TOIMINTASUUNNITELMA Jyväskylän Taitoluisteluseura ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016. Jyväskylän Taitoluisteluseura ry"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA Jyväskylän Taitoluisteluseura ry Hyväksytty vuosikokouksessa

2 2 TOIMINTASUUNNITELMA Jyväskylän Taitoluisteluseura ry on vuonna 1982 perustettu keskisuomalainen urheiluseura, jonka tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harras- taisi kunto-, kilpa- tai huippu- urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Toteuttaakseen tarkoitustaan seura tarjoaa jäsenilleen valmennus-, kilpailu- ja harrastustoimintaa, kuntoliikuntaa, nuorisotoimintaa sekä koulutus-, tiedotus- ja suhdetoimintaa ym. seuran toimintalinjan sekä vuo- sittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti. 1 Tavoitteet Jyväskylän Taitoluisteluseuran visio on olla Keski- Suomen alueen suurin taitoluistelun harrastus- ja kilpaseura. Seuran tunnusmerkkejä ovat nuorekas ja ammattimainen valmennus läpi taitoluisteli- jan urapolun ( vahvat perinteet sekä monipuoliset mahdollisuudet harrastaa taitoluistelua läpi elämän. Kaudella toiminnassa painotetaan seuraavia tavoitteita: 1.1 Jäsenmäärän kasvattaminen Kaudella käynnistetään seurassa mittava Taitoluistelu tutuksi - kehittämishanke Ope- tus- ja kulttuuriministeriön tukemana. Kehittämistoiminnan tavoitteena on seuran tunnettuuden ja jäsenmäärän kasvattaminen sekä seuratoiminnan laadun parantaminen. Keskeistä on motivoida ja ohjata lapsia ja nuoria lajin pariin takaamalla laadukkaat ja tasa- arvoiset harrastusmahdollisuu- det kaikille luistelusta kiinnostuneille. Taitoluisteluharrastuksen imagoa seurassa parannetaan ja helpotetaan uusien harrastajien lajin pariin hakeutumista, myös taloudellisesti. Harrastusvaihtoehtoja laajennetaan yksilötarjonnasta erilaisille ryhmille ja yhteisöille, mukaan lukien perheet sekä lasten ja nuorten luontaiset yhteisöt. Erityisesti poikia kannustetaan taitoluis-

3 3 telun harrastajiksi. Tämä edellyttää yhteistyön tehostamista alueen kuntien, päiväkotien, koulujen sekä lasten ja nuorten urheiluseurojen kanssa koko Keski- Suomen alueella. Jäähalleista siirrytään kaupunkien ja kuntien tarjoamille lähiliikuntapaikoille, hyödynnetään tilojen päiväkäyttöä sekä tuodaan harrastusmahdollisuus lasten, nuorten ja perheiden elinympäristöihin ja osaksi arkea. Kustannukset pyritään asettamaan kohtuulliselle tasolle. Lajiin tutustumista ja perustaitojen har- joittelua tuetaan hankkeen turvin muuta toimintaa vahvemmin. Tiedottamista ja markkinointia tehostetaan laajennetulle kohderyhmälle. Lisäksi kauden aikana seurataan aktiivisesti Jyväskylän nuorisojäähalli ry:n jäähallihankkeen ete- nemistä. Jyväskylän Taitoluisteluseura on yhdistyksen perustajajäsenenä mukana vaikuttamassa ja edesauttamassa lasten ja nuorten jääurheiluun soveltuvien liikuntapaikkojen rakentamista Jyväs- seudulle. Seuran tavoitteena on turvata jäsenilleen tavoitteisiin nähden riittävät, mahdollisimman hyvät sekä myös taloudellisesti realistiset harjoitusolosuhteet Jyvässeudulla. 1.2 Seuratoiminnan laadun parantaminen Taitoluistelu tutuksi - hankkeen myötä saadaan vahvistusta myös seuraorganisaation ja hallinnon kehittämiseen. Seuran haasteena on jo pitkään ollut vapaaehtoispohjalta toimivan seurajohdon suuri vaihtuvuus. Seuratyö ja toiminnan kehittäminen yhdessä pää- /vastuuvalmentajien kanssa ovat kärsineet vastuu- ja luottamushenkilöiden vaihtumisesta. Haasteeseen pyritään vaikuttamaan kohdentamalla koulutusta ja työnohjauksellista tukea niin valmentajille, seurajohdolle kuin muille seuran vapaaehtoistoimijoille. Myös uusia järjestäytymis- muotoja ja toimintatapoja kokeillaan kauden aikana rohkeasti. Mm. mahdollisuus osa- aikaisen toiminnanjohtajan palkkaukseen selvitetään. Tärkeää on pyrkiä turvaamaan seuratoiminnan ta- loudelliset resurssit siten, että toimintaa on jatkossakin mahdollista jatkaa ja kehittää luistelijoiden edun mukaisesti molemmilla lajilinjoilla läpi luistelijan urapolun.

4 4 Seuran hallituksen ja valmentajien tapaamisia jatketaan edelleen säännöllisesti, samoin valmenta- jien ja ohjaajien kehityskeskusteluja kauden aikana. Tukena kehittämistyössä toimii Keski- Suomen Liikunta ry:n seurakehittäjä Laura Härkönen. 1.3 Menestysedellytysten kehittäminen kilpailutoiminnassa seura tukee parhaan kykynsä mukaan yksinluistelijaa/muodostelmaluistelujoukkuetta omi- en edellytysten mukaisen luistelu- uran luomisessa, jääresurssit huomioon ottaen kilpailevien luistelijoiden/joukkueiden valmennuksessa noudatetaan hallituksen hyväksy- miä kausisuunnitelmia, joita täydennetään yksilöllisillä/joukkuekohtaisilla harjoitusohjel- milla seura tarjoaa kaikille luistelijoilleen mahdollisuuden osallistua kauden aikana näytös- / kil- pailutoimintaan yksinluistelijoiden lähikilpailutoimintaa (ns. tähtikilpailut, valinta- ja kutsukilpailut) vahvis- tetaan Jyväskylän kaupungilta saatujen kohdeavustusten turvin valmentajien tukena toimivat seuran hallitus, ryhmien yhteyshenkilöt/joukkueiden johta- jat, rahastonhoitajat sekä huoltajat vanhempia kannustetaan osallistumaan ja tukemaan urheilijan kehittymistä yksilö- nä/joukkueen jäsenenä/seuran jäsenenä jos seuran resurssit eivät ole riittävät, valmentajat ohjaavat luistelijaa tarpeenmukaisten harjoittelumahdollisuuksien löytämisessä seura kannustaa ja palkitsee urheilijoitaan jakamalla vuosittain palkinnot kauden aikana menestyneille luistelijoille/ryhmille/joukkueille/valmentajille valmentajien työrauhaa kunnioitetaan 1.4 Luistelijan henkilökohtaisen kehityksen tukeminen valmennuksessa otetaan huomioon urheilijan kokonaisvaltainen elämä lapsella/nuorella on mahdollisuus harrastaa taitoluistelua joko yksin tai joukkueessa

5 5 lapsi voi yhdessä valmentajan ja vanhempien kanssa keskusteltuaan valita, haluaako hän luistella harrastaakseen vai kehittyäkseen kilpaurheilijaksi jokaista luistelijaa kohdellaan ja kunnioitetaan yksilönä tavoitteiden asettamisessa huomioidaan kunkin luistelijan kyky-, tavoite-, ja motivaatio- edellytykset luistelijoita ohjataan terveellisiin, urheilullisiin elämäntapoihin (ravinto, lepo, harjoittelu ja koulutus) ja kannustetaan/ohjataan vahvasti omatoimiseen harjoitteluun luistelijoilta odotetaan hyvää ja kohteliasta käytöstä - heitä myös ohjataan siihen ja toimi- taan valmennuksessa esimerkkinä myös kilpailu- uransa lopettaville nuorille tarjotaan seurassa harrastusvaihtoehto luistelijoita kannustetaan kilpailu- /luistelu- uran jälkeen ohjaaja- ja valmentajakoulutuksiin, tuomari- tai spesialistitoimintaan sekä toimimaan seuraorganisaation eri tehtävissä 2. Toiminta 2.1 Valmennus Valmennus organisoidaan Jyväskylän Taitoluisteluseurassa valmennuksellisin ja urheilullisin perus- tein muodostettujen ryhmien ja joukkueiden kautta. Lisäksi ryhmien muodostamisessa huomioi- daan taloudelliset tekijät, mm. kausimaksusuunnitelmat, sekä käytettävissä olevan jääresurssin tarkoituksenmukainen käyttö. Valmennustoiminta jakaantuu seuraavasti: perusopetusryhmät: luistelukoulut, kehitysryhmät ja jatko- opetusryhmät (kilpurit, muodos- telmakoulu) kilpailevat yksinluisteluryhmät kilpailevat muodostelmaluistelujoukkueet harrastajat (yksinluistelu ja muodostelma; kilpailevat ja ei kilpailevat)

6 6 aikuiset (aikuisluistelu, ns. jumppaluistelu) luistelun lyhytkurssit Valmennuksesta vastaavat kaudella yksinluistelun päätoiminen valmentaja Wilma Alanen (vapaalla saakka) ja muodostelmaluistelun päätoiminen valmentaja Tanja Mik- kilä. Yksinluistelun päävalmentajan tehtäviä hoitaa ajalla Marika Pölkki yksinluis- telun vastuuvalmentajana*. Valmennusta tuetaan lisäksi kauden aikana nimekkäillä tuntivalmenta- jilla. Päävalmentajat vastaavat molempien lajilinjojen valmennus- ja kehittämistyöstä yhdessä noin 15 tuntivalmentajan ja luistelukouluohjaajan kanssa. Valmennuksen roolit jakaantuvat seuraavasti: yksinluistelun pää- /vastuuvalmentaja muodostelmaluistelun päävalmentaja ryhmien ja joukkueiden vastuuvalmentajat/valmentajat luistelukoulun vastuuvalmentajat luistelukouluohjaajat Pää- /vastuuvalmentajat laativat pitkäntähtäimen tavoitteet ja suunnitelmat, kausikohtaiset tavoit- teet sekä suunnitelmat kaikille luistelijoille, ryhmille ja joukkueille. Näiden tavoitteiden ja suunni- telmien pohjalta valmennustiimit tekevät ryhmä- ja joukkuekohtaiset kuukausi- ja viikkosuunni- telmat. Ryhmien/joukkueiden vastuuvalmentajat tiedottavat tavoitteista ja suunnitelmista muille ryhmien/joukkueiden valmentajille, luistelijoille sekä vanhemmille. Ryhmien/joukkueiden vastuuvalmentajat arvioivat asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien to- teutumista säännöllisesti. Luistelijoiden ja joukkueiden kehitystä seurataan ja analysoidaan jatku- vasti, ja suunnitelmiin tehdään tarvittaessa muutoksia. Henkilökohtaisia keskusteluja käydään kil- pailevien ryhmien ja joukkueiden luistelijoiden kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa (syk- sy/kevät) sekä kauden aikana aina tilanteen niin vaatiessa.

7 7 Seuran valmennuskaaviossa kaudelle (Liite 1) kuvataan valmennusresurssien käyttö ryhmä - ja joukkuekohtaisesti. Seuran johtokunta ja seuran pää- /vastuuvalmentajat yhdessä perusopetusvalmennustiimin, yksin- luistelun valmennustiimin ja muodostelmaluistelun valmennustiimin kanssa kehittävät seuran valmennuslinjaa (Liite2). Valmennuslinjan tavoitteen on kuvata yhtenäinen valmennusjärjestelmä kaikille tasoille. *Edellisen kauden ja kesän 2015 aikana yksinluistelun vastuuvalmentajana toiminut Iina Potaseff on hakeu- tunut koulutusvapaalle alkaen. Valmennuksen periaatteita Seuran tavoitteena on järjestää valmennusryhmille ja joukkueille tason edellyttämää valmennusta, johon kuuluu jääharjoittelun lisäksi monipuolista, kehittävää ja palauttavaa oheisharjoittelua. Kai- kille ryhmille ja joukkueille pyritään järjestämään harjoitteluun soveltuvat harjoitteluolosuhteet (jää- ja oheisharjoittelutilat) kausisuunnitelman mukaisesti. Kilpaileville luistelijoille ja joukkueille tarjotaan lisäksi tukiharjoittelun muotona esim. fysioterapiapalveluja ja psyykkisen valmennuksen asiantuntijapalveluja. Päävalmentajat jakavat seuran käyttöönsä saamat jäämäärät huomioiden perusopetuksen, yksin- luistelun ja muodostelmaluistelun harrastajamäärät ja kausisuunnitelmat, määrällisesti ja ajallises- ti tarkasteltuna. Lajilinjan sisällä jäämäärä jaetaan päävalmentajan valmennuksellisen näkemyksen mukaisesti sarja-, ikä-, ja taitotasot huomioiden. Valmentajat noudattavat toiminnassaan seuran hyväksymää valmennuslinjaa sekä voimassa olevia kausisuunnitelmia. Lajivalmentautumisen lisäksi toiminnassa kiinnitetään huomiota luistelijoiden henkisen kasvun tukemiseen, kasvatukselliseen toimintaan ja motivoidaan lapsia/nuoria liikunnalliseen elämänta- paan. Kaikessa valmennuksessa pyritään luomaan positiivinen, avoin ja kannustava harjoitteluil- mapiiri.

8 8 Painopisteitä kaudella Kauden aikana tehostetaan valmennuksellista yhteistyötä muiden taitoluistelu- ja jääurheiluseuro- jen sekä muiden alueella toimivien urheiluseurojen kanssa. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti seuran tarjoamaa yksinluisteluvalmennusta sekä monipuolistaa ryhmien oheisharjoittelumahdolli- suuksia jääharjoittelun lisäksi. Kilpailevien luistelijoiden valmennusryhmien ja joukkueiden valmennuksessa tehostetaan ns. te- hopäivien sekä viikonloppu- ja loma- aikaan ajoittuvien leirien käyttöä. Yhteistyötä Peurungan Ice Cat Areenan sekä Piispalan nuoriso- ja luontomatkailukeskuksen kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen tätä tarkoitusta varten. Myös jään käytön mahdollisuudet Keski- Suomen alueen muissa jäähalleissa, esim. Karstulassa, kartoitetaan. Luistelun perusopetusta, erityisesti luistelukoulutoimintaa sekä päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään kauden aikana Taitoluistelu Tutuksi - hankkeen kautta. Tällä pyri- tään seuran jäsenmäärän sekä molempien lajilinjojen luistelijapohjan vahvistamiseen tulevaisuu- dessa. Seura kohdentaa hankkeen kautta tapahtuvaan luistelukoulutoimintaan ym. kehittämistoi- mintaan pää- /vastuuvalmentajien työaikaa hankesuunnitelman mukaisesti. Valmentajien valmennustyötä tuetaan kauden aikana kiinnittämällä erityisesti huomiota seuran tarjoamiin työolosuhteisiin (fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät). Valmentajille tarjotaan mah- dollisuuksia koulutukseen ja työnohjaukselliseen tukeen. Yhteistyötä KesLin, alueen muiden seura- valmentajien, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan sekä Suomen Taitoluistelulii- ton kanssa tuetaan. Seuran toimiston sijainti ja valmentajien työtilat arvioidaan osana kehittämis- toimintaa. Lisäksi varmistetaan avoin keskusteluyhteys koko seuraorganisaation sisällä mm. kut- sumalla lajilinjojen pää- /vastuuvalmentajat säännöllisesti mukaan johtokunnan kokouksiin sekä järjestämällä valmentajien ja seurajohdon yhteisiä tapaamisia. Seuran johtokunta osallistuu myös säännöllisesti valmennusryhmien vanhempaintapaamisiin työnantajan edustajana.

9 9 2.2 Kilpailutoiminta Jyväskylän Taitoluisteluseuran luistelijat osallistuvat Suomen Taitoluisteluliiton järjestämiin viralli- siin kilpailuihin sekä seurojen järjestämiin alue- ja kutsukilpailuihin. Seura pyrkii järjestämään kau- den aikana myös omia yksinluistelun ja muodostelmaluistelun kutsukilpailuja muille seuroille. Pe- rinteisin seuran kilpailutapahtuma on vuosittain järjestettävä yksinluistelun kutsukilpailu. Lisäksi seuran on mahdollista anoa järjestettäväksi Suomen Taitoluisteluliiton alaisia muodostel- ma- ja yksinluistelukilpailuja käytettävissä oleva jääresurssi huomioon ottaen. Kaudella Jyväskylän Taitoluisteluseura järjestää seuraavat kilpailut: YL valintakilpailu ML valintakilpailu YL kutsukilpailu Tähtikilpailut , Synergia Areena (HUOM: käytettävissä Jyväskylän kaupungin liikuntatoiminnan koh- deavustus 1000 yksinluistelun yhdistetyn kutsu- /valintakilpailun jär- jestämiseen, sekä nk. tähtiarviointi että ISU- arviointi) , Synergia Areena , Synergia Areena kuukausittain syyskaudella 2015, lähijäät (HUOM: käytettävissä Jyväskylän kaupungin liikuntatoiminnan koh- deavustus 500 yksinluistelun tähtisarjojen lähikilpailutoiminnan käyn- nistämiseen, kuukausittaisen kilpailutoiminnan kattamiseen; huomioi- daan myös itsenäisyyspäivän kilpailu osana tähtikilpailujen sarjaa) 2.3 Näytöstoiminta Seuran kaikkien luistelijoiden yhteinen joulujuhla järjestetään joulukuussa syyskauden päätteeksi. Vastaavasti kevätkauden päätteeksi järjestetään keväinen luistelunäytös satuteemalla. Huhtikuus- sa järjestettävä kevätnäytös on tärkeä osa seuran vuosittaista varainhankintaa.

10 10 Lisäksi kilpailevat yksinluistelijat ja muodostelmaluistelujoukkueet esiintyvät mm. JYP- liigajoukkueen kotipeleissä JYP- johdon kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. 2.4 Tiedottaminen ja markkinointi Seuran sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostamista jatketaan kauden aikana. Lisäksi lisätään yhteistyötä paikallisten tiedotusvälineiden ja sidosryhmien kanssa. Seuran nettisivuja uudistetaan ja pyritään päivittämään kauden aikana aktiivisesti. Tiedottamista sosiaalisessa mediassa, mm. seuran Facebook- sivuilla, kehitetään edelleen. 2.5 Kehittämistoiminta Tulevalla kaudella Jyväskylän Taitoluisteluseurassa toteutetaan kehittämistoimintaa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun valtionavustuksen turvin. Myönnetyn erityisavustuksen suuruus on ja käyttöaika Taitoluistelu tutuksi - hankkeessa vahvistetaan keskisuomalaisten lasten ja nuorten mahdollisuuk- sia harrastaa taitoluistelua omien edellytystensä ja tarpeidensa mukaan. Tavoitteena on kasvattaa lajin tunnettavuutta sekä harrastajien määrää Jyvässeudun lisäksi koko Keski- Suomen alueella. Seuran toimintaa kehitetään laaja- alaisemmaksi ja entistä laadukkaammaksi seuran tarkoitus huomioon ottaen. Yhtenä tavoitteena ja esimerkkinä tästä on Valon ja lajiliittojen asettamien Si- nettiseura- kriteerien täyttyminen. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat: - lapset, nuoret ja perheet, joilla ei ole kokemusta taitoluistelusta harrastuksena - lapset, nuoret ja perheet, joiden läheltä/kotipaikkakunnalta puuttuu taitoluisteluun keskit- tynyt urheiluseura ja lajin harrastustoiminta - taitoluistelusta kiinnostuneet lapset, nuoret ja perheet, joilla ei ole mahdollisuutta tai halua harrastaa taitoluistelua kilpaurheilullisin tavoittein

11 11 Hankkeen myötä käynnistetään seuraavia JyTLS ry:lle uusia toimintamuotoja, joilla tuetaan ja uu- distetaan seuran nykyistä perustoimintaa: 1) Vanhempi- lapsi - luistelukoulutoiminta, toteutetaan uusilla alueilla esim. Jyväskylän Palo- kassa, Laukaassa ja Karstulassa 2) Päiväkoti- ikäisten lasten luistelukerhot lähiliikuntapaikoilla, yhteistyökumppaneina Jyväs- seudun päiväkodit 3) Esi- ja peruskouluikäisten luistelun perusopetus, yhteistyökumppaneina Keski- Suomen kunnat 4) Lasten, nuorten ja perheiden liikuntatapahtumat, yhteistyökumppaneina alueen muut las- ten ja nuorten urheiluseurat 5) Valmentajien ja vapaaehtoistoimijoiden osallistaminen ja osaamisen kehittäminen val- mentaja- ja ohjaajakoulutukset, vapaaehtoistoimijoiden koulutus seuraorganisaation teh- täviin (tavoitteena seuran hallinnon kehittäminen) Seuran omarahoitusosuus on 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tämä toteutetaan kohden- tamalla seuran päätoimisten valmentajien (2) työaikaa hankkeelle (työsopimukset voimassa saakka). Jyväskylän Taitoluisteluseura ry:n johtokunta on tehnyt päätöksen hankkeen valmistelusta ja hyväksynyt hakemuksen kokouksessaan Hakuvaiheessa on tehty yhteistyötä Keski- Suomen Liikunnan seurakehittäjä Laura Härkösen kanssa. Hankkeen toteutussuunnitelma Kevät Hankkeen toteutuksen suunnittelu, jäävuorojen hakeminen ja yhteistyö verkostossa - Hankkeesta tiedottaminen - Jäsenkysely 2015 > hankkeen tavoitteiden täsmentäminen - Vanhempi- lapsi- luistelukoulujen pilotointi Jyväskylän Palokassa - Päiväkoti- ikäisten luistelukerhojen pilotointi yhteistyössä Aarresaari- päiväkotien kanssa - Kouluikäisten luistelun perusopetuksen pilotointi Karstulassa yhteistyössä paikallisen ope- tustoimen kanssa/ jäänyt toteuttamatta neuvotteluista huolimatta

12 12 - Lasten, nuorten ja perheiden tapahtuma (1) Jyväskylässä > hankkeen näkyvä avaus / siirret- ty syksylle Valmentaja- ja ohjaajakoulutusta > tulevan kauden toimintasuunnitelmaan valmistautumi- nen - Jäsenhankintakampanja, suunnattu vanhemmille > haetaan vahvaa pohjaa seuran vapaa- ehtoistyöhön - Vapaaehtoistoimijoiden motivointi seuraorganisaation tehtäviin > seuraorganisaation toi- minnan ja hallinnon vahvistaminen Kesä 2015 (kesäkuu heinäkuu) - Keväällä pilotoidun toiminnan arviointi ja jatkotoimenpiteiden konkretisointi - Tiedottamisen ja viestinnän valmistelutyöt > toimintasuunnitelma, valmennuslinja, verkko- sivut, ilmoittautumiskäytänteet jne. Syksy 2015 (elokuu lokakuu) Esi- ja kouluikäisten luistelun perusopetus Jyväskylässä käynnistyy, Karstulassa tai muussa yhteistyökunnassa jatkuu /käynnistyy - Lasten, nuorten ja perheiden tapahtumat (2) Jyväskylässä/ lähikunnassa - Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset jatkuvat - Vapaaehtoistoimijoiden koulutus seuraorganisaation tehtäviin käynnistyy (kytkeytyy uuden johtokunnan valintaan elo- syyskuussa 2015) Talvi (marraskuu helmikuu) - Vanhempi- lapsi - luistelukoulutoiminta lähiliikuntapaikoilla jatkuu - Luistelun perusopetus Jyväskylässä ja Karstulassa jatkuu - Päiväkoti- ikäisten luistelukerhot jatkuvat/laajenevat yhteistyössä Aarresaari- päiväkotien kanssa - Lasten, nuorten ja perheiden tapahtumat (2) Jyväskylässä/ lähikunnissa

13 13 Kevät 2016 (maaliskuu huhtikuu) - Jäsenkysely 2016 > toiminnan arviointi - Valmentajien ja vapaaehtoistoimijoiden kuuleminen - Sinettiseura- tunnuksen hakeminen seuralle - Hankkeen arviointi ja jatkotoimenpiteet toiminnan juurruttamiseksi - Hankkeen raportointi Uusia ryhmiä perustetaan hankkeen myötä yhteensä 55, joista 45 yhteistyössä alueen päiväkotien ja koulujen kanssa. Alustavat ryhmäsuunnitelmat on esitelty hankesuunnitelmassa. Lopulliset yh- teistyösopimukset kumppanien kanssa laaditaan hankkeen rahoituksen varmistuttua. Hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja niiden hyödyntäminen - Taitoluistelun tunnettavuuden lisääntyminen > matala kynnys harrastuksen pariin, kaikkien harrastusmuoto ja kukkaronkestävät muodot - Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu > varaudutaan Jyväskylän nuorisojäähallihankkeen (2016) myötä kallistuviin jäämaksuihin (seuratoiminnan jatkumisen elinehto) - Sinettiseura- tunnuksen saaminen takaisin seuraan > ideologia näkyväksi ja tietoiseksi osaksi toimintaa - Seuratoiminnan vuosikello, jossa kuvataan seuran toiminta kokonaisuutena eri kohderyhmät huomioiden - Yhteistyö alueen kasvatus- ja opetusalan toimijoiden sekä muiden urheiluseurojen kanssa > jää pysyväksi toimintamuodoksi - Toimiva ja sitoutunut seurajohto > seuraorganisaation kehittyminen, seuran vapaaehtoistoi- minnan vahvistuminen ja jatkuvuus, esim. lajikohtaisten osastojen (YL/ML) toiminnan pilotoi- minen ja käynnistäminen hallituskaudella , tukena KesLin seuratoiminnan kehittäjä Laura Härkönen - Menestyvät ja hyvinvoivat luistelijat ja joukkueet > jäsenmäärällä laajempi pohja huippu- urheiluun - Tyytyväiset jäsenet ja valmentajat

14 14 3. Talous Johtokunta huolehtii ja vastaa seuran likviditeetistä. Taloutta seurataan säännöllisesti johtokunnan kokouksissa seuran rahastonhoitajan johdolla. Kaudella tavoitteena on taloudelliseen tasapainoon pyrkiminen huolehtimalla talouden läpinäkyvyydestä, kulujen ennakoinnista ja toi- minnan tehostamisesta. Valmennusresursseja pyritään sovittamaan luistelijamäärään tavoitellen optimaalista tarve- /hyötysuhdetta. Varainhankintaan ja yhteistyökumppanuuksien luontiin panostetaan, jotta kausimaksujen pysymi- nen kohtuullisella tasolla voidaan varmistaa. Lisäksi huomioidaan kehittämistoiminnan ja eri avus- tusten kautta saatava taloudellinen tuki. Tulevalle kaudelle Jyväskylän Taitoluisteluseura on käytettävissä yhteensä myönnettyä avustusmäärärahaa toimintansa tueksi. Myönnetyt avustukset ovat: 500 Jyväskylän kaupungin liikuntatoiminnan kohdeavustus yksinluistelun tähtisarjojen lä- hikilpailutoiminnan käynnistämiseen kaudella , kuukausittaisen kilpailutoimin- nan kattamiseen seuran tulevan toimintakauden aikana käytettävä mennessä 1000 Jyväskylän kaupungin liikuntatoiminnan kohdeavustus yksinluistelun yhdistetyn kutsu- /valintakilpailun järjestämiseen (sekä nk. tähtiarviointi että ISU- arviointi) järjestämi- seen Jyväskylässä kilpailukaudella 2015/ käytettävä mennessä 2250 Jyväskylän kaupungin liikuntatoiminnan toiminta- avustus seuratoimintaan Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus: 2015 seuratuki, Taitoluistelu tu- tuksi - hanke käytettävä mennessä Muita seuran varainhankinnan muotoja ovat jäseniltä perittävien jäsen- ja kausimaksujen lisäksi erilaiset tapahtumat ja kilpailutoiminta, sponsoritoiminta, JYP- yhteistyö jne. Ryhmäkohtaiseen varainhankintaan on laadittu koko seuraa koskeva toimintaohjeistus.

15 15 4. Toiminnan organisointi 4.1 Toimintavuosi Toimintasuunnitelman rinnalle on koostettu seuratoiminnan vuosikello (Liite3). 4.2 Johtokunta Seuran johtamisesta ja toiminnan organisoinnista vastaa seuran sääntöjen mukaisesti valittu joh- tokunta. Johtokunnan jäsenten tehtävä- ja vastuusisällöt on määritelty seuran toimintalinjassa. 4.3 Vapaaehtoistoiminta Johtokunnan tehtävänä on vapaaehtoistoiminnan organisointi ja eri työryhmien kokoaminen tar- koituksenmukaisesti jäsenistön keskuudessa. Työryhmät vastaavat toiminnastaan johtokunnalle. Tulevalla kaudella uusia järjestäytymismuotoja ja toimintatapoja kokeillaan rohkeasti KesLin seu- rakehittäjä Laura Härkösen tuella. Erityisesti tapahtumajärjestelyjen organisointi- ja toimintamallia kehitetään toimivammaksi. 4.4 Toimistotehtävät Seuran kirjanpidosta ja palkanmaksusta vastaa Tilitoimisto Kirsi Viitanen. Valmennukseen liittyvät hallinnolliset toimistotehtävät ja toimintasuunnitelman toteutukseen liittyvien muiden tehtävien hoitaminen on jaettu seuran YL- päävalmentajan ja ML- päävalmentajan kesken. Muut hallinnolliset tehtävät on jaettu johtokunnan jäsenille tai joukkueiden joukkueenjohtajille seuran toimintalinjan mukaisesti.

16 16 5. Muu toiminta Seura osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin Jyväskylässä ja sen lähiympäristössä. Kauden aikana panostetaan erityisesti yhteistyöhön muiden seurojen, lasten ja nuorten yhteisöjen, päiväkotien sekä koulujen kanssa. Lisäksi varmistetaan aktiivinen osallistu- minen STLL:n sekä alueen järjestämiin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin sekä yleisiin kokouksiin. Mahdollisuuksien mukaan olemme mukana myös Keski- Suomen Liikunnan toiminnassa, valmen- nuspäällikköringissä, koulutuksissa ja muissa tapahtumissa. Osallistumme lisäksi aktiivisesti Jyväs- kylän Nuorisojäähalli ry:n kokouksiin yhtenä perustajajäsenenä ja viemme JyTLS:n tarpeiden mu- kaista tietoa päätöksentekoon jäähallihankkeen edistämiseksi. Lisäksi tuetaan uusien luistelukouluohjaajien, tuomareiden ja teknisten spesialistien koulutusta ja huomioidaan tarve budjetissa resurssien puitteissa. Seuralle koulutetaan uusia kilpailunjohtajia ja ISU- pistelaskusta vastaavia henkilöitä. 6. Turvallisuus Seuralla on luotuna turvallisuussuunnitelma (Liite 4). Seura huolehtii ohjaajien ja valmentajien sekä joukkueenjohtajien- ja kilpailujohtajien ensiapukou- lutuksesta ja vastaa, että valmentajien, ryhmien ja kilpailunjärjestäjien käytössä olevat ensiaputar- vikkeet ovat asianmukaiset ja helposti saatavilla.

17 17 Liitteet Liite 1 Valmennuskaavio Liite 2 Valmennuslinja Liite 3 Vuosikello Liite 4 Turvallisuussuunnitelma

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ajalle

TOIMINTASUUNNITELMA ajalle TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 1.7.2017 30.6.2018 SEURAN TAVOITTEET Helsingin Luistelijoiden strategian 2015-2018 mukaan seuran missio on luoda edellytykset taitoluistelun harraste- ja kilpailutoiminnalle

Lisätiedot

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä toimivat vuosikokoukset. Syyskokous pidetään torstaina 20.10.2011, kevätkokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2011-30.6.2012 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2014-30.6.2015 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014

Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 1 Seinäjoen Taitoluistelijat ry 28.4.2014 Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 1.6.2014-31.5.2015 TOIMINTA-AJATUS Seinäjoen Taitoluistelijoiden tarkoituksena on taitoluisteluharrastuksen kehittäminen

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Kiekko-Espoo seurayhteisö

Kiekko-Espoo seurayhteisö Kiekko-Espoo seurayhteisö Espoon Kiekkoseura ry ØHarrastajia Ø Tytöt 270 Ø Pojat 300 Ø Aikuiset 190 ØLajit Ø Ringette Ø Jääkiekko tytöt ja pojat ØHarjoituspaikat Ø Laaksolahti Ø Leppävaara 21.11.2017 2

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki.

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Toiminta-ajatus Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v.1959. Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat pyrkii

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2015-2016 YLEISTÄ Tulevalla kaudella EVU jatkaa panostusta toiminnan laatuun. Valmennuspäällikön tehtävien tarkentaminen ja keskittyminen pääsääntöisesti

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015

Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Toimintalinja Päivitetty 5.12.2015 Sisältö Johdanto Seuran esittely Seuramme eettiset linjaukset ja pelisäännöt Seuramme toiminnan tavoitteet Seuramme käytännön toimintatapoja Yhteistyö muiden seurojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015-30.6.2016 1(5) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma1.7.2015-30.6.2016 1. Yleistä Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry (HSK) on monipuolinen taitoluisteluseura,

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2014 30.6.2015

Toimintasuunnitelma 1.7.2014 30.6.2015 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2014 30.6.2015 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2015 30.6.2016 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen 1 Kenelle: LePan ikäluokille E11-F7 (01-05 syntyneet), tytöissä ja pojissa. Miksi: Harjoittelun

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2010 30.6.2011

Toimintasuunnitelma 1.7.2010 30.6.2011 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2010 30.6.2011 1. Taustaa Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Vanhempainilta 16.8.2017 Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Illan kulku 2 1. Valmentajien esittely 2. Uuden valmennusjärjestelmän esittely 3. Joukkuevoimistelutoimialan pelisääntöjen läpikäyminen 4.

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 Espoon Jäätaiturit ry TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimintasuunnitelma 1.7.2013 30.6.2014 1. Taustaa 2. Jäsenet Vuonna 1985 perustetun taitoluisteluseuran sääntöjen mukaan: Seuran tarkoituksena on koota taitoluisteluharrastajia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015. Terällä, yksin ja yhdessä.

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015. Terällä, yksin ja yhdessä. 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUSI 2014-2015 Terällä, yksin ja yhdessä. ETK ry Toimisto: Pyyntitie 1 A 3.krs, 02230 ESPOO, puh. (09) 803 2212 Sähköposti: toimisto@etkespoo.com Web-sivut; www.etkespoo.sporttisaitti.com

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015

Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 1(8) Helsingfors Skridskoklubb rf Helsingin Luistinklubi ry Toimintasuunnitelma 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä HSK on Suomen monipuolisin taitoluisteluseura, joka tarjoaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille

Lisätiedot

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02)

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02) Helsingin NMKY Kausi 2017 2018 B-pojat (s.-02) Asialista Esittely Valmentajat Tavoitteet ja kulmakivet HNMKY Pelaajapolku Urheilijaksi kasvaminen Kesäharjoittelu Kausi 2017-2018 Viestintä ja vuorovaikutus

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuen INFO-tilaisuus Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuki 2016 Jaossa on 4,0 miljoonaa euroa, 3 milj. euroa uusiin hankkeisiin Veikkauksen tulouttamaa rahaa jonka

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Kajaanin Suunnistajat ry.

Kajaanin Suunnistajat ry. Kajaanin Suunnistajat ry. KaSun toiminnan tavoitteet ja Kainuu ja Kajaani kansainvälisten suunnistuksen suunnitelmat suurtapahtumien 2013+ keskipisteessä Syyskokous 28.10.2012 Päämäärät 2013 Nuoriso- ja

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden vastuuvalmentajan tehtävät. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2015-30.6.2016 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 PÄIVITETTY 10.12.2014 SIVU SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN YLEISESITTELY 2-5 LAJIEN ESITTELY 6-13 STRATEGISET TAVOITTEET 14 TOIMINTASUUNNITELMA 15 MITTARISTO 16 TOIMENPIDESUUUNITELMA

Lisätiedot

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry

Toimintalinja kaudelle 2015 2016. Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Toimintalinja kaudelle 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry Sisällys 1 Seuran visio 1 2 Arvot ja eettiset linjaukset 1 3 Urheiluseuratoiminnan tavoitteet 1 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 1 3.2 Viihtyminen

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA

SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 SUOMEN PARAS TAITOLUISTELUSEURA, MAAILMAN PARAS MUODOSTELAMALUISTELUSEURA TOIMINTA-AJATUS kehittää, tuottaa ja markkinoida laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä taitoluistelun

Lisätiedot