Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM Copyright Tekes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes"

Transkriptio

1 Tekesin strategian sisältölinjaukset

2 Vuorovaikutus ja kokonaisuus Yhteiskunta Terve hyvinvoiva maailma Ihminen Talous ja teknologia Digitaalinen maailma Kestävä maailma Ympäristö

3 Yhteenveto

4 Tekesin strategian sisältölinjaukset Globaalit muutosajurit Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteet Teemat Läpileikkaavat osaamiset Toimintatavat Valintojen kohdistuminen elinkeinoelämän klustereihin

5 Teemat ja toimintatavat Globaalit arvoverkostot Uudistuva innovaatiotoiminta Puhdas energia Rakennettu ympäristö Hyvinvointi ja terveys Palveluliiketoiminta ja palveluinnovaatiot Kaikkien tietämysyhteiskunta Niukkaresurssiset ratkaisut Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt Vuorovaikutteinen viestintä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ICT:n tarjoamat mahdollisuudet Käyttäjätarpeiden ennakointi

6 Läpileikkaavat osaamiset MATERIAALIT materiaalien läpimurtosovellukset nanoteknologian sovellukset TIETO JA VIESTINTÄ järjestelmäosaaminen ja sulautettu tietotekniikka tulevaisuuden tietoverkkoratkaisut tietämyksen ja sisällön hallinta ohjelmistot ja digitaaliset palvelut LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN ansaintalogiikat arvoverkostoissa innovaatio-osaaminen monikulttuurisuuden hallinta johtaminen design BIOTEKNOLOGIA bioteknologian soveltaminen energia-, ympäristö- ja hyvinvointialoilla systeemibiologia ja laskennalliset menetelmät bioprosessiteknologia PALVELUOSAAMINEN asiakaskeskeiset palveluinnovaatiot palvelujen konseptointi ja teknologian soveltaminen YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN ennakointiosaaminen regulaatio- ja standardointiosaaminen tuottavuus ja työelämän laatu elinikäinen oppiminen

7 Muuttuva maailma, muuttuva Suomi Aasia nousee talousmahtina Rahatalouden merkitys kasvaa Digitaalisuus muuttaa toimintatapoja globaalisti Ilmastonmuutos vaikuttaa taustatekijänä laajasti myös kuluttajakäyttäytymiseen Perheet pienentyvät, perhemallit muuttuvat Naisten vaikutus yhteiskunnissa kasvaa Maapallon väestö on yhä iäkkäämpää Kulttuurit ylittävät rajat Uusia pien- ja alakulttuureita syntyy helposti Uusi vuorovaikutus luo uusia identiteettejä Ihmiset liikkuvat yhä enemmän Maailmassa on useita kulttuurisia voimakeskuksia Tietoa on saatavilla valtavasti Julkisuus ja avoimuus lisääntyvät Maailma on yhä verkottuneempi Media tavoittaa miljardit ihmiset Aikapula vaivaa yhä useampia Elämäntavan voi valita, vaihtoehtoja on paljon Kuluttaminen elämäntapana yleistyy Eettinen kulutus nousee Keskituloisten osuus maailman väestöstä kasvaa Yhä useammat asuvat kaupungeissa Väestö kasvaa edelleen Teknologiassa käyttäjälähtöisyys korostuu Käyttäjät muovaavat innovaatiot markkinoilla Käyttäjät ovat mukana luomassa innovaatioita Helppokäyttöisyys ja yhdisteltävyys ovat voimakkaita trendejä Tietosuojan, yksityisyyden ja turvan merkitys kasvaa Käyttäjät vaativat teknologialta personoitavuutta, terveellisyyttä, älykkyyttä ja taloudellisuutta Teknologialta edellytetään kestävää kehitystä

8 Teemat

9 Teemat ja toimintatavat Globaalit arvoverkostot Uudistuva innovaatiotoiminta Puhdas energia Rakennettu ympäristö Hyvinvointi ja terveys Palveluliiketoiminta ja palveluinnovaatiot Kaikkien tietämysyhteiskunta Niukkaresurssiset ratkaisut Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt Vuorovaikutteinen viestintä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ICT:n tarjoamat mahdollisuudet Käyttäjätarpeiden ennakointi

10 Hyvinvointi ja terveys - tavoitetila Asiakaslähtöisyys ja kumppanuus Suomi hyvinvoinnin edelläkävijämaa Ymmärrys ja kuuntelu Uudenlaiset kumppanuudet ja toimintamallit Yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoito ja hoiva Yksilöllisen ja inhimillisen näkökulman huomioiminen tehokkaiden palveluiden luomisessa Tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet kokonaisvaltaisen elämänlaadun ja hoidon edistäjänä Organisaatiokeskeisyys Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy Inhimilliset tarpeet ja hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus Aika

11 Hyvinvointi ja terveys - yhteenveto Ikääntyminen ja väestörakenteen muutos - vaikutus huoltosuhteeseen ja terveyteen Miksi? Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen - Yksilöllinen ja inhimillinen näkökulma - Palvelujen sekä hoidon ja hoivan saatavuuden näkökulma - Palvelujärjestelmän toimivuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulma Tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen elämänlaadun, terveyden edistämisen sekä hoidon ja hoivan edistäjänä Mitä? teeman osa-alueet Sosiaali- ja terveyspalvelut Kumppanuuksista hyvinvointia ja kilpailukykyä Sairauksien yksilöllinen, kokonaisvaltainen hoito Elämän laatu ja hallinta Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy Harrastus ja vapaa-aika Arki ja työelämä Oppiminen ja koulutus Elinikäinen oppiminen ja opetus Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Rakenteellisten ja asenteellisten esteiden poistaminen Verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen ja hallinta Osaamisten yhdistäminen Uudenlaiset asiakaslähtöiset arvoketjut Kompleksisuuden hallinta Yksityisen, julkisen ja 3.sektorin winwin kumppanuus Verkosto-, arvoketjuja asiakasrajapintainnovaatiot Palveluliiketoiminta Teknologioiden hyödyntäminen Asiakastarpeiden ennakointi ja huomioiminen

12 Hyvinvointi ja terveys yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö Canadian Institutes of Health Research CIHR Painonhallinta US Department of Agriculture - USDA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma Teknologiayhteisöt: Innovative Medcines for Europe IMI Era-Net: EUROTRANS-BIO ETB Ambient assisted living - AAL Kansallinen yhteistyö Terveys ja hyvinvointi SHOK Ravitsemus, elintarvikkeet ja terveys - Elvira (SA) Terveydenhuollon ohjelma - TEHO (Sitra) Kunta- ja palvelurakenteen uudistamishanke - PARAS-hanke (SIS) Palveluinnovaatiohanke (STM) HealthBio OSKE Tekesin ohjelmat FinnWell Terveydenhuollon laatu ja tuottavuus Pharma Kilpailuetua uusista toimintatavoista Vapaa-ajan palvelut

13 Kaikkien tietämysyhteiskunta - tavoitetila Hyvä elämä Hyvä elämä Avoin uudistuminen ja oppiminen Osaavat yksilöt, yhteisöt, menestyvät yritykset ja tuottava julkinen sektori Työn ja vapaa-ajan tasapaino Hyvä elämä, hyvinvointi ja luovuus vaativat työn ja vapaa-ajan tasapainoa Uusille tuotteille ja palveluille kasvava kysyntä Yhteensopivat ja kaikkialla toimivat palvelut Työelämä ja globaali työnjako muuttuvat Suomi on tietoja hyvinvointiyhteiskuntana edelläkävijä Yksityisen ja julkisen sektorin kehittyneet toimintatavat ja yhteistyö Luovuus ja osaamisten soveltaminen menestyksen perustana Aika

14 Kaikkien tietämysyhteiskunta - yhteenveto Miksi? Avoin uudistuminen, nopea oppiminen, luovuus ja osaamisten soveltaminen menestyksen perustana Tuottavuus ja kilpailukyky vaatimuksina, ICT mahdollistajana. Työelämä ja globaali työnjako muuttuvat. Hyvä elämä, hyvinvointi ja luovuus vaativat työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Valtava ja nopeasti kasvava määrä tietoa digitaalisessa muodossa on helposti saatavilla. Tarvitaan hyviä tallennus-, käsittely- ja hakumenetelmiä sekä ymmärrystä. Uusille tuotteille ja palveluille on kasvavaa kysyntää. Mitä? teeman osa-alueet Työn ja vapaa-ajan tasapaino Harrastukset ja itsensä toteuttaminen Avoin uudistuminen ja elinikäinen oppiminen Digitaaliset palvelut, luottamus, turvallisuus ja tunnistaminen Yhteisöt ja sosiaaliset verkostot Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Organisointi, johtaminen ja uudet toimintatavat Uudistuva innovaatiotoiminta ja liiketoimintaosaaminen Osaamisten hallinta Yhteistyö, vuorovaikutus ja ymmärrys Työn ja vapaa-ajan hallinta Joustavuus ja ketteryys Tiedon hallinta ja haku Regulaatio, lainsäädäntö ja standardointi ICT:n mahdollisuuksien hyödyntäminen Kansainvälinen yhteistyö ja benchmarking Sulautettu tieto- ja viestintätekniikka

15 0 Kaikkien tietämysyhteiskunta yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö U-Japan U-Korea EU-yhteistyö EU:n i2010 strategia EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma EU:n Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) Kansallinen yhteistyö ICT, Terveys ja hyvinvointi, Energia ja ympäristö, Kone SHOKit OSKE (Jokapaikan tietotekniikka, Digitaaliset sisällöt) Forum Virium Helsinki Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Arjen tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma Tekesin ohjelmat GIGA Konvergoituvat verkot Ubicom Sulautettu tietotekniikka Verso Vertical Software Solutions

16 Puhdas energia - tavoitetila Kestävän yhdyskunnan ratkaisut Ratkaisuja yhteiskunnan puhtaan energian tarpeeseen Asiakasratkaisut ja järjestelmät Paikallisiin olosuhteisiin sovitetut energianhankinnan kokonaisratkaisut uusiutuvia energialähteitä ja jätteitä hyödyntäen CO 2 -neutraali energiajärjestelmä Energiajärjestelmien kuluttajalähtöinen suunnittelu ja toiminta, asiakaslähtöisiä energiapalveluja Päästöjen radikaali vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kansalaisten kasvava ympäristötietoisuus ja energian saannin turvaaminen Laitteet ja komponentit Laitteita ja järjestelmäkomponentteja puhtaaseen energiantuotantoon Ilmastosopimuksen päästötavoitteet regulaation kautta ja öljyn hinnan nousu Aika

17 Puhdas energia - yhteenveto Miksi? Energian kasvavan tarpeen ja ympäristönäkökohtien yhteensovittaminen taloudelliset ja hyvinvoinnin reunaehdot huomioiden Tärkeä kansallisten energiaratkaisujen kehittämisen kannalta. Merkittäviä globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia ennakoiden kannustavaa lainsäädäntöä. Omat olosuhteet luovat hyvän kilpailukykyisen kehitysalustan Kansallisen turvallisuuden ja energian saannin turvaaminen Mitä? teeman osa-alueet Teollisuuteen integroitu bioenergia ja monituotelaitokset Kuluttajakeskeiset energiapalvelut Nollapäästöinen energiantuotanto Yhdyskuntien kestävät energiaratkaisut Tulevaisuuden radikaalit energiainnovaatiot Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Perusteknologiat hallussa energiantuotannon prosesseihin sekä energiankäytön hallintaan Tulevaisuuden energiamuotojen ja mullistavien keksintöjen aikainen tunnistaminen Asiakastarpeiden tunnistaminen, personoidut asiakasratkaisut, konseptointi Kokeiluhankkeiden aikaansaaminen. Julkisen sektorin esimerkkihankkeet. Uusien arvoverkostojen hallinta (esim. biojalostamot) Markkinoiden ennakointi. Vahva kytkentä keskeisten maiden ja EU:n olosuhteisiin, tutkimukseen ja regulaatioon. Kansainvälinen partneroituminen osaamisaukoissa

18 0 Puhdas energia yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö EU-yhteistyö Kansallinen yhteistyö Tekesin ohjelmat Uudet globaalit ilmastosopimukset NEDO-yhteistyö New Energy and Industrial Technology Policy, Japan DOE-yhteistyö US Department of Energy IEA-yhteistyö International Energy Agency Pohjoismainen energiatutkimusohjelma EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma EU:n Fuels and Hydrogen yhteistyöaloite ERA-NETit EU:n energiapaketti ja SET-plan, Strategic Energy Technology Kansallisen pitkän tähtäimen energia- ja ilmastostrategia SHOKit: Energia ja ympäristö, Metsäklusteri, MeKo OSKE:t Energia ja ympäristö Kestävä energia ohjelma, SA Muu kotimainen yhteistyö (TEM, YM, Sitra, jne.) Climbus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet Polttokennot BioRefine Uudet biomassatuotteet Kestävä yhdyskunta Fuusio Fuusioteknologian kotimaiset innovaatiot

19 Niukkaresurssiset ratkaisut - tavoitetila Arvoketjukeskeinen tarkastelu Kuluttajan tarpeiden ja ympäristövaatimusten yhteensovittaminen Prosessilähtöinen tarkastelu Yhteinen näkemys innovaatioympäristön toimijoiden sekä päätöksentekijöiden kesken Tämän päivän kustannustehokkuus toimintatapana, ympäristötietoisuus ei ohjaa valintoja Suomalaiset yritykset ovat niukkaresurssisuuden huippuosaajia ja ovat hyödyntäneet muutosvoimien avaamat uudet liiketoimintamahdollisuudet Koko arvoketjun aikainen ympäristövaikutusosaaminen osaksi kaikkea toimintaa Niukkaresurssisuudesta ylivoimainen kilpailuetu Suomalaiselle elinkeinoelämälle Globaalin regulaation kiristyminen ja pakko uudistaa energian- ja raaka-aineiden käyttöä Yhteiskunnalliset arvot ja kuluttajien eettiset valinnat Energian ja raaka-aineiden korkea hinta ja huono saatavuus Vakavien ympäristöhaittojen aiheuttama herääminen Päästökauppa, EU-direktiivit ja muu regulaatio Kuluttajien tietoisuus Aika

20 Niukkaresurssiset ratkaisut - yhteenveto Energia- ja raaka-ainelähteiden nykyinen käyttö on ympäristön kannalta kestämätöntä Miksi? Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu ja saatavuusongelmat tuovat suuria haasteita elinkeinoelämälle, mutta avaavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia Asiakasketjussa vaatimus ympäristömyötäisyydelle kasvaa voimakkaasti Suomen teollisuus on raaka-aine- ja energiakeskeinen mutta maamme omat luonnonvarat ovat niukat (pl. metsä, vesi) Mitä? teeman osa-alueet Luonnonvarojen kestävä käyttö Energiatehokkuus Materiaalitehokkuus Niukkaresurssisuus elinkeinoelämän kilpailukykytekijänä Vesi Raaka-aineiden saatavuus, hinta, kilpailuasetelmat Niukkaresurssisuus loppukäyttäjän näkökulmasta Kuluttajakäyttäytyminen Eettiset valinnat Tuotteen arvonmuodostus Henk.koht. päästöajattelu Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Koko arvoketjun hallinta Niukkaresurssisuuden mittarit Tarkoituksenmukaisen laadun tuottaminen Jätteiden hyötykäyttö Kierrätys Asiakas- ja markkinaosaaminen Cleantech-rahoitusosaaminen Ekologisuus imago- & kilpailueduksi Erotusteknologiat Prosessiteknologiat Politiikkaosaaminen Regulaatioosaaminen Standardointiosaaminen Vedenkäsittely Vesikemikaalit Vedenkäytön vähentäminen Energiaintensiiviset prosessivaiheet pois Prosessien intensifiointi Kokonaisvaltainen tarkastelutaso

21 Globaali yhteistyö EU-yhteistyö Kansallinen yhteistyö Niukkaresurssiset ratkaisut yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali ilmastosopimus YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelma YK:n ohjelma Water for Life Decade Kansainvälinen tutkimusyhteistyö: NEDO, IEA EU direktiivit ja ohjelmat EU:n 6. ympäristöohjelma , EU Energiapaketti EY:n direktiivit ympäristövastuusta ja ekologisesta tuotesuunnittelusta EU:n jätteiden ja jätehuollon puitedirektiivi sekä vesidirektiivit EU:n 7. puiteohjelma => 8. puiteohjelma Teknologiayhteisöt Water Supply and Sanitation, Advanced Engineering Materials and Technologies, EuMaT Itämeren suojelun toimintaohjelma SHOKit: Energia ja ympäristö, Metsäklusteri, Metalli ja kone (MeKo) OSKE: Ympäristöklusteri Kestävä tuotanto ja tuotteet ohjelma, Suomen Akatemia Ympäristöklusterin tutkimusohjelma Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ohjauskeinot, energiatehokkuussopimukset Tekesin ohjelmat ClimBus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet BioRefine Uudet biomassatuotteet Kestävä yhdyskunta Toiminnalliset materiaalit ja vesi 0

22 Rakennettu ympäristö - tavoitetila Yhteensopivuus ja toimivuus Käyttäjäkeskeinen, fyysinen ja virtuaalinen palvelualusta Tuottavat ratkaisut Käyttäjälähtöinen ja ympäristön tarpeet huomioiva yhdyskuntasuunnittelu Työn, asumisen ja vapaa-ajan yhteensopivat ratkaisut Työn ja vapaa-ajan tasapaino Hyvä elämä, hyvinvointi ja luovuus vaativat työn ja vapaa-ajan tasapainoa Uusille tuotteille ja palveluille kasvava kysyntä Prosessien ja elinkaari- ratkaisujen kokonaistuottavuus Työelämä ja globaali työnjako muuttuvat Käyttäjän tarpeet Energiatehokkaat ja puhtaat olosuhteet Luovuus ja osaamisten soveltaminen menestyksen perustana Aika

23 Rakennettu ympäristö - yhteenveto Rakennetun ympäristön uusiutuminen Rakennuskannan ikääntyminen Miksi? Energia ja luonnonvarat yhä niukempi resurssi - rakennettu ympäristö merkittävä energian kuluttaja, iso mahdollisuus Rakennettu ympäristö merkittävä kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin mahdollistaja Rakennetun ympäristön liiketoiminnat globalisoituvat Mitä? teeman osa-alueet Palvelualusta teollisuudelle ja liiketoiminnalle Energia ja rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön seuranta ja kehittäminen Ympäristön vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Toimivuus-osaaminen, käyttäjä-osaaminen Teknologian hyödyntäminen ja erilaisten osaamisten yhdistäminen Elinkaarenhallinta Hankintaosaaminen Liiketoimintaosaaminen Energiatehokkuus Rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelu Olosuhteiden hallinta Viranomaisohjaus

24 Globaali yhteistyö EU-yhteistyö Kansallinen yhteistyö Rakennettu ympäristö yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaalit ilmastosopimukset US Department of Energy, DoE International Energy Agency, IEA USA UC Berkeley-Citris, Stanford, MIT Kiina EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma EraBuild Teknologiayhteisöt: European Construction Technology Platform, ECTP ja useita muita EurekaBuild Living Lab Europe SHOKit: Rakennettu ympäristö, Energia ja Ympäristö, ICT, Terveys ja Hyvinvointi Sitra: Energiatehokkuus OSKEt: Asuminen, Hyvinvointi, Ympäristö, Matkailu- ja elämystuotanto Suomen Akatemia, ministeriöt (TEM, LVM, VM, YM) Kansallinen energiatehokkuus- ja ilmastostrategia Tekesin ohjelmat Kestävä yhdyskunta Ubicom Sulautettu tietotekniikka Turvallisuus Tila Vesi 0

25 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt - tavoitetila Käyttäjän ja ympäristön älykäs yhteistoiminta Ihmisen ja ympäristön luonnollinen yhteistoiminta Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Oppivat, tilannetajuiset, ennakoivat ja saumattomasti palvelevat järjestelmät Palveluja tarjoavat muuntautuvat mobiilit ympäristöt Moniaistinen ja luonnollinen vuorovaikutus älykkäiden järjestelmien ja ympäristön kanssa Liikkuvien käyttäjien tarpeet Verkottuneet, rajoitetusti yhteensopivat järjestelmät Taustajärjestelmien tiedon hyödyntäminen ja uudet palvelut Laitelähtöinen suunnittelu Sulautettu elektroniikka ja ohjelmistot koneissa ja laitteissa Sulautetun elektroniikan mahdollistamat laitteiden uudet toiminnot Aika

26 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt - yhteenveto Tuotteiden ja palveluiden uusilla ominaisuuksilla sekä paremmalla suorituskyvyllä ja käytettävyydellä tuetaan paremmin käyttäjän henkilökohtaisia ja tilannekohtaisia tarpeita Miksi? Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt ovat keskeinen osa tietoyhteiskuntaa Eri toimialojen kilpailukyky ja tuottavuuskehitys on jatkossa entistä enemmän älykkäiden järjestelmien ja ympäristöjen osaamisen ja hyödyntämisen varassa Mitä? teeman osa-alueet Älykäs ympäristö Sulautettu tieto- ja viestintätekniikka laitteissa ja järjestelmissä Älykäs tuotanto Kattavat tietoliikenneverkot ja palvelut Älykkäät palvelut Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Sulautettu elektroniikka ja ohjelmistot, tietoliikenne, laitealustat, avoin lähdekoodi, yhteissuunnittelu Eri sovellusalojen ja arvoketjun ylittävä t&k-yhteistyö Edistyneet käyttöliittymät ja vuorovaikutustavat Järjestelmien yhteensopivuus ja elinkaaren hallinta Palvelujen pilotointi ja living labs käyttäjäkokeet Käyttötilanteen tunnistavien, oppivien ja ennakoivien ympäristöjen ohjelmistot Globaalit arvoverkostot Brändäys

27 0 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö U-Japan U-Korea The Center for Information Technology Research in the Interest of Society, CITRIS, USA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma => 8.puiteohjelma Artemis-yhteistyöaloite ja EPOSS-teknologiayhteisö Eurekan ITEA2 ja Euripides-klusterit EU:n tietoyhteiskuntaohjelma, i-2010 Kansallinen yhteistyö SHOKit: ICT ja Metalli ja kone (MeKo) OSKET: Jokapaikan tietotekniikka, Älykkäät koneet Älykkään liikenteen ohjelma ÄLLI (LVM) Arjen tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan, KITARA - SA yhteistyö Tekesin ohjelmat Ubicom, Sulautettu tietotekniikka GIGA, Konvergoituvat verkot VAMOS, Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut

28 Palveluliiketoiminta ja innovaatiot - tavoitetila Palveluinnovaatioihin perustuva liiketoiminta Asiakkaan roolin vahvistuminen Asiakaskeskeinen palveluliiketoiminta Tuotteen ja palvelun yhdistäminen Palveluiden ja tuotteiden sijasta tarjotaan ominaisuuksia, kuten suorituskykyä, kapasiteettia tai käyttövarmuutta sovitun elinkaaren ajan Uudenlaiset palveluinnovaatioihin perustuvat liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat kilpailukykyiseen palveluliiketoimintaan Yhdistetyt palveluiden ja tuotteiden kokonaisratkaisut Kuluttajamarkkinoilla palvelukonsepteja yksilöllisiin arvoihin ja arvostuksiin perustuviin tarpeisiin elämän eri vaiheissa Kansainvälisesti menestyviä asiantuntijapalveluyrityksiä ja yritysverkostoja, joiden liiketoiminta perustuu monipuoliseen osaamiseen ja ketteryyteen asiakastarpeisiin vastaamisessa Suomi menestyy asiakaskeskeisellä palveluliiketoiminnalla Tuottavuus / työvoiman riittävyys ja työvoimarakenteen muutos Palvelukysyntä lisääntyy ja muuttuu, asiakkailla kokonaisratkaisujen tarve Teknologian hyödyntäminen muuttaa palvelun tuottamisen tapoja, toimintamalleja ja jakelukanavia Aika

29 Palveluliiketoiminta ja innovaatiot - yhteenveto Tuotteiden ja palveluiden uusilla ominaisuuksilla sekä paremmalla suorituskyvyllä ja Palvelumarkkinoiden markkinamekanismit ja toimintaympäristön rakenteet muuttuvat käytettävyydellä tuetaan paremmin käyttäjän henkilökohtaisia ja tilannekohtaisia tarpeita Miksi? Älykkäät Palvelukysyntä järjestelmät lisääntyy ja ympäristöt ja muuttuu, ovat asiakkailla keskeinen kokonaisratkaisujen osa tietoyhteiskuntaa tarve Mitä? teeman osa-alueet Eri toimialojen kilpailukyky ja tuottavuuskehitys on jatkossa entistä enemmän älykkäiden Tuottavuus / työvoiman riittävyys ja työvoimarakenteen muutos järjestelmien ja ympäristöjen osaamisen ja hyödyntämisen varassa Liiketoimintaansa palveluilla uudistavat ja kansainvälistä kilpailukykyään kehittävät yritykset Palveluinnovaatioihin perustuvat mallit Arvoverkoston uudet palveluyritykset ja palvelukonseptit Ominaisuuksiin perustuva tarjoama Verkostojen hallinta Kumppanuus Ansaintalogiikka Uudet yksilölliset ja yhteisölliset palvelut Palveluiden ja tuotteiden kokonaisratkaisut Kuluttajakäyttäytyminen Asiakastarpeiden ennakoiminen Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Asiakaskeskeisen palveluliiketoiminnan hallinta ja johtaminen Toimintakulttuurin muuttaminen Globaali toiminta Asiakastarpeiden ennakointi ja menetelmät Arvonmuodostus ja ansaintamallit Palvelujen hankinta Ostamisosaaminen Sopimusmallit Palvelujen konseptointi ja teknologian soveltaminen Osaamisen suojaaminen Innovaatioprosessin erityispiirteet Asiakkaan roolit Verkostomainen palveluliiketoiminta Kumppanuudet Ennakkoluulottomuus Riskinotto

30 0 Palveluliiketoiminta ja innovaatiot yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö The Center for Information Technology Research in the Interest of Society, CITRIS, USA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma R&D in services (TEM)/CREST Ambient Assisted Living, AAL Innovation Policy in Services, IPPS/DG Enterprise Kansallinen yhteistyö SHOKit: MeKo, ICT, Metsäklusteri, Terveys ja Hyvinvointi, Energia ja Ympäristö OSKE: Hyvinvointi Tekesin ohjelmat Serve, Innovatiiviset palvelut FinnWell, Terveydenhuollon laatu ja tuottavuus Vapaa-ajan palvelut

31 Vuorovaikutteinen viestintä - tavoitetila Kansainvälinen liiketoiminta Suomalainen media-ala toimii luontevana osana globaalia mediaa Uudet roolit globaalissa ekosysteemissä Median uusien avautuvien liiketoimintamahdollisuuksien vahva kansainvälinen hyödyntäminen Yhteisöjen sekä viihde- ja pelisovellusten kasvava rooli Taustalla media-alueen globaali ekosysteemi Käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen sisältöjen ja palvelujen tarjonnassa Liiketoiminta Tiedon / sisältöjen käyttö ja luotettavuus ajasta ja paikasta riippumatta Sisällön digitalisoitumisen, uusien päätelaitteiden ja tietoverkkojen tarjoama uusi toiminnallisuus Aika

32 Vuorovaikutteinen viestintä - yhteenveto Tietoverkkojen laajentuva käyttö, media siirtyy webiin - kustannushyödyt, nopeus Miksi? Uudet päätelaitteet, mobiili, pc - tuki useille mediastandardeille ja tietoverkoille Digitaalisen tiedon ja sisällön lisääntyminen sekä teknologioiden kehittyminen sulautuminen myös toimialatasolla Uudet liiketoimintakonseptit ja ansaintalogiikat mahdollistuvat Median kohderyhmät pirstaloituvat - tavoittaminen perinteisen median keinoin vaikeaa Mitä? teeman osa-alueet Arvoketjusta ekosysteemiin Uudet liiketoiminta ja ansaintamallit Uuden ja nykyisen median yhteiselo Digitaalisuus mahdollistajana Tieto saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta Sosiaalistuva media Vuorovaikutteisuus Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Open innovation toimintatapana Median käyttäjät eri rooleissa innovaation lähteinä: käyttäjinä, tuottajina, uudelleen muokkaajina, innostajina Liiketoimintaosaaminen Living labs, kokeiluympäristöt Uudistuva arvonmuodostus ja ansaintalogiikat Monitieteisyys Mainonta, markkinointi Ennakkoluulottomuus Riskinotto

33 0 Vuorovaikutteinen viestintä yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö The Center for Information Technology Research in the Interest of Society, CITRIS, USA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma i2010-strategia Networked and Electronic Media, NEM Mediaohjelma econtentplus (CIP) EUREKA ITEA ja ITEA2 Kansallinen yhteistyö ICT SHOK OSKE: Digitaaliset sisällöt Arjen tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma Forum Virium Helsinki Muu yhteistyö TEM, OPM Tekesin ohjelmat Verso, Vertical Software Solutions Ubicom - Sulautettu tietotekniikka Vamos - Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut Innoprint

34 Läpileikkaavat osaamiset ja toimintatavat

35 Läpileikkaavat osaamiset MATERIAALIT materiaalien läpimurtosovellukset nanoteknologian sovellukset TIETO JA VIESTINTÄ järjestelmäosaaminen ja sulautettu tietotekniikka tulevaisuuden tietoverkkoratkaisut tietämyksen ja sisällön hallinta ohjelmistot ja digitaaliset palvelut LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN ansaintalogiikat arvoverkostoissa innovaatio-osaaminen monikulttuurisuuden hallinta johtaminen design BIOTEKNOLOGIA bioteknologian soveltaminen energia-, ympäristö- ja hyvinvointialoilla systeemibiologia ja laskennalliset menetelmät bioprosessiteknologia PALVELUOSAAMINEN asiakaskeskeiset palveluinnovaatiot palvelujen konseptointi ja teknologian soveltaminen YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN ennakointiosaaminen regulaatio- ja standardointiosaaminen tuottavuus ja työelämän laatu elinikäinen oppiminen

36 Toimintatapojen painopisteet Globaalit arvoverkostot Käyttäjätarpeiden ennakointi Uudistuva innovaatiotoiminta Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ICT:n tarjoamat mahdollisuudet

37 Tekesin ohjelmatoiminnan kehittyminen tulevaisuudessa Osuus Tekesin rahoituksesta 50% Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) pohjalta käynnistyvät uudet ohjelmat Nykyiset ohjelmat 2008 Vuosi 2012

38 Klusterit

39 Hyvinvointiklusteri

40 Hyvinvointi strategiset osa-alueet Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn tuotteet ja palvelut Yksilöllisen, kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan tuotteet ja palvelut Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä Vapaa-ajan palvelut ja tuotteet Nopea Työelämän ja arjen palvelut ja tuotteet Elinikäisen oppimisen ja opetuksen palvelut ja tuotteet Maailmanmarkkinoiden kasvu ja globaali kansantaloudellinen merkitys / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

41 Hyvinvointi ja terveys 1/2 Elinikäisen oppimisen ja opetuksen palvelut ja tuotteet Työelämän ja arjen palvelut ja tuotteet Yksilöllisen, kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan tuotteet ja palvelut 10 vuotta Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, palveluosaaminen, palvelujen tuotteistaminen, tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen, tiedon hallinta ja jalostaminen, verkkoyhteisöosaaminen, turvallisuus, ICT Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, palveluosaaminen, palvelujen tuotteistaminen, yrittäjyysosaaminen, verkostoissa toimiminen, tietoturva, logistiikka, tiedon hallinta ja jalostaminen, rakennustekniikka Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, asiakasratkaisut, palveluiden tuotteistaminen, tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen, ICT:n hyödyntäminen, verkosto-osaaminen, terveystaloustiede, ennakointiosaaminen, systeemibiologia, laskennalliset menetelmät, translationaalisuus 10 vuotta Globaali liiketoiminta Brändäys Kompleksisuuden hallinta, globaalit arvoverkostot Brändäys Uudentyyppiset logistiset ratkaisut, kompleksisuuden hallinta, kokonaisvaltaisuus, globaalit arvoverkostot, painettava äly Brändäys

42 Hyvinvointi ja terveys 2/2 Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn tuotteet ja palvelut Vapaa-ajan palvelut ja tuotteet Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 10 vuotta Näyttöön perustuvuus, terveystaloustiede, holistisuus, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, asiakasratkaisut, palvelujen tuotteistaminen, palvelujen ja tuotteiden yhdistäminen, verkosto-osaaminen, ennakointiosaaminen, ICT, systeemibiologia, laskennalliset menetelmät, monitorointi Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, palveluosaaminen, palvelujen tuotteistaminen, yrittäjyysosaaminen, verkostoissa toimiminen, tietoturva, logistiikka, verkkoyhteisöosaaminen, tiedon hallinta ja jalostaminen, rakennustekniikka Kumppanuuksien ja verkostojen hallinta, muutosjohtaminen, hankintaosaaminen, asiakkaan tuntemus, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, osaamisten yhdistäminen, palvelumuotoilu, ennakointiosaaminen, ICT 10 vuotta Vaativa logistiikka, kompleksisuuden hallinta, globaalit arvoverkostot, painettava äly Brändäys Kompleksisuuden hallinta, globaalit arvoverkostot Brändäys Brändäys, kompleksisuuden hallinta, globaali liiketoiminta

43 Palvelutoimialat kauppa, logistiikka, finanssi ja osaamisintensiiviset palvelut

44 Palvelutoimialat kauppa, logistiikka, finanssi ja osaamisintensiiviset palvelut strategiset osa-alueet Kokonaisvaltaiset ja verkottuneet Asiantuntijapalvelu-ratkaisut Arvoketjun johtamisen ja hallinnan ratkaisut ja teknologiat Nopea Kodin ja arjen palvelut Kuluttajamarkkinoita uudistavat yksilölliset ja yhteisölliset palvelut Palvelutavaratalot Teknologiaa laajasti hyödyntävät monikanavaratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

45 Palveluliiketoiminta 1/2 Sähköinen kauppa Kuluttajamarkkinoita uudistavat yksilölliset ja yhteisölliset palvelut Kodin ja arjen palvelut 10 vuotta Joustavat ja tehokkaat logistiikkaratkaisut Erottuvan brändin luominen Valikoiman hallinta: tiukka niche/laajuus Turvalliset sähköisen kaupan ratkaisut Ennakointi, tulevaisuuden tutkimus Erilaisten yritysten tunteminen ja liiketoimintapotentiaalin ymmärtäminen Uuden teknologian tarjoamat visuaaliset ratkaisut Erilaisten elämäntyylien, kuluttajien arjen ja juhlan käytäntöjen tunteminen Visuaalisuus ja esteettisyys, toisaalta arjen helpottaminen, esteettömyys, ekologisuus, kestävät ratkaisut Teknologian ja palveluiden helppokäyttöiset kokonaisratkaisut 10 vuotta Verkostoituminen, sähköisten kauppojen liittoumat elämäntyyleittäin Eettisyys ja läpinäkyvyys, alkuperäisyyden kanavat Uusien markkina-alueiden (esim. Afrikka) liiketoimintapotentiaalin tunteminen Yhteisöjen elämänkaaren ymmärtäminen, temaattisten yhteisöjen systemaattisempi luominen ja uudistaminen Palvelujen tuottaminen kulutuskielteisille, länsimaisen elämäntyylin vastaiskut, vaihtoehtokulttuurien uudelleennousu Kodin helppokäyttöiset, digitaaliset ratkaisut Tunnelmien ja toimintojen luominen Ekotehokkaat palveluratkaisut arkeen (työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen, lähipalvelukonseptit, aluepalvelukonseptit )

46 Palveluliiketoiminta 2/2 Kokonaisvaltaiset ja verkottuneet asiantuntijapalveluratkaisut Palvelutavaratalot Teknologiaa laajasti hyödyntävät monikanavaratkaisut Arvoketjun johtamisen ja hallinnan ratkaisut ja teknologiat 10 vuotta Kumppanuusosaaminen, IPR, sopimusosaaminen uudenlaisissa verkostoissa Jatkuva innovointi, asiakkaan edellä kulkeminen Avoimen innovaation mahdollisuudet Asiantuntijoiden ja asiantuntijuuden johtaminen ja motivoiminen Ansainta- ja hinnoittelumallit kokonaisratkaisujen tarjoamiseen Kuluttajan tarpeiden ja halujen kokonaisuuksien ymmärtäminen Suvaitsevaisen organisaation luominen, palvelutyön arvostuksen nostaminen Asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtäminen oikea ratkaisu oikeaan hetkeen Kuluttajan ostopäätösten tunteminen Uusien teknologioiden ja palveluprosessien integrointi Web 2.0-ratkaisujen hyödyntäminen B to B -maailmassa Tehokkuuden ja läpinäkyvyyden johtaminen Paikannettavuus, eettisyys ja energianiukkuus Verkoston hallinnan osaaminen 10 vuotta Jatkuva innovointi, tukipalveluista lisäarvon tuottajiin Laajentuminen uusille osa-alueille yksityishenkilöiden KIBS-palvelut? Globaali integraatio-osaaminen Eri rahoituslähteiden tunnistaminen ja käyttö Ilmastonmuutoksen hillitseminen kestävän ja eettisen palvelutavaratalon rakentaminen Ikääntyneiden johtaminen Lähipalvelujen ja henkilökohtaisten kontaktien korostaminen virtuaalivaiheen korostumisen jälkeen Paikalliset ratkaisut keskitettyjen rinnalle Lähituotanto tehokkuuden rinnalle

47 Tieto- ja viestintäklusteri

48 Tieto ja viestintä strategiset osa-alueet Verkottuneen tiedon ja tietämyksen hallinta Tietotekniikka käyttäjän arjessa Tietoverkkoihin perustuvat kaupalliset ja julkiset palvelut Sulautettu tietotekniikka eri alojen uudistajana ICT liiketoimintaprosessien ja -mallien uudistaminen Nopea Seuraavan sukupolven tietoverkkoratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

49 Tieto ja viestintä 1/3 10 vuotta 10 vuotta Tietoverkkoihin perustuvat kaupalliset ja julkiset palvelut Tietotekniikka käyttäjän arjessa ICT liiketoiminnan ja toimintaprosessien uudistajana Palveluiden käytettävyys ja käytön helppous Verkoissa hajallaan olevan tiedon hyödyntäminen Tietoturva ja tunnistaminen Palveluorientoituneet järjestelmäarkkitehtuurit, avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja open source Käyttäjät innovaattoreina ja living labympäristöt Yhteisölliset palvelut ja sosiaaliset verkostot Personoidut ja helppokäyttöiset laitteet ja järjestelmät Käytettävyys, käyttöliittymät ja muotoilu Tietoturva, yksilönsuoja ja digitaalisen tiedon tekijänoikeuksien hallinta Käyttäjät innovaattoreina ja living labympäristöt Toimintatapojen ja ICTn kehittäminen yhdessä Toimiala- ja ICT-osaamisen yhdistäminen Verkottuneen tosiaikaisen yrityksen järjestelmät Pienten kohderyhmien palvelut, asiakasratkaisut, tarjoaman uudistaminen tietoa hyödyntämällä, Kv. liiketoiminta- ja palveluosaaminen Laajojen järjestelmä- ja projektikokonaisuuksien hallinta Yhtenäiset palvelualustat ja järjestelmien yhteensopivuus Adaptiiviset, älykkäät palveluympäristöt Yhteentoimiva, tietoturvallinen ja esteetön tietoyhteiskuntainfrastruktuuri Verkottunut digitaalinen koti ja älykkäät tilat Laajat kompleksiset ICT-järjestelmät Brändäys

50 Tieto ja viestintä 2/3 Seuraavan sukupolven tietoverkkoratkaisut Sulautettu tietotekniikka tuotteiden ja järjestelmien uudistajana 10 vuotta Langattomuus ja mobiliteetti Saumattomat palvelut Laajakaistajärjestelmien laite- ja järjestelmäarkkitehtuurit ja komponentit Käytettävyys, käytön helppous, tietoturva ja haavoittuvuuden ehkäiseminen Kv-yhteistyö ja globaalisti hajautettu t&k Tilanne- ja paikkatietoa hyödyntävät sovellukset ja palvelut Sulautetut ohjelmistot ja elektroniikka, anturit ja anturiverkot, tietoliikenne, RFID, paikannus, käytettävyys, avoin lähdekoodi, algoritminen älykkyys, energiatehokkuus, painettu elektroniikka, joustavat näytöt, hajautettujen moniprosessorijärjestelmien algoritmit Tietoturva, yksilönsuoja ja järjestelmien luotettavuus Palvelukonseptien ja liiketoimintamallien kehittäminen käyttäjäkokeilujen avulla Globaalisti hajautettu t&k ja modulaarinen tuotemalli 10 vuotta Seuraavan sukupolven internet 4G-verkot Internetin, matkapuhelimen, kiinteän verkon ja audiovisuaaliset verkot korvaava yhtenäinen tietoliikenne-, viestintä- ja palveluinfrastruktuuri Oppivat, ennakoivat, itseorganisoituvat, itsestään ongelmista toipuvat, itseään suojelevat ja toimintaansa optimoivat järjestelmät ja ympäristöt Laitteiden ja palvelujen yhteensopivuus; massiiviset verkottuneet laiteekosysteemit Nanoskaalan ICT ja Bio-ICT-konvergenssi Brändäys

51 Tieto ja viestintä 3/3 Verkottuneen tiedon ja tietämyksen hallinta 10 vuotta Verkoissa hajallaan olevan tiedon hallinta ja hyödyntäminen Käyttöliittymät, tiedonrakenteet, tiedon käsittelyn menetelmät, tiedon haku, louhinta ja jalostaminen, tietämyksen hallinta, semanttinen web, ohjelmistoalgoritmit Tuotetiedon hallinta, digitaalinen tuoteprosessi, tiedon yhteensopivuus Vertaisverkot, yhteisöllinen tiedon tuottaminen Kv. liiketoiminta- ja palveluosaaminen 10 vuotta Tekstin, puheen, videon ja kuvan äsittelyn ja haun yhteentoimivat ja toimintavarmat työkalut Kaikki tieto haettavissa ja käsiteltävissä helposti eri laitteilla

52 Energia- ja ympäristöklusteri

53 Energia ja ympäristö strategiset osa-alueet Puhtaan energiantuotannon laitteet ja järjestelmät Energiatehokkaat ratkaisut ja palvelut Nopea Raaka-aineiden kestävän käytön ratkaisut Ekologinen tuotanto ja tuotteet Älykäs energiajärjestelmä Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

54 Energia ja ympäristö 1/2 Raaka-aineiden kestävän käytön ratkaisut Energiatehokkaat ratkaisut ja palvelut Ekologinen tuotanto ja tuotteet 10 vuotta Biomassan kestävä tuotanto, keruu, logistiikka ja käsittely Jätteiden hyötykäyttö, kierrätyskonseptit Puhtaan veden ratkaisut, vedenkäytön tehokkuus Materiaalin käyttöä korvaavat palvelut ja toimintamallit Ympäristöriskien hallinta Asiakastarpeiden tunnistaminen, personoidut asiakasratkaisut Energiamarkkinoiden toiminnan tuntemus Kuluttajalähtöiset liiketoimintamallit ja palvelut Energiankäytön ohjausjärjestelmät Tuotteen arvoketjun aikainen elinkaariosaaminen Kuluttajakäyttäytyminen, markkinoiden ennakointi Imagon luonti ja viestintäosaaminen Päästöjen mittaus ja todentaminen Prosessien intensifiointi, älykkäät prosessit 10 vuotta Uudet biomassat ja niiden tuotantoteknologiat Teollisuuden ja yhdyskuntien raaka-ainevirrat Uudet kestävän kehityksen materiaalit Yhdyskuntien energiatehokas suunnittelu Pitkälle viety energiankäytön ohjaus ICTja automaatioteknologioiden avulla Ultrakevyet materiaalit Prosessien ilmiötason ymmärtäminen Materiaali- ja energiatehokkuuden kokonaisuuksien hahmottaminen Korvaavat uudet tuotteet ja prosessit

55 Energia ja ympäristö 2/2 Puhtaan energiantuotannon laitteet ja järjestelmät Älykäs energiajärjestelmä 10 vuotta Energia- ja ilmastopolitiikan vaikutusten ennakointi ja markkinatuntemus Tuotteistetut kokonaisjärjestelmät ja palvelut Biojalostamokonseptit Polttokennot ja suuren mittakaavan tuulija aurinkoenergia Poltto- ja kaasutusteknologiat, mallinnus ja simulointi Integroituva energian tuotanto, jakelu ja käyttö Älykäs ja kaksisuuntainen energiaverkko Energiaverkko markkinapaikkana Asiakaslähtöinen energian toimitusvarmuuden ja laadun hallinta Uudistuvan energiajärjestelmän hallinta automaation ja ICT:n avulla Omaisuuden hallinta ja kunnossapito 10 vuotta CO2-talteenotto, varastointi ja hyötykäyttö Ympäristöönsä sulautettu pienimuotoinen energiantuotanto Fuusio ja seuraavan sukupolven fissio Uudet uusiutuvan energian ratkaisut Uudet energiankantajat ja monienergiaverkot Energiavarastot Älykkäät ja pienihäviöiset materiaalit UbiEnergia - jokapaikan energia

56 Metsäklusteri

57 Metsä strategiset osa-alueet Nopea Puuraaka-aineesta korkean jalostusarvon tuotteita Metsä palvelualustana Niukkaresurssiset ja älykkäät tuotantoteknologiat Puu- ja kuitutuotteiden uudet ratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Metsä raaka-ainevarantona Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

58 Metsä 1/2 Metsä palvelualustana Puuraaka-aineesta korkean jalostusarvon tuotteita 10 vuotta Erinomainen ymmärrys asiakkaiden ja kuluttajien tarpeista ja odotuksista, josta syntyy uusia arvoverkon osia Kulttuuriosaaminen Käyttäytymistieteet Suomalaisten metsäresurssien tulevaisuuden optiot Biojalostamoteknologia Kaasutusteknologia Materiaali- ja nanoteknologia Polymeeri- ja komposiittiteknologia Päällystys- ja pinnoiteteknologiat Arvoketjun toiminta, loppuasiakkaan ymmärtäminen + yhteistyö Kuluttajien käyttäytymismuutosten ennakointi riittävän aikaisin Standardointi- ja regulaatio-osaaminen 10 vuotta Palvelut, joissa puu/metsäosaamisella on merkittävä rooli Monikäyttöisyyttä edistävä metsänhoito Asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimusten täyttäminen (B to B, B to C) Erinomainen ymmärrys asiakkaiden ja kuluttajien tarpeista ja odotuksista, josta syntyy uusia arvoverkon osia Brändäys

59 Metsä 2/2 Puu- ja kuitutuotteiden uudet ratkaisut Niukkaresurssiset ja älykkäät tuotantoteknologiat Metsä raaka -ainevarantona 10 vuotta Puu- ja kuitutuotteet tulevaisuuden logistiikkaratkaisuissa ICT/bio/nano-osaamisen integrointi kuitualustalle Kierrätyspaperi / non wood fiber -teknologiat Arvoketjun toiminta, loppuasiakkaan ymmärtäminen + yhteistyö Kuluttajien käyttäytymismuutosten ennakointi riittävän aikaisin Standardointi Käyttäytymistieteet Uudet kuluttajapalvelut (hybridimedia/ viihde, pelit, design, pakkaus) Ekologia- ja elinkaariteknologiat Vahva luonnontiede- ja insinööriosaaminen Standardointi- ja regulaatio-osaaminen Tarkoituksenmukaisen laadun tuottaminen Metsien inventoinnin ja käytön suunnittelun palveluosaaminen Puun logistiikkaosaaminen Tulevaisuuden monipuolisen metsien käytön teknologiat Suomalaisten metsäresurssien tulevaisuuden optiot 10 vuotta Asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimusten täyttäminen (B to B, B to C) Markkinoiden synnyttämisen mekanismit ja työkalut Palveluvetoinen puu- ja kuituosaaminen Brändäys Klusterin arvoketjujen kestävyyden ja hyväksyttävyyden varmistaminen Resurssirajoitteinen ajattelu merkittävästi poikkeavilla saatavuus- ja hintatasoilla Puu- ja biomassavarannon täsmäkäytön teknologiat Ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen

60 Metalliklusteri

61 Metalli strategiset osa-alueet Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Nopea Uudet tuotteet ja asiakasratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

62 Metalli Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Uudet tuotteet ja asiakasratkaisut 10 vuotta Liiketoimintaosaaminen Palvelujen tuotteistusosaaminen Ansaintamallit Strategisen muutoksen hallinta Palveluprosessin ja -verkostojen hallinta Asiakasarvon tuottaminen koko elinkaaren ajan Liiketoimintaosaaminen Asiakastoimialojen hyvä tuntemus Asiakastarpeiden ennakointimenetelmät Suunnitteluosaaminen, rakenteiden mitoitus ja laskenta Materiaalitekniikan uudet sovellukset Ohjaus- ja automaatioratkaisut, sulautettu tieto- ja viestintäteknologia Ohjelmistot, käyttöliittymät, teollinen muotoilu Tuotantoteknologia, logistiikka, hankintaosaaminen Verkostojen hallinta, monimutkaisten järjestelmien hallinta Palveluiden liittäminen osaksi tuotetta 10 vuotta Uudet teollisuuden palvelukonseptit, tavoitteena 100% palveluiden osuus Asiakasarvoa tuottavan verkoston tarkoituksenmukainen työnjako Palveluverkoston optimointi arvontuoton ja kustannustason suhteen (=tuottavuus) Yleisesti hyväksyttyjen arvojen mukaisesti toteutettu liiketoimintakonsepti Uudet energiaratkaisut koneissa Henkilökohtaiset luonnolliset käyttöliittymät Monimutkaisuuden hallinta korostuu Tuotannossa äärimmilleen viety joustavuus, globaalit tuotantokonseptit Arvokumppanuus Nanoteknologian sovellukset Uudet tuotantojärjestelmät (esim. minitehtaat) Kustannustehokkaat, ympäristömyönteiset ja energiaa säästävät valmistusprosessit Brändäys

63 Kiinteistö- ja rakennusklusteri

64 Kiinteistö ja rakennus strategiset osa-alueet Ohjelmistot ja niiden mahdollistamat palvelut Kestävän kehityksen liiketoiminta Kriittinen yhdyskuntarakenne Nopea Kiinteistöliiketoiminta ja -palvelut Käyttäjälähtöiset tilakonseptit Korjausrakentaminen Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

65 Kiinteistö ja rakennus 1/2 Ohjelmistot ja niiden mahdollistamat palvelut Korjausrakentaminen Kiinteistöliiketoiminta ja -palvelut 10 vuotta Uudistuneet palvelu- ja liiketoimintamallit Tiedon elinkaarenhallinta Prosessien uudistaminen Rahoitusosaaminen Ansaintamallit Käyttöomaisuuden hallinta Hankintaosaaminen ja logistiikka Käyttäjälähtöinen liiketoimintaosaaminen Verkostojen hallinta ja johtaminen Esivalmistus Teknologian hyödyntäminen palvelussa 10 vuotta Prosesseihin ja palveluihin sulautetut ohjelmistot ja tietomallit Automaatio Elinkaaripalvelut Teknologian ja palveluiden integrointi Kiinteistöjen tietovarastot Tarve- ja asiakaskeskeiset palvelut Avaimet käteen -konseptit

66 Kiinteistö ja rakennus 2/2 Kriittinen yhdyskuntarakenne Kestävän kehityksen liiketoiminta Käyttäjälähtöiset tilakonseptit 10 vuotta Tietoyhteiskunnan ymmärrys Hankintaosaaminen ja riskien hallinta Tarvelähtöinen maankäyttö Teknologian hyödyntäminen prosessissa Kokonaisvaltainen energiatehokkuus Materiaaliosaaminen / materiaalitehokkuus Uudet liiketoimintamallit / ansaintalogiikat Erilaisten käyttäjien tarpeiden tunnistaminen Rahoitusmallit Uudet liiketoimintamallit Helppokäyttöinen sulautettu tietotekniikka 10 vuotta Tietoyhteiskunnan palvelumallit Työmaa-automaatio Kestävän kehityksen yhdyskuntarakenne On line / jatkuva monitorointi Kokonaisuuksien hallinta Virtuaali- ja reaalimaailman kommunikaatio Massaräätälöinti Kokonaisvaikutusten mittaaminen Brändäys

67 Elintarvikeklusteri

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Tekesin valinnat Tulevaisuuden rakentamiseksi - Uudenlaiset osaamiset ja kyvykkyydet suomalaisten yritysten kilpailukykynä

Tekesin valinnat Tulevaisuuden rakentamiseksi - Uudenlaiset osaamiset ja kyvykkyydet suomalaisten yritysten kilpailukykynä Tekesin valinnat Tulevaisuuden rakentamiseksi - Uudenlaiset osaamiset ja kyvykkyydet suomalaisten yritysten kilpailukykynä FIHTAn pikkujouluseminaari 11.12.2008 Pia Harju-Autti Toimialajohtaja Palvelut

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana Suomen kestävän ä kehityksen toimikunnan kokous ous 3/2009, 7.10.2009 ohjelman koordinaattori Mikko Nousiainen, Pöyry Esityksen rakenne 1. Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Terveydenhuolto innovaatioiden lähteenä. Petri Peltonen TEM / INNO

Terveydenhuolto innovaatioiden lähteenä. Petri Peltonen TEM / INNO Terveydenhuolto innovaatioiden lähteenä Petri Peltonen TEM / INNO Kaupallisesti Yhteiskunnallisesti Hyvinvoinnillisesti Innovaatio = hyödynnetty osaamislähtöinen kilpailuetu Uusi tieto, osaaminen, teknologia

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Metsäsektorin muutosajurit Teknologinen kehitys ja markkinoiden muutos (1) 2 Paperin ja sähköisen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet Tutkintotoimikuntaseminaari 16.2.2017 Mikko Dufva mikko.dufva@vtt.fi @mdufva Yrittäjä alustataloudessa?

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Fiksu kaupunki ohjelma : turvallisuus ja logistiikka sen teemoina

Fiksu kaupunki ohjelma : turvallisuus ja logistiikka sen teemoina Fiksu kaupunki ohjelma 2013-2017: turvallisuus ja logistiikka sen teemoina Logproof-loppuseminaari 14.11/2013 Ohjelmapäällikkö Virpi Mikkonen ja Johtava asiantuntija Ilmari Absetz Kokonaislaajuus 100 M,

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Uudistumisella tuottavuusloikka

Uudistumisella tuottavuusloikka Uudistumisella tuottavuusloikka Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 18.8.2016 www.alueuudistus.fi 17.8.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Leena Sivill, TkT, Head of Business Consulting Kaukolämpöpäivät, Mikkeli 25.8.2016 1 Sisältö 1. Tärkeimmät tutkimusohjelmat 2. Tutkimusten

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

ikääntyneiden asumisen ja palvelujen tutkimus-,

ikääntyneiden asumisen ja palvelujen tutkimus-, Tekesin panostukset t ja toimenpiteet it t ikääntyneiden asumisen ja palvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseksi Kansallinen Ikääntymisen Foorumi 2008 12.11.2008, Finlandia talo

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi-ohjelma 2008-2012 Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi loppuseminaari 2011 Marina Congress Center 27.11.2012 Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen Vesi ohjelma Ohjelman laajuus Ohjelman kesto: 2008-2012

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Suomen Akatemian strateginen tutkimusrahoitus Strateginen tutkimus yhteiskunnallisen uudistamisen välineenä 3.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Miten instrumentin rakentamisessa on lähdetty liikkeelle? Avoin

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana Jonna Stenman

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana Jonna Stenman Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana 15.11.2011 Jonna Stenman Tässä on oltava jotain mielenkiintoista kun siihen suhtaudutaan niin intohimoisesti Jonna Stenman 15.11.2011

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä Tyrnäväläisten rohkeus ja ennakkoluulottomuus sekä ylpeys asuinympäristöstään ja juuristaan. Ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja maisema

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta Pohjois-Suomessa

Innovaatiotoiminta Pohjois-Suomessa Innovaatiotoiminta Pohjois-Suomessa Eija Virtasalo Yksikön päällikkö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta 5.5.2010 Kansalliset ja alueelliset painotukset synkroniin Päämäärä Suomen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille?

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Voimmeko palvella? Kuntapalvelujen tulevaisuus Kuma 11.9.2014 Elina Laamanen Polku kohti tulevaisuutta? 2 15.9.2014

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot