VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metformin Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia. 850 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 850 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 663 mg metformiinia mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 1000 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 780 mg metformiinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Tabletti, kalvopäällysteinen. 500 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa A toisella ja 60 toisella puolella. 850 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa A toisella ja 61 toisella puolella mg tabletti: Valkoinen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa A toisella ja 62 toisella puolella. Tableteissa on ei-toiminnallinen ura ja siksi niitä ei voi puolittaa. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Tyypin 2 diabeteksen (diabetes mellitus) hoito, varsinkin ylipainoisille potilaille, joilla ei saavuteta riittävää veren glukoosipitoisuuden hallintaa ruokavalion ja liikunnan avulla. - Aikuisille Metformin Pfizer 1000 mg -tabletteja voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden suun kautta annettavien diabeteslääkkeiden tai insuliinin kanssa. - Yli 10-vuotiaille lapsille Metformin Pfizer 1000 mg -tabletteja voidaan käyttää yksinään tai yhdessä insuliinin kanssa. Ylipainoisilla aikuisilla tyypin 2 diabetespotilailla on osoitettu diabeteksen komplikaatioiden vähenemistä, kun heitä on hoidettu ensisijaisesti metformiinihydrokloridilla ruokavaliohoidon epäonnistuttua (ks. kohta 5.1). 4.2 Annostus ja antotapa Aikuiset: Yksin sekä yhdessä muiden suun kautta annettavien diabeteslääkkeiden kanssa: - Tavallinen aloitusannos on 500 mg metformiinihydrokloridia 2 tai 3 kertaa päivässä aterioiden aikana tai niiden jälkeen.

2 Annos on tarkistettava päivän kuluttua veren glukoosipitoisuuden perusteella. Annoksen asteittainen suurentaminen voi lisätä gastrointestinaalista siedettävyyttä. Suurin suositeltava metformiinihydrokloridiannos on 3 g vuorokaudessa jaettuna kolmeen annokseen. Jos siirrytään jostakin muusta suun kautta otettavasta diabeteslääkkeestä metformiinihydrokloridiin, lopetetaan edellinen hoito ja aloitetaan yllä esitetyllä annoksella. Yhteiskäyttö insuliinin kanssa: Metformiinihydrokloridia ja insuliinia voidaan käyttää yhdessä paremman hoitotasapainon saavuttamiseksi. Metformiinihydrokloridia annetaan tavallisena aloitusannoksena 500 mg tai 850mg 2 3 kertaa vuorokaudessa. Samalla insuliiniannos määritellään veren glukoosipitoisuuden perusteella. Iäkkäät potilaat: Koska iäkkäillä potilailla saattaa ilmetä munuaistoiminnan heikkenemistä, metformiinihydrokloridiannos on määritettävä munuaisten toiminnan perusteella. Säännöllinen munuaisten toiminnan tarkkailu on välttämätöntä (ks. kohta 4.4). Lapset ja nuoret: Yksinään tai yhdessä insuliinin kanssa - Metformin Pfizer -tabletteja voidaan käyttää yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille. - Tavallinen aloitusannos on 500 mg tai 850 mg metformiinihydrokloridia kerran vuorokaudessa joko aterian yhteydessä tai sen jälkeen. Annos on tarkistettava päivän kuluttua veren glukoosipitoisuuden perusteella. Annoksen asteittainen suurentaminen voi lisätä gastrointestinaalista siedettävyyttä. Suurin suositeltu metformiinihydrokloridiannos on 2 g vuorokaudessa jaettuna 2-3 annokseen. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys metformiinihydrokloridille tai apuaineille Diabeettinen ketoasidoosi, diabeettisen kooman uhka Munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 60 ml/min). Akuutti tila, jolloin munuaistoiminta mahdollisesti muuttuu, kuten - kuivuminen, - vakava infektio, - sokki suonensisäisesti annettu jodipitoinen varjoaine (ks. kohta 4.4) Akuutti tai krooninen sairaus, joka voi aiheuttaa kudoshypoksiaa, kuten - sydämen tai hengityselinten vajaatoiminta, - äskettäin sairastettu sydäninfarkti - sokki Maksan vajaatoiminta, akuutti alkoholimyrkytys, alkoholismi Imetys 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Maitohappoasidoosi Maitohappoasidoosi on harvinainen, mutta vakava (korkea kuolleisuus, ellei hoitoa saada nopeasti) aineenvaihdunnallinen häiriö, joka voi aiheutua metformiinihydrokloridin kertymisestä elimistöön. Maitohappoasidoositapaukset ovat ilmenneet metformiinihydrokloridia saaneilla diabetespotilailla, joilla on ollut merkittävä munuaisten vajaatoiminta. Maitohappoasidoosin kehittymistä voidaan estää arvioimalla kaikki tilanteeseen liittyvät riskitekijät, kuten huonosti hoidettu diabetes, ketoosi, pitkäaikainen paasto, liiallinen alkoholin nauttiminen, maksan vajaatoiminta ja kaikki hypoksiaa aiheuttavat sairaudet. Diagnoosi: Maitohappoasidoosin riski on huomioitava epäspesifisten oireiden, kuten esimerkiksi lihaskramppien

3 yhteydessä esiintyvien ruoansulatushäiriöiden kuten vatsakivun sekä vaikean astenian yhteydessä. Maitohappoasidoosille on ominaista asidoottinen hengenahdistus, vatsakipu ja alilämpöisyys (hypothermia) sekä näitä seuraava tajuttomuus. Diagnostisia laboratoriotuloslöydöksiä ovat veren alentunut ph, seerumin laktaattipitoisuus yli 5 mmol/l, lisääntynyt anionivaje sekä laktaatti/pyruvaatti -suhteen suureneminen. Epäiltäessä metabolista asidoosia metformiinihydrokloridin käyttö on keskeytettävä ja potilas on toimitettava heti sairaalaan (ks. kohta 4.9). Munuaistoiminta: Koska metformiinihydrokloridi erittyy munuaisten kautta, seerumin kreatiniinipitoisuus on mitattava ennen hoidon aloitusta ja säännöllisin välein hoidon aikana: - ainakin kerran vuodessa potilailta, joilla on normaali munuaistoiminta - ainakin 2-4 kertaa vuodessa iäkkäiltä potilailla ja potilailta, joiden seerumin kreatiniinipitoisuus on normaalialueen ylärajalla. Munuaistoiminnan heikkeneminen on yleinen ja oireeton iäkkäillä henkilöillä. Erityisen valppaana on oltava tilanteissa, joissa munuaisten toiminta saattaa heikentyä, esim. kohonneen verenpaineen hoitoa tai virtsan eritystä lisäävää lääkitystä aloitettaessa, tai kun aloitetaan lääkitys steroideihin kuulumattomalla tulehduskipulääkkeellä. Jodia sisältävien varjoaineiden käyttö: Röntgentutkimuksia varten suoneen annosteltavat jodia sisältävät varjoaineet voivat aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa ja siksi metformiinihydrokloridin käyttö on keskeytettävä ennen tällaista tutkimusta tai tutkimuksen alkaessa. Metformiinihydrokloridilääkitystä ei saa jatkaa ennen kuin on kulunut 48 tuntia tutkimuksesta ja silloinkin vasta, kun munuaisten toiminta on tutkittu ja havaittu normaaliksi (ks. kohta 4.5). Leikkaukset: Metformiinihydrokloridihoito on keskeytettävä kaksi vuorokautta ennen suunniteltua leikkausta, joka suoritetaan yleisanestesiassa tai selkäydin- tai epiduraalipuudutuksessa. Hoitoa saa jatkaa aikaisintaan 48 tuntia leikkauksen tai oraalisen ravinnonannon jatkamisen jälkeen ja ainoastaan, jos munuaisten toiminta on palautunut. Lapset ja nuoret: Ennen metformiinihydrokloridihoidon aloittamista tulee varmistua, että kyseessä on tyypin 2 diabetes (diabetes mellitus). Vuoden kestäneissä kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa metformiinihydrokloridin ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti kasvuun tai murrosikään. Tuloksia pitkäaikaisen hoidon vaikutuksista kasvuun ja murrosikään ei ole saatavilla. Tämän vuoksi suositellaan, että metformiinihydrokloridin vaikutuksia seurataan huolellisesti hoidettaessa lapsia ja erityisesti esipuberteetti-ikäisiä lapsia vuotiaat lapset: Lapsilla ja nuorilla suoritettuihin kontrolloituihin kliinisiin tutkimuksiin osallistui ainoastaan 15 iältään vuotiasta lasta. Vaikka metformiinihydrokloridin teho ja turvallisuus eivät eronneet näillä lapsilla verrattaessa vanhempiin lapsiin ja nuoriin, erityistä varovaisuutta suositellaan noudatettavaksi, kun lääkettä määrätään vuotiaille lapsille. Muuta huomioitavaa: - Potilaan on jatkettava säännöllistä hiilihydraattipitoisen ruokavalion nauttimista päivittäin. Ylipainoisten potilaiden on jatkettava niukkakalorista ruokavaliotaan. - Diabetesta on seurattava säännöllisillä laboratoriokokeilla. - Metformiinihydrokloridi ei yksinään aiheuta hypoglykemiaa, mutta varovaisuutta on noudatettava, kun sitä käytetään yhdessä insuliinin tai sulfonyyliurean kanssa. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Seuraavien aineiden samanaikaista käyttöä ei suositella: Alkoholi:

4 Maitohappoasidoosin riski kasvaa akuutissa alkoholimyrkytyksessä ja riskiä lisää edelleen paasto tai aliravitsemus sekä maksan vajaatoiminta. Alkoholin ja alkoholia sisältävien lääkkeiden nauttimista on vältettävä. Jodipitoiset varjoaineet (ks. kohta 4.4): Suoneen annosteltavat jodia sisältävät varjoaineet voivat aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa ja johtaa metformiinihydrokloridin kertymiseen ja maitohappoasidoosiriskin suurenemiseen. Metformiinihydrokloridin käyttö on keskeytettävä ennen tällaista tutkimusta tai tutkimuksen alkaessa. Metformiinihydrokloridilääkitystä ei saa jatkaa ennen kuin on kulunut 48 tuntia tutkimuksesta ja silloinkin vasta, kun munuaisten toiminta on todettu normaaliksi. Seuraavia yhdistelmiä käytettäessä suositellaan varovaisuutta: Glukokortikoideilla (systeemiset ja paikalliset), beta-2-agonisteilla ja diureeteilla on luontainen hyperglykeeminen vaikutus. Potilasta on neuvottava ja veren glukoosipitoisuutta on seurattava useammin, erityisesti hoidon alussa. Diabeteslääkkeen annosta pitää tarvittaessa muuttaa kyseisten hoitojen aikana ja hoidon päättyessä. ACE-estäjät voivat pienentää veren glukoosipitoisuutta. Sen takia metformiinihydrokloridiannoksen muuttaminen voi olla tarpeen kyseisten hoitojen aikana ja niiden aloittamisen tai päättymisen jälkeen. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus Toistaiseksi tarjolla ei ole tarkkaa epidemiologista tietoa. Eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa haitallisista vaikutuksista raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3). Kun potilas suunnittelee raskautta tai on raskaana, diabetesta ei saa hoitaa metformiinihydrokloridilla. Veren glukoosipitoisuuden normalisoimiseksi pitäisi käyttää insuliinia, jotta voitaisiin välttää epänormaaleihin glukoosipitoisuuksiin liittyvä sikiön epämuodostumisvaara. Imetys Metformiinihydrokloridi erittyy imettävien rottien maitoon. Vastaavia tietoja ei ole käytettävissä ihmisistä. Imetyksen aikana on harkittava keskeytetäänkö imetys vai metformiinihydrokloridihoito. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon lääkityksen tarpeellisuus äidille. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Yksin käytettynä metformiinihydrokloridihoito ei aiheuta veren glukoosipitoisuuden liiallista alenemista (hypoglykemiaa), joten sillä ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Potilasta on kuitenkin varoitettava hypoglykemian vaarasta, jos metformiinihydrokloridia käytetään muiden diabeteslääkkeiden kanssa (sulfonyyliureat, insuliini, repaglinidi). 4.8 Haittavaikutukset Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu metformiinihydrokloridihoidon yhteydessä. Haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavasti: Hyvin yleinen ( 1/10) Yleinen ( 1/100, <1/10) Melko harvinainen ( 1/1 000, <1/100) Harvinainen ( 1/10 000, <1/1 000) Hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon(koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Hermosto:

5 Yleinen: Makuhäiriöt. Ruoansulatuselimistö: Hyvin yleiset: Ruoansulatuskanavan oireet, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu ja ruokahaluttomuus. Näitä haittavaikutuksia esiintyy useimmin hoidon alkuvaiheessa ja ne yleensä häviävät itsestään. Näiden oireiden välttämiseksi suositellaan, että metformiinihydrokloridi otetaan 2-3 päiväannokseen jaettuna aterioiden aikana tai niiden jälkeen. Annoksen asteittainen suurentaminen voi lisätä gastrointestinaalista siedettävyyttä. Iho ja ihonalainen kudos: Hyvin harvinainen: Ihoreaktiot, kuten punoitus, kutina ja urtikaria. Aineenvaihdunta- ja ravitsemus: Hyvin harvinaiset: Maitohappoasidoosi (ks. kohta 4.4). Alentunut B12-vitamiinin imeytyminen ja pitoisuus seerumissa pitkäaikaisessa metformiinihydrokloridihoidossa. Jos potilaalla esiintyy megaloplastista anemiaa, tulee metformiinihydrokloridihoidon vaikutus ottaa huomioon taudin alkuperää selvitettäessä. Maksa ja sappi: Tuntematon: Yksittäisiä raportteja epänormaaleista maksa-arvoista tai maksatulehduksesta, jotka ovat parantuneet metformiinihydrokloridihoidon keskeyttämisen jälkeen. Julkaistuissa tutkimustuloksissa, valmisteen markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa ja kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa oli mukana rajoitettu määrä vuoden ajan metformiinihydrokloridilääkitystä saavia vuotiaita potilaita, raportoidut haittatapahtumat olivat luonteeltaan ja vakavuudeltaan samanlaisia kuin aikuisilla. 4.9 Yliannostus Hypoglykemiaa ei ole todettu jopa 85 g:n metformiinihydrokloridiannoksella, mutta maitohappoasidoosia on ilmennyt näillä annoksilla. Suuri metformiinihydrokloridin yliannos tai muut samanaikaiset riskitekijät voivat johtaa maitohappoasidoosiin. Maitohappoasidoosi on lääketieteellinen hätätapaus ja vaatii sairaalahoitoa. Hemodialyysi on tehokkain tapa poistaa elimistöstä laktaatti ja metformiinihydrokloridi. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Veren glukoosipitoisuutta pienentävät lääkkeet. Biguanidit; ATC-koodi: A10BA02 Metformiinihydrokloridi on biguanidiryhmään kuuluva antidiabeettinen aine, joka alentaa seerumin glukoosipitoisuutta sekä aterioiden välillä että niiden jälkeen. Se ei kiihdytä insuliinin eritystä, eikä siten aiheuta hypoglykemiaa. Metformiinihydrokloridi voi vaikuttaa kolmella tavalla: (1) alentamalla maksan glukoosituotantoa estämällä glukoneogeneesia ja glykogenolyysiä (2) lisäämällä insuliiniherkkyyttä lihaksissa, parantamalla glukoosin soluunottoa ja käyttöä (3) hidastamalla glukoosin imeytymistä suolistossa. Metformiinihydrokloridi kiihdyttää solunsisäistä glykogeenisynteesiä vaikuttamalla glykogeenisyntaasiin. Metformiinihydrokloridi lisää kaikentyyppisten tunnettujen glukoosin kuljettajaproteiinien (GLUT) kapasiteettia. Metformiinihydrokloridilla on edullinen vaikutus ihmisen rasva-aineenvaihduntaan riippumatta sen

6 suurentunutta verensokeripitoisuutta pienentävästä vaikutuksesta. Tämä on osoitettu terapeuttisilla annoksilla kontrolloiduissa lyhyt- ja pitkäkestoisissa kliinisissä tutkimuksissa: metformiinihydrokloridi alentaa kokonaiskolesterolia, LDL-kolesterolia ja triglyseridien pitoisuutta. Kliininen teho: Satunnaistettu seurantatutkimus (UKPDS) on osoittanut pitkäaikaisen käytön hyödyn intensiivisessä verensokeripitoisuuden säätelyssä tyypin 2 diabeteksessa aikuisilla. Analysoidut tulokset osoittivat, että ylipainoisilla metformiinihydrokloridilla hoidetuilla potilailla, joilla pelkkä ruokavaliohoito oli epäonnistunut - diabetekseen liittyvät absoluuttiset riskit vähenivät merkittävästi metformiinihydrokloridiryhmässä (29,8 tapausta/1000 potilasvuotta) pelkästään ruokavaliolla hoidettuun ryhmään verrattuna (43,3 tapausta/1000 potilasvuotta), p = 0,0023 ja sulfonyyliurean ja insuliinin yhdistelmää käyttäneiden ryhmään verrattuna (40,1 tapausta/1000 potilasvuotta), p = 0, diabetekseen liittyvien kuolemantapausten absoluuttinen riski väheni merkittävästi: metformiinihydrokloridiryhmässä 7,5 tapausta/1000 potilasvuotta ja pelkkää ruokavaliota noudattaneiden ryhmässä 12,7 tapausta/1000 potilasvuotta, p = 0,017 - yleisten kuolemantapausten absoluuttinen riski väheni merkittävästi: metformiinihydrokloridiryhmässä 13,5 tapausta/1000 potilasvuotta, verrattuna pelkkää ruokavaliota noudattaneiden ryhmään 20,6 tapausta/1000 potilasvuotta, (p = 0,011), ja verrattuna sulfonyyliurean ja insuliinin yhdistelmää saaneiden ryhmään 18,9 tapausta/1000 potilasvuotta (p = 0,021) - sydäninfarktitapausten absoluuttinen riski väheni merkittävästi: metformiinihydrokloridiryhmässä 11 tapausta/1000 potilasvuotta, pelkkää ruokavaliota noudattaneiden ryhmässä 18 tapausta/1000 potilasvuotta, (p = 0,01). Metformiinihydrokloridin kliinistä hyötyä ei ole osoitettu, kun sitä on käytetty toissijaisena hoitomenetelmänä yhdessä sulfonyyliurean kanssa. Metformiinihydrokloridia ja insuliinia on käytetty yhdessä tietyillä 1-tyypin diabetespotilailla, mutta yhdistelmän kliinistä hyötyä ei ole vahvistettu. Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa rajoitetulla määrällä vuotiaita lapsia ja nuoria, joita hoidettiin vuoden ajan, saatiin aikaan samanlainen vaste veren glukoosipitoisuuden suhteen kuin aikuisilla. 5.2 Farmakokinetiikka Imeytyminen: T max saavutetaan 2,5 tunnissa suun kautta otetun metformiinihydrokloridiannoksen jälkeen. Absoluuttinen hyötyosuus 500 mg metformiinihydrokloriditabletista on terveillä henkilöillä noin %. Suun kautta otetun annoksen jälkeen ulosteisiin päätyi imeytymättömänä n %. Metformiinihydrokloridin imeytyminen suun kautta nautittuna on epätäydellistä ja saturoituvaa. Metformiinihydrokloridin imeytymisen arvellaan olevan epälineaarista. Suositelluilla metformiinihydrokloridiannoksilla ja annosvälillä saavutetaan seerumin vakaan tilan pitoisuus tunnin kuluttua ja pitoisuudet ovat yleensä alle 1 mikrog/ml. Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa seerumin suurin metformiinihydrokloridipitoisuus (C max ) ei ylittänyt edes maksimiannoksilla arvoa 4 mikrog/ml. Ravinto vähentää ja hidastaa hieman metformiinihydrokloridin imeytymistä. 850 mg annoksen nauttimisen jälkeen havaittiin 40 % pienempi seerumin huippupitoisuus, 25 % lasku kokonaispitoisuudessa ja 35 minuuttia pidempi aika seerumin huippupitoisuuden saavuttamisessa. Näiden arvojen pienenemisen kliinistä merkitystä ei tunneta. Jakautuminen: Seerumin proteiineihin sitoutuminen on merkityksetöntä. Metformiinihydrokloridi jakautuu

7 punasoluihin. Veren huippupitoisuus on pienempi kuin seerumin ja ilmenee jokseenkin samaan aikaan. Punaiset verisolut edustavat todennäköisimmin toissijaista jakautumistilaa. Keskimääräinen jakautumistilavuus Vd asettuu välille l. Aineenvaihdunta: Metformiinihydrokloridi erittyy muuttumattomana virtsaan. Ihmisillä ei ole havaittu mitään metaboliitteja. Eliminaatio: Metformiinihydrokloridin puhdistuma munuaisten kautta on > 400 ml/min, mikä osoittaa, että metformiinihydrokloridi eliminoituu munuaiskerästen suodatuksen ja tiehyterityksen kautta. Suun kautta nautitun lääkkeen terminaalinen eliminaation puoliintumisaika on noin 6,5 tuntia. Kun munuaisten toiminta on heikentynyt, puhdistuma vähenee suhteessa kreatiniinipuhdistumaan ja siten eliminaation puoliintumisaika pitenee, mikä johtaa seerumin suurentuneeseen metformiinihydrokloridipitoisuuteen. Lapset ja nuoret: Kerta-annostutkimus: Suun kautta otetun 500 mg:n kerta-annoksen jälkeen metformiinihydrokloridin farmakokinetiikan on havaittu olevan samanlainen lapsilla ja aikuisilla. Moniannostutkimus: Tulokset on saatu yhdestä tutkimuksesta. Toistuvalla annoksella 500 mg 2 kertaa vuorokaudessa 7 vuorokauden ajan huippupitoisuus plasmassa (C max ) laski noin 33 % ja systeeminen altistus (AUC0-t) laski noin 40 % verrattuna vastaviin arvoihin diabetesta sairastavilla aikuispotilailla, jotka saivat 500 mg 2 kertaa vuorokaudessa 14 vuorokauden ajan. Koska annos titrataan yksilöllisesti veren glukoosipitoisuuden perusteella, tällä ei ole kliinistä merkitystä. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Farmakologiaa, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisyyttä tai lisääntymistoksisuutta koskevien prekliinisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Tablettiydin: Povidoni Magnesiumstearaatti Kalvopäällyste: Hypromelloosi Makrogoli. 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 4 vuotta 6.4 Säilytys Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

8 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot 500 mg ja 850 mg tabletti: 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300 tai 400 kalvopäällysteistä tablettia Läpipainopakkaus (PVC / PVDC / alumiini), kukin läpipainopakkaus sisältää 10 tai 14 kalvopäällysteistä tablettia mg tabletti: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tai 120 kalvopäällysteistä tablettia Läpipainopakkaus (PVC / PVDC / alumiini), kukin läpipainopakkaus sisältää 10 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Pfizer Oy Tietokuja Helsinki 8. MYYNTILUVAN NUMERO 500 mg: MTnr mg: MTnr mg: MTnr MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia.

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Januvia 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia.

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 25 mg sitagliptiinia.

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 25 mg sitagliptiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Januvia 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 25 mg sitagliptiinia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta. Lisälehti Pharmaca Fennicaan 2012 osaan IV sivujen 3688 ja 3689 väliin. VIC - 1 tämistä tulee harkita hypoglykemiariskin pienentämiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Verensokerin

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää varenikliinitartraattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MADOPAR 100 mg/25 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. Täydellinen

Lisätiedot

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm.

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Olanzapin ratiopharm 5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 7,5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 10 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm

Lisätiedot

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4).

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imukin 0,2 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Imukin injektiopullo (0,5 ml) sisältää 2 x 10 6 IU (0,1 mg) rekombinanttia ihmisen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lantus SoloStar 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 100 yksikköä glargininsuliinia*

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5 mg risedronihappoa).

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5 mg risedronihappoa). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Risedronat Sandoz 35 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CIL 160 mg kapseli, kova. VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 100 mg kova kapseli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Donepezil Actavis 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Actavis 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg bikalutamidia. Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreotide Hospira 50 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrog/ml injektioneste, liuos

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot