il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK"

Transkriptio

1 H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oikeu denkivmiskaaren sek» eriiden muiden lakien nedoksiantoa koskevia saannoksi» Esitys hit lyy eduskunnalle samanaikaisesti anneltuun esitykseen riila-asioiden oikeudenkiyntimenet telyn uudistamisesta Fsityksess» ehdotetaan tiedoksiantoa koske vien säännösten muuttamista vlelsiss» tuomio istuimissa klsiteltlvien riila-asioiden osalla st ien, ett» niiss» otetaan huomioon riita-asioiden oikeudenkiyntimenettelyn uudistamisen tie doksiantomenettelyllc asettamat vaatimukset Ehdotuksen mukaan tiedoksiannosta huo lehtiminen olisi riita-asioissa piisiintöisesti tuomioistuimen velvollisuus Uusina tiedoksi antotapoina ehdotetaan otettaviksi käyttöön il AL LINEN SISÄLTÖ tiedoksianto postitse saanlilodislusta lal tiedoksisaajan ilsens» palauttamaa vastaanotto todistusta vastaan. Lisiksi ehdoteiaan sijanne doksiantoa ja kuulutusiiedoksianloa koskevia siinnöksii muutettaviksi. Kun rikosasioiden oikeudenkaynlimeneiiely» ei tassi vaiheessa ehdoteta uudistettavaksi, ei tiedoksiantoa koskeviin saannoksiin rikosastoi den osalla ehdoteta oleellisia muutoksia Rikosasioiden kisiltelyi aikanaan uudistettaessa tullaan ottamaan kantaa siihen, millä lavoin tiedoksiantoa koskevia siinnöksii rikosasioi den osalt» tullaan muuttamaan Ehdotetut lait on tarkoitus saali»» voimaan samanaikaisesti riita-asioiden oikeudenkiyntimenettelyn uudistamisen kanssa. VU2SIK

2 VI H S P m i STH.UT Yl KISPERUSTELUT 1. 1 ndisluk*rn lav o ltleel ju i t w l i å r i w t 2. Stktlw* rthmik 3. * alm islr lu 4. I udisluksrn sésallo 4.1 Soveltamisala icdoksianioiavai 4.3 I ledoksiannon loimilla ia 4.4. I ledoksiantoiavan valinta 4 5 Haasteajan huomioiminen 4 A Vastuu tiedoksiannon oikeasta \astaanot i a»asia 4.7. IJ u d u t uksen lain sääd än n ö llin en u j u t u s 3. t sitsk srn or«am% aion«<i ja lalowdelhsel valkulukset... t. I silyko T. M t " «rim a k sm a YKSITYISKOHTAISET PERUSTETUT I. I»kirlld.icii.lrn prru.lrlul I I O lk eu d e n k av m tsk aari I : I aki kuulleeksi lu liita m n e sra I* lakl» «kir tain kuolcttam isesu Sivu Vekselilaki ia shekkilaki 1.4. Mak«.amismaar»yslaki RangaiMuMniirlyslaki Rikesakkolaki 3 1. Voim aanluln 6 é 7 I AKITFKSTIT J I Laki olkendenkiywlafcaaren MMrtlaariairta H 2. l ay kuolaksi JnU»iamisrsia aaahaa lain * ja 7 I n muuttanikesla 9 3. I aki asiakirjain k WU léawla annelun lain ft 9 ja :n mumllamisrsla 9 4 l ak. vrkselmaéi» 71 Ja *4 : a m H laarianla 10 5 UM sliekkélaén S3 j«72 : a nmm.«iamé*e*ta 4. l aki É i i i l i H l i l l V ~ * M *» 10 la... J 7. l aki r a n a a l s i u s «. a a r a ^ «S I n m niiliaw *-ev 25 I. I aki rlk rsa k k o la m «n M N M M im la Sivu 25 S 211 2P I. Ladist ukse a lävatlltal J»»- leaiuskelnoi I iedoksiantosäännösien aikaisemmissa uu dtsiusehdol uksissa on ehdotettu erillisen, seka yleisi* tuomioistuimia eli* hallintomenettelyä ia lainkäyttöä kosketan yhteisen tiedoksianto lain säätämistä Tällainen ehdoius sisältyy muun muassa tiedoksiantolakityöryhmän mietintöön (Oikeusministeriön lainsäädänioosaslon julkaisu 15/1977). hedoksiantotilanteet hallintomenetielyss» )a vleisessä tuomioistuimessa o*at kuitenkin pää sainl Oi sesti erilaiset Hallintomeneiielyssa ta sallisin tiedoksiantoinanne on se. että asiano saiselle annetaan tiedoksi hallintomeneiielyssa tehty paatos Yleisiss» tuomioistuimissa tavaili sin tiedoksiantoinanne on puolestaan se, että asianosaiselle ilmoitetaan häntä vastaan tuomioistuimessa nosletusta oikeudenkäynnistä Lisaksi asianosaiselle lähelelään käsittelyn aikana kutsuja ja kehotuksia. Tiedoksiantoa koskeval saannokset on väli lamätontä uudistaa yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävien riila-asioiden osalta sen vuoksi, eitä oikeudenkäyntimenettely niiss» ehdoteiaan uudistettavaksi. Tarvetta uudistaa tiedoksian toa koskevia saannoksia hallimomenetielyn.«alta el talla hetkellä ole. Sen vuoksi esityk sessa ei ehdoteta erillista liedoksianlolakia, vaan oikeudenkäymiskaaren, lähinnä riita asi oita koskevien tiedoksiantosaännöslen uudiitamista. Hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioi kcudessa annetun lain 1307/iA) 2t) :n I momenlin mukaan hakemusasian käsittelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä riita-asian käsittelystä alioikeudessa on voimassa Sen mukaan lähan ehdotukseen sisältyvät tiedoksiamoa koikevat saannokset tulevat koskemaan myös hakemusasioita Siina yhteydessä, kun rikosasioiden käsittely uudistetaan, tullaan ottamaan kantaa»iihen, millä lavoin oikeuden kaymiskaaren 1 1 luvun liedok»ianioa koskevia säännöksiä rikosasioiden osalla lullaan muuttamaan Myö* maksamismääräysmenettely on katsottu tarkoitukttnmukaiseksi säilyttää sei laisenaan myös tiedoksiannon osalla Säännökset haasteen tiedoksiannosta yleisi» sä tuomioistuimissa sisältyvät oikeudenkäymis kaaren II lukuun. Niiden mukaan riita-asioissa kantata huolehtii haasteen tiedoksiannosta I uomioistutn huolehtii tiedoksiannosta sen siiaan käsiteltäessä huoneenvuokra-asioita seka avioeroasioita )a yhleiselamän lopettamisia koskevia asioita. Viran puolesta tapahiuva lie doksiamo on Iisaksi käytössä m u u n m u assa asunto-oikeuksissa ja työtuomioistuimessa sekä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232'Mil perusteella hallintolainkäytössä Viran puolesta tapahtuvalla tiedoksiannolla on monia eiuja verratluna järjestelmään, jossa asianosainen ilse huolehtii tiedoksiannosta Vi ran puolesta tapahiuva nedoksianlo edisiää tiedoksiannon nopeinta ja varmuutta ja vähen lää asianosaisille asian käsitielystä aiheutuvaa lyötä. Silen uudistus parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja lisää heidän tasavertaisuuttaan I della mainituista syistä ehdotti äänkin, eitä tuomioistuin paasäänlöisesli itse huolehtisi tie doksiannosta käsittelemissään asioissa Uudistus ei välttämättä merkitsisi kaikkien riedoksianlotehtävien siirtymisiä haasiemiehil ia ja ulosottoapulaisilla tuomioistuimen kans liahenkilökunnan tehtäväksi, tuomioistuin voisi näet huolehtia tiedoksiannosta myös silla lavoin, että se antaa tiedoksiannon loimittami sen haastemiehen, ulosottoapulaisen lai muun haastemieslain imivmil mukaan tiedoksiannon toimittamiseen oikeutetun tehtäväksi. Asiakirjan tiedoksiannossa noudatettavalta menettelyltä edellytetään lodisieellisuuden lisäksi seka nopeutta ja halpuutta eitä yksinker laisuutta ja joustavuutta Kun yleisissä alioi keuksissa nykyitin ainoana nedoksianlolapana käytössä oleva haasletiedoksianto ei täytä näitä vaatimuksia, on olemassa tarve tiedoksiamoia pojen monipuolistamiseen ja yksinkertaisen! pien menettelyvaihtoehtojen aikaansaamiseen Tämän vuokii ehdotetaan uutena tiedoksian toiapana otettavaksi käyttöön tiedoksianto postitse saantitodistusta vastaan I isaksi tie-

3 doksianto olisi mahdollista virkanneella. jo» soidaan oleiiaa. elia vastaanottaja saa ncdon asiakirjasia ja määräpäivään mennessä palaut laa lodisiuksen (vmhnmolloloduliu) tiedoksiannon vastaanottamisesta Postitse tapahtuva tiedoksianto on huomat lavasti halvempi ja joustavampi kuin haastetiedoksianto. Tiedoksiannon toimittaminen pos tilk saantitodistusta vastaan on osoittautunut myös luoteltavaksi ja varsin käyttökelpoiseksi l ledoksianlotavaksi. Useissa tilanteissa vastaanottotodistusta vastaan tapahtuva tiedoksianto on tiedoksiannon vastaanottajalle vielä yksinkertaisempi tiedoksiantotapa kuin tiedoksianto postitse saantitodistusta vastaan. Tama johtuu siitä, että ne doksiannon vastaanottajan ei tarvitse noutaa liedoksiannettavaa asiakirjaa postista Silloin kun tiedoksiannon vastaanottajan olinpaikka tiedetaan, muna taman oletetaan välttelevän tiedoksiantoa tai hän ei päästä haastemiestä luokseen, ei tiedoksiantoa voi massa olevan lain mukaan voida toimittaa sijaistiedoksianlona Jona kantaja riita-asiassa lanoinkin voisi saada asiansa nykyistä hclponi min tuomioistuimessa käsiteltäväksi, esitykses sä ehdotetaan \ijaislietlok\iannon käytön edel lylvksia Vaiennettaviksi siten, että sijaistiedok sianio olisi mahdollinen myos silloin, kun tie doksiannon vastaanottajan olinpaikka on tiedossa. Voimassa olevan lain mukaan haaste anne taan tiedoksi kuulu/lamalla, jos haastettavalla ei ole vakinaista asuinpaikkaa Kuulutustie doksianto toimitetaan siten, että haaste haaste hakemuksineen ja siihen liitettyme asiakirjot neen julkaistaan virallisessa lehdessä jonkin kuukauden ensimmäisessä numerossa. Haasteen ja haastehakemuksen julkaiscmi nen kokonaisuudessaan ei kuitenkaan haastettavan kannalta ole välttämätöntä Lisaksi sei lainen menettely on suhteellisen kallis. Riittävää olisi, että tiedoksianto toimitettaisiin pita maila asiakirja liitteineen nähtävillä tuomioistuimen kansliassa ta julkaisemalla ilmoitus vi tallisessa lehdessä asiakirjasta ja sen pääasia! liscsta sisällöstä ja siitä, missä tiedoksi annetta vat asiaktriat ovat nähtävillä kun käytetään kuulutusmenettelyä. aina ei saavuteta läheskään täyttä varmuutta tiedoksiannon perillemenosta Tiedoksiannon vastaanoteta satsi ilmoituksesta todennäköisesti pa remmin tiedon, jos ilmoitus julkaistaisiin myös sanomalehdessä. 2. Nykyinen lilanne Riita asia pannaan vireille haasteella, jolla tarkoitetaan kutsua saapua tuomioistuimeen vastaamaan kanteeseen Haasteen antaa oikeu denkäymiskaarcn II luvun I 8 :n 2 momentin mukaan maalla kihlakunnantuomari ja kau punnissa raastuvanoikeuden puheenjohtaja Haasteen antamisia edeltää aina asianosaisen haastepyynlö, ioka esitetään haaslehakemuk sen muodossa Asia lulee vireille silloin, kun haaste on anneltu vastaajalle tiedoksi Haas teen tiedoksiannosta riita-asiassa huolehtii kan taja. Säännös haasteen tiedoksiannosta sisältyy oikeudenkäymiskaaren II luvun 9 f ään Sen mukaan haasteen antaa alkur>eraisenä lai tuo Inarin oikeaksi todistamana jäljennöksenä vaa laajalle tiedoksi haastemies tai kaksi esteetöntä uskottavaa henkilöä, taikka yksikin, jos hän saa vastaaian kirjallisen todistuksen haasteen tiedoksiannosta Samalla vastaajalle annetaan oikeaksi todistettu jäljennös haasteesta sekä haastehakemuksesta ja siihen liitetyistä asiakir joista. Sanottu II luku sisältää lisäksi säännöksiä haasteen tiedoksiantamisesta niin sanottuna jilaistiedoksianiotiii II I II silloin, kun haastetta van. jolla on vakinainen asuinpaikka Suomes sa. voidaan olettaa ptileskelesan Sijaistiedok siannossa haaste annetaan tiedoksi haastetta van asemesta hänen kotiväkeensä kuuluvalle tai, jos hän harjoittaa liikettä, hänen palveluk vessaan olevalle tai, jos heitä ei tavata, paikalli selle poliisille. Luvun 12 {hssä on säännös haasteen tiedok sianianitsesta ulkomailla. Jos haasteltavalla ei ole vakinaista asuinpaikkaa Suomessa eikä voi da saada tietoa, missä hän lai hänen asianne hensä oleskelee, haaste voidaan antaa tiedoksi niin «anottuna kuulutushedoksianlona (13 II I»Iloin haaste haastehakemuksinren ja siihen luiettyinc asiakirjoineen julkaistaan virallisen lehden jonkin kuukauden ensimmäisessä numerossa. Lukuun sisältyvät myös saannokset haasta misestä silloin, kun vastaajana on kuolinpesä, vaino, kunta, yhtiö tai muu yhteisö tai säätiö laikka konkurssipesä (14-17 «). Luvussa sää detaän myos asian vireillelulosta ( Vekseli a shekkiastoissa vastaaja voidaan haastaa myös suullisesti (20 8 ). Suullista haas totta on pyydettävä haastemieheltä. ioka toi mittaa haastamisen esteettömän todistajan läs nä ollessa Iät ilman todistajaakin, ios haastet tava allekirjoittamalla haastetodisluksen myöntää haastamisen tapahtuneen (23 8). Myös rikosasia tulee pääsääntöisesti vireille haasteella Haaste on annettava tiedoksi vas taajalle henkilökohtaisesti ja haastaminen saa daan toimittaa myös suullisesti (22 8 ) Kun on kysymys virallisen syyltäjän ajamasta asiasta, virallinen syyttäjä pyytää haastemiestä suorit lamaan haastamisen. Jos asianosainen nostaa syytteen virallisen syyttäjän yhtymättä siihen asian vireillepano vaiheessa, asia pannaan tavallisesti vireille kir iällisellä haasteella, jolloin noudatetaan riita asiasta voimassa olevia säännöksiä Tällöinkin asia voidaan panna vireille myös suullisella haasteella Vakiintuneen käytännön mukaan asianomis taja kutsutaan kuultavaksi suullisella haasteel la Ulkomailla olevan asianomistajan kutsumi nen tapahtuu samassa järjestyksessä kuin rikosasian vastaajan haastaminen Suomen rajo jen ulkopuolella (22 a I) Todistajan kutsumisesta huolehtii seka riita että rikosasiassa asianosainen pyytämällä haas ilmirsl» haastamaan todistajan suullisella haasteella Jos kulsu todistajalle on annettava tiedoksi maan ulkopuolella, kutsun antaa kih takuunani uoman tai taastuvanoikeuden pu heenjohtaja. joka lähettää kutsun tiedoksian toa varten ulkomaan viranomaiselle (17 luku 26 ja 26 a 8) t-rillistä tiedoksiantoa koskevia saannoksia on muun muassa maksamismääräyslaissa ( , rannaistusmaäräysläissa (146 70), oikeu denkaynnista huoneenvuokra-asioissa annetus sa laissa (650/73). hakemusasioiden käsittely* tä yleisessä alioikeudessa annetussa laissa seka avioliittolain muuttamista koskevassa laissa (411/(7). K o n k u rssim e n ettely ssä v e la llin e n k u ts u ta a n v e lk o ia in k u u lu sle lu u n su u llisella h a a ste e lla, kun taas velkojat k u tsu taan tilaisuuteen k irja tuilla k irje illä K o n k u rs s iv a lv o n ta a n v e lk o )a t k u tsu ta a n ju lk ise lla h a a ste e lla, jo k a p a n n a a n "o ik e u d e n o v e lle " j a ju lk a is ta a n k o ltn e k e rta a virallisessa leh d e ssä H a a s te e s ta ilm o ite ta a n asian o m aisille v ira n o m a is ille se k ä k irja tu is sa kirjeissä k aik ille v e lk o ja in lu e tte lo o n m erk ity ille velkojille. E s iin h u u to je n p ä ä ty tty ä tu o tn io is luin m ä ä rä ä p ä iv ä n, jo n a k o n k u rssitu o m io ju list rt a a n sek ä ilm o itta a siitä v ira llisessa leh d es sä viipym ättä julkaistavalla kuulutuksella I iedokstantoa koskevia erityissäännöksiä on myös erityistuomioistuimia, kuten vesioikeutta, työtuomioistuinta ta maaoikeutta varten I isäksi hallintomenettelyssä ja lainkäytössä sovelletaan edellä mainittua tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua lakia. Myös aineelliseen lainsäädäntöön sisältyy säännöksiä, joissa edellytetään asiakirjan saat tamista todisteellisesti asianomaisen tietoon Siten esimerkiksi perintökaaren (40 65 ) 7 lu vun 5 8 n I momentin mukaan on perillisen, jonka oikeutta lakiosaan testamentti loukkaa. säilyttääkseen lakiosansa vähenlvmättömäna ilmoitettava siitä testamentin saajalle määrä ajassa Ilmoitus tulee tehdä haasteen tiedoksi antamisesta säädetyssä järjestyksessä tai muu ien todistettavasti Käytännössä myös valvottu testamentti saatetaan perillisien tietoon haaste tiedoksianloa käyttäen Tuomioistuinten toimittamien tiedoksianto jen määrä» ci ole tilastoitu I iedoksiantojen summittainen määrä on kuitenkin arvioitavissa tuomioistuimiin vuosittain saapuvien asioiden lukumäärän perusteella Vuonna I9KH saapui kihlakunnanoikeuksiin ja raastuvanoikeuksiin noin 65 R00 rikosasiaa, noin riita-asiaa, noin hakemusasiaa ja noin maksamismääräysasiaa Tiedokstanlokertoja käsiteltävän» olesaa asiaa kohti on arviolla keskimäärin hakemus asioissa yksi lai kaksi sekä riita asioissa kolme tai neljä Tiedoksiantoa maksamisinääriysmc nettelyssä ci ehdoteta uudistettavaksi. Siten voidaan laskea, että ehdotus koskee noin tiedoksiantoa. 3. Asian «almislrlu Oikeusministeriön asettaman edellä mainitun nedoksiantolakiiyöryhman ehdotus valmistui 20 päivänä toukokuuta Mietinnössä eh doiellun Säädettäväksi erillinen nedoksiantola kt koskemaan tiedoksiantoa yleisissä tuomioistuimissa )a hallintomenettelyssä. Mietinnöstä pyydettiin lausunnot kaikkiaan 75 lausunnonantajia. I ausunnonantatat suh taulutvat ehdotukseen pääasiallisesti niyonlei sesti. Osa lausunnonantajia katsot, ettet ollut tarvetta yleisen nedoksiantolain säätämiseen, vaan että ainoastaan oikeudenkäymiskaaren II luvun tiedoksiantoa koskevat säännökset tuli uudistaa Osa lausunnonantajista katsoi Iisak

4 si, «I» uudistus tulisi toteutua muun oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisen yhteyden» tlikcusministenfi asetti 3 puiviin# lokakuuta 1986 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen hallituksen esitykseksi haasteen seka muiden oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvien kutsujen ia asiakirjojen tiedoksiantoa koskevien oikeu denkäynrnkaaren saannosten uudistamisesta Toimeksiannon mukaan ehdotus oli nivellettävä samanaikaisesti valmisteilla olleeseen riitaasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamiseen. Työryhmän mietinnössä, ioka valmistui 19 päivänä elokuuta ehdotettiin oikeuden käytniskaaren II lukua muutettavaksi siten, että Siihen tulisi tiedoksiantoa oikeudenkäynnissä ja haastetta rikosasiassa koskevat sään nökset. Lisaksi työryhmä ehdotti eräitä muutoksia vekselilakiin, shekkilakiin ja hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa an nettuun lakiin Työryhmä ehdotti, että uudis tus toteutettaisiin samanaikaisesti riita asioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisen kan* M l. Sen jälkeen ehdotusta on valmisteltu oikeu denkäynlimenettelvn uudistamista valmistele vassa työryhmässä yhdessä työskentelyyn o*al listuneiden asiantuntijoiden kanssa Viimeksi mainitusta ehdotuksesta pyydettiin lausunnot 38 viranomaiselta ja järjestöltä. Suurin osa lausunnonantajista hyväksyi ehdotuksen tie doksiannosta huolehtimisen siirtämisestä tuo inioistuimelle Huomattava osa lausunnonan lajista kiinnitti huomiota siihen, että ehdotus lisäsi tuomioistuimen työtä. 1.isäksi ehdotukseen lehtiin useita yksityiskohtaisia korjausehdotuksia.... Oikeusministeriö on V) päivänä elokuuta 1989 asettanut työryhmän valmistelemaan mvös tässä esityksessä tarkoitettua ehdotusta silta annettujen edellä mainittujen lausuntojen perusteella Työryhmän valmistelemasta ehdo (uksesta korkein oikeu» on antanut 2 päivänä tammikuuta 1990 valtioneuvoston 19 päivänä lokakuuta 1989 tekemän pyynnön johdosta lausunnon l ausunnossaan korkein oikeus toteaa, että tiedoksiannon antaminen käräjäoi kernien tehtäväksi on luonnollista, koska uu sten säännösten mukaan asia tulee vireille käräläoikeuteen toimitettavalla haastehakemukiella Korkein oikeu» toteaa, että muutenkin on asianmukaista, että tiedoksiannosta huolehti minen uskotaan käräjäoikeudelle, vaikka tämä korkeimman oikeuden mielestä tuskin aina edistää tiedoksiannon nopeutta Lisäksi korkein oikeus toteaa, että ehdotuksen mukaisia uusia tiedoksiantotapoja eli tiedoksiantoa pos tnse saantitodistusta lai tiedoksiannon vastaan ottajan palauttamaa vastaanottotodistusta vastaan voidaan pitää asianmukaisina Korkeimman oikeuden lausunnossa oli myö» useita yksityiskohtaisia huomautuksia, jotka ovat vaikuttaneet ehdotuksen sisältöön Eduskunnan lakivaliokunta on I) päivänä maaliskuuta 1986 hallituksen esilyksestä edus kunnalle haastemieslaiksi (hali e». 4/1986 vp.) antamassaan mietinnössä n:o 1 pitänyt tärkeä nä. että hallitus kiirehtii tiedoksiantolainsää dännön valmistelua 4. Uudistuksen sisältö 4.1. S o v e lta m is a la Tiedoksiantoa koskevat säännökset ehdote taan uudistettaviksi ainoastaan yleisten tuo m toistumien osalla. Ehdotusta valmisteltaessa on aikaisemmin selostetuin perustein luovuttu ehdottamasta yleistä yleisiä tuomioistuimia ja hallintolainkäyttöä koskevaa tiedoksiantola kia Tiedoksiantoa koskevien säännösten ta voineena tulisi»iitä huolimatta pitää sitä. että hallintomenettelyssä ja yleisissä luomioi» tuimissa noudatettavat liedoksiantomenettelyt eivät perusteettomasti poikkeaisi toisistaan Oi keudenkäymiskaaren 11 luvun tiedoksiantoa koskevia säännöksiä uudistettaessa ei valmiste lun lähtökohdaksi voida kuitenkaan ottaa sitä, että säännökset tulisivat mahdollisimman suu re»»a määrin yhdenmukaisiksi tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain säännösten kan» sa Tämä johtuu aiemmin selostetusta hallinto menettelyn ja yleisen tuomioistuinmenettelyn tiedoksiantotilanteiden erilai»uude»ta. Aikaisemmin»elo»tetuista syistä ehdotetaan oikeudenkäymiskaaren II. 16 ja 17 luvun tie doksiantoa koskevia»äännöksiä muutettaviksi ainoastaan riita-asioiden osalta Kun hakemus asioiden käsittelyssä yleisessä alioikeudessa on niitä koskevien menettelysäännösten lisäksi so veltuvln osin noudatettava riita-asioiden käsit telyä koskevia säännöksiä, tulee ehdotetiava uudistus, kuten edellä on mainittu, koskemaan myö» hakemusasioiden käsittelyä Fdellä mainitut II, 16 ja 17 luvun säännök set koskevat lähinnä haasteen tai kutsun lie doksianiamista. Kun tuomioistuimen tulee eh dotuksen mukaan huolehtia liaksi käsittelyn aikana asianosaisten kutsumisesta luomiois luimeen ja kehottamitesta antamaan kirjallisia lausumia, ehdotuksen tiedoksiantoa koskevat säännökset koskisivat muutakin kuin haasteen nedoksiantoa I ledokslsntotaval Tiedoksiannolla tarkoitetaan oikeuden kävmiskaaren II luvussa haasteen, kutsun tai kehotuksen saattamista asianosaisen tietoon Mäissä tapauksissa tiedoksianto on, jos sen «aslaanottaja tiedetään, suoritettava siten, että saadaan riittävät takeet tiedoksiannon tapahtu misestä ja ett* jälkeenpäin voidaan aina todeta. milloin tiedoksianto on toimitettu, läm ä on tärkeää senkin vuoksi, että riita-asiassa kutsun tai kehotuksen noudattamatta i»tt»miseen lähes poikkeuksetta liittyy uhka mahdollisen laiminlyönnin varalta. Edellä selostettu lähtökohta sulkee pois tie doksiannossa käytettävistä keinoitta muun muassa puhelimen, joka keino on ollut esillä aikaisempia uudistutehdotuktia valmistellaes sa. T»m» johtuu siitä, että se ei takaa oikean vastaanottajan todella saavan tiedon asiakirjasta. Jotta todisteellisuuden vaatimus täyttyisi, ehdotetaan uusina tiedoksiantotapoina nykyisen haastetiedoksiannon lisäksi otettaviksi käyttöön tiedoksianto postille saantitodistusta tai vaslaanottotodistuita vastaan Postitse saantitodistusla vastaan tapahtuva tiedoksianto toimitetaan siten, että tiedoksi annettava asiakirja lähetetään postitse tiedoksi saajalle. Tiedoksiiaajan tai hänen tiedoksian non vastaanottamisia varten valtuuttamansa asiamiehen on noudettava asiakirja pottikonttortita. Postikonttorissa postivirkailija tarkistaa tiedoksiiaajan henkilöllisyyden ja toimittaa tiedoksi annettavan asiakirjan lähettäneelle todistuksen tiedoksiannosta Tiedoksianto vastaanottotodistusta vastaan tapahtuu siten, että tiedoksi annettava asiakir ia lähetetään suoraan tiedoksisaajalle Tiedok m saaja palauttaa lähettäjälle hänelle tiedoksi annettavan asiakirjan kanssa samanaikaisesti lähetetyn vastaanottotodistuksen allekirjoituksellaan varmennettuna Sen turvaaminen, että asianosainen niin use assa tapauksessa kuin mahdollista saa tiedon hänelle tiedoksi annettavaksi tarkoitetusta asiakirjatta, vaikuttaa myöi liihen, minkälaista lähempänä selostettavia sijaisiiedoksiamoa ja kuulut uit iedoksiantoa koskevia»äännök»iä voidaan ehdottaa Vaikka esityksessä ehdotetaan ainoastaan todisteellisten tiedoksiantotapojen käyltöön ottamilta, ei lämä kuitenkaan estä käyttämästä tiedoksiannossa esimerkiksi puhelinta, jos asianomainen täyttää hänelle asetetun velvolli suuden vapaaehtoisesti. Jos asianomainen ei kuitenkaan menettele näin, et tästä voi koitua hänelle haitallisia seuraamuksia, vaan tiedoksi anto on tämän jälkeen toimitettava niin, ellä saadaan takeet tiedoksiannon varmasta tapah lumisesta Tästä ei kuitenkaan ole tarpeen ottaa lakiin erityistä säännöstä 4.). I ieduksiannnn loimilta)» Ehdotuksen mukaan tuomioistuin huolehtisi tiedoksiannosta. Käytännössä tämä tapahtuisi siten, että tiedoksiannosta huolehtisi joku luo mioistuimen henkilökuntaan kuuluva. Lisäksi tuomioistuin voisi laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin antaa tiedoksiannon myös tuomio istuimen henkilökuntaan kuulumattoman haas lemieslain mukaan tiedoksiantoon oikeutetun tehtäväksi. Erkissä tilanteissa saatua kuitenkin olla tar koituksenmukaista. että asianosainen voisi ilse huolehtia tiedoksiannosta Näin voidaan meniteliä esimerkiksi, jos asia on kiireellinen lai jos asianosaisella on tavoitettavan henkilön piile» kelyn vuoksi paremmat mahdollisuudet lavoit laa tämä. Jottei asianosainen näissä tilanteissa voisi käyttää mahdollisuutta huolehtia tiedok siannosla oikeudenkäynnin vjivyttämistarkoilukiessa, ehdotetaan, että asianosaisen oikeus huolehtia tiedoksiannosta riippuisi luomiois tutmen harkinnasta. Vekseli ja shekkiasioissa kantajalla olisi ch dotuksen mukaan oikeudenkäynnissä välittömästi lain nojalla, ilman tuomioiituimelta pyydettävää lupaa, oikeus huolehtia vastaajan haastamisesta 1*1» koskevat säännökset ehdo telaan otettaviksi vekselilain (242/J2) 94 l ään ja shekkilain (244/32) 72»tään Ehdotus pe rustuu jäljempänä selostettavaan vekselin van hentumisen katkaisemista koskevaan yhteispohjoismaiseen lainsäädäntöön. Lisäksi kamalalle täytyy lainsäädännössä turvata mahdolli suus mahdollisimman nopeaan haasteen tiedoksiantamiseen. kun vekieli- ja ihekkiasioissa

5 nykyisin kiytössi oleva suullinen haaste ehdo Idaan poistettavaksi 4.4. Tiedoksiantotavan vallilla 1 uomioistuimen huolehtiessa tiedoksiannos la sc myös luonnollisesti valitsisi käytettävän tiedoksiantotavan. Ensisijaisesti sen tulisi käyt tii postitse saantitodistusta tai vastaanottotodistusta vastaan tapahtuvaa tiedoksiantoa Vasta liman epäonnistuttua tai muun erityisen syyn vuoksi tiedoksianto tulisi toimittaa niin sanottuna haastetiedoksiantona Haastemies voisi laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin käyttää vastaajalle henkilökohtaisesti toimitettahan tiedoksiannon sijisia niin sanottua sijiis tiedoksiantoa Kuulutusliedoksiannon kiyttimisestä voisi puolestaan päättää ainoastaan tuomioistuin. Silloin kun tuomioistuin uskoo asiakirjan liedöksiantamisen asianosaisen huolehdittavak «i, asianosaisen tulee pyytää haastemieslain mukaan tiedoksiantoon oikeutettua toimilta maan tiedoksianto. Jos tiedoksiantoa ei saada toimitetuksi haastetiedoksiantona eikä sijaistie doksiantona, asianosainen voi pyytää tuomio Istuinta toimittamaan tiedoksiannon esimerkitsi kuuluttamalla, jos tiedoksiannon vastaanot taian olinpaikasta ei voida saada tietoa Riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyn uu distamisen yhteydessä ehdotetaan muun muas sa ulosottolain lainhakua, hallinnan ja rikkou tuneen olosuhteen palauttamista sekä häätöä koskevia säännöksiä vastaavien summaarista menettely! koskevien siinnösten ottimista oi keudenkävmiskaareen Fhdotusla valmistella essa on liiti osin ollut esillä myös vaihtoehto, ionka mukaan tässä summaarisessa menettelys sa käsiteltävisa asioissa ei haasteen tiedoksian loa voitaisi toimittaa siiaistiedoksiantona kuu luttamalla eikä myöskään ulkomailla Jos tällöin tiedoksiannon vastaanottajaa ei summaa ri sessa menettelyssä tavattaisi, tuomioistuin voisi antaa tiedoksiannon asianosaisen itsensä huolehdittavaksi uhalla, että asia muutoin jaa sillensi. Kun summaarinen menettely on tarkoitettu nopeaksi, joustavaksi ja helpoksi menettelyksi yksinkertaisissa asioissa, voitiisiin edellä selostetulla lavalla välttää se, että kasit tely ei tarpeettomasti hidastuisi eikä ilman asianosaisen tahtoa myöskään muodostuisi itse riidan kohteen arvoa kalliimmaksi. tällainen lirjestelv aiheuttaisi kuitenkin tuo mioistuimelle ta asianosaiselle tarpeetonta h a työtä muun muassa sen vuoksi, että edellä selostetut tiedoksiintotivit olisivat kiytettivis si silloin, kun samassa asiassa toimitettaisiin tuomioistuimelle oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 2 S:n mukainen täydellinen hakemus. Li siksi jirjestely edellyttäisi useaan kertaan la pahtuvaa yhteydenpitoa tuomioistuimen ja asianosaisten välillä Myöskään ulosolonhaln iän luona nykyisin noudatettavissa edellä mai nituissa summaarisissa menettelyisa ei tiedok siantotapojen käyttöä ole rajoitettu Kun ehdo tusta valmisteltaessa on lisäksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi ailyttaa maksamismääräys menettely voimassa tiedoksiannon osalta juuri edellä selostetulla tavalla rajoitettuna, ei ole pidetty perusteltuna rajoittaa käytettävissä olevia tiedoksiantotapoja silloin, kun asia käsitellään oikeudenkäymiskaaren 5 luvussa tarkoite tussa summaarisessa menettelyssä 4.5. Ilaasleajan huomioiminen Kiinteiden haasteaikojen poistaminen on osittain seurausta siitä, että tiedoksiannosta huolehtiminen uskotaan tuomioistuimen lehtä väksi Silloin kun tiedoksiannon loimiltaniinen annetaan haastemieslain mukaan tiedoksian toon oikeutetun tai postin tehtäväksi, tuomio istuin voisi määrätä, mihin päivään mennessä tiedoksianto on toimitettava. Tuomioistuin voisi siten tosiasiallisesti turvata asianomaiselle riittävän ajan hänen tehtäväkseen mahdollisesti määrätyn toimenpiteen suorittamiseen. Samalla tavoin olisi meneteltävä, kun tuo mioistuin uskoo tiedoksiannosta huolehtimisen asianoaiselle Tällöinkin tuomioistuin määrai si. milloin asiakin* on viimeistään anneltava tiedoksi ja todistus tiedoksiannon toimittami sesta toimitettava tuomioistuimelle Jos äsian osainen ei ole toimittanut tuomioistuimelle määräajassa sanottua todistusta, asia jitettäi siin ehdotuksen mukaan sillensä Siten asiano saisella ei olisi mahdollisuutta p itii asiaa vi reillä rajoittamatonta aikaa Jos asianosainen ei onnistu hinen tehtivik seen uskotussa asiakirjan tiedoksiantamisessa hänellä olisi ehdotuksen mukaan mahdollisuus pyytää tiedoksiannon toimittamiselle uusi mää räaika tai pyytää luomioistuinta huolehtimaan tiedoksiantamisesta Iällä tavoin voidaan kai kissa tilanteissa turvata, e tti silloinkin, kun kanteen nostaminen on sidottu määräaikaan, ei asianoaisesta rnppumaltomista syistä pääse kivmiin niin, etti asia tiedoksiannon epion nisiumisen vuoksi jitetliisiin sillena )i asiano saiselle aiheutuisi lopullinen oikeudenmenetys. 4.». \ astua tiedoksiannon oikeasta vastaan ottajasta Riita asioiden oikeudenkäyntimenettelyn uu distamisen yhteydessä ehdotetaan oikeuden käymiskaaren 5 lukuun otettavaksi säännös.,onka mukaan muun muassa haaslehakemuk.essa Ji vastauksessa on ilmoitettava tuomioistuimelle sellaiset tiedot, että vaslaaian ia mah dollisten todistajien haastaminen ja kutsumi nen olisi mahdollista Sanottuun lukuun ehdotetaan otettavaksi mvös säännös silti, etti asianosaisen tulee antaa tiedoksi annettavasta asiakirjasia tuomioistuimelle tarpeellinen määrä iiljennöksii uedoksiantamista varten udlsiukaen lainsäädännöllinen toteutus Uudistettua ttedoksiantomenettelyä koskevat -äännökset ehdotetaan sijoitettaviksi oikeuden käymiskaaren II lukuun, johon tällä hetkellä sisältyvä! säännökset haasteesta ja sen tiedoksiantamisesta sekä asian vireilletulosta. Fhdo iuksen mukaan lukuun stsältyisivit säännökset niisiä toimenpiteisti, joita oikeudenkäynnin kaikissa vaiheissa voidaan kiyttiä asiakirjaa nedoksiannetiaessa. Sen sijaan se. milloin tiedoksiantoon on ryhdyttävä, samoin kuin se. mikä asiakirja kulloinkin on annettava tiedok si. määräytyisi muiden säännösten perusteella Kun ehdotetut säännökset ovat yleissäännöksiä, niitä olisi sovellettava ainoastaan sil loin, kun tiedoksiannosta ei ole muualla toisin aadetty liiti osin ehdotetut säinnöksel siis olisivat toissijaisia Kun riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista koskevaan ehdotukseen on otettu säännökset oikeudenkäynnin aloittamista tarkoittavasta haastehakemuksesta ja asian vireilletuloatankohdäsia, ehdotetaan niitä koskevat säännökset poistettaviksi II luvusta Samoin ehdotetaan poistettavaksi 5 8 L iän sisiltyvil laasteaikoja koskeva siännökset I uvun voimassa olevassa 8 6 ssi siidetään iiaasteajan liaksi siiti, milli edellvtvksilli vaslakanne on käsiteltävä pääkanteen yhteydessä Säännöt vaslakanteen nostamisen edellvtyksis tä ja siiti. missi oikeudenkiynntn vaiheessa alkuperiisen vastaajan on pantava vastakan leensa vireille saadakseen sen käsitellyksi yh dessä paikanlcen kanssa, on otettu riita-asioi den oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisia koskevassa ehdotuksessa oikeudenkäymiskaa ren ID lukuun. Luvun voimassa olevan 10 f:n mukaan haas letta et voida anlaa tiedoksi kirkossa Iät muus sa paikassa, jossa lumalanpalvelusla silloin pidetään Siinnös ehdotetaan ta sa yhteydessä poisteltavaksi. Tiedoksianto voitaisiin loimitta* siellä, missi sen vastaanottaja tavoitetaan Tiedoksiamopaikkaa valittaessa samoin kuin tiedoksiantoa loimileiiaessakin olisi luiinnolli sesti noudateltava asian vaatimaa hienotuntei suutta Luvun voimassa olevan mukaan voidaan vekseli ja shekkiasioissa käyttää myös suullista haastetta Siitä huolimalta, että asian osainen voisi ehdotuksen mukaan vekseli- ja shekkiasioissa huolehtia tiedoksiannon loimit läntisestä, ilman että siihen tarvitaan luomiois tutmen suostumus, ehdotetaan suullisesta haas teestä vekseli ja shekkiasioissa luovuttavaksi. Haasteita ja sen tiedoksianiamisia rikosasi assa sekä rikosasian vireilleiuloa koskevat siinnökset ehdotetaan asiallisesti voimassa olevan lain mukaisina otettaviksi 1 1 luvun 20 23»täin Uudistus edellyttää lisäksi vähäisiä muutok siä kuolleeksi luisumisesta annelun lain. asia kirjain kuolettamisesta annetun lain, vekseli lain. shekkilain, maksamismäatäyslain, ran naistusmääräyslain ja rikesakkolain (66/83) tie doksianloa koskeviin säännöksiin S. Esityksen *r»anl*ilnrls»l Ja lilnudelllsel vaikultiksel Uudistus vähentää tiedoksiannosta aiheutu viä kokonaiskustannuksia, kun postin käyttö tulee mahdolliseksi Tuomioistuin soisi huolehtia tiedoksiannosta siten, että tiedoksiannon toimittaminen annetaan edelleen tuomioistuimen henkilökuntaan kuuluvan haastemieslain mukaan tiedoksiantoon oikeutetun tehtäväksi Siten ainakaan sei laisen tuomioistuimen kansliahenkilökunnan tehtävät, jossa on myös haastemiehtä. eivät ehdotuksen lohdosli v ilttim itti lisäänny Sei

6 laistenkin tuomioistuinten osalta, joi»*» ei ole erillisia haastemiehiä. on Iisaksi todettava, eli» nykyisinkin tuomioistuimen kansliahenkilökunta huolehtii riita-asioissa, hakemusasioissa )a inaksamismaäriysisioissa tiedoksi annetta vien asiakirjojen toimittamisesta asianosaisille Jos tuomioistuimen kansliahenkilökunta ryhtyy itse toimittamaan tiedoksiantoja, se lisää jonkin verran kansliahenkilökunnan työtä ja siten työvoiman tarvetta, multa samalla vähentyi tiedoksiannosta tilli hetkell! huolehtivien työt! Postilihetysten lukum liri oli vuonna 1984 noin 1799,7 miljoonaa, vuonm 1985 noin 1R64.7 miljoonaa ja vuonna 1986 noin 1869,2 miljoonaa kappaletta Samoina vuosina oli kirjattuja posiillhetvksil, joista osan muodos tavat lähetykset saantitodistusta vastaan, noin , noin ja noin kappaletta Edelli on todettu, etti ehdotus koskee irviolli noin 200 (KK) tiedoksiantoa, joista ilmeisesti huomattava osa tulee tapahtu maan postitse Vaikka ehdoteltu muutos suh teessa koko postiliikenteeseen ei ole kovin huomattava, lisä! se kuitenkin jonkin verran posti llhetvsten lukumääriä Toisaalta ehdotus vihentäl postilihetysten lukum lirii silti osin. I. Lakiehdotusten perustelut 1, 1. Oikeudenkivmiskaari II lu k u. I lednkslamimla oikeudeskasnuissa ja haasteesta rikosasiassa kuin tuomioistuinten ja hiistemiesten postili hetvkset tiedoksiannosta nykyisin huolehtiville kantajalle jiiv it pois Ehdotuksessa on lihdetty siili, etti virin puolesti toimitettavasi! tiedoksiannosta synty Vli kustannukset jiiv it valtion korvittivik»! Oikeudenkiyntimiksun suuruutta m iirlttles sl tulee tim i o ltu huomioon yhteni siihen vitkuttavana tekijini Uudistuksen toteutuminen edellytti! kiytössi olevien tiedoksiintolomakkeiden uudista mistä Kun on kysymys lomakkeista, jona klytellin silloin, kun isiikirji annetaan tiedoksi postitse saantitodistusta vastaan, lomak keiden uudistaminen tulee tehdl oikeusministe riön ji posti- ji telehillituksen yhteistyöni. Y KSITYINKOHTAIsn PIK I STKI.UT l u k u u n e h d o te ta a n o te tta v a k s i s ii n n ö k s e i n e d o k s ia n n o s s a n o u d a te tta v a s ta m e n e tte ly s tä riiti-a s ia in o ik e u d e n k iv n n is s i. I is ik s i lu k u u n s ts ik y v H s iin n ö k s e t h ia s ie e s ta rik o s a s io is sa ja sen tiedoksiannosta, jo ita ei e d e lli yleisperusteluissa selostetuista sy isti eh d o teta m uutet la v a k s i..... I uku s i s i l t i l y le issään n ö k se t n i is ti e rilaisi» ta to im e n p ite is ti, j o i t i v o id a a n k l y t t i i a n n e t lae ssa a s ia k irja i tie d o k si r i i t i - i s i i i n o ik e u d e n k ä y n n issä. J o lta t i m i n lu v u n s i i n n ö k s i i v o i d a a n s o v e lta a, tu le e m u u a lla o lla s l i n n ö s s ii ti, e t t i tie d o k s ia n n o n tu le e t i p a h t u i. 6. Ksltyksen yhteys muihin audistukilln Ehdotetut lait ovat osa riita-asioiden oikeu denkiynlimenettelyn uudistamista Nyt ehdote tul siinnökset ja riita-asiain oikeudenkäynti menettelyn uudistamista koskeviin erikseen an nettuihin esityksiin sisiltyvit «.linnösehdotuk set viikutlivit toistensa sisältöön. Se, kuka huolehtii tiedoksiantamisesta tuo mioistuimessa kisitelllvissi riita-isiassi, m il riytyy lukuun oteltavaksi ehdotettujen siin nösten perusteella 1 uvun tiedoksiintotipoji koskevat siinnökset ovit toissijaisia Esimer kiksi 25 luvun 4 :n tn hikemusisioiden kisit telysti yleisessi iliotkeudessa annelun lain 16 S:n 2 momentin mukaiset ilmoitukset tuo mioistuin voi tim in luvun siinnöslen estimit tl lih ettii tavallisella virkakirjeellä. Kun maksamismilriysmenettclyi ei ole ha luttu tissi yhteydessä myöskiin liedoksnnnoi. osalla muuttaa, huolehtisi velkoja edelleen tie doksiannosta maksamtsmiirlysliin 6»:n nojaili. Sanottua pykllli ehdotetian kuitenkin selvyyden vuoksi muutettaviksi siten, että haastemies antaa hakemusta koskevan ilmoi tuksen tiedoksi velalliselle henkilökohtaisesti Siten mak»amtsmiiriysmenettelyssi linoa tie doksiantotapa olisi edelleen haastetiedoksianto e ik l t i e d o k t iin to i v o itaisi to im itta a sija istie - d o k s ia n to n a T ie d o k sia n n o n o n n istu m ise k si o n v ä lttä m ä t ö n ii, e t t i tu o m io istu im e lle ilm o ite ta in tie d o k sia n to a v a rte n la rv itta v a i tie d o t S a in n ö k s e t l i s t i s is ilty v it riita -a sia in o ik e u d e n k iy n tim e n ettely n u u d is tim is ti k o s k e v is s a e h d o tu k s e s s a o ik e u d e n k iy m is k n re n 5 ja» lu k u u n. liedoksiannosla oikeudenkttynniat I f. Pykili sisiltil silnnöksen silti p ii siinnösti. jonki mukian tuomioistuin huoleh tii tiedoksiantamisesta kisittelemissiiii nila asiassa. Vastaavanlainen meneltelv on yleisissä alioikeuksissa jo kiytössi kisiteltiessi huo neenvuokri-isioili seki yhteiselimin lopetta- misli tai ivioeroi koskevia asioita I isiksi esimerkiksi asunto-oikeudessa ja työluomiois luimessa tuomioistuimen puheenjohtajan on huolehdittava haasteen tiedoksiannosta Myös hallintolainkäytössä on tiedoksiannosta huolehtiminen tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain nojalla asiaa käsittelevin viranomai sen tehtävin! Pykälissä ei slld ell siiti. milloin j i nnkl asiakirja kulloinkin on anneltava tiedoksi, «aan tim i m iiriytyy, kuten edelli on todettu, muiden siinnöslen perusteell! lillunen siin nös»isiltyy esimerkiksi oikeudenklymiskiaren 5 luvun 12 :! in. jonka mukaan haaste, haas lehakemus ja siihen liitetyt asiakirjat on annettava tiedoksi vastaajalle Muita tiedoksi annettavia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi kutsu saapua myöhempiin kisittelytilnsuuteen ji kehotus oikcudenkäyn nin myöhiisemmiss! vaiheessa antaa kirjaili nen lausuma tai tehdl jokin muu toimenpide Muu tiedoksi anneltivi isiik irji on myös vastaajan tuomioistuimeen toimittama kirjallinen vastaus, joka annetaan kantajalle tiedoksi samalla, kun hinet kuisulain suullisen valmistelun istuntoon. Pykilin mukaan tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta. jollei jiljem pln! ole toisin siä detty. Siinnös tiedoksiannosta huolehtimisesta muulla lavoin sisältyy luvun 2 V I!n Sen mukaan tuomioistuin voi uskoa tiedoksiannosta huolehtimisen asianosaiselle, jos tuomioistuin katsoo siihen olevan perusteltua aihetta. Maksamismiirlyslain 6 I n nojalla velkoja huolehtisi edelleen liedoksiannosla maksanns mlirlysmenettelyssi. Tuomioistuin huolehtisi tiedoksiannosta an lamalla sen jonkun henkilökuntaansa kuulu van (ehtiviksi. Tällaisena henkilöni voi kans liahenkilökuntaan kuuluvan lisäksi lulla kysymykseen myös haastemies sellaisessa tuomiois luimessa. johon on perustettu erillinen haastemiehen virka Antaessaan tiedoksiannon toi mittamisen henkilökuntaansa kuuluvan lehti väksi tuomioistuimen on luonnollisesti ilmoitettava, miten ja milloin tiedoksianto viimeis Uin on toimiteltava, l uvun J I n mukaan tuomioistuimen tulisi ensisijaisesti k ly ttii [m>s titse tapahtuvaa tiedoksiantoa ia pläsäintoisesli vasta sen cpionnistullua luvun 4 8 :ssä säädetty! hiistetiedoksiantoa Sellaisessa tuomioistuimessa, jossa ei ole haastemiehen virkaa, postitse tapahtuvan lie doksiannon toimittaisi sen kansliahenkilökun ta Ehdotetun 4 S.n 2 momentin mukaan tuo mioistuin voi antaa tiedoksiannon haastemie hen tehtiviksi munitun pykilin I momentissa siidetyilli edellytyksillä Tuolloin luomiois tuimen on ilmoiteltivi, milloin haastetiedoksianto viimeistlän on toimitettava Tinaisella järjestelyllä pyritiin välttämään se, etti sima tiedoksi innettava asiakirja llhc leuan ensin postitse haaslemiehellc, joka puo lest aan huolehtisi asiakirjan tiedoksiannosta postitse saarni tai vastaanottotodistusta vas taan Tarkoiluksenmukaisempana on pidellä vl, että tuomioistuimen henkilökunta huolehtii postitse tapahtuvista tiedoksiannoista ja etti hiisiemiehet. jotka eivil ole tuomioistuimen pilveluksessa, toimittavat mahdollisten tuo mioistuimen antamien tarkempien ohjeiden mukaan ainoastaan haastetiedoksiantoja 2 S- Vaikka tiedoksiantamisesta huolehtimi nen olisikin pääsääntöisesti tuomioistuimen tehtivini, ehdotetaan pykälin I momenlista kuitenkin edellä yleisperusteluissa selostetuista syisti sildetliviksi, etti asianosainen voi itse huolehtia tiedoksiannon toimittamisesta. Pykä Iin mukaan ilm i on kuitenkin mahdollista ainoastaan silloin, kun asianosainen pyytii sill tuomioistuimeni ji tuomioistuin katsoo siihen olevan perusteltua aihetta. Asianosaisella ei olisi siis käsiteltävänä ole van pykälin perusteella m iliin velvollisuutta huolehtia tiedoksiannosta, etkä häntä soitaisi siihen pakot.aa. Tillainen velvollisuus asiano saisella olisi kuitenkin edelleen noudateltavien erityissäännösten nojalla Siten maksamismaa tiyslun 6 tj:n nojilla velkoja huolehtisi edel

7 lecn tiedoksiannotta maksamitmääraysmenet- Pvkälässä tarkoitettuna perusteltuna aiheen» tiedoksiannon antamiselle asianosaisen huolendillavaksi voidaan pitää esimerkiksi «ta, eitä handia ilmeisesti on viranomaisia paremmal mahdollisuudet saada lieto»iita. musa etsitti va henkilö oleskelee loisena tilanteena voidaan pitaa sitä, että tiedoksianto on toimitettava kiireellisesti. Tiedoksiantoa ei kulienkaan tulisi aniaa asianosaisen huolehdittavaksi eti merkiksi silloin, kun voidaan oleitaa, että an anosaiselle on edullista viivyttää tiedoksiantamista tai janaa iiedoksianiamtnen toimittamatta taikka toimittaa se vaarin. Käsiteltävänä olevan pykälän perusteella tiedoksianto voitaisiin antaa asianosaisen tenti vaksi oikeudenkäynnin kaikissa vaiheissa^ Toisaalta tuomioistuin, joka 011 antanui tiedoksiannosta huolehtimisen asianosaisen tehtäväksi, voi myöhemmin, jos siihen syytä ilmenee, IV S:n 2 momentin nojalla paatiaa, että se huolehtii itse tiedoksiantamisesta Vekselilain 94 Vaa ja shekkilain 72 S;ää ehdotetaan tässä yhteydessä noiden säännösten perusteluissa selostettavista syistä muutettaviksi siten, että kantajalla on vekseli ja shekkiäsi oissa tuomioistuimen harkinnasia riippumaton oikeus halutessaan huolehtia itse haasteen tie doksiannosta Pykälä sisältää lisäksi säännöksen siitä, että tuomioistuimen on määrättävä aika milloin asiakirja on viimeistään annettava tiedoksi ja milloin todistus tiedoksiannosta on viimeistään toimitettava tuomioistuimelle. Saannoksella pyritään osaltaan turvaamaan vastaatalle rilliä va valmislautumisaika asian suulliseen käsittelyyn tai kirjallisen lausuman antamiseen seka se. että asian käsittely ei aiheetiomasti pitkity silloin, kun vastaajaa on kehotettu vastaamaan kanteeseen kirjallisesti Tiedoksiantotodistuk «n toimittamiselle asetettava määräaika mah dollistaa lisäksi sen, että tuomioistuin hyvissä amtn tietää, onko tiedoksianto onnistunut vai ei. ja voi siten päättää, mihin toimenpiteisiin sen tu le e ry h ty i- Käytännössä saattaa joskus käydä esimer kiksi niin, että kantaja ci toimita tuomiois tuimelle todistusta tapahtuneesta tiedoksiannosta, mutta vastaaja toimmaa esimerkiksi häneltä pyydetyn kirjallisen lausuman lällöm tilanne lienee tulkittava siten, että asiassa, iossa sovinto on sallittu, on vastaajan vaatimuksesta annettava yksipuolinen tuomio Asia, jossa sovinto ei ole sallittu, jäin sen sijaan sillensa, ja vastaajalla olisi oikeus aino astaan kulukorvaukseen Pykälän 2 m o m e n ttiin ehdotetaan otettavak tl säännös siitä, että kun haasteen tiedoksianto uskotaan kantajan huolehdittavaksi, hänelle on ilmoitettava, että mikäli hän ei ole siihen mennessä, kun tuomioistuin jalkaa asian kasit telyä, toimittanut todistusta haasteen tiedok sh antamisesta määrätyssä ajassa ja säädetyllä lavalla, atia voidaan jättää sillensä sekä mah dollisuudesta pyytää määräajan pitennystä, uutta määräaikaa tai pyytää tuomioistuinta huolehtimaan haasteen tiedoksiannosta J. Pv k alan I mom ent m mukaan tiedoksi anto voidaan tuomioistuimen huolehtiessa tie doksiannosta toimittaa postitse Momentissa mainitut tiedoksiantotavat on tarkoitettu käy tenaviksi ensisijaisesti, jolle, luvun muiden säännösten nojalla ole käytettävä muuta tie doksiantotapaa. Momentin / k o h d a n mukaan asiakirja anne taan tiedoksi lähettämällä se asianomaiselle postitse saantitodistusta vastaan. Sellainen tie doksiantotapa on jo käytöttä käsiteltäessä huoneenvuokra-asioita yleisessä alioikeudessa ia asunto-oikeudessa seka tiedoksiannosta hai lintolainkäytöstä annetun lain perusteella Säännös mahdollisuudesta lähettää asiakiria postitse saantitodistusta vastaan on postilnken neasetuksen (692/KO) Jt)» n 2 momentissa Määräyksiä saantitodistuslähetyksesta on posti ja telehallituksen 17 päivänä loulukuula 1980 vahvistaman postisaännön kohdassa 4.2 Potti- ja telehallitus on lisäksi laatinut posn säännön liitteenä nro 2 olevat erityiset erityis tiedoksiantoa postitse hallintoasioissa koikevat ohteet. loitta on yksityiskohtaisia taantitodiv tusmenettelyä koskevia ohjeita. A s ia k irja n a n ta m in e n tie d o k si p o stitse saan n t o d it tu t ia v a s ta a n e d e lly ttä ä lo m ak k eid en k ä y ttä m is tä. O ik e u s m in is te riö n sek a p o tti- ia te le h a llitu k s e n tu le e y h te is ty ö s s ä v a lm ista a tar k o itu k s e n m u k a is e t lo m a k k e e t jo k ä y tö ttä ole vien lom akkeiden litä k ti.. Momentin 2 kohdan mukaan asiakirja voi Jaan antaa tiedoksi virkakirjeellä Käsiteltävä na olevassa kohdassa ehdotettu tiedoksiantota pa on joustavin ja halvin tiedoktiantotapa silloin, kun voidaan vakuuttua «MM. «Wä t» doksianto tapahtuu oikealle henkilölle ja että hän riittävän ajoitta palauttaa todistuksen tie doktiannon vastaanottamisetta Virkakirjeellä tapahiuva uedokiiantotapa saattaa olla vartin ta rk o itu k s e n m u k a in e n v a rsin k in sillo in, k u n tu o m io ist u im e ssa k ä s ite ltä v ä n ä o lev assa asiassa to im ite ta a n a sia n o s a is ille tie d o k si k u tsu ja lai k e h o tu k sia Momentin käsiteltävänä olevaan kohtaan on otettu nimenomainen säännös siitä, että ehdotetun tiedoktianlolavan käytön edellytyksena on ensinnäkin, että voidaan olettaa vastaanottajan saavan liedoksi anneltavat asiakirjat tie doksi Edellytys on tärkeä, koska kohdassa ehdotettu tiedoksianto tapahtuu siten, että ku kaan sivullinen ei voi tarkistaa, onko tiedoksianto tapahtunut oikealle henkilölle ja onko olkea tiedoksisaaja allekirjoittanut ja palautta nut todistuksen tiedoksiannon vastaanottama sesta. Momentin 2 kohdassa tarkoitetun tiedoksiantotavan käyttämisen toinen edellytys on, että Hildaan olettaa tiedoksiannon vastaanottajan palauttavan todistuksen tiedoksiannon vas.aanottamitetla määräpäivään mennessä Tuo mtotstuimclle on tärkeätä tietää riittävän ajoissa, onko tiedoksianto onnistunut vai ei. jotta uiomioistuin voiti etimerkikii huolehtia tie doksiannosta muulla tavoin tai peruuttaa mahdollisen istunnon Pykälän 2 momentin mukaan postille on ilmoitettava, milloin tiedoksiannon saantilodis tusta vastaan on viimeistään tapahduttava äännöksellä pyritään 2 I n kohdalla seloste tulla lavalla turvaamaan vastaajalle riittävä valmislautumisaika asian käsittelyyn ja estämään asian kisittelyn liheeton pitkittyminen roisin kuin 2 Sään, ei momenttiin ehdoteta oteltavaksi säännöstä siiti määräalasta, ionka kiiluessa todittus tiedoksiannosta on viimeis taan toimitettava tuomioistuimelle. Tämä joh mu siiti, että postivirkailijan virkavelvollisuutena ilman erityistä sälnnövlikin on pidettävä»iti, etti hin toimittaa vilinomästi tiedoksian non tapahduttua todistuksen tiedoksiannosta laikka vilittömisti tiedoksiannolle määrätyn lian kuluttua umpeen ilmoituksen siitä, etti tiedoksiantoa ei ole saatu toimitetuksi 4 f. F hdotus vastaa asiallisesti II luvun voimassa olevaa 9 S aa Pykälissä ehdotettua uedoksiantotapaa voidaan k iy ttii kaikissa oi irudenkivnnin vaiheitta, jos siini mainitut edellytykset ovat olemassa Pykälän mukaan haastetiedoksiantoa käytetään silloin, kun lie Joksiantoa ei saada toimitetuksi 3 Srssa vaade tvlla tavalla taikka jot siihen on muu erityinen syy Erityinen syy k iy ttii haastetiedoksiantoa saattaa olla esimerkiksi se. etti jo etukiteen on syyti olettaa 3 Srssa tarkoiieuuien posimedok»lantojen ejvionmsiuvan. Silloin kun luomioisluin on antanut tiedoksiannotta huolehtimisen asianosaiselle, tiedoksianto voidaan toimittaa ainoastaan haastetiedoksiantona Postitse ta pahtuvaa tiedoksiantoa ei ole pidelty mahdolli»ena muun muassa sen vuoksi, että silloin ei aina voida riittävässä määrin turvata tiedoksiannon luotettavuutta, kun kukaan ulkopuoli nen ei voi todeta, mitä asiakirjoja asianosainen on postitse lähettänyt tiedoksiannon vastaanot läjälle Pykälän I momentin mukaan haastetiedoksiannon toimittaa haastemies henkilökohtaisesti tiedoksiannon vastaanonatalle, asiamiehelle lai lollekin 7 :ssä tarkoitetulle henkilölle Ehdo tuksen 26 ään ehdoteiaan otettavaksi saan nöt siitä, että tässä luvussa tarkoitetaan haaste miehellä myös haastemieslain fi S n mukaan liedoksiantoon oikeutettua ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosla annetun lain (898 79) mukaisia haastemiestä Voimassa olevan lain mukaan haasietiedok»iannon voi toimittaa myös kaksi esteetöntä yksityishenkilöä lai yksikin, jos tiedoksiannon vastaanottaja allekirjoittamalla tiedoksiantoni distuksen myöntää tiedoksiannon tapahtuneen Tällainen tiedoksiantotapa ei ole kovin yleinen Kun tiedoksiannon toimittaminen talla lavalla ei myöskään aina parhaalla mahdollisella ta salia turvaa tiedoksiantamiselta edellytettävää puolueettomuutta ja luotettavuutta, ehdotetaan yksityishenkilöiden toimittamista haaste tiedoksiannoista luovuttavaksi. Siten haasletie doksiannon voi toimittaa ainoastaan haaste mietlain mukaan tiedoksiantoon oikeutettu. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan saadetta vaksi, että silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta, sen on ilmoitettava haastemie helle, milloin tiedoksianto viimeisiään on toimitettava Nain pyritään osaltaan edellä 2 S n kohdalla selostetulla lavalla turvaamaan vas taajalle riittävä valmistautumisaika asian kasit lelvyn ja ctlimään käsittelyn aiheeton pitkittyminen Samoin kuin edellä 3 S n kohdalla on selostettu, myös käsiteltävin! olevan momen tin jierusteella tiedoksiannon toimittava henkilö on ilman erityittä säännöstäkin virkansa puolesta velvollinen toimittamaan tiedoksian totodistuksen tuomioistuimelle väliltömasii tiedoksiannon tapahduttua tai ilmoittamaan tie doksiannon epäonnistumisesta välittömästi tie doksiannolle määrätyn ajan kuluttua umpeen

8 thdotukieen ei %i*»lly voimassa olevan II luvun 10 (:n mukaisia»äännöstä siil», eli» haastamisia ei saa toimittaa kirkossa tai muussa paikassa, iossa jumalanpalvelusta silloin pidetään Edelleenkin on kuitenkin lärkeat», ett» henkilökohtaiietsa haastamisessa tai muussa tiedoksiantamisesta noudatetaan asianmukaista hienotunteisuutta J f. Pykälän I momentin mukaan tiedoksi anneltava asiakirja luovutetaan tiedoksiannon vastaanottajalle alkuperäisen» tai i»ljennökse n» Tätä pykälää vastaava säännös on oikeu denk»ymiskaarcn 1 1 luvun voimassa olevassa 9 (:ssä Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voi ptätl»». ett» jos muu kuin haastehakemus, vastaus tai tuomioistuimen pyyt»m» kirjallinen lausuma on vaikeasti i»l)ennett»viss» tai niin laaja, ett» sen j»ljent#minen on epätarkoituk»enmukaijia, aineisto pidetään asianosaisen nähtävän» tuomioistuimen kansliassa Pyk»l»n mukaan tuomioistuin p»»tt»isi lainkohdassa tarkoitetun menettelyn k»ytt»misesl» silloin kin, kun se antaa tiedoksiannosta huolehtimi sen asianosaisen lehtäväksi. Epätarkoituksenmukaista i»ljent»minen voi si olla esimerkiksi silloin, kun jäljentäminen alkuperäisen asiakirjan laadun perusteella on teknisesti vaikeata tai kun lalientiminen laajan liiteaineiston vuoksi tulee kalliiksi. Pykälin 2 momentissa tarkoitettu aineisto voi koostua esimerkiksi kauppakirjoista täi liikekirjeenvaihdosta tai näiden liittein» olevit ia kartoista, piirustuksista tai muista laatuisia asiakirjoista, lainkohdassa larkoitettua liedoksiantomenettely» voitaisiin kaytt»» myös vain liiteaineiston osan osalta, ios esimerkiksi hakemuksen liitteenä olevaan sopimukseen on liitetty laajoja karttoja, tuomioistuin v o isi päättää, ett» kartat niitä jäljentämällä pide iä»n asianosaisen n»ht»v»na Sellaisten asiakirjojen tiedoksianto, joita ei tiedoksiannon yhteydess» luovuteta tiedokstsaajalle. tapahtuu, kuten edell» on mainittu,»nen. ett» ne osat n»ht»vin» tuomioistuimen kansliassa ja ilmoitus t»st» merkitään tai Uitetu n tiedoksi annettavaan asiakirjaan llmoi tukvessa on mainittava Iisaksi se aika, milloin asiakirja on nähuviss» tuomioistuimen kantit assa. Silloin kun tiedoksiannon vastaanottaja haluaa kansliassa n»ht»v»n» olevasta aineisto» ta jäljennöksen, tulee se mahdollisuuksien mukaan jäljentää h»nelle 6 j. Pykälä sisältä» saannoksen siit», että jos tiedoksi annettava m»»r»ys lai p»*tös on ilmoi tettu tiedoksiannon vastaanottajalle tuomion tuimen kansliassa tai istunnossa, katsotaan hänen tuolloin saaneen siit» tiedon Tiedoksi annon ajankohta m»»r»ytyy siis sen mukaan, milloin määräys lai p»»tös on tuomioistuimen istunnossa lai kansliassa ilmoitettu Pyk»l»ssä tarkoitetulla lavalla ilmoitettua asiaa ei siten tarvitse läm»n luvun säännösten mukaisesti antaa uudelleen tiedoksi. Säännös on voimassa olevan oikeuden mukainen ja vastaa sisällöltään tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 23 4:ää. Pyydettäessä tuomioistuimen on pykälän mukaan viipymän» annettava asianomaiselle asiakirja, johon määräys tai päätös sisältyy Pääsäännön mukaan asiakirja tulisi antaa sa massa käsittelytilaisuudessa. jossa määräys tai päätös ilmoitetaan Jos se jostain erityisestä syystä ei ole mahdollista, tulee asiakirja toimit laa hänelle mahdollisimman pian käsittelyn jälkeen.. Luvun 27 ( ään oietun säännöksen nojalla luvun tiedoksiantoa koskevat säännökset ovat toissijaisia, eikä niitä siis sovelleta, kun tiedoksiannosta muualla laissa on säädetty toisin Siten esimerkiksi avioliittoasetuksen (820/ 87) 13 jj:n mukainen kirjallinen ilmoitus siit», mi un avioeroasia harkinta-ajan kuluttua on saa lettava jatkokäsittelyyn, on edelleenkin annel tava sanotun lainkohdan perusteella asianosai sille ilman eri pyyntöä. 7 f. Pykälä sisältää niin sanottua sijaistie doksiantoa koskevan säännöksen. Vastaava voimassa oleva säännös on luvun II :ssä Sijaistiedoksiannon käyttämisestä päättäisi, kuten nykyisinkin, haastemies. Sijaistiedokst antamisen k»ytt»misen edellytyksenä on kuten nykyisinkin, ett» haastemies ei ole tiedoksian lantista varten suorittamistaan etsiskelyistä huolimatta tavoiltanut asianosaista ja että asianosaisen oletetaan välttelevän tiedoksiantoa Nimenomaan sii. edellytetään, ett»»tianom«i» la tavoitellut henkilö on haastemies ja ett» hän on etsinyt asianomaisia juuri sen asiakirjan ticdoksiamamiseksi. jonka tiedoksiantamisesta sijaistiedoksiantoa hyväksikäyttäen on kysy Voimassa olevasta säännöksestä poiketen»iläistiedoksianto olisi I momentin mukaan mahdollinen silloinkin, kun haastemiehen lie dossa on, missä tiedoksiannon vastaanottaja oleskelee, mutta ilmenneiden seikkojen perus teella voidaan olettaa hänen välttelevin tiedok siantoa Kun kantajalla usein on tarve saada asia tuomioistuimessa käsitellyksi, on tärkeä» eti» tiedoksianto voidaan toimittaa myös tällai sessa tapauksessa Toisin kuin voimassa olevassa II ( ssä, eh dotuksessa ei edellytet» tietoa tiedoksiannon vastaanottajan vakinaisesta asuinpaikasta Riittäviä on, kun tiedetään osoite, jossa h»n tiedoksiantohetkell» oleskelee Pykälään ehdotetaan lisäksi oietiavaksi säännös kotiväkeen kuuluvan henkilön ikära jasta. Ehdotuksen mukaan tiedoksianto voidaan toimittaa 13 vuotta täyttäneelle Vastaava ikäraja on tiedoksiannosta hallintoasioissa an netun lain I* (:n I momentissa Pykälässä ehdotetaan niiden henkilöiden pii ri, joille sijaistiedoksianlo voidaan toimittaa, määriteltäväksi voimassa olevan lain mukaisen "kotiväkeen kuuluvien asemesta "samaan ta louteen" kuuluvilla henkilöillä Vastaavanlai nen rajaus, jota pykälään ehdotetaan, sisältyy myös tiedoksiannosta hallintoasioissa annet luun lakiin. Tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 18 (:n mukaan sijaistiedoksianlo voidaan toimittaa myös samassa talossa asuvalle vuoklaisännällc. isännöitsijälle taikka talonmiehel le. Henkilöpiirin laajentaminen tiedoksiannon vastaanottajan lähipiirin ulkopuolelle edellyl lää sitä, että niille säädetään velvollisuus toimittaa asiakirja tiedoksiannon varsinaiselle vastaanottajalle Jotta tätä velvollisuutta puolestaan noudatettaisiin, olisi sille oltava jonkin lainen lehoste. Muuten ei sijaistiedoksiantoa käytettäessä ole riittäviä takeita siit», että asianosainen todella saa tiedon tiedoksi annet lavasta asiakirjasta. Jolta mahdollisimman hyvin ilman laajaa lisas»»nlcly» voitaisiin turvata se, ett» asianomainen saa tiedon liedoksi annettavasta asia kirjasta, ei niiden henkilöiden piina, joille tiedoksianto voidaan toimittaa, ehdoteta laalennettavaksi nykyisestä Kun sijaistiedoksisaa ja on asianosaisen ljuiipiiristä tai sellainen hen kilö, jolla todennäköisesti sukulaisuuden tai työtehtävien lai työaseman perusteella on kiin teä yhteys asianomaiseen, useissa tapauksissa tulee käytännössä turvatuksi, etti asianomai nen saa tiedon asiakirjasta, vaikka sil» ei ole annettu hänelle tiedoksi henkilökohtaisesti I raän» sijaistiedoksiannon vaihtoehtona ehdotuksen mukaan, samoin kuin voimassa olevan lain mukaan, on se, että haastemies voi toimittaa tiedoksiannon jättämällä asiakirjat paikalliselle poliisiviranomaiselle Sillä varalla, eitä tiedoksiannon vastaanottajalla ei ole ke tään sijaistiedoksiannon vastaanottajaa, on tärkelti. etti liedoksi anneltavat asiakirjat ovat jonkin helposti tavoitettavan viranomai sen hallussa Vaikka liedoksi anneltavat asia kirjat on toimitettu sijaistiedoksiannon yhtey dess» poliisille, poliisin ei tarvitse ryhty» mi hink»*n erityistoimiin asiakirjojen toimii lami seksi tiedoksiannon vastaanottajan tietoon T»mä johtuu ensinnäkin siit», että tiedoksian non katsotaan pykälän 3 momentin perusteella tapahtuneen jo silloin, kun haastemies on anta nut postin kuljetettavaksi tiedoksiannon vas taanoltajalle lähetetyn ilmoituksen I is»ksi lie doksiannon vastaanottajankin edun mukaista oliti, ett» h»n saatuaan tiedon sijaistiedokstan non tapahtumisesta ottaisi selon liedoksi anne luitta asiakirjoitta sijaistiedoksiannon vastaan ottajalta. Jos poliisi tapaa liedoksiannon vas taanottajan, hänen tulee luonnollisesti antaa hallussaan oleva asiakirja tiedoksi. Pykälän 2 momentti sisältää säännöksen I momentin nojalla sijaistiedoksiannon toimilta neen velvollisuudesta ilmoittaa postitse sijais tiedoksiannosta liedoksiannon vastaamitta jalle Siitä, milloin ilmoitus on tehtävä j» minkälainen sen tulee olla, ei lakiin ehdoteta otettavaksi mitään erityittä säännöstä Mo memista tarkoitettu ilmoitus tuliti kuitenkin läheltä» niin pian kuin mahdollista Näin olisi meneteltävä senkin vuokti, että pykälässä tar koitetun liedoksiannon katsotaan tapahtuneen vatta, kun momentissa tarkoitettu ilmoitus on l»hetetty Momentissa tarkoitettuna ilmoituksena voi täisiin kaytt»» ehdotuksen 17 (:n mukaista tie doksiantotodistusta Siit* k»yv»l ilmi kaikki ne tiedot, joita liedoksiannon vastaanottaja tar vitsee voidakseen saada selville sen, mitä hanel le on ollut tarkoitus antaa liedoksi. Pyk»län.) momentin mukaan sijaistiedoksiannon katsotaan tapahtuneen silloin, kun 2 momentista tarkoitettu ilmoitus on annettu ponin kuljetettavaksi. Tuon päivämäärän ja ilmoituksen siitä, ett» liedoksiannon kaisoiaan tapahtuneen mainittuna päivänä, on tietenkin oltava ilmoituksessa Tiedoksiannon vastaan ottajan on tärkeät» lietää. milloin tiedoksian non katsotaan tapahtuneen, muun muassa»en vuokii. että määräajat kirjallisen vastauksen

9 antamiselle ja takaisinsaannille yksipuolisia luomioia vastaan alkavat tuosta ajankohdasta S S Pykälä suuntaa saannoksen tiedoksian non toimittamisesta asianosaiselle, joka oletke lee ulkomailla. Oleskelulla I i s a yhleydest» ei tarkoiteta aivan lyhytaikaisia oleskelua I del lylykseni ei kuitenkaan ole pysyväisluontoinen oleskelu ulkomailla, vaan esimerkiksi uscam man viikon tai kuukauden ulkomaanmatka Riittävä# on siis, eitä tiedossa on se osoite, jossa liedoksiannon vastaanottaja nedoknantohetkellä oleskelee Vaikka pykälin sisiltima saannos olisi suoraan johdettavissa luvun muista säännöksiltä, on pykälä kuitenkin sei vyydcn vuoksi katsottu tarpeelliseksi Asialli sesti se vastaa voimassa olevan 1 1 luvun 12 8 :»» Sanotun 12 S:n mukaan haasteen tiedoksiantamisesta on huolehdittava viran puo Iestä, jos kantaja siti vaatii. Pykilin mukaan tiedoksiannosta huolehtii tassikin tapauksessa luvun piisiin n o n mukai sesti tuomioistuin. Luvun 2 ft:sti johtuu kuitenkin, etti tuomioistuin voi tissikin pvkilis Sä tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen pyynnöstä uskoa liedoksiannosla huolehtimisen ast anotaitelle Lisiksi pykälissä muun muassa edellä 1 S:n kohdalla selostetusta syysti ehdotetaan, etti tuomioistuimen on ilmoilettava se piivi. jona tiedoksianto on viimeistään toimitettava Var sinkin ulkomailla oleskelevalle on tärkeä turva ta riittävän pitkä aika valmistautua asian käsit lely y n,. Pykälin mukaan tuomioistuimen tulee nuo lehtiä asiakirjojen laheitamtsestä siten kuin siitä o n erikseen säädelty lai asianomaisen v ie ra a n valtion kanssa sovittu Pohjoismaiden välillä tapahtuvasta oikeusavusta tiedoksian n o n toimittamisessa toisessa pohjoismaassa on voimassa Suomen. Islannin. Norjan, Ruotsin ia Tanskan kesken tehty sopimus, joka on meillä saatettu voimaan 23 päiväni kesikuuta 1971 annetulla asetuksella (469 75) Sopimuk sen mukaan viranomainen voi niiden maiden >alilli lihettaa tiedoksiantopyynnon vuotaan toisen sopimusvaltion asianomaiselle valtion viranomaiselle. Siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tar uitavien oikeudenkäynti ja muiden asiakirjoin liedoksiannosla ulkomailla on meilli voimassa Haagissa 15 päiväni marraskuuta 1965 tehty yleissopimus, jonka voimaan saattamiset ta on annettu asetus J piivini lokakuuta 1969 (701 69). Voimassa ovat edelleen myös llaagts sa 17 p iiv in i heinäkuuta 1905 ja I päivin» maaliskuuta 1954 tehdyt nita-anain oikeuden kiyntti koskevat yletitopimukiel. jotka sanot lu vuoden 1965 yleissopimus eriissi tapauksis sa osittain korvaa. Lisiksi on miinittava keski niisctti oikeusavusta annettaessa tiedoksi asia kirjoja yktityisoikeudellisissa asioista annettu asetus (211/82). johon sisältyy säännöksiä haasteen tai kutsun tiedoksiannosta ulkomail la. Pyk»l»»n ei ole otettu nimenomaista sään nött* siit», miten tiedoksianto tulee toimittaa ulkomailla, jotta se olin hyv»ksytt»vissa myös Suomen tuomioistuimessa. Taita osin on edel leen voimatsa se kansainvälisen protessioikeu den periaate, ett» tiedoksianto on katsottava pätevästi toimitetuksi, jot se on toimitettu sanotussa valtiossa vmdetyn lain mukaisesti, joka ei ole ristiriidassa Suomen oikeusj»rjes ty ksen perusperiaatteiden kanssa. Voimassa olevan 12 S:n soveltamisen toinen edellytys on, ett» haasteltavan olinpaikka tie detaän Ehdotuksen mukaan edellytyksen» on ett» tiedoksiannon vastaanottajan osoite on tiedossa Muulosehdotui vastaa sit», mn» edel lylet»an edell» mainitutta Haagissa 15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyss» yleissopimuksessa Sanotun yleistopimuksen 3 artiklan mukaan tiedoksianto on tehtävä sopimuksen liitteenä olevan mallin mukaisella pyynnöllä Malli edel lytta» tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen ilmoittamisia Samoin edellä mainitun keski näisest» oikeusavusta annettaessa liedoksi asi akirjoja yktityisoikeudellisissa asioissa annetun asetuksen 13 t:n mukaan pyynnöstä on käytä v» ilmi tiedoksiannon vastaanottajan osoite» s Pykälä siialta» säännöksen asiakirjan tiedoksiantamisesta kuuluttamalla Vastaava voimassa oleva säännös sisältyy luvun 13 S:ään. Sen mukaan kuululutliedoktiantoa käytetään, jot haaitettavalla ei ole vakinaista asuinpaikkaa Suomessa Pykälää ehdotetaan selvennettäväksi tuen, ett» kuulututtiedoksian non käytön edellytyksen» ei en ii laissa mainita asuinpaikan puuttumista Suometsä läten ha lutaan välttää sekaannuksen syntyminen 8 ):n väännöksen kantta, jonka soveltamisen edellv tyksenä on, että tiedetaan tiedoksiannon vas taanottajan se osoite, jotta hän oleskelee ulkomailla Tiedoksianto kuuluttamalla tulee siis kysy mykseen ainostaan silloin, kun ei ole käytössä mitään muuta tiedoksiantotapaa. Pykälässä ehdotetaan, että tuomioistuin huolehtii tiedok stannon toimittamtieila kuuluttamalla, ios tie doksiannon vastaanottajan (a) hänen annon vastaanottamista varten valtuutiaman.a henkilön olinpaikasta ei voida saada tietoa Kuuluttaniiieen tulee ryhtyä ainoastaan siilo n. kun tuomioistuin on täytin vakuuttunut silta, että asianomaisen asuinpaikka on tuntematon Kuuluttamalla voitaiiiin antaa tiedokti enmet kiksi haaste, kutsu tai muu kehotus seki yasipuolinen tuomio. 10 s Voimassa olevan 13 S.n mukaan kuu lutuitiedoknanto toimitetaan siten, että haaste haastehakemukttneen ja siihen TUteUylac»si»kirjoineen julkaistaan virallisesta lehdestä,onkin kuukauden ensimmäisessä numerossa Pykälän I mum m ussa ehdotetaan lääde täväk vi ett» tiedoksianto toimitetaan pitämällä atia kirja liitteineen nähtävillä luomioutuimen kansliassa ja julkaisemalla ilmoitus asiakirjasta,. sen pääasiallisesta sisällöstä samoin kuin siitä, missä liedoksi annettavat asiakirjat ovat nähtävillä, virallisessa lehdessä jonkin kuukau den ensimmäisessä numerossa Tarkoituksena on, että ilmoitus julkantaan virallisessa lehdessä sellaisessa muodossa, että se r ttaa aiianotaiielle tiedon saamtsektt intä, mistä asiassa on kysymys Ehdotettu "leneilely saasta» kustannuksia ja turvaa sen euä k»', teltäväkti tuleva asia ei tule tarpeettoman laa jalti sivullisten tietoon. Tiedoksiannon vas taanottajalla on ehdotuksen mukaan mahdollt suus saada tarkempi tieto asiasta tuomion luimen kantliasta. Kun käytetään kuulutusmenettelyä. aina ei saavuteta läheskään täyttä varmuutta tiedoksi annon perillemenosta Jotta kuulutuksesi a i ie don saaminen oli., nyky.itä t^ennäköiscm nää. ehdotetaan 1 momentiisa Iitiksi '»»de» vaksi ett» tuomioistuin voi julkaista ilmoituk sen myös sanomalehdessä Niin voitaisiin me netell» etimerkikii silloin, kun tuomioistuin olettaa tiedoksiannon vastaanottajan saavan siten ilmoituksesta paremmin uedotv istuimen harkintaan ehdotetaan Jätettäväkt se. miss» sanomalehdes*», esimerktksi patkall.ses sa vai valtakunnallisessa sanomalehdessä, jul katstusta ilmoituksesta asianomaisen voidaan katsoa saavan parhaiten tiedon Momentissa ehdotetaan Iisaksi säädettäväksi, että ilmoitus..n viipymättä pantava nähtäville myös tuomu istuimen ilmoitustaululle Ehdotukseen ei sisälly säännöttä intä, mm. päivänä ilmoilui on julkaistava sä. Momentin peruneella et ole nti välttämä töntä. että limoitut julkantaan sanomalehdessä samana päivänä kuin virallisetta lehden», vaikka se onkin luositeltavaa. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädetta vaksi että ilmoitusta ei kuitenkaan lärvit se julkaista, jos tiedoksianto siin» asiassa on jo aikaisemmin saman momentin perusteel a toi mitettu I momentissa tarkoitetulla lavalla sa malle henkilölle. Jos samassa asiassa ilmoitus on sen sijaan lulkaistu II S n perusteella- daan ilmoitus jostakin muusta tiedoksi anntt tavasta asiakirjasta joutua julkaisemaan myös käsiteltävänä olevan pykälän perusteella Tämä lohtuu siitft, etti kuuluttaminen 11 :n nojana ei tapahdu sen vuoksi, ett» ei idisi tiedossa, m inä tiedoksiannon vaitaanottaja oleskelee, vaan siitä syyttä, että tiedoksiantoa ei vaikeuk sitta voida toimittaa muulla tavoin llmoitukien julkaiseminen oikeudenkäynnin myöhäisemmässä vaiheessa ei ole perusteltua, koska on hyvin epätodennäköistä, että tiedot^ siannon vastaanottaja, joka et ole ryhtyny toimenpiteisiin sen lälkeen. kun asiassa on ensimmäiten kerran julkaistu sanottu ilmoitus, ryhtyisi niihin toiien ilmoimkien julkaisemisen jälkeen Vaikka momentissa sitä ei nimenomat etti mainita, ilmoitusta ei tarvitsisi julkaista myöskään muutoksenhakutuomioistuimessa tapahtuvan käsittelyn johdosta, jos alempi tuo mioistuin on jo julkaissut samassa asiassa py käläisi tarkoitetun ilmoituksen. Sen sijaan momentissa ehdotetaan, e ttä vaikka ilmoitusta e t julkaistaisikaan. tulisi asiakir iän olla nähtävillä tuomioistuimen kansliassa Pvkälän S momentin mukaan tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen I momentissa tarkoite tuna tilanteessa liiloin, kun ilmoitus on )ul kaiitu viralliietsa lehdeni, ja 2 momentilla tatkoitetuna tilanteessa silloin, kun tiedoksi annettava asiakirta on pantu nähtäville luo mioittutmen kansliassa... II f Pykälä sisältää säännöksen tiedoksian non toimittamisesta aitana, joka kotkee kahta tai uieampaa ananosaista yhteisesti S»»nnös saitaa luvun voimana olevan 14 S n I momen tin säännöstä, jonka mukaan asianosaiset voidaan haastaa samalla haasteella, joka kuiten kin on annettava erikseen jokaiselle tiedoksi Kun tuomioistuin ehdotuksen pääsäännön mu kaan huolehtiii tiedoksiannosta, olisi niloin kin kun aiia kotkee kahta tai useampaa an anoiaitta. nopeinta ja helpointa, että ttedokit anto voitaiiiin toimittaa samanaikaiseen mvös useammalle asianosaiselle Tämä ei oliii mah

10 Jollista haasi cl taessa samalla haasteella Sen vuoksi ehdotetaan luovuttavaksi asianosaisten haastamisesta samalla haasteella. Sellaiseen menettelyyn ei ole mitään käytännön tarvetta Sen sijaan pykäläin ehdotetaan edelleen otettavaksi selvyyden vuoksi säännös siitä, että pykälässä tarkoitetussa tilanteessa asiakirja on pääsääntöisesti annettava tiedoksi jokaiselle erikseen siten kuin I 10 :ssä on säädetty. Samalla lavoin kuin voimassa olevan 14 Sn I momentissa on säädetty, tuomioistuin voi määrätä, silloin kun asiakirja on annettava tiedoksi niin monelle, että tiedoksiannon toimittaminen vaikeuksitta kullekin erikseen ei ole mahdollisia, että tiedoksianto toimitetaan lollekin heistä ja että ilmoitus asiakirjan pää asiallisesta sisällöstä sek» silta, kenelle tiedok sianto on toimiteltu, ja siitä missä tiedoksi annettavat asiakirjat ovat nähtävillä, on jul kaistava siten kuin 10 Sssä ehdotetaan säädet täväkii. Lisiksi pyk»l»»n ehdotetaan otettavaksi voi massa olevan lain mukainen s»ännös siitä, ett» liedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun py kalassa tarkoitettu ilmoitus tiedoksiannosta un julkaistu virallisessa lehdessä Pvkälän mukaan ratkaisun siitä, ett» asiakir ja annetaan tiedoksi ainoastaan jollekin Ml anosaisista. tekee tuomioistuin silloinkin, kun liedoksiannosla huolehtiminen on uskotlu asi anosaiselle Täit» osin ehdotus vastaa voimassa olevaa oikeutta. 12 f. Pykila sisältää saannoksen tiedoksian nosta valtiolle Haasteen liedoksiannosla vaiti olle sisältyy säännös voimassa olevaan 15 S ään Sen mukaan tiedoksianto valtiolle toimitetaan lääninhallitukselle, ionka tulee, kun muun viranomaisen on asiaan vastattava, toimittaa jäljennös sille. Kun joskus saattaa olla epäselvä», minkä l*»nin l»»ninhallilukselle tiedoksianto on toimitettava. tiedoksianto voitaisiin ehdotuksen mukaan toimittaa p»tev»sii mille tahansa lää mnhallilukselle Jos tiedoksianto tapahtuisi alueellisesti väärään lääninhallit ukseen, tämän olisi viran puolesta toimitettava tiedoksi annet tu asiakirja oikealle lääninhallitukselle. l-hdotuksen mukaan tiedoksianto voitaisiin toimittaa myös suoraan sille viranomaiselle, ioka käyttää asiassa valtion puhevaltaa Näin voitaisiin menetellä esimerkiksi silloin, kun sanottu viranomainen on selvästi liedossa tai kun se on jo käyttänyt käsiteltävänä olevassa asiassa valtion puhevaltaa Eri säädöksissä on toisinaan mainittu se viranomainen, jonka tuke valvoa valtion etua asiassa ja jolle asiaa koskeva haaste on annet tava tiedoksi Esimerkiksi lakennushallinnosia annetun asetuksen (24/82) 37 J:n I momentin mukaan rakennushallitus kantaa ja vastaa vai tion puolesta sekä val.oo tuomioistuimissa vai tion etua ja oikeutta rakennushallinnolle kuu luvissa asioissa. Saman pykälän 2 momenliit mukaan rakennushallituksen hallinto osaston osastopäälliköllä, hallintotoimiiton toimisto päälliköllä ja asianvalvojalla on oikeus raken uushallituksen puolesta oltaa vastaan haasteen tied o k sia n to. Vaikka eri laeissa ja asetuksissa ei olisikaan nimenomaisesti säädetty valtion edun valvomi sesta, tämä on kuitenkin useimmiten pääteitä visu niiden sisällöstä Esimerkiksi rautatiet» koskevissa asioissa tiedoksianto voidaan loi mittaa rautatiehallitukselle sek» tie ja vesira k ennus laitosta koskevissa asioissa lie- ja vesira kennushallitukselle. Pykälään on lisäksi otettu voimassa olevaa lakia vastaava säännös siitä, että lääninhalli iuksen lulce toimittaa jäljennös tiedoksi annei tavasta asiakirjasta sille viranomaiselle, joka käyttää valtion puhevaltaa asiassa. 13 f Pykälä sisältää säännöksen tiedoksian nosta kunnalle Pykälään on tehty ainoastaan uudistuksen edellyttämät muodolliset korjauk set Asiallisesti pykälä vastaa voimassa olevan 16 :n I momenttia. 14 }. Pykälän I momenlti sisältää saännök sen tiedoksiannosta muulle yhdyskunnalle kuin kunnalle taikka yhtiölle, osuuskunnalle, yhdis I vk selle tai muulle yhteisölle tai yhtymälle laik ka laitokselle tai säätiölle. Momentti vastaa voimassa olevan 16 S n 2 momenttia sekä lie doksiannosta hallintoasioissa annetun lain 14 S ää Momenttiin on tehty ainoastaan uu distuksen edellyttämät muodolliset korjaukset Muulla yhteisöllä taikka yhtymällä larkoite taan esimerkiksi rekisteriin merkitsemättömiä yhtiöitä, yhdistyksiä sekä erilaisia rahasto tai avustusrenkaita Sellaisina voidaan pitää myös vhlcismetsiä. kalastuskuntia, vesilain (264/61) mukaisia yhteisiä vesialueita ja yksityisistä leis tä annetun lain (358/62) mukaisia tiekuntia Se kenellä on oikeus edustaa tiedoksiannon vastaanottajaa, määräytyy aineellisen lainsää dännön mukaan Momentissa tarkoitettu tiedoksiannon vas taanottaja. jolla on oike* edustaa asianosais la. käy tavallisesti ilmi viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä kuten yhdistys ja kaup parekisteristä Joskus lainsäädännössä on m menoinaan säädetty siitä, kenelle haaste on asianosaisen puolesta annettava tiedoksi Set lainen säännös on muun muassa osakeyhtiölain 1(1 luvun 2 S n I momentissa (687/83). Voimassa olevan lain mukaan tiedoksianto on toimitettava lulkipanemalla asiakirjat niin kuin julkisista kuulutuksista on säädetty, jollet momentissa tarkoitettua vastaanottajan edus tajaa ole Julkisista kuulutuksista annetun lain (34/25) mukaan kuulutus on pantava näkyviin tarkoitusta varten varatulle ilmoituslaululle, iota on pidettävä kunnan virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä lopi vassa paikassa, johon virka-aikana on vapaa pääiy..j. Nyt ehdotetaan, että kuulutus toimiteltaisiin 10 L ssa säädettäväksi ehdotetulla tavalla Erityisen kuulutusmenettelvn säilyttämiselle pykä l»ssä tarkoitetussa tilanteessa ei ole olemassa mitään perusteita Parempana vaihtoehtona on pidettävä sitä, että kuulutusmenettely kaikissa uedoksiantotilanteissa on säännelty samalla tavoin..,. Momentin viimeinen virke sisältää voimassa olevan lain mukaisen säännöksen sijaistiedok siannosta momentissa tarkoitetuissa tilanteissa Tällöin tulevat sovellettaviksi myös ne 7 :n säännökset, iotka edellyttävät sijaistiedoksian Ilosta ilmoittamista viipymättä asianomaiselle Iässäkin tilanteessa sijai»tiedoksiannon voi toi mittaa ainoastaa- haastemies Käsiteltävänä olevan momentin mukaan ku ka tahansa toimipaikassa työskentelevistä hen kilöistä on kelpoinen ottamaan vastaan sijais tiedoksiannon. r»m»nkm pyk»l»n mukaisessa Mtaistiedoksiannossa olisi pyrittav» siihen, ett» tiedoksiannon oikea perillemeno taataan. Si laistiedoksianto olisi toimitettava ensi sijassa sellaiselle oikeushenkilön toimipaikassa työs kentelevälle henkilölle, joka on läheisessä yh tevdessa tiedoksiannon vastaanottajaan Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak si säännökset tiedoksiannon toimittamisesta kuolinpesälle Voimassa olevassa laissa sään nös tiedoksiannosta kuolinpesälle sisältyy 14 S:n 2 momenttiin Sen mukaan kuolinpesän osakkaat haastetaan samalla haasteella, ta se osakas tai toimitsija, jonka hallussa pesä on, on velvollinen ottamaan vastaan haasteen sekä loimittamaan viipymättä kullekin osakkaalle oikeaksi todistetun jäljennöksen saamistaan asiakirjoista. Voimassa olevan lain mukaan kuolinpesän osakkaat on kaikki haastettava samalla haas Ieella Käytännössä on kuitenkin katsottu, ett» osakas voidaan myös haastaa eri haasteella Jos on menetelty viimeksi mainitulla tavalla, on katsottu, ettei voimassa olevan 14 S n 2 momentin säännös tule sovellettavaksi, vaan tiedoksianto on toimitettava kullekin erikseen Silloin kun kuolinpesän hallintoa ei ole jär jestetly. pesänosakkaat penntökaaten 18 luvun 2 S n I momentin mukaan hallitsevat yhteisesti pesän omaisuutta ja edustavat tällöin kuolinpe Sää kolmatta henkilöä vastaan sekä kantavat ja vastaavat pesää koskevissa asioissa Selvyyden vuoksi momentissa ehdoteiaan säädettäväksi, että siinä tapauksessa tiedoksianto toimitetaan kaikille kuolinpesän osakkaille Silloin, kun pesänselviitäjä on määrätty pitä maan huolla pesän hallinnosta, tiedoksianto tulisi ehdotuksen mukaan kuitenkin toimittaa pesänselvittäjälle Kun tiedoksiannon toimittaminen kaikille pesän osakkaille saattaa käytännössä kuitenkin olla vaikeata, ehdotetaan voimassa olevan lain mukaisesti, että tiedoksianto voidaan toimittaa myös sellaiselle, joka hoitaa pesän omaisuutta, vaikka kuolinpesä ei olisikaan pesän osakkat den hallinnassa Kuolinpesän hoitaminen saat laa ilmel» monista eri seikoista, kuten siit», ett» osakas asuu kuolinpesään kuuluvassa kiin teistoss» tai muussa vainajan asunnossa taikka asunnon v»litlöm»ss» l»heisyydess» Ehdotuk sen mukaan tiedoksianto voitaisiin toimittaa sellaiselle pesän osakkaalle siit» huolimalta, että kuolinpesä ei olisikaan pes»n osakkaiden hallinnossa Voimassa olevan lain mukaisesti momentissa ehdotetaan s»»dell»v»ksi, ett» tiedoksiannon vastaanottajan on viipymän» toimitettava kul lekin osakkaalle oikeaksi todistettu jäljennös saamistaan asiakirjoista Silloin kun tiedoksi anto on toimitettu kuolinpesän osakkaalle, vaikka pesä ei ole osakkaiden hallinnossa, osakkaan on ehdotuksen mukaan viipymättä toimitettava jäljennös saamistaan i.«iakirjoista myös sille, jonka hallinnossa pesä on Ehdo tukseen ei. kuten ei voimassa olevaan lakiin kaan, sisälly säännöstä siitä, millä tavoin tie doksiannon vastaanottajan tulee toimittaa jäi lennös saamistaan asiakirjoista Käytännössä inttää, että jäljennös toimitetaan tiedoksi siten, että jälkeenpäin voidaan osoittaa, että läljennös on toimitettu tiedoksi viipymällä mo mentissa tarkoitetuille henkilöille

11 V l! i Pykälä m saitaa säännöksen tiedoksian nosta konkurssipesälle Asiallisesti pykälä vas taa II luvun voimassa olevaa 17 S aa. Siihen on tehty ainoastaan uudistuksen edellyttämät muodolliset muutokset Ehdotusta valmisteltaessa on selvyyden kan naita pidelty parempana vaihtoehtona säilyttää konkurssipesää koskeva saannos erillisenä kuin sisällyttää se esimerkiksi 12 I n 2 momentin yhteyteen Pykälä sisältä» saannoksen tiedoksian n o n toimittamisesta asiamiehelle Voimassa olevassa laissa ei riita-asioiden osalta ole s as laavaa saannöst». Rikosasioiden osalta sellai nen säännös sis»ltyy voimassa olevaan 22 S:n 2 momenttiin P y k ä lä n / momentin mukaan haaste voidaan.. a n ta a liedoksi myös vastaajan haasteen vas V taanottamisla varten valtuuttamalle asianne helle Valtuutuksen tulee olla siten yksilöity, e ttä siitä n im e n o m a a n ilmenee asiamiehen sen perusteella voivan päämiehensä puolesta ottaa la s ta a n haasteen tai muun tiedoksiannon Vai tuutuksen ci kuitenkaan tarvitse olla tiettyä a sia a koskeva, vaan se voi olla annettu koske maan kaikissa asioissa toimitettavia tiedoksian lu ja. Toimitettaessa asiakirja postille saantito d isiu s ta vastaan tiedoksi annettavaksi, postille tulee samalla ilmoittaa, voiko liedoksiannon o tta a vastaan asiamies ja minkälaista valiuu tu sta häneltä edellytetään Pykälän 2 momentin mukaan tiedoksianto soidaan iireillä oksassa asiassa toimittaa asi jnosaiscn asiamiehelle. Jos tiedoksianto toimi tetaan päämiehelle asiamiehen asemesta, on a s ia n m u k a is ta, e ttä siitä ilmoitetaan asiamie helle Tämä olisi t»rke»lä sen vuoksi, että asiamiehelle turvataan siten tilaisuus mahdolh simman hyvin hoitaa päämiehensä asiaa. Pykälän > momentin mukaan tiedoksianto on kuitenkin toimitettava asianomaiselle Unelleen silloin, kun hänet velvoitetaan saapumaan tuomioistuimeen tai suorittamaan jotain muuta henkilökohtaisesti. Tällöinkin liedoksiannosla olisi asianmukaisia ilmoittaa asiamiehelle Mo mentin larkoiitamana henkilökohtaisena suori lusvelvollisuutcna voidaan pitä» esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 S n mukaista asiakirjan esittämisvelvollisuutta tai riita asioi den oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista koskevaan ehdotukseen sisältyvin oikeuden käymiskaaren 7 luvun 3 S:n perusteella turvaa nmtoimena määrättäviä loimimis tai pidät tävtymisvelvoitetta Ehdotusta on pidettäv» tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon asianomaiselle henkilökohtaisesti asetetun vei voilleen noudattamatta iätlämiseslä mahdolh sesti aiheutuvat seuraamukset 171 Pykälä sisältä» säännöksen tiedoksian nosta laadittavasta todistuksesta Säännös haasteen toimittamisesta annettasasta todisluk sesta on voimassa olevassa II S ssä Pykälän / momentissa ehdotetaan säädellä väksi. että tiedoksiannosta on laadittava kirjal linen lodtstus. jossa on mainittava, kenelk. minä p»iv»n» ja millä paikkakunnalla liedoksi anto on toimitettu Tiedoksianto!odislus voi täisiin laatia lomakkeen muotoon Tämä todistus jtiai tiedoksiantajan haltuun sen vuoksi, ett» sen avulla tuomioistuin saisi tiedon siitä, miten tiedoksianto on tapahtunut Todistuksesta annettaisiin I momentin mukaan jäljennös nedoksisaajalle Jäljennöksellä on merkitystä nedoksisaajalle silloin, kun tiedok Siantohetkestä alkaa kulua lokin hänen oikeu leensa vaikuttava määräaika, kuten esimerkiksi m»tr»ajal kirjallisen vastauksen antamisia ja yksipuoliseen tuomioon takaisinsaannin hake mistä varten Edellä mainitun lisäksi on tiedoksiantotodis iuksesta I momentin mukaan ilmettävä syy siihen, miksi ehdotetun 7 :n mukaisia sijaistiedoksiantoa on käytetty. Tämä on tärkeää sen suoksi, että myöhemmin soidaan arvioida, onko sijaistiedoksiannon käyttämiseen ollut perustetta ja onko tiedoksianto tapahtunut laissa edellytetyllä lavalla. I isäksi todistukseen on merkittävä se päivä, lolloin 7 S ssä tarkoi tet.u ilmoitus tiedoksiannon varsmaiselk s as ta inottajallc on annettu postin kuljetettavaksi Pykälän I momentti sisältää lisäksi voimassa oksan II S n mukaisen säännöksen tiedoksi a n o t omistuksen allekirjoittamisesta. Momentin mukaan liedoksiannon toimittajan on allekir toitettava todistus. Pykälän 1 m om entti sisältää säännöksen lie doksiantotodtstukseen merkittäviä tkioja vas taavien tietojen merkitsemisestä 3 J:n 1 mo mentin 2 kohdassa tarkoitettuun todistukseen Säännöksen mukaan tiedoksiannon vastaanot tajan on merkittävä hänelle tiedoksiannon vas taanottamisla varten toimitettuun todistukseen tiedoksiannon vaslaanoltamisen päivämäärä sekä se paikkakunta, missä hän on ottanut liedoksiannon vastaan Lisiksi hänen tuke varmentaa tiedot allekirjoituksellaan Pykälän 3 m omentti sisältää viiltaussään nöksen siitä, ett» saantitodistuksesta on voi massa, mitä siltä on erikseen säädetty. Sään nökset saantitodistuksesta sisäliyvät postiliikenneasetuksen 30 S n 2 momenttiin ja asetuksen nojalla annetun postisäännön 4 24 koh taan Sanotun 2 momentin mukaan lähettäjällä on oikeus saada todistus siitä, etlä kirjattu tai vakuutettu lähetys lai pottiosoiluksen raha niäätä on asianmukaisesti postista anneliu tai maksettu. /# f. Pykälä sistliäa saannoksen tiedoksian nossa tapahtuneen virheen korjaamisesta silloin, kun tuomioistuin on huolehtinut tiedoksi annosta. Tiedoksiannossa tapahtuneen viiheen vaikutuksesta silloin, kun asianosainen on itse huolehtinut tiedoksiannosta, sisältyy sainnös ehdotettuun 20 S:iin Voimassa olevan 21 9:n mukaan kanne on latetttvi tutkittavaksi ottamalla, jos haastetta ci ole annettu vastaajalle oikein liedoksi ja jos.ilta tehdään viite tai vastaaja tää luomiois itnmeen saapumalta Jos vastaaja ei ole saanut hyväkseen laillista haasteaikaa ja hän tekee siit» viitteen, asia on lykättävä niin. että hän lykkiyspiitöksen julistamisesta lukien saa hy vakseen laillisen haasieajan Jos vas aaja JM saapumitta tuomioistuimeen, asia on talloin lon lykättävä ja kantaja velvoitettava ama maan vastaajalle tieto päätöksestä siten, että lainä liedoksiannosla lukien saa laillisen haas teajan uhalla, etlä asia muuten jätetään tutki matta. Kun tiedoksiantaminen ehdotuksen mukaan pääsääntöisesti siirtyy tuomioistuimen tehtä saksi, tiedoksiannossa apahtuneen virheen merkitys on arvioitava toisella tavoin Tällöin ei se seikka, että asiakirjaa ei ok saatu anne tukst tiedoksi tai etlä tiedoksianto on toimitit tu mijjllelhscsti, saa aiheuttaa, etlä kanne silla peru stila esimerkiksi j»tett»isiin tutkimatta. I v illin 1 momentti sisiltil siinnöksen sen tilanteen saralta, etlä liedoksiannon vaslaanolaia on ilinyt tuomioistuimeen saapumalta tai ci ok..manut häneltä pyydettyä kirjallista vastausta tai lausumaa Pykälin 2 momentti sisiltil siännöksen sen tilanteen varalta, etti asianosainen tekee viitteen tiedoksiannon virheellisyydestä Pykilin I momentin mukaan tiedoksianto on toimitettava uudelleen, jos tiedoksiantoa ei ok loimitettu määrätyssä ajassa lai jos se on toimitettu virheellisesti ja jos asianosainen on läinyt tuomioistuimeen saapumana tii ei ok antanut häneltä pyydettyä kirjallista vastausta tai lausumaa, jollei uutta tiedoksiantoa virheen vähäisyyden vuoksi ok pideltävä tarpeettomana Ṁomentin mukaan uutta uedoksiantoa et tarvitse toimittaa, jos sitä virheen vähäisyyden vuoksi ci ok pidettävä tarpeellisena Vähäisenä virhettä voidaan pitää esimerkiksi silloin, kun todetaan, ellä tiedoksi annettavan asiakirjan lai liitteen täljennös on ollut virheellinen vain jollakin epäoleellisella osin. Sen sijaan, jos asiakirjaa ei ole annettu tiedoksi määrätyssä ajassa, tiedoksianto on momentin mukaan toi milcttava uudelleen I allaineii maärftaika on asetettava silloin, kun tuomioistuin ehdotetun 3 5 :n lai 4 Sm 2 momentin nojalla lähettää asiakirjan postitse saantitodistusta vaslaan tai antaa tiedoksiannon haastemiehen tehtäväksi Jos tiedoksiantoa et ok loimitettu miirätys si ajassa tai se on loimitettu virheellisesti ja asianosainen tekee siitä väilleen istunnossa Iät hänellä pyydetyssä kirjallisessa vastauksessa tai lausumassa, pykälän 2 momenttiin olettavaksi ehdotetun säännöksen mukaan asian käsittelyä on lykättävä täi kirjallisen vastauksen tai lau suman antamiselle on asetettava uusi määräät ka, jollei sitä virheen vähäisyyden suoksi ole jsideltivl tarpeettomana Samalla lavoin kum I momentin kohdalla, silloin kun tiedoksiantoa el ok loimitettu määrätyssä ajassa, asian Kasit tely on aina joko lykattav» tai kirjallisen vas tauksen tai lausuman antamiselle oil a s e te tta v a uusi määräaika, jos asianosainen te k e m illä väilleen liedoksiannon myöhästymisestä sitä vaatii... Jos asianosainen ci o k saanut liedoksi an neltavia asiakirjoja, ne on momentin mukaan annettava asianosaiselle käsitielyn lykkäami seslä tai uudesta määrääjästä ilmoiteltaessa Jos asiakirjoja ei voida tuolloin toimittaa, ne tuke momentin mukaan toimillaa välittömästi asianosaisen ilmoittamaan osoitteeseen 19 i Pykälä sisältää säännöksen nedoksian nossa tapahtuneen virheen vaikutuksesta silloin, kun asianosainen on itse huolehtinut tie doksiannosta Voimassa olevan 21 Sm mukaan asian käsittely on lykättävä, jos vastaaja et ok saanut hyväkseen laillisia haasteatkaa ja on läinyt pois tuomioistuimesta tai on tehnyt siitä väilleen Jos haastamisessa on tapahtunut jokin muu virhe, asia vaslaavissa tilanteissa jitc tiin tutkimalta Pykilin / momentissa ehdotetaan ensinnä kin säädeltäväksi, että asia läteiään silknsä, ios kantaja, jonka tehtäväksi haasteen tiedok siantaminen on anneliu, ei silloin, kun tuomio-

12 »luin jatkaa asian käsittely», ote toimittanut tuomioistuimelle todistusta siili, «i» haasteen tiedoksianto on toimiteltu määräalassa ja 'aa detvllä tavalla laita osin saannos vastaa voimassa olevaa oikeutta, kuitenkin silla erotuksella ett» asia tutkimatta jättämisen sijasta jätettäisiin s.llensä Se. ett» tuomioistuin et rvhdv itse huolehtimaan tiedoksiannosta, vaan asia jätetään vtllens». johtuu siit», ett» silloin kun kantaja ei haluakaan enää kannetta ajettavaksi, tuomioistuimen toimenpide saattaisi osoittautua turhaksi. Asiaa ei kuitenkaan 2 m im m iin mukaan jätetä sillens», jos vastaaja v»itetl» tekemättä vastaa pääasiaan. Silloin kun asiaa kätitellään istunnossa, asia tulisi ehdotuksen perusteella lättää sillens» vasta käsittelyn alussa. T»ma johtuu siit», ett» vastaaja saatua tulla istuntoon ja suostua asian käsittelemiseen su» huo limana, ett» haastetta ei ote määrätystä ajassa annettu hänelle tiedoksi Silloin kun vastaajalta on pyydetty kirjallinen vastaus, asiaa ei myöskään saa jätt»» sillens», jos vastaaja on antanut vastauksen, vaikka tiedoksiantoa ja todistusta siil» ei ote toimitettu tuomioistuimelle. Kuten edell» 2 J:n kohdalla on selostettu, asiassa, jossa sovinto on sallittu, kantajan tallaista passiivisuutta lienee tulkittava siten, ett» vastaajalla on oikeus yksipuoliseen tuomi ' Asiaa ei myösk»»n jätettäisi sillens», kun kantaja on pyytänyt uutta määräaikaa tiedok siannon toimittamisia varten tai tuomioistuinta huolehtimaan tiedoksiannosta. Ehdotuksen mukaan kantajan tulee esittää pätevä syy uuden määräajan asettam alle Pätevä syy voisi olla esimerkiksi silloin, kun kanne lain mukaan tulee nostaa määräajassa, koska asian siltansa lauamiscsta saatuni aiheutua lopullinen oi keudenmenetys Momentin mukaan tuomiois tuin voi myös kantajan pätevästä syystä esillä män pyynnön johdosta pilentää tiedoksiannon määräaikaa. Mahdollisuudet saada maäräaika piiennetyksi tai uusi määräaika vastaavat voimassa olevan lain edellä selostettua mahdolli suutta käsittelyn lykkäämiseen Kun haasteen tiedoksianto annetaan kanta iän huolehdittavaksi, hänelle on ehdotetun 2 j:n 2 momentin nojalla ilmoitettava käsiteltävänä olevassa momentissa tarkoitetusta asian viitansa jäämisen mahdollisuudesta ja mahdol lisuudesta pyytää määräajan pitennystä, uutta tnaaräaikaa tai tuomioistuinta huolehtimaan haasteen tiedoksiannosta Pykälän J momentit koskee tilannetta, jotta asianosainen laiminlyö toimittaa tuomiot» tuimelle todistuksen muun asiakujan kuin haasteen tiedoksiannosta Momentissa ehdotetaan. että tuomioistuimen on tällöin viivytyksen» huolehdittava tiedoksiannosta Toisin kuin haasteen tiedoksiannon laimin lyönnin johdosta, myöhemmässä käuttelyvai heessa tapahtuneen liedoksiannon laiminlyönnin johdosta asiaa ei voida jättää tiilensä Tämä johtuu siitä, että liedoksiannon laimin lyöneen menettelyä voidaan riita-asiain mener telyn uudistamista koskevan ehdotuksen 12 luvun ja erikseen muutettavaksi ehdotetun 21 luvun peiusteella pitää sellaisena, ett» vasta puolella on sen johdosta oikeus joko yksipuoli seen tuomioon tai kulujen korvaukseen. Ehdotuksen mukaan tuomioistuimen on mo mentissa tarkoitetussa tilanteessa huolehdittava tiedoksiannosta viivytyksettä Näin tulisi mene teliä muun muassa sen vuoksi, että vältyttäisiin esimerkiksi turhalta istunnolta. Ennen tiedok siantoa tuomioistuin voi tietenkin halutessaan varmistautua siitä, onko tiedoksianto tapahtu nut vai ei. Haasteesta rikosasiassa 20 f Pvkala sisältää säännöksen haasteesta ja sen tiedoksiantamisesta rikosasiassa. Ehdo tus vastaa asiallisesti voimassa olevaa 22 :äa Pykälän I ja 2 momentli ovat samanlaiset kuin voimassa olevan 22»:n I ja 2 momentti. Pykälän I momenttiin ehdotetaan tehtäväksi ainoastaan pykäläviittausta koskeva muutos Momentissa viitataan voimassa olevan IJ «n asemesta ehdotetun 10 S n säännökseen kuu luttamisesta virallisessa lehdessä. Voimassa olevassa laissa vain 22 a S ssa on väännös asianomistajan kutsumisesta luomiois luimeen Ehdotukseenkaan ei sisälly muuta väännöstä asianomistajan kutsumisesta. Samal la lavoin kuin voimassa»levänkin lain mukaan.asianomistaja voidaan kutsua myös suullisella haasteella ja sovelletiavik»i voivat tulla esimer kiksi ehdotetut f. 21 f. Pykälä, joka vastaa voimassa olevaa 24 S aa, sisältää säännöksen haasteen tai kul sun antamisesta tiedoksi vastaajalle tai asian omistajalle maan ulkopuolella Pykälän I J» 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi ainoastaan t-hdoluksen muun osan edellyttämät muodolli set muutokset r>yk»l»n I momenttia ehdote taan muutettavaksi siten, ett» siin» riita-asioi den oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista koskevaan ehdotukseen sisältyvän oikeuden käymiskaaren 5 luvun 6 :n mukaisesti mainitaan haasteen ja kutsun antajana tuomioistuin nykyisten kihlakunnantuomarin ja raastuvanoikeuden puheenjohtajan asemesta. Pykälän 2 momentli sisält»» sä»nnöksen haasteen tai kutsun lähettämisestä ulkomaan viranomaiselta. Voimassa olevassa 22 a!:n 2 momentissa on tältä osin viittaus siihen, mit» haasteesta riita-asiassa on säädettv Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen ole laan viittaus ehdotetun S 5'n väännökseen tie doksiannosta ulkomailla oleskelevalle asiano saiselle riita-asiassa Momenttia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, ett» siit» nimenomaisesti k»y ilmi se. ett» haasteen tai kutsun lähettämiset!» rikosasiassa huolehtii aina tuo mioistuin. Pykälän S m omentli on samanlainen kuin voimatta olevan 22 a S n 3 momentti Pykälään sisältyy säännös suullisesta haasteesta Vastaavanlainen säännös on voimassa olevasta 23 :ssä Suullista haastetta käytetään lähes poikkeuksetta rikosasiassa Kun <vkeudenk»yntimenettely rikotasioissa aikanaan uudistetaan, siin» yhteydessä joudutaan ottamaan kantaa siihen, säilytetäänkö suullinen haaste vai siirrytäänkö samanlaiseen lärjestelmään kuin nyt riita-asioiden otalta ehdotetaan Pvkälän I momentissa ehdotetaan voimaita olevatta laista poiketen s»»dett»v»ksi, ett» haastemies voi toimittaa haastamisen ilman esteettömän todistajan läsnäoloa tai haasteita van allekirjoitusta Ehdotetun 25 S:n mukaan haastemiehen kirjallisella todistuksella on kat voitava toteen näytetyksi, että tiedoksianto on niin toimiteltu kuin todistus osoittaa Pykälin 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi haasteen sisältöä koskeva säännös Voimassa olevassa vastaavassa säännöksessä viitataan haasteen sislllön osalta muutettavaksi ehdote tun II luvun 3 :n I momenttiin ja 4 S»än Haasteessa on ehdotuksen mukaan ilmoitella va tuomioistuimen nimi. asianosaiset seka vaa nmus ja ne seikat, joihin vaatimus perustuu, ja kehotettava vastaajaa saapumaan luomiois tuimeen Samalla on ilmoitettava, minä päivinä ja kellonaikana sekä missä istunto pidetään I isäksi on noudatettava, mit» 20 ):n I ja 2 momentissa on säädetty, teki otettava huo mioon tuomioistuimen asian käsiltelvp»iv»st» antamat määräyktel. Siten haasteen sisältö n kosasiassa vattaiti sitä, mitä erikseen ehdotetun 5 luvun II S:stä on ehdotettu riita-asian otalta. Pykälän J momenttiin ehdotetaan otettavak ti voimatta olevan lain 23 Stn 3 ja 4 momenttia vatiaavat säännökset Momentissa on ensinnä kin viittaussäännös ehdotettuun 17 S:n I mo menttiin. joka sitäliää nedoksiantoiodistusla koskevat säännökset Toisin kuin voimatsa olevan lain mukaan, todmus tiedoksiannosta on toimitettava tuomioistuimelle ja ainoastaan jäljennös todistuksesta annetaan nedoksisaa jalle Vastaavasti kuin voimassa olevassa lais sa, ehdotetaan, ett» tiedoksiantotodistus on toimitettava tuomioistuimelle viipymättä ja vii meistään ittunlopäivän alussa Todistus voi daan ehdotuksen mukaan edelleenkin toimittaa myös postitse tai lähetin välityksellä 2S t Pvkäl»än ehdotetaan otettavaksi voi massa olevaa 19 S ä» vastaava rikosasiain vi reille!uloa koskeva säännös Kun riita-asioiden vireilletulosta ehdoleiaan säädettäväksi riita asioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamis ta koskevaan ehdotukseen sisältyvän oikeuden käymiskaaren 5 luvun I S:n 2 momentissa, ehdotetaan sanottu 19 S:n säännös tarpeellisilta osin siirrettäväksi tähän pykälään Erityiset säännökset 24 f Pykälän / m o m e n ttia, joka edelleen vastaa asialliselta sisällöltään voimassa olevan lain 24 S n I momenttia, ehdotetaan muutetta vaksi siten, ett» tuomioistuimeen haastamisen asemesta säädetään tuomioistuimeen kutsumi sesta Siten momentin säännös koskee kaikkia niitä tilanteita, jolloin momentissa tarkoitettu henkilö on velvollinen saapumaan tuomiois tuimeen I itäksi momenttiin ehdotetaan tehl» väksi ne muodolliset muutokset, jotka aiheutu vat siit». ett» posti- ja lennaiinlailoksen sek» Vallionrautaieiden viran ja toimen haltijoiden osalta noudatettavat pykälässä tarkoitetut sä» dökset. posti ja telelaitoksesta annettu asetus 1361/111 ja Valtionrautateiden hallinnosta an nettu asetus (2 7 3 /8 7 ), on kumottu Pykälän 2 momentti vastaa eräin muodolli sin muutoksin luvun 24 Stn voimassa olevaa 2 momenttia 2f f Pykälä vastaa oikeudenkäymiskaaren II luvun voimassa olevan 25 :n sätnnöstä tiedoksiannosta laaditun todistuksen todistu

13 sarvosta. Pykälän mukaan haastemiehen anta maila kirjallisella todistuksella on kalkkiava toteen näytetyksi, ett» "«loks.anto on nnn toimitettu kuin todistus osoittaa S»»nnOs koskee sek» riita- ett» rikosasioita. 26 S 1 ukuun ehdotetaan otettavaksi sään nös sm», mu» k»sitelt»van» olevassa oikeuden käymiskaaren II luvussa tarko'ietaan haaste miehellä Haastemieslain I :ssä määritellään, ketkä osat haastemiehi» ja siten seka velvolli siä että oikeutettuja toimittamaan tiedoksian toi». Pykälässä ehdotetaan lisiksi s»adett»s»k s, ett» luvussa tarkoitetaan haastemiehellä myös haasiemieslatn 6 *:n mukaan toon oikeutettua Sanotussa 6 S:ssä henkilöt, joilla on y k s,, l», s t a p a u k s e s s» s. m a r r lainen oikeus kuin haaslemiehell». lallaisia henkilöit» ovat esimerkiksi lulkinen notaari, ulosottomies, kaupun»invouli j» luimen päällikön ma»r»»ma tuomioistuimen pal»rluksessa oleva virkamies tai toimihenkilö I,siksi luvussa 26 S:n mukaan tarkoitetaan haaslemiehell» Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annetun lain mu kaista haastemiestä. Sanotun lain 2 ):n 2 mo mentin mukaan maakunnanvoudin apuna ole va ulosottoapulainen on myös haastemies 27 f Pykälään ehdotetaan otettavaksi luvun säännösten toissijaisuutta koskeva säännös Pvkalan mukaan tämän luvun säännöksiä tie doksiannosta ei sovelleta, kun siitä oni muu»ii. laissa s»»dettv toisin Esimerkiksi 2? luvun 4 S n ta. hakemusasioiden käsittelysi» vlettetsi alioikeudessa annetun lain 16 :n 2 momentin mukaiset ilmoitukset luomiotstutn voi im in luvun säännösten estäm»tt» l»hett»» tavallisella virkakirjeell». Kuten 6 S.n perusteluissa on todettu, silti huolimatta, ett» sanottuun pykälään oletiavak si ehdotetun säännöksen mukaan tiedoksian non vastaanottajan katsotaan 'aaneen.iedon tiedoksi annettavasta määräyksestä tai pää ök sestä villoin, kun se on ilmoitettu hänelle istun nossa tii kansliassa, avioliittoasetuksen 13 :n mukainen kirjalleen ilmoitus siitä, miten avio eroavia harkinta ajan kuluttua on saatettava jatkokäsittelyyn, on edelleenkin annettava as. anosaiselle ilman eri pyyntö», vaikka asia olisi hänelle ilmoitettu suullisesti istunnossa tai kansliassa.... Kuten edell» on todettu, tiedoksiantoa kos kesä uudistusehdotus ei koske maksamiani* räysmenettely» Siten maksamismä»r»yslain 6 f :n mukaan, sellaisena kuin sit» t»ss» etityäsess» ehdotetaan muuteltavaksi, velkojan on huolehdittava siit». «t» haastemies ta, muu oikeudenkäymiskaaren II luvun 26 koitettu henkilö antaa hakemusta koskevan ilmoituksen velalliselle henkilökohtaisesti tie doksi. 16 luku. Oikeudenkäyntiväitteistä i» l»k" kayksesl» 9 f Pykäliin ehdoteiaan teht»v»ksi ehdo tuksen II luvun edetlytlimlt muutokset Pykä l»ss» S»»dct»»n nykyisin, ett» asianosainen tn hänen laillinen edustajansa, joka ei ole tuomio istuimessa saapuvilla tai edustettuna, on kul sultava tuomioistuimeen samassa jirjestykses sa kuin kirjallisen haasteen tiedoksiantamisesta on siidetty, jos h»net on velvoitettu sakon uhalla saapumaan jatkokäsittelyyn. Pykälän mukaan voitaisiin sakon uhalla saa purnaan velvoitettava asianosainen tai hänen laillinen edustajansa kutsua II luvun 4.n mukaisella haastetiedoksiannolla tai ruta astas sa lisäksi l»hetiamällä kutsu J S:tsä säädellä vaksi ehdotetulla lavalla postitse saantitodis tusta tai vastaanottotodistusta vaataan. Pykä»n mukaan tiedoksianto postitse ei olisi sn» mahdollista rikosasiassa, vaan kuten aikaisen! min II luvun 20»:n 2 momentin perusteluissa on todettu, nyt ehdotettujen uusien tiedoksian totapojen käyttöön ottaminen rikosasioissa lu lee harkittavaksi rikosasioiden menettelyn uu distamisen yhteydessä. Se kuka huolehtii kutsun nedoksianlamises ia määräytyy 11 luvun säännösten perusteella käsiteltävinä oleva pykal» sisiltii s»»nnöksen ainoastaan tiedoksiantotavalta. 17 luku. Ii»dt»telu*ta 26 f. Pvkala sisältää siinnöksen todistijan kutsumisesta tuomioistuimeen Voimassa ole van s»»nnöksen mukaan todistajan kutsumi sesta huolehtii asianosaisen pyynnösti seka riita ett» rikosasiassa haastemies suullisella haasteella I is»ks, on s*»detty. elti luomiois luimessa saapuvilla oleva on velvollinen heti todistamaan,, A Pvkiliin ehdotetaan lis»lt»v»ksi uusi 2-4 momentli Uudessa 2 momentissa siidetliltim UKlistajan kutsumisetta rikosasiassa ja l i» mentissa riita asiassa Pyk»l»n 4 momenttnn ehdotetaan olettavaksi säännös siit», mit» tietoja kutsussa on ilmoitettava Pyktl»n / momenttiin sisillyv» siinnös vei vollisuudesta heti todistaa koskee sek» riitaett» rikosasioita Pykälän 2 momentin mukaan asianosaisen on rikosasiassa pyydettav» haastemiestä tai muuta 26 Stssä tarkoitettua henkilöi kutsu maan todistaja tuomioistuimeen niin ajoissa, etti tim i voi lulla tuomioistuimeen. Pvkil»n 3 momentin mukaan tuomioistuin huolehtii todistajan kutsumisesta nila asiassa Ehdotetun II luvun 2 S:n nojalla tuomioistuin voisi sanotussa pykälissä mainituin perustein antaa todistajan kutsumisen myös asianosaisen tehtäväksi Ehdotettu säännös ei estä asiano saista itseään nykyiseen lapaan huolehtimasta siitä, ett» ne todistajat, joiden kertomuksiin hftn tulee vetoamaan, ovat esimerkiksi valittö masu valmistelun yhteydessä toimiteltavassa p»»k»siltelyis» paikalla. Asian salmistelussa tulisi luonnollisesti sopia siit», kuka huolehti todistajien kutsumisesta myöhemmin toimitet lavaan pääkäsittelyyn. Esimerkiksi silloin, kun riita-asia nila-asioi den oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisia koskevaan ehdotukseen sisältyvän 6 luvun 15 i n perusteella ratkaistaan välittömässä pääkäsittelyssä, saattaa usein olla tarkoituk senmukaista, etti asianosainen ottaa mukaansa todistajan välittömän pääkäsittelyn varalla, il man ett» tuomioistuimen tarvitsee kutsua 10 distajaa. lällaisen todistajan velvollisuus todis laa seuraisi nyt puheena olevan pykälän l momentin ensimmäisestä virkkeestä. Jos tällai nen todistaja ei kuitenkaan saavu luomiois itiimeen, ei h»nt» luonnollisesti voida tuomita sakkoon eikä määritä noudettavaksi Kutsu on pykälän 2 momentin perusteella anneltava todistajalle liedoksi II luvun 1 Jtssi s»*detylla tavalla postitse lai 4 S ss» s»»detvlli niin sanotulla haastetiedoksiannolla. Kuten sa notussa 3 S ssi ehdotetaan säädettäväksi, mah dolhtuus toimittaa tiedoksianto postitse olisi käytössä ainoastaan silloin, kun tiedoksiannos ta huolehtii tuomioistuin Momentin mukaan tiedoksianto on, kuten nykyisinkin, toimiteltava todistajalle itselleen henkilökohtaisest i Pykälän * momentissa ehdotetaan yksityis kohtaisesti säännelt»v»ksi se, mit» kutsussa on todistajalle ilmoitettava. Voimassa olevassa laissa ei ole ehdotusta vastaavaa nimenomaista s»»nnösl». Tällöin on soveltuvin osin nouda tettu sitä, mit» oikeudenk»ymiskaaren II luvun 23 S n 2 momentissa on säädetty suulliset sa haasteessa ilmoiteltavista tiedoista Momentissa ehdoteiaan s»»dettäv»ksi, ett» kutsussa on ilmoitettava, minä päivänä ja kel lonaikana seka missä istunto pidetään Kuisus sa on myös mainittava tarpeelliset tiedot asv anosaitista ja asiasla. Momentin jierusleella todistajalle ilmoitettaisiin siis vastaavat tiedot kuin riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista koskevaan ehdotukseen sisältyvin oikeudenkiymiskaaren 9 luvun 10 S n perus teella haasteetta on ilmoiteltava vastaajalle Momentin mukaan kutsussa on lisiksi ilmoi tenava 36 ja 39 S ss» sek» 40 S n 4 ja 5 momentissa s»»detyt tiedot Kutsun yhteydessä on siis ilmoitettava, mhi» uhalla todistajan on saavuttava tuomioistuimeen, ja sm», ett» to ditlaja voi joutua korvaamaan oikeudenkäyn nin pitkittymiset!» aiheutuvat oikeudenkäynti kulut. Täit» otin ehdotut vastaa todistajan kutsumisessa noudatettua käytäntöä ja viittaus sanottuihin lainkohtiin on oteltu momenttiin ainoastaan selvyyden vuoksi l aki kuulleeksi julistamisesta ja laki asiakirjain kuolettamisesta Kuolleeksi julistamisesta annetun lain 6 S n I momenttia ja 7 S:ä» ja asiakirjan kuolettami sesta annetun lain 6 ja K«:äa ehdotetaan muu tenaviksi siten, että sanottujenkin lakien perus teella kuuluttaminen toimitettaisiin siten kuin oikeudenkäymiskaaren II luvun 10 S ssä ehdo tetaan 1.3. Vekselilaki ja shekkilaki Ve kielilain 71 S.n I momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vekselin vanhenlumi sen keskeyttää haasteen tiedoksiantaminen Suomen tuomioistuimessa vireille pannussa vekselisaamista koskevassa asiassa Vastaavan lainen muutos ehdoteiaan tehtäväksi xhekkilain S3 I n I momenttiin Vekselioikeus perustuu kansainväliseen vek selioikcuden vhteniistimistyöhön Vekselilain perustana on ( lenevess» vuonna 1930 al le k i r loitettu kantainv»linen sopimut yhtenäisesti vekselilaista. Suomen ja muiden pohjoismaiden vekselilaii saatiin kuitenkin yhteispohjoismaisen lainval misteliin tuloksena vanhenlumisaikoja koske

14 vilu otin laho samansi»*lioink»i Kaikkien pohioismaiden vekselilaensa on haasteen tiedoksianto raikaisena hetki vanhentumisajan katkaisemisessa Nain on»nti huolimalta, ett» asia muiden pohjoismaiden kuin Suomen oi kcudenklyntilakien mukaan tulee vireille»il loin kun hakemus on toimitettu tuomion luimelle. Shekkilain säännösten osalta tilanne on vastaavanlainen Kun vekselin ja shekin vanhentuminen ehdo leuan kytkettäväksi haasteen tiedoksiantoon, on tarpeen, että kantajalla, lomn kuin II luvun 2 «ssa ehdotetaan siidettivikti. on tuomioistuimen harkinnasta riippumaton oikeus aniaa haasle tiedoksi v aslaajalle Niiden asioiden nopean käsittelyn lurvaamiseksi tim i on larpeen senkin vuok.., etti '»dotuksen mukaan suullisen haasteen kiyttimisesti nils sa asioissa luovuttaisiin Sen vuoksi vekselilain W 0 n I momenttia ja shekkilain 72 9-n»om enina ehdotetaan muutettavaksi»iten, el ia kantaja saa itse huolehtia haasteen tiedoksiantamisesta vekseli ta shekkiasiassa ilmoitettuaan siiti tuomioistuimelle 1.4. Maksamismaarayslaki Maksamismiiriyslain 6 S n mukaan maksa m ism iiriysli koskeva hakemus on velkojan annettava tiedoksi niin kuin kinalli»en haas teen tiedoksi antamisesta on siidetty oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa Saannoksessa on Viittaus II luvun 7 8:n I momenttiin, joka saannoksen voimaan tullessa koski haasteen antamisia nedoksi henkilökohtaisesti haastetta valle Iisaksi sanotussa 6 I ssa on siinnos suti etti nedoksiantamisia ei saa loimntaa maan ulkopuolella lainhakua koskevassa ulosottolain 2 luvussa ei tiedoksiantoa ole vas taasalla tavalla rajoitettu. Kun maksamismiiriysmenettelyi ei ole ha tuttu tissi yhteydessi myoskiin tiedoksiannon osalla muuttaa, huolehtisi velkoja edeheen maksan,,smairiysl.m 6» n perusteella tiedok siannosta. P ykilii ehdotetaan kuitenkin selvyyden vuoksi muutettavaksi siten, eili haaste mies tai muu oikeudenkäymiskaaren II luvun 2h :tsa tarkoiteltu henkilö antaa hakemusta koskevan ilmoituksen tiedoksi velalliselle henkilökohtaisesti Siten maksamismiiriysmenet telvssa ainoa tiedoksiantotapa olisi edelleen haastetiedoksianto eikä nedoksianioa voitani toimittaa sijaistiedoksiantona l i. Kangatsl usmaaray slaki Pykilin 2 m,m enut sisiltaa sainnök»en rangaistusvaatimuksen ttedoksiantami»esla syytetylle Momenttia ehdoteiaan tiedoksian loa koskevan ehdotuksen mukaisesti muutella vaksi»iten, etti»imi tiedoksiannon osalta viitataan oikeudenkiymi«kaaren 11 luvun 20 J:n 2 momenttiin 1.6. Rikesakkolaki Hi pykili sisiltii siinnöksen rikesakkom iirivksen tiedoksiantamisesta rikkojalle Voimassa olevan pykilin mukaan tiedoksianto voi tapahtua myös siini jirjeslyksesss kum haasteen tiedoksiantamisesta rikosasiassa on siidetty P y k ilii ehdoteiaan muuteltavaksi siten etti siini viitataan oikeudenkiymiskaa ren I I luvun 20 :n 2 momenttiin, joka sisiltii siinnöksen tiedoksiannosta rikosasiassa 2. Voimaantulo Uudistus liittyy kunleisli nili-asioiden oi keudenkiyntimeneltelyn uudistamiseen E»t tykseen suiltyvit l>ii ehdotetaan lulevikti voi maan erillisellä voimaanpanolailla»iadellivi na ajankohtana samanaikaisesti muun alioi keusuudisluksen kanssa Oikeudenkiymiskaaten muuttamisia koske van lakiehdotuksen voimaanpanolakiin ehdote,aan oteltavaksi säännös niui tilanteita värien, joissa on siidetty m iiriaika sille, m.nki ajan kuluessa haaste on annettava tiedoksi. Sellainen saannos on esimerkiksi vilimiesmenettelys annetun lain (46/281 I» j a 23 a r t. osakeyh 1,Olain 5J:ssi seka palkkaturvalain (649/73) h d e lla s d o iie tu is s a i i i n n d k» «* i m a in ittu m iiriaika haasteen liedoksiantamiselle tarkoittaa voimassa olevan lain mukaan kiytin nössi m iiriaikaa kanteen vireille panemiselle Tim i johtuu siiti. etti kanne voimassa olevan lain mukaan tulee vireille haasteen tiedoksian tamisella Riita-asioiden oikeudenkiynltmenet tely n u u d u ta m is ta k o a k e v M n c h d o iu k» «e n tisiltyvin oikeudenkiymi»kaaren 5 luvun I :n 2 momentin mukaan kanne tulee vireille sil loin. kun haastehakemus on toimitettu tuomio istuimelle. hhdotusla valmisteltaessa on lihdeltv siiti. etti, jo» kanteen vireillepanolle on laissa s ii detty m iiriaika, luo aika katkeaa silla hetkel li, kun hakemus on toimiteltu tuomioistuimet le Tällainen jirjestely parantaa kantajan oi keusturvaa, kun vastaaja ei en ii vilttelemilli haasteen tiedoksiantoa voi esiii kantajaa saa masta asiaa tuomioistuimen tutkittavaksi Toinen j>eruste sille, elti m iiriaika katkeaa silli hetkel li, kun hakemus toimitetaan tuomioistuimelle, liittyy tiedoksiannon»iirlimi seen luomioistuimen huolehdittavaksi. Tillöin saattaisivat haasteen tiedok.iantoon liittyvät m iiriajat olla kantajan kannalta epäedullisia silloin, kun tuomioistuin ei ole voinut huoleh tia haasteen tiedoksiantamisesta m iiriaiassa I della mainituista syisti voimaanpanolakiin ehdotetaan aikanaan olettavaksi siinnos. etti jos laista on siidetty m iiriaika sille, minkä ajan kuluetta vaatimusta koskeva haaste on annettava liedoksi, katsotaan luola m iiriai kaa ehdoteltujen lakien tultua voimaan nouda letuksi silloin, kun oikeudenkäymiskaaren 5 luvun I li:ssa tarkoitettu haastehakemus on loimitettu tuomioistuimelle sanotutta m iiri ajasta. Silloin kun on kysymys saamisen yleisesti kymmenen vuoden vanhentumisajasta. vanhentumisen e»lii ainoastaan velalliselle tehty nimenomainen maksumuistutus. I ainsiidinnössi on liukii lukuisia siin nöksii siit», etti kanne on pantava vireille miiriajassa Sellainen siinnös on esimerkiksi sukunimilain (694»M 23 ja 24 I sa. isyyslain (700/75) 35 ja 42 *:»sa seki lapsen elatuksesta annelun lain (704 75) 10 «ssi Voimassa ole van lainsiidinnon mukaan säännökset tarkoil tavat haasteen tiedoksiantamisen aiankohtaa ja ehdotetun lain voimaan tultua hakemuksen tuomioistuimelle toimittamisen aiankohtaa Voimassa olevassa lainsäädännössä on useita sellaisia tiedoksiantoa koskevia siinnöksia. joiden mukaan asiakirja on annettava tiedoksi niin kuin haasteen tai niin kuin kirjallisen haasteen nedoksiamamisesta on siidetty Sei laisia siinnöksii on esimerkiksi osakeyhtiölain 5 :ssi, kaavoitusalueiden takolain ( J:sti, liikennevakuutuslain (279/59) 13 S:ssi seki oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 12 :s ti ji 30 luvun 24 li sti. Kun oikeudenkäymiskaareen ei ehdotuksen mukaan sisilly en ii m iliin erityisti haasteen tiedoksiantoa koskevaa siinnösti. on chdoius la valmisteltaessa lähdetty silti, etti edellä selostetut siinnöktet ehdotettujen lakien voi maan tultua larkoittaval tiedoksiantamista sii n i lirjestyksessi kuin II luvussa on riita-asioi den osalta säädetty Siinnös lista tulee sisälly maan myöhemmin annettavaan voimaanpano lakiin Tarpeelliset siirlymisiinnrtkset ehdotetaan otettaviksi erilliseen koko alioikeusuudistuksen voimaanpanoa koskevaan lakiin Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyviksvttiviksi seuraavat lakiehdotuk tel:

15 * ' L aki mkrudenkas miskaaren muultamisesla «j t s z s z z s i z s Ä r s f i Ä», - «annetussa laissa (57*,4«>. näin kuuluviksi: II luku I ieduksiannosla ohieaie«k*yaataa» j» haasteesta rikosasiassa T ie d o k s ia n n o s ta o ik e u d e n k ä y n n is s ä 1I tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta riita asiassa. jollei jäljempänä toisin säädetä. 2 I Tuomioistuin voi nil a asiassa aiiaimmjatn «y M M * uskoa tiedoksiannosta huolehtim, sen asianosaiselle, jos tuomioistuin katsoo «iihen olevan perusteltua aihetta s»m»lla intoisiin men on mur»tt»v» milloin asiakirja on viimeistään annettava tiedoksi ja milloin todistus tiedoksiannosta on vumeimi«n toimi tettava tuomioistuimelle los haasteen tiedoksiantaminen uskotaan kantaialle. hänelle on ilmoitettava, ett» mikäli hän ei ole siihen mennessä, kun tuomioistuin taikaa asian käsittely», toimittanut todistusta haasteen tiedoksiantamisesta m»»r»tyss» ajassa,a saadeivllä tavalla, asia voidaan jättää sillen Sä Samalla on ilmoitettava, ett» kantaja voi pv vt a» määrääjän pitennyst», uutta m»»t»ai kaa tai tuomioistuinta huolehtimaan tiedoksi annosta j» tuomioistuin toimittaa tiedoksiannon riita asiassa lähettämällä asiakirjan asianosaiselle 1) postitse saantitodistusta vastaan, tai 2) virkakirjeell». jos soidaan olettaa, ett» vastaanottaja saa tiedon asiakinasta ia mur» päivään mennessä palauttaa todistuksen lie doksiannon vastaanottamisesta Postille on ilmoitettava, milloin tiedoksian non saantitodistusta vastaan viimeist»»n on lapahduttava. Jos tiedoksiantoa ei saada toimitetuksi } S ss» tarkoitetulla lavalla tai jos siihen on muu erityinen syy taikka jos tiedoksiannosta huolehtiminen on annettu asianosaiselle, tie doksiannon toimittaa haastemies henkilökoh laisesti tiedoksiannon vastaanottajalle tai lolle km 7 :ss» tarkoitetulle henkilölle. Tuomioistuimen huolehtiessa nedoksiannos ta sen on ilmoitettava haaslcmiehelle. milloin tiedoksianto viimeistään on toimitettava. 5» Tiedoksi annettava asiakirja luovutetaan lie doksiannon vastaanottajalle alkuperäisen» tai jäljennöksen»..... Jos muun tiedoksi annettavan asiakirjan kuin haastehakemuksen, vastauksen tai kirjal lisen lausuman j»ljentammen on vaikeaa tai asiakirjan laajuuden vuoksi epäiarkottuksen mukaista, tuomioistuin voi paätt»». ett»»tn*1' to pidet»»n asianosaisen nähttsän» tuomiot' uumen kansliassa. Ilmoitus tästä on hi!etl»va liedoksi anneltavaan asiakirjaan M Jos liedoksi annettava m»»r»ys lal p»ätös on ilmoitettu liedoksiannon vastaanottajalle tuo mioistuimen kansliassa tai istunnossa. hänen katsotaan tuolloin saaneen sul» tiedon Tuo mioistuimen on kuitenkin pyynnöstä viipymä lä anneltava tai toimiteltava hänelle asiakiria. johon m»»riy> tai p»»tös sis»ltyy. 71 Milloin haastemies on tiedoksiantoa varten etsinyt henkilö», jonka asuinpaikka Suomessa on tiedossa, multa ei ole tavannut hanta lai ketään, jolla on oikeus h»ncn puolestaan vastaanottaa tiedoksianto, ja ilmenneiden seikkojen perusteella voidaan olettaa hänen väittele van tiedoksiantoa, haastemies voi toimittaa tiedoksiannon luovuttamalla asiakirjat (Ollekin samaan talouteen kuuluvalle 15 vuolla täyttä ncelle tai. jos tiedoksiannon vastaanottaja hai loittaa liikettä, jollekin h«nen liikkeensä palvc luksessa olevalle Jollei ket»»n edellä rnaini tuista tavata, tiedoksianto voidaan toimittaa luovuttamalla asiakirjat paikalliselle poliisiviranomaiselle Milloin on menetelty I momentissa mainitul la tavalla, haastemiehen on lähetett»v» siitä postin v»lityksell» ilmoitus tiedoksiannon vas taanotlajalle h»nen osoitteellaan Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi * i Jos tiedoksiannon vastaanottaja oleskelee ui komailla ja hänen osoitteensa on tiedossa, eikä tiedoksiantoa ole 2 «:n mukaan uskottu asi a nolataan huolehdittavaksi, tuomioistuimen lu Ice huolehtia tiedoksi annettavien asiakirjojen lähettämisestä ulkomaan viranomaiselle siten luin siit» on erikseen s»»detty tai asianomaisen vieraan valtion kanssa sovittu Tuomiois immen on ilmoitettava se päivä, jona tiedoksi anto on viimeistään toimitettava.»i lollci tiedoksiannon vastaanottajan eikä hä nen tiedoksiannon vastaanotiamisia varten vai tuuttamansa olinpaikasta voida saada teloa tuomioistuin huolehtii tiedoksiannon toimitta misestä kuuluttamalla 101 l-dell» 9 :ss» tarkoiteltu tiedoksianto loimi tetaan pil»m»ll» asiakirja liitteineen nähtävillä tuomioiituimen kansliassa ja julkaisemalla ilmoitus asiakujan p»»asiallisesta sisällöstä seka siitä, miss» tiedoksi annettavat asiakirjat oval nähtävillä, virallisessa lehdess» jonkin kuukau den ensimmäisessä numerossa Tuomioistuin VOI julkaista ilmoituksen myös sanomalehdes s» Ilmoitus on viipym»tt» pantava nähtäville myös tuomioistuimen ilmoitustaululle. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse julkaista, jos tiedoksianto siin» asiassa on jo aikaisemmin toimitettu samalle tiedoksiannon vastaan ottajalle I momentissa tarkoitetulla tasalla Tiedoksiannon katsotaan I momentissa tai koitetussa tilanteessa tapahtuneen silloin, kun ilmoitus on julkaistu virallisessa lehdessä, ja 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa silloin, kun asiakirja on pantu nähtäville tuomioistuimen kansliassa 11 I Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti, asiakirja on annettava tiedoksi jokaiselle erikseen siten kuin I 10 (:ss» säädetään Jos asiakirja on annettasa tiedoksi niin monelle, ettei tiedoksiantoa voida vaikeuksitta toimittaa kullekin erikseen, tuomioistuin voi päättää, etlä tiedoksianto toimi let aan iollekin heist» Ilmoitus asiakirjan pä» asiallisesta sisällöstä sek» sht», kenelle tiedok sianto on loimitettu, ja siit», miss» tiedoksi annettavat asiakirjat oval nähtävillä, on julkaistava siten kuin 10 S:ss» säädetään liedok siannon katsotaan tapahtuneen, kun ilmoitus on julkaistu virallisessa lehdessä 12 I Tiedoksianto valtiolle on toimitettava lää ninhallitukselle tai sille viranomaiselle, joka käyttää asiassa valtion puhevaltaa. Kun tiedok sianto on toimitettu lääninhallitukselle, sen tulee toimittaa jäljennös liedoksi annetuisia asiakirjoista sille viranomaiselle, joka käyttää asiassa valtion puhevaltaa I) I Tiedoksianto kunnalle on toimitettava kunnanjohtajalle tai. milloin kunnassa ei ole kun namohtajan virkaa, kunnanhallituksen puheenjohtajalle taikka niissä asioissa, joissa kunnallisella lautakunnalla lain mukaan on itsenäinen toimivalta, tämän lautakunnan pu heenjohtajalle Tiedoksianto voidaan toimittaa myös henkilölle, joka lain. asetuksen tai ohjelai johtosäännön noialla on aseteltu kunnan lohtajan tai puheenjohtajan ohella hänen puo testaan vastaanottamaan tiedonantoja. 14 Tiedoksianto muulle kuin IJ S:ssä tarkoitetulle yhdyskunnalle laikka yhtiölle, osuuskun nalle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle lai vhtymalle taikka laitokselle tai ääliölle on. Sikäli kuin jonkin tapauksen varalta ei toisin säädetä, toimitettava jollekin niisiä, joilla on

16 oikeus edustaa liedoksiannon vastaanottajaa jollei edustajaa ole. nedoksianto toimitetaan II) «ssa säädetyllä lavalla Milloin tiedoksian non vastaanottaja harjoittaa liiketlä eikä «n edustajaa tavata, on tiedoksiannoilla soveltuvin osin voimassa, milä 7 M - sääd«ä.n t«.o k «annon toimittami»esta sellaiselle henkilölle, jo ka harjoittaa liiketl*. tiedoksianto kuolinpesille toimitetaan kuo linpesan osakkaille Jo» pesänselvittäjä on määrätty pnamaan huolla pestin hallinnosta tiedoksianto toimitetaan hänelle tiedoksianto voidaan toimittaa myö* sille, joka hoitaa pesin omaisuutta, vaikka kuolinpe»* ei ohsikaan pe san osakkaiden hallinnossa, tai sille, lolla muu toin on Oikeus edustaa kuolinpesää ja kaytt»a puhevaltaa kuolinpesän puolesta. Tiedoksian m n vastaanottajan on viipymättä to.mi.et.av. kullekin osakkaalle ja. jos nedoksiannon vas lainoitan on pesän osakas, sille, jonka hallin nossa pesä on. oikeaksi lodimettu j*ljennös saamistaan asiakirjoista. 15 I Tiedoksianto konkurssipesälle on toimitettava pesänhoitajalle. 16 I Haaste voidaan ani aa tiedoksi myös vastaa jän haasteen vasiaanottamista varten valtuutta mai le asiamiehelle. Milloin»itä, jolle tiedoksianto on osoiletlu, edustaa vireillä olevassa asiassa asiamies, saa daan tiedoksianto toimittaa asiamiehelle Asiakirja. jo»»a joku on määräily henkilö kohtaisesti saapumaan tuomioistuimeen tai muulen suorittamaan jotakin hc" l',,' ' koh'* '^ 'p,j, on kuitenkin annettava tiedoksi hänelle jutelleen Tiedoksiannosta on laadiiiava kirjallinen to distus. jossa on mainittava tiedoksiannon päi vämääiä ja paikkakunta seka kenelle liedoksi anio on toimiteltu Jos tiedoksianto on toimi lellii 7 $;ssä säädetyllä lavalla, todistuksessa on lisäksi mainittava syy siihen sekä päivä, jona ilmoitus on annettu postin kuljetetiavak si Todistuksesta on annettava jäljennös tnr doksisaajalle Tiedoksiannon toimittajan on allekirjoitettava todistus Jos tiedoksianto toimitetaan J *:n I momen tin 2 kohdassa tarkoitetulla tavilla, tiedoksian non vastaanottajan on täytettävä hänelle tie doksiannon vastaanottamista varten onniteltu lodtslus siten, etlä sillä hänen allekirjoituksen sa lisäksi ilmenevät I momentissa tarkoitetut tiedot. Saantitodistuksesta säädetään erikseen Ui Jollei tiedoksiantoa ole toimiteltu määrätyssä ajassa tai jo» se on toimiteltu Virheellisesti, ia asianosainen jää tuomioistuimeen -lipumat ta UI ei anna hänellä pyydettyä kujallista vastausta tai lausumaa, tiedoksianto on loimi lettava uudelleen, jollei uutta nedoksiantoa virheen vähäisyyden vuoksi ole pidettävä tar pcettomana. Jos asianosainen tekee väitteen siitä, etlä tiedoksiantoa ei ole toimitettu määrätyssä ajas sa lai ellä»e on toimitettu virheellisesti, asian käsittelyä on lykättävä tai kirjallisen vasiauk sen tai lausuman antamiselle on asetettava uusi määräaika, jollei sitä tiedoksiannossa tapahlu neen virheen vähäisyyden vuoksi ole pidettävä tarpeettomana Jos asianosainen el ole saanut tiedoksi anneltavia asiakirjoja, ne on annella va hänelle ilmoitettaessa käsittelyn lykkäämi scsi* lai uudesta määräajasta Jos lämä ei ole mahdollista, asiakirja! on välittömästi totm.let tava hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Välit siitä ettei tiedoksiantoa ole toimitettu määrä tyssä ajassa lai säädetyllä lavalla, on tehtävä vastauksessa tai lausumassa. I»» Jot kantaja, jonka huolehdittavaksi haas (een tiedoksiantaminen on annettu, ei ole»lihoi mennessä, kun tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä, toimittanut uomioistmmelle todis t usta haasteen tiedoksiantamisesta määrätyssä ajassa ja säädetyllä lavalla. a«ia jätetään sillen a. Asiaa ei kuitenkaan jätetä tiilensä, jo» vas laaja on väitellä tekemällä vastannut pää asiaan laikka jo» iuomioi»luin kantajan päle västä syyti* esittämän pyynnön johdotta on pnenlänyl määräaikaa tai aisctianui iiutieri määräajan laikka päättänyt itte huolehtia tie doktiannotlä. lot atianosainen ei ole määräajassa loimitta nul tuomioistuimelle todistusta muun asiakir jän kuin haasteen tiedoksiannosta, tuomiois tuimen on viivytyksettä huolehdittava tiedoksi annotta. Haasteesta rikosasiassa 20} Jos rikoksen perusteella tahdotaan tehd* vaatimus jotakuta vastaan, hänet on haastetta va vastaamaan Haasteetta on ilmoitettava, onko vastaajan saavuttava tuomioistuimeen henkilökohtaisesti, ja mainittava, että määräai kana laillista etlettä ilmoitlamatta poista oleva vastaaja tuomitaan rangaistukseen e»leettö tnäslä poissaololta lai noudetaan Haaste ei kuitenkaan ole tarpeen, milloin tuomio» luimessa henkilökohtaisesti saapuvilla olevaa»asiaan tehdään rikokteen peruttuva vaatimus Haaste rikosasiassa on annettava liedoksi vastaajalle henkilökohtaisesti siten kuin 4 li.ssä säädetään Haasi immen saadaan toimittaa mvös suullisesti Jos asia koskee rikosta, jotta ei ole säädelty muuta lai ankarampaa rangais tusia kuin sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta, haalle voidaan antaa tiedoksi myös vastaajan haasleen vastaanottamista varten valtuuttamalle asiamiehelle Vastaaja on velvollinen noudattamaan haastetta, jos se on anneliu hänelle liedoksi niin aikaisin, ett* h*n voi määräpäivänä saapua tuomioistuimeen Virkamies, joka luvattomasti täi esteitä ilmoittamalla on ollut poissa virantoimituksesta ia jola ei ole voitu siitä haastaa vastaamaan täi tuoda tuomioistuimeen, saadaan haastaa kuu lui uksella virallisessa lehdessä niin kuin 10 j:ssä säädetään. Jollei hän lule saapuville, voidaan asia hänen poissaolostaan huolimatta latkaista. Tästä uhatta on mainittava haasi ees sa. 21 I Jos rikosasiassa haalle vastaajalle lai kutsu ivianomistajalle on annettava tiedoksi uiko mailla, haasleen ja kulsun antaa luomioitluin Haasteessa ja kutsusta on ilmoitettava päivä, mna se viimeisiään on annettava tiedoksi, sekä mainittava mahdolliset teuiaamuksel esteetin mast* poissaolosta Haalleen lai kutsun lähettämisestä ulkomaan viranomaitelle on soveltuvin o»in voimassa. m na H 8;ssa säädetään tiedoksiannotta ulkomailla riita-asiasta Haasteen ja kulsun sisällöllä antaa larkem mat määräykset oikeusminitteriö Suullisen haasteen toimittaa pyynnöltä haas lemie». Haaiteessa on ilmoiteltava tuomioistuimen nimi, asianosaiset sekä vaatimus ja ne seikat, joihin vaatimus perustuu, sekä kehotettava vastaajaa saapumaan tuomioistuimen istun toon. Samalla hänelle on ilmoitettava, minä ptivänä ja kellonaikana sekä mi»»ä istunto pidetään Lisäksi on noudatettava, mitä 20 j:n I ja 2 momentissa säädetään, sekä olettava huomioon luomioistuimen asian käsitielypäi västä antamat määräykset. Suullisen haasleen tiedoksiannosta on laadit lava sellainen todistus kuin 17 jj n I momentissa säädetään, ja se on toimiteltava luomiois luimelle viimeisiään asianomaisen istunlopäi vän alussa Todistus saadaan toimittaa myös postitse tai lähetin välityksellä Todistuksesta on annettava jäljennös tiedoksisaajalle Mt Rikosasia tulee haasteen tiedoksiantamisella vireille siinä tuomioistuimessa, johon vastaaja on haastettu Erityiset säännökset 24 i Kultuttansa sotilashenkilöltä ja merenkul kulaitokseen kuuluvia henkilöitä tuomioistuimeen on noudateltava, milä siitä erikseen säädetään Sen estämättä, milä Iästä luvussa säädetään, on noudateltava myös, mitä haasteen tiedoksi antamisesta julkisella kuulutuksella eräistä ta pauksisia erikteen säädetään 25 I Haastemiehen antamalla kirjallisella todis uksella on katsottava toteen näytetyksi, että tiedoksianto on niin toimitettu kuin todistus osoittaa. 2 6 Tättä luvutta tarkoitetaan haatlemiehellä myö» haailcmteslain (505/861 6 :n mukaan tiedoktianloon oikeutettua ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinviraslosla anne lun lain (89)1/79) mukaista haastemiestä. 27 Tämän luvun säännöksiä liedoksiannosla ei sovelleta, kun siitä muualla laissa säädetään toisin

17 16 luku (Mkeudenkä>ntlvält(elsta Ja lykkäyksestä»i Milloin asianosainen lai hänen laillinen edustaiansa, joka ei ole tuomioistuimessa saapuvilla tai edustettuna, velvoitetaan sakon uhalla saapumaan asian käsittelyyn, hänelle on annet lava siitä tieto riita asiassa siten kttin 11 luvun J ja 4 6 :ssä ja rikosasiassa siten kuin saman luvun 2 0 S:n 2 momentissa säädetään 17 luku 1 odislelusla 26 1 Kun todistajaksi nimetty on tuomioistutmes sa saapuvilla, hän on velvollinen heti todistamaan. Jos asianosainen rikosasiassa tahtoo todista jaa kuulusteltavani, hänen on pyydettävä haastemiestä tai muuta II luvun 26 :ssä tar koitettua henkilöä kutsumaan lodisiaja tuo mtoisiuimeen niin ajoissa, etlä lämä voi vai keudelta sinne tulla Riita asiassa lodisiajan kutsumisesta huoleh lii tuomioistuin, jollei sitä II luvun 2 S ssä mainitulla perusteella ole anneliu asianosaisien huolehdittavaksi Kutsu on annettava todista iälle henkilökohlaisesti liedoksi siten kuin II luvun 3 ja 4 Stssä säädetään Kutsussa on todistajalle ilmoitettava, minä päivänä ja kellonaikana sekä missä istunto pidetään Kutsussa on myös mainittava tar peellisei tiedot asianosaisista ja asiasta l isäksi kutsussa on ilmoitettava, milä 36 ja 39 Sssä sekä 40 S n 4 ja 3 momentissa säädetään Tämä lain voimaaniulosta säädetään erik seen lailla 3. Laki asiakirjain kaalillap a u la annetun lain 6 Ja 1 : a muuttamisesia Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asiakirjain kuolettamisesta 14 päivänä elokuuta 1901 annelun lain 6 ja 8 S. sellaisina kuin ne ovat. 6 S 19 päivänä maaliskuuta 1954 annetussa laissa (127/54) ja 8 S 21 päivänä kesäkuuta 1940 annetussa laissa (317/40), näin kuuluviksi: 6 S Jos hakemus otetaan käsiteltäväksi, luomio istuimen on, kuuluttamalla siten kuin oikeu denkäymiskaaren II luvun 10 S: ssä säädetään, kutsuttava se, jonka hallussa asiakirja on. viimeistään määräpäivänä ennen kello kahta toisia näyttämään asiaktna tuomioistuimelle ja ilmoittamaan vaatimuksensa siihen, uhalla etlä asiakirja muuten, jollei laillista esletlä ilmaan nu, tuomioistuimen päätöksellä kuoletetaan 8 S Edellä 6 S:ssä tarkoitettu kuulutus on jul kaistava kerran virallisessa lehdessä jonkin vuosineljänneksen ensimmäisessä numerossa, ei kuitenkaan myöhäisemmän kuin sen neljän nekscn, joka kuukausi siitä, kun päätös kuulu luksesia on lehlv. ensiksi alkaa, sekä erityisesti annettava velvoitetulle lai. jos tämä on hakija, asiakirjan viimeiselle tietylle haltijalle liedoksi Jos kuulutuksella etsitään kadonnutta vekseliä, on siitä ainoastaan hyväksviälle erikseen ilmoi tenava. Jos nämä ovat kuolleet, kuulutus an netaan heidän pesänsä osakkaalle lai osakkaille tiedoksi Tämän lain voimaaniulosta säädetään erik seen lailla 2. Laki kuolleeksi julistamisesta annelun lain 6 Ja 7 :n muutlamliesi» : k u K n :. : ^ 23 päivänä huhtikuuta HOI annetun lain 6 S n I momentti ** sellaisina kuin ne ovat. 6 :n I momentti 19 päivänä maaliskuuta 1954 annetussa laissa (125 54) ja 7 * muuietiuna 3 päivänä maaliskuuta 1939 ja 17 päivänä joulukuuta 1971 annetuilla laeilla ja ), näin kuuluviksi 6 S Jos kuolleeksi julistamisen hakemiseen tar viitavat asianhaarat on näytelty todennäköisiä si, tuomioistuimen on, kuuluttamalla siten kuin oikeudenkäymiskaaren II luvun 10 S ssä Säädetään, kutsuttava kadonnul henkilö viimeisiään määräpäivänä, jota ei ole pantava aikaisemmaksi kuin kuuden kuukauden päähän päätöksen tekemisestä eikä myöhemmäksi kuin siksi varsinaiseksi oikeudenkäyntipäiväk si, joka yön ja vuoden kuluttua sen jälkeen ensiksi sattuu, ennen kello kahtatoista ilmoittautumaan tuomioistuimelle, uhalla eitä tuomioistuin muuten, jollei laillisia esteitä ilmaannu, julistaa hänet kuolleeksi. 71 Edellä 6 S ssä tarkoiteltu kuulutus on jul kaistava kolme kertaa virallisessa lehdessä niistä kerran jonkin vuosineljänneksen envim mäisessä numerossa, ei kuitenkaan myöhäi semmän kuin sen neljänneksen, joka kuukau den kuluttua siitä, kun päätös kuuluttamisesta on tehty, ensiksi alkaa Kuulutus, joka on annettu virallisen syyttäjän tekemästä hake muksesla. lulkaislaan kuitenkin virallisessa lehdessä vain sanotussa vuosineljänneksen en simmäisessä numerossa lämän lain voimaantulosta säädetään erik seen lailla. 4. Laki vekselilain 71 Ja 94 :a muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaiseiti.. muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1932 annelun vekselilain (242/32) 71 f:n I momenlti ja 94 S:n I momentli näin kuuluviksi: 71 I Vekselin vanhentumisen keskeyttää haasleen tiedoksiantaminen Suomen tuomioistuimessa vireille pannussa vekselisaamista koskevassa asiassa. Suomen tuomioistuimessa tehty vekse hin perustuva kuittausvaatimus tai saamisen valvominen Suomessa vireillä olevassa velalli sen konkurssissa lä tuomioistuimelle, itse huolehtia haasleen tiedoksiantamisesta Jos vastaajaa kehotetaan haasteessa vastaamaan kanteeseen suullisesti istunnossa, haaste on kantajan vaatimuksesia annettava samaksi päiväksi, jona sitä pyyde tään, joi tuomioiituimella silloin on islunlo ja vastaaja on niin lähellä, että hän voi tulla saapuville ennen otkeudenkäynliajan loppua 94 Tämän lain voimaantulosta säädetään erik- Vekseliasiassa kantaja saa, ilmoitettuaan sii- seen lailla

18 teltävä jot hän tahtoo saattaa vaatimuksen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja liitettävä nlil lepanokortti sakon tai menetettäväksi vaaditun lahamäärän maksamista varten. Tämän lain vo.maantulosta säädetään erik seen lailla shekkilain <244/J2> JJ» n I momentli ja 8. Laki rikesakkolain II :d muuilamlse*(a Fdutkunnan päätöksen mukaitetti muutetaan 21 päivänä tammikuuta annetun rikesakkolain (66/ 8 J) 8 näin kuuluvaksi 72 1 Shekkiasioissa kantaja saa, rtm tn lain voimaantulosta säädetään ertk seen lailla Tämän lain voimaantulosta säädetään erik- seen lailla Rikesakkomääräys annetaan rikkojalle tie doksi heti tai, jollei se ole mahdollista, siten kuin oikeudenkäymiskaaren II luvun 2 0 ( n 2 momentitta säädetään Heltinfistä 2J päivänä helmikuuta 1990 Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä heinäkuut» kuuluvaksi: maksamismääräyslain (JI9/S4) 6 i näin I asavallan Prettdemii MAUNO KOIVISTO Velkojan on huolehdittava siilä, että haastemies tai muu oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 26 5 ssä tarkoitettu henkilö aniaa hakemusta koskevan ilmoituksen velalliselle henkilökoh taisesti tiedoksi Tiedoktiantamisen, jota ei saa toimittaa ulkomailla, lulee tapahtua kolmen kymmenen päivän kuluessa sillä, kun ilmoitus on annettu velkojalle Ilmoitukseen on merkit tävä todistus tiedoksiantopäivästä lamän lain voimaantulosta säädetään erik seen lailla. Oikeusministeri Malli Louekoskl

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon 5.6.2012 AL/18633/07.01.01.03.01/2011 1 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon ASUNTO-OIKEUSASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAN MUUTTAMINEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

HE 15/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 15/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi markkinatuomioistuimesta annettua

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus)

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus) LIITE 2 TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot (laa haastehakemus) SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIA- KIRJAT...4 ASIAKIRJAN SÄILYTYSMUOTO JA AIKA... 4 SÄHKÖINEN...4 PAPERI...

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 426/2015 Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1057/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1057/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1057/2013 Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista Annettu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot