TOIMINTA JA HALLINTO 2007:8. Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA JA HALLINTO 2007:8. Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2006"

Transkriptio

1 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:8 Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2006

2 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:8 Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007

3 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Oikeusaputoimen johtajat: Marja-Leena Levänen Hanna-Leena Tukeva Arto Tiilikainen Liisa Vehmas Liisa Törnwall Marja-Leena Tervahauta Julkaisun nimi Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2006 Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Oikeusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun osat Tiivistelmä Toimintakertomus sisältää oikeusaputoimen johtajien katsauksen, oikeusaputoimistojen tuloksellisuuden kuvauksen, sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman. Oikeusaputoimen johtajien katsauksen tarkoituksena on perehdyttää lukija oikeusaputoimintaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin varainhoitovuoden aikana. Tuloksellisuuden kuvaus sisältää oikeusaputoimistojen toiminnan tuloksellisuuden analysoinnin tunnuslukuineen ja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma sisältää sektorin lausuman sisäisen valvonnan tilasta. Lausumaan on sisällytetty arvioinnissa tunnistetut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet. Avainsanat: (asiasanat) Toimintakertomus Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) OM 18/013/2007 Sarjan nimi ja numero Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2007:8 Kokonaissivumäärä Jakaja Oikeusministeriö Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Oikeusministeriö ISBN (nid.) (PDF) Luottamuksellisuus julkinen

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OIKEUSAPUTOIMEN JOHTAJIEN KATSAUS OIKEUSAPUTOIMINNAN YLEISKUVAUS OIKEUSAPUTOIMISTOJEN HISTORIA OIKEUSAPUTOIMISTOJEN YLEISKUVAUS OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TULOSOHJAUS TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Oikeusaputoimistojen toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Oikeusaputoimistojen tuotokset ja laadunhallinta HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ALLEKIRJOITUKSET LIITE: OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2006

5 1. OIKEUSAPUTOIMEN JOHTAJIEN KATSAUS 3 Oikeusaputoimistojen työmäärät pysyivät vuonna 2006 viime vuosina vakiintuneella tasolla. Toimistoihin saapui asiaa ja käsiteltiin asiaa. Vuosi 2006 oli oikeusaputoimistojen talous- ja henkilöstöhallinnossa historiallisten muutosten vuosi. Oikeusaputoimistojen taloushallinto siirtyi ensimmäisten joukossa oikeushallinnon palvelukeskuksen (OPK) Hämeenlinnan toimipisteen hoidettavaksi. Taloushallinnon käyttöön tuli uusia ATK-ohjelmia, mm. Rondo-ostolaskujen käsittelyohjelma ja Personec Travel matkaohjelma. Koko oikeusaputoimen henkilöstö sai koulutusta uusien ohjelmien käyttöön. Palkkauksessa siirryttiin uuteen palkkausjärjestelmään. Toimistohenkilökunnan osalta se tuli voimaan taannehtivasti ja oikeusavustajien kohdalla lukien. Tehtyjen virkaehtosopimusten mukaan palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, kokemusosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Työn suorituksen arviointi tapahtuu oikeusaputoimiston johtavan oikeusavustajan ja henkilökunnan välillä käytävissä kehityskeskusteluissa. Oikeusaputoimen johtaja käy kehityskeskustelut piirinsä johtavien oikeusavustajien kanssa. Oikeusaputoimen johtaja vastaa myös oikeusapupiirin työn arvioinnin tasapuolisuudesta. Oikeudellisen neuvonnan kokeilut Oikeudellista puhelinneuvontaa on annettu ja seurattu tilastollisesti jo vuodesta 1998 Espoon ja Närpiön oikeusaputoimistoissa ja Seinäjoen oikeusaputoimistossa vuoden 2002 alusta. Syksyllä 2005 käynnistettiin valtakunnallinen oikeudellisen neuvonnan kokeilu, jolla jo olemassa olevaa kokeilua laajennettiin ja monipuolistettiin. Vuonna 2006 kokeiluun tuli mukaan uusia neuvontatoimistoja. Tarve oikeusturvan parantamiseen oli tullut esille useissa eri yhteyksissä ja esimerkiksi tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea oli komiteamietinnössään kiinnittänyt asiaan huomiota ehdottamalla oikeuspalvelukeskusten perustamista. Alkuvaiheen uudistukseksi komitea ehdotti oikeussuojakeinoja koskevan valtakunnallisen puhelinneuvontapalvelun perustamista. Samoin oikeusturva-asiain

6 4 neuvottelukunta oli sekin tuonut esiin oikeudellisen neuvonnan kehittämisen tarpeen. Kokeilulla on tarkoitus pyrkiä siihen, että ihmiset löytäisivät apua oikeudellisiin ongelmiinsa mahdollisimman nopeasti asioiden alkuvaiheessa ennen kuin ne kehittyvät vaikeasti hallittaviksi. Oikeusapuohjausta antaa oikeusaputoimistojen kokenut toimistohenkilökunta, kun taas oikeudellista puhelinneuvontaa antavat lakimiestutkinnon suorittaneet julkiset oikeusavustajat. Kokeilussa on mukana 22 oikeusaputoimistoa; neljä oikeusapuohjauksessa, seitsemän oikeudellisessa puhelinneuvonnassa ja 11 toimistoa sekä oikeusapuohjauksessa että -neuvonnassa. Oikeusapuohjauksessa asiakkaan kanssa kartoitetaan sitä, onko kysyjän syytä kääntyä lakimiehen puoleen vai voiko jokin viranomainen tai muu taho olla hänelle avuksi. Puhelimessa kerrotaan, mistä asiasta löytyy lisätietoa samoin kuin esimerkiksi siitä, onko olemassa asian hoitamista helpottavia lomakkeita. Kokeiluun ei ole palkattu uutta henkilökuntaa, vaan puhelinpäivystys hoidetaan muiden töiden ohella. Oikeudellista puhelinneuvontaa antavaan, kokeilussa mukana olevaan oikeusaputoimistoon puhelut tulevat pääosin toisen oikeusaputoimiston toimistohenkilökunnan ohjaamina. Asiakkaat voivat myös itse ajanvarauksen yhteydessä saada tiedon mahdollisuudesta saada asiassa puhelinneuvo, mikäli asia on laadultaan sellainen, ettei se edellytä käyntiä oikeusaputoimistossa neuvottelussa. Oikeudelliset puhelinneuvot annetaan pääsääntöisesti ajanvarauksella ja asiassa tehdään esteellisyystarkastus. 1.1 Oikeusaputoiminnan yleiskuvaus Perustuslain 6 :n mukaan Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Koska kaikilla ei kuitenkaan taloudellisen asemansa vuoksi ole mahdollista itse kustantaa tarvitsemaansa lainopillista apua, on oikeusapulailla säädetty niistä ti-

7 5 lanteista, joissa henkilö voi saada itselleen oikeusapua joko kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Vähäisissä oikeudellisissa asioissa ei oikeusapua anneta. Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, joka korvaa oikeudellisen asian kulut, ei oikeusapua kuitenkaan myönnetä, sillä oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden. Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille. Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan. Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä on ulkomaille annettavaa oikeusapua riitaasioissa laajennettu vuonna 2005 lisäämällä oikeusapulakiin 28 a. Kyseisessä pykälässä määrätään rajat ylittävien riita-asioiden käsittelystä EU-maissa EYdirektiivin 2003/8/EY mukaisesti. Tällaisen oikeusavun saamiselle on määrätty suunnilleen samansisältöiset taloudelliset edellytykset kuin oikeusapuasetuksessa Suomessa on määrätty. Asetuksen mukaan vastaanottavina viranomaisina toimivat oikeusministeriö sekä Helsingin oikeusaputoimisto. Lähettävinä viranomaisina Suomessa toimivat oikeusministeriön lisäksi kaikki oikeusaputoimistot. Lähettävän viranomaisen on maksutta avustettava oikeusavun hakijaa hankkimaan oikeusapuhakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset liitteet sekä hakemuksen ja liitteiden käännökset. 1.2 Oikeusaputoimistojen historia Suomalaisen oikeusavun perinteet ovat pitkät. Jo ennen kuin laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annettiin oli esim. Helsingissä toiminut ensin köyhäin asianajaja vuodesta 1886 ja sittemmin kunnallinen oikeusaputoimisto vuodesta Myös useissa muissa suurissa kaupungeissa oli kunnallista oikeusaputoimintaa ennen oikeusapulain voimaantuloa. Suomessa oikeusapujärjestelmän lainsäädännöllinen historia alkaa vuodesta 1973, jolloin säädettiin laki yleisestä oikeusaputoiminnasta (88/1973) ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä (87/1973). Maksuttoman oikeudenkäynnin oikeusjärjestelmämme tunsi jo 1950-luvulta alkaen. Oikeusavun järjestäminen siirtyi kunnilta valtiolle vuoden 1998 oikeusapujärjestelmän uudistuksen myötä (106/1998).

8 6 Tuolloin tapahtui lähinnä organisaation muutos ja lainsäädäntötyötä jatkettiin välittömästi. Vuonna 2002 voimaan tulleessa oikeusapulaissa (257/2002) vanha maksuton oikeudenkäynti ja oikeusapu yhdistettiin yhdeksi järjestelmäksi, oikeusavuksi. Yksityisille asianajajille oikeudenkäynteihin annettavat avustajanmääräykset tulivat oikeusaputoimistojen tehtäväksi. Oikeusavun tulorajoja nostettiin niin, että ns. keskituloiset pääsivät oikeusavun piiriin. Oikeusturvavakuutus tuli ensisijaiseksi oikeusapuun nähden. Oikeusaputoiminnan säädöspohja ilmenee mm. seuraavista laeista ja asetuksista: Oikeusapulaki (257/2002), laki valtion oikeusaputoimistoista (258/2002), valtioneuvoston asetus oikeusavusta (388/2002), valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta (406/2004), oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistosta (390/2002), oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista (942/2006). 1.3 Oikeusaputoimistojen yleiskuvaus Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja, jotka sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet. Vuonna 2006 oikeusaputoimistoja on yhteensä 65 ja sivutoimistoja yhteensä 17 sekä sivuvastaanottoja yhteensä 97. Valtion oikeusaputoimistoissa oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusavustajat. Julkista oikeusapua tuomioistuinasioissa antavat myös asianajajat ja muut yksityiset lakimiehet. Oikeusapua haetaan aina valtion oikeusaputoimistosta. Oikeusapua voi hakea mistä tahansa oikeusaputoimistosta hakijan asuinpaikasta riippumatta. Oikeusapu myönnetään hakijan ja hänen perheensä tulojen, menojen, varallisuuden ja elatusvelvollisuuden perusteella. Oikeusaputoimistossa lasketaan hakijan kuukausittaiset käyttövarat. Myös sillä minkä laatuiseen asiaan oikeusapua haetaan, on merkitystä. Esimerkiksi rikosasioissa ns. sakkojuttuihin ei pääsääntöisesti myönnetä avustajaa.

9 7 Oikeusavun saajalta perittävät kulut muodostuvat oikeusapumaksusta sekä omavastuuosuudesta, jonka oikeusavun saaja maksaa oikeusavustajan palkkiosta ja kuluista tietyn prosenttiosuuden (20 75 % -omavastuuosuuden) mukaan. Omavastuuosuus määräytyy hakijan käyttövarojen ja lisäomavastuu likvidien varojen perusteella. Oikeusapumaksu on 35 euroa ja se peritään kaikilta hakijoilta, joiden käyttövarat ovat 500 euroa tai enemmän. Palkkioiden tuntihinnoittelu vuonna 2006 oli 91 tunnissa ilman arvonlisäveroa. Oikeusapuhakemuksen hylkäämisestä voi tehdä ratkaisupyynnön tuomioistuimelle. Hakija saa päätöksessä ohjeet ratkaisupyynnön tekemiseen. Rikosoikeudenkäynnissä määrätään vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan, ROL:n mukaan asioita hoitavat julkiset oikeusavustajat ja asianajajat. 1.4 Oikeusaputoimistojen tulosohjaus Jokainen hovioikeuden tuomiopiiri muodostaa oikeusapupiirin, jolla on enintään viideksi vuodeksi kerrallaan tehtävään valittu oikeusaputoimen johtaja. Oikeusaputoimen johtajan tehtävänä on vastata oikeusapupalveluiden tasapuolisesta tarjonnasta oman oikeusapupiirinsä alueella. Oikeusaputoimistojen tulosohjausmenettely toteutetaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa oikeusministeriö käy oikeusaputoimen johtajien kanssa piirien tulosneuvottelut ja oikeusaputoimen johtajan oman toimiston tulosneuvottelut. Tulosneuvotteluissa keskustellaan seuraavan vuoden tuottavuutta ja taloudellisuutta koskevista tulostavoitteista toimistokohtaisesti. Tulosneuvotteluissa neuvotellaan ja myönnetään oikeusapupiirikohtaiset määrärahat. Oikeusaputoimen johtaja tekee selvityksen piirinsä oikeusaputoimistojen työtilanteesta ja toiminnasta sekä tarpeista. Tulosneuvotteluissa sovitaan myös seuraavan vuoden henkilöstö-

10 8 resurssien määrästä ja oikeusaputoimen johtajan liikkumavarasta henkilöstön palkkaamisessa. Tulosneuvotteluista laaditaan tulostavoiteasiakirja, jonka oikeusministeriön edustaja ja oikeusapupiirin johtaja allekirjoittavat. Oikeusapupiirejä on kuusi: Turku, Vaasa, Itä-Suomi, Helsinki, Kouvola ja Rovaniemi. Oikeusaputoimen johtajat käyvät seuraavaa vuotta koskevat tuloneuvottelut piirinsä toimistojen kanssa niissä rajoissa, mitkä on sovittu oikeusministeriön ja oikeusaputoimen johtajan välisissä tulosneuvotteluissa. Tulosneuvotteluista laaditaan tulostavoiteasiakirja, jonka oikeusaputoimen johtaja ja oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja allekirjoittavat. Tulosohjausprosessi tapahtuu siten, että oikeusministeriö lähettää oikeusaputoimistoille tulosneuvotteluja koskevat ohjeet. Ohjeistuksen lisäksi oikeusministeriö laatii ja lähettää oikeusaputoimistoille tulosneuvottelujen pohja-aineistot (toiminnan kehitys, nettotoimintamenomäärärahan käyttösuunnitelma ja palkkaliite). Oikeusaputoimistot täyttävät oman toimistonsa pohja-aineiston ja lähettävät sen ministeriöön ja oikeusaputoimen johtajalle. Aineistoja käytetään oikeusministeriön ja oikeusaputoimen johtajien välisten tulosneuvottelujen pohjana. Oikeusaputoimen johtajat antavat seuraavan vuoden tulosneuvotteluja varten toimistoille oikeusministeriön ohjeiden lisäksi muut tarvittavat ohjeet Toimintavuoden aikana oikeusaputoimen johtajat saavat piirinsä toimistojen ajantasaiset tilastot sekä talousraportit ja seuraavat niitä. Oikeusaputoimen johtajat pitävät vuosittain kokouksia piirinsä johtavien julkisten oikeusavustajien kanssa ajankohtaisista piiriä koskevista asioista, lainmuutoksista ja käytäntöjen yhdenmukaistamisesta hallinnollisissa asioissa. Piireissä voidaan järjestää myös hallinto-/osastosihteereiden kokouksia. Oikeusaputoimen johtajat pitävät yhteyttä alueensa toimistoihin myös puhelimitse, sähköpostilla sekä tarvittaessa käyvät toimistoissa henkilökohtaisesti. Oikeusaputoimen johtajat antavat lausuntonsa julkisten oikeusavustajien nimitysasioissa oikeusministeriölle ja ovat mukana hakijoiden haastatteluissa. He anta-

11 9 vat myös lausuntonsa sivuvastaanottojen järjestämisestä ja tekevät johtavia julkisia oikeusavustajia koskevia hallinnollisia päätöksiä. 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 Toiminnan vaikuttavuus Oikeusaputoimistojen verkostoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan kansalaisten tarpeita. Vuonna 2006 päätettiin Turun oikeusapupiirissä Forssan ja Loimaan oikeusaputoimistojen yhdistämisestä Forssa-Loimaan oikeusaputoimistoksi, jolla on toimipaikat Forssassa ja Loimaalla. Uudistus toteutui vuoden 2007 vaihteessa. Rovaniemen oikeusapupiiristä lakkautettiin Kuivaniemen sivuvastaanotto Iin ja Kuivaniemen kuntien yhdistyessä. Toimistojen rakennemuutoksen tarkoituksena on kasvattaa toimistokokoja, mikä keventää hallintoa ja antaa asianajotyölle lisäaikaa sekä helpottaa sijaisuuksien hoitamista. Sen sijaan palvelupisteitä ei ole tarkoitus vähentää. Oikeusaputoimistoissa seurattiin vuoden 2006 aikana oikeusaputoimistojen jonotusaikoja. Jonotusaikakysely suoritettiin oikeusaputoimistoille kuusi kertaa vuoden aikana. Jonotusajasta on tarkoitus kehittää mittari, joka kuvaa oikeusaputoimistojen toiminnan kehitystä. Kesäkuussa 2002 voimaan tulleen oikeusapu-uudistuksen toteutumista seurataan. Seuranta- ja arviointitutkimuksen käynnistymisestä sopivat oikeusministeriö ja oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (OPTULA) syksyllä Tutkimushanke aloitettiin vuonna 2003 ja sen määräaika oli vuoden 2005 loppuun. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa pääteemoiksi hahmottui oikeuspalveluiden saatavuus ja kohdentuminen, oikeusavun kustannuskehitys, oikeusapua koskeva päätöksenteko ja muutoksenhaku, oikeusavun laatu ja asiakastyytyväisyys ja järjestelmien välisiä suhteita koskevat kysymykset. Tutkimuksen väliraportti Köyhäinavusta kansalaisoikeudeksi julkaistiin tammikuussa Maaliskuussa 2006 asetettiin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölän johtama työryhmä valmistelemaan oikeusapulainsäädännön muutostarpeita. Työryhmällä oli kolme tehtävää. Sen piti tarkastella oikeusapulaissa ja siihen liittyvissä laeissa

12 10 ja asetuksissa havaitut muutostarpeet. OPTULAn tutkimuksessa oli tullut esille myös tuomioistuinlaitoksen taholta tarve selkiinnyttää ja yksinkertaistaa avustajien palkkiojärjestelmää ja niiden maksatusta. Kolmantena tehtävänä oli suunnitella säästötoimenpiteitä. Em. työryhmän jatkoksi perustettiin hallitusneuvos Merja Muilun johtama sähköisen asioinnin työryhmä, jonka tehtävänä on kehittää oikeusapuhakemusten ja oikeudenkäyntikululaskujen sähköistä käsittelyä. Oikeusavun vaikuttavuus kotimaassa Julkiset oikeusavustajat ovat vaikuttaneet paitsi asianajotyössään myös useissa komiteoissa, työryhmissä ja valiokunnissa. Näistä voidaan mainita oikeusapulain muutostarpeita valmisteleva työryhmä, aviovarallisuus-työryhmä, oikeusturvapolitiikan strategiatiimi, Stakesin työryhmä Hyvinvointivaltio 2015, Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta, Suomen Asianajajaliiton paikallisosastojen hallitukset, Suomen Asianajajaliiton eettinen valiokunta, Oikeuslaitospäivä-työryhmä, kriminaaliasiamiehen seuranta- ja ohjausryhmä, oikeusavun tilastoinnin kehittämistyöryhmä, oikeusministeriön sähköisen asioinnin työryhmä, oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus- ja kustannustehokkuusprojekti, hovioikeuksien laatutyöryhmät. Julkiset oikeusavustajat Klas Weckman, Mika Mukkala ja Jaakko Laine ovat toimineet kouluttajina oikeusministeriön järjestämään kirjallisen rikosprosessin kenttäkoulutuksessa koko maassa. KAIKU-kehittäjänä on toiminut oikeusaputoimen johtaja Liisa Törnwall. Tietoa oikeusavusta on pyritty tuomaan esiin Helsingin Sanomissa ja alueellisissa päivälehdissä. Lisäksi kaupunginosalehdissä sekä aikakausi ja ammattilehdissä on ollut oikeusapua käsitteleviä kirjoituksia. Oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas on toiminut Advokaatti-lehden kolumnistina. Radio Yle 1 teki Helsingin oikeusaputoimistosta sen 120-vuotisjuhlan kunniaksi radio-ohjelman. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKESin asettama lakityöryhmä, jonka jäsenenä Liisa Vehmas toimi, julkaisi marraskuussa 2006 julkaisua, joiden kirjoittamiseen Vehmas osallistui eli STAKESin julkaisut Oikeus ja kohtuus ja Tällä lailla sosiaaliturvaa.

13 11 Oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmakselle luovutettiin toukokuussa 2006 oikeuslaitosmitali, joka myönnetään yksityiselle henkilölle arvokkaana kunnianosoituksena. Vuodesta 1973 on mitaleita myönnetty 27 suomalaiselle. Yhteistyö sidosryhmien eli tuomioistuinten, syyttäjien, asianajajalaitoksen ja useiden viranomaisten, kuten sosiaali-, poliisi- ja vankilaviranomaisten kanssa on ollut kaikilla toimialueilla pysyvää ja jatkuvaa. Helsingin oikeusaputoimisto on antanut lausunnon uudesta lastensuojelulaista ja oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas on antanut lausunnon oikeusturvapolitiikan strategiatiimin tulevaisuuskatsaukseen sen oikeusturvapolitiikan osalta. Oikeusministeriön koulutusyksikkö tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa oikeustradenomien kouluttamiseksi. Oikeusaputoimistot ovat toimineet muiden oikeushallinnon virastojen ohella harjoittelupaikkoina opiskelijoille. Oikeusministeriö on kouluttanut harjoittelutoimistoihin työelämäohjaajia, joiden tehtävänä on ohjata opiskelijoita. Oikeusavun vaikuttavuus kansainvälisesti Helsingin oikeusaputoimistossa on käynyt tutustumassa oikeusapuun ryhmiä Norjasta, Japanista, Venäjältä ja Taiwanista. Lisäksi Helsingin oikeusaputoimistossa ovat vierailleet kaikki Helsingin käräjäoikeuden vaihtotuomarit, eli tuomareita Ranskasta, Espanjasta ja Latviasta. Liettuan Druskininkajssa pidettiin helmikuussa 2006 Baltian maiden, Benelux-maiden ja pohjoismaiden välinen oikeusapua käsittelevä seminaari, jossa Vehmas oli Pohjoismaiden neuvoston lähettämänä puhujana. Oikeusaputoimen johtajat Arto Tiilikainen ja Liisa Vehmas vierailivat Petroskoissa toukokuussa oikeusavun kehittämistä koskevassa seminaarissa. Lisäksi Arto Tiilikainen järjesti yhdessä eräiden muiden tahojen kanssa elokuussa Petroskoin alueen oikeusavustajille ja asianajajille seminaarin Joensuussa ja Kiteellä.

14 12 Brysselissä kansainvälistä lapsioikeutta koskevassa kokouksessa olivat edustajina julkinen oikeusavustaja sekä Helsingin että Lahden oikeusaputoimistoista Toiminnallinen tuloksellisuus Oikeusaputoimistojen toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Vuonna 2006 oikeusaputoimistojen nettotoimintamenot olivat 20,1 milj. euroa. Nettotoimintamenot olivat 2 % arvioitua vähemmän. Nettotoimintamenot ovat kasvaneet 5 % ja kustannukset 12 % vuodesta Henkilöstömenot ovat kasvaneet 4 % ja toimitilamenot 6 % vuodesta Kasvua selittää perustetun Pääkaupunkiseudun oikeusaputoimiston koko vuoden toiminta, kuten myös siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään. Maksullisen toiminnan tulokertymä oli 4,0 milj. euroa, joka on 11 % arvioitua enemmän. Maksullisen toiminnan tulokertymä on vuoden 2005 tasoa. Vastapuolen laskutuksen tulokertymä oli 0,5 milj. euroa, joka on 4 % enemmän kuin vuonna Valtion oikeusaputoimistojen nettotoimintamenot olivat vuonna 2006 yhteensä 20,1 milj. euroa. Julkista oikeusapua annettiin asianajoasiassa. Lisäksi oikeusaputoimistoissa tehtiin oikeusapupäätöksiä yksityisille oikeusavustajille yhteensä noin kappaletta ja taloudellisia selvityksiä noin kappaletta.

15 Taulukko 1. Valtion oikeusaputoimistojen toiminnallinen tehokkuus 13 TOIMINNAN TEHOKKUUS Vert. vuoteen 2005 Tavoite 2006 Vert. tav TOIMINTAMENOT JA KUSTANNUKSET Toiminnan tulot % % Toimintamenot, oikeusaputoimistot (brutto) % % Nettotoimintamenot (1000 ) yhteensä % % Kustannukset (1000 ) % Oikeusaputoimi % Tukitoiminnot % Poissaolot % Maksullisen toiminnan tuotot (1000 ), LT % Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus % 100 % 91 % 71 % -22 % Maksullisen toiminnan tuotot (1000 ), JO % Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus % 57 % 39 % 36 % -9 % TOIMINNALLISET TAVOITTEET Taloudellisuus (nettotoimintamenot/käsitelty työyksikkö) Oikeusaputoimistot % 84 6 % Tuottavuus (käsitelty työyksikkö/htv) oikeusaputoimistot % % Yksityisille oikeudenkäyntiavustajille suoritetaan julkisista varoista palkkioita ja kulukorvauksia heidän toimiessaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain nojalla määrättynä julkisena puolustajana tai asianomistajan avustajana, tai heidän toimiessaan oikeusapulain nojalla määrättynä oikeudenkäyntiavustajana. Vuonna 2006 yksityisille avustajille maksetut palkkiot ja kulukorvaukset olivat yhteensä noin 34,3 milj. euroa, mikä on noin 3 % edellistä vuotta vähemmän.

16 14 Yksityinen avustaja määrättiin asianosaiselle joko oikeusapulain, ROL:n tai eräiden muiden lakien perusteella. Menot per asianosainen olivat 939 euroa, joka on vuoden 2005 tasoa. Yksityisille asiamiehille oikeusavusta suoritettavista kustannuksista noin 77 % kertyy käräjäoikeuksista, 17 % hovioikeuksista sekä noin 6 % muista tuomioistuimista. Kuva 1. Yksityisille asiamiehille maksettavista korvauksista ja yksityishenkilön velkajärjestelyistä aiheutuvat menot Rikosasiat Muut asiat Yksityishenkilön velkajärjestely Yhteensä Yksityishenkilön velkajärjestelylain perusteella maksettiin vuonna 2006 korvauksia selvittäjille noin 1,7 milj. euroa, joka on 8 % edellistä vuotta vähemmän. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikuluja korvattiin valtion varoista noin 2,7 milj. euroa, kun vuonna 2005 käyttö oli noin 2,0 milj. euroa Oikeusaputoimistojen tuotokset ja laadunhallinta Vuonna 2006 valtion oikeusaputoimistoihin saapui yhteensä noin asiaa. Saapuneiden asioiden määrä oli hieman edellistä vuotta enemmän. Asioita saapui 4 % arvioitua vähemmän. Oikeusaputoimistojen asioista noin 82 % oli siviili- ja hallintooikeudellisia asioita. Siviili- ja hallinto-oikeudellisista asioista perhe- ja perintöoikeu-

17 15 dellisia asioita oli 47 %, muita siviilioikeudellisia asioita 34 % ja 1 % velkajärjestelyasioita. Rikosasioiden osuus kaikista asioista oli 18 %. Kuva 2. Oikeusaputoimistoihin saapuneet asiat Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Rikosasiat Velkajärjestelyasiat Muut siviilioikeudelliset asiat Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin asioita vuonna 2006 yhteensä asiaa, joka on vuoden 2005 tasoa. Käsiteltyjen asioiden määrä on 4 % arvioitua vähemmän. Oikeusaputoimistojen vuonna 2006 käsittelemistä asioista puhelinneuvontakokeilun mukainen puhelinneuvo annettiin 11 % asioissa, 24 %:ssa annettiin oikeudellinen neuvo, asiakirjan laatimiseen päättyi 22 %, tuomioistuimissa käsiteltiin asioista 23 % ja loput 20 % päättyivät joko hallintoviranomaisen käsittelyyn tai muuhun toimenpiteeseen. Tyypillisimpiä tuomioistuinkäsittelyyn meneviä riita-asioita ovat lasten huoltoon ja elatukseen liittyvät asiat.

18 16 Kuva 3. Oikeusaputoimistoissa käsitellyt asiat v Puhelinneuvo Asiakirjan laatiminen Tuomioistuinasiat Hallintoviranomaisen käsittely tai muu toimenpide Oikeudellinen neuvo Oikeusaputoimistot tekevät oikeusapupäätökset sekä yksityisten asiamiesten hoitamissa että oikeusaputoimistoissa hoidettavissa oikeusapuasioissa. Vuonna 2006 oikeusaputoimistot tekivät oikeusapupäätöstä yksityisille asiamiehille, joka oli 3 % arvioitua vähemmän. Oikeusaputoimistot tekivät taloudellista selvitystä yksityisten asiamiesten asiakkaille. Tämän lisäksi oikeusapupäätös tehtiin jokaisessa oikeusaputoimiston hoidettavaksi tulleessa asiassa eli asiassa. Asiakkaan taloudellisen aseman perusteella oikeusapua annetaan korvauksetta tai osakorvausta vastaan. Tietyissä erityistilanteissa asiakasta voidaan palvella myös täyttä korvausta vastaan. Vuonna 2006 oikeusaputoimistojen hoitamista asioista 59 % hoidettiin korvauksetta, joka on vuoden 2005 tasoa. Osakorvausta vastaan oikeusapua annettiin 34 %:ssa asioista, joka on 4 % vähemmän kuin vuonna Täyden korvauksen maksaneita asiakkaita oli 7 %, joka on 5 % enemmän kuin vuonna Oikeusaputoimistoissa on käytössä asiakkaiden jonotusaikaseuranta, jolla selvitetään mahdollisen ruuhkautumisen nykytilaa. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika vuonna 2006 oli noin 7 päivää.

19 17 Taulukko 2. Oikeusaputoimistojen tuotokset ja laadunhallinta TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Vert. vuoteen 2005 Tavoite 2006 Vert. tav. ASIAMÄÄRÄT Oikeusaputoimistot Saapuneet asiat % % Siirtyneet asiat % % TOIMINNALLISET TAVOITTEET Oikeusaputoimistot Käsitellyt asiat % % Oikeusapupäätökset (kpl) % % Jonotusaika (pv, Oikeusaputoimistot) 11,04 11,81 6,7-43 % 7,0-4 % Kuva 4. Oikeusaputoimistojen työtilanne Saapuneet asiat Käsitellyt asiat Vireillä olevat asiat Oikeusapuohjaus Oikeusapuohjaukseen tuli vuonna 2006 yhteensä noin puhelua. Ohjaukseen soitetuista puheluista 24 % päättyi puhelinneuvoon eikä vaatinut jatkotoimenpiteitä. Oikeusaputoimistojen oikeudelliseen neuvontaan päätyi 41 % puheluista, puheluista 25 % ohjattiin ottamaan yhteyttä oikeusavustajaan, asianajajaan tai muuhun lakimieheen ja 10 % ohjattiin ottamaan yhteyttä toiseen viranomaiseen. Ei puhelimen toimialaan

20 18 kuuluvia asioita oli 1 % puheluista. Puhelun keskimääräinen kesto oli 5 minuuttia. Asiaryhmittäin eniten oli perintöasioihin liittyviä (19 %) sekä avioliitto-oikeutta ja perheoikeutta koskevia asioita (17 %). Kuva 5. Oikeusapuohjauksen puhelut asiaryhmittäin 2006 Rikosasiat 9 % Perintöasiat 19 % Velkasuhdetta koskevat asiat 5 % Avioliittoa ja perheoikeutta koskevat asiat 17 % Palvelusuhde, tasaarvo, sosiaalietuusasiat 6 % Avioliittoa ja perheoikeutta koskevat asiat Palvelusuhde, tasa-arvo, sosiaalietuusasiat Muut asiat Perintöasiat Rikosasiat Muut asiat 44 % Velkasuhdett a koskevat asiat Oikeusapupiirikohtainen tarkastelu Turun oikeusapupiiri Turun oikeusapupiirin henkilöstömäärä on 108 henkilötyövuotta, joista julkisia oikeusavustajia on 56 henkilötyövuotta ja kansliahenkilökuntaa 52 henkilötyövuotta. Turun oikeusapupiirin saapuvien asioiden kokonaismäärä oli 2 % arvioitua vähemmän. Turun oikeusapupiiriin asioita saapui yhteensä kappaletta, joka on 1 % vähemmän kuin vuonna 2005.

21 19 Taulukko 3. Turun oikeusapupiirin saapuneet asiat v Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Velkajärjestelyasiat Rikosasiat Muut siviilioikeudelliset asiat Yhteensä Vert. ed. vuoteen Vuosi % % % % % Oikeusapupäätöksiä tehtiin 2 % arvioitua vähemmän. Oikeusapupäätöksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä kappaletta, joka on vuoden 2005 tasoa. Taloudellisia selvityksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä 512 kappaletta, joka on 6 % vähemmän kuin vuonna Turun oikeusapupiirin käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 4 % arvioitua vähemmän. Käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli yhteensä asiaa, joka on 3 % edellistä vuotta vähemmän. Taulukko 4. Turun oikeusapupiirin käsitellyt asiat piirin kokonaisasiamäärästä v Puhelinneuvontakokeilun mukainen neuvo Oikeudellinen neuvo Hallintoviranomaisen käsittely tai muu toimenpide Tuomioistuinasiat Yhteensä Vuosi % 41 % 27 % 100 % % 42 % 26 % 100 % % 43 % 25 % 100 % % 44 % 27 % 100 % % 44 % 28 % 100 % % 25 % 44 % 26 % 100 % Vaasan oikeusapupiiri Vaasan oikeusapupiirin henkilöstömäärä on 81,3 henkilötyövuotta, joista julkisia oikeusavustajia on 41,6 henkilötyövuotta ja kansliahenkilökuntaa 39,7 henkilötyövuotta. Vaasan oikeusapupiiriin saapuvien asioiden kokonaismäärä oli 6 % arvioitua vähemmän. Vaasan oikeusapupiiriin asioita saapui vuonna 2006 yhteensä kappaletta, joka on vuoden 2005 tasoa.

22 20 Taulukko 5. Vaasan oikeusapupiiriin saapuneet asiat v Vuosi O Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Velkajärjestelyasiat Rikosasiat Muut siviilioikeudelliset asiat Yhteensä Vert. Ed. vuoteen % % % % % Oikeusapupäätöksiä yksityisille asiamiehille tehtiin 12 % arvioitua vähemmän. Oikeusapupäätöksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä kappaletta, joka on 6 % edellistä vuotta vähemmän. Taloudellisia selvityksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä 286 kappaletta, joka on 18 % enemmän kuin vuonna Vaasan oikeusapupiirin käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä on 4 % arvioitua vähemmän. Käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli yhteensä asiaa, joka on 1 % edellistä vuotta enemmän. Taulukko 6. Vaasan oikeusapupiirin käsitellyt asiat (%) piirin kokonaisasiamäärästä v Vuosi Puhelinneuvontakokeilun mukainen neuvo Oikeudellinen neuvo Hallintoviranomaisen käsittely tai muu toimenpide Tuomioistuinasiat Yhteensä % 40 % 29 % 100 % % 40 % 27 % 100 % % 38 % 25 % 100 % % 41 % 25 % 100 % % 43 % 23 % 100 % % 21 % 40 % 23 % 100 % Itä-Suomen oikeusapupiiri Itä-Suomen oikeusapupiirin henkilöstömäärä on 73,8 henkilötyövuotta, joista julkisia oikeusavustajia on 35 henkilötyövuotta, oikeusneuvojia 1,55 henkilötyövuotta ja kansliahenkilöstöä 37,3 henkilötyövuotta.

23 21 Itä-Suomen oikeusapupiiriin saapui asioita 8 % arvioitua enemmän. Itä-Suomen oikeusapupiirin saapui vuonna 2006 yhteensä asiaa, joka on 8 % enemmän kuin vuonna Taulukko 7. Itä-Suomen oikeusapupiiriin saapuneet asiat v Vuosi Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Velkajärjestelyasiat Rikosasiat Muut siviilioikeudelliset asiat Yhteensä Vert. ed. vuoteen % % % % % Oikeusapupäätöksiä yksityisille asiamiehille tehtiin 12 % arvioitua vähemmän. Oikeusapupäätöksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä kappaletta, joka on 9 % vähemmän kuin vuonna Taloudellisia selvityksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä 294 kappaletta, joka on 5 % enemmän kuin vuonna Itä-Suomen oikeusapupiirin käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 5 % arvioitua enemmän. Käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli yhteensä asiaa, joka on 3 % enemmän kuin vuonna Taulukko 8. Itä-Suomen oikeusapupiirin käsitellyt asiat piirin kokonaisasiamäärästä v Puhelinneuvontakokeilun mukainen neuvo Oikeudellinen neuvo Hallintoviranomaisen käsittely tai muu toimenpide Tuomioistuinasiat Yhteensä Vuosi % 46 % 29 % 100 % % 47 % 27 % 100 % % 49 % 25 % 100 % % 49 % 26 % 100 % % 47 % 25 % 100 % % 22 % 42 % 22 % 100 %

24 22 Helsingin oikeusapupiiri Helsingin oikeusapupiirin henkilöstömäärä on 68,0 henkilötyövuotta, joista julkisia oikeusavustajia on 37 henkilötyövuotta ja kansliahenkilöstöä 31 henkilötyövuotta. Helsingin oikeusapupiiriin saapui asioita 8 % arvioitua vähemmän. Helsingin oikeusapupiiriin saapui vuonna 2006 yhteensä asiaa, joka on 2 % enemmän kuin vuonna Taulukko 9. Helsingin oikeusapupiiriin saapuneet asiat v Vuosi Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Velkajärjestelyasiat Rikosasiat Muut siviilioikeudelliset asiat Yhteensä Vert. ed. vuoteen % % % % % Oikeusapupäätöksiä yksityisille asiamiehille tehtiin 15 % arvioitua enemmän. Oikeusapupäätöksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä kappaletta, joka on 3 % enemmän kuin vuonna Taloudellisia selvityksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä 401 kappaletta, joka on 24 % enemmän kuin vuonna Helsingin oikeusapupiirin käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 5 % arvioitua vähemmän. Käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli yhteensä asiaa, joka on 1 % enemmän kuin vuonna 2005.

25 23 Taulukko 10. Helsingin oikeusapupiirin käsitellyt asiat piirin kokonaisasiamäärästä v Puhelinneuvontakokeilun mukainen neuvo Oikeudellinen neuvo Hallintoviranomaisen käsittely tai muu toimenpide Tuomioistuinasiat Yhteensä % 33 % 21 % 100 % % 35 % 19 % 100 % % 35 % 17 % 100 % % 37 % 19 % 100 % % 36 % 18 % 100 % % 28 % 36 % 20 % 100 % Kouvolan oikeusapupiiri Kouvolan oikeusapupiirin henkilöstömäärä 53 henkilötyövuotta, joista julkisia oikeusavustajia on 26 henkilötyövuotta, oikeusneuvojia 1 henkilötyövuosi ja kansliahenkilöstöä 26 henkilötyövuotta. Kouvolan oikeusapupiiriin saapui asioita 7 % arvioitua vähemmän. Kouvolan oikeusapupiirin saapui vuonna 2006 yhteensä asiaa, joka on 4 % vähemmän kuin vuonna Taulukko 11. Kouvolan oikeusapupiiriin saapuneet asiat v Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Velkajärjestelyasiat Rikosasiat Muut siviilioikeudelliset asiat Yhteensä Vert. ed. vuoteen Vuosi % % % % % Oikeusapupäätöksiä yksityisille asiamiehille tehtiin 17 % arvioitua vähemmän. Oikeusapupäätöksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä kappaletta, joka on 12 % vähemmän kuin vuonna Taloudellisia selvityksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä 213 kappaletta, joka on 14 % enemmän kuin vuonna 2005.

26 24 Kouvolan oikeusapupiirin käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 5 % arvioitua vähemmän. Käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli yhteensä asiaa, joka on 2 % vähemmän kuin vuonna Taulukko 12. Kouvolan oikeusapupiirin käsitellyt asiat piirin kokonaisasiamäärästä v Vuosi Puhelinneuvontakokeilun mukainen neuvo Oikeudellinen neuvo Hallintoviranomaisen käsittely tai muu toimenpide Tuomioistuinasiat Yhteensä % 41 % 28 % 100 % % 44 % 25 % 100 % % 44 % 26 % 100 % % 42 % 27 % 100 % % 43 % 26 % 100 % % 28 % 44 % 26 % 100 % Rovaniemen oikeusapupiiri Rovaniemen oikeusapupiirin henkilöstömäärä on 69 henkilötyövuotta, joista julkisia oikeusavustajia on 35 henkilötyövuotta, oikeusneuvojia 1 henkilötyövuosi ja kansliahenkilöstöä 33 henkilötyövuotta. Rovaniemen oikeusapupiiriin saapui asioita 7 % arvioitua vähemmän. Rovaniemen oikeusapupiirin saapui vuonna 2006 yhteensä asiaa, joka on 5 % vähemmän kuin vuonna Taulukko 13. Rovaniemen oikeusapupiiriin saapuneet asiat v Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat Velkajärjestelyasiat Rikosasiat Muut siviilioikeudelliset asiat Yhteensä Vert. ed. vuoteen Vuosi % % % % % Oikeusapupäätöksiä tehtiin 2 % arvioitua vähemmän. Oikeusapupäätöksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä kappaletta, joka on 1 % vähemmän kuin vuonna 2005.

27 25 Taloudellisia selvityksiä tehtiin vuonna 2006 yhteensä 286 kappaletta, joka on 2 % vähemmän kuin vuonna Rovaniemen oikeusapupiirin käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 9 % arvioitua vähemmän. Käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli yhteensä asiaa, joka on 5 % vähemmän kuin vuonna Taulukko 14. Rovaniemen oikeusapupiirin käsitellyt asiat piirin kokonaisasiamäärästä v Puhelinneuvontakokeilun mukainen neuvo Oikeudellinen neuvo Hallintoviranomaisen käsittely tai muu toimenpide Tuomioistuinasiat Yhteensä Vuosi % 53 % 26 % 100 % % 52 % 26 % 101 % % 52 % 23 % 100 % % 52 % 24 % 100 % % 55 % 21 % 100 % % 21 % 51 % 19 % 100 % 2.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Oikeusaputoimistojen henkilöstömäärä vuonna 2006 oli 455 henkilötyövuotta. Oikeusaputoimistojen henkilöstön keski-ikä oli 48,7 vuotta (48,1). Henkilöstöstä 74 % on naisia ja 26 % miehiä. Määräaikaisten virkamiesten osuus on vähentynyt edellisestä vuodesta. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat kasvaneet hieman edellisestä vuodesta (0,4 pv). Työterveyshuollon kustannukset ovat vähentyneet edellisestä vuodesta (25 %). Vuonna 2005 kaikki oikeusaputoimistot siirtyivät TARMO työajanseurantajärjestelmän piiriin. Toimintoketjuittain tarkasteltuna oikeusaputoimistojen päätoimintoihin käytettiin 317 htv:ta, tukitoimintoihin 49 htv:ta, taloushallinnon tukitoimintoihin 28 htv:ta, henkilöstöhallinnon tukitoimintoihin 2 htv:ta, henkilöstön kehittämiseen 5 htv:ta, tietotekniikkaan 1 htv ja poissaoloihin 53 htv:ta. Oikeusministeriö järjesti vuonna 2004 laajamittaisen johtamiskoulutuksen johtaville julkisille oikeusavustajille. Rahoitusapua tähän hankkeeseen saatiin valtiokonttorin KAIKU-rahoista. Tälle jatkona oikeusministeriön koulutusyksikkö järjesti johtamis-

28 26 koulutusta vuoden 2006 loppupuolella aiheena työn organisointi, henkilöstöjohtaminen ja uusi palkkausjärjestelmä. Työsuojeluasioissa oikeusapupiiri muodostaa työsuojeluyksikön. Oikeusaputoimen johtajat toimivat työsuojelupäällikköinä ja kussakin piirissä on valittu työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut. Helsingin ja Vaasan oikeusapupiireissä on perustettu työsuojelutoimikunnat. Muissa piireissä työsuojeluhenkilöstö on kokoontunut muuten. Keväällä 2006 oikeusaputoimen johtajat järjestivät ensimmäisen kerran valtakunnallisen työsuojelukoulutuksen oikeusavun työsuojeluhenkilöstölle. Tavoitteena on aikaisempaa enemmän kiinnittää huomiota oikeusavun piirissä tapahtuvaan työsuojeluun ja aktivoida työsuojeluhenkilöstöä. Kelan myöntämiä Aslak-kursseja on hyödynnetty jaksamisen tukena. KAIKU-ohjelman periaatteita sovelletaan edelleen. Oikeusapusektorilla on oma Kaiku-kehittäjä, joka pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että Valtiokonttorin Kaiku-teemaa toteutetaan myös käytännössä. Oikeusapuohjaukseen osallistuvalle henkilökunnalle järjestettiin työnohjauksellinen koulutus.

29 27 Taulukko 15. Oikeusaputoimistojen henkilöstövoimavarat HENKILÖSTÖVOIMAVARAT (Oikeusapu) Toteutunut 2004 % osuus Toteutunut 2005 % osuus Toteutunut 2006 % osuus vert. ed. v. 1.Henkilöstömäärä, rakenne ja kulut henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin palkatut ja korkeakouluharjoittelijat) 461,4 450,5 458,0 7,4 henkilöstömäärä ,0 naiset , , ,1-3,0 miehet , , ,9-1,0 vakinaiset , , ,5 0,0 naiset , , ,2 2,0 miehet , , ,3-2,0 määräaikaiset 49 10,2 44 9,3 40 8,5-4,0 naiset 39 8,1 28 5,9 23 4,9-5,0 miehet 10 2,1 16 3,4 17 3,6 1,0 kokoaikaiset , , ,8-5,0 naiset , , ,1-4,0 miehet , , ,7-1,0 osa-aikaiset 19 4,0 14 2,9 15 3,2 1,0 naiset 18 3,8 13 2,7 14 3,0 1,0 miehet 1 0,2 1 0,2 1 0,2 0,0 keski-ikä 47,7 48,1 48,7 0,6 naiset 47, ,8 0,8 miehet 48,7 48,4 48,2-0,2 yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 67,5 70,9 73,5 2,5 tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 73 74,2 74,2 0 kokonaistyövoimakustannukset /vuosi % tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta 77,9 79,1 82,7 3,6 välilliset työvoimakustannukset % ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista 53,5 52,0 50,4-1,6 2.Työhyvinvointi työtyytyväisyysindeksi vaihtuvuus lähtövaihtuvuus % 2,1 1,3 1,3 0 tulovaihtuvuus % 8,6 13,0 13,3 0,3 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä 0,6 0,8 0,8 0 sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,1 9,4 9,8 0,4 työterveyshuolto, /htv 301,9 314,1 234,7-25 % 3. Osaaminen koulutustasoindeksi 5,6 5,7 5,7 0 naiset 5,3 5,3 5,3 0 miehet 6,8 6,8 6,8 0 koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu 8 5,3 6,0 0,7 koulutuspanostus, työpäivää/htv 7,8 4,9 5,7 0,8 koulutus ja kehittäminen, /htv 1124,9 839,5 899,1 7 % henkilöstön arvo, %

30 28 3. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Oikeusaputoimi siirtyi kunnilta valtiolle vuonna 1998, jolloin siirryttiin kunnallisesta, lautakuntapohjaisesta toiminta- ja valvontajärjestelmästä oikeusministeriön hallinnonalalle. Samalla toimistoja yhdistettiin aiempaa isommiksi, itsenäisiksi virastoiksi ja luotiin oikeusaputoimen johtaja -järjestelmä hovioikeuspiirirajoja noudattaen. Ohjaus- ja valvontajärjestelmä muodostui kolmiportaiseksi. Oikeusministeriö vastaa sektorin strategisesta suunnittelusta ja linjauksista sekä hallinnonalan kokonaisohjauksesta ja seurannasta. Oikeusaputoimen johtajat vastaavat oikeusapupalveluiden tasapuolisesta tarjonnasta piirinsä alueella, käyvät vuosittaiset tulosneuvottelut ja ovat määrättyinä piirinsä työsuojelupäälliköiksi. Oikeusaputoimistoissa johtava julkinen oikeusavustaja huolehtii sisäisen valvonnan järjestämisestä ja henkilöstö puolestaan on vastuussa omiin tehtäviinsä kuuluvista asianmukaisista menettelytavoista. Oikeusapusektori on valtiolle siirryttyään vajaan kymmenen vuoden aikana pääosin omaksunut valtionhallinnon toimintatavat velvoitteineen, vastuineen ja raportointeineen. Kaikki toimistot ovat laatineet työjärjestyksensä, joita päivitetään tarpeen mukaan, myös sisäiset määräykset ovat ajan tasalla. Kussakin toimistossa on laadittu jo aiemmin viestintäsuunnitelma sekä pelastus- ja valmiussuunnitelma ja vuonna 2006 tehtiin tietoturvasuunnitelma, siihen liittyvä toipumissuunnitelman mallisuunnitelma on valmisteilla. Julia-asianhallintajärjestelmää päivitetään jatkuvasti. Oikeusapusektorin siirtyminen oikeushallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi on aiheuttanut ja tulevina vuosina aiheuttaa toimistoissa uudenlaisia seuranta- ja valvontatoimia ja yhteisiä sopimuksia palvelukeskuksen kanssa menettelytavoista. Oikeusaputoimistoissa valtionhallinnon valvonnan lisäksi on aina ollut velvollisuus noudattaa toimeksiantojen hoidossa myös hyvää asianajajatapaa, josta siitäkin Suo-

31 29 men Asianajajaliiton valvonnassa syntyy hyvä perusta asianmukaisille toimintatavoille. Vuosittaisissa tulosneuvotteluissa oikeusministeriö, oikeusaputoimen johtajien kanssa varmistaa strategisten suunnitelmiensa eteenpäin menon ja saa palautetta oikeusapupiireistä vastaista päätöksentekoa varten. Oikeusaputoimen johtajat yhdessä oikeusministeriön kanssa pitävät lähes kuukausittain kokouksia, joissa oikeusministeriössä vireillä olevia asioita myös työstetään eteenpäin. Tulosneuvotteluissa toimistojen kanssa käydään yksityiskohtaisesti läpi kunkin yksikön tilanne ja neuvotellaan mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä. Toimistoissa pidetään toimistokokouksia ja raportointijärjestelmät ovat pääosin kunnossa, yksiköt ovat pieniä ja tietojen vaihto johdon ja henkilöstön kesken vaivatonta. Oikeusapusektorille ominaista on se, että oikeusaputoimeksiantojen hoitamisessa julkiset oikeusavustajat toimivat varsin pitkälti oman harkintansa mukaan oikeusapulainsäädännön, muiden määräysten ja normien pohjalta sekä hyvää asianajajatapaa noudattaen, mutta tilanne valvonnan ja sen systematisoinnin kannalta on haasteellinen. Vuonna 2005 tehtiin oikeusministeriön sisäisen valvonnan yksikön toimesta tarkastus Lahden oikeusaputoimistossa, jossa yhdessä oikeusaputoimiston henkilöstön kanssa keskustellen kartoitettiin Lahden oikeusaputoimiston ja sitä kautta laajemminkin koko oikeusapusektorin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa. Raportti valmistui tammikuussa Myös Kotkan oikeusaputoimistossa tehtiin tarkastus koskien lähinnä taloutta. Johtopäätöksinä toimiston tarkastuksesta todettiin, että toimintaympäristö ja toimintarakenteet ovat kunnossa, näin voidaan yleisellä tasolla todeta olevan kaikissa toimistoissa. Sen sijaan riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja hallinnassa sekä valvontatoimenpiteissä löytyi kehittämisen varaa. Riskienhallintamenettelyt eivät olleet systemaattisia ja dokumentoituja, myös sisäisen valvonnan rakenteet ovat jäsentymättömiä eikä valvontatoimenpiteitä ole kuvattu.

32 30 Puutteellisuutta havaittiin myös siinä, että valvontatoimenpiteiden onnistuneisuutta on vaikea määrittää, samasta syystä myös luotettavan seurannan arviointi on vaikeaa. Lopputulemana oikeusapusektorin osalta voidaan todeta perusasioiden olevan kunnossa mutta kehitettävää on nimenomaan yhteisten mallinnettavien ja mitattavissa olevien riskien hallintaan, kontrolli- ja seurantajärjestelmään liittyvien menettelytapojen luomisessa. Kyse on siis yksittäistä toimistoa laajemmasta kehittämishankkeesta, joka koskee koko hallinnonalaa ja jossa yksittäiset toimistot voivat vain lähinnä terävöittää omia järjestelmiään annetuissa puitteissa mutta kokonaisvastuu kehittämistyöstä on oikeusministeriöllä yhdessä oikeusaputoimen johtajien ja oikeusaputoimistojen muun henkilöstön kanssa.

33 31 4. ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2007 Marja-Leena Levänen oikeusaputoimen johtaja Turun oikeusapupiiri Hanna-Leena Tukeva oikeusaputoimen johtaja Vaasan oikeusapupiiri Arto Tiilikainen oikeusaputoimen johtaja Itä-Suomen oikeusapupiiri Liisa Vehmas oikeusaputoimen johtaja Helsingin oikeusapupiiri Liisa Törnwall oikeusaputoimen johtaja Kouvolan oikeusapupiiri Marja-Leena Tervahauta oikeusaputoimen johtaja Rovaniemen oikeusapupiiri

34 OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2006 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS LIITE F Bruttotoimintame not (totetuma) Maksullisen toiminnan tulot (tavoite) Maksullisen toiminnan tulot (toteutuma) %- Nettotoimintameno muutos t (tavoite) Nettotoimintameno t (toteutuma) %- muutos Tuottavuus (tavoite) Tuottavuus (toteutuma) %- muutos Taloudellisuus (tavoite) Taloudellisuus (toteutuma) %- muutos Painotettu työmäärä (tavoite) Painotettu työmäärä (toteutuma) %- muutos TURUN OIKEUSAPUPIIRI % % % % % 344 Ahvenanmaa % % % % % 325 Forssa % % % % % 326 Hämeenlinna % % % % % 327 Kankaanpää % % % % % Kankaanpää, Ikaalisten sivutoimisto 328 Kokemäki % % % % % 378 Lohja % % % % % 329 Loimaa % % % % % 331 Mänttä % % % % % 381 Raasepori % % % % % 334 Rauma % % % % % 335 Salo % % % % % 336 Tampere % % % % % 337 Tampereenseutu % % % % % Tampereenseutu, Vammalan sivutoimisto 338 Toijala % % % % % 339 Turku % % % % % 341 Turunseutu % % % % % 342 Uusikaupunki % % % % % VAASAN OIKEUSPUPIIRI % % % % % 345 Alavus % % % % % 347 Jyväskylä % % % % % 348 Jämsä % % % % % 349 Kauhajoki % % % % % 351 Kokkola % % % % % 352 Lapua % % % % % Lapua, Alajärven sivutoimisto 353 Närpiö % % % % % 354 Pietarsaari % % % % % 333 Pori % % % % % 356 Seinäjoki % % % % % 357 Vaasa % % % % % 359 Äänekoski % % % % % Äänekoski, Viitasaaren sivutoimisto ITÄ-SUOMEN OIKEUSAPUPIIRI % % % % % 361 Iisalmi % % % % % 362 Joensuu % % % % % Joensuu, Ilomantsin sivutoimisto Joensuu, Kiteen sivutoimisto 364 Kajaani % % % % % Kajaani, Kuhmon sivutoimisto 366 Kuopio % % % % % Kuopio, Suonenjoen sivutoimisto 367 Mikkeli % % % % % Mikkeli, Mäntyharjun sivutoimisto 368 Nilsiä % % % % % 369 Nurmes % % % % % Nurmes, Lieksan sivutoimisto 371 Pieksämäki % % % % % 372 Savonlinna % % % % % 373 Varkaus % % % % %

Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero)

Muut tiedot (Oskari- ja HARE-numero, muu viitenumero) KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Oikeusaputoimen johtajat: Marja-Leena Levänen Hanna-Leena Tukeva Arto Tiilikainen Liisa Vehmas

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:10. Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:10. Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:10 Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:10 Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2008

Julkinen oikeusapu 2008 Oikeus 2009 Julkinen oikeusapu 2008 Yksityiselle asiamiehelle annettujen oikeusapupäätösten määrä lisääntyi vuonna 2008 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2008 yhteensä 71 479 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2010

Julkinen oikeusapu 2010 Oikeus 2011 Julkinen oikeusapu 2010 Oikeusaputoimistoihin saapui 71 600 asiaa vuonna 2010 Valtion oikeusaputoimistoihin saapui vuonna 2010 yhteensä 71 600 julkisen oikeusavun asiaa. Näistä julkisten oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2011

Julkinen oikeusapu 2011 Oikeus 2012 Julkinen oikeusapu 2011 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 69 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2011 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2011 yhteensä 69 000 julkisen

Lisätiedot

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006

Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2006:5 Tuomioistuinten, oikeusaputoimen, Kuluttajavalituslautakunnan, Konkurssiasiamiehen toimiston ja ulosottotoimen tulostavoitteet vuonna 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeusapulakia, oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2009

Julkinen oikeusapu 2009 Oikeus 2010 Julkinen oikeusapu 2009 Julkisen oikeusavun määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2009 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2009 yhteensä 71 300 julkisen oikeusavun asiaa, mikä oli

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:7. Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:7. Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:7 Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:7 Oikeusaputoimistojen toimintakertomus vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN 978-952-466-539-1 (nid.)

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2008 Ulosottotoimi TOIMINTA JA HALLINTO 2009:3 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja

Lisätiedot

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI OIKEUSMINISTERIÖ Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö Muistio/luonnos 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI Yleisperustelut Johdanto

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2012

Julkinen oikeusapu 2012 Oikeus 2013 Julkinen oikeusapu 2012 Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 65 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2012 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 65 000 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2013

Julkinen oikeusapu 2013 Oikeus 2014 Julkinen oikeusapu 2013 Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 69 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2013 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2013 yhteensä 69 000 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Julkisen hallinnon rakenne ja työnjako muuttuu olennaisesti. Valtionhallinnon jako keskus, alue ja paikallishallintoon päättyy. Lapin aluehallintovirasto, johtaja

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

B 14.3 ASETUS OIKEUSAVUSTA (23.5.2002/388, viim. muut. 3.12.2009/1008)

B 14.3 ASETUS OIKEUSAVUSTA (23.5.2002/388, viim. muut. 3.12.2009/1008) OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.3 ASETUS OIKEUSAVUSTA (23.5.2002/388, viim. muut. 3.12.2009/1008) Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 5 päivänä

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Pks-seurantaryhmän kokous 26.9.2008, Espoo Elina Vartiainen-Hynönen Laki kunta-

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto. LAAVI & PSAVI Tornio

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto. LAAVI & PSAVI Tornio Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto LAAVI & PSAVI 17.10.2017 Tornio 1 30.10.2017 Etunimi Sukunimi Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2002 N:o Oikeusapulaki. N:o 257. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2002 N:o Oikeusapulaki. N:o 257. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2002 N:o 257 273 SISÄLLYS N:o Sivu 257 Oikeusapulaki... 729 258 Laki valtion oikeusaputoimistoista... 739 259 Laki oikeudenkäymiskaaren

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 26.5.2017 Etunimi Sukunimi Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI JA TEEVDNEHUOLTOA 14.9.2017 Margit Päätalo, johtaja PohjoisSuomen aluehallintovirasto 1 19.9.2017 Etunimi

Lisätiedot