KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/ Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa. Alla on luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. HAKEMISTO KN 110 Laillisuus ja päätösvaltaisuus KN 111 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KN 112 Esityslistan hyväksyminen KN 113 Tiedotuksia KN 114 Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluettelot KN 115 Johtokuntien kokousten pöytäkirjat KN 116 Eron myöntäminen kirjanpitäjä Pirjo Jokiselle KN 117 Kirkkovaltuuston kokous KN 118 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 luku 2 - toiminta KN 119 Kappalaisen viran jättäminen haettavaksi julistamatta KN 120 Lapsityönohjaajan virka KN 121 Niinisalon kirkon piano KN 122 Kankaanpään Korpiveikkojen ja seurakunnan taustayhteistyösopimus KN 123 Ilmoitusasiat KN 124 Muutoksenhaku Kankaanpäässä Keijo Rainerma, kirkkoherra

2 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1 2 Aika: klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Läsnä: Keijo Rainerma puheenjohtaja Ulla Suontausta varapuheenjohtaja Raili Kunnaspuro jäsen Pauli Lanne jäsen Jarmo Lehtilä jäsen Erkki Lilja jäsen Laila Ryynänen jäsen Helena Tuomala jäsen Virpi Vuorenmaa jäsen klo Esko Luoma jäsen Jari Koskela kv:n puheenjohtaja klo Anssi Joutsenlahti kv:n varapuheenjohtaja klo Erkki Ylikoski sihteeri, esittelijä Poissa: Tapani Torpo jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KN 110 Tp:n Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu sekä kokouksen esityslista liitteineen Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4) Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KN 111 Tp:n Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Lanne ja Jarmo Lehtilä.

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 3 KN 112 Tp:n Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista on myös kokouksen työjärjestys. Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. TIEDOTUKSIA KN 113 Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa Internetissä Suomen evankelisluterilaisen kirkon keskushallinnon kotisivuilla osoitteessa sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeet osoitteessa edelleen siirtyen valikkopolkua Tuomiokapituli / Hallinto / Kiertokirjeet / (kiertokirjeet halutulta vuodelta) 1. Turun hallinto-oikeus - Päätös Risto ja Marita Raikaslehdon tekemään kirkollisvalitukseen, hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 2. Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ Vuoden 2014 kirkkokolehdit 3. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kirje Jarmo Lehtilä ( ) ja Pauli Lanne ( ) ovat kumpikin tehneet kirkkoherrasta kantelun. Kantelu koskee kirkkoherran toimimista Niinisalon kirkossa. 4. Verotulokertymä 10/2013 Tp:n Merkitään edellä mainitut tiedotukset kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy niihin liittyvät toimenpiteet. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT KN 114 Kirkkolain 4 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohjetai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia

4 säännössä mainittuja asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena. Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää 4 :ssä mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvalta on määritelty Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun pykälissä 11 ja 12. Viranhaltijoiden on pidettävä päätösluetteloa edellä mainittuihin ohjesäännön kohtiin perustuvista ratkaisuistaan ohjesäännön 4 luvun 13 :n mukaisesti. Kirkkoherran päätösluettelo, ( 25-26/2013) ja talouspäällikön päätösluettelo, ( 23-27/2013) lähetetään tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille. 4 Tp:n Merkitään kirkkoherran päätösluettelo, ( 25-26/2013) ja talouspäällikön päätösluettelo ( 23-27/2013) kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy päätöksiin liittyvät toimenpiteet sekä päättää, että se ei siirrä viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. JOHTOKUNTIEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT KN 115 Johtokunnat ovat pitäneet kokouksiaan seuraavasti: Musiikkityön johtokunta Kopiot johtokuntien pöytäkirjoista lähetetään oheisena. KL 10:5 mukaan kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää johtokunnan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kh:n Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi musiikkityön johtokunnan pöytäkirja. Kirkkoneuvosto toteaa, ettei se käytä kirkkolain mukaista siirto-oikeuttaan johtokuntien pöytäkirjoista ilmeneviin päätöksiin. Kirkkoneuvosto päätti jättää asian käsittelyn pöydälle esittelijän ehdotuksesta.

5 ERON MYÖNTÄMINEN KIRJANPITÄJÄ PIRJO JOKISELLE VIRASTAAN 5 KN 116 Tp:n endotus: Kirjanpitäjä Pirjo Jokinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa Kankaanpään seurakunnan kirjanpitäjän virasta alkaen jäädessään eläkkeelle. Kirkkoneuvosto myöntää kirjanpitäjä Pirjo Jokiselle eron virastaan lukien hänen siirtyessä eläkkeelle. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti todeta, että Pirjo Jokinen on tullut seurakunnan palvelukseen v ja tulee siten olleeksi seurakuntatyössä n. 40 vuotta. Kirkkoneuvosto lausuu lämpimän kiitoksen hyvästä ja uskollisesta työstä. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS KN 117 Kirkkovaltuuston kokous pidettiin maanantaina klo Torikulman alakerran kokoustilassa Keskuskatu 51 b. Kokouksessa kirkkovaltuusto käsitteli seuraavat asiat: 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Hautausmaan ja kirkkotarhan katselmus 5. Talousarviomuutokset vuodelle Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 8. Eron myöntäminen Timo Vehviläiselle kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenyydestä sekä kirkkoneuvoston jäsenen vaali 9. Maa-alueiden vaihtokirja Kankaanpään kaupunki/kankaanpään seurakunta 10. Ilmoitusasiat 11. Muutoksenhaku Kirkkovaltuuston tekemät päätökset saavuttavat lain voiman , jonka jälkeen ne voidaan panna täytäntöön. Tp:n Kirkkoneuvosto toteaa, että edellä mainitussa kirkkovaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset saavuttivat lain voiman , jonka jälkeen ne voidaan panna täytäntöön. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LUKU - TOIMINTA 6 KN 118 Kh:n Johtokunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet tehtäväalojensa toiminta- ja taloussuunnitelmat , jotka ovat liitteenä. Tehtäväaloista, joilla ei ole johtokuntaa, vastaavat suunnitelmat on laadittu virkamiestyönä. Tiedotussihteeri ja kirjanpitäjä ovat koonneet nämä toiminta- ja taloussuunnitelmat yhteen alustavaksi talousarvion 2. luvuksi myöhempää valmistelua varten. Kirkkoneuvosto hyväksyy toimintasuunnitelmat jatkotyön pohjaksi ja käy valmistavan keskustelun talousarviosta 2. pääluvun osalta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liite 4/2013. KAPPALAISEN VIRAN JÄTTÄMINEN HAETTAVAKSI JULISTAMATTA KN 119 Kirkkojärjestyksen 6 luvun 21 :n 3 momentti toteaa kirkkoherran ja kappalaisen viroista: Jos on pantu vireille kysymys seurakunnan liittämisestä toiseen seurakuntaan tai jos siihen muuten on erityisiä syitä, tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi. Tämän mukaisesti Kankaanpään seurakunnan III kappalaisen virka on ollut haettavaksi julistamatta Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon seurakuntien rakenneuudistusneuvottelut käynnistyivät keväällä 2011 ja päättyivät ohjausryhmän yksimieliseen esitykseen alkuvuodesta 2012 seurakuntien yhdistymisestä vuoden 2013 alusta. Hallituksen kuntarakenneuudistushanke helmikuussa 2012 kuitenkin jäädytti seurakuntien yhdistymishankkeen. Vaikka niin kuntapuolen kuin seurakuntienkin liitoshankkeet ovat selkiytymättä, tarve liitoksiin ja niiden valmistelu jatkuu. Seurakuntien yhdistymisten yhteydessä myös seurakuntien virat tulevat huolellisesti tarkasteltaviksi. Kankaanpään seurakunnan on syytä toistaiseksi säilyttää III kappalaisen virka mahdollisissa yhdistymisneuvotteluissa ratkaistavaksi ja siksi pyytää tuomiokapitulia päättämään olla julistamatta virkaa haettavaksi lukien vuodeksi. Kh:n Kirkkoneuvosto pyytää, että tuomiokapituli päättää olla julistamatta Kankaanpään seurakunnan kappalaisen (III) virkaa haettavaksi nykyisen päätöksen voimassaoloajan päätyttyä yhden vuoden ajaksi Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKA 7 KN 120 Kirkon päiväkerhotoiminta laajeni 1970-luvulla. Lastenohjaajien toimia ja lapsityönohjaajien virkoja perustettiin. Näin myös Kankaanpäässä. Parhaimmillaan Kankaanpään seurakunnan päiväkerhoissa oli lähes 350 lasta. Toiminnanohjaaja johti työalaa, jossa toimi seitsemän ohjaajaa. Kunnallisen päivähoidon kehitys, esikoulu ja lasten lukumäärän väheneminen ovat tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet seurakunnan päiväkerholasten vähenemiseen koko kirkossa. Kankaanpään seurakunnan päiväkerhoissa lapsia on tällä hetkellä noin 120. Toisaalta esimerkiksi tiukentuneet vaatimukset ohjaajien lukumäärästä suhteessa ohjattavien määrään, perhekerho- ja iltapäiväkerhotoiminnan kehittäminen ja yhteydenpito päiväkoteihin ovat merkinneet henkilöstötarpeen korvautumista kerholaisten määrän vähenemisestä huolimatta. Lastenohjaajilla on myös ollut kaikkien ohjaajien kesken jaettuja lomautusjaksoja. Hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaan seurakunta pyrkii huomattaviin henkilöstösäästöihin seuraavien viiden vuoden aikana. Seurakunnan tehtäväaloista lapsityön henkilöstömenot ovat suurimmat, vuonna 2013 noin eli 2. pääluvun menoista yli 20 %. Lapsityönohjaajan virka on ollut täyttämättä siitä asti, kun viranhaltija jäi eläkkeelle lukien. Määrärahaa lapsityönohjaajan palkkaukseen ei kahteen vuoteen ole ollut talousarviossa. Yksi lastenohjaajista on toiminut vt. lapsityönohjaajana ja joissakin tilanteissa sijaistanut myös kerhotyötä. Toiminta on sujunut ilmeisen hyvin. Lapsityönohjaajan tehtävät voi hoitaa yksi lastenohjaajista vastaavana lastenohjaajana. Lapsityönohjaajan virka voidaan lopettaa. Kh:n Kirkkoneuvoston ehdottaa kirkkovaltuustolle, että lapsityönohjaajan virka lopetetaan vuoden 2014 alusta lukien. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. NIINISALON KIRKON PIANO KN 121 Kirkkoneuvoston kokouksessa Pauli Lanne teki aloitteen seurakunnan pianon siirtämisestä Niinisalon kirkosta siunauskappeliin. Aloitetta kannatti Erkki Lilja. Keskustelun jälkeen aloite jätettiin valmisteltavaksi. Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuusto päätti myydä Niinisalon seurakuntatalon Uuden omistajan ilmoitettua, että kiinteistö on edelleen mm seurakunnan käytettävissä entisen kaltaiseen toimintaan, sovittiin kiinteistön irtaimiston myynnistä. Kauppaan ei sisällytetty pia-

8 8 noa, mutta sovittiin, että seurakunnan piano on toistaiseksi sijoitettuna Niinisalon seurakuntataloon ja tilaisuuksissa käytettävissä ja että kiinteistön omistaja vastaa pianon virityksistä ja kunnossapidosta. Sopimus on kirjattuna kirkkoneuvoston yksimielisessä päätöksessä / 74. Seurakunnan taholta katsottiin tuolloin, että vaikka pianolle ei ole tarvetta seurakunnan tiloissa, on kuitenkin taloudellisesti edullisinta jättää piano seurakunnan omistukseen vastaisen varalle. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti sulkea seurakuntakeskuksen huoneilmaepäpuhtauksien vuoksi. Seurakuntakeskuksen kaksi pianoa siirrettiin kirkkoon. Seurakunnan tarvetilanne ei ole muuttunut. Ohjesääntönsä mukaisesti kanttori vastaa seurakunnan musiikkityöstä ja mm urkujen ja muiden soittimien hoidosta ja huollosta ja suunnittelee ja ohjaa muiden asianosaisten kanssa seurakunnan soitinhankintoja. Kanttori arvioi soittimien tarpeen. Ei ole kirkkoneuvoston toimivallan asia päättää pianon siirtämisestä. Kanttori on todennut käsityksenään, ettei siunauskappelissa tarvita pianoa ja että kappelin lämpötilan vaihtelut eivät ole myöskään pianolle hyväksi. Mikäli Niinisalon kirkon piano katsotaan tarpeettomaksi ja voidaan myydä, tekee päätöksen seurakunnan irtaimiston myynnistä seurakunnan taloussäännön mukaan talouspäällikkö siinä tapauksessa, että myyntihinta ei ylitä euroa. Kh:n Kirkkoneuvosto toteaa, että pianon siirtäminen ei kuulu kirkkoneuvoston toimivaltaan, vaan on säännösten perusteella (kanttorin ohjesääntö ja taloussääntö) kanttorin ja talouspäällikön asia. Asiasta käydyssä keskustelussa Pauli Lanne ehdotti, että piano siirretään Hakoniemeen. Erkki Lilja kannatti Lanteen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan kädennostoäänestys, jossa esittelijän ehdotuksen kannalla olevat äänestävät JAA ja Lannen tekemän ehdotuksen kannalla olevat EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Rainerma) sekä 9 EI-ääntä (Suontausta, Kunnaspuro, Lanne, Lehtilä, Lilja, Ryynänen, Tuomala, Vuorenmaa, Luoma). Puheenjohtaja totesi Lannen tekemän ehdotuksen tulleen kirkkoneuvoston päätökseksi. Puheenjohtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka ilmenee päätösehdotuksesta. KANKAANPÄÄN KORPIVEIKKOJEN JA SEURAKUNNAN TAUSTAYHTEISÖSOPIMUS KN 140, Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen Elina Kangas jätti kirkkoneuvostolle aloitteen taustayhteisösopimuksen solmimi-

9 seksi seurakunnan ja partiolippukunta Kankaanpään Korpiveikkojen kesken. 9 Kirkkoneuvosto käsitteli aloitteen perusteluineen ja selvitti varsin laajasti seurakunnan ja Kankaanpään partiotoiminnan monitahoista yhteistyötä koko Kankaanpään Korpiveikkojen ja sitä edeltäneiden lippukuntien koko yli 70 vuotta jatkuneen toiminnan ajan. ( / 37 ) Suomen Partiolaisten ja evankelisluterilaisen kirkon välille solmitun yhteistyösopimuksen mukaan seurakunnan partiotoiminta on kirkon omaa lapsi- ja nuorisotyötä. Sopimuksen tarkoituksena on myös edistää uskontokasvatuksen asemaa osana Suomen Partiolaisten tarjoamaa partiokasvatusta. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan heidän uskontokuntansa mukaista tunnustuksellista uskontokasvatusta. Taustayhteisösopimus tuo partiotoiminnan entistä tiiviimmin seurakunnan nuorisotyön osaksi ja kirkkoherran hengellisen ohjauksen ja vastuun piiriin. Lisäksi kirkkoneuvosto totesi, että on tarpeen selvittää, onko sopimus mahdollinen, vaikka Kankaanpään Korpiveikot ei ole järjestäytynyt yhdistykseksi ja se, ettei partion muilta tahoilta, mm. Kankaanpään kaupungilta saama taloudellinen tuki vähene taustayhteisösopimuksen johdosta. Kirkkoneuvosto piti tärkeänä taustayhteisösopimuksen huolellista valmistelua ja sitä, että partiolippukunnan hallitus tai vastaava elin lausuu sopimuksesta näkemyksensä ja hyväksyy sen. Kirkkoneuvosto päätti antaa aloitteen nuorisotyön johtokunnan valmisteltavaksi. Nuorisotyön johtokunta on selvittänyt kirkkoneuvoston esiin ottamat kysymykset ja todennut, ettei esteitä sopimuksen solmimiselle ole. Lippukunnan johtaja Leena Kalliomäki ja hallituksen jäsen Sirpa Nuutinen ovat kirjeellään ilmoittaneet, että Partiolippukunta Kankaanpään Korpiveikkojen hallitus on taustayhteisösopimuksen solmimisen kannalla. Nuorisotyön johtokunta on kokouksessaan / 28 päättänyt ehdottaa kirkkoneuvostolle valmistelemansa Partiolippukunta Kankaanpään Korpiveikkojen ja Kankaanpään seurakunnan välisen taustayhteisösopimuksen hyväksymistä. Taustayhteisösopimus on oheisena. Kh:n Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyön johtokunnan esityksen ja päättää solmia taustayhteisösopimuksen Partiolippukunta Kankaanpään Korpiveikkojen kanssa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liite 62/2011.

10 10 KN 122 Sopimusta ei ole allekirjoitettu, koska partiolippukunta on esittänyt siihen muutoksia. Lippukunnanjohtaja Elina Kangas on esittänyt taustayhteistyösopimukseen seuraavat muutokset: Yleistä: Lippukuntamme on rekisteröitynyt, joten nimeksi tulee muuttaa Kankaanpään Korpiveikot ry. Lippukunnassa on noin 160 eri-ikäistä jäsentä tällä hetkellä. Tilat: Sivun 2 ylhäältä kohdasta 1 poistetaan sanat mahdollisuuksien mukaan. Kh:n Kirkkoneuvosto hyväksyy Kankaanpään Korpiveikot ry:n kanssa solmittavaan taustayhteistyösopimukseen seuraavat muutokset: Yleistä, 1. kappale: Partiolippukunta Kankaanpään Korpiveikot ry on partiotoiminnan perusyksikkö, joka toimii Kankaanpään alueella. Lippukunnalla on noin 160 eri-ikäistä jäsentä. Lippukunnassa päätösvaltaa käyttää lippukunnan vuosikokous ja sen nimeämä hallitus. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta tehdä taustayhteistyösopimukseen seuraavat muutokset: Yleistä: Poistetaan lause Lippukunnassa on noin 130 eri-ikäistä jäsentä. Tilat: 1. Taustayhteisö osoittaa lippukunnalle kokoontumis- ja varastotilat Tilat: 3. Poistetaan lause Vuokranmaksu kirjataan sisäisesti. Talous, omaisuus ja kalusto: 2. Seurakunta osoittaa talousarviossaan avustusmäärärahan partiotoimintaan. Lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää, että Kappalaispappilan tiloja käyttävät tekevät varauksensa tiloista riittävän ajoissa, jotta tilojen eri käyttäjät voivat käyttää tiloja vapaina aikoina. Liite 5/2013. ILMOITUSASIAT KN

11 11 MUUTOKSENHAKU KN 124 Puheenjohtaja antaa kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoittaa samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 9/2013 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisen ajan klo Puheenjohtaja antoi kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoitti samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 9/2013 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa maanantaista keskiviikkoon klo Pöytäkirjan vakuudeksi: Keijo Rainerma puheenjohtaja Erkki Ylikoski sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ( :t ) ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Kankaanpäässä 31. päivänä lokakuuta 2013 Pauli Lanne Jarmo Lehtilä Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja 28. päivältä lokakuuta 2013 on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Keskuskatu 51 b, välisen ajan klo Todistan, että nähtävilläoloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Kankaanpäässä 4. päivänä joulukuuta 2013 Pirjo Jokinen Ilmoitustaulunhoitaja

12 Kankaanpään seurakunta 12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 124 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 114, 115, 116, 121, 122 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälä: Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto. Käyntiosoite: Keskuskatu 44 Postiosoite: PL 63, KANKAANPÄÄ Telekopio: (02) Sähköposti: Pykälät: 114, 115, 116, 121, 122 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

13 13 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite:Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite:PL 32, TURKU Telekopio: Kirkollisvalitus, pykälät: 114 Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60, TURKU Telekopio: (02) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

14 14 Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Pykälä: Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Aika 18.5.2010 klo 17:30 20.00 Paikka Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Laaksonen, Leena puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Suni, Pentti

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot