Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:45 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni varapuheenjohtaja Haggren Ari jäsen Hakanen Tapio jäsen Pärnäjärvi Leena jäsen Seppälä Leila jäsen Häyhänen Eva-Liisa jäsen Virtanen Kristiina varajäsen Muut läsnäolleet Koskinen Pentti kh.edustaja Kuisma Tarja esittelijä Alanen Iris pöytäkirjanpitäjä Virstajärvi Kaisa NuorJämpsän edustaja Poissa El Sayed Seija jäsen Simonen Marko jäsen Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Voitto Suosaari puheenjohtaja Iris Alanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Leila Seppälä Jouni Kotiaho

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä klo yhdyskuntatoimen hallinnossa kaupungintalon 3.kerroksessa. pöytäkirjanpitäjä Iris Alanen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Sivu 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 29 Karoliinantien plv katusuunnitelmaehdotus 5 30 Päällystysohjelma Jämsän kaupungin keskusvaraston tarkastus Kumpulan alueen leikkipuisto 8 33 Työkonetarjous / Hallin Talkkarit Oy 9 34 Yhdyskuntatoimen tilinpäätös ja toimintakertomus Ruokopolun asemakaavan muutos Kaavoituskatsaus Saunakylän kaavoitus Vuoropäiväkodin uuden putkiurakoitsijan valinta Viranhaltijoiden päätökset Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 17 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Tekla Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä kaavoitusarkkitehti Kari Sten lund, kaupungininsinööri Katja Rissanen (poistui klo 17.45). Jäsen Seija El Sayed oli poissa, tilalla varajäsen Kristiina Virtanen. Jäsen Marko Simonen oli poissa, ei varajäsentä. NuorJämpsän edusta ja Kaisa Virstajärvi oli poissa..

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Karoliinantien plv katusuunnitelmaehdotus 2104/ /2015 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Hallin taajamassa sijaitsevalla Karoliinantielle plv on laadittu ka tu suun ni tel ma eh do tus. Karoliinantien poikkileikkaus on 5/5,5 m. Kadunsaneerauksen yh teydes sä saneerataan myös katuvalot ja rakennetaan sadevesiviemäri. Katusuunnitelmaehdotus esitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta hyväksyy Karoliinantien plv ka tu suun nitel ma eh do tuk sen ja päättää, että ehdotus asetetaan julkisesti näh tävil le.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Päällystysohjelma / /2015 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Yhdyskuntatoimi on laatinut ehdotuksen vuoden 2015 pääl lys tys ohjel mak si. Päällystysohjelmassa pääpaino on kokoojakaduilla; päällys tet tä väk si esitetään Auvilantie, Joonaantie (välillä Kos ken tie-puna lan tie) ja Vaivaroistentie. Näiden lisäksi päällystyskohteiksi esi tetään Sammontietä ja Autokujaa. Kadunsaneerauskohteista pääl lystet tä vik si esitetään Pääskyntie ja Lukkoilantie. Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen päällystysohjelman vuo del le 2015.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Jämsän kaupungin keskusvaraston tarkastus / /2013 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Jämsän kaupungin teknisen lautakunnan varastotarkastajat ovat suo rit ta neet keskusvaraston tarkastuksen Varastotarkastajina ovat toimineet Voitto Suosaari ja Jouni Kotiaho. Lautakunta merkitsee tiedoksi varastotarkastuspöytäkirjan. Liitteet 1 Jämsän kaupungin keskusvaraston tarkastus

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kumpulan alueen leikkipuisto 2106/ /2015 Tekla Valmistelija: kaupunginpuutarhuri, puh Kumpulan leikkipaikka on vähäisestä välinemäärästään huolimatta ol lut suosittu leikkipaikka perhepäivähoitajien ja alueen asukkaiden kes kuu des sa. Nyt tehdyn saneeraussuunnitelman kautta Kumpulan alu eel le saadaan yksi keskeinen, toiminnallinen leikkipuisto joka palve lee monipuolisemmin alueen asukkaita vauvasta lähes vaariin asti ja siten houkuttelee ulkoilemaan niin kesällä kuin talvellakin. Talousarvioon on v varattu euroa kohteen pe rus pa ranta mi seen. Liitteinä puistotoimessa tehty suunnitelmaselostus, suun ni tel ma luonnos ja kustannusarvio. Suunnitelma esitellään yksityiskohtaisemmin ko kouk ses sa. Tekninen lautakunta hyväksyy Kumpulan leikkipaikan suun ni tel maeh do tuk sen sekä kustannusarvion sekä päättää, että se asetetaan jul ki ses ti nähtäville.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Työkonetarjous / Hallin Talkkarit Oy 1318/ /2013 Tekla Valmistelija: kaupungininsinööri, puh Hallin Talkkarit Oy / Tero Silván on jättänyt tarjouksen kiin teis tö trakto ris ta lisälaitteineen. Työkonetarjoukset vuosille on käsi tel ty teknisessä lautakunnassa Työkonetarjous on esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Hallin Talkkarit Oy:n toi mit taman työkonetarjouksen ja päättää, että tarjottu kiinteistötraktori si joite taan kyseessä olevan ryhmän "traktorit < 6,0 tn" vertailussa vii meisek si, koska tarjous on tullut kesken sopimuskauden. Liitteet 2 Tarjous / Työkonepalveluiden hankinta

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Yhdyskuntatoimen tilinpäätös ja toimintakertomus / /2014 Tekla Valmistelija: tekninen johtaja, puh Kuntalain 69 :n mukaan kunnan on laadittava toimintakertomus. Toi min ta ker to muk ses sa selvitetään, kuinka toiminnalliset ja ta lou delli set tavoitteet on saavutettu. Tavoitteet on pyritty asettamaan niin sel keäs ti, että ne antavat hyvän kuvan yhdyskuntatoimen toi min nasta, jolloin toteutuneiden tavoitteiden seuranta ja arviointi on hel pompaa. Tilinpäätösaikataulun mukaan toimintakertomus on toimitettava edel leen valmisteltavaksi mennessä. Talouspalvelukeskus muokkaa koko kaupungin toi min ta ker to muksen lopulliseen muotoonsa. Kaupunginhallitus käsittelee ti lin pää töksen ja toimintakertomuksen maaliskuussa. Yhdyskuntatoimen toimintakertomus on laadittu tulosaluetasolla. Tie don lisäämiseksi on otettu myös tulosyksikkötason oleelliset tapah tu mat ja kehityssuunnat. Kertomus sisältää sanallista kuvausta vuo den 2014 toiminnasta, keskeisistä tapahtumista ja ke hi tys suunnis ta sekä tilastoaineistoa. Tavoitteet ja niiden toteutuma esitetään erik seen koko kaupungin tasolla yhtenäisellä tavalla. Talousarvion toteutuminen annetaan erikseen tiedoksi tekniselle lauta kun nal le. Toteutumasta puuttuu vielä vuoden 2014 viimeisen vuosi nel jän nek sen poistot. Tuloksen loppusumma elää poistojen osalta vie lä, mutta käyttötalouden tulot ja menot ovat pääosin valmiit. Tekninen lautakunta 1. merkitsee tiedokseen liitteen mukaiset alustavat ti lin pää tös tiedot 1. hyväksyy liitteen mukaiset tulosalueiden ja -yksiköiden toi minta ker to muk set vuodelta 2014

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Ruokopolun asemakaavan muutos 2075/ /2015 Tekla Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Himos Salava Oy on hakenut asemakaavan muutosta Hi mok sen Patalahden golfkentän asemakaavan kortteliin Kaa va muu tos ta haetaan RM-alueen kahden tontin kerroslukuun rinne maas ton hyödyntämiseen rakentamisessa sekä ohjeelliseen tontti ja koon. Kaavamuutoskortteli sijaitsee Himoksella Patalahden golfkent tä alu eel la, Säyryläntien ja Ruokopolun välissä. Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Voimassa ole vas sa kaavassa alue on osoitettu matkailua palvelevien ra kennus ten korttelialueeksi (RM). Alueelle sallitaan kerros-, rivi- ja muiden kytkettyjen loma-asuntojen rakentaminen. Arkkitehtipalvelu Oy on laatinut kaavamuutoksesta osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man sekä muutosluonnoksen selostuksineen. Alue on jyrkkää rinnettä, mikä vaikeuttaa autopaikkojen järjestämistä tonteil la ja rakennusten massoittelua. Tonttien yhdistämisellä kahdeksi, saa daan pysäköinti keskitettyä katujen läheisyyteen. Kerrosluvun yh te näis tä mi sel lä ja täsmentämisellä saadaan rakennusten mas soitte lu paremmin maastoon sopivaksi. Rakennusoikeus (tont ti te hokkuus e=0,4) säilyy nykyisellään samoin kuin alueen yleiset ase makaa va mää räyk set. Asemakaavan muutos on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tarkoit ta ma vaikutukseltaan vähäinen muutos. Tekninen lautakunta päättää laittaa kaavamuutoksen vireille ja asettaa laaditun OAS:n ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville laa ti misvai heen kuulemiseksi.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kaavoituskatsaus /10.02/2014 Tekla Valmistelija: maankäyttöinsinööri, puh Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kunnan tulee vähintään ker ran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä ole vis ta ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole mer ki tyk sel tään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset muut päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, ta voit tei siin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksessa ja katsauksesta tiedottamisessa ilmoitetaan myös katsaukseen sisältyvien kaavoitushankkeiden ja muun val miste lun vireilletulosta. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan pai kal lis lehdes sä ja se on nähtävillä Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimessa se kä kaupungin kotisivuilla osoitteessa -rakentaminen/kaavoitus/. Tekninen lautakunta hyväksyy Jämsän kaupungin kaa voi tus kat sauksen vuodelle Liitteet 3 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsaus 2015 / Liite 1. Vireillä olevat ja vireille tu le vat asemakaavat - Seppola ja Jämsänkoski 5 Kaavoituskatsaus 2015 / Liite 2. Vireillä olevat ja vireille tu le vat asemakaavat - Himos

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Saunakylän kaavoitus 448/ /2013 Tekla Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Muuramen Saunakylä on tarkoitus siirtää Jämsän Juokslahteen Matkai lu ti la Kukkaismäen ranta-alueelle. Hanke toteutetaan yhdessä sau na yh dis tyk sen, maanomistajien ja Jämsän kaupungin kanssa. Juokslahden kyläkaavoituksessa on huomioitu saunakylän si joit tu minen. Hanke edellyttää ranta-asemakaavan laatimista alueelle. Jämsä kaupunki on valinnut kaavan laatijaksi Pöyry Oy:n. Pöyry Oy:n maankäytön suunnittelu siirtyi vuonna 2014 Rambollille. Jämsän kaupunki laadituttanut kaavan pohjakartan alueesta. Ramboll on laatinut hankkeesta osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telman sekä kaavaluonnoksen selostuksineen. Ranta-asemakaavan suun nit te lu alue on noin 5,77 ha. Kaavan selvityksissä on hyö dyn netty laadittavana olevan kyläkaavan aineistoa. Kaavaratkaisussa muo dos tui si yksi matkailua palvelevien rakennusten kortteli ja ui maran ta-alue. Rakennusoikeutta kortteliin osoitettaisiin 1700 ker rosalaneliö met riä. Lautakunnan kokoukselle esitellään liitemateriaalin lisäk si kaavan havainnekuva. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä laaditun osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel man ja kaavaluonnoksen sekä asettaa ne julkisesti näh tä vil le laatimisvaiheen kuulemiseksi.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Vuoropäiväkodin uuden putkiurakoitsijan valinta 633/ /2013 Tekla Valmistelija: kiinteistöpäällikkö, puh Rakennustyön yleisten sopimusehtojen mukaan voimassa oleva urak ka so pi mus voi päättyä kesken kahdella eri perusteella (YSE ). Tilaaja voi ottaa työmaan haltuun jos urakoitsijan työsuo ri tus esim. viivästyy ja työmaalle syntyy siitä vahinkoa. Toinen so pi muk sen päättymisperuste on urakoitsijan konkurssi. Tässä tapauk ses sa konkurssipesä tai rakennusaikaisen vakuuden haltijalla on mahdollisuus jatkaa esim. urakka loppuun. Tilapalvelut tilaajan edustajana on ottanut Vuoropäiväkodin put kiuran haltuun putkiurakoitsija Jämsän Vesi ja Lämpö Oy:lle toimitetulla todisteellisella kirjeellä. Putkiurakoitsija Jämsän Ve si ja Lämpö Oy on ilmoituksensa mukaisesti hakeutunut kon kurssiin. Työmaalla suoritettiin klo putkiurakan töiden val mius kat sel mus kirjauksineen ja kuvauksineen. Konkurssipesän hoitaja ja rakennusaikaisen vakuuden antaja ei ole moit ti nut tilaajan urakan haltuunottoa. Tilaaja on ryhtynyt jatkamaan putkiurakan töitä lämmitysputkiston vent tii li asen nuk sil la niin, että B-, C- ja D-osan lattialämmitys saadaan otettua käyttöön. Tällä toimenpiteellä edesautetaan, että työmaal le syntyy mahdollisimman pieni katkos, jolloin myös li sä kus tannuk set jäävät pienemmiksi. Putkiurakan loput tekemättömät työt han kin toi neen kilpailutetaan mahdollisimman pian. Kilpailutus ja pää tök set on tehtävä mahdollisimman pikaisesti, että putkiurakan työ kat kos ja viivästyminen mahdollisimman vähän aiheuttaisivat haittaa työmaalle. Tällöin vältyttäisiin tilaajalle pääurakoitsijan mah dol lises ti esittämiltä viivästyskorvauksilta. Putkiuran koko urakkasumma oli euroa, alv 0 %. Urakasta on maksettu euroa, alv 0 %. Rakennusaikainen vakuus on euroa. Tekninen lautakunta valtuuttaa kiinteistöpäällikön käsittelemään ja hy väk sy mään tarjouspyynnön mukaisen halvimman tarjouksen.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Viranhaltijoiden päätökset Tekla Maanvuokrasopimus laivalaiturin si joit ta mista varten/kyllästinen/2.kaupunginosan puistot Tositteiden ja laskujen hyväksyjät vuonna 2015/Yh dys kun ta toi mi Toripaikka-anomus/Jämsän Äijän aukio /Riitta Mäkisen edus kun ta vaa li kampan ja Jämsän kaupungin sosiaalitoimen asu kasva lin nat Tontinvuokrasopimus/Seppälä Jämsän kaupungin viisaan liikkumisen ak tivoin ti han ke Jämsän Äijän aukion käyttö ja Nik ka rin aukion käyttö /Eduskuntavaalit 2015/Ja ri Halttunen Jämsän Äijän aukion käyttölupa /Jämsän Perussuomalaiset ry Jämsän Äijän aukion käyt tö/vaa li kam pan jatel tan pystyttäminen 21.2., 28.3., ja /Jämsän Sosiaalidemokraattinen Kun nal lis jär jes tö Toripaikka-anomus/Jämsän Äijän aukio /Keskustan Jämsän kun nal lis järjes tö Toripaikka-anomus/Jämsän Äijän aukio /Ay-demarit Toripaikka-anomus/Jämsän Äijän aukio /Jämsän Perussuomalaiset ry. Kaavoitusarkkitehti: Saunakylän kaavoitustarjouksen hy väk symi nen Osoitenumeron määrääminen/pataniemi 76, Jämsä Osoitenumeron määrääminen/salavatie 7b, Jäm sä Osoitenumeron määrääminen/jänönsara 3, Jäm sä Tontti-insinöörin viran täyttäminen, va kanssi nu me ro Kaupungininsinööri: Hiekoittimen hankinta Katuvalaistustarvikkeiden han kin ta/ase mamä ki

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Kiinteistöinsinööri: Tonttijakoehdotuksen hyväksyminen , tontit 2-4 Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Tekninen lautakunta Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat Tekla Ara Vuoden 2015 hakuohjeet - vuokra-asumisen ja asumis oi keus ta lo jen tukien hakemiseksi rakentamiseen, pe rus pa ran tami seen ja hankintaan; asunto-osakeyhtiöiden pe rus pa ran nus lai nojen valtiontakauksen hakemiseen Ara Ehdollinen varaus eritysryhmien in ves toin ti avus tuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamisen kor ko tu ki lainak si hyväksymiseen. Avustuksen saaja: Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot Kohteen nimi: Korvenmäen hoivakoti / Koivutie 9 Avustettava erityisryhmä: Muistisairaat vanhukset Ara Ara tuet hakuohje Keski-Suomen Ely-keskus Tele-, sähkö - ja läm pö johto jen siirtotarve v Keski-Suomen Ely-keskus Tilapäisen no peus ra joi tuksen asettaminen valtatielle 9, Jämsä Ara Ohje korjaus- ja energia-avustusten hakemiseen, myön tä mi seen ja maksamiseen Hakuaika päättyy

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kun nal lisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 28,29,32,34,37,39,40 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 30,31,33,35,36,38 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta va lit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 30,31,33,35,36,38 Jämsän kaupungin tekninen lautakunta Seppolantie Jämsä puhelin (vaihde) faksi (014) sähköposti aukioloaika ma pe klo Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusai kaa las ket taes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Valitusviranomai nen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen joh dosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdos ta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kun nal lis va li tuk sin myös asianosai nen sekä kunnan jäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puhelin (vaihde) faksi sähköposti aukioloaika ma pe klo

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/ Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus, valitusaika xx päivää Pykälät Muu valitusviranomainen, valitusaika xx päivää. Pykälät Osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Lisätietoja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksi saanti päi vää ei oteta lu kuun. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon hae taan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mi tä muutoksia siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuk sen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on il moitettava oikaisuvaati muksen tekijän/ valitta jan ni mi ja koti kunta. Jos oikaisuvaati muksen tekijän/valittajan puheval taa käyttää hä nen laillinen edustajan sa tai asia mie hensä tai jos oikaisuvaatimuk sen/valituksen laatijana on joku muu henki lö, oikaisuvaa timuskirjel mäs sä/valituskir jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moi tet ta va posti osoite ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset oikaisuvaa timuksen tekijälle/valit tajalle voidaan toimit taa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edus tajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava oi kaisuvaati mus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, al ku peräi senä tai jäljen nök senä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaa timus-/vali tus ajan alkami sen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikai suvaa ti muksen te kijä/va lit taja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamie hen on liitettä vä valtakirja sen mukaan kuin hallin tolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusvi ran omaiselle viimeis tään oi kaisuvaati mus-/valitusajan vii meisenä päivänä en nen vi raston auki oloajan päätty mistä. Jos oi kaisuvaati mus-/vali tusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäi syyspäivä, vapun päivä, joulutai ju han nus aatto tai ar kilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran omaiselle ensimmäi senä sen jälkeisenä ar ki päi vä nä. Asiakirjat toimite taan vi ranomaisen asiointiosoittee seen lähettä jän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös pos titse, säh köi sesti tai lähetin välityk sellä. Pos tiin asia kirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne eh tivät perille ennen oikaisu vaatimus-/ valitus ajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) no jalla muu toksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keudenkäynti maksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 21.03.2012 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja Arvaja Eija jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot