Elokuu/2011 Hinta 4,20 Sisältö Salam Toimitus Vastaava päätoimittaja Madjid Bahmanpour Toimitus Paula Kemell Laura Al-Hello Jenni Issukka Arttu Puukko Haider Al-Hello Kirsi Kokoi Fahim Hassan

Lisätiedot

Salam 1/2010 Marraskuu/2009 Hinta 4,20

Salam 1/2010 Marraskuu/2009 Hinta 4,20 Salam Marraskuu/2009 1/2010 Hinta 4,20 2 Salam Joka vuosi miljoonat muslimit ympäri maailmaa vierailevat Bagin hautausmaalla Medinassa osoittamassa kunnioitustaan sinne haudatuille ensimmäisille muslimeille

Lisätiedot

Neljännesvuosittain ilmestyvä kulttuurilehti Julkaisija: Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry

Neljännesvuosittain ilmestyvä kulttuurilehti Julkaisija: Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry 2 2011 Neljännesvuosittain ilmestyvä kulttuurilehti Julkaisija: Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry Julkaisija: Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry Finland-Israel Föreningarnas Förbund rf PL 247, 00531 Helsinki

Lisätiedot

Jeesus, kuoleman voittaja, antaa tulevaisuuden ja toivon. 3/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 1.4.2015. Sivu 4. Sivu 3. Sivut 13 ja 15. Sivu 5.

Jeesus, kuoleman voittaja, antaa tulevaisuuden ja toivon. 3/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 1.4.2015. Sivu 4. Sivu 3. Sivut 13 ja 15. Sivu 5. Pääsky 3/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 1.4.2015 Kuva: Rovaniemen seurakunnan kuva-arkisto / Pääsiäisvaelluskuvat Jeesus, kuoleman voittaja, antaa tulevaisuuden ja toivon. Kansliapäällikkö Keskitalon

Lisätiedot

Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta

Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta 8 ELOKUU 2009 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Kristus on kaiken viestinnän malli ja perusta s. 10 Brahim ja Sara Slawi ovat Ranskassa SANSAn arabian- kielisessä työssä s. 11 Radiolähetystyön

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

FIDES. Hiippakunnan ja koko Suomen vihkiminen Neitsyt Marialle. Paavin twiitit s. 4. Tromssan piispa piispainsynodista s.8. Uskon vuosi... s.

FIDES. Hiippakunnan ja koko Suomen vihkiminen Neitsyt Marialle. Paavin twiitit s. 4. Tromssan piispa piispainsynodista s.8. Uskon vuosi... s. Tromssan piispa piispainsynodista s.8 Uskon vuosi... s.10 Paavin twiitit s. 4 Pyhä Franciscus ja rahan maailma (2/3) s.10 FIDES KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI KATOLSKT STIFTSBLAD CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE

Lisätiedot

Uusi Elämä. Ole maan suolana sivu 12. Kaiken takana on järkevä suunnittelija sivu 5. Uskova ajan haasteissa sivu9. Talous tasapainoon sivu 6

Uusi Elämä. Ole maan suolana sivu 12. Kaiken takana on järkevä suunnittelija sivu 5. Uskova ajan haasteissa sivu9. Talous tasapainoon sivu 6 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 4/2011 Pekka Reinikainen: Kaiken takana on järkevä suunnittelija sivu 5 Anne Huhtala: Ole

Lisätiedot

MAP VALLANKUMOUS ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

MAP VALLANKUMOUS ANTIKRISTUS PALJASTETAAN MAP VALLANKUMOUS ANTIKRISTUS PALJASTETAAN Varhainen messiaaninen symboli Tämä merkki on löydetty saviruukuista ja seiniltä paikoissa, joiden uskotaan toisella vuosisadalla olleen Yeshuaan uskovien kokoustiloja

Lisätiedot

Israelille ensimmäinen kunniakonsuli Suomeen. Elämän puolesta -työtä Israelissa. Exodus: Gods and Kings

Israelille ensimmäinen kunniakonsuli Suomeen. Elämän puolesta -työtä Israelissa. Exodus: Gods and Kings 4 6 14 Israelille ensimmäinen kunniakonsuli Suomeen Elämän puolesta -työtä Israelissa Exodus: Gods and Kings 13. vuosikerta KUSTANTAJA Sisällys 6 / 2014 Faktapro Oy PL 4 02941 Espoo puh. (09) 54 79 74

Lisätiedot

Opetusta hepreaksi kristinuskon juurilla Israelissa s. 8

Opetusta hepreaksi kristinuskon juurilla Israelissa s. 8 6 T O U K O K U U 2 0 0 6 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Opetusta hepreaksi kristinuskon juurilla Israelissa s. 8 Rukous on jokaiselle annettu lahja ja tehtävä s. 6 Eritrean luterilaiset yhdistyvät

Lisätiedot

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on Tämä lehti on Kotka - Hamina -extra - rakkauden ja toivon sanomaa juuri sinulle! Rovasti Ismo Saarikoski toimittaa Päivän tunnussana -kirjaa Sivu 3 Pastori Ossi Könönen: Se tekee kipeää Sivu 5 Riippumaton,

Lisätiedot

KORAANI JA MODERNI TIEDE

KORAANI JA MODERNI TIEDE KORAANI JA MODERNI TIEDE Kirjoittanut: Tri Maurice Bucaille (Ranskan Lääketieteen Akatemia) Suomentanut Isra Lehtinen, Iman Leskinen ja J.I. Tjäderhane Johdanto Tri Maurice Bucaille on huomattava ranskalainen

Lisätiedot

HEIJASTE. 4/2007 28.11.2007 23. vuosikerta Irtonumero 4,00

HEIJASTE. 4/2007 28.11.2007 23. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 4/2007 1 HEIJASTE 4/2007 28.11.2007 23. vuosikerta Irtonumero 4,00 Raimo Ala-Hynnilä Puheenjohtajan kynästä... 3 Seppo Niskanen Ensimmäisten ilmoitusten opetustavat... 4 Eija Seppänen-Bolotinski

Lisätiedot