PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS NUIJANMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS NUIJANMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS NUIJANMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kiinteistöt Sirkanlinna 24:45, Harjunsuu 24:125, Syrjänpää RN:o 24:27 ja Sorala RN:o 24:112 Asemakaavan muutos koskee korttelia 126, puistoaluetta ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa Pälkäneen kunnan Kuntakeskuksen korttelia 126 ja katualuetta. KAAVASELOSTUS, Kaava-alueen sijainti. Kaavahankkeen vireille tulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksesta Valmisteluaineisto nähtävänä Kaavaehdotus nähtävänä Hyväksymispäätös Voimaan tulo Voimassa oleva asemakaavatilanne ja kaava-alueen rajaus. Kaavaselostuksen liitteet: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Nuijanmäen kulttuuriympäristöselvitys 2007 Liite 3 Kiinteistön Sirkanlinna 24:45 rakennusinventointi Liite 4 Asemakaavan seurantalomake Liite 5 Kaavakartta määräyksineen 1:1000 1

2 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muuttaminen lähti alun perin liikkeelle Syrjänharjuntien vastapäisen naapurin tehtyä aloitteen puistoalueella sijaitsevan asuinkiinteistönsä muuttamisesta rakennuspaikaksi. Samassa yhteydessä näytti mahdolliselta myös samoin pääosin puistoalueella sijaitsevan Sirkanlinna-kiinteistön asemakaavan muuttaminen nykytilanteen mukaiseksi. Alkukesästä 2007 kunta teki asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen maanomistajien kanssa. Syrjänharjuntien vastapäisen naapurin osalta hanke eteni ja asemakaavan muutos tuli voimaan Sirkanlinna-tilan puolella hanke pysähtyi voimassa olevan asemakaavan ja maanomistuksen ristiriitoihin. Erityisesti eteläpuolisen Syrjänpää-tilan asemakaavan muuttaminen osoittautui tarpeelliseksi. Hanke kuitenkin pysähtyi maanomistajan haluttomuuteen osallistua hankkeeseen. Sittemmin kiinteistön omistaja vaihtui ja käytiin pitkä prosessi homevaurioiseksi osoittautuneesta talosta. Tilanne on selvinnyt ja kunta tehnyt omistajan kanssa asemakaavan käynnistämissopimuksen heinäkuussa Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaa muutetaan olevan tilanteen mukaiseksi siten, että Syrjänharjuntiehen rajautuva toteutumaton puistoalue poistetaan ja osin puistoalueella sijaitsevat Sirkanlinna 24:25 ja Syrjänpää 24:27 liitetään kortteliin 126 rakennuspaikoiksi. Samalla asemakaavan rajoja kiinteistön Sorala 24:112 osalta muutetaan kiinteistörajojen mukaisiksi 2.3. Suunnittelualueen sijainti ja laajuus Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksessa, noin 300 metriä Pälkäneen kirkolta pohjoiseen. Suunnittelualue käsittää kiinteistöt Sirkanlinna 24:45, Syrjänpää RN:o 24:27 ja Sorala RN:o 24:112 sekä osin kiinteistön Harjunsuu 24:125. Suunnittelualueen laajuus on noin 1600 m². Asemakaavan muutosalue on rajattu sinisellä ilmakuvaan 2

3 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleistä ja rakennettu ympäristö Asemakaavan muutosalueella sijaitsevat kiinteistöt Sirkanlinna 24:45, Syrjänpää RN:o 24:27 ja Sorala RN:o 24:112, jotka ovat osa Nuijanmäen tiivistä puutaloaluetta. Alueen yleisilme on 1900-luvun alkupuolelta. Rakennukset sijaitsevat hyvin lähekkäin toisiaan, pihat ovat suojaisia ja reheviä. Nuijanmäestä on tehty kulttuuriympäristöselvitys vuonna 2007 ja lisäksi Sirkanlinnasta on tehty rakennusinventointi. Inventoinnissa kerrotaan, että hyvin säilynyt asuinkiinteistö edustaa suojaisine pihapiireineen Anttilan talon maille rakentunutta käsityöläisten ja muiden tilattomien pienimittakaavaista ja vaatimatonta rakentamistapaa. Sirkanlinna muodostaa lähinaapureidensa ja Syrjänharjuntien toisella puolella olevan Nuijalan mökkien kanssa pienen, kirkonkylän vanhinta liikekeskustaa täydentävän käsityöläisalueen. Inventoinnissa suositellaan, että kiinteistön rakennukset ja suojaisa pihapiiri perinnekasveineen säilytetään. Sirkanlinna on ollut loma-asuntona vuosikymmenet ja on edelleen. Syrjänpää on muutaman vuoden ollut tyhjillään, mutta nykyisen omistajan on tarkoitus rakentaa se asuinkäyttöön. Sorala liittyy samaan käsityöläisten ja muiden tilattomien historiaan kuin naapurinsakin, mutta asuinrakennusta ei asuta ja eikä sitä ole pidetty kunnossa. Sirkanlinna. Syrjänpää.. Sorala. 3

4 Palvelut Pälkäneen Kuntakeskuksen palvelut ovat alle 0,5 km etäisyydellä. Maaperä Suunnittelualueen maaperää ei ole tutkittu. Maanomistus Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Asemakaava Asemakaava on vahvistettu Hämeen lääninhallituksessa Siinä alueen länsiosa on osoitettu puistoalueeksi ja itäosa omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialueeksi. Puistoalue ei ole toteutunut. Omakotirakennusten korttelialueella kaava ei noudata kiinteistörajoja. Yleiskaava Pälkäneen kuntakeskuksessa ei ole ajantasaista yleiskaavaa. Maakuntakaava Pirkanmaan 1.maakuntakaavaehdotus on vahvistettu valtioneuvoston päätöksellä Siinä suunnittelualue on osoitettu kuuluvaksi taajamatoimintojen alueeseen (ruskea väri), maakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen (turkoosi vaakaraidoitus) ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (akv144, vihreä viiva). 4

5 Pohjakartta Kaavamuutosalueen pohjakartta on tarkistettu kesällä 2007 Tarkistuksen on hyväksynyt Valkeakosken kaupungingeodeetti Juha Mäkinen ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Aloite ja suunnittelun tarve Asemakaavan muutos on tullut vireille kiinteistön Sirkanlinna 24:45 maanomistajan aloitteesta. Syrjänpään 24:27 omistaja on liittynyt hankkeeseen kesällä Molemmat ovat tehneet kunnan kanssa asemakaavoituksen käynnistämistä koskevan sopimuksen ja sitoutuneet maksamaan kaavoituksen kustannukset. Maanomistajien tavoitteena on mahdollistaa kiinteistöjen asumiskäyttö. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista antamalla palautetta nähtävänä olevista aineistoista. Tavoitteellinen aikataulu Elo-syyskuu 2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakarttaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidetään nähtävänä. Syys-lokakuu 2011 Kaavaehdotus pidetään nähtävänä. Joulukuu 2011 Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Tammikuu 2012 Asemakaavan muutos tulee voimaan. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 5.1 Kaavan rakenne ja sisältö Tontti 10 AP/s-1 Kaavamuutoksessa toteutumaton puistoalue ja osa entistä katualuetta kiinteistöjen Sirkanlinna 24:45 ja Harjunsuu 24:125 alueella muodostavat tontin 10. Tontti kuuluu asuinpientalojen korttelialueeseen, jolla ympäristö säilytetään. Kaavamääräys on vastaava kuin Syrjänharjuntien länsipuolella korttelin 127 tontilla 1, johon on tehty asemakaavan muutos vuonna Rakennusala on osoitettu kaksiosaiseksi: tontin eteläpäähän on rajattu rakennusala kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinrakennuksen mukaan ja tontin pohjoisosaan on osoitettu vapaampi rakennusalan rajaus uudisrakentamista varten. 5

6 Arvokas asuinrakennus on osoitettu suojeltavaksi kaavamerkinnällä sr-3. Rakennukselle ei ole määritelty rakennusoikeutta, vaan se määräytyy olemassa olevan tilanteen mukaan. Asuinrakennuksen itäsivulle on osoitettu tunnuksella u rakennusala, jolle saa rakentaa enintään 4 k-m 2 suuruisen kuistin. Pohjoisosan rakennusalalle saa rakentaa 70 k-m 2 asuintiloja ja 30 k-m 2 taloustiloja vähintään kahteen erilliseen rakennukseen. Tontti 9 AP/s-1 Pieni pala voimassa olevan asemakaavan puistoaluetta ja katualuetta liitetään Syrjänpää 24:27 -tilaan, josta muodostetaan itsenäinen rakennuspaikka. Rakennusala ulottuu vain noin 3 metrin päähän Sirkanlinna tilan lähimmästä rakennuksesta. Tämä aiheuttaa rakenteellisen palosuojauksen tarvetta ulkoseinä- ja kattorakenteissa. Syrjänpää-tilalla on vuonna 1959 rakennettu 25 k-m 2 suuruinen asuinrakennus, joka omistajan vaihdoksen jälkeen ilmeni kosteusvaurioiseksi. Tilan ollessa kaupan selvitettiin kunnassa maakuntamuseon kanta rakennuksen mahdolliseen purkamiseen. Museon lausunnon mukaan kyseinen asuinrakennus ei edusta alueen vanhinta rakennetun ympäristön kerrostumaa ja on osin menettänyt rakennushistoriallisia piirteitään, joten sen purkamiselle ei ole esteitä. Tontti 8 AO Asemakaavan muutosalueen itäosassa kiinteistön Sorala 24:112 osalta asemakaavan rajoja on muutettu vastaamaan kiinteistörajoja. Soralan pohjoisraja on vain noin 1,5 metrin päässä naapurin asuinrakennuksesta. Tämä tulee ottaa huomioon Soralaa mahdollisesti rakennettaessa rakennusten sijoittamisessa ja rakenteissa. Kaavamääräykset ovat voimassa olevan asemakaavan mukaiset. 5.3 Kaavan vaikutukset Lähes kolme vuosikymmentä voimassa ollut asemakaava ei ole toteutunut eikä sen sisältö vastaa nykyisiä käsityksiä kulttuuriympäristön käsittelystä. Kaavan toteuttaminen olisi hankalaa myös kiinteistöteknisistä syistä. Puistoalueen lisäksi suunnittelualueella on yksi omakotitontti, joka muodostuu paloista kolmesta kiinteistöstä, joilla on eri omistajat. Asemakaavan muuttaminen lopettaa maanomistajien epävarmuuden kiinteistöjensä tulevaisuudesta ja mahdollistaa niiden kunnossapidon ja ainakin osa-aikaisen asuinkäytön. Kulttuuriympäristön kannalta asemakaavan muutoksen keskeisin vaikutus on turvata arvokkaan Sirkanlinnan asuinrakennuksen ja pihapiirin säilyminen. Rakennus kuuluu osana Onkkaalantien ja Kankilantien väliseen huomattavan paljon hyvin säilyneitä arvokkaita vanhoja rakennuksia käsittävään rakennuskantaan. Kankilantie on tiiviisti rakennettu entinen liikekeskusta, ilmeeltään 1900-luvun alkupuolelta ja 1800-luvun lopusta. Uuden vuosisadan alussa 1907 rakennettiin seurantalo Nuija. Anttilan talon vuokraamille maille Nuijan viereen alkoi nousta Anttilan työväen ja käsityöläisten asuntoja ilmeisesti pian sen jälkeen. Vuokra-alueita lohkottiin ja myytiin ja 1930-luvuilla, joku mahdollisesti jo aiemmin. Sirkanlinnassa on asunut mm. ompelija. 6

7 5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. 7

8 ARKKITEHTITOIMISTO EIJA TEIVAS Pirkkalaistie Nokia puh. ja fax (03) PÄLKÄNE, NUIJANMÄKI KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 2007

9 PÄLKÄNE NUIJANMÄEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 2007 Johdanto Pälkäneen kunta tilasi asemakaavamuutosta varten kulttuuriympäristöselvityksen koskien kiinteistöjä Onkkaala 24:42 ja 24:45 sekä niiden ympäristöä. Rakennusinventoinnin teki syksyllä 2007 arkkitehti Eija Teivas / Arkkitehtitoimisto Eija Teivas. Kulttuuriympäristön kehittymisestä ja rakennetun ympäristön arvoista tehtiin aluetarkastelu Pirkanmaan maakuntamuseon käyttämää lomaketta mukaillen. Toimeksiannossa määritellyistä kohteista täytettiin kiinteistölomakkeet ja rakennuslomakkeet, jotka ovat liitteinä. Lähteinä käytettiin mm. historiallisia karttoja vuodesta 1763 alkaen, vanhoja valokuvia ja ilmakuvia, historiakirjoja, kaava- ja kiinteistötietoja sekä asukashaastatteluja. Kenttätyö tehtiin paikalla havainnoiden ja valokuvaten kohteet. Kohdetarkastelu tehtiin asemakaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella. Kuvat luovutetaan myös CD:llä digitaalimuodossa. Lähdeluettelo on raportin lopussa. Työssä analysoitiin alueen historialliset, rakennushistorialliset ja maisemalliset tekijät sekä määriteltiin ne ominaisuudet, jotka ovat arvojen kannalta olennaisia. Aluetta ja rakennuksia tarkasteltiin seuraavin kriteerein: tyypillisyys kerroksisuus monipuolisuus harvinaisuus sopusuhtaisuus symbolimerkitys alkuperäisyys, säilyneisyys avainkohde intensiteetti edustavuus vaihtelevuus opetus- ja tutkimusarvo yhtenäisyys Erityinen painoarvo on ollut kertovuudella eli intensiteetillä. Arvoon vaikuttava rakennusten säilyneisyys ei tarkoita rakennuksen kuntoa. Säilyneisyys on esitetty lomakkeilla seuraavin termein: HYVIN SÄILYNYT Rakentamisajankohta ja sen tyylipiirteet ovat hyvin tunnistettavissa, ja rakennusosista ja pintaverhouksista on merkittävä osa säilynyt alkuperäisinä. Voi sisältää myös myöhempien ajanjaksojen tyylillisesti tunnistettavia muutosvaiheita. Muutokset on tehty sopusoinnussa alkuperäisen tyylin ja muodon kanssa, eikä suhdemaailma ole kärsinyt. Kunnostettu tai korjattu huoltaen. KOHTALAISESTI SÄILYNYT Kokenut muutoksia, laajennuksia tai ikkunoiden uusimisia. Suhteet, erityisesti detaljeissa, ovat muuttuneet. Merkittäviä rakennusosia on uusittu tyyliin sopimattomasti. On käytetty alkuperäisistä huomattavasti poikkeavia materiaaleja ja käsittelytapoja. MERKITTÄVÄSTI MUUTETTU Kaikki detaljit edustavat myöhempää aikaa ja rakennusaika on pääteltävissä vain hahmosta. Suhdemaailma on täysin muuttunut, ja mahdollinen laajennus on ristiriidassa vanhan osan kanssa. TÄYSIN MUUTETTU Rakentamisajankohtaa ei voi ulkoasusta tai hahmosta enää helposti päätellä. Yhteenveto selvityksestä on esitetty kohdissa arvojen perustelut sekä lisätietoja ja toimenpidesuosituksia. Arvoluokitusta ei ole merkitty. Tiedostot ja valokuvat luovutettiin kunnalle sekä paperitulosteina että sähköisessä muodossa CD:llä. Liitteet: Pälkäne, Nuijanmäki, Maisemahistoriallinen tarkastelu 1 (kartta) Pälkäne, Nuijanmäki, Maisemahistoriallinen tarkastelu 2 (kartta) Onkkaala 24:42 Nuijala, kiinteistölomake ja kahden rakennuksen rakennuslomake Onkkaala 24:45 Sirkanlinna, kiinteistölomake ja kolmen rakennuksen rakennuslomake 1

10 PÄLKÄNE NUIJANMÄEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 2007 Kulttuuriympäristön kehitys Maisemahistoriallinen tarkastelu on tehty karttatarkasteluna isojaon ja isojaon täydennyksen karttojen avulla ja esitetään liitekartoilla 1 ja 2 Rakennettu ympäristö ja sen arvot Kuvaus Kohdealue sijaitsee Pälkäneen kunnan keskustassa, kirkon luoteispuolella. Kulttuuriympäristön kehittymistä tarkasteltiin sitä laajemmalta varsinaisten kohteiden ympäriltä. Kyseessä on kokonaisuudessaan melko tiiviisti rakennettu, matala puutaloalue, joka edustaa ilmeeltään pääasiassa 1900-luvun alkupuolta, seassa on muutama 1800-luvun rakennus ja myös pari uudempaa. Maamerkkinä on seurantalo Nuija, joka erottuu ympäristöstä suuren kokonsa puolesta ja jonka mukaan alue on nimetty. PÄLKÄNE, NUIJANMÄKI TARKASTELTAVA ALUE 2007 Pohjakartan copyright Pälkäneen kunta MERKKIEN SELITE Tarkasteltavan alueen raja Kohdealue Inventoidut kiinteistöt Piste Tarkasteltava alue voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: varsinainen kohdealue sijaitsee Pälkäneen keskustassa välittömästi Nuijankujan luoteispuolella, Onkkaalantien varressa. Toinen osa on Nuijankujan kaakkoispuoli Onkkaalantien varresta Kankilantien risteykseen asti. Nuijan talon luoteispuolella lähimmät tontit ovat hyvin pieniä ja epäsäännöllisen muotoisia, ja niiden puiset rakennukset vaatimattomia. Syrjänharjuntien itäpuolella on kolme kiinteistöä hyvin lähekkäin: Sirkanlinna, Syrjänpää ja Sorala, ja länsipuolella Nuijala samaa mittakaavaa. Nuijala näkyy parhaiten Onkkaalantiellä kulkijalle. Seuraava rakennus luoteeseen on jälleenrakennusaikaa ja kooltaan selvästi ennen mainittuja suurempi. Pihat ovat suojaisia ja reheviä. Yleisilme on 1900-luvun alkupuolelta, vaikka keskustan suunnasta parhaiten erottuu jälleenrakennuskauden talon pääty. 2

11 PÄLKÄNE NUIJANMÄEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 2007 Pälkäneen muihin käsityöläisalueisiin verrattuna Nuijanmäki on mittakaavaltaan selvästi pienempi ja vapaamuotoisemmin rakentunut. Asuinkiinteistöistä kaksi on voimassa olevassa asemakaavassa puistoaluetta. Vasemmalla pensasaidan takana Nuijala, oikealle Sirkanlinna ja Syrjänpää, laidassa Suojan talon kulma. Talviaikaan rakennukset näkyvät selvemmin. Nuijankujan kaakkoispuolella vanhan kylän ja kirkon välisellä osuudella kulkeva Kankilantie on tiiviisti rakennettu entinen liikekeskusta, ilmeeltään 1900-luvun alkupuolelta ja 1800-luvun lopusta. Rakennuskannassa on edustavia, varhaisia liikerakennuksia, mm. kirjakauppa ja pankki, lääkärin mansardikattoinen rakennus ja keskellä kolmiomaista aluetta Onkkaalan vanhimpiin kuuluva Pakan mamsellin mökki, sekä muutama pienempi asuinrakennus. Pohjoisosaa lukuun ottamatta rakennukset ovat suhteellisen suuria ja edustavia. Pihoissa kasvaa täyskasvuista, rehevää puustoa ja puutarhakasvillisuutta. Alueen pohjoiskulmassa on sorakuoppa. Historia Nuijanmäki on vielä isojaon aikaan ollut rakentamatonta ja viljelemätöntä metsämaata. Maastossa on kulkenut polkuja ja teitä, jotka yhä näkyvät nykyisessä tieverkossa: maantie kulki Kankilantietä, ja ryhmäkylästä Mallasveden rantaan johtanut polku on nykyisin Nuijankuja ja sen jatke Lähteenkorvankuja. Myttäälän suuntaan johtanut tie oli myös jo olemassa. Kohdealue kuului Anttilan talolle. Tiiviin kylän ulkopuolista asutusta ei Onkkaalassa pappilan lisäksi ollut. Isojaon järjestelyn aikaan 1886 osa kylän tilakeskuksista oli siirtynyt Syrjänharjun eteläpäähän nykyisen Kankilantien varteen. Siirtymiseen vaikuttivat vuoden 1831 tulipalo ja uuden kirkon rakentaminen. Nuijankujan pohjoispuoli ja Suoja kuuluivat Anttila- Perttulalle, sen itäpuoli Kankilalle ja kolmion eteläkärki Hiissalle. Rinteessä nykyisen Nuijankujan pohjoispuolella oli muutama pieni rakennus ja Nuijan talon paikalla ns. Vapriköörin tuulimylly, joka pyöri vaakatasossa kuin kerinpuut. Nuijankujan eteläpuolella oli jo useita rakennuksia, joista osa hyvin pieniä; Kankilantien risteyksessä oli puisto. Kirkonkylän liikekeskusta muodostui 1800-luvun lopulla juuri kirkon ympärille ja Kankilantien varteen, ja levisi siitä Onkkaalantietä etelään. Kankilantiellä oli mm. apteekin talo ja Syrjäsen kauppa, josta tuli myöhemmin raittiustalo. Kolmiossa oli myös Keiniän kirjakauppa. Sorakuopassa olleet Kankilan riihet on purettu sodan jälkeen. Uuden vuosisadan alussa 1907 rakennettiin seurantalo Nuija, ja 1908 entinen Myttääläntie Syrjänharjun lounaispuolella parannettiin Tampereen tieksi. Anttilan talon vuokraamille maille Nuijan viereen, ns. Pajanmäelle alkoi nousta Anttilan työväen ja käsityöläisten asuntoja ilmeisesti pian sen jälkeen. Pajanmäki-nimitys johtui lähellä 3

12 PÄLKÄNE NUIJANMÄEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 2007 Anttilan porttia sijainneesta Rannan pajasta, jonka paikalla on joskus ollut Onkkaalan kyläkeinu. Lähinnä Nuijan risteystä oli Anttilan muonamiesten asuinrakennus ja Mallasveden rantaan johtavan tien varressa suutari Aallon liike. Sorakuopan tuntumassa Kankilan maalla asui mm. pari suutaria, kanttori Allas ja suntio Lehtinen. Vuokra-alueita lohkottiin ja myytiin ja 1930-luvuilla, joku mahdollisesti jo aiemmin. Alueen näkyvin Vähämäen kiinteistön asuinrakennus eli Vuoren talo on jälleenrakennuskaudelta, ja sen paikalla on ollut rakennus jo Nuijan rakentamisen aikoihin. Nuijalassa on asunut mm. työmiehen perhe, Sirkanlinnassa ja Soralassa ompelija. Nuijankujan eteläpuolella on myös ollut kahden suutarin talot. Kulttuurihistoriallinen arvo Rakennushistoriallinen: rakennusperinteinen Historiallinen: sosiaalihistoriallinen Ympäristöarvo: osa maisemakokonaisuutta Arvojen perustelut (kohdealue) Kohdealue kuuluu osana valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön Onkkaalan kylä ja kullttuurimaisema. Rakennushistorialliset arvot: Kohtalaisesti säilynyt Nuijala ja hyvin säilynyt Sirkanlinna ovat rakennusperinteisesti tyypillisiä hirrestä rakennettuja, yksinkertaisia, pieniä, punaisia tupia. Historialliset arvot: Nuijanmäen mökkien sijainti keskustan reunalla viljelyyn kelpaamattomalla alueella sekä rakennusten ja tonttien pieni ja epäsäännöllinen koko ja tiivis rakentamistapa ovat ominaisia tilattomien asuinrakennuksille, joiden vuokratontit on määritelty ja lunastettu yleensä vasta rakentamisen jälkeen. Ympäristöarvot: Nuijanmäen mökit täydentävät Onkkaalan kylän intensiteetiltään rikkainta aluetta ja monipuolista kulttuurihistoriallista ilmettä. Alueen luonteen ymmärtämiselle on olennaista kiinteistöjen rakennuskannan ja pihapiirien yhtenäisyys niin materiaaleissa kuin mittakaavassakin. Alueen hahmottamisen kannalta kaikki neljä rakennusta ovat tärkeitä. Lisätietoja ja toimenpidesuosituksia - Asemakaavaa tulee muuttaa siten, että Nuijalan ja Sirkanlinnan kiinteistöt on mahdollista säilyttää. - Rakennuksista osa tulisi suojella niin, että alueen ja rakennusten mittakaava ja tiiveys säilyy (tarkemmin inventointilomakkeilla). - Rakennuksia ei pidä merkittävästi laajentaa. - Sorala ja Syrjänpää olisi myös syytä inventoida rakennuskohtaisesti. 4

13 PÄLKÄNE NUIJANMÄEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 2007 Valokuvat Piirustukset Kartat Asiakirjat Pystykuva vuodelta 1947 Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat CD:llä Pälkäne_2_07. Ei ole Charta ofver Onkala odn Kuhliala byars Brostmark 1763, Johan af Rungius (1792). Maanmittauslaitoksen arkisto, Jyväskylä Charta öfver Onkkala bys brostmarks egor , reglering storskiftet, Lauraeus Maanmittauslaitoksen arkisto, Jyväskylä. Sama kuin edellä, kopio vuodelta Tuomo Tiililän arkisto. Suomen taloudellinen kartta. Maanmittaushallitus Pitäjänkartta 1: Peruskartta Topografikartta Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston mikrofilmit Lähteet Painetut: Alanen, T., Kepsu, S., Kuninkaan kartasto Suomesta Suomalaisen kirjallisuuden seura. Tampere Nissilä, Viljo et al., Pälkäneen historia. Vammala Perinnealbumi, Pirkanmaa II. Perinnetieto Oy. Kuopio Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. Pälkäne. Julkaisu D 51, eripainos julkaisusta B 107. Tampereen seutukaavaliitto Pälkäne. Pälkäneen kunta ja Pälkäne-Seura. Valkeakoski 1978 Pälkäne. Pälkäne-Seura. Kangasala 1987 Pälkäneen joulu 2006 Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museovirasto, Ympäristöministeriö. Helsinki Suomen maatilat. II osa Hämeen lääni. Porvoo Suomen omakotiasutus I Hämeen lääni. Turku Suuri maatilakirja V, Hämeen lääni. Helsinki Vuorensola, Hannu, Pälkäneen historia II. Jyväskylä Painamattomat: Suulliset lähteet: Risto Olkkola Seppo Saarela Tuomo Tiililä Marjatta Laitila Sinikka Mesimäki Lippo Silvennoinen Elli Päiviö 5

14 KIINTEISTÖLOMAKE Nuijanmäen kulttuuriympäristöselvitys 2007 Sirkanlinna Kylä Onkkaala Kiinteistötunnus 24:45 Kunta Pälkäne Peruskartta Osoite Syrjänharjuntie Itäkoordinaatit Aluetyyppi kirkonkylä Pohjoiskoordinaatit Kohdetyyppi asuintalo Rakennusten lkm 3 Hist. tilatyyppi mäkitupa? Inventoitu 3 Nykyinen tilatyyppi tila Omistaja Risto ja Raija Olkkola Alue Omistajan osoite Papintie Orimattila Kuvaus Sirkanlinna on pieni, nykyisin vapaa-ajan asuntona käytettävä kiinteistö kirkonkylän keskustan tuntumassa, Nuijan talon risteyksessä lähellä vanhaa Tampereen maantietä. Vierestä kulkee tie Syrjänharjulle. Pitkänomaisen kiinteistön eteläosassa on lähekkäin pieni puinen asuinrakennus, autotalli ja vaja. Lisäksi kiinteistön pohjoispäässä on leikkimökki ja pressuvaja ja eteläpäässä peltivaja. Piharakennuksissa on runsaasti erilaisia katoksia ja laajennuksia. Kulku pihaan on tontin etelänurkasta, ja autotallia lukuun ottamatta sisäänkäynti rakennuksiin on pihan puolelta. Rehevä, suojaisa piha on rajattu tien puolelta eli länsirajalta syreeniaidalla ja itäreunalta matalalla pulteriaidalla ja -penkereellä. Kulkuväylät ovat portilta pihaan kivilaattaa ja pihassa puulaattaa. Pihalle ominaista on pienestä mittakaavasta ja useista rakennuksista muodostuva vahva tilantuntu. Punamullan värinen puuvuoraus tekee pihapiirin rakennuksista ilmeeltään yhtenäisiä. Historia Sirkanlinna on yksi Anttila-Perttulan kantatilan entisistä vuokra-alueista Syrjänharjun kupeessa. Pieni tila on lohkottu 1932 Ingeborg Flinkmanille, joka asui talossa. Tuolloin paikalla oli jo nykyinen asuinrakennus ja piharakennus. Omistaja on mahdollisesti pitänyt talossa kauppaa. Ympäristössä on lohkomisaikaan ollut muutama muukin vuokramaalle tehty mökki. Flinkmanin kuoltua ilman perillisiä 1950-luvulla tila huutokaupattiin, ja sen osti taksinkuljettaja Paavo Olkkola, joka rakensi tontille autotallin. Asuinrakennusta vuokrasi n. 25 vuoden ajan ompelija Eeva Raaska. Noin 1970-luvun puolivälistä asti kiinteistö on ollut Olkkolan perheen kesäasuntona. Ympäristö Lähiympäristössä on pari muuta pientä asuin- ja talousrakennus, jotka muodostavat Sirkanlinnan kanssa melko tiiviin rykelmän. Eteläpuolella on suuri seurantalo Nuija. Kaava Asemakaava. Käyttötarkoitus VP pvm pvm Suojelu Ei ole.

15 KIINTEISTÖLOMAKE Nuijanmäen kulttuuriympäristöselvitys 2007 Kirjalliset lähteet, kartat ym. Suulliset lähteet Pälkäneen historia. Vammala 1972 Pälkäneen historia II. Jyväskylä Maamittauslaitoksen arkisto: Isojaon kartta 1763, isojaon täydennyksen kartta (1886), Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston arkisto: toimituskartat 24:152 Risto Olkkola, Marjatta Laitila Kulttuurihistoriallinen arvo Rakennushist. Historiallinen Ympäristöarvo Arvojen perustelu sosiaalihistoriallinen osa kokonaisuutta Hyvin säilynyt asuinkiinteistö edustaa suojaisine pihapiireineen Anttilan talon maille rakentunutta käsityöläisten ja muiden tilattomien pienimittakaavaista ja vaatimatonta rakentamistapaa. Sirkanlinna muodostaa lähinaapureidensa ja Syrjänharjuntien toisella puolella olevan Nuijalan mökkien kanssa pienen, kirkonkylän vanhinta liikekeskustaa täydentävän käsityöläisalueen. Arvoluokka Lisätietoja, toimenpidesuosit. Liitteet Valokuvat Voimassa olevan asemakaavan mukaan kohdetta ei voi säilyttää. Kiinteistön rakennukset ja suojaisa pihapiiri perinnekasveineen tulee säilyttää. Rakennuskohtaiset toimenpidesuositukset rakennuslomakkeilla. rakennuslomakkeet Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä Inventoija Eija Teivas pvm Tallentaja Eija Teivas pvm Päivittäjä pvm yleiskuva etelästä yleiskuva lännestä 07

16 KIINTEISTÖLOMAKE Nuijanmäen kulttuuriympäristöselvitys pihaa pohjoisesta pihaa etelästä 07 asemapiirros

17 RAKENNUSLOMAKE Nuijanmäen kulttuuriympäristöselvitys 2007 Sirkanlinna rakennus 1 Kiinteistötunnus 24:45 Kerrosluku 1½ Rakennustyyppi asuinrakennus Pohjakaava Nykyinen käyttö vapaa-ajan asunto Rungon muoto suorakaide Alkuperäinen käyttö asuminen Ullakko Kellari Suunnittelija Perustus nurkkakivet Signeeraus/vuosil. Runko hirsi? Rakentamisvuosi Vuoraus peiterima Rak.vuosikymmen ? Katemateriaali kolmiorimahuopa Rak. vuosisata 1900 Katon muoto satula Korjausvuodet Kuistityyppi Kuistin kattomuoto Kuvaus Noppamainen, melko jyrkkäkattoinen asuinrakennus on Syrjänharjuntien laidassa. Sisäänkäynti on pihan puolelta. Peiterimavuorauksen alareunassa on helmalauta. Alakerrassa on kaksi huonetta ja keittokomero, eteisestä johtaa porras ullakkokerrokseen, jossa on kaksi huonetta. Ikkunat ovat ristikarmilliset. Ulko-ovi on nelipeilinen ja sen yläpuolella ja sivuilla on ikkunat. Rakennukseen ei tule vettä. Historia Keittokomero on tehty kapeaan tilaan eteisen viereen. Aikaisempi keittiö on ruokailutilana. Puuliesi on korvattu kamiinalla ja uuni on purettu. Ullakkohuoneiden ikkunat ovat alakerran ikkunoita uudemmat. Kunto Hyvä / kohtalainen Kulttuurihistoriallinen arvo Rakennushist. Historiallinen Ympäristöarvo Arvojen perustelu Lisätietoja, toimenpidesuosit. Liitteet Valokuvat sosiaalihistoriallinen Hyvin säilynyt asuinrakennus edustaa 1900-luvun alkupuolen tilattoman väestön pienimittakaavaista asumistapaa. Korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä perinteisiä materiaaleja ja värejä käyttäen. Rakennusta ei pidä laajentaa ulospäin. Kuvaliite lomakkeella Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä Inventoija Eija Teivas pvm Tallentaja Eija Teivas pvm Päivittäjä

18 RAKENNUSLOMAKE Nuijanmäen kulttuuriympäristöselvitys 2007 pohjapiirrokset rak 1 koillisesta rak 1 luoteesta rak 1 lounaasta rak 1 sisäkuva 07

19 RAKENNUSLOMAKE Nuijanmäen kulttuuriympäristöselvitys 2007 Sirkanlinna rakennus 2 Kiinteistötunnus 24:45 Kerrosluku 1 Rakennustyyppi autotalli Pohjakaava Nykyinen käyttö varasto Rungon muoto suorakaide Alkuperäinen käyttö autotalli Ullakko Kellari Suunnittelija Perustus betoni Signeeraus/vuosil. Runko ranko Rakentamisvuosi Vuoraus peiterimalaudoitus Rak.vuosikymmen 1950 Katemateriaali profiilipelti Rak. vuosisata 1900 Katon muoto satula Korjausvuodet Kuistityyppi Kuistin kattomuoto Kuvaus Punamullan värinen, yhden auton autotalli sijaitsee asuinrakennuksen vieressä pääty tielle päin. Päädyssä on pystylaudoitettu pariovi ja pitkällä sivulla kapeat ikkunat räystään alla. Uusitut vuorilaudat ovat ympäristöön ja rakennusaikaan nähden poikkeavan koristeelliset. Pihanpuoleisessa päädyssä on tilapäiseltä vaikuttava katos. Historia Autotallin rakensi edellinen omistaja (nykyisen omistajan isä) taksiaan varten. Muu kiinteistö oli vuokralla. Autotallin ulkovuoraus on uusittu. Kunto Hyvä Kulttuurihistoriallinen arvo Rakennushist. Historiallinen Ympäristöarvo Arvojen perustelu Lisätietoja, toimenpidesuosit. Liitteet Valokuvat Tulevissa korjauksissa olisi hyvä palata 1950-luvun hengen mukaiseen, koristeettomaan ulkoasuun. Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä Inventoija Eija Teivas pvm Tallentaja Eija Teivas pvm Päivittäjä

20 RAKENNUSLOMAKE Nuijanmäen kulttuuriympäristöselvitys rak 2 koillisesta rak 2 pohjoisesta rak 2 lännestä 07

21 RAKENNUSLOMAKE Nuijanmäen kulttuuriympäristöselvitys 2007 Sirkanlinna rakennus 3 Kiinteistötunnus 24:45 Kerrosluku 1 Rakennustyyppi piharakennus Pohjakaava Nykyinen käyttö puuvaja Rungon muoto suorakaide Alkuperäinen käyttö puuvaja Ullakko Kellari Suunnittelija Perustus Signeeraus/vuosil. Runko ranko Rakentamisvuosi Vuoraus peiterimalaudoitus Rak.vuosikymmen 1950 Katemateriaali sileä huopa Rak. vuosisata Katon muoto satula Korjausvuodet Kuistityyppi Kuistin kattomuoto Kuvaus Suorakaiteen muotoinen liiteri on pihan takalaidalla pitkän sivun suuntaisesti. Pohjoispäädyssä on ulkokäymälä ja pitkällä sivulla kaksi pystylaudoista tehtyä ovea liiteriin. Eteläpäädyssä on telttakatos oleskelua varten. Historia Piharakennus on merkitty lohkomiskartalle vuodelta Rakennukselle ei liene tehty merkittäviä muutoksia. Kunto Hyvä Kulttuurihistoriallinen arvo Rakennushist. Historiallinen Ympäristöarvo Arvojen perustelu Lisätietoja, toimenpidesuosit. Liitteet Valokuvat rakennusperinteinen Yksinkertainen liiteri käymälöineen kuuluu perinteisesti 1900-luvun alkupuolen pihapiiriin. Rakennus tulisi säilyttää. Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä Inventoija Eija Teivas pvm Tallentaja Eija Teivas pvm Päivittäjä

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KEVÄTÖN-PYYLAMPI ALUEEN KIINTEISTÖINVENTOINTI 2012

SIILINJÄRVEN KEVÄTÖN-PYYLAMPI ALUEEN KIINTEISTÖINVENTOINTI 2012 SIILINJÄRVEN KEVÄTÖN-PYYLAMPI ALUEEN KIINTEISTÖINVENTOINTI 2012 Peruskartta vuodelta 1966 JOHDANTO Tehtävä ja työskentelymenetelmät Kulttuurihistoriallinen inventointi tehtiin yleiskaavoituksen pohjaksi

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Mäkelä. KIINTEISTÖLOMAKE Tommolan alueen maisemaselvitys 2007

Mäkelä. KIINTEISTÖLOMAKE Tommolan alueen maisemaselvitys 2007 KIINTEISTÖLOMAKE Tommolan alueen maisemaselvitys 2007 Mäkelä Kylä Tommola Kiinteistötunnus 4:93 Kunta Pälkäne Peruskartta 2141 04 Osoite Itäkoordinaatit 2698 450 Aluetyyppi kirkonkylä Pohjoiskoordinaatit

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.8.2011

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.8.2011 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS AAPISKUKON ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutosalue koskee korttelia 135 ja maa-ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. Asemakaavan muutosalue

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

TOMMOLAN ALUEEN MAISEMASELVITYS 2007

TOMMOLAN ALUEEN MAISEMASELVITYS 2007 ARKKITEHTITOIMISTO EIJA TEIVAS Pirkkalaistie 1 37100 Nokia p. ja fax (03) 342 2347, 0400 637749 eija.teivas@kolumbus.fi TOMMOLAN ALUEEN MAISEMASELVITYS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3 2. Maiseman

Lisätiedot

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Kankaanpään Vihteljärven kylän tiloja Vähäkivijärvi 214-425-27-24, Urjanlinna 214-425-27-22, Rantatila 214-425-27-23 KAAVATUNNUS 214003028 27.6.2011 1.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, KUNTAKESKUS NS. MAJARAN PELLON ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÄLKÄNEEN KUNTA, KUNTAKESKUS NS. MAJARAN PELLON ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, KUNTAKESKUS NS. MAJARAN PELLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee maatalousaluetta ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli Pälkäneen kunnan Kuntakeskuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 Suunnittelualue: Suunnittelualueet sijaitsevat Kihniön kunnassa Kirkonkylän taajaman keskustassa (kuva 1). Suunnittelualueeseen sisältyvät Kihniön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. Alueen määrittely IMATRA Kaupunginosa 53, Linnankoski Asemakaavan muutos: Korttelin 17 osa ja

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 3A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu.

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu. TASANNE, TILOJEN Rn:o 878:2 JA Rn:o 876:11:0 OSAT, KOLMELANKATU 16, KUMPULAN YHTEISALUEET, VENESATAMAN LAAJENNUS JA RAKENNUSOIKEUDEN MÄÄRITTÄMINEN. KAAVA NRO 8516. Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 3 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS (KONGINKANGAS) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 3 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS (KONGINKANGAS) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 03 05 05 7 0 8 0 0.0 0.8 80 48 8 08. 4 84 8 0 :8 05. 7 rp7 78 03 0: 0 5 0 rp0 00 YLEISMÄÄRÄYKSET: Jos rakennus sijoitetaan 4 m lähemmäksi toisen tontin rajaa, ei rakennuksen tälle sivulle saa sijoittaa

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski Asemakaava N:o - Asemakaavan muutos Kortteli 432 tontti 4, Marttila Kaavaselostus

Janakkalan kunta Tervakoski Asemakaava N:o - Asemakaavan muutos Kortteli 432 tontti 4, Marttila Kaavaselostus 1 Janakkalan kunta Tervakoski Asemakaava N:o - Asemakaavan muutos Kortteli 432 tontti 4, Marttila Kaavaselostus 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 15.3.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio LIITE 7 Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio Kohdeinventointi Laatija: Kiinteistökehitys Ko-Va Oy / Väinö Korhonen Pvm: 9.4.2014 KOHDEINVENTOINTILOMAKE ITÄ-SUOMI KUOPIO Kaupunginosa:

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 4E 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot