PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta Nro 5/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.11.2011 Nro 5/2011"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Nro 5/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 58 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 59 PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA TOIMINNALLINEN TOTEUMA OPERATIIVINEN TOIMINTA TALOUSARVION TOTEUTUMA TOIMINTASÄÄNTÖÖN ESITETTÄVÄT LISÄYKSET ENSIHOIDON TALOUSARVIO 2011 KÄSITTELEMINEN VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN PALOKUNTANUOREN NIMEÄMINEN PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT AJANKOHTAISASIAT MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 15 Kieltojen perusteet 16 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 16 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 16 Oikaisuvaatimuksen sisältö 16 Valitusaika 17 Valituskirjelmä 17 Valitusasiakirjojen toimittaminen 17

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (17) KOKOUSTIEDOT Aika klo 12:00 14:33 Paikka Sibeliustalo OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Ensio Hartikainen Rauni Lindqvist-Oksa Katja Ilmoniemi Pekka Eskola Veli-Pekka Koskinen Ilpo Markkola Jenna Koskelo Varajäsen Janne Berg Muut osallistujat Hallintojohtaja Jari Paakkunainen Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Henkilökunnan edustaja Petri Marjamäki Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio Ensihoitopäällikkö Markku Heikkilä Riskienhallintapäällikkö Juhani Naskali Poissa Jäsen Riitta Karjalainen Jäsen Pirkko Kauren Maakuntajohtaja Jari Parkkonen Tekninen päällikkö Jarmo Saloranta ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Tuija Salonen 62 Varapuheenjohtaja Ensio Hartikainen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti Allekirjoitukset Rauni Linfqvist-Oksa Ilpo Markkola PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Tuija Salonen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (17) 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (17) 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Rauni Lindqvist-Oksan ja Ilpo Markkolan. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauni Lindqvist-Oksa ja Ilpo Markkola.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (17) 58 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin seuraavin muutoksin: - 64 Valvontasuunnitelman hyväksyminen, siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen - 61 Toimintasääntöön esitettävät lisäykset , koska käsitellään johtokunnan puheenjohtajan toimivaltaa, tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Ensio Hartikainen.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (17) 59 PALOTARKASTUSTEN SEKÄ VALISTUSTOIMINNAN TOTEUMA Pelastuslaitoksen riskienhallintaosasto on toimittanut pelastusjohtajalle tiedoksi raportin toteutetuista palotarkastuksista sekä valistustilaisuuksista. Palotarkastuksia on tehty Lahden toimialueella erityiskohteissa yhteensä 989 (958) kohteessa ja Heinolan toimialueella 269 kpl (355). Yleisiä palotarkastuskohteita on tarkastettu Lahden toimialueella yhteensä 1697 kpl (1765) ja Heinolan toimialueella 596 kpl (355). Yhteensä koko pelastuslaitoksen alueella on suoritettu 3396 (3337) tarkastusta. Kohennusta edellisvuoteen verrattuna on 59 tarkastusta. Ennusteen mukaan kaikki erityiskohteet saadaan tarkastettua, mutta muiden kohteiden osalta ei asetettuja tavoitteita saavuteta. Valistustilaisuuksiin on osallistunut Lahden toimialueella yhteensä henkilöä (22896) ja Heinolan toimialueella (5961) henkilöä. Tilaisuuksia on järjestetty yhteensä 376 (403) tilaisuutta. Yhteensä (28 857) henkilöä = 15,1 % (14,3 %) asukkaista. Ennusteen mukaan pelastuslaitokselle asetettu (valtakunnallinen) valistus- ja neuvontatavoite 20 % saavutetaan. Esittelijä merkitsee tiedoksi palotarkastusten ja valistustoiminnan toteutuman Merkittiin tiedoksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (17) 60 TOIMINNALLINEN TOTEUMA OPERATIIVINEN TOIMINTA Pelastuslaitoksen operatiivisen vastuualueen toiminnan tärkeimpinä tunnuslukuina on käytetty lähinnä hälytystehtävien määrän muutosta sekä toimintavalmiusajan toteumaa. Seuraavassa vertailua vuoden 2010 ja vuoden 2011 toteuman osalta ajalla Keskimääräinen toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä: Riskialue Muutos I alle 6 min 5:29 5: sek II alle 10 min 7:25 6: sek III 9:11 8: sek Hälytystehtävien määrä on laskenut edellisvuodesta 303 tehtävällä. Lasku on tapahtunut lähes yksinomaan luonnononnettomuuteen liittyvissä tehtävissä, joita ei kuluvana vuonna ole ollut lainkaan, kun edellisvuonna niitä oli yhteensä 399 tehtävää. Ensivastetehtäviä on ollut alkuvuonna 46 vähemmän kuin edellisvuonna. Liikenneonnettomuuksien (+ 19) sekä öljyvahinkojen (+ 28) määrä on hieman kasvanut, muiden tehtävien määrä on ollut samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Ennusteen mukaan tehtävien määrä tulee laskemaan hieman edellisvuoden tasosta. Erilaisten tarkastus- ja varmistustehtävien suhteellisen osuuden kasvuun pyritään edelleen vaikuttamaan pelastuslaitoksen ennaltaehkäisyn keinoin sekä ottamalla käyttöön lain mukainen erhe-maksu. Esittelijä merkitsee tiedoksi operatiivisen toiminnan toteuman Merkittiin tiedoksi.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (17) 61 TALOUSARVION TOTEUTUMA Pelastuslaitoksen toimintasäännön 5.3 kohdan mukaan pelastusjohtajan tulee raportoida neljännesvuosittain johtokunnalle pelastuslaitoksen talousarvion toteutumasta. Pelastuslaitoksen käyttötalouspuolen menot ilman ensihoitoa (liite 1) ovat ,- euroa (74,7 % talousarviosta). Investointien toteutuma (valtionavut vähennettynä) on ,-. Investointisummassa on mukana vuodelta 2010 siirtyneitä investointeja. Investointien toteutuminen painottuu jälleen vuoden loppuun kilpailutusten ja suurten autohankintojen valmistumisaikataulujen takia. Ensihoidon käyttötalouspuolen menot (liite 2) ovat (76,2 % talousarviosta). Investointien toteutuma on ,-. Sairaankuljetus Heinolassa päättyi toukokuussa 2010 ja alkoi Orimattilassa maaliskuussa Näin ensihoidon luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Ennuste tässä vaiheessa vuotta on, että sekä pelastustoimi että ensihoito pysyvät talousarviossaan vuoden loppuun. Esittelijä: Merkitään tiedoksi talousarvion toteutumat Merkittiin tiedoksi.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (17) 62 TOIMINTASÄÄNTÖÖN ESITETTÄVÄT LISÄYKSET Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt käyttöönotettavaksi pelastuslaitoksen uudistetun toimintasäännön pelastuslaitoksen johtosäännön mukaisesti. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 3 :n mukaan pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy pelastuslaitoksen toimintasäännön. Pelastuslaitoksen toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen toimintavalmiuden pääperiaatteet ja toimintamuodot, taloudellinen vastuu sekä henkilöstön tehtävät. Toimintasääntöä uudistettaessa jäi puutteeksi se, ettei pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajan toimivaltaa ole toimintasäännössä käsitelty lainkaan. Johtokunnan toimivalta on määritelty johtosäännössä, mutta siinäkään ei ole määräyksiä johtokunnan puheenjohtajan toimivallan osalta. Käytännössä johtokunnan puheenjohtajan toimivaltaan kuuluvat lähinnä pelastusjohtajaa ja muita osastopäälliköitä koskevat päätökset, joista osa mukana asemapalvelusohjeessa. Toiminnan sujuvuuden, asioiden nopean käsittelyn sekä tiedonkulun varmistamiseksi ovat tarkoituksenmukaista lisätä jo nykyisinkin käytössä olevat toimintatavat myös toimintasääntöön. Lisäystä esitetään seuraaviin kohtiin: 4.2 Hallinto Johtokunnan puheenjohtaja 1. toimii pelastusjohtajan välittömänä esimiehenä 2. myöntää pelastusjohtajan vuosiloman 3. hyväksyy pelastusjohtajan ulkomaan matkat 4. hyväksyy pelastusjohtajan laskut 5. päättää henkilökohtaisen palkanosan maksamisesta pelastusjohtajan sekä osastopäälliköiden osalta 6. päättää osastopäälliköiden palkkauksiin tehtävät tarkistukset 7. allekirjoittaa johtokunnan pöytäkirjat sekä erikseen sovittavat pelastuslaitoksen hallinnolliset sopimukset 8. päättää pankkivarojen sijoittamisesta 9. päättää vastuuhenkilöiden henkilövakuutuksista Johtokunnan puheenjohtajan päätökset tuodaan johtokunnalle tiedoksi. Esittelijä: hyväksyy esitettävät lisäykset pelastuslaitoksen toimintasääntöön alkaen. Sysmän edustaja Veli-Pekka Koskinen teki seuraavan esityksen asiasta: Johtokunnan puheenjohtajan toimivalta 1. toimii pelastusjohtajan välittömänä esimiehenä 2. myöntää pelastusjohtajan vuosiloman 3. hyväksyy pelastusjohtajan ulkomaan matkat 4. hyväksyy pelastusjohtajan laskut 7. allekirjoittaa johtokunnan pöytäkirjat sekä erikseen sovittavat pelastuslaitoksen hallinnolliset sopimukset Johtokunnan puheenjohtajan päätökset tuodaan johtokunnalle tiedoksi.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (17) toimivalta: 5. päättää henkilökohtaisen palkanosan maksamisesta pelastusjohtajan sekä osastopäälliköiden osalta 6. päättää osastopäälliköiden palkkauksiin tehtävät tarkistukset 8. päättää pankkivarojen sijoittamisesta 9. päättää vastuuhenkilöiden henkilövakuutuksista Lahden edustaja Katja Ilmoniemi kannatti tehtyä ehdotusta. Äänestettiin esittelijän esityksestä ja tehdystä vastaesityksestä. Äänestyksen tulos: kuusi (6) kannatti vastaehdotusta, ja yksi (1) kannatti esittelijän esitystä sekä yksi (1) ei äänestänyt. Päätettiin kokouksessa tehdyn vastaesityksen mukaisesti. Toimenpiteet: Tehdään esityksen mukaiset lisäykset seuraavasti: - puheenjohtajan toimivalta pelastuslaitoksen toimintasääntöön - johtokunnan toimivalta pelastuslaitoksen johtosääntöön, joka käsitellään johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (17) 63 ENSIHOIDON TALOUSARVIO 2011 KÄSITTELEMINEN Esittelijä: Hyväksytään pelastuslaitoksen ensihoidon talousarvio vuodelle (Liite 3) Hyväksyttiin liitteen mukainen esitys pelastuslaitoksen ensihoidon talousarvioksi vuodelle Toimenpiteet: Ote: - ensihoitopäällikkö

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (17) 64 VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Ensihoitaja Jukka Lehtimäki on anomuksellaan hakenut palkatonta virkavapautta ajalle toimiakseen Kotkan ammattikorkeakoulussa ensihoidon opettajana. Lehtimäelle on myönnetty palkatonta virkavapaata sairaankuljetuspäällikön ( 204) tekemällä päätöksellä ajalle Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan yli vuoden mittaiset palkattomat virkavapaudet myöntää pelastuslaitoksen johtokunta. Ensihoitopäällikkö Markku Heikkilä puoltaa Lehtimäen virkavapaushakemusta. Esittelijä: myöntää ensihoitaja Jukka Lehtimäelle palkatonta virkavapautta anomuksen mukaisesti Päätettiin myöntää ensihoitaja Jukka Lehtimäelle palkatonta virkavapautta anomuksen mukaisesti Toimenpiteet: Otteet: - Jukka Lehtimäki - ensihoitopäällikkö Markku Heikkilä - palkkalaskenta

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (17) 65 VUODEN PALOKUNTANUOREN NIMEÄMINEN on kokouksessaan /8 päättänyt perustaa vuoden palokuntanuori palkinnon ja hyväksynyt samassa yhteydessä säännöt palkinnon myöntämisestä. päätti, että se nimeää palkinnon saajan nimeämistä varten erillisen työryhmän, jossa tulee olla riittävän laaja ja vaikutusvaltainen edustus tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Sääntöjen mukaan varsinaisen nimeämisen tekee johtokunta. Työryhmä pitää kokouksen , jossa päätetään esityksen tekemisestä pelastuslaitoksen johtokunnalle. Esitys perusteluineen esitetään kokouksessa. Esittelijä: nimeää vuoden palokuntanuoren työryhmän tekemän esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin palokuntanuoren työryhmän esitys. Vuoden 2011 palokuntanuori julkaistaan maakuntavaltuustossa Hyväksyttiin palokuntanuoren työryhmän esitys, että jatkossa palokuntanuoresta tehdään esitys mennessä ja esitystä ei tarvitse esittää pelastuslaitoksen johtokunnalle, vaan työryhmä päättää.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 14 (17) 66 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 4) ajalta Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Merkittiin. 67 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista. Kun toimintavalmiusohje hyväksytään, se esitellään johtokunnassa. Pelastuslaitokset ovat antaneet toimintavalmiusohjeesta yhteisen lausunnon Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Merkittin. 68 AJANKOHTAISASIAT Osastopäälliköt esittelevät oman osastonsa toiminnan ajankohtaisasiat. (Liite 5). Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaukset ja pelastuslaitoksen osastopäälliköiden esitykset osastoiden toiminnasta ja tulevat muutokset. 69 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Orimattilan nuohouksessa on ruuhkaa ja kaikki kuntalaiset eivät ole saaneet nuohoojan palvelua ajallaan. Riskienhallintopäällikkö Juhani Naskali selvittää asiaa.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 15 (17) 70 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: ke Erhe-maksusta päättäminen Valvontasuunnitelma Pelastuslaitoksen taksat Tilinpäätös Johtosääntö Toimintasääntö 71 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:33

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 16 (17) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät :t ja 63 sekä Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet :t ja 63 sekä OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 62 ja 64 Päijät-Hämeen pelastuslaitos Saimaankatu LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 17 (17) Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

18 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS /61 Liite 1 TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 9/2011 (9/2010) PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2010 Syys 2011 ero 2010/2011 ero % ta 2011 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,8 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , ,0 Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,5 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen , ,6 Palvelujen ostot , ,7 Asiakaspalvelujen ostot , ,6 Muiden palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Ostot tilikauden aikana , ,7 Avustukset ,8 Muut toimintakulut , ,8 Vuokrat , ,9 Muut toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,7

19 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS /61 Liite 2 TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 9/2011 (9/2010) ENSIHOITO-TOIMINTO Syys 2010 Syys 2011 ero 2009/2010 ero % ta 2011 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , ,0 Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset , ,6 Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,0 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstö , ,8 Palvelujen ostot , ,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Ostot tilikauden aikana , ,0 Avustukset Muut toimintakulut , ,7 Vuokrat , ,7 Muut toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,1 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,2

20 PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS ENSIHOITO TALOUSARVIO 2011 Orimattila Lahti Yhteensä 10 kk 12 kk Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Kokonaiskustannukset

21

22 1 (2) /68 Liite 5 68 AJANKOHTAISASIAT PALOASEMAHANKKEET Paavolan pelastusasema Arkkitehti, rakenne, geo, sähkö sekä LVIA - suunnitelmat olleet kommentoitavana syksyllä mahdollisia muutoksia varten, uudet korjatut suunnitelmat valmistuvat marraskuussa Urakka-asiakirjojen läpikäyntiä tehty kaupungin Tilakeskuksen kanssa, valmiit marras-joulukuussa Suunnitelmien puolesta valmius rakentamisen aloittamiseen on keväällä 2012, jolloin rakennus valmistuisi vuoden 2013 kesään mennessä. Päätöksiä siitä kumpi hankkeen rakennuttaa eli, Lahden kaupunki vai Lahden Tilatalot Oy ei vielä ole. Heinolan pelastusasema Pelastusaseman pääsuunnittelijaksi valittu arkkitehtitoimisto Michael Kuttner Ky, suunnittelijana toimii arkkitehti Markku Haaslahti Suunnittelukokouksia pidetty arkkitehdin kanssa 3 kertaa Pelastuslaitoksen suunnittelutyöryhmän kanssa pidetty suunnittelupalavereja 4 kertaa Pelastusaseman alustavat tilasuunnitelmat sekä pohjasuunnitelmat valmiit Asemakaavamuutos ollut teknisessä lautakunnassa jossa se myös hyväksyttiin, kaavan vahvistuminen vuoden 2011 lopulla, jollei kukaan valita. Suunnittelijoiden kilpailutus liikkeelle , tarjousten jättö viikolla 45 Teknisen lautakunnan kokous jossa arkkitehtisuunnitelmat ja kustannusarvio hyväksyttävinä, kokouksessa käsitellään ja valitaan myös aseman tulevat suunnittelijat. Kustannusarvio 5,6 M Rakentamisen aikataulu Urakkatarjouspyynnöt liikkeelle tammikuussa 2012 Rakennustyöt pyritään alkamaan huhtikuussa 2012 Pelastusasema pääosin valmis Piha ym. ulkopuoliset työt valmiit keväällä 2013 Väestöhälytinjärjestelmän päivittäminen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella (Urakka sisältää n. 58 hälytintä) Urakka kilpailutettu Toimittajaksi valittu Elektro-Arola Oy Aikataulu Vuoden 2011 aikana rakennetaan ohjaus/valvontajärjestelmä ja liitetään nykyiset hälyttimet sen piiriin Vuoden 2012 aikana uusien hälyttimien asennus ja vanhojen huoltotyöt Kokonaisjärjestelmä luovutetaan testattuna ja käyttöönotettuna vuoden 2012 loppuun mennessä Työt ovat jo käynnissä ja etenevät suunnitelmien mukaan HANKINNAT

23 2 (2) Sammutusautot Lahti tullut kesäkuussa ja käytössä Asikkala valmistuu marraskuussa Säiliöauto Hartola valmistuu marras-joulukuussa Tarkastusautot 4 kpl Hartola, Hollola, Lahti 2 kpl tulevat vuoden loppuun mennessä Johtoautot 3 kpl Hämeenkoski, Lahti tulevat marras-joulukuussa Lahti hankinta kesken

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.05.2013 Nro2/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.05.2013 Nro2/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 02.05.2013 Nro2/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 13.03.2013 Nro1/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 13.03.2013 Nro1/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 13.03.2013 Nro1/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (16) Johtokunta 26.11.2014 Nro 6/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (16) Johtokunta 26.11.2014 Nro 6/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (16) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 26.11.2014 Nro 6/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot