VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon."

Transkriptio

1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Sisältää sorbitolia (E 420) 801 mg/annospussi. Sisältää sakkaroosia 0,14 mg/annospussi. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Rakeet. Valkoiset tai luonnonvalkoiset rakeet. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 4.2 Annostus ja antotapa Annos määräytyy painon ja iän mukaan. Kerta-annos on mg/kg (mg painokiloa kohden), ja kokonaisvuorokausiannos on enintään mg/kg (mg painokiloa kohden). Tarkka antoväli määräytyy oireiden ja enimmäisvuorokausiannoksen perusteella. Antoväli ei saa kuitenkaan olla alle 4 tuntia. Älä käytä Pinex-rakeita pidempään kuin kolme päivää ilman lääkärin ohjeita. 500 mg:n annospussi Paino (ikä) Kerta-annos [annospussi] Enimmäisvuorokausiannos [annospussia] 26 kg - 40 kg 500 mg parasetamolia 1500 mg parasetamolia (3 annospussia) (8 12-vuotiaat) (1 annospussi) > 40 kg (yli 12-vuotiaat lapset ja aikuiset) mg parasetamolia (1 2 annospussia) 3000 mg parasetamolia (6 x 500 mg:n annospussia) Antotapa Vain suun kautta. Rakeet kaadetaan suoraan kielen päälle suuhun ja niellään ilman vettä. Älä ota Pinex-rakeita ruokailun jälkeen. 1

2 Erityispotilasryhmät Maksan tai munuaisten vajaatoiminta Jos potilaalla on maksan tai munuaisten vajaatoimintaa tai Gilbertin oireyhtymä, annosta on pienennettävä tai antoväliä on pidennettävä. Munuaisten vajaatoiminta Jos potilaalla on vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma < 10 ml/min), antovälin on oltava vähintään 8 tuntia. Krooninen alkoholismi Alkoholin pitkäaikaiskäyttö saattaa alentaa parasetamolin toksisten vaikutusten ilmaantumiskynnystä. Tällä potilasryhmällä kahden annoksen välin on oltava vähintään 8 tuntia. Annosta 2 g parasetamolia vuorokaudessa ei saa ylittää. Iäkkäät potilaat Iäkkäiden potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa. Lapset ja nuoret, joiden paino on alhainen 500 mg:n parasetamoliannospussit 500 mg:n parasetamoliannospussit eivät sovi alle 8-vuotiaille eivätkä alle 26 kg:n painoisille lapsille. Tälle potilasryhmälle on saatavana muita lääkemuotoja ja annosvahvuuksia. Kaikki käyttöaiheet: Aikuiset, iäkkäät ja yli 12-vuotiaat lapset: Tavanomainen annos on mg 4 6 tunnin välein, enintään 3 g vuorokaudessa. Annosten välisen ajan on oltava vähintään 4 tuntia. Munuaisten vajaatoiminta Annosta on pienennettävä munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä: Glomerulussuodosnopeus Annos ml/min 500 mg 6 tunnin välein < 10 ml/min 500 mg 8 tunnin välein Tehokas vuorokausiannos on otettava seuraavissa tilanteissa huomioon, mutta annosta 60 mg/kg/vrk (3 g/vrk) ei saa ylittää: Alle 50 kg:n painoiset aikuiset Hepatosellulaarinen vajaatoiminta (lievä tai keskivaikea) Krooninen alkoholismi Elimistön kuivumistila Krooninen aliravitsemus Maksan tai munuaisten vajaatoiminta Maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai Gilbertin oireyhtymä, jolloin annosta on pienennettävä tai antoväliä on pidennettävä. Annospusseja ei suositella alle 4-vuotiaille lapsille. Vanhemmille (4 12-vuotiaille) lapsille voidaan antaa mg 4 6 tunnin välein, enintään 4 annosta 24 tunnin aikana. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys parasetamolille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. vaikea munuaisten vajaatoiminta 2

3 akuutti hepatiitti samanaikainen lääkehoito muilla maksan toimintaan vaikuttavilla lääkevalmisteilla alkoholin väärinkäyttö. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Yliannostusvaaran välttämiseksi on varmistettava, ettei muu samanaikainen lääkitys sisällä parasetamolia. Parasetamolia on annettava erityisen varovaisesti seuraavissa tilanteissa: maksan vajaatoiminta (Child Pugh < 9) krooninen alkoholin väärinkäyttö vaikea munuaisten vajaatoiminta (glomerulussuodosnopeus < 10 ml/min [ks. kohta 4.2]) Gilbertin oireyhtymä (perinnöllinen ei-hemolyyttinen keltaisuus) glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos hemolyyttinen anemia. Jos potilaan kuume on korkea tai hänellä on merkkejä liitännäisinfektiosta tai oireet jatkuvat pidempään kuin 3 vuorokautta, potilaan on käännyttävä lääkärin puoleen. Parasetamolia sisältäviä lääkevalmisteita saa yleensä käyttää vain muutaman päivän ajan ilman lääkärin tai hammaslääkärin antamaa ohjetta eikä tällöin saa käyttää suuria annoksia. Jos analgeettisia aineita käytetään pitkään (> 3 kk) joka toinen päivä tai tätä useammin, potilaalle voi kehittyä päänsärky tai päänsärky voi voimistua. Analgeettisten aineiden liikakäytöstä johtuvaa päänsärkyä (MOH, lääkkeiden liikakäytöstä johtuva päänsärky) ei saa hoitaa kyseisen lääkevalmisteen annosta suurentamalla. Tällaisissa tapauksissa analgeettisten aineiden käyttö on lopetettava lääkärin valvonnassa. Kipulääkkeiden jatkuva käyttö yhdessä useiden analgeettisten aineiden kanssa saattaa yleensä aiheuttaa pysyvän munuaisvaurion ja munuaisten vajaatoiminnan (analgeettinefropatian) vaaran. Pitkäaikaista tai usein tapahtuvaa käyttöä ei suositella. Potilaita on kehotettava välttämään muiden parasetamolia sisältävien lääkevalmisteiden käyttöä samanaikaisesti. Useiden vuorokausiannosten ottaminen yhdellä kertaa saattaa aiheuttaa vaikean maksavaurion. Tällöin ei esiinny tajunnanmenetystä. Potilaan on kuitenkin hakeuduttava heti lääkärinhoitoon. Pitkäaikainen käyttö ilman lääkärin valvontaa saattaa olla haitallista. Jos lapselle annetaan parasetamolia vuorokausiannoksena 60 mg/kg, toisen kuumetta alentavan lääkevalmisteen samanaikainen anto ei ole perusteltua, ellei hoito osoittaudu tehottomaksi. Suurten kipulääkeannosten virheellisen pitkäaikaiskäytön äkillisestä lopettamisesta saattaa seurata päänsärkyä, väsymystä, lihassärkyä, hermostuneisuutta ja autonomisia oireita. Nämä lääkkeen käytön lopettamisesta aiheutuvat oireet häviävät muutamassa päivässä. Kipulääkkeiden käyttöä on tänä aikana vältettävä eikä niiden käyttöä saa aloittaa uudelleen ilman lääkärin antamia ohjeita. 3

4 Parasetamolin käytössä yhdistelmänä CYP3A4-entsyymiä indusoivien lääkkeiden kanssa tai maksaentsyymejä indusoivien aineiden, kuten rifampisiinin, simetidiinin, epilepsialääkkeiden, esim. glutetimidin, fenobarbitaalin ja karbamatsepiinin, kanssa on oltava varovainen. Parasetamolin käytössä vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (glomerulussuodosnopeus 30 ml/min (ks. kohta 4.2)) tai maksan vajaatoimintaa (lievää tai keskivaikeaa) sairastaville on oltava varovainen. Parasetamolihoidon aikana ei saa käyttää alkoholia. Yliannoksen vaara on suurempi potilailla, joilla on muu kuin kirroottinen alkoholin aiheuttama maksasairaus. Potilaan hoidossa on oltava varovainen kroonisen alkoholismin yhteydessä. Alkoholia väärinkäyttävien potilaiden annosta on pienennettävä (ks. kohta 4.2). Vuorokausiannos ei saa tällöin ylittää 2 grammaa. Yliannostustapauksissa on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon, vaikka potilas tuntisikin olonsa hyväksi. Yliannostustapauksissa on olemassa korjaantumattomien maksavaurioiden riski (ks. kohta 4.9). Asetyylisalisyylihapolle herkkiä astmaa sairastavia potilaita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta, koska parasetamolin käytön yhteydessä on raportoitu lieviä bronkospasmitapauksia (ristireaktio). Tämä lääkevalmiste sisältää sorbitolia ja sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin vajaatoimintaa, ei tule käyttää tätä lääkettä. Suositeltua suurempien annosten käytöstä saattaa aiheutua hyvin vakava maksavaurio. Hoitona on annettava vastalääkettä mahdollisimman pian (ks. kohta 4.9). Parasetamolin käytössä on oltava varovainen, jos potilaalla on elimistön kuivumistila tai krooninen aliravitsemustila. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Probenesidin käyttö estää parasetamolin sitoutumista glukuronihappoon, mikä pienentää parasetamolin puhdistumaa lähes kaksinkertaisesti. Jos potilas käyttää samanaikaisesti probenesidiä, parasetamoliannosta on pienennettävä. Parasetamoli metaboloituu laaja-alaisesti maksassa ja siksi sillä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa, joilla on sama metaboliareitti tai jotka estävät tai indusoivat kyseisiä reittejä. Krooninen alkoholin käyttö ja/tai maksan entsyymejä indusoivien lääkkeiden, kuten rifampisiinin, isoniatsidin, mäkikuisman (Hypericum perforatum) ja joidenkin epilepsialääkkeiden (karbamatsepiinin, fenytoiinin, fenobarbitaalin ja primidonin), käyttö voi lisätä parasetamolin maksatoksisuutta, koska toksisia metaboliitteja muodostuu enemmän ja nopeammin. Parasetamolin ja tsidovudiinin (AZT) samanaikainen käyttö lisää alttiutta neutropenian kehittymiseen. Tätä lääkevalmistetta tulisi siksi käyttää samanaikaisesti tsidovudiinin kanssa vain lääkärin antaman ohjeen mukaan. Mahalaukun tyhjentymistä nopeuttavien lääkevalmisteiden, kuten metoklopramidin, samanaikainen käyttö nopeuttaa imeytymistä ja parasetamolin vaikutuksen alkamista. Mahalaukun tyhjentymistä hidastavien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö hidastaa imeytymistä ja viivästyttää parasetamolin vaikutuksen alkamista. 4

5 Kolestyramiini vähentää parasetamolin imeytymistä eikä sitä siksi saa ottaa tuntiin parasetamolin ottamisen jälkeen. Parasetamolin toistuva käyttö yli viikon ajan voimistaa veren hyytymistä estävien lääkkeiden, etenkin varfariinin, tehoa. Veren hyytymistä estäviä lääkkeitä käyttävät potilaat voivat siksi käyttää parasetamolia pitkäkestoisesti vain lääkärin seurannassa. Parasetamolin satunnainen käyttö ei vaikuta merkityksellisesti vuotoalttiuteen. Vaikutukset laboratoriokokeiden tuloksiin Parasetamoli saattaa vaikuttaa fosfovolframihapolla tehtävän seerumin virtsahappokokeen ja glukoosioksidaasi-peroksidaasimenetelmällä tehtävän verensokerikokeen tuloksiin. Probenesidi pienentää lähes kaksinkertaisesti parasetamolin puhdistumaa estämällä sen konjugaation glukuronihapon avulla. Kun parasetamolia käytetään samanaikaisesti probenesidin kanssa, parasetamolin annoksen pienentämistä tulisi harkita. Asetyylisalisyylihappo ja kloramfenikoli suurentavat parasetamolipitoisuutta plasmassa. 4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys Raskaus Epidemiologiset tiedot suun kautta otettavan parasetamolin käytöstä terapeuttisina annoksina eivät viittaa siihen, että parasetamolilla olisi haitallisia vaikutuksia raskauden kulkuun tai sikiön/vastasyntyneen terveyteen. Prospektiiviset tiedot parasetamolin yliannostustapauksista raskauden aikana eivät viittaa epämuodostumien vaaran suurenemiseen. Reproduktiivisten tutkimusten mukaan suun kautta otettu parasetamoli ei aiheuta epämuodostumia tai sikiötoksisia vaikutuksia. Tämän perusteella parasetamolia voidaan käyttää normaaleissa käyttöolosuhteissa koko raskausaikana, kun käytön riskit ja hyödyt on arvioitu. Parasetamolia ei tulisi käyttää raskauden aikana pitkiä aikoja, suuria annoksia tai yhtä aikaa muiden lääkkeiden kanssa, koska turvallisuutta näissä tapauksissa ei ole osoitettu. Imetys Pieniä määriä suun kautta otetusta parasetamolista erittyy äidinmaitoon. Haitallisia vaikutuksia imetettäviin lapsiin ei ole raportoitu. Tätä lääkevalmistetta voidaan käyttää terapeuttisina annoksina imetyksen aikana. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Parasetamolilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. 4.8 Haittavaikutukset Hoitoannoksilla käytettynä haittavaikutuksia esiintyy vain vähän. Hyvin yleiset ( 1/10) Yleiset ( 1/100, < 1/10) Melko harvinaiset ( /1 000, < 1/100) Harvinaiset ( 1/10 000, < 1/1 000) Hyvin harvinaiset (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). 5

6 Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Veri ja imukudos Harvinaiset: anemia, ei-hemolyyttinen, ja luuydinlama; luuydinlama, trombosytopenia, verihiutalehäiriöt, kantasolujen häiriöt. Hyvin harvinaiset: Leukopenia, neutropenia ja hemolyyttinen anemia. Immuunijärjestelmä Harvinaiset: Yliherkkyys (ei angioedeema) Aineenvaihdunta ja ravitsemus Hyvin harvinaiset: Hypoglykemia Psyykkiset häiriöt Harvinaiset: Määrittelemätön masennus, sekavuus, hallusinaatiot Hermosto Määrittelemätön vapina, määrittelemätön päänsärky Silmät Harvinaiset: Näköhäiriöt Sydän: Verisuonisto: Harvinaiset: Turvotus Ruoansulatuselimistö Harvinaiset: Akuutti tai krooninen haimatulehdus. Määrittelemätön verenvuoto, määrittelemätön vatsakipu, määrittelemätön ripuli, pahoinvointi, oksentelu Maksa ja sappi Harvinaiset: Epänormaali maksan toiminta, maksan vajaatoiminta, maksanekroosi, keltaisuus Hyvin harvinaiset: Maksatoksisuus Iho ja ihonalainen kudos Harvinaiset: kutina, ihottuma, hikoilu, purppura, angioedeema, urtikaria. Hyvin harvinaiset (< 1/10 000) Toksinen epidermaalinen nekrolyysi, Stevens Johnsonin oireyhtymä, akuutti yleistynyt ihottumainen pustuloosi, toistuvasti samaan kohtaan ilmaantuva lääkeaineihottuma Munuaiset ja virtsatiet Harvinaiset: Nefropatiat ja munuaistiehythäiriöt Hyvin harvinaiset: Steriili pyuria (sameavirtsaisuus) ja munuaisiin liittyvät sivuvaikutukset Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Harvinaiset: Huimaus (ei heitehuimaus), pahoinvointi, kuume, väsymys, määrittelemättömät yhteisvaikutukset Hyvin harvinaiset: Yliherkkyysreaktiot (jotka vaativat lääkkeen käytön lopettamista) Vammat ja myrkytykset Harvinaiset: Yliannostus ja myrkytys 6

7 Parasetamolia on käytetty laajasti ja haittavaikutusraportit ovat harvinaisia, ja ne ovat liittyneet yleensä yliannostukseen. Nefrotoksiset vaikutukset ovat melko harvinaisia eikä niitä ole raportoitu terapeuttisten annosten käytön yhteydessä, pitkäaikaiskäyttöä lukuun ottamatta. Joissakin tapauksissa on raportoitu myös seuraavia: nestekertymä kurkunpäässä, anafylaktinen sokki, anemia, maksamuutokset ja hepatiitti, munuaismuutokset (vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta, interstitiaalinen nefriitti, hematuria, anureesi), vaikutukset maha-suolikanavaan ja heitehuimaus. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FIMEA. 4.9 Yliannostus Yliannostukseen liittyy myrkytyksen vaara, etenkin iäkkäillä potilailla, pienillä lapsilla, maksasairautta sairastavilla potilailla sekä kroonisen alkoholismin tai kroonisen aliravitsemuksen yhteydessä. Näissä tapauksissa yliannostus saattaa olla hengenvaarallinen. Oireet ilmaantuvat tavallisesti ensimmäisten 24 tunnin aikana ja niitä ovat pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, kalpeus ja vatsakipu. Yliannostus (7,5 g tai suurempi parasetamolin kerta-annos aikuiselle tai 140 mg/kg (mg painokiloa kohden) kerta-annoksena lapselle) aiheuttaa maksasolujen nekroosin. Tämä voi johtaa täydelliseen ja korjautumattomaan nekroosiin ja aiheuttaa hepatosellulaarisen vajaatoiminnan, metabolista asidoosia ja enkefalopatiaa, jotka voivat aiheuttaa kooman ja johtaa kuolemaan. Samanaikaisesti havaitaan maksan transaminaasi- (ASAT, ALAT), laktaattidehydrogenaasi- ja bilirubiinipitoisuuden suurenemista sekä protrombiiniarvojen kohoamista. Vaikutukset saattavat ilmetä tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen. Ensiaputoimenpiteet: Potilas siirretään välittömästi sairaalaan. Potilaalta otetaan verikoe plasman parasetamolipitoisuuden määrittämiseksi hoidon alkuvaiheessa. Mahahuuhtelu. Annetaan laskimoon (tai suun kautta, jos mahdollista) vastalääkettä, N-asetyylikysteiiniä (NAC), mahdollisimman pian ja ennen kuin 10 tuntia on kulunut yliannoksen ottamisesta. NAC voi tehota myös 10 tunnin jälkeen, mutta tällaisissa tapauksissa hoitoa annetaan pidempään. Annetaan oireenmukaista hoitoa. Maksan toimintakokeet on tehtävä hoidon alussa ja ne on toistettava 24 tunnin välein. Useimmissa tapauksissa maksan transaminaasiarvot palautuvat normaalille tasolle yhden tai kahden viikon kuluessa ja maksantoiminta palautuu täysin ennalleen. Hyvin harvinaisissa tapauksissa maksansiirto voi kuitenkin tulla kyseeseen. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka 7

8 Farmakoterapeuttinen ryhmä: muut analgeetit ja antipyreetit, anilidit, ATC-koodi: N02BE01 Analgeettista vaikutustapaa ei ole täysin selvitetty. Parasetamoli saattaa vaikuttaa pääasiallisesti keskushermoston prostaglandiinisynteesiä estämällä ja vähäisemmässä määrin perifeerisesti estämällä kipuärsykkeiden syntymisen. Myös perifeerinen vaikutus saattaa liittyä prostaglandiinisynteesin estoon tai kipureseptoreja mekaaniselle tai kemialliselle stimulaatiolle herkistävien muiden aineiden synteesin tai toiminnan estymiseen. Parasetamoli alentaa kuumetta todennäköisesti vaikuttamalla keskushermostossa hypotalamuksen lämmönsäätelykeskukseen ja laajentaa siten verisuonia perifeerisesti, jolloin verenvirtaus ihossa, hikoilu ja lämmön poistuminen elimistöstä lisääntyvät. Keskushermostoon kohdistuviin vaikutuksiin liittyy todennäköisesti prostaglandiinisynteesin estyminen hypotalamuksessa. 5.2 Farmakokinetiikka Imeytyminen Suun kautta otetun parasetamolin imeytyminen on täydellistä ja nopeaa. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan minuutin kuluessa lääkkeen ottamisesta. Jakautuminen Parasetamoli jakautuu nopeasti kaikkiin kudoksiin. Pitoisuudet ovat samankaltaisia veressä, syljessä ja plasmassa. Sitoutuminen proteiineihin on vähäistä. Aika huippupitoisuuteen 0,5 2 tuntia, plasman huippupitoisuus 5 20 mikrogrammaa/ml (annoksiin 50 mg saakka), aika suurimpaan vaikutukseen 1 3 tuntia, vaikutuksen kesto 3 4 tuntia. Biotransformaatio Parasetamoli metaboloituu ensisijaisesti maksassa. Tärkeimmät aineenvaihduntareitit ovat konjugoituminen glukuronideiksi ja sulfaateiksi. Jälkimmäinen reitti saturoituu nopeasti käytettäessä terapeuttista annosta suurempia annoksia. Pienempi osa metaboloituu sytokromi P450:n katalysoimana, jolloin muodostuu reaktiivinen välituotemetaboliitti (N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini). Se detoksifioituu tavallisesti nopeasti glutationin vaikutuksesta ja eliminoituu virtsaan kysteiini- ja merkaptuurihappokonjugaatteina. Vaikeassa myrkytyksessä tämän toksisen metaboliitin määrä lisääntyy. Eliminaatio Eliminaatio tapahtuu pääosin virtsan kautta. 90 % otetusta annoksesta eliminoituu munuaisten kautta 24 tunnin kuluessa, pääosin glukuronidi- (60 80 %) ja sulfaattikonjugaatteina (20 30 %). Alle 5 % eliminoituu muuttumattomana. Eliminaation puoliintumisaika on noin 2 tuntia. Fysiopatologiset variaatiot Munuaisten vajaatoiminta: Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla (kreatiniinipuhdistuma alle 10 ml/min) parasetamolin ja sen metaboliittien eliminaatio hidastuu. Iäkkäät potilaat: Konjugaatiokyky ei muutu. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Eläinkokeissa, joissa tutkittiin parasetamolin akuuttia, subkroonista ja kroonista toksisuutta rotilla ja hiirillä, havaittiin mahalaukun ja suoliston vaurioita, verenkuvan muutoksia, maksan ja munuaisten peruskudoksen vaurioitumista ja jopa nekrooseja. Nämä muutokset aiheutuvat yhtäältä parasetamolin vaikutusmekanismista ja toisaalta parasetamolin metaboliasta. 8

9 Laajat tutkimukset eivät viitanneet siihen, että parasetamolilla olisi olennaista geenitoksista riskiä terapeuttisilla eli ei-toksisilla annoksilla. Rotilla ja hiirillä tehdyissä pitkäaikaistutkimuksissa ei havaittu, että parasetamolilla olisi olennaisia kasvaimia aiheuttavia vaikutuksia käytettäessä ei-maksatoksisia annoksia. Parasetamoli läpäisee istukan. Eläinkokeet eivät viitanneet reproduktiotoksisuuteen. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Sorbitoli Talkki Emäksinen butyloitu metakrylaattipolymeeri Magnesiumoksidi, kevyt Hypromelloosi Karmelloosinatrium Steariinihappo Natriumlauryylisulfaatti Magnesiumstearaatti (Ph.Eur.) Titaanidioksidi (E 171) Sukraloosi Simetikoni 2-isopropyyli-N,2,3-trimetyylibutanamidi Mansikka-aromi (sisältää maltodekstriiniä, arabikumia (E 414), luontaisia ja luontaisenkaltaisia aromiaineita, propyleeniglykolia (E 1520), triasetiinia (E 1518), maltolia (E 636)) Vanilja-aromi (sisältää maltodekstriiniä, luontaisia ja luontaisenkaltaisia aromiaineita, propyleeniglykolia (E 1520), sakkaroosia) 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 30 kuukautta 6.4 Säilytys Säilytä alle 30 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) Alumiiniset annospussit. 10, 20 annospussia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 9

10 Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur Islanti 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PANACOD tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Parasetamoli 500 mg, kodeiinifosfaattihemihydraatti 30 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Paraceon 125 mg peräpuikot Paraceon 250 mg peräpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine on parasetamoli (asetaminofeeni). Yksi Paraceon 125

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

VALMISTEYHTEENVETO. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kofeiinia 65 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta.

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lopex 2 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 100 mg kova kapseli

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Leflunomide medac 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg leflunomidia.

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Donepezil Actavis 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Actavis 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää.

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Naprometin 250 mg ja 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Naprokseeni 250 mg ja 500 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti. 250

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MADOPAR 100 mg/25 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasnal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Yasnal 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 30,4 mg tamoksifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg:aa tamoksifeenia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 30,4 mg tamoksifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg:aa tamoksifeenia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TAMOFEN 20 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30,4 mg tamoksifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg:aa tamoksifeenia. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketorolaakkitrometamoli 30 mg/ml. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: etanoli. Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Temozolomid ratiopharm 5/20/100/140/180/250 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Temozolomid ratiopharm 5/20/100/140/180/250 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Temozolomid ratiopharm 5/20/100/140/180/250 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 5/20/100/140/180/250 mg temotsolomidia. Temozolomid

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot