OULUN HIUKKAVAARA KESTÄVÄN, KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN JA ENERGIATEHOKKAAN POHJOISEN TALVIKAUPUNGIN SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN HIUKKAVAARA KESTÄVÄN, KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN JA ENERGIATEHOKKAAN POHJOISEN TALVIKAUPUNGIN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 1 OULUN HIUKKAVAARA KESTÄVÄN, KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN JA ENERGIATEHOKKAAN POHJOISEN TALVIKAUPUNGIN SUUNNITTELU Hiukkavaara on Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana rakentuva kaupunginosa. Hiukkavaarasta suunnitellaan kestävää pohjoista talvikaupunkia kaupunginosaa, joka on käyttäjälähtöinen, älykkään energiatehokas ja neljän vuodenajan kaupunkielämän keskus. Vanhan kasarmialueen ympärille entiselle puolustusvoimien alueelle suunnitellaan ympäristöltään ja talotyyppijakaumaltaan monipuolinen, pääosin kaupunkimaisten pientalojen kaupunginosa n uudelle asukkaalle ja n työpaikalle. Alueelle tulee kolmas Oulun aluekeskus kattavine ja monipuolisine palveluineen, joka palvelee lähiseudulla asuvaa oululaista. Hiukkavaaran kaupunginosan kaavarunko valmistui vuonna 2008, sen laajuus on n ha ja se muodostuu seitsemästä eri osa-alueesta. Hiukkavaaran kaavarunkoalue on lähes täysin rakentamatonta, siellä sijaitsee vain muutamia puolustusvoimien käytössä olleita kasarmirakennuksia. Kuva 1. Hiukkavaaran keskus on Oulun keskustasta alle 7 km Kuva 2. Hiukkavaaran kaavarunko Hiukkavaaran kaupunginosan toteutus on edennyt siten, että ensimmäisen osa-alueen, Kivikkokankaan, rakentaminen on jo käynnissä ja toisen osa-alueen, Kiulukankaan, asemakaava on juuri vahvistunut ja alueen rakentaminen käynnistynee vuoden 2013 aikana. Nyt suunnittelutyön alla oleva Hiukkavaaran keskus on Oulun uusi aluekeskus asuntoalueineen noin asukkaalle monipuolisine aluekeskustatason palveluineen ja työpaikkoineen. Keskuksesta suunnitellaan vahvan identiteetin omaava, persoonallinen ja moderni kestävän kehityksen mukainen uusi palvelu-, työpaikka- ja asuntoalue. Hiukkavaaran keskuksen kaavoitettavan alueen laajuus on 280 ha ja asemakaava valmistuu vuoden 2014 lopussa. Hiukkavaaran suunnittelun lähtökohtina ovat vuoden 2006 kaavarunkovaiheesta asti olleet kestävän kaupunkisuunnittelun tavoitteet. Tavoitteita on syvennetty suunnitelmien edetessä alueen asemakaavoituksessa. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkirakenteen tiiveyteen ja selkeyteen, palveluiden kattavuuteen ja saavutettavuuteen sekä kevyen-, julkisen- ja autoliikenteen yhteyksiin ja sujuvuuteen. Viherverkoston suunnittelun tavoitteena on ollut taata luonnon ja maiseman merkittävien ominaispiirteiden säilyminen sekä tarjota hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet. Tehokas maankäyttö ja hulevesien luonnonmukainen käsittely vähentävät alueen rakentamis- ja käyttökustannuksia. Tiivis kaupunkirakenne, hyvät kevyenliikenteen yhteydet ja palvelutarjonta edesauttaa alueen omavaraisuutta. Asemakaavavaiheessa syventäviksi teemoiksi ovat nousseet mm. tulevaisuuden asuminen, energiatehokkuus,

2 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 2 älykäs sähköverkko, talven tuomat haasteet kaupungin suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle, keskitetyt jätehuollon ratkaisut, hiilidioksidipäästöjen ja kulutuksen vähentäminen, kaupunkiviljely, tulevien käyttäjien ja asukkaiden osallistaminen, Living Lab alusta sekä taide kaupunkitilassa. Kaupungin kilpailukyvyn ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta Hiukkavaarasta tavoitellaan myös Oulun osaamisen kansainvälisen tason näyteikkunaa sekä pilotointi- ja kehitysympäristöä yritysten uusille tuotteille ja palveluille. Kuva 3. Hiukkavaaran suunniteltu ja suunnittelutyön alla olevat alueet Kuva 4. Hiukkavaaran visiokehitys Aiemmin puolustusvoimien käytössä olleita kasarmeja sisältävän Vanhan Hiukkavaaran kaavoitustyö on käynnistymässä. Kulttuurielämä on löytänyt Hiukkavaaran vanhat kasarmit. Kasarmirakennuksissa harjoittelee n. 250 bändiä ja niissä työskentelee mm. kuvataiteilijoita, valokuvaajia, graafikkoja, levyseppiä, eri alan yrittäjiä ja tunnettu kirpputori. Entisissä kantahenkilökunnan asunnoissa asutaan. Vanhan Hiukkavaaran suunnittelussa pyritään säilyttämään alueelle syntynyt arvokas toiminta. Hiukkavaarassa toteutetaan Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä Oulun seudun ympäristötoimen laatimaa Energiaviisas rakennettu Oulu ERA 17 tiekartan toimenpidesuosituksia. Tiekartassa esitetään 31 toimenpidettä sekä se miten ne Oulussa toteutetaan ekotehokkaan ja vähäpäästöisen ympäristön aikaan saamiseksi. Tiekartan taustalla on ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin yhdessä valmistelema toimintaohjelma ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017, joka vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen rakennetun ympäristön osalta. Hiukkavaara kehitysalustana - Arctic Smart City Living Lab Hiukkavaarassa kehitetään uudenlaista asuinympäristöä ja kaupunkitilaa, joka toimii eri vaiheissaan avoimena testiympäristönä, Living Labina. Taustana valitulle toimintatavalle on Oulun kaupungin tavoite etsiä uusia keinoja kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä vetovoimaisen kaupunkiympäristön kehittämiselle. Kaupunki toimii tulevaisuudessa avoimena innovaatioalustana eri toimijoiden, kuten yritysten suuntaan. Toimintatavan toivotaan synnyttävän uusia työpaikkoja, yritystoimintaa ja menestystuotteita. Tavoitteena on synnyttää uusi Oulu ilmiö vastavoimaksi kaupunkia koettelevalle ICT -teollisuuden rakennemuutokselle. Tässä suhteessa globaalisti vaikuttava pohjoisten alueiden merkityksen kasvu tarjoaa Oululle erinomaisen mahdollisuuden. Hiukkavaaran Living Labia kehitetään teemalla Arctic Smart City: arktisen ja ääriolosuhteisiin sopiva kestävä ja energiatehokas kaupunkisuunnittelu sekä rakentaminen. Toinen merkittävä teema on ICT -teknologioita

3 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 3 hyödyntävän älykkään kaupungin rakentaminen. Menetelmänä Oulussa käytetään integroivan kaupunkisuunnittelun käytäntöjä, jossa kehittämisprosessiin ja alueen toteuttamiseen liittyvät eri intressitahot tuodaan osaksi suunnittelua jo sen alkuvaiheessa: asukkaat, käyttäjät, kolmas sektori ja yritykset ovat mukana koko alueen toteutuksen elinkaaren ajan. Älykäs kaupunki tarjoaa innovatiivista teknologiaa ja uudenlaisia palveluita asukkaiden ja yhteisöjen hyväksi. Oulussa on vahvaa osaamista automaatiossa, energiatehokkaassa valaistuksessa, ICT:ssä ja energiantuotannossa. Hiukkavaarassa keskeisiä teemoja ovat energiaviisas rakentaminen, älykkäät palvelut ja palvelualustat sekä älykäs energiaympäristö. Näihin teemoihin etsitään ratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös maailmanlaajuisesti muihin kaupunkeihin. Ratkaisut voivat liittyä erilaisiin mittauksiin, monitorointiin, optimointiin ja ohjauksiin vaikkapa valaistuksessa, hälytysjärjestelmissä tai valvonnassa tai muihin langattoman teknologian sovelluksiin asuin- ja työpaikkaympäristössä. Hiukkavaaran Living Labin suunnittelu ja toteuttaminen on käynnistynyt. Vuoden 2013 aikana konseptoidaan Living Labin toimintamalli tuleville vuosille. Samaan aikaan toteutetaan jo ensimmäisiä pilotteja. Ensimmäinen pilottikohde on Hiukkavaaran Kivikkokankaan ekokylän rakentaminen. Hiukkavaaran Kivikkokankaalle rakennetaan RESCA (Renewable Energy in City Areas) -pilottialue. RESCA on Suurten kaupunkien uusiutuvat energialähteet ja pilotit hanke, jossa Oulun osalta mahdollistetaan erilaisten lämmitysratkaisujen ja teknologioiden tehokas vertailu pientaloalueilla. Alueella syntyy uudenlaista tietoa eri ratkaisuista, löydetään parhaimmat ratkaisut, joilla mahdollistetaan kehittyvään kysyntään vastaava rakentaminen ja tulevaisuuden nollaenergiarakentaminen sekä herätetään kiinnostusta markkina-alueella. Kivikkokankaalta luovutetaan tonttiryhmiä yritysten kokoamille kehittäjäkonsortioille, joissa on mukana esimerkiksi rakennusliikkeitä ja talotekniikan toteuttajia. Kivikkokankaan ekokylässä tullaan tutkimaan mm. maalämpö- ja hybridiratkaisuja, aurinko- ja lämpöpumpputeknologioita, talokohtaisia hybridiratkaisuja sekä mittausteknologiaa. Hankkeen toteutumisesta vastaa Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden rakennusvalvonta. Energiaviisas rakentaminen kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kaupunkisuunnittelussa ja uusi kaupunginosa rakentuu kaupungin ja kehittäjien yhteistyönä. Elinkaariajattelu ja käyttäjälähtöisyys ohjaavat suunnittelua. Seuraavan vaiheen Living Lab toteutus tulee olemaan Hiukkavaaran keskuksen suunnittelu ja rakentaminen, jossa tutkimuksen kohteena ovat korttelitason Living Lab -ratkaisut energiatehokkuudessa sekä virtuaalinen käyttöliittymä kaupunkiin. Tärkeää on myös jatkuva asukas- ja käyttäjäpalautteen hyödyntäminen eri vaiheissa prosessia. Lisäksi menossa on alueen väyläverkostoon liittyvä Living Lab suunnittelu, jossa keskiössä on olosuhdetiedon kerääminen ja hyödyntäminen. Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/asemakaavoitus, Oulun yliopisto, Sonell Oy, Skanska talonrakennus Oy ja Hartela-Forum Oy ovat saaneet TEKES:iltä ja Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR) kaksivuotisen rahoituksen Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli: Kestävä pohjoinen talvikaupunki (INURDECO) -kehittämishankkeelle. Lisäksi hankkeessa on mukanaoulun Energia. Oulun kaupunki kehittää hankkeen avulla kaupunkisuunnittelun, -kehittämisen ja kumppanuuskaavoituksen käytäntöjään, laatii talvikaupunkistrategian sekä määrittelee käyttäjälähtöiset toimintamallit. Oulun kaupunki, Oulun yliopisto sekä yhteistyöyritykset kehittävät hankkeessa mm. maapolitiikan toimintamalleja, asemakaavoitusja tontinluovutusmenettelyjä, Living Lab -sopimusmalleja ja asukasvuorovaikutusta asemakaavoitusvaiheessa mm. virtuaalisen 3D -vuorovaikutuksen ja sosiaalisen median avulla. Ryhmähankkeena toteutettavan kehittämishankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä , josta tuettu osuus on TEKES ja Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR) -rahoitteista. Hanke on käynnissä vuosina

4 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 4 Oulun kaupunki tarjoaa yrityksille ja tutkimukselle kehitysalustan. Hiukkavaaraan, ennen kaikkea sen keskukseen, on käynnissä lukuisia kehittämishankkeita, jotka liittyvät energiatehokkuuteen, ICT-palveluihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen, mm. VTT:n toteuttama InnoCity -kehittämishanke. BusinessOulu toimii aktiivisesti yritysten toiminnan mahdollistamiseksi Hiukkavaarassa. Osallistamisen uusia muotoja Yritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan teemakohtaisia foorumeita sekä toteutetaan työpajoja ja muita tapahtumia. Tarkoituksena on rakentaa uuden liiketoiminnan kehittämisverkostoja ja törmäyttää toimijoita uusien ratkaisujen syntymiseksi. Konkreettista yritysten välistä yhteistyötä rakennetaan mm. Match Making -tilaisuuksissa. Energiatehokkuuden edistämisestä uutta liiketoimintaa rakentaa cleantech- ja ICT-yritysten yhteinen energiatehokkuusfoorumi, bioenergiayritysten ryhmä puolestaan keskittyy hajautetun energiantuotannon ratkaisuihin. Älykäs asuminen ja rakentaminen -ryhmä koostuu rakennusliikkeistä, talotehtaista sekä energiatehokkaita ratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Hiukkavaaran keskuksesta laaditaan virtuaalinen kaupunkimalli, jota käytetään suunnittelun, suunnitelmien esittelyn sekä rakentamisen ohjauksen työvälineenä. Se edistää suunnittelijoiden ja asukkaiden keskinäistä ymmärrystä ja osallistumismahdollisuuksia integroivassa kaupunkisuunnittelussa virtuaalisten työkalujen avulla. Mallia tarkennetaan hankkeen elinkaaren aikana vastaamaan toteutuvaa tilannetta rakennusten ja ympäristön osalta mahdollisimman tarkasti. Mallia täydennetään jatkossa muilta Hiukkavaaran alueilta laadittavien mallien avulla. Malli toimii alustana, jolle sovitetaan toteutuneet rakennukset arkkitehtien suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on kaupunkisuunnittelun tietomalli, joka toimii jatkossa sähköisen asioinnin alustana. INURDECO -kehittämishankkeessa on mukana rakennuttajia, jotka laativat mallit omilta alueiltaan ja tutkivat virtuaalisten työkalujen roolia asuntojen markkinoinnissa. Malli esitellään virtuaalimuodossa Hiukkavaaran Internet-sivuilla. Mallista tulee myös yhteensopiva Oulussa kehitettävän RealXtend -virtuaalimaailman kanssa, joka mahdollistaa mallissa liikkumisen avatar -hahmojen avulla sekä mm. käyttämisen pelialustana. Oulun seudun ammattikorkeakoulun 3D-virtuaalilaboratorion laitteistolla voidaan visualisoida rakennuksia, rakennettuja alueita ja ympäristöjä, koneita ja laitteita isoille joukoille yhtäaikaisesti. Lähes 13-metriselle kuvapinnalle luodaan ympäristö, jossa käyttäjät voivat tehdä todentuntuisia havaintoja. Virtuaalisessa ympäristössä katselmoitavat mallit ovat samankokoisia kuin lopullisessa rakennuksessakin, mikä helpottaa konkreettista ymmärtämistä ja yksityiskohtien havainnoimista sekä kertoo käytännön totuuden paremmin kuin pelkät piirustukset. Mahdolliset ongelmakohdat voidaan siis korjata suunnitteluvaiheessa. Hiukkavaaran kaupunkimallia testataan virtuaalitilassa yhdessä asukkaista koostuvien testiryhmien kanssa. Tilassa voidaan järjestää kävelykierros kaupunginosassa, jota ei vielä ole. Hiukkavaaran kehittämistä koskevaa palautetta kerätään kuntalaisilta kaikissa suunnittelun ja toteutuksen vaiheissa. Ensimmäisessä kyselyssä halutaan kuntalaisten mielipiteitä siitä, millainen on viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö, erityisesti talvella. Aluetta koskeviin kyselyihin ja keskusteluihin voi osallistua PATIO-

5 Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 5 foorumilla sekä UBI-näytöillä huhtikuussa Vastaajista tullaan kokoamaan testiryhmä, joka pääsee arvioimaan tulevaisuuden kaupunkia virtuaaliympäristöön. Laajemmin osallisuuden välineitä testataan Oulun Centre of Internet Excellence keskuksen MAINIOhankkeessa, jossa kehitetään menetelmiä käyttäjien mukaan ottamiseksi tuote- ja palvelukehitykseen ja pyritään luomaan yhden luukun periaatteella toimiva avoin innovaatioympäristö. Kaksivuotisessa Pohjois- Pohjanmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa kehityshankkeessa on mukana Oulun yliopisto (CIE ja Media Team Oulu), Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä VTT. Hanketta hallinnoi CIE-tutkimuskeskus. Oullabs käyttäjäyhteisön osana toimiva PATIO on verkkofoorumi, jossa käyttäjät voivat osallistua tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja antaa palautetta niistä. Palvelua on hallinnoinut vuodesta 2011 lähtien OUL- Labs (Oulu Urban Living Labs). Käyttäjiä on noin 500. UBI-portaalit mahdollistavat uudenlaisen vuorovaikutuksen kaupunkilaisten ja tietotekniikan välillä. Ubiikki Oulu on Oulun yliopiston koordinoiman monitieteellisen UBI (UrBan Interactions) -tutkimusohjelman ja Oulun kaupungin yhteistyönä rakennettu prototyyppi tulevaisuuden kaupungista. UBI-portaaleja on useissa paikoissa ympäri Oulua. Hiukkavaaran suunnittelun yhteydessä on järjestetty kahtena kesänä Hiukkavaara Piknik -tapahtuma, joihin kuuluu mm. konsertteja, taidetapahtumia ja kirpputori. Niiden yhteydessä on järjestetty keskustelutilaisuuksia ja koottu suunnittelun tueksi Hiukkis-ryhmä. Ryhmälle järjestetään suunnittelutapahtumia, joissa ideoidaan ja arvioidaan suunnitelmia. Ryhmään kutsutaan osallistumaan kaikki Hiukkavaaran suunnittelusta kiinnostuneet, alueen käyttäjät, toimijat, seurat ja yhdistykset. Lisätietoa: RESCA hanke; Oulun kaupunki / Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Leena Kallioniemi, Hiukkavaaran projektipäällikkö, kaavoitusarkkitehti, Ari Saine, koordinaattori Hiukkavaaran kehittämishankkeet, Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti, BusinessOulu, yritysyhteistyö Pirjo Koskiniemi, OSKE ohjelmapäällikkö,

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015 Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla Mikä on Living Lab? http://www.livinglabs.fi

Lisätiedot

Hiukkavaara Kestävä pohjoinen talvikaupunki

Hiukkavaara Kestävä pohjoinen talvikaupunki Hiukkavaara Kestävä pohjoinen talvikaupunki Suunnittelu ja Rakentaminen Inurdeco -kehittämishanke Talvikaupunkistrategia Kuntatekniikan päivät 5.6.2014 Hiukkavaaran keskus, asemakaavaluonnos kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Periaatteellinen taso... 5 2.1. Linjaukset... 5 2.2. Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet...

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Katsaus Tila-ohjelmaan 2008 2012 Tila-ohjelma 2008 2012 Astu sisään Tila-ohjelman loppuraporttiin ja tutustu ohjelman teemoihin, tapahtumiin, rahoitettuihin projekteihin

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä 2 sisältö Pääkirjoitus 2 uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima 4 sähkökäyttötekniikka 6 peliliiketoiminta 7 ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella.

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. Taajamissa käytetään hyväksi mahdollisuudet täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tehostaa

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot