Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/ 94) nojalla:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/ 94) nojalla:"

Transkriptio

1 ASETUS MAATALOUSYRITTÄJIEN LUOPUMISTUESTA /1583 HUOM! Seuraavia säännöksiä sovelletaan, jos luopuminen tapahtui vuosien aikana. Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/ 94) nojalla: Yleiset säännökset 1. ( /231) 1 Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) luopumistukilailla maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia (1293/94); 2) EY:n rakenneasetuksella maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 950/97; ja ( /327) 3) eläkelaitoksella maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/69) tarkoitettua maatalousyrittäjien eläkelaitosta. 2. ( /231) 1 Luopumistukilain 2 :n 3 kohdassa tarkoitetuksi maatalouden harjoittamiseksi katsotaan: 1) peltoviljely; 2) karjatalous ja muu eläinten pito; 3) kasvihuonetuotanto, vihannesviljely, marjan- ja hedelmänviljely sekä muu puutarhaviljely; 4) kalanviljely; 5) mehiläistalous; 6) porotalous; 7) sisävesikalastus; 8) ammattimainen metsästys; 9) ammattimainen marjastus ja sienestys; sekä 10) muu näihin rinnastettava eläinten kasvatus, lihan ja muiden eläimestä saatavien tuotteiden sekä viljan ja muiden elävien kasvien tuotanto sekä muu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoiminta. Maatalouden harjoittaminen 3. ( /327) 1 Luopumistukilain 2 :n 4 kohdassa kokonaistuloilla tarkoitetaan Kokonaistulo

2 maatalousyrittäjän verotettavia tuloja ja muita tuloja. Verotettaviin tuloihin lisätään kuitenkin verotuksessa vähennetyt poistot. Kokonaistuloihin luetaan sosiaaliturvaetuuksista vain yli kuusi kuukautta jatkuneet ansiosidonnaiset työttömyysturvaetuudet ja yli vuoden jatkuneet eläketulot, ei kuitenkaan perhe-eläketuloa. Kokonaistuloihin ei lueta omaisuuden myyntivoittona, henkivakuutuskorvauksena, lahjana, perintönä tai testamentilla saatuja kertaluonteisia tuloja. 3 a. ( /231) 1 Laskettaessa maatalouden osuutta kokonaistuloista lisätään maatalouden tuloihin tavanomaista suuremmat kotieläinten hankintamenot. Maatalouden tuloista vähennetään maanvuokratulot sekä korvaukset maataloustuotannon lopettamisesta. 2 Maatalouden jaettavasta yritystulosta ei vähennetä sopeutumisvähennystä. 3 Jos puolisot ovat harjoittaneet maataloutta yhteiseen lukuun, maatalouden ansiotulo voidaan verotuksesta poiketen hakemuksesta jakaa puolisoiden kesken käyttäen perusteena maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen työtulon jakoperustetta. Maatalouden tulo 3 b. ( /923) 1 EY:n rakenneasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa kappaleessa tarkoitettuja maatilalta saatuja tuloja ovat maatalousyrittäjän kaikki 2 :ssä tarkoitetusta maataloudesta ja EY:n rakenneasetuksen kysymyksessä olevan säännöksen mukaisesta muusta toiminnasta saamat tulot, jos toimintaa on harjoitettu maatilalla. Maatilalta saaduksi tuloksi luetaan myös tulo, jonka maatalousyrittäjä saa työskentelystä 2 :ssä tarkoitetun toiminnan tuloksena syntyneitä tuotteita jalostavassa tai markkinoivassa yhteisössä. Edellytyksenä on, että maatalousyrittäjä omistaa tämän yhteisön yhdessä muiden maatalousyrittäjien kanssa. Maatalouden ja liitännäisten tulo 3 c. ( /231) 1 Metsätaloudesta saatavilla verotettavilla tuloilla tarkoitetaan maatilatalouden tuloverolain (543/67) mukaan laskettua metsätalouden puhdasta tuloa tai tuloverolain (1535/92) mukaista metsätalouden puhdasta pääomatuloa sekä hankintatyön arvoa. Metsätalouden tulo 3 d. ( /231) 1 Luopumistukilain 2 :n 4 kohtaa sovellettaessa maatalousyrittäjän katsotaan käyttävän yli puolet työajastaan muuhun kuin maa- ja Työaika

3 metsätalouteen sekä maatilalla harjoitettaviin liitännäistoimintoihin, jos hänen työaikansa työ- tai virkasuhteessa taikka muussa ansiotoiminnassa ylittää yhteensä keskimäärin 866 tuntia kalenterivuodessa. Maatalousyrittäjän ei kuitenkaan katsota käyttävän yli puolta työajastaan tilan ulkopuoliseen toimintaan, jos hänen maaja metsätalouteen sekä maatilalla harjoitettaviin liitännäistoimintoihin käyttämänsä työaika on yhteensä keskimäärin vähintään 866 tuntia kalenterivuodessa. 3 e. ( /231) 1 Päätoimisuutta koskevista edellytyksistä voidaan tulipalon, luonnonolosuhteiden, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi poiketa enintään kahtena vuotena. Poikkeuksellinen syy 3 f. ( /327) 1 Sen estämättä, mitä 3, 3 a ja 3 c :ssä säädetään luopumistukilain 2 :n 4 kohdassa tarkoitetuista päätoimisuuden edellytyksistä, arvioidaan kokonaistulot ensisijaisesti käyttämällä arvioinnin perusteena: 1) maatalousyrittäjien eläkelain mukaista työtuloa; 2) yrittäjien eläkelain (468/1969) mukaista työtuloa; sekä 3) valtion verotuksessa veronalaista tuloa ja muuta tuloa, jotka on saatu muusta kuin omaan tai yhteiseen lukuun harjoitetusta maatilataloudesta tai muuta elinkeinotoiminnasta. 2 Poikkeustapauksessa voidaan kokonaistuloja arvioitaessa käyttää perusteena valtion verotuksessa veronalaisia tuloja myös silloin, kun kysymys on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta ja kun hakijalle on vahvistettu kysymyksessä oleva työtulo. 3 Jos vähintään kaksi henkilöä hakee luopumistukea samalta maatilalta tapahtuvan luopumisen perusteella, kokonaistulot voidaan arvioida 1 momentin mukaisesti vain sillä edellytyksellä, että samaa menettelyä noudatetaan kaikkien hakijoiden osalta. Päätoimisuusarviointi -työtulojen perusteella -verotuksen perusteella 3 g. ( /327) 1 Arvioitaessa hakijan kokonaistuloja 3 f :ssä tarkoitetulla tavalla lasketaan maataloudesta saadut tulot ottamalla huomioon 2 :ssä tarkoitetusta toiminnasta vahvistettu maatalousyrittäjien eläkelain ja yrittäjien eläkelain mukainen työtulo. Samaa periaatetta noudatetaan maatilalla harjoitettavista liitännäistoiminnoista saatavia tuloja arvioitaessa. 2 Sosiaaliturvaetuudet ja kertaluonteiset tulot otetaan 3 f :n säännöksiä sovellettaessa huomioon siten kuin 3 :ssä säädetään. 3 Tuloverolain (1535/1992) mukaiset tulonhankkimismenot ja muut niihin rinnastettavat kustannukset vähennetään 3 f :n 3 kohdassa

4 tarkoitetusta veronalaisesta tulosta hakijan kokonaistuloja arvioitaessa. Jos luopuminen on tapahtunut tai ehdollista päätöstä on haettu ennen asetuksen 231/96 voimaantuloa , sovelletaan asetusta sellaisena kuin se oli sanotun asetuksen voimaan tullessa eli 2 3 e :n asemesta seuraavia 2 3 :n säännöksiä: 2. 1 Luopumistukilain 2 :n 3 kohdassa mainituilla kokonaistuloilla tarkoitetaan maatalousyrittäjän verotettavia tuloja ja muita tuloja. Kokonaistuloihin ei kuitenkaan lueta muita sosiaaliturvaetuuksia kuin yli vuoden jatkuneet eläketulot. 2 Maataloudesta sekä maatilalla harjoitettavista liitännäistoiminnoista saatavilla verotettavilla tuloilla tarkoitetaan verovuodesta 1993 lukien maatalouden jaettavan yritystulon pääoma- ja ansiotulo-osuutta vähennettynä maatalouden tulolähteen tappiolla. Tätä asetusta sovellettaessa maatalouden jaettavasta yritystulosta ei vähennetä sopeutumisvähennystä. Ennen verovuotta 1993 maataloudesta ja maatilalla harjoitettavista liitännäistoiminnoista saatavilla verotettavilla tuloilla tarkoitetaan maatilatalouden tuloverolain (543/67) mukaan laskettua maataloudesta saatua tuloa. Maatalouden tuloon lisätään kuitenkin verotuksessa vähennetyt poistot ja tulosta vähennetään maanvuokratulot sekä korvaukset maataloustuotannon lopettamisesta. Jos puolisot ovat harjoittaneet maataloutta yhteiseen lukuun, maatalouden ansiotulo voidaan verotuksesta poiketen hakemuksesta jakaa puolisoiden kesken käyttäen perusteena maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen työtulon jakoperustetta. ( /150) 3 Metsätaloudesta saatavilla verotettavilla tuloilla tarkoitetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettua metsätalouden puhdasta tuloa tai tuloverolain (1535/92) mukaista metsätalouden puhdasta pääomatuloa sekä hankintatyön arvoa. 4 Luopumistukilain 2 :n 3 kohtaa sovellettaessa maatalousyrittäjän katsotaan käyttäneen yli puolet työajastaan muuhun kuin maa- ja metsätalouteen sekä maatilalla harjoitettaviin liitännäistoimintoihin, jos hänen työaikansa työ- tai virkasuhteessa taikka muussa ansiotoiminnassa ylittää yhteensä keskimäärin tuntia kalenterivuodessa. Kokonaistulo Maatalouden ja liitännäisten tulo Metsätalouden tulo Työaika 3. 1 Luopujan katsotaan harjoittaneen maataloutta päätoimisesti luopumistukilain 4 :ssä tarkoitetulla tavalla tuloja koskevan vaatimuksen osalta, jos luopujan tulot täyttävät luopumistukilain 2 :n 3 kohdassa säädetyt edellytykset.: 1) keskiarvona viiden viimeisen kalenterivuoden ajalta ennen luopumista verotustietojen ja muun käytettävissä olevan selvityksen perusteella; ja 2) keskiarvona sanottuja vuosia edeltävien viiden kalenterivuoden ajalta luopujan oman ilmoituksen ja muun käytettävissä olevan selvityksen perusteella. Luopujan päätoimisuus tulojen osalta

5 Luopumistuen saamisen edellytykset 4. 1 Luopumistukilain 8 :n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena ei pidetä: 1) luovutusta, jonka voidaan katsoa johtuneen pakottavista taloudellisista vaikeuksista; 2) luovutusta luopumistukilain 9 :ssä tarkoitetulle luovutuksensaajalle, jos luopuminen tapahtuu luovuttamalla tilan peltomaa samalle luovutuksensaajalle; 3) luovutusta, joka on parantanut alueen muiden maatalousyrittäjien mahdollisuuksia harjoittaa maataloutta eikä ole käsittänyt yli neljännestä luopumisen kohteena olevan tilan peltoalasta; peltoalana pidetään pellon alaa luopumisen tapahtuessa; eikä 4) luovutusta kunnalle tai valtiolle muuhun tarkoitukseen kuin tonttimaaksi silloin, kun kunnalla tai valtiolla olisi ollut oikeus luonnonsuojelulain (71/23), rakennuslain (370/58) tai yleisistä teistä annetun lain (243/54) nojalla lunastaa luovutettu alue. Pirstomattomuus -pakottavat taloudelliset vaikeudet -vaiheittainen SPV -luovutus lisämaaksi ja ¼ koko peltoalasta -luovutus kunnalle tai valtiolle pakkolunastustilanteessa 5. 1 Maatilaan katsotaan kuuluviksi sellaiset tuotantoon käytettävät peltoalueet, joiden vuokra-aikaa on luopumisen tapahtuessa jäljellä vähintään viisi vuotta. 2 Maatilan katsotaan sijaitsevan siinä kunnassa, jossa sen talouskeskus sijaitsee. Maatila -vuokramaat 6. 1 Harkittaessa luovutuksensaajan ammatillista pätevyyttä luopumistukilain 9 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa otetaan huomioon sekä koulutuksen että käytännön kokemuksen kautta hankittu ammattitaito. Riittävänä ammattitaitona pidetään vähintään toisen asteen ammatillista luonnonvara-alan koulutusta tai muuta vastaavaa koulutusta. Jos luovutuksensaajalla ei ole koulutusta, häneltä edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta maatalouden harjoittamisesta ja vähintään kymmenen opintoviikon yritystaloudellista tai muuta tilan toiminta huomioon ottaen tarkoituksenmukaista koulutusta. Luovutuksensaajalla tulee olla mainittu koulutus kahden vuoden kuluessa luopumisajankohdasta lukien. 2 Luopumistukilain 10 :ssä maatalouden harjoittamisella tarkoitetaan, että luovutuksensaajalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus maatalouden harjoittamisesta tai että hän harjoittaa maataloutta luopumistukilain 9 :ssä tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) 10 :ssä tarkoitettuna luovutuksensaajana tai jatkajana. Jatkajan ammattitaito -maataloudellinen koulutus -3 vuoden käytännön kokemus ja 10 opintoviikkoa Lisämaan hankkijan käytännön kokemus

6 3 Työkokemukseksi luetaan maatalouden harjoittaminen omaan tai yhteiseen lukuun, perheenjäsenenä taikka maataloustyöntekijänä Luopumistukilain 9 ja 10 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa luovutuksensaajan tulee sitoutua harjoittamaan maataloutta noudattaen maatalouden ympäristötukiohjelmassa perustuen saamiselle asetettuja edellytyksiä. Maatalouden ympäristötukiohjelmasta säädetään maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetussa laissa (1303/94) ja sen nojalla annettavissa säännöksissä. 2 Luopumistukilain 12 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa luopujan on hoidettava hallintaansa jäänyttä peltomaata noudattaen soveltuvin osin niitä periaatteita, jotka ovat edellytyksenä 1 momentissa tarkoitetun maatalouden ympäristötukiohjelman mukaisen perustuen saamiselle. Ympäristönsuojelu 8. 1 Luovutuksensaajan katsotaan luopumistukilain 9 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa asuvan maatilan läheisyydessä, jos hän asuu enintään viiden kilometrin etäisyydellä maatilan talouskeskuksesta. Erityisestä syystä asumisetäisyys voi tuotantosuunta huomioon ottaen olla pitempikin. Jatkajan asuminen -enintään 5 km 9. 1 Luopumistukilain 9 :n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa luovutuksensaajan tulee sitoutua lisäämään maatilan peltoalaa kahden vuoden kuluessa luovutuksesta lukien vähintään kahdella hehtaarilla. Lisäyksen tulee olla kuitenkin vähintään kymmenen prosenttia luopumisen kohteena olevan maatilan peltoalasta. Laajentaminen -2 vuodessa vähintään 2 ha/10 % Luopumistukilain 9 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa jatkamiskelpoisuus osoitetaan taloussuunnitelmalla, joka laaditaan viidelle vuodelle maatilan luovuttamisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen. Taloussuunnitelmaan tulee sisältyä laskelma, joka laaditaan kalenterivuosittain seuraavan kaavan mukaisesti: Ei laajentamista -taloussuunnitelma LASKELMA Laskelma Maatalouden tulot Metsätalouden tulot Maa- ja metsätalouden menot luottojen korkoja ja lyhennyksiä sekä investointeja lukuunottamatta......

7 Maa- ja metsätalouteen kohdistuvien luottojen korot Maa- ja metsätalouden verot Maa- ja metsätalouden tulorahoitus... =... Maa- ja metsätalouteen kohdistuvien luottojen lyhennykset Maa- ja metsätalouden kassajäämä... =... Muun yritystoiminnan kassajäämä Luovutuksensaajan muut tulot Luovutuksensaajan muihin tuloihin kohdistuvat verot Luovutuksensaajan vastattavana olevien muiden luottojen korot ja lyhennykset Yksityistalouteen ja riskivaraksi varattava rahamäärä Koko talouden kassajäämä... =... 2 Laskelma tulee laatia niin, että: 1) maa- ja metsätalouden sekä muihin investointeihin varaudutaan riittävästi; 2) tulevaisuuden tulo- ja kustannustekijöitä määritettäessä käytetään yleisesti hyväksyttyjä kehitysarvioita; 3) tuotantosuunnan muutos otetaan huomioon vain, jos luovutuksensaajan esittämää suunnitelmaa voidaan pitää toteuttamiskelpoisena hänen erityisosaamisensa tai ammattitaitonsa ja maatilan olosuhteiden perusteella; 4) maatalouden tulot ja menot arvioidaan maatilatalouden tuloverolain mukaan; 5) metsätalouden tuloina otetaan huomioon maa- ja metsätalouden tulorahoitusta laskettaessa enintään metsän kestävää hakkuumäärää vastaavat tulot; 6) muun yritystoiminnan kassajäämä lasketaan samojen periaatteiden mukaan kuin maa- ja metsätalouden kassajäämä; 7) luovutuksensaajan muuna tulona otetaan huomioon vain pysyväisluonteisesta ansiotoiminnasta saadut tulot; ja 8) luovutuksensaajan puolison tulot, verot ja luotot otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että myös hän täyttää luovutuksensaajalle säädetyt edellytykset. 3 Laskelma tulee laatia luopumistuen hakemista edeltäneiden kahden kalenterivuoden kirjanpitotietojen tai muun luotettavana pidettävän selvityksen perusteella. Asiakirjat, joista laskelman keskeiset lähtötiedot ilmenevät, tulee olla laskelman liitteenä.

8 11. 1 Maatila on jatkamiskelpoinen luopumistukilain 9 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos 10 :n mukaisen laskelman ja sen liitteinä olevien asiakirjojen avulla voidaan osoittaa, että: 1) maa- ja metsätalouden tulorahoitus on keskimäärin vähintään markkaa vuodessa; 2) maa- ja metsätalouden kassajäämien keskiarvo on positiivinen sekä koko tarkastelujaksolta että sen kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta erikseen tarkasteltuna; 3) yksityistalouteen ja riskivaraksi varattava rahamäärä on kunakin vuonna vähintään markkaa, jos henkilöitä, joille maatila luovutetaan ja jotka täyttävät luovutuksensaajaa koskevat edellytykset on yksi, ja markkaa, jos heitä on kaksi; ja 4) koko talouden kassajäämien keskiarvo on positiivinen 2- kohdassa tarkoitetulla tavalla tarkasteltuna. Jatkamiskelpoisuus Jos luopuminen tapahtuu luopumistukilain 10 :ssä tarkoitetulla tavalla, tulee luovutuksensaajan maatilan sijaita sellaisella etäisyydellä lisämaaksi luovutettavasta peltoalasta, että yhdysviljely on mahdollista. 2 Luopumisen tapahtuessa luopumistukilain 10 :ssä tarkoitetulla tavalla luovutuksensaajan maatilan peltoalan tulee lisääntyä vähintään kahdella hehtaarilla luopumisen johdosta. Lisäyksen tulee olla kuitenkin vähintään kymmenen prosenttia luopumisen kohteena olevan maatilan peltoalasta. Luovutus lisämaaksi -etäisyys -vähimmäisala 13. ( /231) 1 Luopumistukilain 11 :ssä tarkoitettu luovutuksensaaja voi käyttää peltomaata metsätalouteen tai luonnonsuojelualueiden perustamiseen taikka hyödyntää sitä muulla tavalla, joka sopii yhteen ympäristön ja luonnonhoitoalueiden säilyttämisen ja kehittämisen kanssa. Ks. voimaantulosäännös 231/96. Muu kuin maatalouskäyttö -metsätalous -luonnonsuojelu Jos maatilan pellot tai osa niistä luovutetaan yhteisesti kahdelle luopumistukilain 9 tai 10 :ssä tarkoitetulle luovutuksensaajalle yhdessä viljeltäväksi, on luovutuksensaajien sitouduttava pitämään pellot jakamattomana omistuksessaan luopumistukilain edellyttämien sitoumusten voimassaoloajan. Myös aviopuolisoiden, vaikka vain toinen heistä täyttää luovutuksensaajaa koskevat edellytykset, on pidettävä pellot jakamattomana omistuksessaan, jos ne luovutetaan heille yhteisesti. Kaksi luovutuksensaajaa

9 15. 1 Tiedottamisella tarkoitetaan luopumistukilain 13 :n 3 momentissa ilmoitusta, jonka tarkoituksena on viljelyä jatkavan sopivan luovutuksensaajan löytäminen. Ilmoitus tulee julkaista paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä kaksi kertaa vähintään kahden viikon välein ja siinä tulee mainita luopumistukilain 9 ja 10 :ssä säädetyistä, luovutuksensaajaa koskevista edellytyksistä. Jos kuukauden kuluessa jälkimmäisen ilmoituksen julkaisemisesta ei sopivaa viljelyä jatkavaa luovutuksensaajaa ole löytynyt, luopuminen voi tapahtua luovuttamalla pelto muuhun kuin maataloustarkoituksiin siten kuin luopumistukilain 11 :ssä säädetään tai antamalla lain 12 :ssä tarkoitettu sitoumus. 2 Eläkelaitos antaa tarkempia ohjeita 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen muodosta ja sisällöstä. Viljelijäjatkajan etsiminen -kaksi sanomalehtiilmoitusta Jos luopuminen tapahtuu luopumistukilain 13 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla myymällä maatilan peltomaata maaseutuelinkeinopiirille, piirin tulee huolehtia siitä, että peltomaa luovutetaan mahdollisimman pian luopumistukilain 9 tai 10 :ssä säädetyt edellytykset täyttävälle luovutuksensaajalle. Myynti maaseutuelinkeinopiirille Kotieläinkorvaus 16 a. ( /150) 1 Luopumistukilain 17 :n 2 momentissa tarkoitettuun kertakorvauksena maksettavaan kotieläinkorvaukseen on oikeus luopujalla, joka harjoittaa kanataloutta tilalla, jonka vakiintunut kanamäärä on luopumista edeltävänä kahtena viimeisenä kalenterivuotena ollut vähintään 150 tuotantoikäistä munivaa kanaa. Kotieläinkorvaus kanoista 2 Kotieläinkorvauksen saamisen edellytyksenä on, -edellytykset 1) että luopuja antaa sitoumuksen siitä, että tilan tuotantorakennuksia ei luopumista seuraavan kymmenen vuoden aikana käytetä kanatalouden harjoittamiseen; ja 2) että luopumistukea on haettu viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1995 ja kanatalouden harjoittaminen lopetetaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa luopumistukilain 21 :ssä tarkoitetun ehdollisen päätöksen antamisesta. 3 Muilta osin luopumisen tulee tapahtua luopumistukilaissa säädetyin tavoin.

10 16 b. ( /150) 1 Kotieläinkorvauksen suuruus määräytyy luopumisen yhteydessä ja kuukautta sitä ennen teuraaksi myytyjen tuotantoikäisten munivien kanojen lukumäärän mukaan siten, että korvaus on tuhanteen kanaan saakka 70 markkaa alle yhdeksän kuukauden ikäisestä kanasta. Korvausta vähennetään 4 markkaa kultakin kuukaudelta, jonka kanan ikä ylittää yhdeksän kuukauden. Korvausta maksetaan kuitenkin vähintään 50 markkaa kanaa kohti. 2 Tuhannen kanan ylittävältä osalta kanaa kohti maksettava korvaus on 70 prosenttia kanan iän mukaan määräytyvästä edellä 1 momentissa mainitusta korvauksesta. 3 Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole kanaa ylittävän määrän osalta eikä siltä osin kuin teuraaksi myyty kanamäärä ylittää vakiintuneen kanamäärän luopumista edeltävänä kahtena viimeisenä kalenterivuotena. 4 Kun ratkaistaan luopumistukilain 21 :ssä tarkoitettua ehdollista hakemusta, kanojen määränä päätöstä annettaessa pidetään ehdollisen päätöksen hakemisajankohtana maatilalla olevaa kanamäärää, jollei hakija muuta osoita. -suuruus -ei oikeuta korvaukseen -ehdollinen hakemus 16 c. ( /150) 1 Kotieläinkorvaus jaetaan, jollei muuta ole vaadittu, tasan samalta tilalta luopumistukeen oikeutettujen luopujien kesken. 2 Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan kanataloutta tai ei noudata antamaansa 16 a :ssä tarkoitettua sitoumusta, maksettu korvaus peritään kokonaan takaisin. -jako -takaisinperintä Luopumistuen hakeminen Luopumistukea haetaan ja luopumistukilain 9 12 :ssä tarkoitetut sitoumukset annetaan eläkelaitoksen hyväksymällä lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä eläkelaitoksen määräämä selvitys. 2 Luopumistukihakemus ja luopumistukilain 9 12 :ssä tarkoitetut sitoumukset on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella maatila sijaitsee, taikka eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle. 3 Jos hakemus on toimitettu maaseutuelinkeinopiirille taikka eläkelaitokselle tai sen asiamiehelle, hakemus on viivytyksettä siirrettävä asianomaiselle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on toimitettava hakemusasiakirjat lausuntoineen luopumistuen saamisen Hakemus -lomake -liitteet -toimittaminen -siirtäminen

11 edellytyksistä eläkelaitokselle Luopumistukihakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on annettu tai postitse saapunut 17 :n 2 momentissa mainitulle hakemuksen vastaanottajalle. 2 Jollei luopumistuen hakija hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa toimita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen, maaseutuelinkeinopiirin tai eläkelaitoksen pyytämää hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä, katsotaan hakemus tehdyksi vasta silloin, kun selvitys on toimitettu sille, joka sitä on pyytänyt. Hakemuksen tekemisajankohta -lisäselvityksen viipyminen Hakemuksen ratkaiseminen ja luopumistuen maksaminen Eläkelaitoksen on ratkaistava luopumistukihakemus viivytyksettä saatuaan tarpeelliset lausunnot ja selvitykset. 2 Päätös on lähetettävä asianomaiselle postitse hänen ilmoittamallaan osoitteella tai toimitettava hänelle todisteellisesti tiedoksi. Päätöksestä on annettava tieto maaseutuelinkeinopiirille, jos asia on ollut sen käsiteltävänä, sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 3 Päätöksen antamisen yhteydessä eläkelaitoksen on toimitettava myös luopumistukilain 9 11 :ssä tarkoitetulle luovutuksensaajalle sitoumusten täyttämistä varten tieto siitä, kuinka kauan luopujalle tullaan maksamaan luopumistukea. Jos luopumistuen maksu pysyvästi lakkaa ilmoitettua aikaisemmin, eläkelaitoksen on niin ikään ilmoitettava asiasta luovutuksensaajalle. Hakemuksen ratkaiseminen Päätöksen lähettäminen Tieto luovutuksensaajalle Luopumistukilain 15 :n 1 momenttia sovellettaessa eläkelaitokseen rinnastetaan eläkelaitoksen valtuuttamat asiamiehet. Luopumisajankohta Luopumistuki maksetaan kuukausittain hakijan valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille. Tuen maksaminen Luopumistuen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle: Ilmoitusvelvollisuus 1) siitä, että hänelle on myönnetty luopumistukilain 23 :ssä tarkoitettu eläke; 2) ryhtymisestään ansiotyöhön, josta saatava ansiotulo on vähintään luopumistukilain 25 :n 1 momentissa tarkoitetun

12 rahamäärän suuruinen; 3) työpanoksen ja olosuhteiden muuttumisesta maatilalla niin, että pääasiallisen vastuun maatalouden harjoittamisesta on katsottava luopumistukilain 25 :n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin siirtyneen tuensaajalle; 4) ryhtymisestään harjoittamaan kaupallista maataloutta tai metsätaloutta omaan tai yhteiseen lukuun; 5) siitä, että maatilasta luovutetaan maata, josta on annettu luopumistukilain 12 :ssä tarkoitettu sitoumus pellon luovutusrajoituksista; ja 6) perhesuhteiden muutoksesta, joka luopumistukilain 19 :n 1 momentin mukaan vaikuttaa luopumistuen määrään Luopumistukilain 25 :n nojalla keskeytettyä luopumistukea ryhdytään tuensaajan kirjallisesta ilmoituksesta maksamaan uudestaan siitä lukien, kun hänellä on oikeus saada tukea, ei kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pidemmältä ajalta ennen ilmoitusta. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, että luopumistukilain 25 :n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ansiotulot jäävät alle säännöksessä mainitun määrän tai mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa pääasiallinen vastuu maatalouden harjoittamisesta on muulla kuin tuensaajalla. Keskeytyneen tuen uudelleen maksaminen Eläkelaitos, maaseutuelinkeinopiiri ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voivat tarvittaessa vaatia luopumistuen saajalta selvityksen siitä, että hän edelleen täyttää luopumistuen saamisen edellytykset. Jollei tuensaaja ole toimittanut sanottua selvitystä hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa, eläkelaitos voi päättää, että luopumistuen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu. Selvitys tuensaajalta Oikeus luopumistukeen lakkaa tuensaajan kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Tuensaajan kuolema Erinäiset säännökset Eläkelautakunnan käsitellessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu luopumistukilain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee saapuvilla olevista jäsenistä ainakin yhden olla maatalousyrittäjien eläkelain 18 :n 1 momentissa tarkoitettu henkilö. Valituksen käsittely ELK:ssa

13 27. 1 Eläkelaitoksen tulee viipymättä ilmoittaa eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla luopumistuen alkamisesta ja päättymisestä. Eläkelaitoksen on myös annettava eläketurvakeskukselle muita luopumistukea koskevia tietoja siten kuin eläketurvakeskus tarkemmin määrää. Rekisteri-ilmoitukset ETK:lle 28. Kumottu lailla / Jos eläkelaitoksen toimituskirja annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen, voidaan allekirjoitus siihen merkitä koneellisesti. Koneellinen allekirjoitus Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä luopumistukilain 38 :n 3 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun luopumistuesta aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä. 2 Ennakko suoritetaan 12 yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakkoa 1 momentin mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät ovat käytössä. ( /91) 3 Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion maksettavan määrän erotus otetaan huomioon määrän vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä. 4 Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion maksettavaksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja valtion maksettavaksi arvioidun määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa säädetään. 5 Ennakko voidaan vahvistaa myös erikseen luopumistukilain 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta järjestelmästä sekä sanotun momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta järjestelmästä Valtion osuus -ennakko -lopullinen -tarkistus -maksaminen -palauttaminen -erilliset ennakot

14 vuosina ja tapahtuneiden luopumisten perusteella aiheutuville kustannuksille. ( /1362) Eläkelaitoksen on toimitettava 30 :n 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä. 2 Maa- ja metsätalousministeriö voi erityisestä syystä eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 30 :n 2 momentista poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa luopumistukilaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi. ( /91) -selvitys -poikkeuksellinen maksaminen 31 a. ( /1362) 1 Eläkelaitoksen on hyväksyttävä ja suoritettava luopumistuen maksut sekä hoidettava niiden kirjanpito siten, että maa- ja metsätalousministeriö voi niiden osalta hoitaa maksajavirastolle kuuluvat tehtävät neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamisesta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1663/95 edellytetyin tavoin. Maa- ja metsätalousministeriön ja eläkelaitoksen välisen sopimuksen ehtoihin maksajavirastotehtävien hoitamisesta on sisällyttävä ainakin eläkelaitoksen velvollisuus toimittaa seuraavat tiedot maa- ja metsätalousministeriölle: 1) kuukausi-ilmoitus edellisenä kuukautena maksetuista luopumistuista tuensaajakohtaisine tietoineen; 2) kuukausittain ennusteet seuraavien kuukausien menoista sekä selvitys jo suoritetuista menoista; 3) kuukausiraportti luopumistuen maksuista edelliseltä kalenterikuukaudelta; 4) neljännesvuosittain kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen selvitys luopumistukeen liittyvistä väärinkäytöksistä ja takaisinperinnöistä; 5) puolivuosittain kunkin vuosipuoliskon päättymisen jälkeen saatavaluettelo avoinna olevista luopumistukeen liittyvistä saatavista ja koroista; 6) vuosittain selvitys Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston vuositilityksen luopumistukea koskevasta osuudesta päättyneeltä varainhoitovuodelta; 7) luopumistukiohjelman toimeenpanon seurantaan tarvittavat tiedot; sekä 8) pyynnöstä myös muu tarvittava seuranta-aineisto sekä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen maa- ja metsätalousministeriön maksajavirastotehtävien suorittamiseksi. 2 Sopimuksen tulee sisältää 1 momentin 1 7 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen määräaika.

15 3 Maa- ja metsätalousministeriö ja eläkelaitos sopivat myös valvontaotantaa varten suoritettavasta riskianalyysistä ja valvontojen seurannasta. 31 b. ( /1362) 1 Ahvenanmaan maakunnassa maksettavia luopumistukia koskevat maksajavirastotehtävät eivät sisälly niihin maksajavirastotehtäviin, jotka Ahvenanmaan maakuntahallitus muuten hoitaa maa- ja metsätalousministeriön puolesta. Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Voimaantulo 2 Asetuksen 30 :ssä tarkoitetun ennakon määrän luopumistukilain /1583 voimaantulovuodelle vahvistaa ja ennakkoerän ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta suorittaa maa- ja metsätalousministeriö kuukauden kuluessa siitä, kun 31 :n 1 momentissa tarkoitettu selvitys on saatu eläkelaitokselta. Asetuksen /150 voimaantulosäännös. 1 Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta /150 Asetuksen /231 voimaantulosäännös. 1 Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta /231 2 Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, milloin tuki perustuu luopumistukilain 21 :ään, siinä tarkoitettua ehdollista päätöstä haetaan tämän asetuksen tultua voimaan. Asetuksen /923 voimaantulosäännös. 1 Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta /923 2 Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, milloin tuki perustuu maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/ 1994) 21 :ään, siinä tarkoitettua ehdollista päätöstä haetaan tämän asetuksen tultua voimaan. Asetuksen /327 voimaantulosäännös. 1 Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta /327 2 Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, milloin tuki perustuu luopumistukilain 21 :ään, siinä tarkoitettua ehdollista päätöstä haetaan tämän asetuksen tultua voimaan. 3 Tätä asetusta voidaan soveltaa myös sellaisen luovutuksensaajan osalta, joka on antanut luopumistukilain 9 tai 10 :n mukaisen sitoumuksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Valtioneuvoston asetuksen /91 voimaantulosäännös. 1 Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta /91

16 Valtioneuvoston asetuksen /1362 voimaantulosäännös. 1 Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä tammikuuta / Tämän asetuksen 22 :n 4 kohtaa sovelletaan luopumisiin, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2000 tai sen jälkeen. 3 Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 30 :n 5 momentissa tarkoitetun ennakon määrän vuosina tapahtuvia luopumisia koskevasta järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia varten vuodelle Samassa määräajassa maa- ja metsätalousministeriö myös suorittaa eläkelaitokselle ennakkoerät ennakon vahvistamista edeltäviltä kalenterikuukausilta vuonna Lain /613 voimaantulosäännös. 1 Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta /613 2 Tämän lain 7 :n 4 momenttia sovelletaan, jos luopuminen on tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 2000 ja 31 päivänä tammikuuta 2006 välisenä aikana. 3 Mitä 23 :n 1 ja 2 momentissa säädetään vanhuuseläkkeen vaikutuksesta luopumistuen määrään, ei sovelleta, jos luopuminen on tapahtunut aikaisemmin kuin 1 päivänä tammikuuta Muilta osin 23 :ää sovelletaan kaikkiin ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneisiin luopumisiin. 4 Tämän lain 18 :n 4 momenttia, 24 :ää ja 25 :n 3 ja 4 momenttia sovelletaan kaikkiin ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneisiin luopumisiin. Tämän lain 25 :n 4 momenttia voidaan soveltaa myös ennen tämän lain voimaantuloa aiheetta maksettuun luopumistukeen. 5 Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain voimaanpanolain 9 :ssä säädetään, tämän lain 40 :n 1 momentissa olevaa viittausta työntekijän eläkelain 125 :ään sovelletaan siten, että lainkohdassa tarkoitettu vanhentumisaika on viisi vuotta 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien. Niin ikään tämän lain 31 :n 3 momentissa säädettyä vanhentumisaikaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien. Edellä tarkoitettuja vanhentumisaikoja laskettaessa otetaan huomioon myös ennen tämän lain voimaantuloa kulunut aika. 6 Tällä lailla kumotaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1583/1994) 28.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/ 94) nojalla:

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/ 94) nojalla: ASETUS MAATALOUSYRITTÄJIEN LUOPUMISTUESTA 31.12.1994/1583 Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/ 94) nojalla:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA LUOPUMISEN TUKEMISESTA 18.1.2007/26. 1 Määritelmät

VALTIONEUVOSTON ASETUS MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA LUOPUMISEN TUKEMISESTA 18.1.2007/26. 1 Määritelmät VALTIONEUVOSTON ASETUS MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA LUOPUMISEN TUKEMISESTA 18.1.2007/26 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maatalouden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA LUOPUMISEN TUKEMISESTA 18.1.2007/26. 1 Määritelmät

VALTIONEUVOSTON ASETUS MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA LUOPUMISEN TUKEMISESTA 18.1.2007/26. 1 Määritelmät VALTIONEUVOSTON ASETUS MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA LUOPUMISEN TUKEMISESTA 18.1.2007/26 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maatalouden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 227. Laki tuloverolain 65 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 227. Laki tuloverolain 65 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 227 233 SISÄLLYS N:o Sivu 227 Laki tuloverolain 65 :n muuttamisesta... 691 228 Asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn

Lisätiedot

Luopumistuki 2015 2018. Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki 2015 2018. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työikäiselle Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Lomituspalvelut Maatalousyrittäjätoimintaansa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Päätös. Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 137/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1000/2012 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Yleisiä säännöksiä. (30.12.1999/1326) 1 Tässä laissa tarkoitetaan: Määritelmät 1) maatalousyrittäjällä henkilöä, joka omaan tai yhteiseen lukuun

Yleisiä säännöksiä. (30.12.1999/1326) 1 Tässä laissa tarkoitetaan: Määritelmät 1) maatalousyrittäjällä henkilöä, joka omaan tai yhteiseen lukuun LAKI MAATALOUSYRITTÄJIEN LUOPUMISTUESTA 16.12.1994/1293 Yleisiä säännöksiä 1. 1 Tässä laissa säädetään maatalouden varhaiseläkkeestä, joka LAIN TARKOITUS 1) luopumisen tapahtuessa vuosina 1995-1999 perustuu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 364. Laki. Imatran Voima -konsernille kantaverkko-omaisuuden myynnistä myönnettävistä veronhuojennuksista

SISÄLLYS. N:o 364. Laki. Imatran Voima -konsernille kantaverkko-omaisuuden myynnistä myönnettävistä veronhuojennuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997 N:o 364 376 SISÄLLYS N:o Sivu 364 Laki Imatran Voima -konsernille kantaverkko-omaisuuden myynnistä myönnettävistä veronhuojennuksista...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työkyvyn alennuttua Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Maatalousyrittäjätoimintansa

Lisätiedot

Maataloustuotteiden tuotantotoimintana ei pidetä:

Maataloustuotteiden tuotantotoimintana ei pidetä: LUTUA 2007 2010 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA LUOPUMISEN TUKEMISESTA 18.1.2007/26 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Luopumistuki 2011 2014. Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki 2011 2014. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2011 2014 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työikäiselle Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Lomituspalvelut Varhaiseläkkeet

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407 SISÄLLYS N:o Sivu 1401 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4707 1402 Laki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia siten, että luopumiseläkkeelle jäänyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp. - HE n:o 11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1215 1221 SISÄLLYS N:o Sivu 1215 Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Soini Kattilakoski Yritystutkija Pohjanmaan ELY-keskus Kokkolan toimipiste viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 22.4.2015 1 Pykäliä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

EV 97/1999 vp- HE 131/1999 vp. Laki

EV 97/1999 vp- HE 131/1999 vp. Laki EV 97/1999 vp- HE 131/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13111999 vp laiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 246/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 246/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 246/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1071. Laki. Postipankki Oy:stä annetun lain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 1071. Laki. Postipankki Oy:stä annetun lain 3 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1071 1078 SISÄLLYS N:o Sivu 1071 Laki Postipankki Oy:stä annetun lain 3 :n muuttamisesta... 3943 1072 Asetus venäläisten

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 74

1988 vp. - HE n:o 74 1988 vp. - HE n:o 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuoden 1974 alusta ovat maatalousyrittäjien eläkelakiin sisältyneet

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 9, 9 a ja 41 c, sellaisina kuin ne ovat, 9 laissa 345/2004, 9 a laeissa 345/2004 ja 1078/2012 sekä 41

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot