TIEDONHAKUOPAS / ERILLISET SELVITYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDONHAKUOPAS / ERILLISET SELVITYKSET"

Transkriptio

1 1 (8) Luettelo päivitetty 5.7. Valmiit selvitykset: 1998 Järvenpään kiinteistöyhdistyksen asukastyytyväisyyskysely 1997 Rakennuskulttuurin ja kulttuurimaiseman tausta ja säilyminen Järvenpäässä Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (Vaihe 1) Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma (Vaihe 2) - kysely jaettu n talouteen ja siinä on kysytty mielipiteitä mm. asuinympäristön viihtyisyydestä, puistojen riittävyydestä, turvallisuudesta, ajonopeuksista, kaupungin tarjoamista palveluista. - julkaisu kertoo miten Järvenpään asutus ja rakentaminen ovat saaneet alkunsa ja millaiseksi se on kehittynyt 1950-lukuun mennessä. Aineisto pohjautuu luvun alussa tehtyyn inventointiin. - 1-vaihe käsittelee 1980-luvun alussa Museoviraston aloitteesta inventoituja kohteita, jotka painottuvat Järvenpään varhaisempaan kehitykseen - hoitosuunnitelman tarkoitus on palvella kulttuuriympäristön säilymisen seurantaa ja maankäytön suunnittelua sekä kiinteistöjen hoitoa. - 2-vaihe täydentää aiemmin valmistunutta hoitosuunnitelmaa (vaihe 1) tarkastelemalla mm. uudempia, 1940-luvulta alkaen rakennettuja paikallishistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäviä rakennuksia ja ympäristöjä. Järvenpään kiinteistöyhdistys ry / Petri Eerola Ulla Kervinen Esa Paajanen ja työryhmä Anne Vähätalo ja työryhmä Järvenpää raporttiin on koottu kansalaisfoorumilaisten ja tulevaisuuspajalaisten näkemykset Järvenpään työväen- Viestejä valtuustolle Kaupunkilaisten tulevaisuuspajat 1997-ja mielipiteet v opisto Järvenpään vanhojen puutarhojen inventointi - inventointi liittyy Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman 2- vaiheeseen MA-Arkkitehdit Järvenpään liikennesuunnitelma - liikennekysynnän määrittäminen tavoitevuodelle pääväylien liikenteellisen mitoituksen ja sijainnin määrittäminen yleiskaavaa varten - keskusta-alueen pysäköinnin periaateratkaisujen, sijainnin ja mitoituksen määrittäminen ym. Tielaitos, LT-Konsultit Oy 1996

2 2 (8) Luettelo päivitetty 5.7. Järvenpään alueen nopeusrajoitussuunnitelma - suunnitelman päätavoitteena on liikenneturvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen keskusta- ja asuinalueilla - suunnitelmassa esitetään uusien määräyksien vuoksi v. loppuun mennessä tehtävät muutokset taajamaalueiden nopeusrajoituksiin LT-Konsultit Oy Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistus - liikennesuunnitelman tarkistaminen erityisesti yleiskaavan uusien rakentamisalueiden osalta tiehallinnon Uudenmaan piiri, Esisuunnittelijat Oy Poikkitien (Mt 145) ja sen liittymien sekä Ristinumentien liittymän tilanvaraussuunnitelma - yleiskaavan liikenneverkon yksityiskohtien varmistaminen ja asemakaavoituksen valmistelu tiehallinnon Uudenmaan piiri, Insin. tsto A-tie Oy Lahden oikorata Oikorata Kerava/Järvenpää-Lahti Ympäristövaikutusten arviointiselostus - arviointiselostuksessa on tutkittu oikoratavaihtoehtojen (VE3+8, VE3+9, VE5+8 ja VE5+9) ja nykyisen radan (Rvaihtoehto) parantamisen ympäristövaikutuksia LT-Konsultit 1996 Oikorata Kerava-Lahti Yleissuunnitelma, yleissuunnitelman tarkistus - yleissuunnitelma on laadittu oikoratavaihtoehdosta, joka seurasi eniten Lahden moottoritietä. Suunnitelmassa on selvitetty oikoradan tekniset ratkaisut, aluetarve ja kustannukset sekä hankkeen vaikutukset luonnonympäristöön, maankäyttöön ja alueen asutukseen LT-Konsultit, Sito 1998, Oikorata Kerava-Lahti Haarajoen aseman yleissuunnitelma - yleissuunnitelma koskee asema-aluetta ja siihen liittyviä tie- ja kevytliikennejärjestelyjä Sito, Arkkit.tsto Esa Piironen, Ins.tsto Pontek Oy, Rejlers, Mäntsälän kunta -

3 3 (8) Luettelo päivitetty 5.7. KEHYLI Liikennejärjestelmäsuunnitelma Yhteenvetoraportti KEHYLI Aiesopimuksen päivitys - KEHYLI- suunnittelualueeseen kuuluvat Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Järvenpää, Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi -raportti sisältää koko alueen kannalta keskeisiä kaikkia liikennemuotoja käsittäviä kehittämistoimia ja ehdotuksen ns. kärkihankkeiksi - KEHYLI-alueen tilanteen kartoitus ja jatkotoimenpiteiden määrittely Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun kunnat (8), Uudenmaan ja Hämeen liitot, Uudenmaan ja Hämeen tiepiirit, Liikenne- ja viestintäministeriö, Etelä-Suomen lääninhallitus, YTV KEHYLIseurantaryhmät, Insin.tsto A-tie Oy Pääradan ohitusraideselvitys - sisältää selvityksen hankkeesta, joka koskee pääradan itä- ja länsipuolisten ohitusraiteiden rakentamisen Keravan ja Hyvinkään välisellä rataosuudella Uudenmaan ja Hämeen liitot, VR-yhtymä, Kunnat(Tuusula, Järvenpää ja Kerava) YTV, Pro Rautatie ry Keski-Uudenmaan tieliikenteen meluselvitys - meluselvityksessä on kartoitettu pääteiden ja tärkeimpien yhdysteiden liikenteen aiheuttamat melualueet nyt (v.) ja ennustetilanteessa (v.2020) - selvityksessä on mukana kaikki valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet, joiden vuorokausiliikenne ylitti 3000 ajoneuvoa Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri Pohjoisväylän meluselvitys - meluselvityksessä on kartoitettu Pohjoisväylän melun leviäminen ja erilaiset keinot sen vähentämiseksi Järvenään kaupunki, - tiehallinon Uudenmaan piiri, tieliikelaitos Järvenpään kunnallistekninen selvitys, selvityksen tarkistus - kunnallistekninen selvitys on laadittu koko kunnan alueelle yleiskaavan rakennesuunnitelmavaiheessa ja tarkistus luonnosvaiheessa kaavaratkaisujen arvioinnin pohjaksi Suunnittelukeskus Oy -,, Leikkipaikkaselvitys - leikkipaikkojen alueellinen tarveselvitys ja ehdotukset verkoston täydentämiseksi 1995

4 4 (8) Luettelo päivitetty 5.7. Mahdollisten täydennysrakennusalueiden yleiskaavallinen selvitys Maisemaselvitys - mahdollisten täydennysrakennusalueiden kaavataloudellinen vertailu (laadullisia ja taloudellisia vertailuja ) - selvityksessä raportoidaan kaupungin luonnonolot - maisemarakenne - maiseman ja maankäytön historiallinen kehitys sekä maiseman arvot - kartoitetaan maisekuvaa rikkovat vauriot ja muut erityiset ongelmat ym. sekä - esitetään maiseman kehittämisen pääperiaatteita sekä ratkaisuehdotuksia maisemaja ympäristöongelmien vähentämiseksi. Suunnittelukeskus Oy MA-Arkkitehdit Järvenpään esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi - muinaisjäännösten inventointi koko kaupungin alueelta Museovirasto - Virkistys- ja viheralueet Kehittämistarpeet ja aluevaraukset Yleiskaavallinen selvitys selvityksessä on esitetty virkistys- ja viheralueverkoston kehittämistarpeet ja aluevaraukset Arkkitehtitoimisto Olli Kumpulainen Ekologinen verkosto ja yhdyskuntarakenne EkoInfra Järvenpään kaupungin metsänhoitosuunnitelma - tutkimuksessa on selvitetty eläimistön huomioonottamista kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa (Helsinki- Hämeenlinna-Tampere -vyöhykkeellä) -ekologinen verkosto muodostuu eläimistölle tärkeistä luonnon ydialueista sekä niitä yhdistävistä ekologisista käytävistä, jotka lomittuvat ihmisen rakentaman ympäristön kanssa - indikaattorieläimenä on käytetty hirveä, joka on sopiva ekologisia käytäviä mitoittavana eläimenä - koko kaupungin omistamien talousmetsien hoitosuunnitelma, jossa esitetyt hoitotoimet tähtäävät siihen, että metsät palvelevat mahdollisimman hyvin metsien moninaiskäyttöä Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen kuntaliitto, Tielaitos, YS Yhdyskunta Oy / Seija Väre Tekninen toimi Hämeen - Uudenmaan metsäkeskus Metsätalouden alueellinen tavoiteohjelma - tavoiteohjelma sisältää tiedot Hämeen- Uudenmaan metsäkeskuksen alueen metsien, metsäluonnon ja metsätalouden nykytilasta, kuvauksen metsään perustuvasta yritystoiminnasta ja sen merkityksestä, ehdotuksen metsätalouden toimenpiteistä sekä arvion toimenpiteiden toteutumisen vaikutuksista Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 1998

5 5 (8) Luettelo päivitetty 5.7. Maatalouden vesiensuojelu ja EU:n ympäristötuet Tuusulanjärven valumaalueella - suunnitelman päätavoitteena on vähentää Tuusulanjärven valuma-alueelta tulevaa hajakuormitusta Tuusulanjärveen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä 1996 Tuusulanjärven rantojen kunnostus, yleissuunnitelma (itäranta) - rantojen kunnostussuunnitelman avulla pyritään parantamaan rantojen Tuusulan kunta, käyttökelpoisuutta sekä parantamaan veden Keski-Uudenmaan virtausta ja kohentaa maisemakuvaa vesiensuojelun kuntayhtymä, Uudenmaan ympäristökeskus Maa ja Vesi Oy Keravanjoen latvaosa Kehittämisvisio ja toimenpidehdotuksia - selvityksessä esitetään ideoita ja toimenpide-ehdotuksia kolmen kunnan alueella virtaavan Keravanjoen latvaosan ympäristön ja toiminnallisuuden kehittämiseksi Uudenmaan liitto, Vantaanjoki projekti Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma - pohjavettä uhkaavien riskien kartoittaminen sekä suojeluohjelman laatiminen, joka sisältää ohjeet tarvittavista suojelutoimenpiteistä alueella olemassa oleville toiminnoille sekä ohjeet uusien toimintojen sijoittamisesta alueelle Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Tuusulanjärven länsirannan Naturaalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma - Natura-lintuvesialueiden suojeluarvon parantaminen ja järven ranta-alueen kestävä virkistyskäyttö - kalojen elinolojen parantaminen, järven ravinnekuorman vähentäminen ja kaavoituksen lähtökohtien luominen Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, Tuusulan kunta, yhdistykset ja yhteisöt Järvenpään Haarajoen asemanseutu - skenaariotutkimus ja ideasuunnitelma Haarajoen rautatieaseman ympäristön kehittymisestä kuntarajat ylittävästä näkökulmasta, arkkitehdin diplomityö Ulla Jaakonaho, Mäntsälän, Tuusulan ja Sipoon kunnat Järvenpään keskustan ja asuinalueiden palveluiden kehittämistutkimus ja seurantatutkimus - tutkimuksen kohderyhmä muodostui järvenpääläisistä kotitalouksista (800 kpl) ja yritysten edustajista (200 kpl). - kyselyn avulla selvitettiin mm. kaupunkilaisten mielipiteitä keskustan ja oman asuinaluiden palvelujen tarjonnasta, niiden toimivuudesta, toteutuksen onnistumisesta jne. Innolink Research Oy,

6 6 (8) Luettelo päivitetty 5.7. Järvenpään keskustan kaupallisuustutkimus - tutkimuksella kartoitettiin järvenpääläisten ostokäyttäytymistä Helsingin kauppaoppilaitos, Johanna Hämäläinen, Sykettä ja Sinfoniaa ry Järvenpään visioseminaari Elinkeino ja yleiskaava Elinkeinokysely - tutkimuksessa kartoitettiin elinkeinoelämän mielipiteitä Järvenpään elinkeinoista ja yleiskaavasta. Laurean ammattikorkeakoulu luonnon kartoitus - ruutuinventointiin perustuva kasvillisuusja biotooppiselvitys koko kaupungin alueelta Metsätähti Oy Järvenpään linnustoselvitys - ruutuinventointiin perustuva linnustoselvitys koko kaupungin alueelta Metsätähti Oy - Tuusulanjärven linturannan lintuselvitys - Natura-alueen pesimälinnuston kolmas seurantatutkimus Metsätähti Oy Järvenpään kaupungin lepakkokartoitus - lepakkokartoitus koko kaupungin alueella Metsätähti Oy, Yrjö Siivonen - Järvenpään kaupungin liitooravaselvitys - liito-oravien pesintä- ja levähdysalueet koko kaupungin alueella Luontotieto Keiron Oy Järvenpään luontotiedon arviointi, yleiskaavan vaikutukset luontoon ja maisemaan - yhteisarviointi kaikista laadituista luontoselvityksistä suhteessa yleiskaavaluonnokseen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Valmiit yleiskaavaraportit ym. suunnitelmat: Ohjelmointiraportti (A) - raportti sisältää selvityksen yleiskaavan sisällöstä, merkityksestä, työvaiheista ja aikataulusta, raportoinnista, osallistumisesta, tiedottamisesta, vaikutusten arvioinnista ym. yleiskaavatyön eri työvaiheissa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, KH Kaavoitus ja mittaus

7 7 (8) Luettelo päivitetty 5.7. Lähtökohtaraportti (B) - raportti sisältää yleiskaavan lähtökohtatiedot ja tausta-aineiston Kaavoitus ja mittaus Tavoiteraportti (C) Rakennesuunnitelmaraportti (D) - raportti sisältää yleiskaavan tavoitteellisen kehitys- ja ympäristökuvan sekä tekstimuotoiset tavoitteet KV Kaavoitus ja mittaus - raportti sisältää yleiskaavan rakennesuunnitelman, KV Kaavoitus ja mittaus Yleiskaavaluonnosraportti (E) - raportti sisältää yleiskaavan luonnosvaihtoehdot, KH Kaavoitus ja mittaus Uudenmaan maakuntakaavaehdotus Keskustan osayleiskaava - raportti sisältää maakuntakaavan kartan, määräykset ja selostuksen - keskusta-alueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, KV Uudenmaan liitto Pajalan kaavarunko - yleisen arkkitehtikilpailun pohjalta laadittu suunnitelma keskustan laajennusalueena toimivan Pajalan uudistamisesta asunto-, yritys- ja virkistysalueena, asemakaavoituksen valmistelua, KV arkkitehtuuritoimisto Sopanen-Svärd ja arkkitehtuuritoimisto Matti Jääskö - Vireillä olevat selvitykset ja suunnitelmat: Järvenpään päiväperhoskartoitus - ruutuinventointiin perustuva päiväperhoskartoitus koko kaupungin alueelta Metsätähti Oy, Faunatica Oy - Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma - yleissuunnitelmatasoinen selvitys keskeisen virkistysalueen käytön, hoidon ja lisärakentamisen periaatteista, asemakaavoituksen valmistelua MA-arkkitehdit, Anne Vähätalo Kuuma kehityskuva - yleiskaavayhteistyön taustatavoitteiden selvittelyä ja Kuuma-alueen määrittely suhteessa maakunnalliseen suunnitteluun Kuuma kunnat, LTkonsultit Oy, A- konsultit Oy Sosiaalisten vaikutusten arviointi - kaavoittajan opas Elinympäristön koetut laatutekijät ja niiden ekotehokas saavutettavuus (PehmoGIS) - ympäristöministeriön ympäristöklusterin rahoituksella toteutettava tutkimushanke - ympäristöministeriön ympäristöklusterin rahoituksella toteutettava tutkimushanke, osa kokonaisuudesta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ympäristön laatu LT-konsultit Oy, YTK/TKK, Järvenpään kaupunki Marketta Kyttä, YTK/TKK, EVTEK,

8 8 (8) Luettelo päivitetty 5.7. Asukastarpeita ja elämänvaiheita vastaavien alueiden ekotehokkaita ominaisuuksia -asukaskysely Development of the Accessibility to the Railway Traffic in Finland (Dart 1 / VBNDZ). Kaupan palveluverkkoselvitys (kaupallisten kehityshankkeiden arviointi) - ympäristöministeriön ympäristöklusterin rahoituksella toteutettava tutkimushanke Maarit Wiik, Sitokonsultit Oy, Järvenpään, Vaasan, Porin ja Kajaanin kaupungit, Nurmijärven kunta - osatutkimus sisältää mm. Järvenpää- Pro Rautatie ry / Riihimäki- liityntäpysäköinnin seurannan VBNDZ-projekti, sekä liityntäliikenteen käyttäjä- ja Taloustutkimus Oy, potentiaalitutkimukset Järvenpään, Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit, selvitys käsittää arviot Terholan tavaratalohankkeen vaikutuksista, päivittäistavarakaupan verkosta, erikoistavarakaupan menestymisestä keskustassa sekä yleiskaavasta kaupan kehityksen kannalta - Tuusulan kunta Entrecon <oy

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16 KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16 RAPORTTI 5. I EHDOTUKSEN SELOSTUS I 18.2.2014 Kangasala, Lamminrahkan osayleiskaava, kaava nro 16. Osayleiskaava koskee

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Dnro KAUKE 1991/2013 Kaavatunnus 210008 2.5.2014 tark. 13.5.2014 4.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Havainnekuva Poikkitien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA / KAAVOITUS JA ALUEMARKKINOINTI

JÄRVENPÄÄN POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA / KAAVOITUS JA ALUEMARKKINOINTI 1 (10) JÄRVENPÄÄN POIKKITIEN YRITYS- JA PALVELUALUEEN KEHITTÄMISEN PROJEKTISUUNNITELMA / KAAVOITUS JA ALUEMARKKINOINTI HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Järvenpään yleiskaavassa (2004) on rautatien itäpuoliselle Poikkitien

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella.

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. Taajamissa käytetään hyväksi mahdollisuudet täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tehostaa

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. 67090246.BBS2.SLU Kvalt... 4.9.2013. ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaavojen tarkistus ja laajennus

KAAVASELOSTUS. 67090246.BBS2.SLU Kvalt... 4.9.2013. ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaavojen tarkistus ja laajennus KAAVASELOSTUS 67090246.BBS2.SLU Kvalt... 4.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaavojen tarkistus ja laajennus Kaavaehdotus 4.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 ESIPUHE Ähtärin kaupunginhallitus on tehnyt

Lisätiedot