Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuksien jakaminen Valtionavustuksen myöntäminen Arantilan lähiliikuntapaikan rakentamiseen Sivistyslautakunnan syyskauden 2015 kokoukset Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen ajalla sivistyslautakunta Talouden tasapainotusohjelma suunnittelukaudella Koulukuljetukset lv Tarjouskilpailu Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hakumenettelyn raukeaminen 54 Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hoitaminen väliaikaisesti lukuvuodeksi Koulunkäyntiavustajan palkkaaminen määräajaksi hankerahoituksella Nakkilan perusopetuksen tuntijako alkaen Määräaikainen perusopetuksen tuntiopettaja ajalle Matomäen koulu 58 Perusopetuksen lv arviointi Sataedun Nakkilan yksikön opiskeluhuollon kuraattoripalveluiden järjestäminen lähtien 60 Lv aikana arvioitavat laatukriteerit KM Minna Lahtisen oikaisuvaatimus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat Työajan muutos - Matomäen koulu

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kokousaika klo 16:30-18:42 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hakanen Anne Puheenjohtaja 16:30-18:42 Laine Jarkko Varapuheenjoht. 16:30-18:42 Ellä Jukka jäsen 16:30-18:42 Johima Urho jäsen 16:30-18:42 Jokitulppo Terhi jäsen 16:30-18:42 Lehmuskallio Maria jäsen 16:30-18:42 Nummelin Arja Jäsen 16:30-18:42 Kumpulainen Olli Varajäsen 16:30-18:42 Ylitalo Marja-Leena Varajäsen 16:30-16:51 Välimäki Jyrki Varajäsen 16:30-18:42 Penttilä Raija Opettajien edustaja 16:30-18:42 Muu Varheensalo Pekka Sivistysjohtaja 16:30-18:42 Purhonen Leena Kirjastotoimenjohtaja 16:30-18:42 Palomäki Tiina Vapaa-aikasihteeri 16:30-18:42 Lehtonen Elina pöytäkirjanpitäjä 16:30-18:42 Poissa Kalliokorpi Sari jäsen Sipilä Mika jäsen Heikkilä Jonna Kunnanhallituksen edustaja Lukka Heli Kunnanhallituksen pj Sjögren Matti vs. kunnanjohtaja Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleises ti nähtävänä Anne Hakanen Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Maria Lehmuskallio Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Elina Lehtonen Arja Nummelin Allekirjoitus hallintosihteeri Elina Lehtonen

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuksien jakaminen 49/04.045/2015 Siv 32 Kulttuuritoimen käyttötalousarviossa on vuodelle 2015 varattu eu roa kulttuuritoimen avustuksiin, liikuntatoimen käyt tö ta lous ar viossa on euroa liikuntatoimen avustuksiin sekä nuorisotoimen käyt tö ta lous ar vios sa nuorisotoimen avustuksiin on euroa. Yh teen sä jaettavaa avustusmäärärahaa on vuonna eu roa vähemmän kuin vuonna Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan julistaa ed.mainitut avustukset haettaviksi klo mennessä. Sivistyslautakunnalle on määräaikaan mennessä saapunut 15 kulttuu ri toi men hakemusta, 13 liikuntatoimen hakemusta sekä 10 nuo riso toi men hakemusta. Esityslistan liitteenä on avustushakemuksista laaditut yhteenvedot se kä vapaa-aikasihteerin tekemät jakoehdotukset. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Sivistyslautakunta päättää kulttuuri-, liikunta- ja nuo ri so toi minta-avus tuk sien jaosta vapaa-aikasihteerin laatimien jakoehdotusten poh jal ta. Päätös: Sivistyslautakunta siirsi asian seuraavaan kokoukseen. Kokous ei ollut päätösvaltainen kolmen jäsenen estellisyyllisyyden takia. Täytäntöönpano: Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki Puh Siv pitämässään kokouksessaan sivistyslautakunta päätti siirtää avustuksienjakopykälän käsiteltäväksi kesäkuun kokoukseen, kos ka lautakunnan jäsenistä oli niin moni esteellinen kyseisessä pykä läs sä, jotta ei saatu kokousta päätösvaltaiseksi kyseisen pykälän ajak si. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Sivistyslautakuntaa päättää kulttuuri-, liikunta- ja nuo ri so toi minta-avus tuk sien jaosta vapaa-aikasihteerin laatiman jakoehdotuksen poh jal ta.

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Päätös: Terhi Jokitulppo ja Jukka Ellä poistuivat esteellisinä (yh teisö jää vi) tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sivistyslautakunta hyväksyi avustusten jakamisen liitteen mu kai sesti. Täytäntöönpano: ote avustuksia hakeneille Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki Puh

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Valtionavustuksen myöntäminen Arantilan lähiliikuntapaikan rakentamiseen 340/34.341/2014 Siv 48 Nakkilan kunta on hakenut päivätyllä hakemuksellaan liikun ta lain perusteella myönnettävää valtionavustusta Arantilan lä hi liikun ta pai kan rakentamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yh teen sä sisältäen alvin. Lounais-Suomen aluahallintoviraston päätöksellä Nak kilan kunta sai hakemuksen mukaiseen hankkeeseen val tion avus tusta euroa. Valtionavustuksen saamisen yleisenä ehtona on, et tä hankkeen rakennustyöt aloitetaan viimeistään ja han ke tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukai ses ti. Mikäli on perusteltua poiketa em. suunnitelmista, on tästä so vit ta va erikseen valtionapuviranomaisen kanssa ennen muutosten te ke mis tä. Avustus tulee käyttää mennessä. Myönnetty avustus maksetaan Lounais-Suomen alue hal lin to vi ras tolle osoitetun maksatuspyynnön perusteella hankkeen etenemisen mu kaan enintään kolmessa erässä seuraavasti: 30% myönnetystä avus tuk ses ta, kun hankkeen rakennustyöt on aloitettu, 50% myönne tys tä avustuksesta, kun rakennustöiden valmiusaste on 50% ja 20% myönnetystä avustuksesta, kun hanke on valmis ja han ke sel vitys hyväksytty. Arantilan lähiliikuntahankkeelle avataan liikuntatoimen budjettiin oma kustannuspaikkansa, johon kirjataan hankkeen menot ja tulot se kä kunnan omarahoitusosuus. Hankkeen laskut tarkastaa ja tiliöi va paa-ai ka sih tee ri ja laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Arantilan lähiliikuntapaikkahanke sisältää hakemuksen mukaisesti : fris bee golf ra dan, panna-areenan, tenniskentän (kaukaloon), ul kokun toi lu lait teen sekä katukoristelineen. Vapaa-aikasihteerin ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi Lounais-Suomen alue hal lin to vi ras ton myönteisen valtionavustuspäätöksen Arantilan lä hi lii kun ta paik ka hank keel le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Lisätietoja antaa: Vapaa-aikasihteeri Tiina Palomäki Puh

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan syyskauden 2015 kokoukset 328/01.012/2014 Siv 49 Alustavasti on suunniteltu seuraavia kokousajankohtia: mm. talouden tasapainotusohjelma mm. talousarvio 2016 sekä talousarvion to teu tu misra por tit ajalta 1-8/ Esittelijöiden yhteinen ehdotus: Sivistyslautakunta päättää syys kau den 2015 kokousajankohdista yllä kerrotun mukaisesti. Päätös: Tämän lisäksi sivivtyslautakunta kokoontuu tarpeen vaaties sa. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen ajalla sivistyslautakunta 225/04.041/2014 Siv 50 Liitteenä on raportti talousarvion toteutumisesta ko. ajalla. Ohjeiden mukaan mikäli johonkin tulosalueeseen tarvitaan li sä määrä ra haa, tulee se kattaa lautakunnan sisäisenä siirtona ja sitä kos keva na muutosesityksenä valtuustolle. Mikäli se ei ole mahdollista, tulee tehdä määrärahan muutosesitys lomakkeella. Laskennallinen neljän kuukauden toteutumisprosentti on 33,33%. Si vis tys lau ta kun nan menot ovat 32,3% ja tulot 34,4% sekä netto 32,1%. Seuraavassa menoihin vaikuttava muutos: Liikuntatoimessa liikuntakeskuksesta siirretään yleishallinnon työ pajal le palkkausmäärärahaa yhteensä euroa muutos aiheutuu lai tos pal ve lu vas taa va Tarja Sillanpään palkkaosuudesta 65% ajalla , paitsi heinäkuu, uimahallin sulkeuduttua ja henkilön työ pa nok sen tältä osin siirryttyä työpajalle. Muussa sivistystoimessa kuraattoritoiminnan määrärahaylitys arvio on euroa, josta on tehty lisämäärärahaesitys. Esittelijöiden ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion to teu tu mis ra por tin ajalta tietoonsa saatetuksi yllä ker ro tul la muutoksella. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Talouden tasapainotusohjelma suunnittelukaudella /04.041/2015 Siv 51 Nakkilan kunnanhallitus on päättänyt lähettää lauta kun nil le kirjeen koskien esityksiä talouden tasapainottamiseksi suun nit te lu kau del la Lautakuntien esitykset on pyydetty toi mit ta maan kunnanhallitukselle mennessä. Mainittu kirje ja esityslomake ovat liitteenä. Säästöohjelman tavoitteena on selvittä sellaisia toimintatapojen muu tok sia tai yhteistyömuotoja, joiden avulla saadaan aikaan säästö jä suun nit te lu kau den aikana ja toisaalta selvittä sellaisia tehtäviä, joi den toteuttamista vähentämällä tai joista luopumalla voidaan saada ai kaan kustannussäästöjä. Tarkastelussa tulee huomioitavaksi en si si jai ses ti kunnan ns. vapaaehtoiset tai ei-lakisääteiset tehtävät. Tar vit ta vat säästöt eivät ole kuitenkaan mahdollisia ilman, että puutu taan myös ns. pakollisiin tehtäviin. Esittelijöiden yhteinen ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee kun nan hal li tuk sen päätöksen ja kirjeen se kä esityslomakkeen tässä vai hees sa tietoonsa saatetuksi, kes kuste lee asiasta ja päättä si vis tys lau ta kun nan esityksestä seuraavassa ko kouk ses sa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Koulukuljetukset lv Tarjouskilpailu 138/33.334/2015 Siv 52 Sivistyslautakunta hyväksyi ensi lukuvuoden kou lu kulje tus suun ni tel man. Nakkilan sivistyslautakunta on pyytänyt tarjoukset kou lu kul je tuk sis ta so pi mus kau del la mahdollisesta yhdestä optio vuo des ta Porin kaupungin hankintapalvelujen kautta. Liitteenä on tarjouspyyntö ja avauspöytäkirja. Tarjousten ver tai lu tauluk ko toimitetaan sivistyslautakunnan jäsenille esityslistan liit tee nä mut ta ei julkaista sähköisenä liitteenä. Laki julkisista hankinnoista mukaan asiakirjojen julkisuudessa on nou da tet ta va seuraavia säädöksiä yleisten asiakirjojen jul ki suu desta: tarjouspyyntö on julkinen, kun se on allekirjoitettu päätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai lau ta kun nan ko kous pöy tä kir ja on tarkastettu vertailuasiakirja tulee julkiseksi, kun sopimus on tehty. Jul kisuus la ki 7 : Julkista hankintaa koskevat osal lis tu mis ha ke musket, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajauksin julkisiksi vasta, kun so pimus on tehty ennen hankintapäätöksen tekoa hankinta-asiakirjat eivät ole jul ki sia hankintapäätöksen tekevän toimielimen kokouksen esi tys listaan, joka julkistetaan ennen kokousta, ei tule kirjata esittelijän eh do tus ta, josta käy ilmi saapuneiden tarjousten sisällöt. esittelijän ehdotus voidaan toimittaa toimielimen jäsenille esim. esi tys lis tan erillisenä ei -julkisena liitteenä. Kaikki tarjousasiakirja ovat nähtävillä kokouksessa. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Nakkilan kou lu kul je tuk set lv ostetaan ja sopimukset tehdään tar jous ten vertailutaulukon koh tien kohderyhmän pisteet yhteensä (hin ta ja tarjottu palvelu) eniten pisteitä saaneiden tarjoajien kanssa. Ennen sopimusten tekoa tarkistetaan vielä reitit kesän 2015 aikana mm. mahdollisesti tapahtuvien kuljetustarpeiden muutosten takia. Päätös: Sivistysjohtaja esitti, että sopimukset tehdään tarjousten ver tai lu tau lu kon mukaisesti eniten pisteitä saaneiden tarjoajien kans sa seu raa vas ti:

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kohde 1 Bussi-Ketonen Ky Kohde 3 Bussi-ketonen Ky Kohde 4 Bussi-Ketonen Ky Kohde 5 Nakkilan Taksi ry reitti 6, 7 ja 8 Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: perusopetuskoulut, lukio, Lyttylän Liikenne Oy, Bussi-Ketonen Ky, Nakkilan Taksi ry, Kajon Oy, Satakunnan Pal velu tak si Oy, Porin kaupunki hankintapalvelut Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Puh

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hakumenettelyn raukeaminen 9/01.010/2015 Siv 43 Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan merkitä lau takun nal le Nakkilan opettajien paikallisyhdistyksen sekä Nakkilan yhteis kou lun opettajakunnan kokouksessa jaetun kirjeen tietoonsa saa te tuk si. Edelleen lautakunta päätti, että viran täyttämisestä neuvo tel laan ja kirjeessä esille otetut asiat otetaan huomioon jat ko toi men pi teis sä. Viran täyttämisestä on keskusteltu vararehtoreiden Ilo mäki ja Krannilla sekä rehtori Rantalan ja sivistysjohtaja Varheensalon kes ken. Edelleen keskusteltiin myös opetus- ja viestintäministeri vie rai lun jälkeen ko. asiasta. Tässä keskustelussa olivat mukana val tuus ton puheenjohtaja Myllymaa, hallituksen puheenjohtaja Lukka, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Hakanen, vs. kunnanjohtaja Sjö gren, vs. hallintojohtaja Forsten, Rehtori Rantala ja si vis tys joh taja Varheensalo. Molempien keskustelujen loppupäätelmänä oli, että ottaen huo mioon tiedossa olevat Nakkilan lukiokoulutusta uhkaavat taloudelliset (n ) leikkaus yksikköhintatuloon/vuosi" ja toiminnalliset (lukion ylläpito" tekijät, tulisi rehtorisopimusta jatkaa esim.. seuraavan lu ku vuo den ajan. Kunnanhallitus järjesti talousarvioseminaarin , johon osallis tui vat valtuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kun nan hal li tuk sen jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat ja kun nan viras ton johtoryhmä. Seminaarissa tuli jokaisen osaston esitellä yksi esi merk ki onnistuneesta toiminnan muutosprojektista. Si vis tys toimes ta esiteltiin ko. kunnan kaikki rehtorijärjestelyt. Asiasta annetaan tar kem mat tiedot sivistyslautakunnan kokouksessa. Rehtoriasiasta pidettiin edelleen palaveri Nakkilan lukiossa johon osallistuivat molemmat vararehtorit Ilomäki ja Kranni la sekä lehtorit Koski,Hohkuri,Siikilä ja Laato sivistyslautakunnan pu heen joh ta ja Hakanen ja sivistysjohtaja Varheensalo tiedotettiin kunnanhallitukselle, että nyt olisi tärkeää saada virka hakuun ja katsoa hakuajan päätyttyä hakijat tehdä sitten rat kai su viran täyttämisestä. Vs kunnanjohtajan kanssa käy dyn keskus te lun mukaisesti virka on julistettu haettavaksi jul kaistul la ilmoituksella siten, että hakuaika päättyy klo Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee edellä ker-

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta ro tun ja vielä kokouksessa annettavat tarkemmat tiedot tietoonsa saa te tuk si klo jälkeen toimitetaan lautakunnalle hakijaluettelo ja asian jatkovalmistelua varten nimetään työryhmä, johon kuuluvat pu heen joh ta ja Hakanen, sivistysjohtaja Varheensalo, rehtori Rantala ja vararehtorit Krannila ja Ilomäki. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytääntönpano: Kunnanhallitus, työryhmän jäsenet Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Pekka Varheensalo Puh Siv 53 Nakkilan kunnanhallitus on oikeuttanut si vis tys lauta kun nan täyttämään rehtorin viran vain väliaikaisesti lukuvuodeksi sisäisenä siirtona. Päätöksen perustana ovat olleet kunnan talouteen ja toimintaan liitty vät uhkatekijät. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että kun nanhal li tuk sen täyttölupapäätöksen mukaisesti Nakkilan lukion ja pe rusope tuk sen yh tei sen rehtorin viran hakumenettely keskeytetään ja viran täyttämisessä lähtien ei suoriteta vir ka vaa lia. Syynä ovat kunnan talouteen ja toimintaan liittyvät uhkatekijät. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Nakkilan lukion ja perusopetuksen yhteisen rehtorin viran hoitaminen väliaikaisesti lukuvuodeksi /01.010/2015 Siv 54 Nakkilan kunnanhallitus on kokouksessaan oi keutta nut sivistyslautakunnan täyttämään em. rehtorin viran vain vä li aikai ses ti lukuvuodeksi sisäisenä siirtona. Edelleen kunnanhallitus on tehdyn valtuustoaloitteen johdosta päättänyt, että virasto neuvottelee alueen kuntien kans sa lukiokoulutukseen liittyvän yhteistyön to teut ta mis mah dol lisuuk sis ta ja ottaa ne huomioon toimintaa suunniteltaessa. Kun on kysymys rehtorin tehtäviä hoitavan viranhaltijan palk kaa mises ta määräajaksi, kunnan järjestämässä koulutuksessa tulee noudat taa, mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetään mää rä ai kai sen palvelussuhteen käytön edellytyksistä. Ko. lain 3 :n mu kaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omas ta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädet ty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan vir ka suhtee seen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnas tet ta va kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edel lyt tä vä seikka sitä vaatii. Saman lain 4 3 mom. mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna ole vaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisesta ja tuo tan nol li sis ta syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virka suh tee seen, 22 :ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikai sel le viranhaltijalle, 24 :ssä tarkoitettu tai muussa laissa sää detty viranhaltijan siirtämien toiseen virkasuhteeseen, muun työn an tajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taik ka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste. Nakkilan yhteiskoulun perusopetuksen teknisen työn lehtori KM Jari Kos ki on antanut suostumuksensa hoitaa Nakkilan lukion ja pe rusope tuk sen yhteistä rehtorin virkaa väliaikaisesti lukuvuonna Jari Kosken CV -tiedot ovat liitteenä. Jari Koskelle tulee vastaavaksi ajaksi myöntää virkavapautta pe rusope tuk sen teknisen työn lehtorin virasta ja jättää viransijaisuus avoimek si. Jari Koskelta ylijäävät opetustunnit hoidetaan JOPO opet taja Kaisa Lindgrenin ja Matomäen kouluun sijoitetun luokanopettaja Ju ha Koivulan toimesta. JOPO -ryhmän opetukseen tulee uutena

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta hen ki lö nä etsivä nuorisotyöntekijä Petteri Salonen. Kaikkien em. työmää rät tarkentuvat työjärjestyksien teon yhteydessä. Vir ka va paudes ta ja viransijaisuudesta tekee ratkaisut sivistysjohtaja hal lin tosään nön 39 :n mukaisesti. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta ottaa KM Jari Kosken suos tu muk sen sa pe rus teella Nakkilan lukion ja perusopetuksen yh tei sek si rehtoriksi ajalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ote Jari Koski, yhteiskoulu ja lukio

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Koulunkäyntiavustajan palkkaaminen määräajaksi hankerahoituksella 182/02.022/2015 Siv 55 Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti keväällä 2015 haettavaksi valtion eri tyis avus tuk set koskien: 1. Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yleisen, tehostetun tai eri tyi sen tuen piirissä olevien esi- ja perusopetuksen op pi laiden opetuksen järjestämisen tueksi, joilla on esim. vakavia psyyk ki siä pulmia, keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia, au tis min kirjoa tai muuta monitarpeisuutta. Avustus koski myös aa mu- ja iltapäivätoimintaa. 2. Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulun käyn ti avus ta jien koulutukseen osallistumisen kustannusten kat ta mis ta. Avustus kattaa koulutukseen osallistuvan hen ki löstön sijais- ja matkakustannukset. Vaativaa erityistä tukea op pimi seen ja koulunkäyntiin tarvitsevat oppilaat, joilla on esim. vaka via psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, ke hitys vam mai suut ta tai autismin kirjon diagnoosi. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Nakkilan kunnalle avus tus ta em. koulunkäyntiavustajien palkkaukseen euroa ja täy den nys kou lu tuk seen euroa. Kunnan osuus kou lun käyn tiavus ta jien palkkauksesta on 50% ja koulutukseen osallistumisesta 20%. Avustus on käytettävissä vuosina Yhden koulunkäyntiavustajan (6 h/pv.) palkkauskustannuksissa vuoden 2015 ai ka na tarvittava kunnan osuus (50%) tekee n euroa. Liitteenä on rehtori Kotirannan esitys. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kun nan hal li tuk sel le, että kun nanhal li tus antaisi luvan määräaikaisen kou lun käyn ti avus ta jan palk kaami sek si hankerahoituksella ajalle ja syys lu kukau dek si Avustajan työaika olisi 6 h/päivä. Vuoden 2015 aikana tarvittava kunnan rahoitusosuus pyritään kat tamaan lautakunnan sisäisenä siirtona. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kunnanhallitus

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Nakkilan perusopetuksen tuntijako alkaen 177/31.311/2015 Siv 56 Valtioneuvosto on antanut asetuksen perusopetuslaissa tar koi te tun perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa säädetään perus ope tus lais sa (628/1998) tarkoitetun esiopetuksen, pe rus ope tuksen, lisäopetuksen ja maahanmuuttajille järjestettävän pe rus ope tukseen valmistavan opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista, joi den saavuttamista opetussuunnitelman perusteiden, ope tus suunni tel mien sekä opetuksen ja kasvatuksen tulee varmistaa. Ase tukses sa säädetään myös perusopetukseen käytettävä ajan ja ka mi sesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä op pi laan oh jaukseen. Valtioneuvoston tuntijaossa on eri oppiaineiden vä him mäis tun ti määrät sekä nivelkohdat, joiden määrittämissä rajoissa tuntien tulee jakau tua eri vuosiluokille. Valtioneuvosto hyväksyi vuodelta 2012 olevan perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Pe rus ope tuk sen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien ope tus suun ni tel mien mukaiseen opetukseen lukuvuonna Vuo si luo kat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 pe rus ope tuk sen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laa dittu jen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Päättöarviointi teh dään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin kri teere jä käyttäen. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tun ti jaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä siten, että 7. vuosiluokka siirtyy syksyllä 2017, 8. vuo si luok ka syksyllä 2018 ja 9. vuosiluokka syk syl lä Opetuksen järjestäjä voi päättää, että opetusta annetaan enemmän kuin tuntijaossa määrätään. Opetuksen järjestäjällä on vapaus jakaa op pi ai ne koh tai set tuntimäärät vuosiluokittain asetuksessa olevien nivel koh tien asettamissa rajoissa. Selkeitä muutoksia nykyisin voimassaolevaan tuntijakoon on mai nittu jen nivelkohtien selkeytyminen. Nivelkohdat käsittävät vuosiluokat 1-2, vuosiluokat 3-6 sekä vuosiluokat 7-9. Valinnaisaineet on jaettu toi saal ta taide- ja taitoaineiden valinnaisiin tunteihin nivelkohtiin 1-6 se kä 7-9. Lisäksi tuntijaossa on vähintään 9 vuo si viik ko tun tia vapaas ti tarjottavia valinnaisaineita, joita voidaan sijoittaa koko pe rusope tuk sen ajalle. Ruotsin kieltä tulee aiemmasta poiketen antaa kaksi viikkotuntia kuu den nen vuosiluokan aikana. Ruotsin opetuksen ko ko nais tun timää rä ei kuitenkaan perusopetuksen aikana muutu. Vapaaehtoisen A2 -kielen vähimmäistuntimäärän voi jakaa vapaasti ko ko perusopetuksen ajalle.

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Liitteenä oleva taulukko on esitys Nakkilan perusopetuksen tun tijaok si alkaen. Tuntijakoa on käsitelty useaan kertaan seudul li sen Osaava -hankkeen puitteissa ja viimeksi Nakkilan reh to ri kokouk ses sa Esityksessä on jaettu asetuksen oppiainekohtaiset opetustunnit vuosi luo kil le. Oppivelvollisen koko perusopetuksessa saama opetuksen mää rä on esityksen mukaan 222 vuosiviikkotuntia, joka on sama kuin asetuksen mukainen vähimmäistuntimäärä. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Nakkilan pe rus ope tuk sen tuntijaoksi liitteen mukaisen esityksen. Uusi tun ti ja ko otetaan käyttöön lu kien perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 ja vuosiluokat 7 9 siirtyvät uu den tuntijaon ja uusien ope tus suun ni tel mien mukaiseen ope tukseen vuosiluokka kerrallaan syksyyn 2019 mennessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Perusopetuskoulut

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Määräaikainen perusopetuksen tuntiopettaja ajalle Matomäen koulu 147/02.022/2015 Siv 57 Sivistyslautakunta antoi kokouksessaan työmääräykset kol mel le määräaikaiselle tuntiopettajalle, joiden määräaikaisuuden pe rus tee na on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä han ke rahoi tus ja opetukselliset tarpeet. Matomäen kou lun resurssiopettaja jäi vielä avoimeksi. KM Anna Sjöholm on antanut sitoumuksen ottaa vastaan Matomäen kou lun resurssiopettajan paikka lukuvuodeksi Anna on toi mi nut Kirkonseudun koulussa vastaavassa tehtävässä kuluvana lu ku vuon na. Matomeäen koulun rehtori Mäkinen on valmistellut asiaa. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa työmääräyksen KM Anna Sjöholmille toimia mää rä ai kai se na perusopetuksen tun ti opet ta jan ajalla Matomeän koulussa. Määräaikaisuuden perusteena on hankerahoitus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Matomäen koulu, KM Anna Sjöholm

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Perusopetuksen lv arviointi 183/01.018/2014 Siv 58 Sivistyslautakunta päätti , että lv aikana arvioi daan seuraavat laatukriteerit: fyysinen oppimisympäristö oppimisympäristön turvallisuus joh ta mi nen. Liitteenä on suoritetuista arvioinneista otetut raportit. Arviointituloksia on käsitelty myös rehtorikokouksessa Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta käy keskustelun liit tee nä ole vis ta ar vioin ti pa lautteis ta ja merkitsee ne tietoonsa saa te tuik si. Päätös: Sivistyslautakunta kävi keskustelun arviointipalautteista ja erityisesti joh ta mis osion vapaa palautteista, jotka vaativat jatkosa toimenpiteitä mm. lisäämällä kehityskeskusteluja. Täytäntöönpano: Perusopetuskoulut, lukio

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sataedun Nakkilan yksikön opiskeluhuollon kuraattoripalveluiden järjestäminen lähtien 178/31.319/2015 Siv 59 Opiskeluhuoltoa koskeva uusi laki no 1287/2013 astui voimaan Laki velvoitti kunnan uudistamaan opiskeluhuollon toi minta ta vat. Laki jakoi opiskeluhuollon kolmeen osioon: yleiseen, yh teisöl li seen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Sivistyslautakunta hyväksyi Nakkilan kunnan esi- ja pe rus ope tuk sen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman voi maan tu le vak si lähtien. Yksilökohtaisia opiskeluhuoltoon kuuluvia palveluita ovat: op pi lashuol lon ohjaajan (koulukuraattori) palvelut, psykologipalvelut sekä kou lu- ja opiskeluterveydenhoitajan ja koululääkärin palvelut. Keski-Sa ta kun nan terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa Nakkilan perhe neu vo la se kä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Vastaavan kuraattorin palvelut tuottaa johtava sosiaalityöntekijä Nak ki lan sosiaalitoimesta. Sataedu Nakkila -yksikön kuraattoripalvelut ostettiin lv ajan kou lu tus kun ta yh ty mä Sataedulta. Kuraattorin palkkakustannuksista vas ta si vat Ulvilan kaupunki 2/3 ja Nakkilan kunta 1/3. Ko. kuraattori ir ti sa nou tui joten Sataedu Nakkilassa ei tällä hetkellä ole tar jol la kuraattoripalveluita. Asiasta neuvoteltiin , jonka perusteella Harjavalta ja Nakki la olivat halukkaita ostamaan kuraattoripalvelut Sataedulta. Asia on kuitenkin rauennut Harjavallan osalta. Nyt on keskustelua käyty Ulvilan kaupungin kanssa siten, että Nak kila jatkaisi ammatillisen koulutuksen kuraattoripalvelujen hankkimista yh teis työs sä Ulvilan kaupungin kanssa Sataedun Ulvilan yksikön ja Sa ta edun Nakkiln yksikön tarpeisiin samalla kustannusjaolla kuin viime lukuvuonna. Opiskelijahuoltolain 9 :n 2 mom. mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vas taa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen jär jes tä mises tä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja am ma til lis ta peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Perusopetuslain 7 ja 8 :ssä tar koi tet tu jen opetuksen järjestäjien ope tuk ses sa olevien oppilaiden psy ko lo gi- ja kuraattoripalveluiden jär jes tä mi ses tä vastaa opetuksen jär jes tä jä. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opis ke lu ter vey den huollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta suhtautuu myön tei ses ti kuraattoripalvelujen os ta-

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot