Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuksien jakaminen Valtionavustuksen myöntäminen Arantilan lähiliikuntapaikan rakentamiseen Sivistyslautakunnan syyskauden 2015 kokoukset Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen ajalla sivistyslautakunta Talouden tasapainotusohjelma suunnittelukaudella Koulukuljetukset lv Tarjouskilpailu Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hakumenettelyn raukeaminen 54 Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hoitaminen väliaikaisesti lukuvuodeksi Koulunkäyntiavustajan palkkaaminen määräajaksi hankerahoituksella Nakkilan perusopetuksen tuntijako alkaen Määräaikainen perusopetuksen tuntiopettaja ajalle Matomäen koulu 58 Perusopetuksen lv arviointi Sataedun Nakkilan yksikön opiskeluhuollon kuraattoripalveluiden järjestäminen lähtien 60 Lv aikana arvioitavat laatukriteerit KM Minna Lahtisen oikaisuvaatimus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat Työajan muutos - Matomäen koulu

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kokousaika klo 16:30-18:42 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hakanen Anne Puheenjohtaja 16:30-18:42 Laine Jarkko Varapuheenjoht. 16:30-18:42 Ellä Jukka jäsen 16:30-18:42 Johima Urho jäsen 16:30-18:42 Jokitulppo Terhi jäsen 16:30-18:42 Lehmuskallio Maria jäsen 16:30-18:42 Nummelin Arja Jäsen 16:30-18:42 Kumpulainen Olli Varajäsen 16:30-18:42 Ylitalo Marja-Leena Varajäsen 16:30-16:51 Välimäki Jyrki Varajäsen 16:30-18:42 Penttilä Raija Opettajien edustaja 16:30-18:42 Muu Varheensalo Pekka Sivistysjohtaja 16:30-18:42 Purhonen Leena Kirjastotoimenjohtaja 16:30-18:42 Palomäki Tiina Vapaa-aikasihteeri 16:30-18:42 Lehtonen Elina pöytäkirjanpitäjä 16:30-18:42 Poissa Kalliokorpi Sari jäsen Sipilä Mika jäsen Heikkilä Jonna Kunnanhallituksen edustaja Lukka Heli Kunnanhallituksen pj Sjögren Matti vs. kunnanjohtaja Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleises ti nähtävänä Anne Hakanen Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Maria Lehmuskallio Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Elina Lehtonen Arja Nummelin Allekirjoitus hallintosihteeri Elina Lehtonen

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuksien jakaminen 49/04.045/2015 Siv 32 Kulttuuritoimen käyttötalousarviossa on vuodelle 2015 varattu eu roa kulttuuritoimen avustuksiin, liikuntatoimen käyt tö ta lous ar viossa on euroa liikuntatoimen avustuksiin sekä nuorisotoimen käyt tö ta lous ar vios sa nuorisotoimen avustuksiin on euroa. Yh teen sä jaettavaa avustusmäärärahaa on vuonna eu roa vähemmän kuin vuonna Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan julistaa ed.mainitut avustukset haettaviksi klo mennessä. Sivistyslautakunnalle on määräaikaan mennessä saapunut 15 kulttuu ri toi men hakemusta, 13 liikuntatoimen hakemusta sekä 10 nuo riso toi men hakemusta. Esityslistan liitteenä on avustushakemuksista laaditut yhteenvedot se kä vapaa-aikasihteerin tekemät jakoehdotukset. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Sivistyslautakunta päättää kulttuuri-, liikunta- ja nuo ri so toi minta-avus tuk sien jaosta vapaa-aikasihteerin laatimien jakoehdotusten poh jal ta. Päätös: Sivistyslautakunta siirsi asian seuraavaan kokoukseen. Kokous ei ollut päätösvaltainen kolmen jäsenen estellisyyllisyyden takia. Täytäntöönpano: Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki Puh Siv pitämässään kokouksessaan sivistyslautakunta päätti siirtää avustuksienjakopykälän käsiteltäväksi kesäkuun kokoukseen, kos ka lautakunnan jäsenistä oli niin moni esteellinen kyseisessä pykä läs sä, jotta ei saatu kokousta päätösvaltaiseksi kyseisen pykälän ajak si. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Sivistyslautakuntaa päättää kulttuuri-, liikunta- ja nuo ri so toi minta-avus tuk sien jaosta vapaa-aikasihteerin laatiman jakoehdotuksen poh jal ta.

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Päätös: Terhi Jokitulppo ja Jukka Ellä poistuivat esteellisinä (yh teisö jää vi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sivistyslautakunta hyväksyi avustusten jakamisen liitteen mu kai sesti. Täytäntöönpano: ote avustuksia hakeneille Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki Puh

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Valtionavustuksen myöntäminen Arantilan lähiliikuntapaikan rakentamiseen 340/34.341/2014 Siv 48 Nakkilan kunta on hakenut päivätyllä hakemuksellaan liikun ta lain perusteella myönnettävää valtionavustusta Arantilan lä hi liikun ta pai kan rakentamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yh teen sä sisältäen alvin. Lounais-Suomen aluahallintoviraston päätöksellä Nak kilan kunta sai hakemuksen mukaiseen hankkeeseen val tion avus tusta euroa. Valtionavustuksen saamisen yleisenä ehtona on, et tä hankkeen rakennustyöt aloitetaan viimeistään ja han ke tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukai ses ti. Mikäli on perusteltua poiketa em. suunnitelmista, on tästä so vit ta va erikseen valtionapuviranomaisen kanssa ennen muutosten te ke mis tä. Avustus tulee käyttää mennessä. Myönnetty avustus maksetaan Lounais-Suomen alue hal lin to vi ras tolle osoitetun maksatuspyynnön perusteella hankkeen etenemisen mu kaan enintään kolmessa erässä seuraavasti: 30% myönnetystä avus tuk ses ta, kun hankkeen rakennustyöt on aloitettu, 50% myönne tys tä avustuksesta, kun rakennustöiden valmiusaste on 50% ja 20% myönnetystä avustuksesta, kun hanke on valmis ja han ke sel vitys hyväksytty. Arantilan lähiliikuntahankkeelle avataan liikuntatoimen budjettiin oma kustannuspaikkansa, johon kirjataan hankkeen menot ja tulot se kä kunnan omarahoitusosuus. Hankkeen laskut tarkastaa ja tiliöi va paa-ai ka sih tee ri ja laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Arantilan lähiliikuntapaikkahanke sisältää hakemuksen mukaisesti : fris bee golf ra dan, panna-areenan, tenniskentän (kaukaloon), ul kokun toi lu lait teen sekä katukoristelineen. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi Lounais-Suomen alue hal lin to vi ras ton myönteisen valtionavustuspäätöksen Arantilan lä hi lii kun ta paik ka hank keel le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki Puh

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan syyskauden 2015 kokoukset 328/01.012/2014 Siv 49 Alustavasti on suunniteltu seuraavia kokousajankohtia: mm. talouden tasapainotusohjelma mm. talousarvio 2016 sekä talousarvion to teu tu misra por tit ajalta 1-8/ Esittelijöiden yhteinen ehdotus: Sivistyslautakunta päättää syys kau den 2015 kokousajankohdista yllä kerrotun mukaisesti. Päätös: Tämän lisäksi sivivtyslautakunta kokoontuu tarpeen vaaties sa. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen ajalla sivistyslautakunta 225/04.041/2014 Siv 50 Liitteenä on raportti talousarvion toteutumisesta ko. ajalla. Ohjeiden mukaan mikäli johonkin tulosalueeseen tarvitaan li sä määrä ra haa, tulee se kattaa lautakunnan sisäisenä siirtona ja sitä kos keva na muutosesityksenä valtuustolle. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee tehdä määrärahan muutosesitys lomakkeella. Laskennallinen neljän kuukauden toteutumisprosentti on 33,33%. Si vis tys lau ta kun nan menot ovat 32,3% ja tulot 34,4% sekä netto 32,1%. Seuraavassa menoihin vaikuttava muutos: Liikuntatoimessa liikuntakeskuksesta siirretään yleishallinnon työ pajal le palkkausmäärärahaa yhteensä euroa muutos aiheutuu lai tos pal ve lu vas taa va Tarja Sillanpään palkkaosuudesta 65% ajalla , paitsi heinäkuu, uimahallin sulkeuduttua ja henkilön työ pa nok sen tältä osin siirryttyä työpajalle. Muussa sivistystoimessa kuraattoritoiminnan määrärahaylitys arvio on euroa, josta on tehty lisämäärärahaesitys. Esittelijöiden ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion to teu tu mis ra por tin ajalta tietoonsa saatetuksi yllä ker ro tul la muutoksella. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Talouden tasapainotusohjelma suunnittelukaudella /04.041/2015 Siv 51 Nakkilan kunnanhallitus on päättänyt lähettää lauta kun nil le kirjeen koskien esityksiä talouden tasapainottamiseksi suun nit te lu kau del la Lautakuntien esitykset on pyydetty toi mit ta maan kunnanhallitukselle mennessä. Mainittu kirje ja esityslomake ovat liitteenä. Säästöohjelman tavoitteena on selvittä sellaisia toimintatapojen muu tok sia tai yhteistyömuotoja, joiden avulla saadaan aikaan säästö jä suun nit te lu kau den aikana ja toisaalta selvittä sellaisia tehtäviä, joi den toteuttamista vähentämällä tai joista luopumalla voidaan saada ai kaan kustannussäästöjä. Tarkastelussa tulee huomioitavaksi en si si jai ses ti kunnan ns. vapaaehtoiset tai ei-lakisääteiset tehtävät. Tar vit ta vat säästöt eivät ole kuitenkaan mahdollisia ilman, että puutu taan myös ns. pakollisiin tehtäviin. Esittelijöiden yhteinen ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee kun nan hal li tuk sen päätöksen ja kirjeen se kä esityslomakkeen tässä vai hees sa tietoonsa saatetuksi, kes kuste lee asiasta ja päättä si vis tys lau ta kun nan esityksestä seuraavassa ko kouk ses sa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Koulukuljetukset lv Tarjouskilpailu 138/33.334/2015 Siv 52 Sivistyslautakunta hyväksyi ensi lukuvuoden kou lu kulje tus suun ni tel man. Nakkilan sivistyslautakunta on pyytänyt tarjoukset kou lu kul je tuk sis ta so pi mus kau del la mahdollisesta yhdestä optio vuo des ta Porin kaupungin hankintapalvelujen kautta. Liitteenä on tarjouspyyntö ja avauspöytäkirja. Tarjousten ver tai lu tauluk ko toimitetaan sivistyslautakunnan jäsenille esityslistan liit tee nä mut ta ei julkaista sähköisenä liitteenä. Laki julkisista hankinnoista mukaan asiakirjojen julkisuudessa on nou da tet ta va seuraavia säädöksiä yleisten asiakirjojen jul ki suu desta: tarjouspyyntö on julkinen, kun se on allekirjoitettu päätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai lau ta kun nan ko kous pöy tä kir ja on tarkastettu vertailuasiakirja tulee julkiseksi, kun sopimus on tehty. Jul kisuus la ki 7 : Julkista hankintaa koskevat osal lis tu mis ha ke musket, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajauksin julkisiksi vasta, kun so pimus on tehty ennen hankintapäätöksen tekoa hankinta-asiakirjat eivät ole jul ki sia hankintapäätöksen tekevän toimielimen kokouksen esi tys listaan, joka julkistetaan ennen kokousta, ei tule kirjata esittelijän eh do tus ta, josta käy ilmi saapuneiden tarjousten sisällöt. esittelijän ehdotus voidaan toimittaa toimielimen jäsenille esim. esi tys lis tan erillisenä ei -julkisena liitteenä. Kaikki tarjousasiakirja ovat nähtävillä kokouksessa. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Nakkilan kou lu kul je tuk set lv ostetaan ja sopimukset tehdään tar jous ten vertailutaulukon koh tien kohderyhmän pisteet yhteensä (hin ta ja tarjottu palvelu) eniten pisteitä saaneiden tarjoajien kanssa. Ennen sopimusten tekoa tarkistetaan vielä reitit kesän 2015 aikana mm. mahdollisesti tapahtuvien kuljetustarpeiden muutosten takia. Päätös: Sivistysjohtaja esitti, että sopimukset tehdään tarjousten ver tai lu tau lu kon mukaisesti eniten pisteitä saaneiden tarjoajien kans sa seu raa vas ti:

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kohde 1 Bussi-Ketonen Ky Kohde 3 Bussi-ketonen Ky Kohde 4 Bussi-Ketonen Ky Kohde 5 Nakkilan Taksi ry reitti 6, 7 ja 8 Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: perusopetuskoulut, lukio, Lyttylän Liikenne Oy, Bussi-Ketonen Ky, Nakkilan Taksi ry, Kajon Oy, Satakunnan Pal velu tak si Oy, Porin kaupunki hankintapalvelut Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Puh

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hakumenettelyn raukeaminen 9/01.010/2015 Siv 43 Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan merkitä lau takun nal le Nakkilan opettajien paikallisyhdistyksen sekä Nakkilan yhteis kou lun opettajakunnan kokouksessa jaetun kirjeen tietoonsa saa te tuk si. Edelleen lautakunta päätti, että viran täyttämisestä neuvo tel laan ja kirjeessä esille otetut asiat otetaan huomioon jat ko toi men pi teis sä. Viran täyttämisestä on keskusteltu vararehtoreiden Ilo mäki ja Krannilla sekä rehtori Rantalan ja sivistysjohtaja Varheensalon kes ken. Edelleen keskusteltiin myös opetus- ja viestintäministeri vie rai lun jälkeen ko. asiasta. Tässä keskustelussa olivat mukana val tuus ton puheenjohtaja Myllymaa, hallituksen puheenjohtaja Lukka, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Hakanen, vs. kunnanjohtaja Sjö gren, vs. hallintojohtaja Forsten, Rehtori Rantala ja si vis tys joh taja Varheensalo. Molempien keskustelujen loppupäätelmänä oli, että ottaen huo mioon tiedossa olevat Nakkilan lukiokoulutusta uhkaavat taloudelliset (n ) leikkaus yksikköhintatuloon/vuosi" ja toiminnalliset (lukion ylläpito" tekijät, tulisi rehtorisopimusta jatkaa esim.. seuraavan lu ku vuo den ajan. Kunnanhallitus järjesti talousarvioseminaarin , johon osallis tui vat valtuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kun nan hal li tuk sen jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat ja kun nan viras ton johtoryhmä. Seminaarissa tuli jokaisen osaston esitellä yksi esi merk ki onnistuneesta toiminnan muutosprojektista. Si vis tys toimes ta esiteltiin ko. kunnan kaikki rehtorijärjestelyt. Asiasta annetaan tar kem mat tiedot sivistyslautakunnan kokouksessa. Rehtoriasiasta pidettiin edelleen palaveri Nakkilan lukiossa johon osallistuivat molemmat vararehtorit Ilomäki ja Kranni la sekä lehtorit Koski,Hohkuri,Siikilä ja Laato sivistyslautakunnan pu heen joh ta ja Hakanen ja sivistysjohtaja Varheensalo tiedotettiin kunnanhallitukselle, että nyt olisi tärkeää saada virka hakuun ja katsoa hakuajan päätyttyä hakijat tehdä sitten rat kai su viran täyttämisestä. Vs kunnanjohtajan kanssa käy dyn keskus te lun mukaisesti virka on julistettu haettavaksi jul kaistul la ilmoituksella siten, että hakuaika päättyy klo Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä ker-

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ro tun ja vielä kokouksessa annettavat tarkemmat tiedot tietoonsa saa te tuk si klo jälkeen toimitetaan lautakunnalle hakijaluettelo ja asian jatkovalmistelua varten nimetään työryhmä, johon kuuluvat pu heen joh ta ja Hakanen, sivistysjohtaja Varheensalo, rehtori Rantala ja vararehtorit Krannila ja Ilomäki. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytääntönpano: Kunnanhallitus, työryhmän jäsenet Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Puh Siv 53 Nakkilan kunnanhallitus on oikeuttanut si vis tys lauta kun nan täyttämään rehtorin viran vain väliaikaisesti lukuvuodeksi sisäisenä siirtona. Päätöksen perustana ovat olleet kunnan talouteen ja toimintaan liitty vät uhkatekijät. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että kun nanhal li tuk sen täyttölupapäätöksen mukaisesti Nakkilan lukion ja pe rusope tuk sen yh tei sen rehtorin viran hakumenettely keskeytetään ja viran täyttämisessä lähtien ei suoriteta vir ka vaa lia. Syynä ovat kunnan talouteen ja toimintaan liittyvät uhkatekijät. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hoitaminen väliaikaisesti lukuvuodeksi /01.010/2015 Siv 54 Nakkilan kunnanhallitus on kokouksessaan oi keutta nut sivistyslautakunnan täyttämään em. rehtorin viran vain vä li aikai ses ti lukuvuodeksi sisäisenä siirtona. Edelleen kunnanhallitus on tehdyn valtuustoaloitteen johdosta päättänyt, että virasto neuvottelee alueen kuntien kans sa lukiokoulutukseen liittyvän yhteistyön to teut ta mis mah dol lisuuk sis ta ja ottaa ne huomioon toimintaa suunniteltaessa. Kun on kysymys rehtorin tehtäviä hoitavan viranhaltijan palk kaa mises ta määräajaksi, kunnan järjestämässä koulutuksessa tulee noudat taa, mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetään mää rä ai kai sen palvelussuhteen käytön edellytyksistä. Ko. lain 3 :n mu kaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omas ta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädet ty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan vir ka suhtee seen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnas tet ta va kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edel lyt tä vä seikka sitä vaatii. Saman lain 4 3 mom. mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna ole vaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisesta ja tuo tan nol li sis ta syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virka suh tee seen, 22 :ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikai sel le viranhaltijalle, 24 :ssä tarkoitettu tai muussa laissa sää detty viranhaltijan siirtämien toiseen virkasuhteeseen, muun työn an tajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taik ka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. Nakkilan yhteiskoulun perusopetuksen teknisen työn lehtori KM Jari Kos ki on antanut suostumuksensa hoitaa Nakkilan lukion ja pe rusope tuk sen yhteistä rehtorin virkaa väliaikaisesti lukuvuonna Jari Kosken CV -tiedot ovat liitteenä. Jari Koskelle tulee vastaavaksi ajaksi myöntää virkavapautta pe rusope tuk sen teknisen työn lehtorin virasta ja jättää viransijaisuus avoimek si. Jari Koskelta ylijäävät opetustunnit hoidetaan JOPO opet taja Kaisa Lindgrenin ja Matomäen kouluun sijoitetun luokanopettaja Ju ha Koivulan toimesta. JOPO -ryhmän opetukseen tulee uutena

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta hen ki lö nä etsivä nuorisotyöntekijä Petteri Salonen. Kaikkien em. työmää rät tarkentuvat työjärjestyksien teon yhteydessä. Vir ka va paudes ta ja viransijaisuudesta tekee ratkaisut sivistysjohtaja hal lin tosään nön 39 :n mukaisesti. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta ottaa KM Jari Kosken suos tu muk sen sa pe rus teella Nakkilan lukion ja perusopetuksen yh tei sek si rehtoriksi ajalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote Jari Koski, yhteiskoulu ja lukio

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Koulunkäyntiavustajan palkkaaminen määräajaksi hankerahoituksella 182/02.022/2015 Siv 55 Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti keväällä 2015 haettavaksi valtion eri tyis avus tuk set koskien: 1. Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai eri tyi sen tuen piirissä olevien esi- ja perusopetuksen op pi laiden opetuksen järjestämisen tueksi, joilla on esim. vakavia psyyk ki siä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, au tis min kirjoa tai muuta monitarpeisuutta. Avustus koski myös aa mu- ja iltapäivätoimintaa. 2. Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulun käyn ti avus ta jien koulutukseen osallistumisen kustannusten kat ta mis ta. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan hen ki löstön sijais- ja matkakustannukset. Vaativaa erityistä tukea op pimi seen ja koulunkäyntiin tarvitsevat oppilaat, joilla on esim. vaka via psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, ke hitys vam mai suut ta tai autismin kirjon diagnoosi. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Nakkilan kunnalle avus tus ta em. koulunkäyntiavustajien palkkaukseen euroa ja täy den nys kou lu tuk seen euroa. Kunnan osuus kou lun käyn tiavus ta jien palkkauksesta on 50% ja koulutukseen osallistumisesta 20%. Avustus on käytettävissä vuosina Yhden koulunkäyntiavustajan (6 h/pv.) palkkauskustannuksissa vuoden 2015 ai ka na tarvittava kunnan osuus (50%) tekee n euroa. Liitteenä on rehtori Kotirannan esitys. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kun nan hal li tuk sel le, että kun nanhal li tus antaisi luvan määräaikaisen kou lun käyn ti avus ta jan palk kaami sek si hankerahoituksella ajalle ja syys lu kukau dek si Avustajan työaika olisi 6 h/päivä. Vuoden 2015 aikana tarvittava kunnan rahoitusosuus pyritään kat tamaan lautakunnan sisäisenä siirtona. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kunnanhallitus

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Nakkilan perusopetuksen tuntijako alkaen 177/31.311/2015 Siv 56 Valtioneuvosto on antanut asetuksen perusopetuslaissa tar koi te tun perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa säädetään perus ope tus lais sa (628/1998) tarkoitetun esiopetuksen, pe rus ope tuksen, lisäopetuksen ja maahanmuuttajille järjestettävän pe rus ope tukseen valmistavan opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista, joi den saavuttamista opetussuunnitelman perusteiden, ope tus suunni tel mien sekä opetuksen ja kasvatuksen tulee varmistaa. Ase tukses sa säädetään myös perusopetukseen käytettävä ajan ja ka mi sesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä op pi laan oh jaukseen. Valtioneuvoston tuntijaossa on eri oppiaineiden vä him mäis tun ti määrät sekä nivelkohdat, joiden määrittämissä rajoissa tuntien tulee jakau tua eri vuosiluokille. Valtioneuvosto hyväksyi vuodelta 2012 olevan perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Pe rus ope tuk sen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien ope tus suun ni tel mien mukaiseen opetukseen lukuvuonna Vuo si luo kat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 pe rus ope tuk sen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laa dittu jen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Päättöarviointi teh dään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin kri teere jä käyttäen. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tun ti jaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä siten, että 7. vuosiluokka siirtyy syksyllä 2017, 8. vuo si luok ka syksyllä 2018 ja 9. vuosiluokka syk syl lä Opetuksen järjestäjä voi päättää, että opetusta annetaan enemmän kuin tuntijaossa määrätään. Opetuksen järjestäjällä on vapaus jakaa op pi ai ne koh tai set tuntimäärät vuosiluokittain asetuksessa olevien nivel koh tien asettamissa rajoissa. Selkeitä muutoksia nykyisin voimassaolevaan tuntijakoon on mai nittu jen nivelkohtien selkeytyminen. Nivelkohdat käsittävät vuosiluokat 1-2, vuosiluokat 3-6 sekä vuosiluokat 7-9. Valinnaisaineet on jaettu toi saal ta taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin nivelkohtiin 1-6 se kä 7-9. Lisäksi tuntijaossa on vähintään 9 vuo si viik ko tun tia vapaas ti tarjottavia valinnaisaineita, joita voidaan sijoittaa koko pe rusope tuk sen ajalle. Ruotsin kieltä tulee aiemmasta poiketen antaa kaksi viikkotuntia kuu den nen vuosiluokan aikana. Ruotsin opetuksen ko ko nais tun timää rä ei kuitenkaan perusopetuksen aikana muutu. Vapaaehtoisen A2 -kielen vähimmäistuntimäärän voi jakaa vapaasti ko ko perusopetuksen ajalle.

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Liitteenä oleva taulukko on esitys Nakkilan perusopetuksen tun tijaok si alkaen. Tuntijakoa on käsitelty useaan kertaan seudul li sen Osaava -hankkeen puitteissa ja viimeksi Nakkilan reh to ri kokouk ses sa Esityksessä on jaettu asetuksen oppiainekohtaiset opetustunnit vuosi luo kil le. Oppivelvollisen koko perusopetuksessa saama opetuksen mää rä on esityksen mukaan 222 vuosiviikkotuntia, joka on sama kuin asetuksen mukainen vähimmäistuntimäärä. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Nakkilan pe rus ope tuk sen tuntijaoksi liitteen mukaisen esityksen. Uusi tun ti ja ko otetaan käyttöön lu kien perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 ja vuosiluokat 7 9 siirtyvät uu den tuntijaon ja uusien ope tus suun ni tel mien mukaiseen ope tukseen vuosiluokka kerrallaan syksyyn 2019 mennessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Perusopetuskoulut

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Määräaikainen perusopetuksen tuntiopettaja ajalle Matomäen koulu 147/02.022/2015 Siv 57 Sivistyslautakunta antoi kokouksessaan työmääräykset kol mel le määräaikaiselle tuntiopettajalle, joiden määräaikaisuuden pe rus tee na on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä han ke rahoi tus ja opetukselliset tarpeet. Matomäen kou lun resurssiopettaja jäi vielä avoimeksi. KM Anna Sjöholm on antanut sitoumuksen ottaa vastaan Matomäen kou lun resurssiopettajan paikka lukuvuodeksi Anna on toi mi nut Kirkonseudun koulussa vastaavassa tehtävässä kuluvana lu ku vuon na. Matomeäen koulun rehtori Mäkinen on valmistellut asiaa. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa työmääräyksen KM Anna Sjöholmille toimia mää rä ai kai se na perusopetuksen tun ti opet ta jan ajalla Matomeän koulussa. Määräaikaisuuden perusteena on hankerahoitus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Matomäen koulu, KM Anna Sjöholm

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Perusopetuksen lv arviointi 183/01.018/2014 Siv 58 Sivistyslautakunta päätti , että lv aikana arvioi daan seuraavat laatukriteerit: fyysinen oppimisympäristö oppimisympäristön turvallisuus joh ta mi nen. Liitteenä on suoritetuista arvioinneista otetut raportit. Arviointituloksia on käsitelty myös rehtorikokouksessa Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta käy keskustelun liit tee nä ole vis ta ar vioin ti pa lautteis ta ja merkitsee ne tietoonsa saa te tuik si. Päätös: Sivistyslautakunta kävi keskustelun arviointipalautteista ja erityisesti joh ta mis osion vapaa palautteista, jotka vaativat jatkosa toimenpiteitä mm. lisäämällä kehityskeskusteluja. Täytäntöönpano: Perusopetuskoulut, lukio

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sataedun Nakkilan yksikön opiskeluhuollon kuraattoripalveluiden järjestäminen lähtien 178/31.319/2015 Siv 59 Opiskeluhuoltoa koskeva uusi laki no 1287/2013 astui voimaan Laki velvoitti kunnan uudistamaan opiskeluhuollon toi minta ta vat. Laki jakoi opiskeluhuollon kolmeen osioon: yleiseen, yh teisöl li seen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Sivistyslautakunta hyväksyi Nakkilan kunnan esi- ja pe rus ope tuk sen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman voi maan tu le vak si lähtien. Yksilökohtaisia opiskeluhuoltoon kuuluvia palveluita ovat: op pi lashuol lon ohjaajan (koulukuraattori) palvelut, psykologipalvelut sekä kou lu- ja opiskeluterveydenhoitajan ja koululääkärin palvelut. Keski-Sa ta kun nan terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa Nakkilan perhe neu vo la se kä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Vastaavan kuraattorin palvelut tuottaa johtava sosiaalityöntekijä Nak ki lan sosiaalitoimesta. Sataedu Nakkila -yksikön kuraattoripalvelut ostettiin lv ajan kou lu tus kun ta yh ty mä Sataedulta. Kuraattorin palkkakustannuksista vas ta si vat Ulvilan kaupunki 2/3 ja Nakkilan kunta 1/3. Ko. kuraattori ir ti sa nou tui joten Sataedu Nakkilassa ei tällä hetkellä ole tar jol la kuraattoripalveluita. Asiasta neuvoteltiin , jonka perusteella Harjavalta ja Nakki la olivat halukkaita ostamaan kuraattoripalvelut Sataedulta. Asia on kuitenkin rauennut Harjavallan osalta. Nyt on keskustelua käyty Ulvilan kaupungin kanssa siten, että Nak kila jatkaisi ammatillisen koulutuksen kuraattoripalvelujen hankkimista yh teis työs sä Ulvilan kaupungin kanssa Sataedun Ulvilan yksikön ja Sa ta edun Nakkiln yksikön tarpeisiin samalla kustannusjaolla kuin viime lukuvuonna. Opiskelijahuoltolain 9 :n 2 mom. mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vas taa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen jär jes tä mises tä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja am ma til lis ta peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Perusopetuslain 7 ja 8 :ssä tar koi tet tu jen opetuksen järjestäjien ope tuk ses sa olevien oppilaiden psy ko lo gi- ja kuraattoripalveluiden jär jes tä mi ses tä vastaa opetuksen jär jes tä jä. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opis ke lu ter vey den huollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta suhtautuu myön tei ses ti kuraattoripalvelujen os ta-

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 06.10.2015 klo 17:30-18:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Ulvilan koulujen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2015 119. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2015 119. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2015 119 Sivistyslautakunta Aika 07.10.2015 klo 16:30-17:43 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 73 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 64. Leineperin Kylätila (sama rakennus kuin infotila)

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 64. Leineperin Kylätila (sama rakennus kuin infotila) Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 64 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 17:30-18:17 Paikka Leineperin Kylätila (sama rakennus kuin infotila) Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 31 Toisen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Tekninen lautakunta Aika 02.09.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 57 Teknisen lautakunnan talousarvion

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot