VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT"

Transkriptio

1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Livazo 1mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1mg:aa pitavastatiinia vastaavan määrän pitavastatiinikalsiumia. Apuaineena 63,085mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Tabletti, kalvopäällysteinen Pyöreä, valkoinen kalvopäällysteinen tabletti, jossa on korkokuva KC yhdellä ja 1 vastakkaisella puolella. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Livazo on tarkoitettu plasman suurentuneiden kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuuksien pienentämiseen aikuisilla potilailla, joilla on primaarinen hyperkolesterolemia, mukaan lukien heterotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia ja kombinoitunut (sekamuotoinen) dyslipidemia, kun ruokavaliolla ja muilla lääkkeettömillä menetelmillä aikaansaatu vaste on ollut riittämätön. 4.2 Annostus ja antotapa Vain suun kautta, ja tabletit on nieltävä kokonaisina. Livazo voidaan ottaa mihin vuorokauden aikaan tahansa joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa. On suotavaa, että potilas ottaa tabletin samaan aikaan joka päivä. Lipidien aineenvaihdunnan vuorokausirytmin takia statiinihoito on yleensä tehokkaampi kun lääke otetaan illalla. Potilaiden tulee noudattaa kolesterolia alentavaa ruokavaliota ennen hoitoa. On myös tärkeää, että potilaat jatkavat ruokavalion noudattamista hoidon aikana. Aikuiset: Tavallinen aloitusannos on 1 mg kerran vuorokaudessa. Annosta tulee säätää vähintään 4 viikon välein. Annosten tulee olla yksilöllisiä LDL-kolesterolipitoisuuden, hoitotavoitteen ja potilaan vasteen mukaisesti. Useimpien potilaiden tarvitsema annos on 2 mg (ks. kohta 5.1). Suurin vuorokausiannos on 4 mg. Iäkkäät: Annosta ei tarvitse säätää (ks. kohdat 5.1 ja 5.2). Pediatrinen käyttö: Pitavastatiinia ei saa käyttää alle 18-vuotiailla lapsilla, koska käytön turvallisuutta ja tehoa ei ole määritetty. Tietoja ei tällä hetkellä ole saatavissa. 1

2 Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat: Lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat: Annosta ei tarvitse säätää lievässä munuaisten vajaatoiminnassa, mutta pitavastatiinia tulee käyttää varoen. Tiedot 4 mg:n annoksesta ovat rajoitettuja munuaisten vajaatoiminnan kaikissa vaikeusasteissa. Sen vuoksi 4 mg:n annosta tulee käyttää VAIN, jos potilasta tarkkaillaan huolellisesti käytön aikana ja käyttöä on edeltänyt annoksen asteittainen titraus. Vaikeaa munuaisten vajaatoiminta sairastavilla potilailla ei suositella 4 mg:n annosta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ei suositella 4 mg:n annosta. Suurin suositeltu vuorokausiannos on 2 mg, ja sitä käytettäessä potilasta on tarkkailtava huolellisesti (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). 4.3 Vasta-aiheet Livazo on vasta-aiheinen: potilailla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä pitavastatiinille tai jollekin apuaineelle tai muille statiineille potilailla, joilla on vakava maksan vajaatoiminta, aktiivinen maksasairaus tai selittämätön, jatkuva seerumin transaminaasitasojen suureneminen (yli 3 kertaa suurempi kuin viitealueen yläraja [ULN]) potilailla, jotka sairastavat myopatiaa potilailla, jotka saavat samanaikaisesti siklosporiinia raskauden ja imetyksen aikana sekä naisilla, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä asianmukaista ehkäisyä. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Lihaksiin kohdistuvat vaikutukset Kuten muillakin HMG-CoA-reduktaasin estäjillä (statiineilla), myalgian, myopatian ja harvinaisissa tapauksissa rabdomyolyysin kehittyminen on mahdollista. Potilaita tulee kehottaa raportoimaan kaikki lihasoireet. Kreatiinikinaasi (CK) on mitattava kaikilla potilailla, jotka ilmoittavat lihaskivusta, -arkuudesta tai -heikkoudesta, erityisesti silloin, kun siihen liittyy huonovointisuutta tai kuumetta. Kreatiinikinaasia ei pidä mitata rasittavan liikunnan jälkeen tai silloin, kun tiedossa on jokin muu mahdollinen syy kreatiinikinaasin nousuun, joka saattaa vaikeuttaa tuloksen tulkintaa. Jos kreatiinikinaasipitoisuuden nousua (> 5 x ULN) havaitaan, se tulee varmistaa uudella mittauksella 5 7 vuorokauden kuluttua. Ennen hoitoa Muiden statiinien tapaan Livazoa tulee määrätä varoen potilailla, joilla on rabdomyolyysille altistavia tekijöitä. Kreatiinikinaasin taso on mitattava viitteellisen lähtöarvon määrittämiseksi seuraavissa tapauksissa: munuaisten vajaatoiminta kilpirauhasen vajaatoiminta aikaisemmat itsellä tai suvussa esiintyneet periytyvät lihassairaudet aikaisempi fibraatin tai muun statiinin aiheuttama lihastoksisuus aikaisempi maksasairaus tai alkoholin väärinkäyttö iäkkäät (yli 70-vuotiaat) potilaat, joilla on muita rabdomyolyysille altistavia tekijöitä. Näissä tapauksissa suositellaan kliinistä tarkkailua, ja hoidon riskiä on verrattava siitä saatavaan mahdolliseen hyötyyn. Livazo-hoitoa ei saa aloittaa, jos kreatiinikinaasi on > 5 x ULN. 2

3 Hoidon aikana Potilaita on kehotettava ilmoittamaan lihaskivuista, -heikkoudesta tai -kouristuksista välittömästi. Kreatiinikinaasitasoa on seurattava ja hoito lopetettava, jos kreatiinikinaasitaso on koholla (> 5 x ULN). Jos lihasoireet ovat vakavia, hoidon lopettamista tulee harkita siinäkin tapauksessa, että kreatiinikinaasi on 5 x ULN. Jos oireet häviävät ja kreatiinikinaasi palautuu normaalille tasolle, Livazo-hoidon uudelleen aloittamista voidaan harkita 1 mg:n annoksella. Potilasta tulee tällöin tarkkailla huolellisesti. Maksaan kohdistuvat vaikutukset Muiden statiinien tavoin Livazoa tulee käyttää varoen potilailla, joilla on aiemmin ollut maksasairaus tai jotka käyttävät säännöllisesti runsaasti alkoholia. Maksan toimintakokeet on tehtävä ennen Livazo-hoidon aloittamista ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin hoidon aikana. Livazo-hoito on lopetettava potilailla, joilla seerumin transaminaasitasot (ALAT and ASAT) ovat jatkuvasti yli 3 kertaa suurempia kuin normaaliarvon yläraja (3 x ULN). Munuaisiin kohdistuvat vaikutukset Livazoa tulee käyttää varoen potilailla, joilla on kohtalainen tai vakava munuaisten vajaatoiminta. Annosten korotusten yhteydessä potilaita on tarkkailtava huolellisesti. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville ei suositella 4 mg:n annosta (ks. kohta 4.2). Diabetes Mellitus On olemassa jonkin verran näyttöä siitä, että statiinit lääkeryhmänä nostavat verensokeriarvoja ja saattavat joillakin potilailla, joilla on suuri riski tulevaisuudessa sairastua diabetekseen, aikaansaada sellaisia hyperglykemian tasoja, jolloin muodollinen diabeteshoito on asianmukaista. Tämä on kuitenkin pienempi riski kuin statiinien aikaansaama verisuoniriskin pieneneminen, eikä se siksi saa olla statiinihoidon lopettamisen syy. Hyperglykemiariskin omaavia potilaita (paastoverensokeri 5,6 6,9 mmol/l, painoindeksi >30 kg/m 2, kohonneet triglyseridiarvot, hypertensio), tulee tarkkailla sekä kliinisesti että biokemiallisesti kansallisten ohjeiden mukaisesti. Interstitiaalinen keuhkosairaus Joidenkin statiinien käytön yhteydessä, erityisesti pitkäaikaishoidossa, on raportoitu ilmenneen yksittäisiä tapauksia interstitiaalista keuhkosairautta (ks. kohta 4.8). Sen oireita voivat olla hengenahdistus, kuiva yskä ja yleisen terveystilan huononeminen (uupumus, painon lasku ja kuume). Jos potilaalle epäillään kehittyneen interstitiaalinen keuhkosairaus, statiinihoito on lopetettava. Muut vaikutukset Livazon annostelun väliaikaista keskeyttämistä suositellaan erytromysiini-, muun makrolidiantibiootti- ja fusidiinihappohoidon ajaksi (ks. kohta 4.5). Livazoa on käytettävä varoen potilailla, jotka ottavat lääkkeitä, joiden tiedetään aiheuttavan myopatiaa (esim. fibraatteja tai niasiinia, ks. kohta 4.5). Tabletit sisältävät laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasin puutos tai glukoosin/galaktoosin imeytymishäiriö, ei pidä ottaa tätä lääkettä. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Pitavastatiini kulkeutuu aktiivisesti ihmisen hepatosyytteihin useiden maksan kuljettajaproteiinien avulla (orgaanisia anioneja kuljettavat polypeptidit, OATP, mukaan lukien), mikä saattaa vaikuttaa seuraaviin yhteisvaikutuksiin. Siklosporiini: Kun Livazoa annosteltiin toistuvasti (vakaa tila oli saavutettu), siklosporiinin kertaannos suurensi pitavastatiinin AUC:n 4,6-kertaiseksi. Toistuvasti annetun siklosporiinin vaikutusta pitavastatiinin pitoisuuksiin vakaassa tilassa ei tunneta. Livazo on vasta-aiheinen siklosporiinihoitoa saavilla potilailla (ks. kohta 4.3). 3

4 Erytromysiini: Erytromysiinin samanaikainen annostelu Livazon kanssa johti pitavastatiinin AUC:n 2,8-kertaiseen suurenemiseen. Livazon väliaikaista keskeyttämistä suositellaan erytromysiinin ja muiden makrolidiantibioottien käytön ajaksi. Gemfibrotsiili ja muut fibraatit: Fibraattien käyttöön yksinään liittyy toisinaan myopatiaa. Fibraattien samanaikaiseen annosteluun statiinien kanssa on liittynyt myopatian ja rabdomyolyysin lisääntymistä. Livazoa tulee käyttää varoen samanaikaisesti fibraattien kanssa (ks. kohta 4.4). Farmakokineettisissä tutkimuksissa Livazon samanaikainen annostelu gemfibrotsiilin kanssa aiheutti pitavastatiinin AUC:n 1,4-kertaisen suurenemisen, fenofibraatti suurensi pistavastatiinin AUC:n 1,2- kertaisesti. Niasiini: Livazon ja niasiinin yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Niasiinin käyttöön yksinään (monoterapiana) on liittynyt myopatiaa ja rabdomyolyysia. Livazoa tulee sen vuoksi annostella varoen, kun sitä käytetään samanaikaisesti niasiinin kanssa. Fusidihappo: Vaikeita lihasongelmia, esim. rabdomyolyysia, on raportoitu kun fusidiinihappoa ja statiineja on käytetty samanaikaisesti. Livazon väliaikaista keskeyttämistä suositellaan fusidiinihappohoidon ajaksi (ks. kohta 4.4). Rifampisiini: Annostelu samanaikaisesti Livazon kanssa johti pitavastatiinin AUC:n 1,3-kertaiseen nousuun koska maksaan kertyminen väheni. Proteaasin estäjät: Samanaikainen annostelu Livazon kanssa saattaa aiheuttaa pitavastatiinin AUC:n vähäisiä muutoksia. Etsetimibi ja sen glukuronidimetaboliitti estävät kolesterolin imeytymistä ruoansulatuskanavasta ja sapesta. Livazon samanaikainen annostelu ei vaikuttanut etsetimibin tai glukuronidimetaboliitin pitoisuuksiin plasmassa, eikä etsetimibi vaikuttanut pitavastatiinin pitoisuuksiin plasmassa. CYP3A4-estäjät: Yhteisvaikutustutkimuksissa itrakonatsolilla ja greippimehulla (tunnetuilla CYP3A4-estäjillä) ei havaittu olevan kliinisesti merkittävää vaikutusta pitavastatiinin pitoisuuksiin plasmassa. Digoksiinilla, tunnetulla P-gp-substraatilla, ei ollut yhteisvaikutuksia Livazon kanssa. Samanaikainen annostelu ei johtanut merkittäviin muutoksiin pitavastatiinin tai digoksiinin pitoisuuksissa. Varfariini: Livazon 4 mg:n vuorokausiannoksen samanaikainen annostelu ei vaikuttanut varfariinin vakaan tilan farmakokinetiikkaan tai farmakodynamiikkaan (INR ja PT) terveillä vapaaehtoisilla. Protrombiiniaika tai INR tulee kuitenkin tarkistaa varfariinia saavilla potilailla kun hoitoon lisätään pitavastatiini, muiden statiinien tapaan. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus Livazo on vasta-aiheinen raskauden aikana (ks. kohta 4.3). Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, tulee huolehtia asianmukaisesta ehkäisystä Livazo-hoidon aikana. Koska kolesteroli ja muut kolesterolin biosynteesituotteet ovat elintärkeitä sikiön kehitykselle, HMG-CoA-reduktaasin estymisen mahdollinen riski on suurempi kuin hoidosta saatava hyöty raskauden aikana. Eläinkokeet osoittavat reproduktiivista toksisuutta, mutta eivät teratogeenista potentiaalia (ks. kohta 5.3). Jos potilas suunnittelee raskaaksi tulemista, hoito on lopetettava vähintään kuukausi ennen hedelmöitystä. Jos potilas tulee raskaaksi Livazon käytön aikana, hoito on lopetettava välittömästi. Imetys Livazo on vasta-aiheinen imetyksen aikana (ks. kohta 4.3). Pitavastatiini erittyy maitoon rotalla. Ei tiedetä, erittyykö se ihmisen rintamaitoon. 4

5 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei ole havaittu haittavaikutuksia, jotka viittaisivat Livazoa käyttävien potilaiden ajokyvyn ja vaarallisten koneiden käyttökyvyn heikentymiseen. On kuitenkin huomioitava, että Livazo-hoidon aikana on raportoitu huimausta ja uneliaisuutta. 4.8 Haittavaikutukset Turvallisuusprofiilin yhteenveto Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa, suositeltuja annoksia käytettäessä, alle 4 % Livazo-hoitoa saaneista potilaista lopetti tutkimukseen osallistumisen haittavaikutusten vuoksi. Yleisimmin raportoitu pitavastatiiniin liittyvä haittavaikutus kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa oli lihaskipu. Haittavaikutusten yhteenveto Haittavaikutukset ja niiden yleisyys maailmanlaajuisissa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa ja jatkotutkimuksissa suositeltuja annoksia käytettäessä on lueteltu alla elinjärjestelmäluokan mukaan. Yleisyys on määritetty seuraavasti: hyvin yleinen ( 1/10), yleinen ( 1/100, < 1/10), melko harvinainen ( 1/1 000, < 1/100), harvinainen ( 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon. Veri ja imukudos Melko harvinainen: Anemia Aineenvaihdunta ja ravitsemus Melko harvinainen: Ruokahaluttomuus Psyykkiset häiriöt Melko harvinainen: Unettomuus Hermosto Yleinen: Päänsärky Melko harvinainen: Heitehuimaus, makuhäiriöt, uneliaisuus Silmät Harvinainen: Näöntarkkuuden heikentyminen Kuulo ja tasapainoelin Melko harvinainen: Tinnitus Ruoansulatuselimistö Yleinen: Ummetus, ripuli, ruoansulatushäiriö (dyspepsia), pahoinvointi Melko harvinainen: Vatsakipu, suun kuivuminen, oksentelu Harvinainen: Kielikipu, akuutti haimatulehdus Maksa ja sappi Melko harvinainen: Transaminaasiarvojen (aspartaattiaminotransferaasi, alaniiniaminotransferaasi) suureneminen Harvinainen: Kolestaattinen keltaisuus Iho ja ihonalainen kudos Melko harvinainen: Kutina, ihottuma Harvinainen: Nokkosihottuma, eryteema 5

6 Luusto, lihakset ja sidekudos Yleinen: Lihaskipu (myalgia), nivelkipu Melko harvinainen: Lihaskouristukset Munuaiset ja virtsatiet Melko harvinainen: Tiheävirtsaisuus Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Melko harvinainen: Astenia, huonovointisuus, uupumus, perifeerinen edeema Livazoa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa saaneista potilaasta veren kreatiinikinaasi kohosi yli 3 kertaa viitealueen ylärajaa (ULN) suuremmaksi 49 potilaalla (1,8 %). Viitealueen ylärajaa 10 kertaa suuremmat kreatiinikinaasiarvot, joihin liittyi samanaikaisia lihasoireita, olivat harvinaisia. Niitä esiintyi vain yhdellä potilaalla 4 mg:n Livazo-annoksia kliinisessä tutkimusohjelmassa saaneista potilaasta (0,04 %). Käyttökokemus myyntiluvan saamisen jälkeen Markkinoille tulon jälkeen Japanissa tehtiin kaksivuotinen prospektiivinen seurantatutkimus, johon osallistui lähes potilaasta. Ylivoimaisesti suurimmalle osalle näistä potilaasta annettiin 1 mg:n tai 2 mg:n pitavastatiiniannoksia (ei 4 mg:n). Potilaista 10,4 % ilmoitti haittavaikutuksista, joiden syy-yhteyttä pitavastatiiniin ei voitu poissulkea, ja 7,4 % potilaista keskeytti hoidon haittavaikutusten takia. Myalgiaa raportoi 1,08 % potilaista. Suurin osa haittavaikutuksista oli lieviä. Haittavaikutusten esiintyvyys 2 vuoden aikana oli suurempi potilailla, joilla oli aiemmin todettu lääkeallergioita (20,4 %) tai maksa- tai munuaissairaus (13,5 %). Seuraavassa on lueteltu sellaiset haittavaikutukset, joita havaittiin suositelluilla annoksilla toteutetussa markkinoille tulon jälkeisessä prospektiivisessa seurantatutkimuksessa, mutta ei maailmanlaajuisissa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Maksa ja sappi Harvinainen: Maksan toiminnan häiriöt Luusto, lihakset ja sidekudos Harvinainen: Myopatia, rabdomyolyysi Markkinoille tulon jälkeisessä seurantatutkimuksessa ilmoitettiin kaksi rabdomyolyysitapausta, jotka vaativat sairaalahoitoa (0,01 % potilaista). Lisäksi markkinoille tulon jälkeen on saatu spontaaneja ilmoituksia lihasvaikutuksista Livazoa saavilla potilailla kaikilla suositetuilla annoksilla, mukaan lukien ilmoituksia myalgiasta ja myopatiasta. Raportteja on myös saatu rabdomyolyysista, johon voi liittyä akuutti munuaisten vajaatoiminta, mukaan lukien kuolemaan johtaneesta rabdomyolyysista. Spontaaniraportteja on myös saatu seuraavista tapahtumista (esiintyvyystiheys perustuu markkinoilletulon jälkeisiin tutkimuksiin): Hermosto Melko harvinainen: Hypestesia Ruoansulatuselimistö Harvinainen: Vatsavaivat 6

7 Statiinien luokkavaikutukset Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu liittyneen joihinkin statiineihin: Unihäiriöt, mukaan lukien painajaiset Muistinmenetys Seksuaalisen toiminnan häiriö Masennus Interstitiaalinen keuhkosairaus yksittäistapauksissa, erityisesti pitkäaikaishoidossa (ks. kohta 4.4) Diabetes mellitus: esiintyvyystiheys riippuu siitä, onko potilaalla riskitekijöitä vai ei (paastoverensokeri 5,6 mmol/l, painoindeksi >30 kg/m 2, kohonneet triglyseridiarvot, aikaisempi hypertensio). 4.9 Yliannostus Mitään erityistä hoitoa yliannostustapauksiin ei ole. Potilasta tulee hoitaa oireenmukaisesti, ja tukihoitotoimenpiteisiin on ryhdyttävä tarpeen mukaan. Maksan toimintaa ja kreatiinikinaasin tasoja on tarkkailtava. Hemodialyysista ei todennäköisesti ole hyötyä. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: ATC-koodi: HMG-CoA-reduktaasin estäjät C10A A08 Vaikutusmekanismi Pitavastatiini estää kompetitiivisesti HMG-CoA-reduktaasia, nopeutta rajoittavaa entsyymiä kolesterolin biosynteesissä, ja estää kolesterolin synteesiä maksassa. Tämän seurauksena LDLreseptorien ekspressio maksassa lisääntyy, mikä edistää verenkierrossa olevan LDL:n ottoa verestä ja alentaa kokonaiskolesterolin (TC) ja LDL-kolesterolin (LDL-C) pitoisuuksia veressä. Pitkäaikainen maksan kolesterolisynteesin estyminen vähentää VLDL:n erittymistä vereen ja laskee täten plasman triglyseriditasoja (TG). Farmakodynaaminen vaikutus Livazo pienentää suurentuneita LDL-C-, kokonaiskolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksia sekä suurentaa HDL-kolesterolin (HDL-C) pitoisuutta. Se pienentää Apo-B:n ja suurentaa vaihtelevasti Apo-A1:n pitoisuuksia (ks. taulukko 1). Se myös pienentää muun kuin HDL-kolesterolin (non-hdl- C) pitoisuutta sekä suurentunutta TC/HDL-C-suhdetta ja Apo-B/Apo-A1-suhdetta. Taulukko 1: Annosvaste primaarista hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla (Vakioitu keskimäär. prosentuaalinen muutos lähtötasolta 12 viikon kuluessa) Annos N LDL-C TC* HDL-C TG Apo-B Apo-A1 Lume 51-4,0-1,3 2,5-2,1 0,3 3,2 1mg 52-33,3-22,8 9,4-14,8-24,1 8,5 2mg 49-38,2-26,1 9,0-17,4-30,4 5,6 4mg 50-46,5-32,5 8,3-21,2-36,1 4,7 *vakioimaton 7

8 Kliininen teho Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui yhteensä primaarista hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa sairastavaa potilasta, mukaan lukien potilasta, joita hoidettiin terapeuttisilla annoksilla (LDL-C:n keskimääräinen lähtöarvo noin 4,8 mmol/l), Livazo säännönmukaisesti pienensi LDL-C-, TC-, non-hdl-c-, TG- ja Apo-Bpitoisuuksia sekä suurensi HDL-C- ja Apo-A1-pitoisuuksia. TC/HDL-C- ja Apo-B/Apo-A1-suhteet pienenivät. LDL-C pieneni % 2 mg:n annosta käytettäessä ja % 4 mg:n annosta käytettäessä. Suurin osa 2 mg:n annoksia saaneista potilaista saavutti European Atherosclerosis Societyn (EAS) LDL-C-hoitotavoitteen (< 3 mmol/l). 942 vähintään 65-vuotiasta potilasta, joilla oli primaarinen hyperkolesterolemia tai sekamuotoinen dyslipidemia (LDL-C:n keskimääräinen lähtöarvo noin 4,2 mmol/l), osallistui kontrolloituun kliiniseen tutkimukseen. 434 potilaalle annettiin Livazoa 1 mg, 2 mg tai 4 mg, ja heidän LDL-Carvonsa pienenivät 31 %, 39,0 % ja 44,3 %. Noin 90 % potilaista saavutti EAS:n hoitotavoitteen LDL-C-arvot laskivat. Yli 80 prosentilla potilaista oli muita samanaikaisia lääkityksiä, mutta haittavaikutusten esiintyvyys oli samankaltainen kaikissa hoitoryhmissä, ja alle 5 % potilaista keskeytti tutkimuksen haittavaikutusten takia. Turvallisuutta ja tehoa koskevat tulokset olivat samankaltaisia eri ikäryhmien potilailla (65 69, ja 75 vuotta). Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui yhteensä 761 potilasta (507 potilasta sai 4 mg Livazoa), joilla oli primaarinen hyperkolesterolemia tai sekamuotoinen dyslipidemia sekä vähintään 2 kardiovaskulaarista riskitekijää (LDL-C:n keskimääräinen lähtöarvo noin 4,1 mmol/l) tai sekamuotoinen dyslipidemia ja tyypin 2 diabetes (LDL-C:n keskimääräinen lähtöarvo noin 3,6 mmol/l), noin 80 % potilaista saavutti EAS:n LDL-kolesterolin tavoitearvon (joko 3 tai 2,5 mmol/l riskistä riippuen). LDL-C pieneni 44 % ja 41 % näissä potilasryhmissä. Korkeintaan 60 viikkoa kestäneissä pitkäaikaisissa primaarista hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa koskevissa tutkimuksissa EAS:n hoitotavoitteessa on pysytty. LDL-C:n pieneneminen on ollut pitkäaikainen ja vakaa, ja HDL-C:n suureneminen on jatkunut. Yhteen tutkimukseen osallistui potilasta, joilla 12 viikon statiinihoidon jälkeen LDL-C-pitoisuus oli vähentynyt 42,3 %, joista 69 % oli saavuttanut EAS:n tavoitteen ja joiden HDL-C-pitoisuus oli suurentunut 5,6 %. Jatkettuaan pitavastatiinihoitoa 4 mg:n annoksella heidän arvonsa olivat 52 viikon kohdalla seuraavat: LDL-C-pitoisuus vähentynyt 42,9 %, EAS:n tavoitteen saavuttanut 74 %, HDL- C-pitoisuus suurentunut 14,3 %. Japanissa suoritetun kaksivuotisen seurantatutkimuksen jatko-vaiheessa (LIVES-01, ks. kohta 4.8) pitavastatiinihoitoa jatkettiin 3 vuodella 6 582:lla hyperkolesterolemiaa sairastavalla potilaalla, jotka olivat saaneet 1, 2 tai 4 mg pitavastatiinia 2 vuoden ajan (hoidon yhteiskesto 5 vuotta). Tämän viisivuotisen tutkimuksen aikana LDL-kolesteroliarvojen vähentymä (-30,5 %) säilyi 3. kuukaudelta aina tutkimuksen loppuun asti, kun taas HDL-kolesteroliarvot olivat suurentuneet 1,7 %:lla 3 kuukauden kohdalla ja 5,7 %:lla 5 vuoden kohdalla. HDL-kolesteroliarvot suurenivat enemmän potilailla, joiden HDL-C:n lähtöarvo oli pieni (<40 mg/dl; <1.03 mmol/l); seerumin HDL-Cpitoisuuden suurentumista esimerkiksi 11,9 %:lla 3 kuukauden kohdalla ja 28,9 %:lla 5 vuoden jälkeen havaittiin. Ateroskleroosi JAPAN-ACS-tutkimuksessa verrattiin 8 12 kuukautta kestävien pitavastatiini 4 mg- ja atorvastatiini 20 mg hoitojen vaikutusta sepelvaltimoplakin määrään 251 potilaalla, joille tehtiin perkutaaninen sepelvaltimotoimenpide akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän vuoksi suonensisäisen kaikukuvauksen avulla. Tutkimus osoitti plakkimäärän vähenevän noin 17 %:lla kummallakin hoidolla (-16,9 ± 13,9 % pitavastatiinilla ja -18,1 ± 14,2 % atorvastatiinilla). Pitavastatiinin ja atorvastatiinin molemminpuolinen vertailukelpoisuus osoitettiin. Kummassakin hoidossa plakkimäärän vähenemiseen liittyi verisuonten laajenemisen väheneminen (113,0 105,4 mm 3 ; pitavastatiini- ja atorvastatiiniryhmät yhdistettynä). Lumekontrolloitujen tutkimusten löydöksistä poiketen tässä tutkimuksessa ei havaittu LDL-kolesterolin vähentymisen korreloivan plakkimäärän vähenemiseen. 8

9 Kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen kohdistuvia hyötyjä ei ole vielä arvioitu. 5.2 Farmakokinetiikka Imeytyminen: Pitavastatiini imeytyy nopeasti mahasuolikanavan yläosasta, ja huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan yhden tunnin kuluessa suun kautta annostelusta. Ruoka ei vaikuta imeytymiseen. Muuttumaton lääke kulkee enterohepaattisen kierron kautta ja imeytyy hyvin jejunumista ja ileumista. Pitavastatiinin absoluuttinen biologinen hyötyosuus on 51 %. Jakaantuminen: Pitavastatiinin sitoutuminen ihmisen plasman proteiineihin, pääasiallisesti albumiiniin ja alfa-1-glykoproteiiniin, on yli 99-prosenttista. Keskimääräinen jakaantumistilavuus on noin 133 litraa. Pitavastatiini kulkeutuu aktiivisesti hepatosyytteihin (joissa vaikutus ja metabolia tapahtuvat) useiden maksan kuljettajaproteiinien, mm. OATP1B1:n ja OATP1B3:n, avulla. Plasman AUC on vaihteleva, suurimpien ja pienimpien pitoisuuksien välisen eron ollessa noin 4-kertainen. Tehtyjen tutkimusten perusteella SLCO1B1:n (OATP1B1:ä koodittava geeni) polymorfismi voi olla tärkeä syy AUC:n vaihtelevuuteen. Pitavastatiini ei ole P-glykoproteiinin substraatti. Metabolia: Lääke on plasmassa pääasiallisesti muuttumatomana pitavastatiinina. Päämetaboliitti on inaktiivinen laktoni, joka muodostuu esteri-tyyppisen pitavastatiinin glukuronidikonjugaatin kautta UDP-glukuronosyylitransferaasin (UGT1A3 ja 2B7) avulla. In vitro tutkimukset, joissa käytettiin kolmeatoista ihmisen sytokromi P450:n (CYP) isoformia, osoittavat, että pitavastatiinin CYP:ien avulla tapahtuva metabolia on minimaalista; CYP2C9 (ja vähemmässä määrin CYP2C8) vastaa pitavastatiinin metaboloitumisesta vähäisiksi metaboliiteiksi. Erittyminen: Muuttumaton pitavastatiini erittyy maksasta sappeen nopeasti, mutta se läpikäy enterohepaattisen kierron, mikä vaikuttaa sen vaikutuksen kestoon. Alle 5 % pitavastatiinista erittyy virtsaan. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika vaihtelee 5,7 tunnista (kerta-annos) 8,9 tuntiin (vakaa tila), ja näennäinen geometrinen keskimääräinen puhdistuma suun kautta annettuna on 43,4 l/h kertaannoksen jälkeen. Ruoan vaikutus: Pitavastatiinin maksimipitoisuus plasmassa pieneni 43 %, kun se otettiin runsasrasvaisen aterian kanssa, mutta sen AUC pysyi muuttumattomana. Erityisryhmät Ikääntyneet: Farmakokineettisessä tutkimuksessa, jossa verrattiin terveitä nuoria ja ikääntyneitä ( 65-vuotiaita) vapaaehtoisia, pitavastatiinin AUC oli 1,3 kertaa korkeampi ikääntyneillä koepotilailla. Kliinisissä tutkimuksissa tällä ei ollut mitään vaikutusta Livazon turvallisuuteen tai tehoon iäkkäillä potilailla. Sukupuoli: Farmakokineettisessä tutkimuksessa, jossa verrattiin terveitä mies- ja naispuolisia vapaaehtoisia, pitavastatiinin AUC oli 1,6 kertaa suurempi naisilla. Kliinisissä tutkimuksissa tällä ei ollut mitään vaikutusta Livazon turvallisuuteen tai tehoon naisilla. Rotu: Pitavastatiinin farmakokineettisessä profiilissa japanilaisten ja kaukasialaisten terveiden vapaaehtoisten välillä ei ollut mitään eroa, kun otettiin huomioon ikä ja kehon paino. Pediatrinen: Lapsia ja nuoria koskevia farmakokineettisiä tietoja ei ole. Munuaisten vajaatoiminta: AUC-arvot olivat 1,8 kertaa korkeampia munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja 1,7 kertaa korkeampia hemodialyysipotilailla (ks. Kohta 4.2). Maksan vajaatoiminta: Lievää maksan vajaatoimintaa (Child-Pugh-luokka A) sairastavilla AUC oli 1,6-kertainen verrattuna terveisiin vapaaehtoisiin, kun taas kohtalaista maksan vajaatoimintaa (Child- Pugh-luokka B) sairastavilla AUC oli 3,9 kertaa korkeampi. Annoksen pienentäminen on suositeltavaa lievää ja kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. Kohta 4.2). Livazo on vasta-aiheinen vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. 9

10 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Munuaistoksisuuden merkkejä havaittiin apinoilla altistuksilla, jotka olivat suurempia kuin aikuisilla ihmisillä, joille annettiin 4 mg:n maksimivuorokausiannoksia. Lisäksi virtsaan erittyminen on apinoilla paljon tärkeämpi eliminaatioreitti kuin muilla eläinlajeilla. Maksan mikrosomeilla tehdyt in vitro-tutkimukset viittaavat siihen, että kyseessä voi olla apinalle spesifinen metaboliitti. Apinoilla havaituilla munuaisvaikutuksilla ei todennäköisesti ole kliinistä merkitystä ihmisille, mutta munuaisiin kohdistuvien haittavaikutusten mahdollisuutta ei tästä huolimatta voida täysin poissulkea. Pitavastatiinilla ei ollut vaikutusta fertiliteettiin tai lisääntymiskykyyn, eikä teratogeenisesta potentiaalista ollut merkkejä. Emotoksisuutta havaittiin kuitenkin suurilla annoksilla. Rotilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin emokuolleisuutta synnytyksen aikana tai lähellä synnytystä, johon liittyi sikiökuolleisuutta tai vastasyntyneiden kuolleisuutta, käytettäessä annoksia 1 mg/kg/vuorokausi (noin 4 kertaa suurempi kuin suurin annos ihmisellä AUC-arvon perusteella). Tutkimuksia ei ole tehty nuorilla eläimillä. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Tabletin ydin Laktoosimonohydraatti Matalasubstituutioasteinen hydroksipropyyliselluloosa Hypromelloosi (E464) Magnesiumalumiinimetasilikaatti Magnesiumstearaatti Kalvopäällyste Hypromelloosi (E464) Titaanidioksidi (E171) Trietyylisitraatti (E1505) Kolloidinen vedetön piidioksidi 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 4 vuotta. 6.4 Säilytys Säilytä alle 25 ºC. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. 10

11 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) Valkoiset PVdC-päällysteiset PVC/AL-läpipainoliuskat 7:n, 28:n, 30:n, 90:n tai 100:n tabletin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Näin menetellen suojelet luontoa. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd., Winnersh Triangle, Wokingham RG41 5RB, Iso-Britannia. 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) Mtnr: MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia.

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Januvia 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia.

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 25 mg sitagliptiinia.

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 25 mg sitagliptiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Januvia 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 25 mg sitagliptiinia.

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg tai 10 mg donepetsiilihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Donepezil Actavis 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Actavis 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Leflunomide medac 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg leflunomidia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (donepetsiilihydrokloridimonohydraattina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasnal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Yasnal 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CIL 160 mg kapseli, kova. VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg bikalutamidia. Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi ml liuosta sisältää 6 mg kärsivien potilaiden hoidosta on niukasti kokemusta. ole kokemusta. Lisälehti Pharmaca Fennicaan 2012 osaan IV sivujen 3688 ja 3689 väliin. VIC - 1 tämistä tulee harkita hypoglykemiariskin pienentämiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Verensokerin

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tarceva 5 mg kalvopäällysteiset tabletit. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tarceva 5 mg Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg erlotinibia

Lisätiedot

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm.

Pyöreä, hieman kaksoiskupera, keltainen marmoroitu tabletti, jossa mahdollisesti yksilöllisiä pilkkuja, halkaisija 10 mm. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Olanzapin ratiopharm 5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 7,5 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm 10 mg tabletti, suussa hajoava Olanzapin ratiopharm

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 100 mg kova kapseli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Esmya 5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg ulipristaaliasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot