PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 4/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 47 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 48 PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA TALOUSARVION TOTEUTUMA PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN 52 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT 54 AJANKOHTAISASIAT 55 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 56 SEURAAVAT KOKOUKSET 57 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 13:00 14:45 Paikka Saimaankatu 64, Lahti OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Jenna Koskelo Veli-Pekka Koskinen Kirsi Lehtimäki Pekka Peltonen Marja Rainio Jari Ronkainen Mikko Saukko Muut osallistujat Poissa Hallintojohtaja Pelastusjohtaja Hallintopäällikkö Minna Parkkonen Erkki Syrjänen Jouni Kokki Jari Paakkunainen Jari Hyvärinen Merja Saasmo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Merja Saasmo KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2013 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Merja Saasmo

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät- Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Lehtimäen ja Jari Ronkaisen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Lehtimäki ja Jari Ronkainen.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 47 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 48 PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi raportin toteutetuista valvontatoimista sekä turvallisuusviestinnän tapahtumista. Valvontasuunnitelman myötä tarkastusmäärät kohdentuvat aiemmista vuosista poikkeavalla tavalla. Yrityksien ja laitoksien tarkastuskohteet vaihtelevat vuosittain niin, että tarkastusvälillä 12 kk olevia kohteita on vain noin 25 % kaikista kohteista. Muut valvontakohteet vaihtuvat vuosittain ja niiden tarkastusväli on välillä 24 kk-120 kk. Yritysten ja laitosten määräaikaisten valvontakohteiden lukumäärä vaihtelee tällä hetkellä usean sadan tarkastuksen erolla eri vuosina. Yritysten ja laitosten määräaikaisia tarkastuksia on tehty 732 kpl. Määrä on 59,1 % asetetusta tavoitteesta. Yritysten ja laitosten tarkastusten painotusta on yritetty muuttaa aikaisemmaksi tässä toistaiseksi onnistumatta. Pelastussuunnitelmavelvollisia asuinrakennuksia on tarkastettu 217 kpl (55,1 %). Nämä tarkastukset on pääosin suunniteltu kesälle ja syksyyn, koska isännöitsijät eivät alkuvuoden tilinpäätös yms. asioiden vuoksi toivo näitä tarkastuksia alkuvuodelle. Pientalojen omavalvonnassa on lähetetty maaliskuun lopussa uusintakirje viime vuonna vastaamatta jättäneille kiinteistöille. Vuoden 2013 omavalvonnan kirjeet on lähetetty syyskuussa, kirjeitä on palautettu mennessä 480 kpl (11,9 %). Epäsäännöllisiä valvontakäyntejä on tehty 961 kpl. Lausuntoja ja muuta asiakirjavalvontaa on tehty kpl. Turvallisuusviestintään kuuluviin tilaisuuksiin on osallistunut alkuvuonna yhteensä henkilöä eli 14 % alueen asukkaista. Tilaisuuksia on pidetty kaikkiaan 385 kpl. Valtakunnallinen 20 % tavoite toteutuu tänäkin vuonna. Esittelijä Johtokunta merkitsee tiedoksi palotarkastusten ja valistustoiminnan toteutuman Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 49 TOIMINNALLINEN TOTEUMA PELASTUSTOIMINTA Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan osaston toiminnan tärkeimpinä tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua vuoden eri vuosilta toteuman osalta ajalla Keskimääräinen toimintavalmiusaika, ensimmäinen yksikkö: Riskialue Toimintavalmiusaika Tavoiteaika Huomioitavaa I 5:08 < 6 min II 6:57 < 10 min III 8:27 < 20 min IV 14:13 20 min Kaikki Keskimääräisen toimintavalmiusajan raportointi on uudistanut ja nyt käytössä olevassa raportointimallissa seurataan eri riskialueiden valmiusaikoja toimintavalmiusohjeen A:71 mukaisesti. Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta edelleen huomattavasti eli 340 tehtävällä, jota on pidettävä hyvänä suuntauksena. Suurinta tehtävämäärien lasku on ollut ensivastetehtävien (- 161 tehtävää), vahingontorjuntatehtävien (- 82 tehtävää), automaattisten paloilmoittimen antamien hälytysten (-55) sekä liikenneonnettomuuksien (-66) aiheuttamien tehtävien osalta. Keväällä ennustettu suuntaus on jatkunut, automaattisten paloilmoittimen antamien hälytysten määrä on suhteellisesti hiukan kasvanut kevään ennusteesta. Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee laskemaan edellisvuoden tasosta. Automaattisten paloilmoittimen antamien tehtävien määrän uskotaan laskevan edelleen erhe maksun käyttöönoton myötä. Esittelijä Johtokunta merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 50 TALOUSARVION TOTEUTUMA Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3 kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion toteutumasta. Pelastuslaitoksen käyttötalouspuolen menot ilman ensihoitoa ovat euroa (76,1 % talousarviosta) liite 1. Investointien toteutuma on joista on katettu vaihtoautojen myyntivoitoilla. Ensihoidon käyttötalouspuolen menot ovat euroa (68,8 % talousarviosta) liite 2. Investointeja ei ko. ajanjaksolla ensihoidossa ole tehty. Ensihoito on lupautunut säästämään vuoden 2013 menoista vuoden loppuun mennessä. Säästö näkyy tulopuolen kertymässä loka-joulukuulla. Ensihoitokeskus hyväksyy tilikauden tulokseksi euron kirjanpidollisen tappion kuluvalle vuodelle. Pelastustoimi pysyy ennusteen mukaan talousarviossaan vuoden loppuun. Esittelijä: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 51 PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelua varten on pelastuslaitoksen johtokunta nimennyt kokouksessaan erillisen työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella esitys pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseksi Työryhmä on kokoontunut kolme (3) kertaa. Lisäksi työryhmä on toteuttanut kuntiin suunnatun kyselyn. Virkamiesjohto on toteuttanut keväällä sekä syksyllä 2013 kuntakierroksen. Työryhmä on käsitellyt kokouksessaan / liitteenä (liite 3) olevaa kuntakohtaista selvitystä palvelutasopäätöksestä kunnittain. Varsinainen palvelutasopäätösluonnos esitellään kokouksessa. Johtokunnan puheenjohtaja, pelastusjohtaja sekä hallintopäällikkö ovat olleet kuntajohtajien kokouksessa kuultavina palvelutasopäätökseen liittyvän talousarviosuunnitelmaan kohdistuvien säästötavoitteiden vuoksi. Kuntiin on laitettu lausuntopyyntö kuntakohtaisista muutoksista. Palvelutasopäätösluonnos laitetaan aluehallintovirastoon lausuntoa varten niin, että lausunto on maakuntavaltuuston kokouksen käytettävissä. Palvelutasopäätöksen ulkoasua tullaan vielä muokkaamaan siten että, siihen lisätään jonkin verran tilasto-/taustatietoa pelastuslaitoksen toiminnasta. Nykyinen palvelutasopäätös on maakuntavaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti voimassa siihen asti, kunnes maakuntavaltuusto hyväksyy uuden palvelutasopäätöksen. Esittelijä: Palvelutasopäätös esitetään maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi. Päätös: Päätettiin päätösesityksen mukaan, että palvelutasopäätös esitetään maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi. Toimenpiteet: Ote maakuntavaltuustoon

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 52 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 4) Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. ajalta TIEDOKSISAANTIASIAT 54 AJANKOHTAISASIAT Tiedoksisaantiasiat esitellään kokouksessa. Esittelijä: Ta-neuvottelut hyvässä mallissa. Selvitys ensihoidon lähihoitajien palkkauksesta. Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi Ajankohtaisasiat esitellään kokouksessa. Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 55 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 56 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVA KOKOUS: to klo KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

14 Johtokunta / 51 Liite 1 PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Lahdessa Jari Hyvärinen

15 Sivu 2 / 42 PALVELUTASOPÄÄTÖS TAUSTAMATERIAALIA Palvelutasopäätöksen valmistelu on aloitettu tehtävää varten perustetun työryhmän toimesta. Tähän yhteenvetoon on kerätty pelastustoimen kannalta olennaisimmat tiedot kuntien palvelutasoon liittyen. Ensimmäisessä osassa on lyhyt yhteenveto kuntien pelastustoimintaan sekä riskienhallintaan liittyvistä asioista nykytilanteen mukaisesti. Sopimuspalokuntien osalta tiedot perustuvat voimassaoleviin palokuntasopimuksiin. Olennaiset vuoden 2004 jälkeen tapahtuneet muutokset on pyritty kuvaamaan. Toisessa osassa on lyhyt yhteenveto nykyisestä palvelutasopäätöksestä ja siihen liittyvistä muutostarpeista. Muutostarpeita selvitellään kuntiin tapahtuvan palvelutasopäätöksen valmistelua esittelevän kierroksen aikana. Muutostarpeet tullaan huomioimaan palvelutasopäätöstä valmisteltaessa. Tämän esittelymateriaalin tavoitteena on antaa kuntien päättäjille selkeä kuva siitä, millaisia riskialueita alueellamme on sekä sen, millainen pelastustoimen palvelutaso alueen kunnissa on. JOITAKIN KÄSITTEITÄ: Pelastustoiminnan toimintavalmius = henkilöstön määrä ja laatu, kaluston määrä ja laatu, ennakkoon laaditut suunnitelmat, johtamisen organisointi sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusaika. esim. yksikön vahvuus = ei päällystöä, 1 esimies ja 3 palomiestä alueen vahvuus = 1 päällystö, 2 esimiestä ja 9 palomiestä Avunsaantiaika = alkaa siitä, kun hätäkeskuksessa vastataan hätäpuheluun ja loppuu siihen, kun tehokas pelastustoiminta alkaa. Avunsaantiaikaa mitataan A ja B kiireellisyysluokan tehtävistä (kiireelliset tehtävät)

16 Sivu 3 / 42 Toimintavalmiusaika riskiluokittain: I riskiluokka = tehokas pelastustoiminta alkaa pelastusryhmällä ( hlöä) 13 min kuluessa hätäilmoituksen vastaanotosta. II riskiluokka = tehokas pelastustoiminta alkaa pelastusryhmällä ( hlöä) 15 min kuluessa hätäilmoituksen vastaanotosta. III riskiluokka = tehokas pelastustoiminta alkaa pelastusryhmällä ( hlöä) 20 min kuluessa hätäilmoituksen vastaanotosta. Lähtöaika merkitty < 1 min = vakinainen < 5 min = valmiuspalokunta (kunnassa ei vakinaista) PHP20 PHP30 PHP40 = päällikkövarallaolossa oleva henkilö vastuualueena koko pelastuslaitoksen toiminta-alue = Lahden asemalla vuorossa oleva palomestari vastuualueena Lahti, Hollola, Nastola, Orimattila, Hämeenkoski, Kärkölä, Asikkala, Padasjoki = Heinolan asemalla vuorossa oleva päällystöviranhaltija vastuualueena Heinola, Hartola, Sysmä Omavalvonta= asukkaan omatoimisesti tekemä kiinteistön turvallisuustarkastus. Pelastuslaitos postittaa lomakkeen ja tilastoi sekä kirjaa tiedot palautetuista lomakkeista.

17 Sivu 4 / 42 TOIMIPAIKKOJEN VAHVUUDET JA TOIMIPAIKKOJEN SIJAINTI Riskien ja toimintavalmiusaikojen määrittelyn perusteet: Pelastustoimen riskianalyysin tulee sisältää Päijät-Hämeen alueen riskikartoitus ja riskialuemääritykset. Riskianalyysin tärkein osa on kuitenkin näistä asioista tehdyt johtopäätökset ja puutteiden korjaustoimenpide ehdotukset. Johtopäätöksissä tulee verrata olemassa olevia resursseja riskialueiden edellyttämiin resursseihin. Resursseihin kuluu pelastustoimen henkilöstö- ja kalustoresurssit sekä eri riskialueille muodostuvat toimintavalmiusajat. Riskialueille on määritelty valtakummallisesti toimintavalmiusvaatimukset, joiden sisällä pelastustoimen yksiköiden tulee olla kohteessa sekä vaatimukset pelastustoiminnan aloittamisesta. (Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 21/2012) Pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä: henkilöstön määrästä ja laadusta, kaluston määrästä ja laadusta, ennakkoon laadituista toiminnallisista suunnitelmista, johtamisen organisoinnista sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusajasta. ¹Riskialueiden määrittelyt ((Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 21/2012): Riskiluokkien määritysperusteena käytetään regressiomallilla määritettyä riskitasoa. Regressiomallin selittäjinä ovat asukasluku, kerrosala ja niiden yhteisvaikutus. Regressiomalli on kehitetty toteutuneiden rakennuspalojen perusteella¹. Mallin avulla ennustetaan riskitaso kullekin 1 km x 1km ruudulle. I Riskiluokka Riskitaso 1 II Riskiluokka 0,25 Riskitaso < 1 III Riskiluokka 0,1 Riskitaso < 0,25 IV Riskiluokka Riskitaso < 0,1 Riskiruutu muodostuu 1 km x 1 km kokoisesta ruudusta. Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle regressiomallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riskiluokan määrittävien onnettomuuksien perusteella.

18 Sivu 5 / 42 Riskiruutujen riskiluokka määritellään asukasluvun ja kerrosalan perusteella. Riskialue muodostuu, kun vähintään kymmenen samaan tai sitä korkeampaan riskiluokkaan kuuluvaa riskiruutua ovat yhteydessä toisiinsa. Riskialue muodostuu tällöin mainittujen kymmenen riskiruudun ulkorajojen mukaisesti. On erikseen harkittava sellaisia alueita, joissa yhtenäisellä n. 2 neliökilometrin alueella on vähintään kymmenen samaan tai korkeampaan riskiluokkaan kuuluvaa riskiruutua, jotka eivät kaikki ole kosketuksissa toisiinsa. Tieliikenteen osalta tarkastellaan onnettomuustodennäköisyyttä kilometriä kohden vuodessa ja riskialue määräytyy suoraan tämän perusteella. I riskiluokkaan kuuluvat riskiruudut, joissa asukasluku tai kerrosala täyttää alla mainitun ehdon tai tieliikenneonnettomuustodennäköisyys kilometrin matkalla mainitun ehdon: II riskiluokkaan kuuluvat riskiruudut, joissa asukasluku tai kerrosala täyttää alla mainitun ehdon tai tieliikenneonnettomuustodennäköisyys kilometrin matkalla mainitun ehdon: III riskiluokkaan kuuluvat riskiruudut, joissa asukasluku tai kerrosala täyttää alla mainitun ehdon tai tieliikenneonnettomuustodennäköisyys kilometrin matkalla mainitun ehdon:

19 Sivu 6 / 42 IV riskiluokkaan kuuluvat riskiruudut, jotka eivät täytä ensimmäisen, toisen tai kolmannen riskiluokan ehtoja. Pelastustoimen alue päättää palvelutasopäätöksessään pelastustoiminnan aloittamisesta ja pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön kuntotasosta seuraavien reunaehtojen sisällä: Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön tulee olla vähintään pelastustoimintakelpoisia sen mukaisesti, kun siitä erikseen säädetään. I riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 6 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 11 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 13 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. II riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 14 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 16 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. III riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 22 minuuttia ja avunsaantiaika olisi korkeintaan 24 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. IV riskiluokan asutuilla alueilla tehokas pelastustoiminta voi alkaa pidemmänkin ajan kuluessa kuin I - III-riskiluokissa. Jos pelastustoimintaa ei kyetä aloittamaan alle 40 minuutissa, on kyseisillä alueilla kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisten omatoimiseen varautumiseen. Toimintavalmiusaikaan lasketaan hätäilmoituksen vastaanottamiseen, yksiköiden hälyttämiseen, yksiköiden lähtöön, yksiköiden ajomatkaan ja pelastustoimenpiteiden valmisteluun kulunut aika.

20 Sivu 7 / 42 Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa siitä, kun ensimmäinen yksikkö vastaanottaa hälytyksen ja päättyy siihen, kun pelastusryhmä aloittaa tehokkaan pelastustoiminnan. Hätäilmoitus Hälyttäminen Lähtöaika Ajoaika Pelastustoimien valmistelu Pelastustoimien aloitus Toimintavalmiusaika Kuva 1. Toimintavalmiusajan muodostuminen

21 Sivu 8 / 42 Pelastusryhmä, pelastusjoukkue, pelastuskomppania ja pelastusyhtymä ovat A- ja B- kiireellisyysluokan tehtäviin hälytettäviä pelastustoiminnan muodostelmia. Pelastusryhmä koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta. Pelastusjoukkue koostuu johtajasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä pelastusryhmästä. Pelastuskomppania koostuu johtajasta, pelastustoiminnan johtajaa avustavasta esikunnasta, vähintään kahdesta ja enintään viidestä pelastusjoukkueesta. Pelastusyhtymä koostuu johtajasta, johtokeskuksesta ja vähintään kahdesta pelastuskomppaniasta tukimuodostelmineen. I-riskialueen toimintavalmiusaikavaatimus 6 minuuttia edellyttää pääsääntöisesti vakinaisen palokunnan hälyttämistä. Tällä palokuntamuodolla lähtöaika on pienin ja kohde nopeimmin saavutettavissa. II-riskialue saavutetaan vaatimuksena olevan 10 minuutin toimintavalmiusajassa yleensä myös sopimuspalokuntien toimesta, joilla sopimuksen mukainen lähtöaika hälytyksen antamisesta on yleensä viisi minuuttia. Pelastusjoukkueen johtajana toimii päätoiminen päällystöviranhaltija. Esimies Viisi palomiestä Kuva 2. Määrävahvuinen pelastusyksikkö Sammutusauto Lainsäädännöllinen peruste: Pelastustoimilain mukaan kunnan on suunniteltava ja järjestettävä pelastustoimensa siten, että siihen kuuluvat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti (PTL14 )

22 Sivu 9 / 42 Sisäasiainministeriön ohje 21/2012; Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje määrittelee edellä esitetyt pelastustoimen ensilähdön toimintavalmiusaikavaatimukset eri riskialueille. Nämä riskialueille asetetut toimintavalmiusaikavaatimukset asettavat myös ehdot sille, millaisen palokuntamuodon kunta on joutunut valitsemaan, vakinaisen vai sopimuspalokuntapohjaisen pelastustoimen. Pelastussukellusohje 48/2007 määrittelee savusukelluksen aloittamisen seuraavasti: Savusukellustehtävä voidaan aloittaa turvallisesti, jos pelastusyksikössä on vähintään neljä savusukelluskelpoista henkilöä. Jos kyseessä on asuinrakennus ja jos palo on yhdessä huoneistossa, voidaan savusukellus aloittaa, jos sukelluspari on savusukelluskelpoinen ja suojapari kykenee käyttämään paineilmahengityslaitteita. RAPORTOINTI Useat kunnat esittivät kuntakierroksen yhteydessä toivomuksen kuntakohtaisten toimintatilastojen saamisesta 1-2 kertaa vuodessa (toteutuneet palotarkastukset, onnettomuusmäärät jne).

23 Sivu 10 / 42 ASIKKALA PELASTUSTOIMINTA Riskialueet I riskialuetta ei ole II riskialuetta kunnan keskustaajama Vääksyssä Ensilähdön johtajana puolivakinaisen yksikönjohtaja Pelastusjoukkueen johtajana PHP 30 Ensilähtö tavoittaa riskialueet yleensä riskialueiden edellyttämissä toimintavalmiusajoissa Toimintavalmius: Palotarkastaja 8-16 Kalustonhoitaja 8 16 Asikkala, Hartola, Heinola, Sysmä Asikkalan puolivakinainen palokunta < 5 min Sammutusauto Scania 2012 PH 451 Sammutusauto Scania 2001 PH 4512 Säiliöauto Scania 2007 PH 453 Miehistöauto VW 2005 PH 457 Johtoauto VW 2008 PH 045 Palotarkastaja Keskimääräinen toimintavalmiusaika II riskialue 1+3 vahvuudella : :08 Tehtävämäärien muutos tehtävää tehtävää

24 Sivu 11 / 42 Ensihoito : Hoitoyksikkö H + P 24/7 Sairaanhoitopiiri Ensivaste Asikkalan pvpk RISKIENHALLINTA Valvontatoimet 2012/2013 Määräaikaiset valvontatoimet Yritykset ja laitokset Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset Pientalojen omavalvonta Vapaa-ajan asuntojen omavalvonta Epäsäännölliset valvontakäynnit Lausunnot ja asiakirjavalvonta 73 kpl 18 kpl 304 kpl 396 kpl 52 kpl 88 kpl Turvallisuusviestintä 2012 Tilaisuuksien lukumäärä 35 kpl Osallistujien määrä suhteutettuna väkilukuun 35 % KIINTEISTÖT Asikkalan paloasema, Anianpellontie m2 rakennusvuosi 1970/peruskorjattu 1997 vuokra ,04 euroa TALOUS 2011 Sopimuspalokunnan kustannus Maksuosuus euroa/31 euroa/asukas euroa/74 euroa/asukas Kuntakierros: - kuntakohtaista tietoa raportointiin esim. 6 kk välein - kerran vuodessa yhteistyöpalaveri teknisen osaston kanssa - valmius/varautumisasioissa kaivataan tukea

25 Sivu 12 / 42 - kuntaa huolettaa päiväaikainen lähtövalmius - kuntakohtaiset alennukset poistettava maksuosuuksissa Esitettävät muutokset palvelutasopäätös: 1. selvitetään päiväaikaisen lähtövalmiuden parantaminen palotarkastaja Orimattila/Nastola alueelle palomestari palotarkastajan tilalle Padasjoki Asikkala yhteinen palomestari

26 Sivu 13 / 42 HARTOLA PELASTUSTOIMINTA I riskialuetta ei ole II riskialuetta kunnan keskustaajama ensilähdön johtajana Vpk:n yksikönjohtaja pelastusjoukkueen johtajana PHP40 ensilähtö tavoittaa riskialueet yleensä riskialueiden edellyttämissä toimintavalmiusajoissa Toimintavalmius: Palopäällikkö Hartolan Vpk < 5 min Sammutusauto Scania 2005 PH 431 Sammutusauto Scania 1997 PH 4312 Säiliöauto Scania 2011 PH 433 Miehistöauto Toyota 2007 PH 437 Tarkastusauto Skoda 2011 PH043 Palopäällikkö Keskimääräinen toimintavalmiusaika II riskialue 1+3 vahvuudella : :29 Tehtävämäärien muutos tehtävää tehtävää

27 Sivu 14 / 42 Ensihoito : Hoitoyksikkö H + P 24/7 (12 h välitön/12 h varalla) yksityinen Ensivaste Hartolan Vpk RISKIENHALLINTA Valvontatoimet 2012 Määräaikaiset valvontatoimet Yritykset ja laitokset Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset Pientalojen omavalvonta Vapaa-ajan asunnot(piirinuohooja) Epäsäännölliset valvontakäynnit Lausunnot ja asiakirjavalvonta 25 kpl 11 kpl 142 kpl 231 kpl 28 kpl 7 kpl Turvallisuusviestintä 2012 Tilaisuuksien lukumäärä 22 kpl Osallistujien määrä suhteutettuna väkilukuun 19 % KIINTEISTÖT Hartolan paloasema, Toritie m2 rakennusvuosi 1953 vuokra ,60 euroa/vuosi TALOUS 2011 Sopimuspalokunnan kustannus Maksuosuus euroa/48 euroa/asukas euroa/75 euroa/asukas

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot