[iuumäen KUNNANHALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "84.2014 [iuumäen KUNNANHALLITUS"

Transkriptio

1 Aluehaliintovfrasto Etelä-Suomi [iuumäen KUNNANHALLITUS Saapunut Lite1t.i? / L 20jj Diaarinro / 20 Kunnanhallitukset KUNNIAMERKKIESITYKSET Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa, että 6. päivänä joulu kuuta 2014 annettavia Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä koskevat esitykset tehdään seuraavasti: Aluehallintoviraston hallintopalvelut vastuuyksikölle tehdään esi tys henkilöistä, joiden pääasialliset ansiot on saavutettu kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen tai sellaisen kunnan lautakunnan jäsenenä, jonka tehtävien ohjaus ja valvonta kuuluvat valtiova rainministeriölle. Kunnallisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden esi tyksiä tehtäessä noudatetaan samaa periaatetta. Muiden hallin nonalojen esityksiä pyydetään eri kirjeillä. Esitykset aluehallintovirastolle pyydetään viimeistään osoitteella: Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylijohtajan sihteeri Maana Ollikka PL HÄMEENLINNA Määräajan jälkeen saapuneita esityksiä ei voida ottaa huomioon. Kun niamerkkiehdotusta tehtäessä tulee käyttää ritarikuntien hallituksen vahvistamaa kaksipuolista lomaketta. Lomakkeen liitteeksi ei tule laittaa ansioluetteloita tai muita todistuksia sillä ainoastaan lomakkeella olevat tiedot huomioidaan. Lomake on tulostettavissa ritariku ntien kotisivu ilta. Ritarikuntien sivuilta löy tyvät myös tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämisestä ja kun niamerkin saamiseen edellytetyistä ansioista. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka Kouvolan toimipaikka fax Birger Jaarlin katu 15 Ratapihantie 9 Kauppamiehenkatu 4 kirjaamo.etelaavi.fi PL 150, Hämeenlinna PL 110, Helsinki PL 301,45101 Kouvola

2 2/3 Ehdotuslomakkeeseen merkitään lyijykynällä myös ehdotettu kunniamerkki ja sen arvoaste. Arvoasteen esitykseen saa pohjaa vuosina kunnan esityksesta myonnetyista iffljjm{m kunniarnerkeis ä. Esityksen tekijän tulee allekirjoittaa lomake 0S Esitetfessäknniamerkkiä kunnalliselle luottamushenkilölle on asianomaisesta henkilöstä ilmoitettava myös hänen päätoimensa ja koulutuksensa sekä muutkin ansionsa kuin pelkästään luotta mustoimen hoitamiseen liittyvät. Edellytyksenä kunniamerkin myöntämiselle kunnalliselle luotta mushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishal linnon alalla. Yleensä on vaadittu vuotta kestänyttä aktii vista toimintaa luottamushenkilönä. Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajana pitkän ajan toimineelle on tavallisesti myönnetty korkeampi kunniamerkki kuin muille luottamushenkilöil le. Ritarimerkeistä alkaen kunniamerkin omistuskirjasta (kunniakirja) on Suomen kansalaisten osalta suoritettava ritarikuntien hallituk sen vahvistama lunastusmaksu, joka on komentajamerkistä (K) 526, 1 luokan ritarimerkistä (R 1) 371 ja ritarimerkistä (R) 329. Nykyään valtio ja yleensä myös kunnat sekä teollisuus- ja lii keyritykset maksavat kyseisen lunastusmaksun palveluksessaan olevien puolesta. Tilisiirtolomake toimitetaan hakijalle. Liitteenä ovat ohje kunniamerkkien hakemisesta, kunniamerkkiehdotus, kunniamerkkien valmistelussa huomioitavaa, luettelo kunniamerk kien keskinäisestä järjestyksestä ja kunniamerkkien noutamiskäy täntö. Pyydämme tutustumaan liitteenä 1 olevaan ritarikuntien antamiin ohjeisiin kunniamerkin hakemisesta suomen kansalaiselle ennen kunniamerkkiehdotuksen tekemistä. Ritarikuntien kotisivujen osoite on Lisätietoja antavat: Johtaja Tuula-Kaarina lsosuo, Ylijohtajan sihteeri Maana Ollikka, Hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja Tuula-Kaarina lsosuo

3 3/3 LIITTEET ohje kunniamerkin hakemisesta kun niamerkkiehdotus kunniamerkkien valmistelussa huomioitavaa luettelo kunniamerkkien keskinäisestä järjestyksestä kunniamerkkien noutamiskäytäntö

4

5 Ritarikunnat LIITE 1 T IKLNNAT. OF.A4 5.AATI0 &.1TA1INE1. J.J5. HA(E.IN MYN ÄMIkE 1WT VALLISEt JNNIMEFKT * WLL JNNHA-.A AP5I ERC r. h7e V:CT -. A, SEkSR,4 EJI LI IJAKEMINEN SuCNSLASILLS. JLkAA.M,LLE KUNNIAMERKI\ HAKEMINEN OMEN KANSALAISILLE Ensisijaisena lähtökohtana on ao. henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus. Komentajamerkkiä varten edellytetään pääsääntöisesti 50 vuoden ikää ja ritarimerkkiä sekä ansionstiä varten 40 vuoden ikää. SVR:n I luokan mitalia varten edellytetään vähintään 15 vuoden ja tavallista mitalia varten 10 vuoden palvelusaikaa. Käytännössä nämä määräajat ovat pitempiä. Ylempää kunniamerkkiä voidaan esittää aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua edellisen kunniamerkin saamisesta. Henkilölle, jolle tasavallan presidentti on myöntänyt arvonimen voidaan pääsääntöisesti myöntää kunniamerkki aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua arvonimen myöntämisestä. Arvonimi voidaan myöntää aikaisintaan viiden vuoden kuluttua kunniamerkin myöntämisestä. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissään. Ehdotukset lähetetään usein asianomaisille keskusjärjestöille tai vastaaville organisaatioille, jotka toimittavat ne edelleen asianomaiselle ministeriölle. Valtionyhtiöiden ehdotukset lähetetään suoraan ao. ministeriölle. Varsinaisen esityksen ntarikuntien hallitukselle tekee ao. valtioneuvoston jäsen, esim, talouselämän osalta elinkeinoministen. Koska ministenöullä on esityksiä varten kiintiöt, joita ne eivät saa ylittää, on aloitteita ministeriöissä karsittava. SVR:n ja SL:n ritankuntien kunniamerkkien antamista koskevien määräysten ( ) mukaan Suomen kansalaisine annetaan kunniamerkkejä vuosittain itsenäisyyspäivänä (6. 12.).Puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja puolustusministeriössä palvelevat saavat heille tulevat merkkinsä puolustusvoimain llppujuhlan päivänä (4.6.). Itsenäisyyspäivän kunniamerkkuaon ulkopuolella voidaan erikseen myöntää kunniamerkkejä teollisuus-ja liikeyritysten, järjestöjen tai yhdistysten täyttäessä pyöreitä vuosia (alkaen 100, 150, 200 vuotta). Tätä alempia merkkipäiviä, esim. 75- tai 50- vuotispäivää vietettäessä voidaan itsenäisyyspäivän jakoon ehdottaa tavallista enemmän kunniamerkkejä. Tietenkään ei näissäkään tapauksissa pidä tehdä ehdotuksia rutiininomaisesti, esim. palvelusvuosien mukaan, vaan tarkkaan punnittujen ansioiden perusteella. Kunniamerkkiesityksen tekee asianomainen valtioneuvoston jäsen, oikeuskansieri, eduskunnan puhemies tai puolustusvoimain komentaja. Joulukuun 6. päivän jakoon tarkoitetut esitykset on ritarikuntien hallitukselle osoitettuina ja tarkoin perusteltuina toimitettava ntarikuntien kansliaan ennen lokakuun 1. päivää. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit, arkkipiispa, Helsingin yliopiston kansleri, hovioikeuden presidentit, maaherrat, piispat ja keskusvirastojen päälliköt sekä heitä vastaavat viranomaiset samoin kuin eri yritykset, laitokset ja jäestöt toimittavat tätä varten kunniamerkkiehdotuksensa ao. ministeriöön ennen elokuun 1. päivää. Eri ministeriöt ovat hallinnonaloillaan antaneet asiaa koskevia erityisohjeita. Esityksen tarkoittaessa kunniamerkin antamista kesäkuun 4. päivänä ovat määräaikoina vastaavasti huhtikuun 15. ja maaliskuun 15. päivä. Tärkeää on, että ansiot ja henkilötiedot selostetaan tarkoin. Aloitteentekijällä, joka parhaiten tuntee alaisensa ansiot, on ensikäden vastuu kunniamerkkiasiassa. Kunniamerkin luokkaa ei kuitenkaan yleensä määritellä ansioiden suuruuden,vaan virka- tai yhteiskunnallisen aseman mukaan. Eri yhteiskunnan sektoreiden laajuuden ja moninaisuuden johdosta on yksityiskohtaisia ohjeita tässä suhteessa vaikea antaa. Jos luokkaa koskeva ehdotus ei osu oikeaan, se korjataan ministeriössä tai ritarikunnissa. KUNNIAMERKKIEHDOTUSLOMAKE Kunniamerkkiehdotuslomake on ehdottomasti tulostettava kaksipuolisesti (yksilehtinen mutta kaksipuolinen)l ritarikunnat.fi/hakeminen.asp

6 ruiaru(unnat KunniamerkkehdotusIornake (PDF) PDF-dokumenttien Iukemseen tarvitsst Adobe Acrobati Reader -ohjelmiston Voit ledate lukuohjelman lmalseks Adobei sivi.slia Lomaketta voi tilata myös Myyntipalvelu osoitteesta: puh fax s-posti: asiakaspalvelu.publishingedita.fl Verkkokauppa: Edita Publishing Oy ritarikunnat.fi/hakeminen.asp

7 Tjänst, befattning der yrke Nuvarande avlöningsklass, ifail i offentlig tjänst Noggrann IJITE 2 SUOMEN VALKOISEN RUUSUN JA SUOMEN LEIJONAN RITARIKUNNAT FINLANDS VITA ROS OCH FINLANDS LEJONS ORDNAR KUNNIAMERKKIEHDOTUS ORDENSFÖRSLAG (Suomen kansalaiselle - för finsk medborgare) Sukunimi - Släktnamn Kaikki etunimet - Alla förnamn Henkilötunnus - Virka, toimi tai ammatti Personbeteckning Kotikunta Hemkommun Kunniakirjaan tuleva virka tai arvo Tjänst eller titel som bör användas i dipiomet (Asianomaisen äidinkielellii - På vederhörandes modersmll) Valtionlkunnan/yksityisen palveluksessa alkaen 1 stats-/kommunal-/privattjänst sedan Nykyinen palkkausluokka, jos julkisessa palveluksessa Nykyisessä virassa tai toimessa alkaen 1 nuvarande tjänst eller befattning sedan Ehdotuksen tekijä Förslagsställare Ehdotus Förslag Tarkka perustelu - motivering 5 5 Sivu 1/2 Käännä! Vänd!

8 Koulutus, pää- ja sivutoimet, luottamustehtävär ym. toiminta Utbildning, huvud- och bibefattningar, förtroendeuppdrag samt annan verksamhet Myönnetyt arvonimet (milloin) Förlänade titiar (när) Sotilasarvo - Militärgrad Suomalaiset kunniamerkit (milloin) Finska utmärkelsetecken (när) (ritarikuntien - ordnarnas) Sivu 2/2

9 . nu1uftuaarvonimenmyntämisl Koulutustiedot. korkeammasta merkistä on kyse.. lisuus on tarkistettava. Henkilötunnus Täydellinen henkilötunnusonmerkittävä.. Henkil&unnuks öee1- Nimet Etunimetjasukuninii.. Myös aikaisemmat.... Tarkat perustelut Esityksen tarkät pe ustiut, itätäknitaät, mitä, KUNNIAMERKKIEN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAA selle ennen kunniamerkkiehdotuksen tekemistä sivuilla Pyydämme tutustumaan Ritarikuntien antamiin ohjeisiin kunniamerkin hakemisesta Suomen kansalai... Hakemuksen tulee olla kaikilta kohdiltaan täytetty, sillä puutteellisia hakeniuksia ei käsitellä. Halukkuus ottaa kun- Ennen esityksen tekmistä on varmistettava, että niamerkki vastaan henkilö on halukas ottamaan kimniamerkin vastaan, mikäli hänelle sellainen myönnetään.. ritarimerkkiin. olla mys viflcanimike. tarkistettavaja milloin arvonimi on myönnetty nimen myöntää Tasaval SL merkit päivämäärineen on merkittävä.. Korkeanipaa merk- on varmistettava, onko johtjajne. Luottamustehtävät Luottamustehtävät on merkittävä. Esim. kansanedustaja, jybelamä Työpaikat ja tehtävat aikajaijesksess Koulutus. Aikaisemmat SVR3a Aiemmat kunniamerkitja arvonimet myöntäinis- Ennen esityben tekemistä taneisuutta uusissa tehtävissä. on ehdottomasti merkittävä. kunnanvaltuutettu, kau punginhallituksen puheen kiä voidaan hakea aikaisintaan 7 vuoden kuluttua henkilölle mahdollisesti edellisestä kunniamerkin saamisesta. Toisen kun- myönnetty aikaisempina niamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka- vuosina SVR tai SL kun entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioi Arvonimet Tasavallan Presidentin myöntämät arvonimet on Huom! Professorin arvo aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista riiamerkkiä. Kunniamerkkiä voidaan hakea aikaisintaan 7 vuo- lan Presidentti, mutta voi Sotilasarvo Vaikuttaa merkin suuruuteen,. Esim. kapteeni oikeuttaa LIITE 3

10

11 Ritarikunnat LIITE 4 R KUNNIAM.ERKKIEN KESK1.NÄJNEN JÄRJESTYS Ritarikuntien suurmestarin vahvistama suomalaisten virallisten kunniamerkkien keskinäinen järjestys on seuraava: Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen Vapaudenristin suurristi Suomen Valkoisen Ruusun suurristi Suomen Leijonan suurristi SVR SR ketj. VR SR SVR SR SL SR Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-risti MR 1 Vapaudenristin 1. luokka rintatähtineen VR 1 rtk. Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan komentajamerkki SVR K 1 Suomen Leijonan 1 luokan komentajamerkki SL K 1 Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-risti MR 2 Vapaudenristin 1. luokka VR 1 Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki SVR K Suomen Leijonan komentajamerkki SL K Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi SU s.ar Suomen Olympialaisen ansioristin 1. luokka 0 ar 1 Vapaudenmitalin 1. luokka ruusukenauhassa VM 1 mk. Vapaudenristin kultainen ansiomitali VR kult.am Vapaudenristin sururisti VR surur. Vapaudenristin surumitali VR surum. Vapaudenristin 2. luokka VR 2 Vapaudenristin 3. luokka VR 3 Vapaudenristin 4. luokka sodanajan ansioista VR 4 Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan ritarimerkki SVR R 1 Suomen Leijonan Pro Finlandia-mitali SL PF Suomen Valkoisen Ruusun ansiomerkki SVR Am (muutettu 1993 SVR:n ansioristiksi, ks. jäujempänä) Suomen Leijonan 1 luokan ntarimerkki SL R 1 Vapaudenristin 4. luokka rauhanajan ansioista VR 4 ra Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki SVR R Suomen Leijonan ritarimerkki SL R Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi SVR Ar Suomen Leijonan ansioristi SL Ar Suomen Punaisen Ristin ansioristi SPR ar Hengenpelastusmitali HPM Suomen Olympialaisen ansioristin 2. luokka 0 ar 2 Vapaudenmitalin 1. luokka ym 1 Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali VR Am 1 Vapaudenmitali 2. luokka VM 2 Vapaudenristin 2. luokan ansiomitali VR Am 2 Vapaussodan muistomitali ruusuineen Vs. mm rk. Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitali kultaristein ja solkineen SVR M 1 kr sk. Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitali solkineen SVR M 1 sk. Suomen Valkoisen Ruusun mitali solkineen SVR M sk. Vapaussodan muistomitali Vs. mm Vuosien sodan (talvisodan) muistomitali Ts. mm Vuosien sodan Gatkosodan) muistomitali Js. mm Miinanraivausmitali Mrm Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitali kultaristein SVR M 1 kr Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitali SVR M 1 Suomen Valkoisen Ruusun mitali SVR M Sotilasansiomitali Sot.am Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomitali SPR kultam Suomen Punaisen Ristin hopeinen ansiomitali SPR hop.am Mitali inhimillisestä auliudesta (Pro Benignitate Humana) PBH Suomen Punaisen Ristin pronssinen ansiomitali SPR pr.am Suomen Olympialainen ansiomitali 0 am Sotainvalidien ansioristi Sotainv. ar Poliisin ansioristi P ar Rajavartiolaitoksen ansioristi RVL ar Palotorjunnan ansiomerkki paloristi, PR

12 Kitanlcunnat Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansionsti SU kult. ar liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi SU ar 1. luokan ansiomitali solkineen Vas. am 1 sk. 2. luokan ansiomitali solkineen Vss. am 2 sk. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein SU am krk. 1. luokan ansiomitali Vas. am 1 Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali SU am Rajavartiolaitoksen ansiomitali RVL am Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali Vss. am 2 Suomen Urheilun ansiomitali SU pr. am Vankeinhoidon ansioristi Vh. ar Tullilaitoksen ansioristi soljen kera Tulli ar sk. Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali solkineen RUL am sk. Kilta-ansiomitali Kuta am Tullilaitoksen ansioristi Tulli ar Suomen Väestnsuojelun VestÖnsuojelun Vestönsuojelun Suomen pronssinen Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi solkineen ansiomitali soljen kera Päällytöliiton Suomen RAUL sk. PL am sk. Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali RUL am Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liiton ansioristi Päällystöliiton ansiomitali lnsinööriupseeriliiton ansiomitali Kadettikunnan ansiomitali Uikenneturvallisuusalan ansiomitali TyÖympäristötyn erityisansiomitali Poliisin kullattu ansiomitali Moottoriliikenteen ansiomitali RAUL PL am ar ar IUL am KK am Lt am Tyt am P am Ml am Vapaussodan, talvisodan ja ansioristit ja -mitalit jatkosodan aikajärjestyksessä. muistoristit ja -mitalit sekä muun isänmaallisen toiminnan

13 ftsenäisyyspäivänä ritarikuntien kanslia on suljettu. ministeriöihin ja sieltä ed&ieen aloitteentekijöiden kautta saajiile. esittämään kutsu vastaanotone. Kaikki muut myönnetyt kunniamerkit toimitetaan merkki ritarikuntien kansliasta näinä päivinä klo Noudettaessa pyydetään presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutuilla on mahdollisuus noutaa kotisivuilla kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää. Suomen tasavallan Kunniamerkkien noutamiskäytäntö Ritarikuntien suurmestarin myöntämät kunniarnerkit julkistetaan ritarikuntien LIITE 5 Ritarikuntien hallitus

14 7

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien ansioplakettien standaarin ja Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen säännöt ja neuvoja niiden anomiseen. Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Viralliset kääntäjät -työryhmän muistio

Viralliset kääntäjät -työryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Viralliset kääntäjät työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:35 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

ANSIOMERKKIOHJEISTO VERSIO 9.8.2013

ANSIOMERKKIOHJEISTO VERSIO 9.8.2013 ANSIOMERKKIOHJEISTO VERSIO 9.8.2013 Teksti: Ansiomerkkitoimikunta Ansiomerkkikuvat: Marjo Majlund ja Ville Jokinen Taitto: Katja Arvilommi ja Hanna Grönlund Julkaisija: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Lisätiedot

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta

MUISTAMISSÄÄNTÖ. Mynämäen kunta MUISTAMISSÄÄNTÖ Mynämäen kunta Kunnanhallitus hyväksynyt.. 2014 Voimaantulo 1.1.2015 2 HENKILÖKUNNAN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1. HENKILÖKUNTA Syntymäpäivät Mynämäen kunnan palveluksessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 ESIPUHE Eduskunnan kansliatoimikunta hyväksyi 15.6.2000 jäljempänä olevan ohjeen eduskunnan kanslian hankintaohjeeksi. Ohje on voimassa

Lisätiedot

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet)

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) LUKU XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON NAISTEN LIIGAN LISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku:

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 KH - Yleisjaosto 01.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3 87 Virkamatka-anomus 4 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Opas tehty syyskuussa 2013 Sisällysluettelo Osastojen ja piirien toimintakalenteri. 3 Osaston tapahtumatoiminta..

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot