Pilvipalvelut Lainsäädäntö ja sopimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilvipalvelut Lainsäädäntö ja sopimukset"

Transkriptio

1 Pilvipalvelut Lainsäädäntö ja sopimukset Tomi Järvinen Aalto yliopiston IT Lähteinä käytetty: Erkko Korhonen, SFS ry esitys Arto Linnervuo ja Eija Warma, IDC s Security Conference

2 PILVIPALVELUT YLEISTÄ Pilvipalvelut ovat paikasta riippumattomia verkon kautta käytettäviä palveluja, joissa organisaation tai yksityisen henkilön tarvitsemat sovellukset sijaitsevat pilvessä eli esim. palveluntarjoajan palvelimilla. Yliopiston käytössä tärkeimmät pilvipalveluiden ominaisuudet ovat dynaamisuus, nopea resurssien allokointi ja kustannusten muodostuminen todellisen käytön mukaan. Tyypillisimpiä palveluita ovat vuokratut ohjelmistot, ohjelmistoihin kuuluvat sovelluspalvelut ja alustat sekä dynaamiset palvelininstanssit. Yksityishenkilöille tyypillisimpiä pilvipalveluita ovat sosiaalisen median palvelut kuten Facebook, Twitter tai Gmail. 2

3 PILVIPALVELUT MIKÄ PILVI? "Pilvipalvelu" terminä on käsite tai kielikuva, jolla tarkoitetaan verkon kautta käytettäviä palveluita. Toimintamalli, jolla yhdistetään uusia ja vanhoja palveluita Yliopiston kannalta palveluiden ominaisuuksista ja myyntitavoista aiheutuu uusia haasteita liittyen lainsäädäntöön ja sopimuksiin. Tyypillinen pilvipalvelu on: dynaaminen (hinnoittelu sekä tekninen) käyttö paikasta riippumatonta palvelulähtöinen toimintamalli maantieteellisesti hajautettu Accenture: Pilvipalvelut ovat palveluntarjoajan IT-resurssien, kuten ohjelmistojen, laitteistojen tai palveluiden dynaamista tarjoamista asiakkaiden käyttöön verkon välityksellä. Ubuntusta tunnettu Simon Wardley löysi 67 erilaista määritelmää pilvipalveluille. 3

4 PILVIPALVELUIDEN HAASTEET Pilvipalveluiden merkittävimmät haasteet asiakkaalle suuret tekniset riskit tietoturvakysymykset toimittajien luotettavuus uusi teknologia Päätös pilvipalvelun käyttöönotosta Aalto-yliopistossa tulee perustua riskienhallintaprosessiin ja periaatteisiin, jotka pohjautuvat tiedon luokitteluun luottamuksellisuuden ja eheyden sekä viranomaisvaatimusten perusteella PowerPointin aihe, lainsäädäntö ja sopimukset 4

5 LAINSÄÄDÄNTÖ Pilvipalveluiden käyttöön liittyvät haasteet juridisesta näkökulmasta 1. ei ole ennakkotapauksia 2. muutoksia lainsäädäntöön on vasta valmisteilla 3. nykyinen lainsäädäntö on vaikeasti sovellettavissa pilvipalveluihin: tietosuoja: henkilötietojen käsittelyä ja siirtoa koskevat kysymykset, palvelun tietoturva sopimusoikeudelliset vastuu- ja muut kysymykset kirjanpito-/vero-oikeudelliset kysymykset open source asiat immateriaalioikeuksien loukkaustilanteet liikesalaisuuksien suoja ja toimittajan oikeus hyödyntää palvelun dataa 5

6 LAINSÄÄDÄNTÖ Soveltuva tietosuojalainsäädäntö Henkilötietolaki (523/1999) soveltuu, kun: rekisterinpitäjän toimipaikka on Suomen alueella tai muutoin Suomen oikeudenkäytön piirissä jos sama rekisterinpitäjä on sijoittautunut myös muun EU/ETA:n jäsenvaltion kuin Suomen alueelle, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kussakin toimipaikassa noudatetaan sovellettavan kansallisen oikeuden mukaisia velvoitteita toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta rekisterinpitäjällä ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella, mutta rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyssä Suomessa sijaitsevia laitteita muuhunkin tarkoitukseen kuin vain tietojen siirtoon tämän alueen kautta. Rekisterinpitäjän on tällöin nimettävä Suomessa oleva edustaja. sovellettuna pilvipalveluihin: Suomalaiseen rekisterinpitäjään sovelletaan Suomen tietosuojalainsäädäntöä huolimatta käsittelijän (=palveluntarjoajan) kotipaikasta käytettäessä Suomen alueella sijaitsevaa tietokeskusta (käsittelijää) -> Suomen tietosuojalainsäädäntö soveltuu myös käsittelijään käytettäessä EU/ETA:n alueella sijaitsevaa tietokeskusta (käsittelijää) -> kyseisen jäsenvaltion tietosuojalainsäädäntö soveltuu 6

7 LAINSÄÄDÄNTÖ Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009): palvelun käyttäjän on voitava luottaa siihen, että palveluntarjoaja on palveluansa rakentaessaan ottanut huomioon tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimukset palveluntarjoajan on puolestaan voitava luottaa siihen, että etäyhteyden päässä oleva palvelunkäyttäjä on se, joka väittää olevansa 7

8 LAINSÄÄDÄNTÖ Sovellettava laki mikäli sopimuksessa ei ole määritelty sovellettavaa lakia pätee usein Rooma 1 asetus (EY) No 593/2008 palvelun suorittamista koskevaan sopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa palvelunsuorittajan asuinpaikka on (4 (1) (b) artikla) sopimus laitteiston tai ohjelmiston online-käytöstä jos sopimus ei kuulu 1 kohdan piiriin tai jos sopimuksen osiot kuuluisivat useamman kuin yhden 1 kohdan a h alakohdan piiriin, sopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa on sen osapuolen asuinpaikka, joka vastaa sopimuksen luonteenomaisesta suorituksesta (4 (2) artikla) palveluntarjoajan valtion lakia sovelletaan 8

9 REKISTERINPITÄJÄ Keitä ovat Rekisterinpitäjä tai Henkilötietojen käsittelijä Lainsäädäntö tekee perustavanlaatuisen erottelun: rekisterinpitäjä: osapuoli, joka määrittelee materiaalin käsittelyn tarkoituksen ja keinot henkilötietojen käsittelijä, ainoastaan sopimukseen perustuva vastuu palveluntarjoaja Erottelu on tärkeä pilvipalvelun vastuunjaon kannalta! Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjä on vastuussa, mutta voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn, jolloin kolmas osapuoli käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. rekisterinpitäjän tulee turvata rekisteröityjen oikeudet sopimusteitse rekisterinpitäjällä on ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisesta Tietosuojavaltuutetulle. (toimintailmoitus) 9

10 TIETOSUOJA Merkittävät tietosuojariskit molemmat, asiakas ja erityisesti palveluntarjoaja, määrittelevät henkilötietojen käsittelyn perusteet lakisääteinen olettama on, että rekisterinpitäjä yksin vastaa henkilötietojen käsittelystä pilvipalveluiden tarkoituksena on vähentää suoraa kontrollia, kun taas lainsäädäntö edellyttää, että rekisterinpitäjä kontrolloi henkilötietojen käsittelyä tietojen siirtämiseen liittyvät kysymykset, rekisterinpitäjän tulee tietää, missä tiedot sijaitsevat. Henkilötietoja saa siirtää EU:n ulkopuolelle, mikäli riittävä tietosuojan taso pystytään takaamaan adequate level of protection (mm. Argentiina, Canada, Sveitsi, pian Israel) 10

11 MATERIAALIN SIIRTO Jos palvelussa siirretään materiaalia EU/ETA:n ulkopuolelle Periaate: Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan voidaan suorittaa ainoastaan, jos kyseisessä kolmannessa maassa taataan riittävä tietosuojan taso Näitä maita ei käytännössä ole montaa, mm. Kanada, Sveitsi (2001/497/EC) Poikkeukset: rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa siirtoon; siirto on tarpeen rekisteröidyn toimeksiannosta tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; siirto on tarpeen rekisterinpitäjän ja sivullisen välisen rekisteröidyn edun mukaisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöön panemiseksi; siirto on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi; Siirto on tarpeen tai lain vaatima tärkeän yleisen edun turvaamiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi; siirto tehdään rekisteristä, josta yleinen tai erityisin perustein tapahtuva tiedonsaanti on nimenomaisesti säädetty; rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta; siirto tapahtuu Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen 11

12 MATERIAALIN SIIRTO Jos palvelussa siirretään materiaalia EU/ETA:n ulkopuolelle käytä silti pilvipalveluntarjoajaa, jonka tietokeskus on sijoitettu EU/ETA:n alueelle, tai sopimuksessa pilvipalveluntarjoajan kanssa on käytettävä komission hyväksymiä mallilausekkeita tietojen edelleen luovutus ns. viimeinen käsittelymaa ratkaisee. suojamekanismeja: USA Safe Harbor sertifiointi, (lista Safe Harbor yrityksistä) komission mallisopimuslausekkeet muista myös alihankinta! 12

13 SOPIMUKSET Sopimuskysymykset sopimukset ovat yhtä tärkeitä kuin missä tahansa muussa IT-ratkaisussa ohjelmistolisenssi / ohjelmiston vuokraus ulkoistussopimus palvelusopimus yhdessä palvelutasosopimuksen (SLA) kanssa 13

14 SOPIMUSTEN LUOKITTELU Sopimusten oikeudellinen luokittelu. Pilvipalveluissa voidaan käyttää lukuisia eri sopimustyyppejä, sen takia niihin voidaan soveltaa useata eri pakottavaa lakia Vuokrasopimus soveltuu: ohjelmistojen online käyttö Saksan liittovaltion tuomioistuimessa käytetty nimitystä: application service providing (ASP) -> vuokrasopimus verkkosovellukset pilvipalveluna samaistettavissa ASP:iin laitteiston online-käyttö (esim. Palvelininstanssi) varastotilan online-käyttö (esim. tallennustilaa) 14

15 PALVELUSOPIMUS Palvelusopimus soveltuu, jos kyseessä : materiaalin arkistointipalvelu materiaalin varastointipalvelu sovelluksien hallintapalvelu tiedon varastointipalvelu tukipalvelu ylläpitopalvelut 15

16 SOPIMUKSET JATKOA Pohdittavaa useat pilvipalvelut tarjoavat matalan kynnyksen sisäänpääsyyn sekä helpottavat palvelun mitoittamismahdollisuuksia useimmat tarjolla olevat pilvipalvelusopimukset rajoittavat palveluntarjoajan vastuuta niin, ettei se ole missään suhteessa mahdolliseen riskiin pilvipalvelusopimukset vastaavat tyypillisesti ohjelmistolisenssejä, vaikka mahdolliset riskit ovatkin paljon suurempia 16

17 LOCK-IN? Vendor lock-in, toimittajariippuvuus myyjällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta tarjota tiedonsiirtopalvelua, jos halutaan vaikka siirtää palvelu -> Huomioitava sopimuksessa Yksipuoliset purkamismahdollisuudet pilvipalveluiden tarjoaja varaa usein yksipuolisen oikeuden palvelusopimuksen irtisanomiseen 17

18 SOPIMUKSIIN MUKAAN Sopimuksiin tulee sisällyttää tarkastus- / auditointioikeus* monet sopimukset säätävät tarkastuksesta, joka pitää sisällään fyysisen tarkastuksen miten säädöksiä sovelletaan kun pilvipalvelut maantieteellisesti hajautettuja? kirjanpitolaki ja aineiston säilyttäminen sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin mikäli oikeudenkäynti tapahtuu kotivaltion ulkopuolella voi oikeudenkäynti tulla kohtuuttoman kalliiksi huomioitava palveluntarjoajan mahdollinen konkurssi Pilvipalveluiden tarjoajien kanssa tulee sopimuksiin sisällyttää asioita, jotka eivät useinkaan sisälly standardisopimusehtoihin. Niin ikään on tärkeää motivoida sopimuskumppani täyttämään velvollisuutensa. *Tarkistetaan palvelun turvallisuus ja toiminta, usein ulkopuolinen puolueeton taho. 18

19 ASIAKAS VS TOIMITTAJA Toimittaja haluaa tarjota: yhtenäistetyt palvelut mahdollisimman pitkä sopimus dynaaminen nopea hinnantarkistus pakettiratkaisu ilman asiakaskohtaisia räätälöintejä ja SLA-tasoja Asiakas toivoo räätälöitävät, helposti muokattavat ratkaisut varmuus mutta joustavuus ja irtisanomismahdollisuus. Helppo palveluntarjoajan vaihto, jotta voidaan varmistaa hyvä palvelu. vakaa hinnoittelu, palvelutasosopimuksen (SLA) turvaama käyttö ja sovittu palvelutaso 19

20 HUOMIOI! Aallon sopimuksissa huomioitava tapauskohtaisesti roolit ja vastuut aina lakimieskonsultaatio selkeä palvelukuvaus (SLA) palvelutaso kirjallisesti ja tarkat sanktiot. rajapintojen määritelmät Materiaalin erottelu pilvessä muiden asiakkaiden materiaalista auditointi- ja tarkastusoikeus alueelliset rajoitukset vaatimusmäärittely, ydinkohdat esim. tiedon palauttaminen, omistajuus tietojen siirto/palautus vendor lock-in välttämiseksi neuvottele riittävä siirtymäaika sovellettavat lait ja lainkohdat hinnoittelu sopimustyyppi, varo takuuehtojen poikkeuksia, hinnan muutokset 20

21 SUMMA SUMMARUM MUISTA VIELÄ SLA ylläpitotaso auditointi, tarkistetaan palvelun turvallisuus ja toiminta. vastuu henkilötietojen käsittelystä on AINA rekisterinpitäjällä voidaanko soveltaa standardeja (turvallisuus-, laatu- tai teknisiä) kenellä pääsy/omistus -> huomioi myös alihankinta materiaalin maantieteellinen sijainti Force majeure määrittely palvelun lopetus- tai siirtomahdollisuus hinnantarkistus kesken sopimuskauden 21

22 PILVIPALVELUT Linkkejä Julkisuuslaki(JulkL, 621/1999) Henkilötietolaki (HetiL, 523/1999) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (SVTSL, 516/2004) Tekijänoikeuslaki (404/1961) (EY) No 593/2008 Sopimusvelvoitteisiin soveltuva asetus Henkilötietolain mukainen ilmoitusvelvollisuus EU:n päätös henkilötietojen siirto kolmansiin maihin, Asiaa tietosuojasta 1/2005 Luonnos valtion ICT-hankintojen tietoturvaohjeeksi U.S.-EU & U.S.-Swiss Safe Harbor Frameworks 22

23 PILVIPALVELUT Yhteystietoja IT-asiakkuuspäälliköt Hankinta https://inside.aalto.fi/display/talouspalvelut/hankintojen+ohjeistus Tietoturva IT https://servicedesk.aalto.fi Pilvipalveluiden Wiki-sivut 23

24 24 Kiitos!

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta

Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta Muistio Ida Staffans 4.7.2013 Tietosuoja ja pilvipalvelut henkilötietolain näkökulmasta Pilvipalvelun määritelmä Muistiossa tarkastetaan pilvipalveluita ja viranomaisten pilvipalveluiden käyttöä henkilötietolain

Lisätiedot

Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011. Asianajaja Pia Ek

Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011. Asianajaja Pia Ek Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011 Asianajaja Pia Ek Esityksen sisältö Pilvipalvelut Immateriaalioikeuksista lyhyesti Linkittäminen Sosiaalinen media Mitä pilvipalvelut

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin?

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Rauno Korhonen 21.5. klo 13.00 Oikeusinformatiikan professori Lapin yliopisto ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Älyliikenne ja tietosuoja seminaari Lapin yliopisto 22.5.2013 Järjestäjät:

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Ville-Matti Alanko 18.5.2014 2 Tiivistelmä Oulun Yliopiston opiskelijat

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisältö: 1. Tietosuojavaltuutetulle tehtävät ilmoitukset yleistä 3 2. Rekisteri-ilmoitus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

TIETOSUOJAJURIDIIKAN TO DO -LISTA. 20.5.2015 SMTS ry. Asianajaja, osakas Elina Koivumäki

TIETOSUOJAJURIDIIKAN TO DO -LISTA. 20.5.2015 SMTS ry. Asianajaja, osakas Elina Koivumäki TIETOSUOJAJURIDIIKAN TO DO -LISTA 20.5.2015 SMTS ry Asianajaja, osakas Elina Koivumäki Aineisto vain Markkinointitutkimusseuran seminaarin osallistujien omaan käyttöön Mikä JB Eversheds? 1.9.2013 + = 3.11.2014

Lisätiedot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot