EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2006) 439 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1470/2001 muuttamisesta (komission esittämä) FI FI

2 PERUSTELUT 1) EHDOTUKSEN TAUSTA Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Ehdotus koskee polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä perusasetus, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21 päivänä joulukuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2117/2005, soveltamista Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen tuontia koskevassa menettelyssä neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen. Yleinen tausta Ehdotus perustuu perusasetuksen soveltamiseen ja tutkimukseen, joka tehtiin perusasetuksessa säädettyjen sisältöä ja menettelyjä koskevien vaatimusten mukaisesti. Voimassa olevat aiemmat säännökset Ehdotuksen alalla ei ole voimassa olevia säännöksiä. Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin Ei sovelleta. 2) KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Intressitahojen kuuleminen Menettelyn osapuolilla on perusasetuksen säännösten mukaisesti jo ollut tilaisuus puolustaa etujaan tämän tutkimuksen yhteydessä. Asiantuntijatiedon käyttö Ulkopuolista asiantuntemusta ei tarvittu. Vaikutusten arviointi Ehdotus perustuu perusasetuksen täytäntöönpanoon. Perusasetuksessa ei säädetä yleisestä vaikutusten arvioinnista, mutta siinä on kattava luettelo arvioitavista edellytyksistä. FI 2 FI

3 3) EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Neuvosto otti heinäkuussa 2001 asetuksella (EY) N:o 1470/2001 käyttöön lopulliset 0-66,1 prosentin suuruiset polkumyyntitullit Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen, jäljempänä pienloistelamput, tuonnissa. Maaliskuussa 2004 saksalainen tuoja teki pyynnön tarkastella voimassa olevien toimenpiteiden soveltamisalaa tuotteen osalta ja väitti, että tasavirralla toimivien pienloistelamppujen, jäljempänä tasavirtalamput, tekniset ja fyysiset perusominaisuudet sekä käyttötarkoitukset ja sovellukset ovat erilaiset kuin vaihtovirralla toimivien pienloistelamppujen, jäljempänä vaihtovirtalamput, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. ( AC-CFL-i ). Lisäksi pyynnön esittäjä väitti, että voimassa olevia polkumyyntitulleja olisi sovellettava vain vaihtovirtalamppuihin ja tasavirtalamput olisi jätettävä polkumyyntitullin soveltamisalan ulkopuolelle ja että alkuperäisessä asetuksessa esitettyä tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmää olisi muutettava. Pyynnön esittäjä pyysi myös, että tasavirtalamppujen jättämistä tuotemääritelmän ulkopuolelle olisi sovellettava takautuvasti. Tutkimus paljasti, että tasavirtalampuilla ja vaihtovirtalampuilla ei ole samoja teknisiä ja fyysisiä perusominaisuuksia eikä käyttötarkoituksia. Ne eivät ole keskenään vaihdettavissa, eivätkä ne kilpaile toistensa kanssa yhteisön markkinoilla. Sen vuoksi ehdotetaan, että neuvosto hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen asetukseksi, jotta tuotemääritelmä voidaan selventää asetuksessa, jolla lopulliset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet otetaan käyttöön, ja täsmentää, että toimenpiteitä ei sovelleta tasavirtalamppuihin. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY) N:o 384/96, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21 päivänä joulukuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2117/2005. Toissijaisuusperiaate Ehdotus kuuluu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Tämän vuoksi toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta. Suhteellisuusperiaate Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä: Toimintatapa on kuvattu edellä mainitussa perusasetuksessa, eikä mahdollisuutta kansallisiin päätöksiin anneta. Vaatimusta, jonka mukaan yhteisölle, kansallisille viranomaisille, alue- ja paikallisviranomaisille, talouden toimijoille ja kansalaisille aiheutuvan taloudellisen ja FI 3 FI

4 hallinnollisen rasituksen olisi pysyttävä mahdollisimman pienenä ja oltava oikeassa suhteessa tavoitteeseen, ei sovelleta. Sääntelytavan valinta Ehdotettu sääntelytapa: asetus. Muut säädöslajit eivät tule kyseeseen seuraavasta syystä: Muut säädöslajit eivät soveltuisi, koska perusasetuksessa ei jätetä valinnanvaraa asian suhteen. 4) TALOUSARVIOVAIKUTUKSET Polkumyyntitullia on maksettu tietyntyyppisistä lampuista, joiden tuontiin tullia ei olisi pitänyt soveltaa. FI 4 FI

5 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1470/2001 muuttamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 1, jäljempänä perusasetus, ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan, sekä katsoo seuraavaa: 1. MENETTELY 1.1 Voimassa olevat toimenpiteet (1) Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1470/2001 2, jäljempänä alkuperäinen asetus, käyttöön lopulliset 0 66,1 prosentin suuruiset polkumyyntitullit Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen, jäljempänä pienloistelamput, tuonnissa, jäljempänä alkuperäinen tutkimus. (2) Perusasetuksen 13 artiklan mukaisen tutkimuksen jälkeen neuvosto laajensi asetuksella (EY) N:o 866/ alkuperäisellä asetuksella asetetut lopulliset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet koskemaan Vietnamin sosialistisesta tasavallasta, Pakistanin islamilaisesta tasavallasta ja Filippiinien tasavallasta lähetetyn saman tuotteen tuontia. 1.2 Välivaiheen tarkastelua koskeva pyyntö (3) Komissio vastaanotti 3 päivänä elokuuta 2004 polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta EYVL L 56, , s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, , s. 17). EYVL L 195, , s. 8. EUVL L 145, , s. 1. FI 5 FI

6 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 4, jäljempänä perusasetus, 11 artiklan 3 kohdan mukaisen tarkastelupyynnön, joka koskee vain tuotemääritelmää. Pyynnön esitti Steca Batterieladesysteme und Präzisionselektronik GmbH, jäljempänä pyynnön esittäjä, joka tuo Kiinan kansantasavallassa valmistettuja pienloistelamppuja. Pyynnön esittäjä tuo tasavirralla toimivia pienloistelamppuja, jäljempänä tasavirtalamput. Pyynnön esittäjä väitti, että tasavirtalamppujen tekniset ja fyysiset perusominaisuudet sekä käyttötarkoitukset ja sovellukset ovat erilaiset kuin vaihtovirralla toimivien pienloistelamppujen, jäljempänä vaihtovirtalamput, vastaavat ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Lisäksi pyynnön esittäjä väitti, että voimassa olevia polkumyyntitulleja olisi sovellettava vain vaihtovirtalamppuihin, koska vain ne olivat alkuperäisen tutkimuksen kohteena. Pyynnön esittäjä väitti, että tämän vuoksi tasavirtalamput olisi jätettävä polkumyyntitullin soveltamisalan ulkopuolelle ja että alkuperäisessä asetuksessa esitettyä tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmää olisi muutettava. Lisäksi pyynnön esittäjä pyysi, että tasavirtalamppujen jättämistä tuotemääritelmän ulkopuolelle olisi sovellettava takautuvasti. 1.3 Tutkimuksen vireillepano (4) Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että oli olemassa riittävä todennäköisyysnäyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, mistä syystä se julkaisi Euroopan unionin virallisessa lehdessä 5 ilmoituksen tuotteen määritelmää koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 1.4 Tutkimus (5) Komissio ilmoitti tutkimuksen vireillepanosta virallisesti Kiinan kansantasavallan, jäljempänä Kiina, viranomaisille, kiinalaisille tuottajille/viejille, yhteisön tuojille, joita asian tiedettiin koskevan, ja yhteisön tuottajille sekä tuottajien järjestöille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi menettelyn vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa esitetyssä määräajassa. (6) Komissio pyysi kaikkia osapuolia, joita asian tiedettiin koskevan, sekä kaikkia muita yrityksiä, jotka ilmoittautuivat vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa, toimittamaan kokonaisliikevaihtoa, Euroopan yhteisöön tapahtuvan myynnin arvoa ja määrää, tuotantokapasiteettia, tuotantoa ja pienloistelamppujen kokonaistuonnin arvoa ja määrää sekä erityisesti tasavirtalamppujen tuonnin arvoa ja määrää koskevat tiedot. Komissio hankki ja tarkisti kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, onko tarvetta muuttaa voimassa olevien toimenpiteiden soveltamisalaa. (7) Viisi kiinalaista tuottajaa/viejää, yksi yhteisön tuottaja, yksi kiinalaiseen viejään/tuottajaan etuyhteydessä oleva tuoja ja 11 etuyhteydetöntä yhteisön tuojaa toimivat tässä tutkimuksessa yhteistyössä ja toimittivat edellä 6 kappaleessa mainitut perustiedot. 4 5 EYVL L 56, , s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, , s. 17). EUVL C 301, , s. 2. FI 6 FI

7 1.5 Tutkimusajanjakso (8) Tutkimusajanjakso käsitti 1 päivän marraskuuta 2003 ja 31 päivän lokakuuta 2004 välisen ajan. 1.6 Tietojen antaminen (9) Kaikille osapuolille ilmoitettiin ne olennaiset tosiseikat ja huomiot, joiden perusteella asiaa koskevat päätelmät tehtiin. Perusasetuksen 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti osapuolille asetettiin määräaika, jonka kuluessa ne voivat tehdä huomautuksia tämän ilmoituksen johdosta. (10) Osapuolten toimittamia suullisia ja kirjallisia huomautuksia tarkasteltiin, ja päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden mukaisesti. 2. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE (11) Tarkasteltavana oleva tuote on alkuperäisen asetuksen 1 artiklan määritelmän mukaisesti pienloistelamput, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex Nämä lamput ovat integroituja elektronisia sähköpurkauspienloistelamppuja, joissa on yksi tai useampi lasiputki ja joissa kaikki valaistusosat ja elektroniset rakenneosat on kiinnitetty tai yhdistetty lampun kantaan. Kuten väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien integroitujen elektronisten pienloistelamppujen tuonnissa 7 päivänä helmikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 255/2001 6, jäljempänä väliaikaista tullia koskeva asetus, johdanto-osan 11 kappaleessa todetaan ja alkuperäisen asetuksen lopullisissa päätelmissä vahvistetaan, tarkasteltavana oleva tuote on tarkoitettu korvaamaan tavalliset hehkulamput, mistä syystä ne sopivat samoihin lampunpitimiin kuin hehkulamput. (12) Alkuperäisessä tutkimuksessa todettiin, että tuotetta on useaa eri lajia riippuen muun muassa lampun käyttöiästä, wattimäärästä ja kuvusta. Siinä ei kuitenkaan tutkittu syöttöjännitettä, eikä kukaan asianomaisista osapuolista ottanut asiaa esille alkuperäisen tutkimuksen aikana. 3. TUTKIMUKSEN TULOKSET 3.1 Menetelmät (13) Jotta voitaisiin arvioida, muodostavatko tasavirtalamput ja vaihtovirtalamput yhden tuotteen vai kaksi eri tuotetta, tutkittiin, onko tasavirta- ja vaihtovirtalampuilla samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Tässä yhteydessä arvioitiin myös tasavirta- ja vaihtovirtalamppujen keskinäinen vaihdettavuus ja kilpailu yhteisön markkinoilla. 3.2 Fyysiset ja tekniset perusominaisuudet (14) Kaikki pienloistelamput koostuvat kahdesta pääosasta: yhdestä (tai useammasta) kaasupurkausputkesta ja yhdestä elektronisesta liitäntälaitteesta. Elektroninen 6 EYVL L 38, , s. 8. FI 7 FI

8 liitäntälaite syöttää elektroneja kaasupurkausputkeen. Elektronit aktivoivat kaasun, joka tuottaa energiaa valon muodossa. (15) Vaihtovirta- ja tasavirtalamppujen syöttöjännitteet ovat kuitenkin erilaiset, eli vaihtovirtalamput toimivat vaihtosähköllä ja tasavirtalamput tasasähköllä. Tasavirtalampuissa käytettävien elektronisten liitäntälaitteiden osien on sen vuoksi oltava erilaisia kuin vaihtovirtalampuissa käytettävät liitäntälaitteiden osat, koska niiden tehtävänä on muuttaa tasasähkö vaihtosähköksi, jotta valon tuottaminen voidaan varmistaa. (16) Yhteisön tuotannonala väitti, että alkuperäisessä tutkimuksessa vertailumaassa (Meksikossa) tuotettu tuote katsottiin samankaltaiseksi tuotteeksi, vaikka kyseisessä maassa tuotetut pienloistelamput oli tarkoitettu käytettäväksi pienemmällä jännitteellä. Tämän vuoksi pienemmässä jänniteverkossa käytettävät vaihtovirtalamput olisi katsottava samaksi tuotteeksi kuin tasavirtalamput. Olisi kuitenkin huomattava, että vaikka Meksikon järjestelmän jännite on erilainen kuin yhteisössä, sekä Meksikossa että yhteisössä tuotetut pienloistelamput toimivat vaihtovirralla. Niiden tehtävät ovat samat eli ne korvaavat markkinoilla tavalliset hehkulamput. (17) Tämän tarkastelun kohteena olevat pienloistelamput eivät eroa toisistaan pelkästään jännitteen osalta kuten edellä mainitussa Meksikossa tuotettujen pienloistelamppujen tapauksessa, vaan myös tasavirtalamppujen ja vaihtovirtalamppujen virransyötön rakenteessa on eroja, mikä vaatii erilaisten osien käyttämistä ja siten vaikuttaa teknisten ominaisuuksien eroihin. 3.3 Tavanomaiset käyttötarkoitukset ja keskinäinen vaihdettavuus (18) Kuten edellä (11) kappaleessa mainittiin, alkuperäisessä tutkimuksessa tarkasteltavana oleva tuote on tarkoitettu korvaamaan tavalliset hehkulamput. (19) Yhteisön tuotannonalan ja kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien toimittaman tiedon perusteella tasavirtalamppujen kokonaiskulutus yhteisön markkinoilla on alle 2 prosenttia pienloistelamppujen kokonaiskulutuksesta. Näin ollen laajimmin tuotuja ja käytettyjä pienloistelamppuja yhteisön markkinoilla ovat vaihtovirtalamput, ja ne käsittävät lähes 100 prosenttia yhteisön kokonaistuonnista ja kokonaismyynnistä. (20) Edellä mainitun perusteella vaihtovirtalamput on tarkoitettu korvaamaan laajimmin käytetyt hehkulamput, ja ne sopivat samoihin lampunpitimiin kuin kyseiset hehkulamput. Koska tasavirtalampuissa ei käytetä samaa syöttöjännitettä, ne eivät tuota valoa, jos niitä käytetään tavallisten hehkulamppujen pitimissä. Jos taas vaihtovirtalamput ruuvataan pitimeen, johon syötetään tasavirtaa, nekään eivät tuota valoa. Tämän vuoksi valon tuottamiseen tasavirtalampulla tarvitaan tasavirtaa ja valon tuottamiseen vaihtovirtalampuilla tarvitaan vaihtovirtaa. (21) Lisäksi vaihtovirtalamppuja käyttävät väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdantoosan 110 kappaleen perusteella yksityiset kotitaloudet, tuotannonala ja suuri määrä kaupallisia yrityksiä, kuten kauppoja, ravintoloita jne., kun taas kyseiset kuluttajat käyttävät tasavirtalamppuja vain harvoissa poikkeustapauksissa. Vaihtovirtalamppujen käyttäjät ovat yleensä liittyneet julkiseen sähköverkkoon, kun taas tasavirtalamppuja käytetään alueilla, joita ei ole kytketty julkiseen sähköverkkoon ja jotka siksi ovat riippuvaisia muista energialähteistä (akuista ja pattereista, aurinkosähköjärjestelmistä, FI 8 FI

9 aurinkopaneeleista). Tasavirtalamppuja käytetään eristyksissä olevilla alueilla ja maaseutualueilla kaivostoimintaan, väliaikaisten suojien valaisemiseen, retkeilyssä, aluksissa jne. Tällä perusteella katsottiin, että tasavirtalamput eivät voi korvata tavallisia hehkulamppuja ja sen vuoksi vaihtovirtalamput ja tasavirtalamput eivät ole keskenään vaihdettavissa. (22) Tämän vuoksi päätellään, että alkuperäisessä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä tavallisiksi hehkulampuiksi katsotaan lamput, jotka toimivat vaihtovirralla. (23) Yhteisön tuotannonala väitti, että edellä esitetystä poiketen vaihtovirtalampuilla ja tasavirtalampuilla on sama käyttötarkoitus eli valon tuottaminen. Niitä olisi tämän vuoksi pidettävä yhtenä ainoana tuotteena. Tässä yhteydessä yhteisön tuotannonala vertasi vaihtovirtalamppuja ja tasavirtalamppuja erityyppisiin autoihin, joissa on joko bensiinimoottori tai dieselmoottori. Yhteisön tuotannonala väitti, että molemman tyyppisillä autoilla on sama tehtävä eli henkilöiden moottoriavusteinen kuljettaminen teillä, ja sen vuoksi niiden katsotaan muodostavan yhden tuotteen. (24) Tämän tarkastelun kohteena ei ole määrittää, muodostavatko bensiinimoottorilla varustetut autot ja dieselmoottorilla varustetut autot yhden tuotteen, ja sen vuoksi edellä mainittua vertailua pidettiin epäasianmukaisena, koska siinä keskityttiin väärään muuttujaan (moottoriin). Tässä yhteydessä tarkastellaan sitä, onko tuotteella tarvittavat fyysiset ja tekniset ominaisuudet valon tuottamiseen silloin, kun käytetään samoja lampunpitimiä kuin hehkulampuissa. (25) Jotkin osapuolet väittivät, että hyvin pieni osa vaihtovirtalamppujen tietyistä malleista voi toimia sekä vaihto- että tasavirralla. Näiden lamppujen käyttötarkoitusten katsottiin olevan samat kuin sellaisten vaihtovirtalamppujen, jotka toimivat vain vaihtovirralla. Niiden katsotaan siksi olevan pienloistelamppuja, jotka toimivat vaihtovirralla. (26) Edellä mainitun perusteella vaihtovirtalamput ja tasavirtalamput eivät ole keskenään vaihdettavissa eikä niillä siksi ole samoja käyttötarkoituksia. 3.4 Vaihtovirtalamppujen ja tasavirtalamppujen välinen kilpailu (27) Kuten edellä mainittiin, vaihtovirtalamppuja ja tasavirtalamppuja ei käytetä samoilla sovellusaloilla eivätkä ne siksi ole keskenään vaihdettavissa vaan niitä toimitetaan eri markkinoille. Lisäksi tasavirtalamppuja voi ostaa niiden eriytyneiden käyttötarkoitusten vuoksi vain erikoiskaupoista tai suoraan tuottajilta. Sen sijaan vaihtovirtalamppuja voi ostaa useimmista alan kaupoista, jotka myyvät kuluttajille massajakeluun tarkoitettuja tuotteita. (28) Ainoa yhteistyössä toiminut yhteisön tuottaja väitti, että sellaisilla aluilla, joilla vaihtovirtaa on saatavilla, kuluttajat voivat asentaa aurinkosähköpaneelit tai aurinkopaneelit, jotka tuottavat tasavirtaa. Sen vuoksi väitettiin, että vaihtovirtalamppujen ja tasavirtalamppujen välillä olisi kilpailua. Todetaan, että valintaa kahden energialähteen välillä ei voida rinnastaa pienloistelampun käyttöön, koska tällöin tarvitaan suurempia investointeja ja valinta vaikuttaa kaikkiin talon sähkölaitteisiin. Siksi on erittäin epätodennäköistä, että investoiminen aurinkosähköpaneeleihin johtuisi vain vaihtovirtalamppujen ja tasavirtalamppujen välisestä kilpailusta. Lisäksi todetaan, että tasavirtalamput ovat kalliimpia kuin FI 9 FI

10 vaihtovirtalamput, ja sen vuoksi katsotaan, että tämä väite ei ole taloudellisen logiikan mukainen. Tästä syystä väite oli hylättävä. (29) Koska tasavirtalamppuja ja vaihtovirtalamppuja ei voida käyttää samantyyppisissä sähköverkoissa, päätellään, että näiden kahden tyypin välillä ei ole kilpailua. 3.5 Tasavirtalamppujen ja vaihtovirtalamppujen väliset erot (30) Väitettiin, että tasavirtalamppuja ja vaihtovirtalamppuja ei voida selvästi erottaa toisistaan. Tässä yhteydessä todetaan, että vaikka sekä tasavirtalamput että vaihtovirtalamput kuuluvat samaan CN-koodiin ex , ne voidaan helposti erottaa toisistaan. Tasavirtalamppujen ja vaihtovirtalamppujen erottamiseen voidaan soveltaa seuraavia perusteita: Tasavirtalamput eivät tuota valoa, kun ne ruuvataan vaihtovirralla toimiviin pitimiin ja kytketään päälle. (31) Lisäksi tasavirtalamppuihin on selkeästi merkitty, että kyseinen tuote toimii pienellä syöttöjännitteellä, jotta kuluttajat eivät käytä niitä tasavirralla toimivissa pitimissä ja riko niitä sen vuoksi. 4. TUOTEMÄÄRITELMÄÄN LIITTYVÄT PÄÄTELMÄT (32) Tutkimus osoittaa, että tasavirtalampuilla ja vaihtovirtalampuilla ei ole samoja teknisiä ja fyysisiä perusominaisuuksia eikä käyttötarkoituksia. Ne eivät ole vaihdettavissa keskenään eivätkä ne kilpaile toistensa kanssa yhteisön markkinoilla. Tämän perusteella päätellään, että tasavirtalamput ja vaihtovirtalamput muodostavat kaksi eri tuotetta ja että Kiinasta peräisin olevien pienloistelamppujen tuontia koskevaa voimassa olevaa polkumyyntitullia ei pitäisi soveltaa tasavirtalamppujen tuontiin. Tämän perusteella tasavirtalamput eivät siis olleet alkuperäisen tutkimuksen kohteena, vaikka sitä ei alkuperäisessä asetuksessa erityisesti mainita. (33) Edellä mainitun perusteella olisi selvennettävä voimassa olevan toimenpiteen soveltamisalaa muuttamalla alkuperäistä asetusta. (34) Neuvoston asetusta (EY) N:o 866/2005 olisi muutettava, koska sillä laajennettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1470/2001 käyttöön otettuja toimenpiteitä koskemaan Vietnamista, Pakistanista ja/tai Filippiineiltä lähetettyjen pienloistelamppujen tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam, Pakistan tai Filippiinit. 5. TAKAUTUVAA SOVELTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ (35) Kun otetaan huomioon edellä (32) ja (33) kappaleessa esitetyt päätelmät, joiden mukaan tasavirtalamput eivät kuuluneet alkuperäiseen tutkimukseen, jonka perusteella otettiin käyttöön Kiinasta tuotuja pienloistelamppuja koskevat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, tuotemääritelmän selvennyksellä olisi oltava takautuva vaikutus voimassa olevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönoton päivämäärästä alkaen. (36) Tämän vuoksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1470/2001 nojalla maksetut lopulliset polkumyyntitullit pienloistelamppujen tuonnista yhteisöön olisi palautettava niiden tuontitapahtumien osalta, jotka koskivat tasavirtalamppuja. Palautusta on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta asiaan sovellettavien kansallisten tullisäännösten mukaisesti rajoittamatta kuitenkaan yhteisön omia varoja ja erityisesti yhteisöjen FI 10 FI

11 omista varoista tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom, soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 1 kohtaa. ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1470/ artiklan 1 kohta seuraavasti: 1. Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, CN-koodiin ex (10 päivään syyskuuta 2004 saakka Taric-koodiin *91 ja 11 päivästä syyskuuta 2004 alkaen Taric-koodiin *95) kuuluvien vaihtovirralla toimivien elektronisten sähkönpurkauspienloistelamppujen (myös sekä vaihtovirralla että tasavirralla toimivien elektronisten sähkönpurkauspienloistelamppujen), joissa on yksi tai useampi lasiputki ja joissa kaikki valaistusosat ja elektroniset rakenneosat on kiinnitetty tai yhdistetty lampun kantaan, tuonnissa. Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1470/ artiklan 1 kohta seuraavasti: 1. Asetuksen (EY) N:o 255/2001 mukaisesti väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisesti vahvistetun tullin suuruisina Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien vaihtovirralla toimivien elektronisten sähkönpurkauspienloistelamppujen, joissa on yksi tai useampi lasiputki ja joissa kaikki valaistusosat ja elektroniset rakenneosat on kiinnitetty tai yhdistetty lampun kantaan, tuonnissa. Asetuksen (EY) N:o 255/2001 mukaisesti väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät kannetaan Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd. -yrityksen valmistamien tuotteiden tuonnissa Zhejiang Yankon Group Co., Ltd - yrityksen (Taric-lisäkoodi A241) valmistamien tuotteiden tuonnille lopullisesti vahvistetun tullin suuruisina. 2 artikla Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 866/ artiklan 1 kohta seuraavasti: 1. Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, CN-koodiin ex (10 päivään syyskuuta 2004 saakka Taric-koodiin *91 ja 11 päivästä syyskuuta 2004 alkaen Taric-koodiin *95) kuuluvien vaihtovirralla toimivien elektronisten sähkönpurkauspienloistelamppujen (myös sekä vaihtovirralla että tasavirralla toimivien elektronisten sähkönpurkauspienloistelamppujen), joissa on yksi tai useampi lasiputki ja joissa kaikki valaistusosat ja elektroniset rakenneosat on kiinnitetty tai yhdistetty lampun kantaan, tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1470/2001 käyttöön otettu 66,1 prosentin suuruinen lopullinen polkumyyntitulli laajennetaan koskemaan Vietnamista, Pakistanista ja/tai Filippiineiltä lähetettyjen vaihtovirralla toimivien elektronisten sähkönpurkauspienloistelamppujen (myös sekä vaihtovirralla että tasavirralla toimivien elektronisten sähkönpurkauspienloistelamppujen), joissa on yksi tai useampi lasiputki ja joissa kaikki valaistusosat ja elektroniset rakenneosat on kiinnitetty tai yhdistetty lampun kantaan, tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam, Pakistan tai Filippiinit (Taric-koodi *92). FI 11 FI

12 3 artikla 1. Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan 9 päivästä helmikuuta Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1470/2001 perusteella 9 päivän helmikuuta 2001 ja tämän asetuksen voimaantulopäivän välisenä aikana maksetut polkumyyntitullit palautetaan rajoittamatta kuitenkaan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom, soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 ja erityisesti sen 7 artiklan säännöksiä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä [ ] päivänä [ ]kuuta [ ]. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 12 FI

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2012 COM(2012) 544 final 2012/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.12.2007 KOM(2007) 772 lopullinen 2007/0273 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. maaliskuuta 2009 (24.03) (OR. en) 7960/09 ANTIDUMPING 17 COMER 47 N 2 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. maaliskuuta 2009 (24.03) (OR. en) 7960/09 ANTIDUMPING 17 COMER 47 N 2 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. maaliskuuta 2009 (24.03) (OR. en) 7960/09 ANTIDUMPING 17 COMER 47 N 2 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä: 20. maaliskuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

VO Lahti Pirjo

VO Lahti Pirjo Valtiovarainministeriö E-kirjelmä VM2005/00905 VO Lahti Pirjo 16.12.2005 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin käsittelyihin tarkoitettujen jäteöljyjen tullin poistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2011 KOM(2011) 577 lopullinen 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 FI Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä: 15. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus: neuvoston asetus, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2016 COM(2016) 315 final 2016/0158 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.2.2007 KOM(2007)54 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

10520/12 AJL/mrc DG C1

10520/12 AJL/mrc DG C1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. kesäkuuta 2012 (OR. en) 10520/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0113 (NLE) ANTIDUMPING 34 COMER 117 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2001 KOM(2001) 235 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2014 COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisen luvan antamisesta Italialle soveltaa lämmitykseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 206 final 2013/0109 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 165 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2017 COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle tehdä Ukrainan tasavallan kanssa sopimus, johon sisältyy

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Latvian tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 22.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot