RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY

2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Raikkonen OAS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) koskee asemakaavan laatimista Hollolan kunnan kiinteistön Raikkostenmaa Rn:o 2:207 alueelle. Suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Vesijärven rannalla Hollolan kunnan Kukkilan kylässä Lahden kaupungin rajalla noin 6 km pohjoiseen Lahden kaupungin keskustasta. Alueen koko on noin 10,4 ha. Alue liittyy etelässä ja idässä olemassa olevaan asuntoalueeseen. Tieyhteys alueelle on Lahden kaupungin puolelta Karjusaarenkadulta. Kuva 2. Opastekartta, alueen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. 2

3 Kuva 3. Suunnittelualue likimäärin rajattuna kartalle. Nykytilanne Alueella sijaitsee vapaa-ajan asunto sekä talousrakennus. Muilta osin alue on luonnontilassa. Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 29 :n mukainen suojeltu luontotyyppi. Luontotyyppi on luontaisesti syntynyt pääosin jaloista lehtipuista koostuva metsikkö, joka muodostuu kahdesta osasta. Alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Vesijärveen, etelässä ja idässä asuinalueeseen ja koillisessa Sokonpohjan suoalueeseen. Alue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja nousee paikoin melko jyrkästikin järveltä. Pääosin alue on eri lehtotyyppien mosaiikkia, lounaisranta ja vapaa-ajan asunnon viereinen kalliomäki ovat karumpaa männikköä. Kaavahankkeeseen liittyen alueelta on laadittu luonto-, linnusto-, liito-orava-, lepakko- ja viitasammakkoselvitykset sekä luontovaikutusten arviointi. Alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueelle ajo tapahtuu etelän suunnasta Lahden kaupungin puolelta Karjusaarenkadulta kääntyvän Poukamapolun kautta. Lahden kauppatorilta alueelle kulkee linja-auto kaksi kertaa tunnissa. Kukkilan kylän palveluihin kuuluu päivittäistavarakauppa, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä suunnittelualueelta, ja päiväkoti, joka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä. Kukkila kuuluu Kalliolan koulun vaikutusalueeseen, jossa järjestetään opetusta esiopetuksesta kuudenteen luokkaan asti. Kalliolan koulu sijaitsee noin 3,5 km päässä 3

4 suunnittelualueesta. Laajemmin kaupallisia palveluita on saatavillla Lahden kaupungin puolella, noin kolmen kilometrin päässä Mukkulassa, ja noin neljän kilometrin päässä Holmassa. Lahden keskustan palvelut sijaitsevat noin kuuden kilometrin päässä. Hankkeen tausta ja tavoitteet Alue on kokonaisuudessaan yksityisomistuksessa. Aluetta on tarkoitus kehittää pientalotyyppisenä asuinalueena. Alueelle on laadittu alustava maankäyttöluonnos, jossa on huomioitu alueella sijaitseva suojeltu luontotyyppi sekä alueelta laaditut luontoselvitykset. Luonnoksessa ilmenee alueen maanomistajan tavoitteet alueen kehittämiseksi ja alueen luontoarvojen säilyttäminen. Tavoitteena on saada kaavoitettua alueelle tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-3 kerroksisille asuinrakennuksille ja kehittää aluetta korkeatasoiseksi asuinalueeksi. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle kaavoitettaisiiin noin 34 rakennuspaikkaa. Kaavahankkeen tavoitteena on luoda maankäytölliset edellytykset alueen kehittämiselle maankäyttöluonnoksen pohjalta. Kaavoitusta koskien on pidetty työneuvottelu Hämeen ELY-keskuksen kanssa Asemakaavahanke on mukana kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 2012 ja kaavoitusohjelmassa Maanomistaja ja Hollolan kunta ovat tehneet sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämisestä xx.xx Maankäyttösopimus tehdään viimeistään ennen kaavan hyväksymistä. Kaavoitustilanne Maakuntakaava Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Uusi maakuntakaava 2014 on parhaillaan valmisteilla. Maakuntakaavasta ilmenevät alueeseen kohdistuvat valtakunnalliset ja maakunnalliset intressit. Alue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A), jolla osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille alueita. Alueelta on osoitettu viheryhteystarve alueen itäpuolella sijaitsevalle virkistysalueelle. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja alueen eteläpuolella useita luonnonsuojelukohteita. 4

5 Kuva 4. Ote maakuntakaavasta, sijainti merkitty mustalla nuolella. Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kukkilan-Kalliolan osayleiskaava, joka on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa Valtaosa suunnittelualueesta on varattu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen ja asumisen reservialueeksi (M-1). Alueella on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Haja-asutus on sallittua vähintään 5000 m 2 :n rakennuspaikalla, mikäli viemäröinnistä ei aiheudu haittaa naapurikiinteistölle ja rakentaminen ei haittaa alueen kaavoitusta. Rakentaminen tulee sovittaa ympäröivään rakennuskantaan, maastoon sekä reunavyöhykkeisiin. Mikäli alueelle rakentaminen tapahtuu ilman rakennuskaavaa, on vesi- ja viemärihuolto järjestettävä kiinteistökohtaisesti. Alueen länsikärki on varattu omarantaiseen loma-asumiseen (RA-1), jossa on kaksi rakennuspaikkaa. Loma-asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi ei sallita. Rakennetun ympäristön ja rantakasvillisuuden säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, erityisesti rantaa rajaava puusto tulee säilyttää. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty, kuivakäymäläjätteet saa kompostoida. Pesuvedet on imeydettävä maastoon vähintään 20 metrin päähän rannasta. 5

6 Alueen koilliskulma kuuluu maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen, jolla on ympäristöarvoja (MU-1). Metsäalue on merkittävä luonnon ja maiseman kannalta ja alueella on sallittua vain maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen. Vesi- ja viemärihuolto on hoidettava kiinteistökohtaisesti. Metsänhoidossa ja metsäsuunnitelman laatimisessa on otettava huomioon alueen virkistyskäyttö ja luontoarvot. Kuva 5. Ote Kukkilan-Kalliolan osayleiskaavasta. Suunnittelualueen eteläpuolella on voimassa Lahden yleiskaava 2025, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Suunnittelualue rajautuu yleiskaavan asuinalueeseen (A). 6

7 Kuva 6. Ote Lahden yleiskaavasta Asemakaavat Alueella ei ole voimassa asemakaavoja. Alueen etelä- ja itäpuolella kunnanrajalla Lahden kaupungin puolella on voimassa asemakaava. Viereiset alueet ovat asemakaavassa varattu erillispientalojen korttelialueeksi ja puistoksi. 7

8 Kuva 7. Ote Lahden kaupungin ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelutilanne ja selvitykset Alueesta on valmistunut alustava maankäyttöluonnos alueen kehittämiseksi tavoitteiden mukaisesti (Master-Plan -suunnitelma, Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, ). Lahden kaupunki / kunnallistekniikka on laatinut tarvittavista katujärjestelyistä yleissuunnitelman Katujärjestelyn vaatima asemakaavan muutos on Lahden kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle Kaavahankkeeseen liittyen ovat valmistuneet selvitykset, suunnitelmat ja päätökset: - Tilan Raikkostenmaan luontoselvitys, Ramboll / Kaisa Torri, Liito-oravaselvitys Hollolan Raikkosen alueella keväällä 2010, Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, Hollolan Raikkosen alueen pesimälinnustoselvitys, Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, Viitasammakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueelta, Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen,

9 - Lepakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueella kesällä 2010, Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, Hollolan Raikkosen asemakaava-alueen luontovaikutusten arviointi, Luontoselvitys Metsänen / Timo Metsänen, Raikkosen kaava-alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll / A. Vaittinen, Päätös suojellusta luontotyypistä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Vaikutusten arviointi Kaavan laatija ja muut asiantuntijat arvioivat kaavan valmistelun yhteydessä kaavan toteuttamisen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on jo kaavatyön suunnitteluvaiheessa saada tietoa suunnitteluratkaisun vaikutuksista mahdollisimman monipuolisesti. Vaikutuksia arvottamalla pyritään valitsemaan lopputuloksen ja tavoitteiden kannalta parhaat vaihtoehdot eri ratkaisumalleista. Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan MRL 9 ja MRA 1 mukaisesti. Näitä ovat mm. vaikutukset: - maisemaan, kasvillisuuteen, maaperään ja pohjaveteen - ilmaan, ilmastoon ja pintavesiin - yhdyskuntarakenteeseen - ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja sosiaaliset vaikutukset - liikenneverkkoon - kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön - muinaisjäännöksiin Vaikutuksia selvitetään aluetta koskevien perusselvitysten (kartat, inventoinnit, ilmakuvat, suunnitelmat jne.) avulla. Tarvittaessa olemassa olevia selvityksiä täydennetään maastotyönä. Lisäksi apuna käytetään osallisilta saatavaa lähtötietoa, palautetta ja lausuntoja. Aineistoa analysoidaan ja suunnitelmia havainnollistetaan asiantuntijatyönä rinnan kaavan laatimisen kanssa. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavan mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Arviointimenetelminä käytetään mm. teemakartta-analyysiä, määrällisiä ja laadullisia numeerisia ja sanallisia arviointeja sekä piirros- ja valokuvavisualisointeja kullekin vaikutustyypille tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Tarkasteltava vaikutusalue määritellään kullekin vaikutustyypille erikseen. Osa vaikutuksista ulottuu myös varsinaisen kaava-alueen ulkopuolelle. Tässä hankkeessa arvioidaan ainakin vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja ympäristöön, paikalliseen liikenneverkkoon ja luontoon. Kaavan valmisteluun osallistuminen Asemakaavan suunnittelutyö tehdään yhteistyössä Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin kanssa. Kunnalliset kuulutukset ovat nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja Hollolan sanomissa. Aloitusvaihe 9

10 MRL 63 ja MRA 32a. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Hollolan kunnan palvelupiste Piipahluksessa ja kunnan internet-sivuilla 30 päivän ajan. Kaavan vireilletulosta kuulutetaan muiden kunnallisten kuulutusten tapaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana. Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Maanomistaja ja Hollolan kunta laativat kaavoitussopimuksen. Valmisteluvaihe MRA 30. Asemakaavaluonnos pyritään laatimaan siten, että kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto asetetaan nähtäville toukokuuhun 2014 mennessä. Luonnoksesta on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Tarvittaessa järjestetään osallisten kanssa erillisiä neuvotteluja. Nähtävilletulosta kuulutetaan muiden kunnallisten kuulutusten tapaan. Ehdotusvaihe MRL 65 ja MRA 27 ja 28. Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Kunnanhallitus asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäville. Nähtävilletulosta kuulutetaan muiden kunnallisten kuulutusten tapaan sekä kirjeellä alueen maanomistajille. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana. Kunta antaa perustellun vastineen muistutuksiin. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisilta viranomaisilta ja kaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä. Maanomistaja ja Hollolan kunta laativat maankäyttösopimuksen. Hyväksyminen Raikkonen OAS MRL 32 ja MRL 188. Jos kaavaehdotusta muutetaan olennaisesti nähtävilläolon jälkeen, se laitetaan uudestaan nähtäville. Jos muutos koskee vain yksityistä etua, ja osallisia, joita se koskee, kuullaan erikseen, ei uutta nähtävilläoloa tarvita. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Kouvolan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ketkä ovat osallisia I Maanomistajat ja asukkaat - alueen maanomistajat - lähinaapuruston maanomistajat, asukkaat ja yritykset - kaavan vaikutusalueen asukkaat ja yritykset - alueen asukasyhdistys - Lahden kaupunki II Kunnan toimialat - kunnan rakennustarkastaja - kunnan rakennuslupa-arkkitehti - kunnan rakennuttajapäällikkö - kunnan tilapalvelupäällikkö - kunnan sivistystoimiala - kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut 10

11 - Hollolan vesihuoltolaitos - Lahden seudun ympäristöpalvelut - Päijät-Hämeen pelastuslaitos II Valtion viranomaiset - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Päijät-Hämeen liitto - Päijät-Hämeen maakuntamuseo III Muut yhteisöt - Lahti Aqua Oy - DNA Oy - Lahti Energia Oy - LE-Sähköverkko Oy - Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry - Hollolan ympäristöyhdistys ry - Salpausselän luonnonystävät ry - Karjusaariseura ry Raikkonen OAS Yhteystiedot Kaavan valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä: Asemakaavan laatija: Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, Sauli Havas, arkkitehti, SAFA Sähköposti: Osoite: Möysänkatu 3, Lahti Puhelin: (03) tai , fax: (03) Hollolan kunta: Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela Sähköposti: Puhelin: (03) tai Kaavasuunnittelija Maria Vanhala Sähköposti: Puhelin: Palaute Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavissa Hollolan kunnan maankäyttöpalveluista. Palautteen voi antaa maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloiselalle. Osallistumisen ja yhteistyön tavat ja laajuus ovat kunnan, osallisten ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sovittavissa. Mikäli ilmenee tarvetta OAS:n tarkistamiseen kaavaprosessin kuluessa voidaan sitä muuttaa tai täydentää. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan alkuperäisen suunnitelman tiedotustapaa soveltaen. 11

12 Mikäli tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ei tyydytä osallista, voi hän MRL 64 :n nojalla esittää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että OAS:n sisällöstä järjestetään neuvottelu. Esitys on tehtävä ennen kuin kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville. Mikäli Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää OAS:aa ilmeisesti puutteellisena, järjestetään neuvottelu täydennystarpeen selvittämiseksi. 12

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012

Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 1.1 Kaavoituskatsaus... 1 1.2 Kaavahierarkia... 1 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan...

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot