Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuksien jakaminen Valtionavustuksen myöntäminen Arantilan lähiliikuntapaikan rakentamiseen Sivistyslautakunnan syyskauden 2015 kokoukset Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen ajalla sivistyslautakunta Talouden tasapainotusohjelma suunnittelukaudella Koulukuljetukset lv Tarjouskilpailu Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hakumenettelyn raukeaminen 54 Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hoitaminen väliaikaisesti lukuvuodeksi Koulunkäyntiavustajan palkkaaminen määräajaksi hankerahoituksella Nakkilan perusopetuksen tuntijako alkaen Määräaikainen perusopetuksen tuntiopettaja ajalle Matomäen koulu 58 Perusopetuksen lv arviointi Sataedun Nakkilan yksikön opiskeluhuollon kuraattoripalveluiden järjestäminen lähtien 60 Lv aikana arvioitavat laatukriteerit KM Minna Lahtisen oikaisuvaatimus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat Työajan muutos - Matomäen koulu

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kokousaika klo 16:30-18:42 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hakanen Anne Puheenjohtaja 16:30-18:42 Laine Jarkko Varapuheenjoht. 16:30-18:42 Ellä Jukka jäsen 16:30-18:42 Johima Urho jäsen 16:30-18:42 Jokitulppo Terhi jäsen 16:30-18:42 Lehmuskallio Maria jäsen 16:30-18:42 Nummelin Arja Jäsen 16:30-18:42 Kumpulainen Olli Varajäsen 16:30-18:42 Ylitalo Marja-Leena Varajäsen 16:30-16:51 Välimäki Jyrki Varajäsen 16:30-18:42 Penttilä Raija Opettajien edustaja 16:30-18:42 Muu Varheensalo Pekka Sivistysjohtaja 16:30-18:42 Purhonen Leena Kirjastotoimenjohtaja 16:30-18:42 Palomäki Tiina Vapaa-aikasihteeri 16:30-18:42 Lehtonen Elina pöytäkirjanpitäjä 16:30-18:42 Poissa Kalliokorpi Sari jäsen Sipilä Mika jäsen Heikkilä Jonna Kunnanhallituksen edustaja Lukka Heli Kunnanhallituksen pj Sjögren Matti vs. kunnanjohtaja Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleises ti nähtävänä Anne Hakanen Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Maria Lehmuskallio Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Elina Lehtonen Arja Nummelin Allekirjoitus hallintosihteeri Elina Lehtonen

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuksien jakaminen 49/04.045/2015 Siv 32 Kulttuuritoimen käyttötalousarviossa on vuodelle 2015 varattu eu roa kulttuuritoimen avustuksiin, liikuntatoimen käyt tö ta lous ar viossa on euroa liikuntatoimen avustuksiin sekä nuorisotoimen käyt tö ta lous ar vios sa nuorisotoimen avustuksiin on euroa. Yh teen sä jaettavaa avustusmäärärahaa on vuonna eu roa vähemmän kuin vuonna Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan julistaa ed.mainitut avustukset haettaviksi klo mennessä. Sivistyslautakunnalle on määräaikaan mennessä saapunut 15 kulttuu ri toi men hakemusta, 13 liikuntatoimen hakemusta sekä 10 nuo riso toi men hakemusta. Esityslistan liitteenä on avustushakemuksista laaditut yhteenvedot se kä vapaa-aikasihteerin tekemät jakoehdotukset. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Sivistyslautakunta päättää kulttuuri-, liikunta- ja nuo ri so toi minta-avus tuk sien jaosta vapaa-aikasihteerin laatimien jakoehdotusten poh jal ta. Päätös: Sivistyslautakunta siirsi asian seuraavaan kokoukseen. Kokous ei ollut päätösvaltainen kolmen jäsenen estellisyyllisyyden takia. Täytäntöönpano: Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki Puh Siv pitämässään kokouksessaan sivistyslautakunta päätti siirtää avustuksienjakopykälän käsiteltäväksi kesäkuun kokoukseen, kos ka lautakunnan jäsenistä oli niin moni esteellinen kyseisessä pykä läs sä, jotta ei saatu kokousta päätösvaltaiseksi kyseisen pykälän ajak si. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Sivistyslautakuntaa päättää kulttuuri-, liikunta- ja nuo ri so toi minta-avus tuk sien jaosta vapaa-aikasihteerin laatiman jakoehdotuksen poh jal ta.

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Päätös: Terhi Jokitulppo ja Jukka Ellä poistuivat esteellisinä (yh teisö jää vi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sivistyslautakunta hyväksyi avustusten jakamisen liitteen mu kai sesti. Täytäntöönpano: ote avustuksia hakeneille Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki Puh

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Valtionavustuksen myöntäminen Arantilan lähiliikuntapaikan rakentamiseen 340/34.341/2014 Siv 48 Nakkilan kunta on hakenut päivätyllä hakemuksellaan liikun ta lain perusteella myönnettävää valtionavustusta Arantilan lä hi liikun ta pai kan rakentamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yh teen sä sisältäen alvin. Lounais-Suomen aluahallintoviraston päätöksellä Nak kilan kunta sai hakemuksen mukaiseen hankkeeseen val tion avus tusta euroa. Valtionavustuksen saamisen yleisenä ehtona on, et tä hankkeen rakennustyöt aloitetaan viimeistään ja han ke tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukai ses ti. Mikäli on perusteltua poiketa em. suunnitelmista, on tästä so vit ta va erikseen valtionapuviranomaisen kanssa ennen muutosten te ke mis tä. Avustus tulee käyttää mennessä. Myönnetty avustus maksetaan Lounais-Suomen alue hal lin to vi ras tolle osoitetun maksatuspyynnön perusteella hankkeen etenemisen mu kaan enintään kolmessa erässä seuraavasti: 30% myönnetystä avus tuk ses ta, kun hankkeen rakennustyöt on aloitettu, 50% myönne tys tä avustuksesta, kun rakennustöiden valmiusaste on 50% ja 20% myönnetystä avustuksesta, kun hanke on valmis ja han ke sel vitys hyväksytty. Arantilan lähiliikuntahankkeelle avataan liikuntatoimen budjettiin oma kustannuspaikkansa, johon kirjataan hankkeen menot ja tulot se kä kunnan omarahoitusosuus. Hankkeen laskut tarkastaa ja tiliöi va paa-ai ka sih tee ri ja laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Arantilan lähiliikuntapaikkahanke sisältää hakemuksen mukaisesti : fris bee golf ra dan, panna-areenan, tenniskentän (kaukaloon), ul kokun toi lu lait teen sekä katukoristelineen. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi Lounais-Suomen alue hal lin to vi ras ton myönteisen valtionavustuspäätöksen Arantilan lä hi lii kun ta paik ka hank keel le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki Puh

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan syyskauden 2015 kokoukset 328/01.012/2014 Siv 49 Alustavasti on suunniteltu seuraavia kokousajankohtia: mm. talouden tasapainotusohjelma mm. talousarvio 2016 sekä talousarvion to teu tu misra por tit ajalta 1-8/ Esittelijöiden yhteinen ehdotus: Sivistyslautakunta päättää syys kau den 2015 kokousajankohdista yllä kerrotun mukaisesti. Päätös: Tämän lisäksi sivivtyslautakunta kokoontuu tarpeen vaaties sa. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen ajalla sivistyslautakunta 225/04.041/2014 Siv 50 Liitteenä on raportti talousarvion toteutumisesta ko. ajalla. Ohjeiden mukaan mikäli johonkin tulosalueeseen tarvitaan li sä määrä ra haa, tulee se kattaa lautakunnan sisäisenä siirtona ja sitä kos keva na muutosesityksenä valtuustolle. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee tehdä määrärahan muutosesitys lomakkeella. Laskennallinen neljän kuukauden toteutumisprosentti on 33,33%. Si vis tys lau ta kun nan menot ovat 32,3% ja tulot 34,4% sekä netto 32,1%. Seuraavassa menoihin vaikuttava muutos: Liikuntatoimessa liikuntakeskuksesta siirretään yleishallinnon työ pajal le palkkausmäärärahaa yhteensä euroa muutos aiheutuu lai tos pal ve lu vas taa va Tarja Sillanpään palkkaosuudesta 65% ajalla , paitsi heinäkuu, uimahallin sulkeuduttua ja henkilön työ pa nok sen tältä osin siirryttyä työpajalle. Muussa sivistystoimessa kuraattoritoiminnan määrärahaylitys arvio on euroa, josta on tehty lisämäärärahaesitys. Esittelijöiden ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion to teu tu mis ra por tin ajalta tietoonsa saatetuksi yllä ker ro tul la muutoksella. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Talouden tasapainotusohjelma suunnittelukaudella /04.041/2015 Siv 51 Nakkilan kunnanhallitus on päättänyt lähettää lauta kun nil le kirjeen koskien esityksiä talouden tasapainottamiseksi suun nit te lu kau del la Lautakuntien esitykset on pyydetty toi mit ta maan kunnanhallitukselle mennessä. Mainittu kirje ja esityslomake ovat liitteenä. Säästöohjelman tavoitteena on selvittä sellaisia toimintatapojen muu tok sia tai yhteistyömuotoja, joiden avulla saadaan aikaan säästö jä suun nit te lu kau den aikana ja toisaalta selvittä sellaisia tehtäviä, joi den toteuttamista vähentämällä tai joista luopumalla voidaan saada ai kaan kustannussäästöjä. Tarkastelussa tulee huomioitavaksi en si si jai ses ti kunnan ns. vapaaehtoiset tai ei-lakisääteiset tehtävät. Tar vit ta vat säästöt eivät ole kuitenkaan mahdollisia ilman, että puutu taan myös ns. pakollisiin tehtäviin. Esittelijöiden yhteinen ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee kun nan hal li tuk sen päätöksen ja kirjeen se kä esityslomakkeen tässä vai hees sa tietoonsa saatetuksi, kes kuste lee asiasta ja päättä si vis tys lau ta kun nan esityksestä seuraavassa ko kouk ses sa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Koulukuljetukset lv Tarjouskilpailu 138/33.334/2015 Siv 52 Sivistyslautakunta hyväksyi ensi lukuvuoden kou lu kulje tus suun ni tel man. Nakkilan sivistyslautakunta on pyytänyt tarjoukset kou lu kul je tuk sis ta so pi mus kau del la mahdollisesta yhdestä optio vuo des ta Porin kaupungin hankintapalvelujen kautta. Liitteenä on tarjouspyyntö ja avauspöytäkirja. Tarjousten ver tai lu tauluk ko toimitetaan sivistyslautakunnan jäsenille esityslistan liit tee nä mut ta ei julkaista sähköisenä liitteenä. Laki julkisista hankinnoista mukaan asiakirjojen julkisuudessa on nou da tet ta va seuraavia säädöksiä yleisten asiakirjojen jul ki suu desta: tarjouspyyntö on julkinen, kun se on allekirjoitettu päätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai lau ta kun nan ko kous pöy tä kir ja on tarkastettu vertailuasiakirja tulee julkiseksi, kun sopimus on tehty. Jul kisuus la ki 7 : Julkista hankintaa koskevat osal lis tu mis ha ke musket, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajauksin julkisiksi vasta, kun so pimus on tehty ennen hankintapäätöksen tekoa hankinta-asiakirjat eivät ole jul ki sia hankintapäätöksen tekevän toimielimen kokouksen esi tys listaan, joka julkistetaan ennen kokousta, ei tule kirjata esittelijän eh do tus ta, josta käy ilmi saapuneiden tarjousten sisällöt. esittelijän ehdotus voidaan toimittaa toimielimen jäsenille esim. esi tys lis tan erillisenä ei -julkisena liitteenä. Kaikki tarjousasiakirja ovat nähtävillä kokouksessa. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Nakkilan kou lu kul je tuk set lv ostetaan ja sopimukset tehdään tar jous ten vertailutaulukon koh tien kohderyhmän pisteet yhteensä (hin ta ja tarjottu palvelu) eniten pisteitä saaneiden tarjoajien kanssa. Ennen sopimusten tekoa tarkistetaan vielä reitit kesän 2015 aikana mm. mahdollisesti tapahtuvien kuljetustarpeiden muutosten takia. Päätös: Sivistysjohtaja esitti, että sopimukset tehdään tarjousten ver tai lu tau lu kon mukaisesti eniten pisteitä saaneiden tarjoajien kans sa seu raa vas ti:

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kohde 1 Bussi-Ketonen Ky Kohde 3 Bussi-ketonen Ky Kohde 4 Bussi-Ketonen Ky Kohde 5 Nakkilan Taksi ry reitti 6, 7 ja 8 Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: perusopetuskoulut, lukio, Lyttylän Liikenne Oy, Bussi-Ketonen Ky, Nakkilan Taksi ry, Kajon Oy, Satakunnan Pal velu tak si Oy, Porin kaupunki hankintapalvelut Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Puh

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hakumenettelyn raukeaminen 9/01.010/2015 Siv 43 Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan merkitä lau takun nal le Nakkilan opettajien paikallisyhdistyksen sekä Nakkilan yhteis kou lun opettajakunnan kokouksessa jaetun kirjeen tietoonsa saa te tuk si. Edelleen lautakunta päätti, että viran täyttämisestä neuvo tel laan ja kirjeessä esille otetut asiat otetaan huomioon jat ko toi men pi teis sä. Viran täyttämisestä on keskusteltu vararehtoreiden Ilo mäki ja Krannilla sekä rehtori Rantalan ja sivistysjohtaja Varheensalon kes ken. Edelleen keskusteltiin myös opetus- ja viestintäministeri vie rai lun jälkeen ko. asiasta. Tässä keskustelussa olivat mukana val tuus ton puheenjohtaja Myllymaa, hallituksen puheenjohtaja Lukka, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Hakanen, vs. kunnanjohtaja Sjö gren, vs. hallintojohtaja Forsten, Rehtori Rantala ja si vis tys joh taja Varheensalo. Molempien keskustelujen loppupäätelmänä oli, että ottaen huo mioon tiedossa olevat Nakkilan lukiokoulutusta uhkaavat taloudelliset (n ) leikkaus yksikköhintatuloon/vuosi" ja toiminnalliset (lukion ylläpito" tekijät, tulisi rehtorisopimusta jatkaa esim.. seuraavan lu ku vuo den ajan. Kunnanhallitus järjesti talousarvioseminaarin , johon osallis tui vat valtuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kun nan hal li tuk sen jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat ja kun nan viras ton johtoryhmä. Seminaarissa tuli jokaisen osaston esitellä yksi esi merk ki onnistuneesta toiminnan muutosprojektista. Si vis tys toimes ta esiteltiin ko. kunnan kaikki rehtorijärjestelyt. Asiasta annetaan tar kem mat tiedot sivistyslautakunnan kokouksessa. Rehtoriasiasta pidettiin edelleen palaveri Nakkilan lukiossa johon osallistuivat molemmat vararehtorit Ilomäki ja Kranni la sekä lehtorit Koski,Hohkuri,Siikilä ja Laato sivistyslautakunnan pu heen joh ta ja Hakanen ja sivistysjohtaja Varheensalo tiedotettiin kunnanhallitukselle, että nyt olisi tärkeää saada virka hakuun ja katsoa hakuajan päätyttyä hakijat tehdä sitten rat kai su viran täyttämisestä. Vs kunnanjohtajan kanssa käy dyn keskus te lun mukaisesti virka on julistettu haettavaksi jul kaistul la ilmoituksella siten, että hakuaika päättyy klo Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä ker-

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ro tun ja vielä kokouksessa annettavat tarkemmat tiedot tietoonsa saa te tuk si klo jälkeen toimitetaan lautakunnalle hakijaluettelo ja asian jatkovalmistelua varten nimetään työryhmä, johon kuuluvat pu heen joh ta ja Hakanen, sivistysjohtaja Varheensalo, rehtori Rantala ja vararehtorit Krannila ja Ilomäki. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytääntönpano: Kunnanhallitus, työryhmän jäsenet Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Puh Siv 53 Nakkilan kunnanhallitus on oikeuttanut si vis tys lauta kun nan täyttämään rehtorin viran vain väliaikaisesti lukuvuodeksi sisäisenä siirtona. Päätöksen perustana ovat olleet kunnan talouteen ja toimintaan liitty vät uhkatekijät. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että kun nanhal li tuk sen täyttölupapäätöksen mukaisesti Nakkilan lukion ja pe rusope tuk sen yh tei sen rehtorin viran hakumenettely keskeytetään ja viran täyttämisessä lähtien ei suoriteta vir ka vaa lia. Syynä ovat kunnan talouteen ja toimintaan liittyvät uhkatekijät. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hoitaminen väliaikaisesti lukuvuodeksi /01.010/2015 Siv 54 Nakkilan kunnanhallitus on kokouksessaan oi keutta nut sivistyslautakunnan täyttämään em. rehtorin viran vain vä li aikai ses ti lukuvuodeksi sisäisenä siirtona. Edelleen kunnanhallitus on tehdyn valtuustoaloitteen johdosta päättänyt, että virasto neuvottelee alueen kuntien kans sa lukiokoulutukseen liittyvän yhteistyön to teut ta mis mah dol lisuuk sis ta ja ottaa ne huomioon toimintaa suunniteltaessa. Kun on kysymys rehtorin tehtäviä hoitavan viranhaltijan palk kaa mises ta määräajaksi, kunnan järjestämässä koulutuksessa tulee noudat taa, mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetään mää rä ai kai sen palvelussuhteen käytön edellytyksistä. Ko. lain 3 :n mu kaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omas ta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädet ty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan vir ka suhtee seen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnas tet ta va kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edel lyt tä vä seikka sitä vaatii. Saman lain 4 3 mom. mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna ole vaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisesta ja tuo tan nol li sis ta syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virka suh tee seen, 22 :ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikai sel le viranhaltijalle, 24 :ssä tarkoitettu tai muussa laissa sää detty viranhaltijan siirtämien toiseen virkasuhteeseen, muun työn an tajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taik ka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. Nakkilan yhteiskoulun perusopetuksen teknisen työn lehtori KM Jari Kos ki on antanut suostumuksensa hoitaa Nakkilan lukion ja pe rusope tuk sen yhteistä rehtorin virkaa väliaikaisesti lukuvuonna Jari Kosken CV -tiedot ovat liitteenä. Jari Koskelle tulee vastaavaksi ajaksi myöntää virkavapautta pe rusope tuk sen teknisen työn lehtorin virasta ja jättää viransijaisuus avoimek si. Jari Koskelta ylijäävät opetustunnit hoidetaan JOPO opet taja Kaisa Lindgrenin ja Matomäen kouluun sijoitetun luokanopettaja Ju ha Koivulan toimesta. JOPO -ryhmän opetukseen tulee uutena

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta hen ki lö nä etsivä nuorisotyöntekijä Petteri Salonen. Kaikkien em. työmää rät tarkentuvat työjärjestyksien teon yhteydessä. Vir ka va paudes ta ja viransijaisuudesta tekee ratkaisut sivistysjohtaja hal lin tosään nön 39 :n mukaisesti. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta ottaa KM Jari Kosken suos tu muk sen sa pe rus teella Nakkilan lukion ja perusopetuksen yh tei sek si rehtoriksi ajalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote Jari Koski, yhteiskoulu ja lukio

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Koulunkäyntiavustajan palkkaaminen määräajaksi hankerahoituksella 182/02.022/2015 Siv 55 Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti keväällä 2015 haettavaksi valtion eri tyis avus tuk set koskien: 1. Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai eri tyi sen tuen piirissä olevien esi- ja perusopetuksen op pi laiden opetuksen järjestämisen tueksi, joilla on esim. vakavia psyyk ki siä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, au tis min kirjoa tai muuta monitarpeisuutta. Avustus koski myös aa mu- ja iltapäivätoimintaa. 2. Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulun käyn ti avus ta jien koulutukseen osallistumisen kustannusten kat ta mis ta. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan hen ki löstön sijais- ja matkakustannukset. Vaativaa erityistä tukea op pimi seen ja koulunkäyntiin tarvitsevat oppilaat, joilla on esim. vaka via psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, ke hitys vam mai suut ta tai autismin kirjon diagnoosi. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Nakkilan kunnalle avus tus ta em. koulunkäyntiavustajien palkkaukseen euroa ja täy den nys kou lu tuk seen euroa. Kunnan osuus kou lun käyn tiavus ta jien palkkauksesta on 50% ja koulutukseen osallistumisesta 20%. Avustus on käytettävissä vuosina Yhden koulunkäyntiavustajan (6 h/pv.) palkkauskustannuksissa vuoden 2015 ai ka na tarvittava kunnan osuus (50%) tekee n euroa. Liitteenä on rehtori Kotirannan esitys. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kun nan hal li tuk sel le, että kun nanhal li tus antaisi luvan määräaikaisen kou lun käyn ti avus ta jan palk kaami sek si hankerahoituksella ajalle ja syys lu kukau dek si Avustajan työaika olisi 6 h/päivä. Vuoden 2015 aikana tarvittava kunnan rahoitusosuus pyritään kat tamaan lautakunnan sisäisenä siirtona. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kunnanhallitus

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Nakkilan perusopetuksen tuntijako alkaen 177/31.311/2015 Siv 56 Valtioneuvosto on antanut asetuksen perusopetuslaissa tar koi te tun perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa säädetään perus ope tus lais sa (628/1998) tarkoitetun esiopetuksen, pe rus ope tuksen, lisäopetuksen ja maahanmuuttajille järjestettävän pe rus ope tukseen valmistavan opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista, joi den saavuttamista opetussuunnitelman perusteiden, ope tus suunni tel mien sekä opetuksen ja kasvatuksen tulee varmistaa. Ase tukses sa säädetään myös perusopetukseen käytettävä ajan ja ka mi sesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä op pi laan oh jaukseen. Valtioneuvoston tuntijaossa on eri oppiaineiden vä him mäis tun ti määrät sekä nivelkohdat, joiden määrittämissä rajoissa tuntien tulee jakau tua eri vuosiluokille. Valtioneuvosto hyväksyi vuodelta 2012 olevan perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Pe rus ope tuk sen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien ope tus suun ni tel mien mukaiseen opetukseen lukuvuonna Vuo si luo kat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 pe rus ope tuk sen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laa dittu jen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Päättöarviointi teh dään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin kri teere jä käyttäen. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tun ti jaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä siten, että 7. vuosiluokka siirtyy syksyllä 2017, 8. vuo si luok ka syksyllä 2018 ja 9. vuosiluokka syk syl lä Opetuksen järjestäjä voi päättää, että opetusta annetaan enemmän kuin tuntijaossa määrätään. Opetuksen järjestäjällä on vapaus jakaa op pi ai ne koh tai set tuntimäärät vuosiluokittain asetuksessa olevien nivel koh tien asettamissa rajoissa. Selkeitä muutoksia nykyisin voimassaolevaan tuntijakoon on mai nittu jen nivelkohtien selkeytyminen. Nivelkohdat käsittävät vuosiluokat 1-2, vuosiluokat 3-6 sekä vuosiluokat 7-9. Valinnaisaineet on jaettu toi saal ta taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin nivelkohtiin 1-6 se kä 7-9. Lisäksi tuntijaossa on vähintään 9 vuo si viik ko tun tia vapaas ti tarjottavia valinnaisaineita, joita voidaan sijoittaa koko pe rusope tuk sen ajalle. Ruotsin kieltä tulee aiemmasta poiketen antaa kaksi viikkotuntia kuu den nen vuosiluokan aikana. Ruotsin opetuksen ko ko nais tun timää rä ei kuitenkaan perusopetuksen aikana muutu. Vapaaehtoisen A2 -kielen vähimmäistuntimäärän voi jakaa vapaasti ko ko perusopetuksen ajalle.

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Liitteenä oleva taulukko on esitys Nakkilan perusopetuksen tun tijaok si alkaen. Tuntijakoa on käsitelty useaan kertaan seudul li sen Osaava -hankkeen puitteissa ja viimeksi Nakkilan reh to ri kokouk ses sa Esityksessä on jaettu asetuksen oppiainekohtaiset opetustunnit vuosi luo kil le. Oppivelvollisen koko perusopetuksessa saama opetuksen mää rä on esityksen mukaan 222 vuosiviikkotuntia, joka on sama kuin asetuksen mukainen vähimmäistuntimäärä. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Nakkilan pe rus ope tuk sen tuntijaoksi liitteen mukaisen esityksen. Uusi tun ti ja ko otetaan käyttöön lu kien perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 ja vuosiluokat 7 9 siirtyvät uu den tuntijaon ja uusien ope tus suun ni tel mien mukaiseen ope tukseen vuosiluokka kerrallaan syksyyn 2019 mennessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Perusopetuskoulut

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Määräaikainen perusopetuksen tuntiopettaja ajalle Matomäen koulu 147/02.022/2015 Siv 57 Sivistyslautakunta antoi kokouksessaan työmääräykset kol mel le määräaikaiselle tuntiopettajalle, joiden määräaikaisuuden pe rus tee na on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä han ke rahoi tus ja opetukselliset tarpeet. Matomäen kou lun resurssiopettaja jäi vielä avoimeksi. KM Anna Sjöholm on antanut sitoumuksen ottaa vastaan Matomäen kou lun resurssiopettajan paikka lukuvuodeksi Anna on toi mi nut Kirkonseudun koulussa vastaavassa tehtävässä kuluvana lu ku vuon na. Matomeäen koulun rehtori Mäkinen on valmistellut asiaa. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa työmääräyksen KM Anna Sjöholmille toimia mää rä ai kai se na perusopetuksen tun ti opet ta jan ajalla Matomeän koulussa. Määräaikaisuuden perusteena on hankerahoitus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Matomäen koulu, KM Anna Sjöholm

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Perusopetuksen lv arviointi 183/01.018/2014 Siv 58 Sivistyslautakunta päätti , että lv aikana arvioi daan seuraavat laatukriteerit: fyysinen oppimisympäristö oppimisympäristön turvallisuus joh ta mi nen. Liitteenä on suoritetuista arvioinneista otetut raportit. Arviointituloksia on käsitelty myös rehtorikokouksessa Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta käy keskustelun liit tee nä ole vis ta ar vioin ti pa lautteis ta ja merkitsee ne tietoonsa saa te tuik si. Päätös: Sivistyslautakunta kävi keskustelun arviointipalautteista ja erityisesti joh ta mis osion vapaa palautteista, jotka vaativat jatkosa toimenpiteitä mm. lisäämällä kehityskeskusteluja. Täytäntöönpano: Perusopetuskoulut, lukio

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sataedun Nakkilan yksikön opiskeluhuollon kuraattoripalveluiden järjestäminen lähtien 178/31.319/2015 Siv 59 Opiskeluhuoltoa koskeva uusi laki no 1287/2013 astui voimaan Laki velvoitti kunnan uudistamaan opiskeluhuollon toi minta ta vat. Laki jakoi opiskeluhuollon kolmeen osioon: yleiseen, yh teisöl li seen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Sivistyslautakunta hyväksyi Nakkilan kunnan esi- ja pe rus ope tuk sen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman voi maan tu le vak si lähtien. Yksilökohtaisia opiskeluhuoltoon kuuluvia palveluita ovat: op pi lashuol lon ohjaajan (koulukuraattori) palvelut, psykologipalvelut sekä kou lu- ja opiskeluterveydenhoitajan ja koululääkärin palvelut. Keski-Sa ta kun nan terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa Nakkilan perhe neu vo la se kä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Vastaavan kuraattorin palvelut tuottaa johtava sosiaalityöntekijä Nak ki lan sosiaalitoimesta. Sataedu Nakkila -yksikön kuraattoripalvelut ostettiin lv ajan kou lu tus kun ta yh ty mä Sataedulta. Kuraattorin palkkakustannuksista vas ta si vat Ulvilan kaupunki 2/3 ja Nakkilan kunta 1/3. Ko. kuraattori ir ti sa nou tui joten Sataedu Nakkilassa ei tällä hetkellä ole tar jol la kuraattoripalveluita. Asiasta neuvoteltiin , jonka perusteella Harjavalta ja Nakki la olivat halukkaita ostamaan kuraattoripalvelut Sataedulta. Asia on kuitenkin rauennut Harjavallan osalta. Nyt on keskustelua käyty Ulvilan kaupungin kanssa siten, että Nak kila jatkaisi ammatillisen koulutuksen kuraattoripalvelujen hankkimista yh teis työs sä Ulvilan kaupungin kanssa Sataedun Ulvilan yksikön ja Sa ta edun Nakkiln yksikön tarpeisiin samalla kustannusjaolla kuin viime lukuvuonna. Opiskelijahuoltolain 9 :n 2 mom. mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vas taa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen jär jes tä mises tä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja am ma til lis ta peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Perusopetuslain 7 ja 8 :ssä tar koi tet tu jen opetuksen järjestäjien ope tuk ses sa olevien oppilaiden psy ko lo gi- ja kuraattoripalveluiden jär jes tä mi ses tä vastaa opetuksen jär jes tä jä. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opis ke lu ter vey den huollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta suhtautuu myön tei ses ti kuraattoripalvelujen os ta-

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2017 255 Kunnanhallitus Aika 24.04.2017 klo 15:45-15:56 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 120 Yhteistoimintasopimus Porin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 106 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 06.10.2015 klo 17:30-18:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Ulvilan koulujen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2015 119. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2015 119. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2015 119 Sivistyslautakunta Aika 07.10.2015 klo 16:30-17:43 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 73 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 64. Leineperin Kylätila (sama rakennus kuin infotila)

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 64. Leineperin Kylätila (sama rakennus kuin infotila) Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 64 Opetus- ja kasvatuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 17:30-18:17 Paikka Leineperin Kylätila (sama rakennus kuin infotila) Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 31 Toisen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot