uskonnot tänään Opettajan aineisto Piia Flink (toim.) Katja Hyry Elina Pentikäinen Tuomo Sutinen ISBN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uskonnot tänään Opettajan aineisto Piia Flink (toim.) Katja Hyry Elina Pentikäinen Tuomo Sutinen ISBN 951-607-272-0"

Transkriptio

1 U s k o n n o n M A T K A K I R J A uskonnot tänään Opettajan aineisto Piia Flink (toim.) Katja Hyry Elina Pentikäinen Tuomo Sutinen ISBN

2 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Graafinen ulkoasu ja taitto Tarja Lamberg, Macset Oy ISBN

3 Sisällys 1. Uskonto vastaus perimmäisiin kysymyksiin Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Uskontojen luokitteluperiaatteet Uskontojen ulottuvuudet Monistepohjat: 1. Tyhjä maailmankartta prosessointiin Lähi-idässä syntyneet uskonnot Lähi-idän muinainen kulttuuriympäristö Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Faarao Merenptahin steela Muistiinpanot luvun keskeisistä asioista Monistepohjat: 1. Gilgamesh-eepoksen katkelma Ristikko Juutalaisuus pienin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Avainsanat Monistepohjat: 1. Seela ja tähti -kirjan katkelma Kirjoitus- ja pohtimistehtävä Kertausristikko Taustamateriaalit: 1. Kohti itsenäistä Israelia

4 Kristinusko suurin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1.Kirkkohistorian vaiheet - jana Monistepohjat: 1. Perustiedot kristinuskosta taulukko Kirkkokunnat taulukko Ristikko Islam nuorin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Muhammed Arabia 500-luvulla Abrahamin perilliset Taustamateriaali: 1. Islamin synty Monistepohjat: 1. Malcolm X Pyhiinvaellus Kertausmoniste elämänkaaresta Ristikko Pääluvun kokoava taulukko Intian uskonnot Hindulaisuus vanhin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Kastilaitos Intian uskontojen kehitys Monistepohjat: 1. Pyhät tekstit Ristikko

5 Buddhalaisuus mietiskelyn ja valaistumisen uskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Buddhalaisuuden kehittyminen Monistepohjat: 1. Buddha. Elämä ja historia Kuka on buddhalainen? Maailmasta luopuminen. Temppelikellojen kutsu. (Buddhalaisluostari) Buddhalaisuuden oppi Rukouslippu Avainsanat Ristikko Kiinan uskonnot Perinteet elävät Kiinassa Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Perinteet elävät Kiinassa muistiinpanot Monistepohjat: 1. Sisustustehtävän orientointiteksti ja sotkuisen huoneen pohjapiirros Tekstimateriaali sisustustehtävään Muutosten kirjan katkelma Ristikko Taolaisuus vanha kiinalainen kansanusko Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Laotsen ajatuksia Muistiinpanot taolaisuudesta Monistepohjat: 1. Oikeanlaista yritysjohtamista Laotsen ajatusten pohjalta Ristikko

6 Kungfutselaisuus filosofiaa ja perinteitä Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Keskeistä kungfutselaisuudesta muistiinpanot Monistepohjat: 1. Kaarlo, kouluhäirikkö Ristikko Muut uskonnot Kiinassa Kalvopohjat: 1. Muistiinpanot Monistepohjat: 1. Munkki ja filosofi -teoksen katkelma Katkelma zen-buddhalaisuudesta Alan Wattsin opastusta zen-buddhalaisuuteen Ristikko Japanin uskonnot Moniuskoinen japanilainen Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Avainsanat Käsitekartta Japanissa esiintyvissä uskonnoista Monistepohjat: 1. Muurahaispesässä Šintolaisuus Japanin kansallisuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Šintolaisuuden monet muodot mallivastaukset Avainsanat Monistepohjat: 1. Sumopaini šintolaista alkuperää Šintolaisuuden monet muodot tyhjä monistepohja Ristikko

7 6. Alkuperäiskansojen uskonnot Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Kirjoituksettomien kansojen uskonnon muodot Monistepohjat: 1. Sananlaskuja Ristikko Uskontojen maailma tänään Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Keskeiset käsitteet Uskonnonvapaus Suomessa Monistepohjat: 1. Maailmanuskonnot-ympyrä Uskonnot haasteiden edessä Krishna-yhteisö Suomen uskonnonvapauslaki

8 8

9 Käyttäjälle Uskonnot tänään -oppikirjan opettajanaineiston ensisijaisena tarkoituksena on antaa opettajalle työkaluja ja tukea matkalla uskontojen maailmassa. Vieraiden uskontojen ymmärtäminen ja selittäminen vaatii pureskelua ja pohdintaa. Tähän opettajan aineistoon on koottu käyttökelpoisia vinkkejä, kuinka lähestyä maailmanuskontoja käytännön opetustyössä. Aineiston on tarkoitus paitsi tuoda esille uusia näkökulmia, myös auttaa opettajaa arjen työn keskellä. Jokaisen kappaleen alussa on lyhyt tavoite aiheen opiskelulle. Kappalekohtainen vinkistö, opettajan työkalu, on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa eli orientoinnissa on koottuna lämmittelytehtäviä, joiden tarkoituksena on johdattaa opiskelijat aiheeseen ja innostaa matkalle. Toinen osa on prosessointi, jossa paneudutaan uskonnon ominaisimpiin piirteisiin. Kolmas osio eli koonti antaa vinkkejä, kuinka opettaja voi koota käsitellyn asian tiiviisti yhteen, jotta kuva uskonnosta jäisi mahdollisimman hyvin hahmottuneeksi. Samalla opiskelijat saavat mahdollisuuden kerrata ja testata oppimaansa. Jokaiseen kappaleeseen on otettu mukaan muutama lisäteksti, jotka on merkitty monistepohjiksi. Näitä pohjia opettaja voi hyödyntää opetuksessaan monistamalla ne opiskelijoiden käyttöön. Kalvopohjat on tarkoitettu ensisijaisesti opettajan työkaluksi auttamaan kokonaiskuvan opettamisessa. Muutama teema toistuu läpi aineiston. Kappeleiden lopussa on koottu keskeiset käsitteet avainsanoiksi. Samoin eri uskontojen esittelyn yhteyteen on pyritty tekemään selventävä, kronologisesti etenevä kalvo, joka esittää vuosilukuina kunkin uskonnon kehittymisen. Mielenkiintoista matkaa uskontojen maailmaan! Tekijät Tekijät: Piia Flink, Katja Hyry, Elina Pentikäinen ja Tuomo Sutinen Toimittaja: Piia Flink 9

10 1. Uskonto vastaus perimmäisiin kysymyksiin Tavoite: Opiskelijat osaavat määritellä, mitä käsitteellä uskonto tarkoitetaan sekä osaavat sijoittaa uskontoja maailmankartalle. ORIENTOINTI Prosessikirjoitus Kurssin alussa voidaan määritellä käsite uskonto prosessikirjoitustehtävän avulla. Opiskelijat etenevät tehtävä kerrallaan. Opettaja ottaa aikaa. Ohje opiskelijoille: Kirjoita 2 3 minuuttia aiheesta uskonto. Tehtävänä on kuvailla aluksi muutaman minuutin ajan kirjallisesti käsitettä uskonto. Sen jälkeen tehtävänä on vertailla uskontoja, sitten luoda käsitteestä assosiaatioita ja niin edelleen. KUVAILE VERTAILE ASSOSIAATIO (Mitä ensimmäisenä tulee mieleen?) ANALYYSI (erittele) PRO / CONTRA (puolesta / vastaan, hyvää / huonoa) KÄYTÄNTÖ (Miten näkyy omassa elämässä?) Tehtävän jälkeen opiskelijat vertailevat kirjoituksiaan pienissä ryhmissä, jonka jälkeen käydään yhteiskeskustelu. Esille saadaan uskonnon ulottuvuuksia. Uskonnon tutkiminen parityö Opiskelijat tekevät itsenäisesti parin kanssa työn aiheesta uskonnon tutkiminen. Opiskelijoiden tehtävänä on selvittää, miten uskontoja tutkitaan tieteellisesti ja mitä seikkoja tutkimuksessa on otettava huomioon. Tehtävänanto: 1. Laatikaa miellekartta uskontotieteen tutkimusaloista. 2. Suunnitelkaa uskontotieteen alaan kuuluva tutkimus: a. Valitkaa yksi tutkimusala ja keksikää tutkimuksen kohde, jota voisitte tutkia tämän tieteenalan avulla. Laatikaa tutkimushypoteesi eli oletus. Se voi olla kysymyksen tai väittämän muodossa. b. Valitkaa tiedonhankinta- eli tutkimusmenetelmä, jonka avulla tietoa kerätään. Esimerkiksi haastattelut, kyselyt, vanhojen kirjallisten lähteiden tutkiminen. c. Pohtikaa lisäksi, millaisia tuloksia voisitte saada. Miten testaatte hypoteesianne? Miten tulokset ovat mitattavissa? 10

11 PROSESSOINTI Uskontojen luokittelu Opiskelijoiden tehtävänä on listata kaikki tietämänsä uskonnot ensin yksin ja sitten parin kanssa. Tämän jälkeen opettaja antaa tehtäväksi jakaa listatut uskonnot luokkiin niin monella tavalla kuin mahdollista (Esim. jumalakuvan tai maantieteellisen levinneisyyden perusteella). Uskontojen luokittelutavat tulevat esille tällä tavalla. Uskonnot maailmankartalla Opiskelijat saavat eteensä tyhjän maailmankartan, jolle he sijoittavat niin monta uskontoa kuin osaavat. Kartta käydään yhdessä läpi opettajan johdolla. Apuna voidaan käyttää oppikirjan sivun 17 karttaa. Samalla voidaan käydä keskustelua siitä, miten uskonnot näkyvät eri maissa ja maailmankolkissa. Opiskelijoita kannattaa pyytää kertomaan omista kokemuksistaan, joita heillä saattaa lomamatkoilta olla. (Monistepohja 1) KOONTI Luokitteluperusteet Opettajan johdolla kootaan erilaiset uskontojen luokittelutavat. (Kalvopohja 1) Uskonnon monet ulottuvuudet Opettaja kokoaa ulottuvuudet valmiin kalvopohjan avulla. Käsittelyn aikana on hyvä ottaa suullisesti esimerkkejä jokaisesta ulottuvuudesta eli vastata kysymykseen Mitä ulottuvuus tarkoittaa. (Kalvopohja 2) MATERIAALIT Kalvopohjat: 1. Uskontojen luokitteluperiaatteet 2. Uskontojen ulottuvuudet Monistepohjat: 1. Tyhjä maailmankartta prosessointiin 11

12 Kalvopohja 1: Uskontojen luokittelu Uskonnot voidaan luokitella seuraavilla tavoilla Uskonnollisen perinteen välittyminen Varhaiskantaiset uskonnot: perinne välittyy suullisesti. Kirjauskonnot: perinne välittyy pyhien kirjoitusten välityksellä. Levinneisyys Yleismaailmalliset uskonnot ovat levinneet laajalle erityisesti lähetystyön ansiosta. Etniset uskonnot: esiintyvät tietyn kansan piirissä, kannattajaksi synnytään. Alkuperäiskansojen uskonnot: tietyn alueen alkuperäiskansan harjoittamat uskonnot. Jumalakäsitys Monoteismi: uskotaan, että on olemassa vain yksi Jumala. Polyteismi: monijumalaisuus. Monismi: olemassaolon taustalla on yksi, kaikkea ylläpitävä voima. Panteismi: jumaluus on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Maailmanhistoriallinen vaikutus, nykyinen asema ja kannattajamäärä Suuret maailmanuskonnot: hindulaisuus, buddhalaisuus, taolaisuus, kungfutselaisuus, šintolaisuus, kristinusko, islam ja juutalaisuus. Aikakäsitys Syklinen aikakäsitys: ajalla ei ole alkua eikä loppua. Lineaarinen aikakäsitys: historia on alkanut kerran ja tulee kerran päättymään. 12

13 Kalvopohja 2: Uskonnon ulottuvuudet Täydennä lokerot selittämällä jokaisen ulottuvuuden muutamalla sanalla. affektiivinen ulottuvuus kognitiivinen ulottuvuus konatiivinen ulottuvuus eettinen ja sosiaalinen ulottuvuus yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ulottuvuus 13

14 Monistepohja 1: Maailmankartta 14

15 2. Lähi-idässä syntyneet uskonnot Lähi-idän muinainen kulttuuriympäristö Tavoite: Opiskelija perehtyy Lähi-idän uskontojen taustalla vaikuttaviin kulttuureihin. ORIENTOINTI Pohdintatehtävä / opetuskeskustelu Opettaja selvittää opiskelijoille, että kyseessä oleva kappale käsittelee muinaista Israelia ympäröineitä Lähi-idän kulttuureja, jotka ovat vaikuttaneet muun muassa Raamattuun. Tällaista kulttuurien muotoutumisprosessia on hyvä pohtia hieman syvemmin. Mietitään yhdessä, millaisia vieraita kulttuurivaikutteita suomalainen kulttuuri, esimerkiksi suomen kieli, sisältää. Miten kulttuurissamme näkyy naapurikansojen vaikutus? Analysointitehtävä Opiskelijat lukevat oppikirjan sivulla 26 olevan tekstin Osiris-myytistä ja miettivät sen loppuun kirjattua kysymystä Mitä tuttuja piirteitä löydät Osiris-myytistä? He pohtivat, miten myytti voisi muistuttaa Raamatun kertomuksia tai sen maailmankuvaa? Mitä yhtäläisyydet kertovat Lähi-idän kulttuurialueiden kulttuurien keskinäisistä vaikutussuhteista? (On hauska detalji, että Osiris on myös erityisesti skeittaajille suunnattu tuotemerkki, eli nuorille jo ehkä nimenä tuttu, mutta alkuperältään vieras käsite. Mistä johtuu, että monet tuotemerkit ovat saaneet nimensä uskonnollisesta kielestä tai erilaisista myyteistä: David, Salomon, Gsus tai vaikkapa Molok-roskikset. Keksittekö lisää? Kulttuurisia vaikutteita nämäkin!) PROSESSOINTI Arviointitehtävä Opiskelijat tarkastelevat Indiana Jones -henkisesti faarao Merenptahin steelan sisältämää viestiä (Kalvopohja 1) noin vuodelta 1207 ekr. Heidän tehtävänään on pohtia, mitä tämä löytö kertoo ja miksi sitä voi pitää arkeologisesti merkittävänä. 15

16 Taustatietoa: Kyseinen steela on ensimmäinen Raamatun ulkopuolinen lähde, jossa mainitaan nimi Israel. Sen mukaan tuolloin maassa on ollut väkeä, josta on käytetty nimeä Israel. Kivilaatta löydettiin vuonna 1896 Thebasta, ja sitä säilytetään Kairon museossa. Farao Merenptah oli Ramses II:n poika, joka oli Egyptin hallitsijana vuosina Viidentenä hallitusvuotenaan hän teki sotaretken pohjoiseen, ja tämän matkan raportissa on kyseinen Israeliin liittyvä kohta. Tekstin ilmaisut hävitetty, tuhottu ja tehty autioksi ovat tyypillistä tuon ajan valloittajien liioittelevaa tekstiä. Tutkijat ovat pohtineet steelan nimiluettelon sisältämää tietoa. Askelon, Geser ja Jenoam on ilmaistu siten, että ne kuvaavat kaupunkien nimiä. Sana Israel näyttää viittaavan heimoon tai kansaan. Merenptahin kiven viesti on tavattoman tärkeä, koska sitä seuraavat Raamatun ulkopuoliset maininnat Israelista löytyvät vasta vuosisatojen päästä. Egyptiläisissä lähteissä tämä on paitsi ensimmäinen myös ainoa maininta Israelista. Lähde: Eero Junkkaala & Mikko Louhivuori, Raamatun maa. Otava Analysointitehtävä Opiskelijat lukevat katkelman Gilgamesh-eepoksesta (Monistepohja 1) ja pohtivat kohdan sisältämiä inhimillisiä perustuntoja ja kysymyksiä. KOONTI Ristikko Opiskelijat kertaavat kappaleen keskeiset käsitteet ristikon avulla. (Monistepohja 2) Muistiinpanot Kappaleen pääsisältö voidaan koota muistiinpanoiksi opettajan johdolla. (Kalvopohja 2) MATERIAALIT Kalvopohjat: 1. Faarao Merenptahin steela 2. Muistiinpanot luvun keskeisistä asioista Monistepohjat: 1. Gilgamesh-eepoksen katkelma 2. Ristikko 16

17 Kalvopohja 1: Faarao Merenptahin steela n. vuodelta 1207 ekr. Kaanaan on perusteellisesti hävitetty, Askelon on luovuttanut pois vangit, Geserin asukkaat on siirretty pois, Jenoam on hävitetty, Israel on tehty autioksi, sen jälkeläiset on tuhottu, Syyria on menettänyt miehensä. Kaikki kansat on yhdistetty rauhan sitein. Kaikki ihmiset ovat tulleet alamaisiksi Egyptin kuninkaalle Merenptahille. 17

18 Kalvopohja 2 Keskeistä kappaleessa Lähi-idän muinainen kulttuuriympäristö: Hedelmällisen puolikuun alueen muinaiskulttuurit ovat vaikuttaneet vahvasti juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin. Muinaisegyptiläisten dualistisen maailmankuvan taustalla on elämä kuivan autiomaan ja hedelmällisen Niilin laakson rajalla, jossa elämä ja kuolema, hyvä ja paha kohtasivat konkreettisella tavalla. Muinaisegyptiläiseen uskontoon kuului usko kuolemanjälkeiseen elämään ja moniin satoihin jumaluuksiin. Mesopotamian alueen kulttuureilla tarkoitetaan tavallisimmin Sumerilaista, Babylonialaista ja Assyrialaista kulttuuria. Näissä kulttuureissa kuninkaalla oli uskonnollisesti merkittävä asema ylipappina ja jopa jumalana. Myös astrologialla oli keskeinen asema alueen uskonnollisuudessa. Egyptin ja Mesopotamian alueen muinaisuskonnoista voidaan löytää yhtäläisyyksiä juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin monoteismin sekä jopa kristinuskon kolminaisuusopin kanssa. Erityisesti Mesopotamialaisista myyteistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä mm. Vanhan testamentin alku- ja patriarkkakertomusten kanssa. 18

19 Monistepohja 1: GILGAMESH Kymmenes taulu 59. Gilgamesh lausui Utnapishtimille: Kuinka eivät poskeni olisi kuopalla, kasvoni kalvaat, mieleni synkkä ja muotoni musta? 60. Kuinka ei murhe kalvaisi sisintäni, kuinka en näyttäisi kaukaisten polkujen vaeltajalta? Kuinka eivät viima ja paahde olisi polttaneet kasvojani? Kuinka ei olisi ylläni leijonan talja? 61. Toverini, vapaana laukkaava villiaasi, vuorten aasi, tasangon pantteri, Enkidu, toverini, vapaana laukkaava villiaasi, vuorten aasi, tasangon pantteri; 62. yhdessä me kapusimme vuorten laelle, tapoimme yhdessä Taivaan Sonnin, voitimme Seetrimetsässä Humbaban, surmasimme solassa leijonalauman; 63. toverini, jota rakastin kovin, joka kulki kanssani vaivojen halki, Enkidu, jota rakastin kovin, joka kulki kanssani vaivojen halki; 64. Ihmisen kohtalo tavoitti hänet. Kuusi päivää ja seitsemän yötä minä itkin häntä, en antanut haudata häntä ennen kuin hänen nenästään putosi mato. 65. Minä pelästyin kuolemaa ja juoksin tasangolla; toverini kohtalo painoi minua ja minä juoksin kauas tasangolle, Enkidun kohtalo painoi minua, kauas tasangolle juoksin pois. 66. Kuinka voisin vaieta, kuinka rauhoittua? Toverini, jota rakastin, on muuttunut saveksi! Enkidu, jota rakastin, on muuttunut saveksi! Enkö minäkin hänen laillaan mene vuoteeseeni nousematta enää koskaan, enää milloinkaan! 79. Kun jumalat loivat ihmiskunnan, he säätivät kuoleman ihmisen kohtaloksi. Olet unta vailla; mitä se sinua auttaa? Voimasi valuvat valvoessa, täytät murheella lihaksesi, 80. tuot vain lähemmäksi kuoleman päivän. Ihminen on kuin ruovikon ruoko; niin hänen nimensä katkeaa kohta. Komea nuorukainen, kaunis neito, kumpikin lankeaa kuoleman kynsiin. 81. Ei kukaan voi kuolemaa nähdä, ei nähdä kuoleman kasvoja, ei kuulla kuoleman ääntä raivoisa kuolema ihmiset kaataa! 82. Me rakennamme talon ja teemme pesän, veljet jakavat perintönsä, toisinaan viha vallitsee maassa. 83. Joki nousee ja nostaa tulvan, korento ajaa virran myötä kääntäen kasvonsa auringon puoleen ja äkkiä ei ole enää mitään. 84. Anunnakit, suuret jumalat, kokoontuivat, Mammitu, kohtaloiden säätäjä, päätti heidän kanssaan. Kuoleman ja elämän he asettivat, mutteivät kertoneet kuoleman päivää. Lähde: Gilgamesh. Kertomus ikuisen elämän etsimisestä. suom. Jaakko Hämeen-Anttila. Basam Books Tehtävä: Uragin sumerilaisesta kuninkaasta Gilgameshista kertova eepos on kirjoitettu noin 2000 vuotta ekr. Vertaa Gilgameshin murheita meidän aikamme ihmisten huoliin. Etsi myös Raamatusta tai Koraanista vastaavia kysymykseasetteluja ja tunteenilmauksia. Mieti myös, miten Lähi-idän kulttuuripiirin uskontojen käsitys ihmisen kohtalosta poikkeaa vaikkapa Intian uskontojen käsityksistä? 19

20 Monistepohja 2: RISTIKKO roomalainen historioitsija, joka luonnehti Egyptiä suuren virran lahjaksi 2. suuri joki, joka halkoo autiomaita Lähiidässä 3. hedelmällisen Niilin rantojen ja kuivan autiomaan vastakkaisuudesta syntynyt maailmankuva, jossa maailma jakautuu hyvään ja pahaan 4. puutarha aikojen alussa 5. merkitsi egyptiläisille uuden luomisen ihmettä, maailman uudelleen syntyä 6. muinaisen Babylonian kuningas, joka on kuuluisa laistaan 7. assyrialaisen Ashur-jumaluuden eri olomuotojen ja voimien kuva 8. sumerilainen eepos n. vuodelta 2000 ekr. 9. auttoivat hallitsijoita tekemään ratkaisuja Assyrian hovissa 10. assyrialainen sodan ja rakkauden jumala 11. Tämä myyttinen luonnonilmiö löytyy assyrialaisista luomiskertomuksesta, Gilgamesista ja Vanhasta testamentista. 12. Israelin kansan pako Egyptistä 13. kuuluisa assyrialainen kuningas n luvulta ekr. 14. rakennus, joka kertoo egyptiläisten uskosta kuoleman jälkeiseen elämään 15. babylonialainen pääjumala, joka voittaa taistelun alkuveden demoneja vastaan 16. oli Egyptissä nälänhätää paossa olevia veljiään vastassa 17. kuningas Gilgamesin pyrkimys 18. Horuksen synnyttäjä 19. Mesopotamia eli 20. kaiken yläpuolella oleva assyrialainen jumala 21. ruumis, joka on valmistettu matkalle kuolleitten valtakuntaan 20

21 Monistepohja 2: 1. H E R O D O T O S 2. E U F R A T 3. D U A L I S M I 4. E E D E N 5. T U L V A 6. H A M M M U R A B I 7. E L Ä M Ä N P U U 8. G I L G A M E S 9. A S T R O L O G I T 10. I S H T A R 11. V E D E N P A I S U M U S 12. E X O D U S 13. N E B U K A D N E S S A R 14. P Y R A M I D I 15. M A R D U K 16. J O O S E F 17. K U O L E M A T T O M U U S 18. I S I S 19. K A K S O I S V I R R A N M A A 20. A S H U R 21. M U U M I O 21

22 Juutalaisuus pienin maailmanuskonto Tavoite: Opiskelija perehtyy juutalaisten historiaan ja omaksuu juutalaisuuden keskeiset käsitteet, sekä ymmärtää juutalaisuuden vaikuttaneen muihin Lähi-idässä syntyneisiin uskontoihin. ORIENTOINTI Israel lehtiartikkeleissa Opiskelijoille voidaan antaa ennen aiheen käsittelyn aloittamista tehtäväksi poimia sanomalehdistä Israeliin liittyviä lehtiartikkeleja. Niiden pohjalta voidaan kirjoittaa tunnilla ajatuksia Israelin tilanteesta ja sen taustoista. Toinen vaihtoehto on koota ryhmittäin samantapaiset artikkelit ja käsitellä niitä suullisesti. Apuna voidaan käyttää oppikirjan karttoja sivulta 32. Liiton käsitteen pohdintaa Juutalaisuuden opin käsittely voidaan aloittaa pohtimalla liiton käsitettä ja sen merkitystä. Esimerkkinä voidaan käyttää käsitteitä avioliitto tai avoliitto. Yhdessä on hyvä pohtia, mitä etuja liittoutumisesta seuraa. Mitä liiton merkki tarkoittaa? Tekstianalyysi Opiskelijoille annetaan tehtäväksi lukea Seela ja tähti -teoksen katkelma sekä katkelma juutalaislasten oppikirjasta. (Monistepohja 1) PROSESSOINTI Juutalaisten juhlat Juutalaisia juhlia tarkasteltaessa niitä kannattaa verrata kristillisiin kirkkopyhiin. Opiskelijoille voi antaa tehtäväksi lukea oppikirjasta sapatista ja muista juutalaisista juhlista ja tehdä vihkoon vertailu. Juhlavuodet kannattaa koota ympyrän muotoon ja tarkastella niitä rinnakkain. Kirjoitus- ja pohtimistehtävä Juutalaisten historia on täynnä kokemuksia jumalallisesta johdatuksesta. Toisaalta he ovat myös uskonto ja etninen ryhmä, joka on kautta aikojen saanut kärsiä ennakkoluuloista kumpuavasta aggressiosta ja väkivaltaisesta vihasta. Antisemitismi, eli juutalaisvastaisuus, on ilmiö, joka elää edelleenkin. Tarkastele eräältä Internetin keskustelupalstalta löytynyttä rasistista ja juutalaisvastaista kannanottoa ja mieti, mitä tahtoisit vastata sen kirjoittajalle. (Monistepohja 2) 22

23 KOONTI Kertausristikko Lopuksi opittuja asioita voidaan soveltaa ristikon avulla. (Monistepohja 3, Kalvopohja 1) Israelin vaiheiden koonti Kootaan Israelin valtioon liittyvät vaiheet kalvolta opettajan johdolla. Ohessa on opettajalle taustamateriaalia kalvoa varten; opettaja voi poimia ne asiat, joita halua opetuksessaan painottaa. (Taustamateriaali 1) Avainsanat Kappaleen keskeiset asiat voidaan palauttaa mieleen keskeisten avainsanojen avulla. (Kalvopohja 2) MATERIAALIT Kalvopohjat: 1. Avainsanat Monistepohjat: 1. Seela ja tähti -kirjan katkelma 2. Kirjoitus- ja pohtimistehtävä 3. Kertausristikko Taustamateriaalit: 1. Kohti itsenäistä Israelia 23

24 Kalvopohja 1: Avainsanat: LIITTO VALITTU KANSA TOORA KYMMENEN KÄSKYÄ MONOTEISMI SAPATTI YMPÄRILEIKKAUS JERUSALEMIN TEMPPELI DIASPORA SYNYGOGA VAINOT ISRAELIN VALTIO 24

25 Monistepohja 1: Kaikki alkaa ymmärryksestä, pikkuhiljaa. Mies kantaa mukanaan tuskan ja kärsimyksen, ei-ymmärtämisen historiaa, juutalaisten holocaust-aikaa. Sisimmässään hän on keskeltä katua yllätetty lippalakkipäinen poika, joka nostaa kätensä ylös, katsoo alaviistoon tai suoraan eteensä, sinne, minne kämmenet osoittavat. Lieneekö ollut sama poika, joka laulussa yrittää kaupata tupakoita: nälkä on ja kenkä hiertää oi herra osta, osta tupakoita, ne kuivia on nyt ei kastuneita Hän muistaa yön, jonka hänen isänsä valvoi, sillä suomenjuutalaisiakin varten tehtiin suunnitelma. Helsingin rannikolla odotti laiva, jolla olisi yritetty pakoon, mikäli Himmlerin määräys olisi pantu toteen. Perheen nimi kirjoitettiin listoille: Salutskij. Hän sanoo: - Ulkopuolisten on vaikea ymmärtää sitä ydintä, mitä on olla juutalainen. Läpi elämänsä samaistuu hän tuhoutuneisiin, keskitysleireillä ja pakkosiirroissa ihmisarvonsa menettäneisiin uhreihin. Elis ei pääse eikä haluakaan karkuun totaalisen tuhon muistoa. Se velvoittaa häntä toimimaan, laulamaan gettolauluja ja rukoilemaan synagogassa ja kotona rukousliinan sisällä. Joka aamu. Juutalaislasten oppikirjasta: Jos nimesi on Cohen, Kahn, Cahan tai Katz, ovat esi-isäsi todennäköisesti olleet Pyhän temppelin pappeja Jerusalemissa 2000 vuotta sitten. Jos nimesi on Levy, Levine, LaVine tai Segal, ovat esi-isäsi saattaneet laulaa lauluja Jumalalle temppelipalvelusten aikaan. Suurin osa esivanhemmistamme on kuitenkin ollut tavallisia ihmisiä, joita kutsuttiin israelilaisiksi ja jotka kokoontuivat pyhäpäisinä temppeliin rukoilemaan ja antamaan lahjoja Jumalalle. Lähde: Chaya M. Burstein 1993, The Jewish Kids Catalog, The Jewiah Publication Society. S. 12 Tehtävät: Millaisia ajatuksia tekstit herättävät? Millainen tekstien tunnelma on? Mitä on olla juutalainen? Mitä tekstit kertovat juutalaisesta identiteetistä? Voiko menneisyyden jättää taakseen vai seuraako se aina mukana? Lähde: Heli Hulmi, Seela ja tähti,

26 Monistepohja 2: Juutalaisten historia on täynnä kokemuksia jumalallisesta johdatuksesta. Toisaalta he ovat myös uskonto ja etninen ryhmä, joka on kautta aikojen saanut kärsiä ennakkoluuloista kumpuavasta aggressiosta ja väkivaltaisesta vihasta. Antisemitismi, eli juutalaisvastaisuus, on ilmiö, joka elää edelleenkin. Tarkastele eräältä Internetin keskustelupalstalta löytynyttä rasistista ja juutalaisvastaista kannanottoa ja mieti, mitä tahtoisit vastata sen kirjoittajalle. Hello Shitbird, First let me introduce myself, I am the messenger of Adolf Hitler and the people. I run a local nazi party in my home town of approximately 50 members. Thanks tous there aren t any jews or nigger in our town. Now with my message. What the fuck your doing. NAZIS ARE KICK ASS! You are probably some stupid nigger! White people will rule the earth, we are the superior race. It is good that we kill the niggers, jews, nonprotestants, fuckin gays etc. They are the fuckin scum of the earth. We will rise up in another war to finish the job our grandfathers started and we will finally cleanse the world of the fuckin oddites. We ll burn their asses in our camps, and we ll be around for people like u too. White supremacy is the way. And so is socialism then we can finally silence fuckers like you. The Nazi party is coming again. FUCK YOU AND THE JEWS! HEIL HITLER! Love, Rich Löydetty eräältä Internetin keskustelupalstalta, joka kantoi nimeä Hate Mail. 26

27 Monistepohja 3: Ristikko Vihjeet: 1. juutalaisuuden keskuspaikka 2. Juutalaisten pyhä kirja on heprealainen 3. yhteisomistuksessa oleva tila 4. Käskyn tytär juhla 12-vuotiaille tytöille perustettu juutalaisvaltio 6. Toora eli 7. juutalaisten pyhä kokoontumispaikka 8. yhteys Jahven ja juutalaisen kansan välillä 9. liike, joka ajaa juutalaisvaltion perustamista 10. Tooraa täydentävä teos 11. suuri sovituspäivä 12. nimitys ateriasta, joka aloittaa pääsiäisen 27

28 Monistepohja 3: 1. J E R U S A L E M 2. R A A M A T T U 3. K I B B U T S I 4. B A T M I T Z V A 5. I S R A E L 6. L A K I 7. S Y N A G O G A 8. L I I T T O 9. S I O N I S M I 10. T A L M U D 11. J O M K I P P U R 12. S E D E R 28

29 Taustamateriaali 1: Kohti itsenäistä Israelia Ensimmäinen aliya (muuttoliike Jerusalemiin), enimmäkseen Venäjältä 1897 Ensimmäinen siionistikongressi Baselissa Toinen aliya, pääasiassa Puolasta ja Venäjältä, josta saapuivat mm. Venäjän epäonnistuneeseen vallankumoukseen pettyneet. Monet olivat kiihkeitä siionisteja ja sosialisteja joukossa monia maan tulevista ideologeista ja johtajista, mm. David Ben-Gurion (juutalaisvaltion ensimmäinen pääministeri) 1909 Ensimmäinen kibbutsi Degania perustetaan Kinneretin rannalle. Ensimmäinen juutalainen moderni kaupunki Tel Aviv perustetaan Hadassah, naisten siionistinen organisaatio perustetaan New Yorkissa; ottaa huolekseen mm. terveyspalveluiden organisoimisen Palestiinassa Balfourin julistus Palestiina Britannian mandaattina Kolmas aliya, enimmäkseen Venäjältä 1920 Haganah, juutalaisten armeija perustetaan Neljäs aliya, enimmäkseen Puolasta 1925 Jerusalemin heprealainen yliopisto avataan Scopus-vuorella Viides aliya, enimmäkseen Saksasta 1939 Haganan alaosasto Aliya Bet perustetaan organisoimaan laitonta maahanmuuttoa Palestiinaan Juutalaisten maahanmuuttoa aletaan rajoittaa toinen maailmansota; juutalaisvainot Aliya Bet organisoi 65 kuljetusta, joiden mukana saapuu juutalaista Euroopan ja Pohjois-Afrikan satamista Palestiinaan Exodus-laiva, jossa matkustajaa, lähtee Ranskasta kohti Palestiinaa. Pitkällisten yhteenottojen jälkeen laiva palautetaan Haifan liepeiltä Saksaan. Tiedostusvälineet seuraavat tilanteen kehittymistä intensiivisesti; britit muuttavat politiikkaansa. Laittomat Palestiinaa pyrkivät siirtolaiset viedään Kyprokselle leireille; heitä ei enää palauteta Eurooppaan brittiläisen mandaatin aika päättyy14. 5., Israelin valtio julistetaan itsenäiseksi viisi arabimaata hyökkää Israeliin15. 5.; itsenäisyyssota alkaa heinäkuussa sota päättyy; Jerusalem on jakaantunut Jordanian ja Israelin alueiksi voimakas maahanmuutto Euroopasta ja arabimaista käynnistyy Suezin kriisi 1967 Kuuden päivän sota; Jerusalem jälleen kokonaan Israelin alueella Yom Kippur -sota 1979 Israelin ja Egyptin rauhansopimus 1982 Israel vetäytyy Siinailta operaatio Moses: muodostetaan ilmasilta Etiopian juutalaisten muuttamiseksi Israeliin intifada alkaa Neuvostoliiton juutalaisten laajamittainen maahanmuutto alkaa Irak iskee Israeliin Scud-ohjuksilla (Persianlahden sota); operaatio Salomon, ilmasilta Etiopian juutalaisille käynnistetään Israelin ja Jordanian rauhansopimus; palestiinalaisille itsehallinto Gazassa ja Jerikossa. Rabin, Peres ja Arafat saavat Nobelin rauhanpalkinnon Palestiinalaisten laajennettu itsehallinto Gazassa ja Länsirannalla 2004 Jasser Arafat kuolee. 29

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16 Islamin perusteet ja islamilainen arki Luennoitsijasta Veijo Fiskaali Valtiotieteiden maisteri Käytännöllinen filosofia (tunnef.) Filosofian maisteri Uskontotiede (islamin synty) Uskonnondidaktiikan tohtoriopiskelija

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun Uskontojen maailmassa Pelikortit ala- ja yläkouluun JOHDANTO Monikulttuuristuminen on nostanut esille tarpeen uudenlaiseen, käytännönläheiseen uskontodialogiseen keskusteluun ja oman taustansa tuntemiseen.

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16 Islamin peruspilarit Viisi asiaa, joita muslimit tekevät Peruspilarit Uskontunnustus (Shahada) Rukous (Salat) Almut (Zakat) Paasto (Sawm) Pyhiinvaellus (Hajj) Peruspilarit Tapa selittää islamia: mitä muslimit

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Juutalaispoika lukemassa pyhää kirjaa: https://peda.net/oppimateriaalit/eoppi/verkkokauppa/e7lum/8-juutalaisuus

Juutalaispoika lukemassa pyhää kirjaa: https://peda.net/oppimateriaalit/eoppi/verkkokauppa/e7lum/8-juutalaisuus Juutalaisuus NV Juutalaisuus on Lähi-idässä 1200-luvulla ekr. syntynyt uskonto, jolla on noin 15 miljoonaa kannattajaa. Viisi miljoonaa heistä asuu Israelissa. Juutalaisuudella ei ole varsinaisesti perustajaa.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Ortodoksinen uskonto HUOM!! Vantaan eri koulujen käytäntö koulujen/ alueiden opetussuunnitelmia laadittaessa on riemunkirjavaa Joillakin kouluilla opetussuunnitelmaa laadittaessa ja kirjoitettaessa toistetaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma 1 Lanula 14.6.2007 Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma Islamin opetuksessa keskeistä on tutustuttaa oppilas monipuolisesti islamin uskontoon ja vahvistaa hänen islamilaista identiteettiään.

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla.

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. Maailmanuskonnot Itsenäinen tehtävä Ohjeet: - Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. - Selvitä kirjallisuuden,

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA 2005 2006 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA Perusopinnot Ust111 Uskontotieteen perusteet: Elisa

Lisätiedot

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2 ORTODOKSINEN USKONTO 176 LUOKAT 1-2 : oppilaan ortodoksinen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen; ortodoksiseen kirkkovuoteen, sakramentteihin, kristillisiin peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty Islam TT Islamin levinneisyys Islamin usko lähti alun perin leviämään Arabian niemimaalta, kun profeetta Muhammed perusti uskonnon.islamin usko on levinnyt Aasian eteläosiin Indonesiaan ja Malesiaan. Islamin

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT Profetia: jumalallisiksi uskottujen viestien välittämistä ihmisille Kommunikaatioprosessi: lähettäjä (jumala tai jumalien kokous) viesti välittäjä (profeetta) vastaanottaja

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

JOHDANTO USKONTOON SUURET MAAILMANUSKONNOT HINDULAISUUS USKONTO ILMIÖNÄ

JOHDANTO USKONTOON SUURET MAAILMANUSKONNOT HINDULAISUUS USKONTO ILMIÖNÄ JOHDANTO USKONTOON USKONTO ILMIÖNÄ Koska uskontoa on vaikea määritellä, tyydytään usein siihen, että mainitaan uskonnon kolme keskeisintä piirrettä: 1. Uskontoon liittyy käsitys yliluonnollisesta. 2. Uskontoon

Lisätiedot

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos

Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos Uskontotiede Kuolema oman elämän keskellä ja omien arvojen mukaisesti Ars moriendi; kuolemisen taito? Monikulttuurisuuden haasteet: islam ja buddhalaisuus

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5 miljardia

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Protestanttisten yhteisöjen yhteisiä piirteitä LL

Protestanttisten yhteisöjen yhteisiä piirteitä LL Protestanttisten yhteisöjen yhteisiä piirteitä LL Protestanttisten kirkkojen tekemät yhteisöt muodostavat monimuotoisen ryhmän. Niillä on eri korostuksia, ja ne jakaantuvat edelleen useimpiin pienempiin

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat 12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat luterilaisuus: Augsburgin tunnustus Puolustus Yksimielisyyden ohje muut tunnustuskirjat katolisuus: Trenton kirkolliskokous reformoidut kirkot: paikalliset tunnustukset

Lisätiedot

Aabrahamin isä Terah lähti ja myös halusi Kanaanin maahan. 1: Moos. 11: 31-32:

Aabrahamin isä Terah lähti ja myös halusi Kanaanin maahan. 1: Moos. 11: 31-32: Lech Lecha 1. Moos. 12: 1-17: 27 Lech Lecha viikon Tooran jakso kertoo Aabrahamin elämästä. Aabraham kuulee elävän Jumalan äänen. Jumalan ääni käski Aabrahamin lähteä Harranin kaupungista Kanaanin maahan.

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto 1 7.10. Uskonto 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa. Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä

Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa. Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä RAAMATTU kaksi osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä Raamattu

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Oppitunti 16 Teema USKONNON LUONNE JA TARKOITUS (osa 3) Ikäryhmä 9-10 -vuotiaat

Oppitunti 16 Teema USKONNON LUONNE JA TARKOITUS (osa 3) Ikäryhmä 9-10 -vuotiaat Oppitunti 16 Teema USKONNON LUONNE JA TARKOITUS (osa 3) Ikäryhmä 9-10 -vuotiaat Tavoitteet: 1. Kyetä esittämään selkeästi uskonnon rooli ja tarkoitus. 2. Kyetä opettamaan tämä tieto selvällä, ystävällisellä

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Lanula 14.6.2007. Roomalaiskatolinen uskonto

Lanula 14.6.2007. Roomalaiskatolinen uskonto 1 Lanula 14.6.2007 Roomalaiskatolinen uskonto Katolisen uskonnon lähtökohta on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Opetuksessa pyritään siihen,

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 13.4.6 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kansainvälisen Emmauksen maailmankokous Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa 8-13.10.2007 Yhdessä erilaisina taistelussa ihmisoikeuksien puolesta

Kansainvälisen Emmauksen maailmankokous Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa 8-13.10.2007 Yhdessä erilaisina taistelussa ihmisoikeuksien puolesta 1 17.10.2007 Helka Ahava Kansainvälisen Emmauksen maailmankokous Bosnia-Hertsegovinan Sarajevossa 8-13.10.2007 Yhdessä erilaisina taistelussa ihmisoikeuksien puolesta Kokouksessa oli noin 345 osanottajaa

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot