Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM Copyright Tekes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes"

Transkriptio

1 Tekesin strategian sisältölinjaukset

2 Vuorovaikutus ja kokonaisuus Yhteiskunta Terve hyvinvoiva maailma Ihminen Talous ja teknologia Digitaalinen maailma Kestävä maailma Ympäristö

3 Yhteenveto

4 Tekesin strategian sisältölinjaukset Globaalit muutosajurit Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteet Teemat Läpileikkaavat osaamiset Toimintatavat Valintojen kohdistuminen elinkeinoelämän klustereihin

5 Teemat ja toimintatavat Globaalit arvoverkostot Uudistuva innovaatiotoiminta Puhdas energia Rakennettu ympäristö Hyvinvointi ja terveys Palveluliiketoiminta ja palveluinnovaatiot Kaikkien tietämysyhteiskunta Niukkaresurssiset ratkaisut Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt Vuorovaikutteinen viestintä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ICT:n tarjoamat mahdollisuudet Käyttäjätarpeiden ennakointi

6 Läpileikkaavat osaamiset MATERIAALIT materiaalien läpimurtosovellukset nanoteknologian sovellukset TIETO JA VIESTINTÄ järjestelmäosaaminen ja sulautettu tietotekniikka tulevaisuuden tietoverkkoratkaisut tietämyksen ja sisällön hallinta ohjelmistot ja digitaaliset palvelut LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN ansaintalogiikat arvoverkostoissa innovaatio-osaaminen monikulttuurisuuden hallinta johtaminen design BIOTEKNOLOGIA bioteknologian soveltaminen energia-, ympäristö- ja hyvinvointialoilla systeemibiologia ja laskennalliset menetelmät bioprosessiteknologia PALVELUOSAAMINEN asiakaskeskeiset palveluinnovaatiot palvelujen konseptointi ja teknologian soveltaminen YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN ennakointiosaaminen regulaatio- ja standardointiosaaminen tuottavuus ja työelämän laatu elinikäinen oppiminen

7 Muuttuva maailma, muuttuva Suomi Aasia nousee talousmahtina Rahatalouden merkitys kasvaa Digitaalisuus muuttaa toimintatapoja globaalisti Ilmastonmuutos vaikuttaa taustatekijänä laajasti myös kuluttajakäyttäytymiseen Perheet pienentyvät, perhemallit muuttuvat Naisten vaikutus yhteiskunnissa kasvaa Maapallon väestö on yhä iäkkäämpää Kulttuurit ylittävät rajat Uusia pien- ja alakulttuureita syntyy helposti Uusi vuorovaikutus luo uusia identiteettejä Ihmiset liikkuvat yhä enemmän Maailmassa on useita kulttuurisia voimakeskuksia Tietoa on saatavilla valtavasti Julkisuus ja avoimuus lisääntyvät Maailma on yhä verkottuneempi Media tavoittaa miljardit ihmiset Aikapula vaivaa yhä useampia Elämäntavan voi valita, vaihtoehtoja on paljon Kuluttaminen elämäntapana yleistyy Eettinen kulutus nousee Keskituloisten osuus maailman väestöstä kasvaa Yhä useammat asuvat kaupungeissa Väestö kasvaa edelleen Teknologiassa käyttäjälähtöisyys korostuu Käyttäjät muovaavat innovaatiot markkinoilla Käyttäjät ovat mukana luomassa innovaatioita Helppokäyttöisyys ja yhdisteltävyys ovat voimakkaita trendejä Tietosuojan, yksityisyyden ja turvan merkitys kasvaa Käyttäjät vaativat teknologialta personoitavuutta, terveellisyyttä, älykkyyttä ja taloudellisuutta Teknologialta edellytetään kestävää kehitystä

8 Teemat

9 Teemat ja toimintatavat Globaalit arvoverkostot Uudistuva innovaatiotoiminta Puhdas energia Rakennettu ympäristö Hyvinvointi ja terveys Palveluliiketoiminta ja palveluinnovaatiot Kaikkien tietämysyhteiskunta Niukkaresurssiset ratkaisut Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt Vuorovaikutteinen viestintä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ICT:n tarjoamat mahdollisuudet Käyttäjätarpeiden ennakointi

10 Hyvinvointi ja terveys - tavoitetila Asiakaslähtöisyys ja kumppanuus Suomi hyvinvoinnin edelläkävijämaa Ymmärrys ja kuuntelu Uudenlaiset kumppanuudet ja toimintamallit Yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoito ja hoiva Yksilöllisen ja inhimillisen näkökulman huomioiminen tehokkaiden palveluiden luomisessa Tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet kokonaisvaltaisen elämänlaadun ja hoidon edistäjänä Organisaatiokeskeisyys Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy Inhimilliset tarpeet ja hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus Aika

11 Hyvinvointi ja terveys - yhteenveto Ikääntyminen ja väestörakenteen muutos - vaikutus huoltosuhteeseen ja terveyteen Miksi? Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen - Yksilöllinen ja inhimillinen näkökulma - Palvelujen sekä hoidon ja hoivan saatavuuden näkökulma - Palvelujärjestelmän toimivuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulma Tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen elämänlaadun, terveyden edistämisen sekä hoidon ja hoivan edistäjänä Mitä? teeman osa-alueet Sosiaali- ja terveyspalvelut Kumppanuuksista hyvinvointia ja kilpailukykyä Sairauksien yksilöllinen, kokonaisvaltainen hoito Elämän laatu ja hallinta Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy Harrastus ja vapaa-aika Arki ja työelämä Oppiminen ja koulutus Elinikäinen oppiminen ja opetus Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Rakenteellisten ja asenteellisten esteiden poistaminen Verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen ja hallinta Osaamisten yhdistäminen Uudenlaiset asiakaslähtöiset arvoketjut Kompleksisuuden hallinta Yksityisen, julkisen ja 3.sektorin winwin kumppanuus Verkosto-, arvoketjuja asiakasrajapintainnovaatiot Palveluliiketoiminta Teknologioiden hyödyntäminen Asiakastarpeiden ennakointi ja huomioiminen

12 Hyvinvointi ja terveys yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö Canadian Institutes of Health Research CIHR Painonhallinta US Department of Agriculture - USDA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma Teknologiayhteisöt: Innovative Medcines for Europe IMI Era-Net: EUROTRANS-BIO ETB Ambient assisted living - AAL Kansallinen yhteistyö Terveys ja hyvinvointi SHOK Ravitsemus, elintarvikkeet ja terveys - Elvira (SA) Terveydenhuollon ohjelma - TEHO (Sitra) Kunta- ja palvelurakenteen uudistamishanke - PARAS-hanke (SIS) Palveluinnovaatiohanke (STM) HealthBio OSKE Tekesin ohjelmat FinnWell Terveydenhuollon laatu ja tuottavuus Pharma Kilpailuetua uusista toimintatavoista Vapaa-ajan palvelut

13 Kaikkien tietämysyhteiskunta - tavoitetila Hyvä elämä Hyvä elämä Avoin uudistuminen ja oppiminen Osaavat yksilöt, yhteisöt, menestyvät yritykset ja tuottava julkinen sektori Työn ja vapaa-ajan tasapaino Hyvä elämä, hyvinvointi ja luovuus vaativat työn ja vapaa-ajan tasapainoa Uusille tuotteille ja palveluille kasvava kysyntä Yhteensopivat ja kaikkialla toimivat palvelut Työelämä ja globaali työnjako muuttuvat Suomi on tietoja hyvinvointiyhteiskuntana edelläkävijä Yksityisen ja julkisen sektorin kehittyneet toimintatavat ja yhteistyö Luovuus ja osaamisten soveltaminen menestyksen perustana Aika

14 Kaikkien tietämysyhteiskunta - yhteenveto Miksi? Avoin uudistuminen, nopea oppiminen, luovuus ja osaamisten soveltaminen menestyksen perustana Tuottavuus ja kilpailukyky vaatimuksina, ICT mahdollistajana. Työelämä ja globaali työnjako muuttuvat. Hyvä elämä, hyvinvointi ja luovuus vaativat työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Valtava ja nopeasti kasvava määrä tietoa digitaalisessa muodossa on helposti saatavilla. Tarvitaan hyviä tallennus-, käsittely- ja hakumenetelmiä sekä ymmärrystä. Uusille tuotteille ja palveluille on kasvavaa kysyntää. Mitä? teeman osa-alueet Työn ja vapaa-ajan tasapaino Harrastukset ja itsensä toteuttaminen Avoin uudistuminen ja elinikäinen oppiminen Digitaaliset palvelut, luottamus, turvallisuus ja tunnistaminen Yhteisöt ja sosiaaliset verkostot Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Organisointi, johtaminen ja uudet toimintatavat Uudistuva innovaatiotoiminta ja liiketoimintaosaaminen Osaamisten hallinta Yhteistyö, vuorovaikutus ja ymmärrys Työn ja vapaa-ajan hallinta Joustavuus ja ketteryys Tiedon hallinta ja haku Regulaatio, lainsäädäntö ja standardointi ICT:n mahdollisuuksien hyödyntäminen Kansainvälinen yhteistyö ja benchmarking Sulautettu tieto- ja viestintätekniikka

15 0 Kaikkien tietämysyhteiskunta yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö U-Japan U-Korea EU-yhteistyö EU:n i2010 strategia EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma EU:n Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) Kansallinen yhteistyö ICT, Terveys ja hyvinvointi, Energia ja ympäristö, Kone SHOKit OSKE (Jokapaikan tietotekniikka, Digitaaliset sisällöt) Forum Virium Helsinki Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Arjen tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma Tekesin ohjelmat GIGA Konvergoituvat verkot Ubicom Sulautettu tietotekniikka Verso Vertical Software Solutions

16 Puhdas energia - tavoitetila Kestävän yhdyskunnan ratkaisut Ratkaisuja yhteiskunnan puhtaan energian tarpeeseen Asiakasratkaisut ja järjestelmät Paikallisiin olosuhteisiin sovitetut energianhankinnan kokonaisratkaisut uusiutuvia energialähteitä ja jätteitä hyödyntäen CO 2 -neutraali energiajärjestelmä Energiajärjestelmien kuluttajalähtöinen suunnittelu ja toiminta, asiakaslähtöisiä energiapalveluja Päästöjen radikaali vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kansalaisten kasvava ympäristötietoisuus ja energian saannin turvaaminen Laitteet ja komponentit Laitteita ja järjestelmäkomponentteja puhtaaseen energiantuotantoon Ilmastosopimuksen päästötavoitteet regulaation kautta ja öljyn hinnan nousu Aika

17 Puhdas energia - yhteenveto Miksi? Energian kasvavan tarpeen ja ympäristönäkökohtien yhteensovittaminen taloudelliset ja hyvinvoinnin reunaehdot huomioiden Tärkeä kansallisten energiaratkaisujen kehittämisen kannalta. Merkittäviä globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia ennakoiden kannustavaa lainsäädäntöä. Omat olosuhteet luovat hyvän kilpailukykyisen kehitysalustan Kansallisen turvallisuuden ja energian saannin turvaaminen Mitä? teeman osa-alueet Teollisuuteen integroitu bioenergia ja monituotelaitokset Kuluttajakeskeiset energiapalvelut Nollapäästöinen energiantuotanto Yhdyskuntien kestävät energiaratkaisut Tulevaisuuden radikaalit energiainnovaatiot Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Perusteknologiat hallussa energiantuotannon prosesseihin sekä energiankäytön hallintaan Tulevaisuuden energiamuotojen ja mullistavien keksintöjen aikainen tunnistaminen Asiakastarpeiden tunnistaminen, personoidut asiakasratkaisut, konseptointi Kokeiluhankkeiden aikaansaaminen. Julkisen sektorin esimerkkihankkeet. Uusien arvoverkostojen hallinta (esim. biojalostamot) Markkinoiden ennakointi. Vahva kytkentä keskeisten maiden ja EU:n olosuhteisiin, tutkimukseen ja regulaatioon. Kansainvälinen partneroituminen osaamisaukoissa

18 0 Puhdas energia yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö EU-yhteistyö Kansallinen yhteistyö Tekesin ohjelmat Uudet globaalit ilmastosopimukset NEDO-yhteistyö New Energy and Industrial Technology Policy, Japan DOE-yhteistyö US Department of Energy IEA-yhteistyö International Energy Agency Pohjoismainen energiatutkimusohjelma EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma EU:n Fuels and Hydrogen yhteistyöaloite ERA-NETit EU:n energiapaketti ja SET-plan, Strategic Energy Technology Kansallisen pitkän tähtäimen energia- ja ilmastostrategia SHOKit: Energia ja ympäristö, Metsäklusteri, MeKo OSKE:t Energia ja ympäristö Kestävä energia ohjelma, SA Muu kotimainen yhteistyö (TEM, YM, Sitra, jne.) Climbus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet Polttokennot BioRefine Uudet biomassatuotteet Kestävä yhdyskunta Fuusio Fuusioteknologian kotimaiset innovaatiot

19 Niukkaresurssiset ratkaisut - tavoitetila Arvoketjukeskeinen tarkastelu Kuluttajan tarpeiden ja ympäristövaatimusten yhteensovittaminen Prosessilähtöinen tarkastelu Yhteinen näkemys innovaatioympäristön toimijoiden sekä päätöksentekijöiden kesken Tämän päivän kustannustehokkuus toimintatapana, ympäristötietoisuus ei ohjaa valintoja Suomalaiset yritykset ovat niukkaresurssisuuden huippuosaajia ja ovat hyödyntäneet muutosvoimien avaamat uudet liiketoimintamahdollisuudet Koko arvoketjun aikainen ympäristövaikutusosaaminen osaksi kaikkea toimintaa Niukkaresurssisuudesta ylivoimainen kilpailuetu Suomalaiselle elinkeinoelämälle Globaalin regulaation kiristyminen ja pakko uudistaa energian- ja raaka-aineiden käyttöä Yhteiskunnalliset arvot ja kuluttajien eettiset valinnat Energian ja raaka-aineiden korkea hinta ja huono saatavuus Vakavien ympäristöhaittojen aiheuttama herääminen Päästökauppa, EU-direktiivit ja muu regulaatio Kuluttajien tietoisuus Aika

20 Niukkaresurssiset ratkaisut - yhteenveto Energia- ja raaka-ainelähteiden nykyinen käyttö on ympäristön kannalta kestämätöntä Miksi? Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu ja saatavuusongelmat tuovat suuria haasteita elinkeinoelämälle, mutta avaavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia Asiakasketjussa vaatimus ympäristömyötäisyydelle kasvaa voimakkaasti Suomen teollisuus on raaka-aine- ja energiakeskeinen mutta maamme omat luonnonvarat ovat niukat (pl. metsä, vesi) Mitä? teeman osa-alueet Luonnonvarojen kestävä käyttö Energiatehokkuus Materiaalitehokkuus Niukkaresurssisuus elinkeinoelämän kilpailukykytekijänä Vesi Raaka-aineiden saatavuus, hinta, kilpailuasetelmat Niukkaresurssisuus loppukäyttäjän näkökulmasta Kuluttajakäyttäytyminen Eettiset valinnat Tuotteen arvonmuodostus Henk.koht. päästöajattelu Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Koko arvoketjun hallinta Niukkaresurssisuuden mittarit Tarkoituksenmukaisen laadun tuottaminen Jätteiden hyötykäyttö Kierrätys Asiakas- ja markkinaosaaminen Cleantech-rahoitusosaaminen Ekologisuus imago- & kilpailueduksi Erotusteknologiat Prosessiteknologiat Politiikkaosaaminen Regulaatioosaaminen Standardointiosaaminen Vedenkäsittely Vesikemikaalit Vedenkäytön vähentäminen Energiaintensiiviset prosessivaiheet pois Prosessien intensifiointi Kokonaisvaltainen tarkastelutaso

21 Globaali yhteistyö EU-yhteistyö Kansallinen yhteistyö Niukkaresurssiset ratkaisut yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali ilmastosopimus YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelma YK:n ohjelma Water for Life Decade Kansainvälinen tutkimusyhteistyö: NEDO, IEA EU direktiivit ja ohjelmat EU:n 6. ympäristöohjelma , EU Energiapaketti EY:n direktiivit ympäristövastuusta ja ekologisesta tuotesuunnittelusta EU:n jätteiden ja jätehuollon puitedirektiivi sekä vesidirektiivit EU:n 7. puiteohjelma => 8. puiteohjelma Teknologiayhteisöt Water Supply and Sanitation, Advanced Engineering Materials and Technologies, EuMaT Itämeren suojelun toimintaohjelma SHOKit: Energia ja ympäristö, Metsäklusteri, Metalli ja kone (MeKo) OSKE: Ympäristöklusteri Kestävä tuotanto ja tuotteet ohjelma, Suomen Akatemia Ympäristöklusterin tutkimusohjelma Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ohjauskeinot, energiatehokkuussopimukset Tekesin ohjelmat ClimBus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet BioRefine Uudet biomassatuotteet Kestävä yhdyskunta Toiminnalliset materiaalit ja vesi 0

22 Rakennettu ympäristö - tavoitetila Yhteensopivuus ja toimivuus Käyttäjäkeskeinen, fyysinen ja virtuaalinen palvelualusta Tuottavat ratkaisut Käyttäjälähtöinen ja ympäristön tarpeet huomioiva yhdyskuntasuunnittelu Työn, asumisen ja vapaa-ajan yhteensopivat ratkaisut Työn ja vapaa-ajan tasapaino Hyvä elämä, hyvinvointi ja luovuus vaativat työn ja vapaa-ajan tasapainoa Uusille tuotteille ja palveluille kasvava kysyntä Prosessien ja elinkaari- ratkaisujen kokonaistuottavuus Työelämä ja globaali työnjako muuttuvat Käyttäjän tarpeet Energiatehokkaat ja puhtaat olosuhteet Luovuus ja osaamisten soveltaminen menestyksen perustana Aika

23 Rakennettu ympäristö - yhteenveto Rakennetun ympäristön uusiutuminen Rakennuskannan ikääntyminen Miksi? Energia ja luonnonvarat yhä niukempi resurssi - rakennettu ympäristö merkittävä energian kuluttaja, iso mahdollisuus Rakennettu ympäristö merkittävä kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin mahdollistaja Rakennetun ympäristön liiketoiminnat globalisoituvat Mitä? teeman osa-alueet Palvelualusta teollisuudelle ja liiketoiminnalle Energia ja rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön seuranta ja kehittäminen Ympäristön vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Toimivuus-osaaminen, käyttäjä-osaaminen Teknologian hyödyntäminen ja erilaisten osaamisten yhdistäminen Elinkaarenhallinta Hankintaosaaminen Liiketoimintaosaaminen Energiatehokkuus Rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelu Olosuhteiden hallinta Viranomaisohjaus

24 Globaali yhteistyö EU-yhteistyö Kansallinen yhteistyö Rakennettu ympäristö yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaalit ilmastosopimukset US Department of Energy, DoE International Energy Agency, IEA USA UC Berkeley-Citris, Stanford, MIT Kiina EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma EraBuild Teknologiayhteisöt: European Construction Technology Platform, ECTP ja useita muita EurekaBuild Living Lab Europe SHOKit: Rakennettu ympäristö, Energia ja Ympäristö, ICT, Terveys ja Hyvinvointi Sitra: Energiatehokkuus OSKEt: Asuminen, Hyvinvointi, Ympäristö, Matkailu- ja elämystuotanto Suomen Akatemia, ministeriöt (TEM, LVM, VM, YM) Kansallinen energiatehokkuus- ja ilmastostrategia Tekesin ohjelmat Kestävä yhdyskunta Ubicom Sulautettu tietotekniikka Turvallisuus Tila Vesi 0

25 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt - tavoitetila Käyttäjän ja ympäristön älykäs yhteistoiminta Ihmisen ja ympäristön luonnollinen yhteistoiminta Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Oppivat, tilannetajuiset, ennakoivat ja saumattomasti palvelevat järjestelmät Palveluja tarjoavat muuntautuvat mobiilit ympäristöt Moniaistinen ja luonnollinen vuorovaikutus älykkäiden järjestelmien ja ympäristön kanssa Liikkuvien käyttäjien tarpeet Verkottuneet, rajoitetusti yhteensopivat järjestelmät Taustajärjestelmien tiedon hyödyntäminen ja uudet palvelut Laitelähtöinen suunnittelu Sulautettu elektroniikka ja ohjelmistot koneissa ja laitteissa Sulautetun elektroniikan mahdollistamat laitteiden uudet toiminnot Aika

26 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt - yhteenveto Tuotteiden ja palveluiden uusilla ominaisuuksilla sekä paremmalla suorituskyvyllä ja käytettävyydellä tuetaan paremmin käyttäjän henkilökohtaisia ja tilannekohtaisia tarpeita Miksi? Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt ovat keskeinen osa tietoyhteiskuntaa Eri toimialojen kilpailukyky ja tuottavuuskehitys on jatkossa entistä enemmän älykkäiden järjestelmien ja ympäristöjen osaamisen ja hyödyntämisen varassa Mitä? teeman osa-alueet Älykäs ympäristö Sulautettu tieto- ja viestintätekniikka laitteissa ja järjestelmissä Älykäs tuotanto Kattavat tietoliikenneverkot ja palvelut Älykkäät palvelut Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Sulautettu elektroniikka ja ohjelmistot, tietoliikenne, laitealustat, avoin lähdekoodi, yhteissuunnittelu Eri sovellusalojen ja arvoketjun ylittävä t&k-yhteistyö Edistyneet käyttöliittymät ja vuorovaikutustavat Järjestelmien yhteensopivuus ja elinkaaren hallinta Palvelujen pilotointi ja living labs käyttäjäkokeet Käyttötilanteen tunnistavien, oppivien ja ennakoivien ympäristöjen ohjelmistot Globaalit arvoverkostot Brändäys

27 0 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö U-Japan U-Korea The Center for Information Technology Research in the Interest of Society, CITRIS, USA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma => 8.puiteohjelma Artemis-yhteistyöaloite ja EPOSS-teknologiayhteisö Eurekan ITEA2 ja Euripides-klusterit EU:n tietoyhteiskuntaohjelma, i-2010 Kansallinen yhteistyö SHOKit: ICT ja Metalli ja kone (MeKo) OSKET: Jokapaikan tietotekniikka, Älykkäät koneet Älykkään liikenteen ohjelma ÄLLI (LVM) Arjen tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan, KITARA - SA yhteistyö Tekesin ohjelmat Ubicom, Sulautettu tietotekniikka GIGA, Konvergoituvat verkot VAMOS, Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut

28 Palveluliiketoiminta ja innovaatiot - tavoitetila Palveluinnovaatioihin perustuva liiketoiminta Asiakkaan roolin vahvistuminen Asiakaskeskeinen palveluliiketoiminta Tuotteen ja palvelun yhdistäminen Palveluiden ja tuotteiden sijasta tarjotaan ominaisuuksia, kuten suorituskykyä, kapasiteettia tai käyttövarmuutta sovitun elinkaaren ajan Uudenlaiset palveluinnovaatioihin perustuvat liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat kilpailukykyiseen palveluliiketoimintaan Yhdistetyt palveluiden ja tuotteiden kokonaisratkaisut Kuluttajamarkkinoilla palvelukonsepteja yksilöllisiin arvoihin ja arvostuksiin perustuviin tarpeisiin elämän eri vaiheissa Kansainvälisesti menestyviä asiantuntijapalveluyrityksiä ja yritysverkostoja, joiden liiketoiminta perustuu monipuoliseen osaamiseen ja ketteryyteen asiakastarpeisiin vastaamisessa Suomi menestyy asiakaskeskeisellä palveluliiketoiminnalla Tuottavuus / työvoiman riittävyys ja työvoimarakenteen muutos Palvelukysyntä lisääntyy ja muuttuu, asiakkailla kokonaisratkaisujen tarve Teknologian hyödyntäminen muuttaa palvelun tuottamisen tapoja, toimintamalleja ja jakelukanavia Aika

29 Palveluliiketoiminta ja innovaatiot - yhteenveto Tuotteiden ja palveluiden uusilla ominaisuuksilla sekä paremmalla suorituskyvyllä ja Palvelumarkkinoiden markkinamekanismit ja toimintaympäristön rakenteet muuttuvat käytettävyydellä tuetaan paremmin käyttäjän henkilökohtaisia ja tilannekohtaisia tarpeita Miksi? Älykkäät Palvelukysyntä järjestelmät lisääntyy ja ympäristöt ja muuttuu, ovat asiakkailla keskeinen kokonaisratkaisujen osa tietoyhteiskuntaa tarve Mitä? teeman osa-alueet Eri toimialojen kilpailukyky ja tuottavuuskehitys on jatkossa entistä enemmän älykkäiden Tuottavuus / työvoiman riittävyys ja työvoimarakenteen muutos järjestelmien ja ympäristöjen osaamisen ja hyödyntämisen varassa Liiketoimintaansa palveluilla uudistavat ja kansainvälistä kilpailukykyään kehittävät yritykset Palveluinnovaatioihin perustuvat mallit Arvoverkoston uudet palveluyritykset ja palvelukonseptit Ominaisuuksiin perustuva tarjoama Verkostojen hallinta Kumppanuus Ansaintalogiikka Uudet yksilölliset ja yhteisölliset palvelut Palveluiden ja tuotteiden kokonaisratkaisut Kuluttajakäyttäytyminen Asiakastarpeiden ennakoiminen Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Asiakaskeskeisen palveluliiketoiminnan hallinta ja johtaminen Toimintakulttuurin muuttaminen Globaali toiminta Asiakastarpeiden ennakointi ja menetelmät Arvonmuodostus ja ansaintamallit Palvelujen hankinta Ostamisosaaminen Sopimusmallit Palvelujen konseptointi ja teknologian soveltaminen Osaamisen suojaaminen Innovaatioprosessin erityispiirteet Asiakkaan roolit Verkostomainen palveluliiketoiminta Kumppanuudet Ennakkoluulottomuus Riskinotto

30 0 Palveluliiketoiminta ja innovaatiot yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö The Center for Information Technology Research in the Interest of Society, CITRIS, USA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma R&D in services (TEM)/CREST Ambient Assisted Living, AAL Innovation Policy in Services, IPPS/DG Enterprise Kansallinen yhteistyö SHOKit: MeKo, ICT, Metsäklusteri, Terveys ja Hyvinvointi, Energia ja Ympäristö OSKE: Hyvinvointi Tekesin ohjelmat Serve, Innovatiiviset palvelut FinnWell, Terveydenhuollon laatu ja tuottavuus Vapaa-ajan palvelut

31 Vuorovaikutteinen viestintä - tavoitetila Kansainvälinen liiketoiminta Suomalainen media-ala toimii luontevana osana globaalia mediaa Uudet roolit globaalissa ekosysteemissä Median uusien avautuvien liiketoimintamahdollisuuksien vahva kansainvälinen hyödyntäminen Yhteisöjen sekä viihde- ja pelisovellusten kasvava rooli Taustalla media-alueen globaali ekosysteemi Käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen sisältöjen ja palvelujen tarjonnassa Liiketoiminta Tiedon / sisältöjen käyttö ja luotettavuus ajasta ja paikasta riippumatta Sisällön digitalisoitumisen, uusien päätelaitteiden ja tietoverkkojen tarjoama uusi toiminnallisuus Aika

32 Vuorovaikutteinen viestintä - yhteenveto Tietoverkkojen laajentuva käyttö, media siirtyy webiin - kustannushyödyt, nopeus Miksi? Uudet päätelaitteet, mobiili, pc - tuki useille mediastandardeille ja tietoverkoille Digitaalisen tiedon ja sisällön lisääntyminen sekä teknologioiden kehittyminen sulautuminen myös toimialatasolla Uudet liiketoimintakonseptit ja ansaintalogiikat mahdollistuvat Median kohderyhmät pirstaloituvat - tavoittaminen perinteisen median keinoin vaikeaa Mitä? teeman osa-alueet Arvoketjusta ekosysteemiin Uudet liiketoiminta ja ansaintamallit Uuden ja nykyisen median yhteiselo Digitaalisuus mahdollistajana Tieto saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta Sosiaalistuva media Vuorovaikutteisuus Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Open innovation toimintatapana Median käyttäjät eri rooleissa innovaation lähteinä: käyttäjinä, tuottajina, uudelleen muokkaajina, innostajina Liiketoimintaosaaminen Living labs, kokeiluympäristöt Uudistuva arvonmuodostus ja ansaintalogiikat Monitieteisyys Mainonta, markkinointi Ennakkoluulottomuus Riskinotto

33 0 Vuorovaikutteinen viestintä yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö The Center for Information Technology Research in the Interest of Society, CITRIS, USA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma i2010-strategia Networked and Electronic Media, NEM Mediaohjelma econtentplus (CIP) EUREKA ITEA ja ITEA2 Kansallinen yhteistyö ICT SHOK OSKE: Digitaaliset sisällöt Arjen tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma Forum Virium Helsinki Muu yhteistyö TEM, OPM Tekesin ohjelmat Verso, Vertical Software Solutions Ubicom - Sulautettu tietotekniikka Vamos - Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut Innoprint

34 Läpileikkaavat osaamiset ja toimintatavat

35 Läpileikkaavat osaamiset MATERIAALIT materiaalien läpimurtosovellukset nanoteknologian sovellukset TIETO JA VIESTINTÄ järjestelmäosaaminen ja sulautettu tietotekniikka tulevaisuuden tietoverkkoratkaisut tietämyksen ja sisällön hallinta ohjelmistot ja digitaaliset palvelut LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN ansaintalogiikat arvoverkostoissa innovaatio-osaaminen monikulttuurisuuden hallinta johtaminen design BIOTEKNOLOGIA bioteknologian soveltaminen energia-, ympäristö- ja hyvinvointialoilla systeemibiologia ja laskennalliset menetelmät bioprosessiteknologia PALVELUOSAAMINEN asiakaskeskeiset palveluinnovaatiot palvelujen konseptointi ja teknologian soveltaminen YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN ennakointiosaaminen regulaatio- ja standardointiosaaminen tuottavuus ja työelämän laatu elinikäinen oppiminen

36 Toimintatapojen painopisteet Globaalit arvoverkostot Käyttäjätarpeiden ennakointi Uudistuva innovaatiotoiminta Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ICT:n tarjoamat mahdollisuudet

37 Tekesin ohjelmatoiminnan kehittyminen tulevaisuudessa Osuus Tekesin rahoituksesta 50% Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) pohjalta käynnistyvät uudet ohjelmat Nykyiset ohjelmat 2008 Vuosi 2012

38 Klusterit

39 Hyvinvointiklusteri

40 Hyvinvointi strategiset osa-alueet Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn tuotteet ja palvelut Yksilöllisen, kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan tuotteet ja palvelut Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä Vapaa-ajan palvelut ja tuotteet Nopea Työelämän ja arjen palvelut ja tuotteet Elinikäisen oppimisen ja opetuksen palvelut ja tuotteet Maailmanmarkkinoiden kasvu ja globaali kansantaloudellinen merkitys / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

41 Hyvinvointi ja terveys 1/2 Elinikäisen oppimisen ja opetuksen palvelut ja tuotteet Työelämän ja arjen palvelut ja tuotteet Yksilöllisen, kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan tuotteet ja palvelut 10 vuotta Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, palveluosaaminen, palvelujen tuotteistaminen, tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen, tiedon hallinta ja jalostaminen, verkkoyhteisöosaaminen, turvallisuus, ICT Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, palveluosaaminen, palvelujen tuotteistaminen, yrittäjyysosaaminen, verkostoissa toimiminen, tietoturva, logistiikka, tiedon hallinta ja jalostaminen, rakennustekniikka Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, asiakasratkaisut, palveluiden tuotteistaminen, tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen, ICT:n hyödyntäminen, verkosto-osaaminen, terveystaloustiede, ennakointiosaaminen, systeemibiologia, laskennalliset menetelmät, translationaalisuus 10 vuotta Globaali liiketoiminta Brändäys Kompleksisuuden hallinta, globaalit arvoverkostot Brändäys Uudentyyppiset logistiset ratkaisut, kompleksisuuden hallinta, kokonaisvaltaisuus, globaalit arvoverkostot, painettava äly Brändäys

42 Hyvinvointi ja terveys 2/2 Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn tuotteet ja palvelut Vapaa-ajan palvelut ja tuotteet Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 10 vuotta Näyttöön perustuvuus, terveystaloustiede, holistisuus, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, asiakasratkaisut, palvelujen tuotteistaminen, palvelujen ja tuotteiden yhdistäminen, verkosto-osaaminen, ennakointiosaaminen, ICT, systeemibiologia, laskennalliset menetelmät, monitorointi Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, palveluosaaminen, palvelujen tuotteistaminen, yrittäjyysosaaminen, verkostoissa toimiminen, tietoturva, logistiikka, verkkoyhteisöosaaminen, tiedon hallinta ja jalostaminen, rakennustekniikka Kumppanuuksien ja verkostojen hallinta, muutosjohtaminen, hankintaosaaminen, asiakkaan tuntemus, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, osaamisten yhdistäminen, palvelumuotoilu, ennakointiosaaminen, ICT 10 vuotta Vaativa logistiikka, kompleksisuuden hallinta, globaalit arvoverkostot, painettava äly Brändäys Kompleksisuuden hallinta, globaalit arvoverkostot Brändäys Brändäys, kompleksisuuden hallinta, globaali liiketoiminta

43 Palvelutoimialat kauppa, logistiikka, finanssi ja osaamisintensiiviset palvelut

44 Palvelutoimialat kauppa, logistiikka, finanssi ja osaamisintensiiviset palvelut strategiset osa-alueet Kokonaisvaltaiset ja verkottuneet Asiantuntijapalvelu-ratkaisut Arvoketjun johtamisen ja hallinnan ratkaisut ja teknologiat Nopea Kodin ja arjen palvelut Kuluttajamarkkinoita uudistavat yksilölliset ja yhteisölliset palvelut Palvelutavaratalot Teknologiaa laajasti hyödyntävät monikanavaratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

45 Palveluliiketoiminta 1/2 Sähköinen kauppa Kuluttajamarkkinoita uudistavat yksilölliset ja yhteisölliset palvelut Kodin ja arjen palvelut 10 vuotta Joustavat ja tehokkaat logistiikkaratkaisut Erottuvan brändin luominen Valikoiman hallinta: tiukka niche/laajuus Turvalliset sähköisen kaupan ratkaisut Ennakointi, tulevaisuuden tutkimus Erilaisten yritysten tunteminen ja liiketoimintapotentiaalin ymmärtäminen Uuden teknologian tarjoamat visuaaliset ratkaisut Erilaisten elämäntyylien, kuluttajien arjen ja juhlan käytäntöjen tunteminen Visuaalisuus ja esteettisyys, toisaalta arjen helpottaminen, esteettömyys, ekologisuus, kestävät ratkaisut Teknologian ja palveluiden helppokäyttöiset kokonaisratkaisut 10 vuotta Verkostoituminen, sähköisten kauppojen liittoumat elämäntyyleittäin Eettisyys ja läpinäkyvyys, alkuperäisyyden kanavat Uusien markkina-alueiden (esim. Afrikka) liiketoimintapotentiaalin tunteminen Yhteisöjen elämänkaaren ymmärtäminen, temaattisten yhteisöjen systemaattisempi luominen ja uudistaminen Palvelujen tuottaminen kulutuskielteisille, länsimaisen elämäntyylin vastaiskut, vaihtoehtokulttuurien uudelleennousu Kodin helppokäyttöiset, digitaaliset ratkaisut Tunnelmien ja toimintojen luominen Ekotehokkaat palveluratkaisut arkeen (työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen, lähipalvelukonseptit, aluepalvelukonseptit )

46 Palveluliiketoiminta 2/2 Kokonaisvaltaiset ja verkottuneet asiantuntijapalveluratkaisut Palvelutavaratalot Teknologiaa laajasti hyödyntävät monikanavaratkaisut Arvoketjun johtamisen ja hallinnan ratkaisut ja teknologiat 10 vuotta Kumppanuusosaaminen, IPR, sopimusosaaminen uudenlaisissa verkostoissa Jatkuva innovointi, asiakkaan edellä kulkeminen Avoimen innovaation mahdollisuudet Asiantuntijoiden ja asiantuntijuuden johtaminen ja motivoiminen Ansainta- ja hinnoittelumallit kokonaisratkaisujen tarjoamiseen Kuluttajan tarpeiden ja halujen kokonaisuuksien ymmärtäminen Suvaitsevaisen organisaation luominen, palvelutyön arvostuksen nostaminen Asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtäminen oikea ratkaisu oikeaan hetkeen Kuluttajan ostopäätösten tunteminen Uusien teknologioiden ja palveluprosessien integrointi Web 2.0-ratkaisujen hyödyntäminen B to B -maailmassa Tehokkuuden ja läpinäkyvyyden johtaminen Paikannettavuus, eettisyys ja energianiukkuus Verkoston hallinnan osaaminen 10 vuotta Jatkuva innovointi, tukipalveluista lisäarvon tuottajiin Laajentuminen uusille osa-alueille yksityishenkilöiden KIBS-palvelut? Globaali integraatio-osaaminen Eri rahoituslähteiden tunnistaminen ja käyttö Ilmastonmuutoksen hillitseminen kestävän ja eettisen palvelutavaratalon rakentaminen Ikääntyneiden johtaminen Lähipalvelujen ja henkilökohtaisten kontaktien korostaminen virtuaalivaiheen korostumisen jälkeen Paikalliset ratkaisut keskitettyjen rinnalle Lähituotanto tehokkuuden rinnalle

47 Tieto- ja viestintäklusteri

48 Tieto ja viestintä strategiset osa-alueet Verkottuneen tiedon ja tietämyksen hallinta Tietotekniikka käyttäjän arjessa Tietoverkkoihin perustuvat kaupalliset ja julkiset palvelut Sulautettu tietotekniikka eri alojen uudistajana ICT liiketoimintaprosessien ja -mallien uudistaminen Nopea Seuraavan sukupolven tietoverkkoratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

49 Tieto ja viestintä 1/3 10 vuotta 10 vuotta Tietoverkkoihin perustuvat kaupalliset ja julkiset palvelut Tietotekniikka käyttäjän arjessa ICT liiketoiminnan ja toimintaprosessien uudistajana Palveluiden käytettävyys ja käytön helppous Verkoissa hajallaan olevan tiedon hyödyntäminen Tietoturva ja tunnistaminen Palveluorientoituneet järjestelmäarkkitehtuurit, avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja open source Käyttäjät innovaattoreina ja living labympäristöt Yhteisölliset palvelut ja sosiaaliset verkostot Personoidut ja helppokäyttöiset laitteet ja järjestelmät Käytettävyys, käyttöliittymät ja muotoilu Tietoturva, yksilönsuoja ja digitaalisen tiedon tekijänoikeuksien hallinta Käyttäjät innovaattoreina ja living labympäristöt Toimintatapojen ja ICTn kehittäminen yhdessä Toimiala- ja ICT-osaamisen yhdistäminen Verkottuneen tosiaikaisen yrityksen järjestelmät Pienten kohderyhmien palvelut, asiakasratkaisut, tarjoaman uudistaminen tietoa hyödyntämällä, Kv. liiketoiminta- ja palveluosaaminen Laajojen järjestelmä- ja projektikokonaisuuksien hallinta Yhtenäiset palvelualustat ja järjestelmien yhteensopivuus Adaptiiviset, älykkäät palveluympäristöt Yhteentoimiva, tietoturvallinen ja esteetön tietoyhteiskuntainfrastruktuuri Verkottunut digitaalinen koti ja älykkäät tilat Laajat kompleksiset ICT-järjestelmät Brändäys

50 Tieto ja viestintä 2/3 Seuraavan sukupolven tietoverkkoratkaisut Sulautettu tietotekniikka tuotteiden ja järjestelmien uudistajana 10 vuotta Langattomuus ja mobiliteetti Saumattomat palvelut Laajakaistajärjestelmien laite- ja järjestelmäarkkitehtuurit ja komponentit Käytettävyys, käytön helppous, tietoturva ja haavoittuvuuden ehkäiseminen Kv-yhteistyö ja globaalisti hajautettu t&k Tilanne- ja paikkatietoa hyödyntävät sovellukset ja palvelut Sulautetut ohjelmistot ja elektroniikka, anturit ja anturiverkot, tietoliikenne, RFID, paikannus, käytettävyys, avoin lähdekoodi, algoritminen älykkyys, energiatehokkuus, painettu elektroniikka, joustavat näytöt, hajautettujen moniprosessorijärjestelmien algoritmit Tietoturva, yksilönsuoja ja järjestelmien luotettavuus Palvelukonseptien ja liiketoimintamallien kehittäminen käyttäjäkokeilujen avulla Globaalisti hajautettu t&k ja modulaarinen tuotemalli 10 vuotta Seuraavan sukupolven internet 4G-verkot Internetin, matkapuhelimen, kiinteän verkon ja audiovisuaaliset verkot korvaava yhtenäinen tietoliikenne-, viestintä- ja palveluinfrastruktuuri Oppivat, ennakoivat, itseorganisoituvat, itsestään ongelmista toipuvat, itseään suojelevat ja toimintaansa optimoivat järjestelmät ja ympäristöt Laitteiden ja palvelujen yhteensopivuus; massiiviset verkottuneet laiteekosysteemit Nanoskaalan ICT ja Bio-ICT-konvergenssi Brändäys

51 Tieto ja viestintä 3/3 Verkottuneen tiedon ja tietämyksen hallinta 10 vuotta Verkoissa hajallaan olevan tiedon hallinta ja hyödyntäminen Käyttöliittymät, tiedonrakenteet, tiedon käsittelyn menetelmät, tiedon haku, louhinta ja jalostaminen, tietämyksen hallinta, semanttinen web, ohjelmistoalgoritmit Tuotetiedon hallinta, digitaalinen tuoteprosessi, tiedon yhteensopivuus Vertaisverkot, yhteisöllinen tiedon tuottaminen Kv. liiketoiminta- ja palveluosaaminen 10 vuotta Tekstin, puheen, videon ja kuvan äsittelyn ja haun yhteentoimivat ja toimintavarmat työkalut Kaikki tieto haettavissa ja käsiteltävissä helposti eri laitteilla

52 Energia- ja ympäristöklusteri

53 Energia ja ympäristö strategiset osa-alueet Puhtaan energiantuotannon laitteet ja järjestelmät Energiatehokkaat ratkaisut ja palvelut Nopea Raaka-aineiden kestävän käytön ratkaisut Ekologinen tuotanto ja tuotteet Älykäs energiajärjestelmä Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

54 Energia ja ympäristö 1/2 Raaka-aineiden kestävän käytön ratkaisut Energiatehokkaat ratkaisut ja palvelut Ekologinen tuotanto ja tuotteet 10 vuotta Biomassan kestävä tuotanto, keruu, logistiikka ja käsittely Jätteiden hyötykäyttö, kierrätyskonseptit Puhtaan veden ratkaisut, vedenkäytön tehokkuus Materiaalin käyttöä korvaavat palvelut ja toimintamallit Ympäristöriskien hallinta Asiakastarpeiden tunnistaminen, personoidut asiakasratkaisut Energiamarkkinoiden toiminnan tuntemus Kuluttajalähtöiset liiketoimintamallit ja palvelut Energiankäytön ohjausjärjestelmät Tuotteen arvoketjun aikainen elinkaariosaaminen Kuluttajakäyttäytyminen, markkinoiden ennakointi Imagon luonti ja viestintäosaaminen Päästöjen mittaus ja todentaminen Prosessien intensifiointi, älykkäät prosessit 10 vuotta Uudet biomassat ja niiden tuotantoteknologiat Teollisuuden ja yhdyskuntien raaka-ainevirrat Uudet kestävän kehityksen materiaalit Yhdyskuntien energiatehokas suunnittelu Pitkälle viety energiankäytön ohjaus ICTja automaatioteknologioiden avulla Ultrakevyet materiaalit Prosessien ilmiötason ymmärtäminen Materiaali- ja energiatehokkuuden kokonaisuuksien hahmottaminen Korvaavat uudet tuotteet ja prosessit

55 Energia ja ympäristö 2/2 Puhtaan energiantuotannon laitteet ja järjestelmät Älykäs energiajärjestelmä 10 vuotta Energia- ja ilmastopolitiikan vaikutusten ennakointi ja markkinatuntemus Tuotteistetut kokonaisjärjestelmät ja palvelut Biojalostamokonseptit Polttokennot ja suuren mittakaavan tuulija aurinkoenergia Poltto- ja kaasutusteknologiat, mallinnus ja simulointi Integroituva energian tuotanto, jakelu ja käyttö Älykäs ja kaksisuuntainen energiaverkko Energiaverkko markkinapaikkana Asiakaslähtöinen energian toimitusvarmuuden ja laadun hallinta Uudistuvan energiajärjestelmän hallinta automaation ja ICT:n avulla Omaisuuden hallinta ja kunnossapito 10 vuotta CO2-talteenotto, varastointi ja hyötykäyttö Ympäristöönsä sulautettu pienimuotoinen energiantuotanto Fuusio ja seuraavan sukupolven fissio Uudet uusiutuvan energian ratkaisut Uudet energiankantajat ja monienergiaverkot Energiavarastot Älykkäät ja pienihäviöiset materiaalit UbiEnergia - jokapaikan energia

56 Metsäklusteri

57 Metsä strategiset osa-alueet Nopea Puuraaka-aineesta korkean jalostusarvon tuotteita Metsä palvelualustana Niukkaresurssiset ja älykkäät tuotantoteknologiat Puu- ja kuitutuotteiden uudet ratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Metsä raaka-ainevarantona Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

58 Metsä 1/2 Metsä palvelualustana Puuraaka-aineesta korkean jalostusarvon tuotteita 10 vuotta Erinomainen ymmärrys asiakkaiden ja kuluttajien tarpeista ja odotuksista, josta syntyy uusia arvoverkon osia Kulttuuriosaaminen Käyttäytymistieteet Suomalaisten metsäresurssien tulevaisuuden optiot Biojalostamoteknologia Kaasutusteknologia Materiaali- ja nanoteknologia Polymeeri- ja komposiittiteknologia Päällystys- ja pinnoiteteknologiat Arvoketjun toiminta, loppuasiakkaan ymmärtäminen + yhteistyö Kuluttajien käyttäytymismuutosten ennakointi riittävän aikaisin Standardointi- ja regulaatio-osaaminen 10 vuotta Palvelut, joissa puu/metsäosaamisella on merkittävä rooli Monikäyttöisyyttä edistävä metsänhoito Asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimusten täyttäminen (B to B, B to C) Erinomainen ymmärrys asiakkaiden ja kuluttajien tarpeista ja odotuksista, josta syntyy uusia arvoverkon osia Brändäys

59 Metsä 2/2 Puu- ja kuitutuotteiden uudet ratkaisut Niukkaresurssiset ja älykkäät tuotantoteknologiat Metsä raaka -ainevarantona 10 vuotta Puu- ja kuitutuotteet tulevaisuuden logistiikkaratkaisuissa ICT/bio/nano-osaamisen integrointi kuitualustalle Kierrätyspaperi / non wood fiber -teknologiat Arvoketjun toiminta, loppuasiakkaan ymmärtäminen + yhteistyö Kuluttajien käyttäytymismuutosten ennakointi riittävän aikaisin Standardointi Käyttäytymistieteet Uudet kuluttajapalvelut (hybridimedia/ viihde, pelit, design, pakkaus) Ekologia- ja elinkaariteknologiat Vahva luonnontiede- ja insinööriosaaminen Standardointi- ja regulaatio-osaaminen Tarkoituksenmukaisen laadun tuottaminen Metsien inventoinnin ja käytön suunnittelun palveluosaaminen Puun logistiikkaosaaminen Tulevaisuuden monipuolisen metsien käytön teknologiat Suomalaisten metsäresurssien tulevaisuuden optiot 10 vuotta Asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimusten täyttäminen (B to B, B to C) Markkinoiden synnyttämisen mekanismit ja työkalut Palveluvetoinen puu- ja kuituosaaminen Brändäys Klusterin arvoketjujen kestävyyden ja hyväksyttävyyden varmistaminen Resurssirajoitteinen ajattelu merkittävästi poikkeavilla saatavuus- ja hintatasoilla Puu- ja biomassavarannon täsmäkäytön teknologiat Ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen

60 Metalliklusteri

61 Metalli strategiset osa-alueet Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Nopea Uudet tuotteet ja asiakasratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

62 Metalli Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Uudet tuotteet ja asiakasratkaisut 10 vuotta Liiketoimintaosaaminen Palvelujen tuotteistusosaaminen Ansaintamallit Strategisen muutoksen hallinta Palveluprosessin ja -verkostojen hallinta Asiakasarvon tuottaminen koko elinkaaren ajan Liiketoimintaosaaminen Asiakastoimialojen hyvä tuntemus Asiakastarpeiden ennakointimenetelmät Suunnitteluosaaminen, rakenteiden mitoitus ja laskenta Materiaalitekniikan uudet sovellukset Ohjaus- ja automaatioratkaisut, sulautettu tieto- ja viestintäteknologia Ohjelmistot, käyttöliittymät, teollinen muotoilu Tuotantoteknologia, logistiikka, hankintaosaaminen Verkostojen hallinta, monimutkaisten järjestelmien hallinta Palveluiden liittäminen osaksi tuotetta 10 vuotta Uudet teollisuuden palvelukonseptit, tavoitteena 100% palveluiden osuus Asiakasarvoa tuottavan verkoston tarkoituksenmukainen työnjako Palveluverkoston optimointi arvontuoton ja kustannustason suhteen (=tuottavuus) Yleisesti hyväksyttyjen arvojen mukaisesti toteutettu liiketoimintakonsepti Uudet energiaratkaisut koneissa Henkilökohtaiset luonnolliset käyttöliittymät Monimutkaisuuden hallinta korostuu Tuotannossa äärimmilleen viety joustavuus, globaalit tuotantokonseptit Arvokumppanuus Nanoteknologian sovellukset Uudet tuotantojärjestelmät (esim. minitehtaat) Kustannustehokkaat, ympäristömyönteiset ja energiaa säästävät valmistusprosessit Brändäys

63 Kiinteistö- ja rakennusklusteri

64 Kiinteistö ja rakennus strategiset osa-alueet Ohjelmistot ja niiden mahdollistamat palvelut Kestävän kehityksen liiketoiminta Kriittinen yhdyskuntarakenne Nopea Kiinteistöliiketoiminta ja -palvelut Käyttäjälähtöiset tilakonseptit Korjausrakentaminen Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

65 Kiinteistö ja rakennus 1/2 Ohjelmistot ja niiden mahdollistamat palvelut Korjausrakentaminen Kiinteistöliiketoiminta ja -palvelut 10 vuotta Uudistuneet palvelu- ja liiketoimintamallit Tiedon elinkaarenhallinta Prosessien uudistaminen Rahoitusosaaminen Ansaintamallit Käyttöomaisuuden hallinta Hankintaosaaminen ja logistiikka Käyttäjälähtöinen liiketoimintaosaaminen Verkostojen hallinta ja johtaminen Esivalmistus Teknologian hyödyntäminen palvelussa 10 vuotta Prosesseihin ja palveluihin sulautetut ohjelmistot ja tietomallit Automaatio Elinkaaripalvelut Teknologian ja palveluiden integrointi Kiinteistöjen tietovarastot Tarve- ja asiakaskeskeiset palvelut Avaimet käteen -konseptit

66 Kiinteistö ja rakennus 2/2 Kriittinen yhdyskuntarakenne Kestävän kehityksen liiketoiminta Käyttäjälähtöiset tilakonseptit 10 vuotta Tietoyhteiskunnan ymmärrys Hankintaosaaminen ja riskien hallinta Tarvelähtöinen maankäyttö Teknologian hyödyntäminen prosessissa Kokonaisvaltainen energiatehokkuus Materiaaliosaaminen / materiaalitehokkuus Uudet liiketoimintamallit / ansaintalogiikat Erilaisten käyttäjien tarpeiden tunnistaminen Rahoitusmallit Uudet liiketoimintamallit Helppokäyttöinen sulautettu tietotekniikka 10 vuotta Tietoyhteiskunnan palvelumallit Työmaa-automaatio Kestävän kehityksen yhdyskuntarakenne On line / jatkuva monitorointi Kokonaisuuksien hallinta Virtuaali- ja reaalimaailman kommunikaatio Massaräätälöinti Kokonaisvaikutusten mittaaminen Brändäys

67 Elintarvikeklusteri

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen

Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen Fiksu kaupunki 2013-2017 Huippuostajat 2013-2016 INKA Innovatiiviset kaupungit 2014-2020 3/2015 Virpi Mikkonen INKA, Huippuostajat ja Fiksu kaupunki Yhteisiä tavoitteita Kehitetään kansainvälisesti tunnettuja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö

Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö Tekes ja Vihreä ICT Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö DM 427289 01-2009 Copyright Tekes Green ICT Tekesin näkökulmasta ICT-laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuus ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

ratkaisujen kehittämiseen

ratkaisujen kehittämiseen Tulevaisuusfoorumi: vähäpäästöinen Suomi ja talous 27.1.2010 Kooste 27.1.2010 työpajan tuotoksista Innovatiivisia mahdollisuuksia vähäpäästöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen TKK Dipolissa

Lisätiedot

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot