TULLIKOODEKSIKOMITEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULLIKOODEKSIKOMITEA"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO TULLIPOLITIIKKA Yleinen lainsäädäntö ja yhteisön oikeuden yhdenmukainen soveltaminen Bryssel TAXUD/741/2003 LOPULLINEN-FI Valmisteluasiakirja TULLIKOODEKSIKOMITEA Tullinpalautuksia käsittelevä jaosto Tariffiluokitteluasetusten vaikutus tullien palauttamista, peruuttamista ja jälkitullauksin kantamista koskeviin tullikoodeksin säännöksiin (Jäsenvaltion viranomaisten esittämä asia) Tullikoodeksikomitean alaisen tullinpalautuksia käsittelevän jaoston jäsenet ovat hyväksyneet tämän asiakirjan yhteisymmärryksessä 29. kesäkuuta Jäsenvaltioita pyydetään soveltamaan tässä asiakirjassa vahvistettuja periaatteita. Euroopan komissio, B-1049 Bryssel. Puhelin: vaihde (32-2)

2 Tariffiluokitteluasetusten vaikutus tullien palauttamista, peruuttamista ja jälkitullauksin kantamista koskeviin tullikoodeksin säännöksiin Sisällys 1. Jäsenvaltion viranomaisten esittämä asia 2. Komission yksiköiden lausunto 2.1 Yleistä Luokitteluasetukset Tulkintaa koskevat asetukset 2.2 Luokitteluasetusten jako eri tyyppeihin Luokitteluasetuksen mukainen luokittelu eroaa aikaisemman muutetun tai kumotun asetuksen luokittelusta Luokitteluasetuksen mukaisen luokittelun tuloksena tullivelka on pienempi Luokitteluasetuksen mukaisen luokittelun tuloksena tullivelka on suurempi Muut tapaukset (aikaisempaa luokitteluasetusta ei ole) Luokitteluasetuksen mukaisen luokittelun tuloksena tullivelka on pienempi Luokitteluasetuksen mukaisen luokittelun tuloksena tullivelka on suurempi 2.3 Erityistapaus: toimija on käyttänyt sitovaa tariffitietoa (STT) * * * 1. Jäsenvaltion viranomaisten esittämä asia Euroopan komissio on vastaanottanut erään jäsenvaltion viranomaisilta seuraavan kirjeen: Asia Tariffiluokitteluasetusten yhdenmukainen soveltaminen jäsenvaltioissa, kun kyse on tullien palauttamista, peruuttamista ja jälkitullauksin kantamista koskevista tullikoodeksin säännöksistä. Tausta 2

3 Käytäntönämme on, että asetusta, jossa tuote luokitellaan tiettyyn tullinimikkeeseen, sovelletaan vasta kyseisen asetuksen voimaantulopäivästä. Jos asetuksella siis kyseenalaistetaan luokittelumme, emme hyväksy palautus- tai peruutushakemuksia emmekä myöskään kanna tullivelkaa jälkitullauksin tapauksissa, joissa tuonti on tapahtunut ennen kyseisen asetuksen voimaantuloa. Käytäntöämme on hiljattain väitetty vääräksi tuomioistuimen käsiteltäväksi viedyssä asiassa. Kyseisessä, komission asetusta (EY) N:o 1201/2001 koskevassa asiassa toimija haki tullinpalautusta ajanjaksolle, joka koski kyseisen asetuksen voimaantuloa edeltäneitä kolmea vuotta. Toimijan vireille panemassa muutoksenhaussa kyseenalaistetaan käytäntömme yhdenmukaisuus tullikoodeksin ja sen soveltamissäännösten kanssa ja siinä väitetään, että käytäntömme eroaa muiden jäsenvaltioiden noudattamasta käytännöstä. Oikeudelliset näkökohdat Tätä kysymystä on käsitelty julkisasiamiehen asiassa C-11/93 (Siemens Nixdorf) tekemän ratkaisuehdotuksen 10 kohdassa, jossa viitataan komission lausuntoon, jonka mukaan luokitteluasetuksia ei voida soveltaa takautuvasti. Tätä näkemystä tukee oikeuskäytäntö asiassa Biegi vastaan Hauptzollamt Bochum. Samassa lausunnossa kuitenkin todetaan, että tietyillä luokitteluasetuksilla pelkästään vahvistetaan jo aikaisemmin vallinnut tilanne (ja näin ollen luokittelu, jonka olisi pitänyt olla voimassa ennen asetuksen voimaantuloa). Päätelmä Emme ole onnistuneet saamaan käsiimme komission lausuntoa asiassa Siemens Nixdorf, mutta kyseisessä lausunnossa oletettavasti todetaan, että asetuksia on olemassa kahta tyyppiä: luokitteluasetukset, joissa säädetään lisäperusteista, joilla täydennetään jo tiedossa olevia perusteita tiettyyn nimikkeeseen luokittelemiseksi, kuten asiassa Biegi; näitä lisävaatimuksia ei saa soveltaa takautuvasti; luokitteluasetukset, joissa vahvistetaan oikea luokittelu soveltamalla tai tulkitsemalla olemassa olevia perusteita; takautuva soveltaminen olisi mahdollista silloin, kun haetaan tullien palauttamista tai peruuttamista taikka aiotaan kantaa tullivelka jälkitullauksin. Tällainen tapaus edellyttää sitovan tariffitiedon olemassaoloa tai muita perusteita, jotka oikeuttavat tullien peruuttamiseen. Pyyntö Haluaisimme kuulla komission kannan edellä olevaan asiaan ja saada vahvistuksen sille, että käytäntömme on oikea. Muiden jäsenvaltioiden kanssa käydyn epävirallisen tietojenvaihdon perusteella tilanne vaikuttaa sekavalta. Niinpä pyydämme, että tämä asia otetaan tullikoodeksikomitean yleistä tullilainsäädäntöä käsittelevän jaoston seuraavan kokouksen asialistalle, jotta jäsenvaltiot saavuttaisivat asiassa yleisen yhteisymmärryksen, jolla varmistettaisiin luokitteluasetusten yhdenmukainen täytäntöönpano. 3

4 Jos jäsenvaltioissa esiintyy erilaisia luokitteluasetusten täytäntöönpanokäytäntöjä, ehdotamme, että käytäntömme, jonka mukaan luokitteluasetuksia sovelletaan vasta niiden voimaantulopäivästä, vahvistetaan yleiseksi säännöksi. 2. Komission yksiköiden lausunto 2.1 Yleistä Luokitteluasetukset Komissio antaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 9 artiklan nojalla ja 10 artiklassa määriteltyä menettelyä noudattaen luokitteluasetuksia Euroopan yhteisön yhdistetyn nimikkeistön (CN) yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. CN perustuu kuusinumeroisten nimikkeiden tasolle asti kansainväliseen harmonoituun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmään, josta käytetään nimitystä harmonoitu järjestelmä (jäljempänä HS-järjestelmä tai HS ). Ainoastaan seitsemännen ja kahdeksannen numeron nimiketasot ovat CN:n omia. HS-järjestelmä luotiin Maailman tullijärjestössä (jäljempänä WCO ) Brysselissä 14. kesäkuuta 1983 tehdyllä yleissopimuksella. Kyseinen yleissopimus hyväksyttiin yhteisön puolesta harmonisoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän muutospöytäkirjan hyväksymisestä 7 päivänä huhtikuuta 1987 tehdyllä neuvoston päätöksellä 87/369/ETY. WCO julkaisee säännöllisesti HS-selityksiä ja antaa luokitteluohjeita. Jos tällaista ohjeita ei ole annettu tai ne ovat ristiriidassa CN-nimikkeen tavaran kuvauksen kanssa taikka niissä ylittyy selvästi WCO:lle myönnetyt valtuuden, yhteisön lainsäätäjällä on valtuudet tulkita asetusteitse ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (jäljempänä yhteisöjen tuomioistuin ) valvonnassa, kuinka nimikkeistöä on sovellettava Euroopan yhteisössä. Tämän vuoksi neuvosto on siirtänyt komissiolle, joka toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden tulliasiantuntijoiden kanssa, tullinimikkeiden sisällön määrittelemistä koskevat huomattavat valtuudet, joita käyttäen se päättää yksittäisten tavaroiden luokittelusta. Komission valtuudet toteuttaa asetuksen (ETY) N:o 2658/87 9 artiklan 1 kohdan a, b, d ja e alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, ei kuitenkaan sisällä valtuutusta muuttaa HSjärjestelmän perusteella vahvistettujen tullinimikkeiden sisältöä. Yhteisö on sitoutunut HS-järjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 3 artiklan nojalla olemaan muuttamatta harmonoidun järjestelmän osien, ryhmien, nimikkeiden tai alanimikkeiden katetta (ks. tältä osin yhteisöjen tuomioistuimen 27. huhtikuuta 2006 asiassa C-15/05 (Kawasaki) antaman tuomion 35 kohta). HS-järjestelmässä vahvistetulla nimiketasolla (eli nimikkeistön kuuden ensimmäisen numeron tasolla) annetulla komission luokitteluasetuksella ei tästä syystä voi olla kuin tulkitseva merkitys. Jos yhteisöjen tuomioistuin saisi käsiteltäväkseen komission asetuksessa säädettyä luokittelua koskevan riita-asian, se katsoisi, että komissio on tosiasiassa muuttanut HS-nimikkeen sisältöä (säätäessään, että asianomaiseen nimikkeeseen kuuluva tuote on luokiteltava toiseen HS-nimikkeeseen). Niinpä yhteisöjen tuomioistuin mitätöisi kyseisen asetuksen. Asetukseen suhtauduttaisiin ikään kuin sitä ei olisi ollut koskaan olemassakaan, koska sillä olisi rikottu yhteisön tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia. 4

5 Sitä vastoin komissiolla on enemmän liikkumavaraa CN-alanimikkeiden seitsemännen ja kahdeksannen numeron tasolla. Se voi antaa kyseisiä alanimikkeitä koskevia asetuksia, jotka ovat pelkästään tulkitsevia tai joissa asetetaan lisävaatimuksia, jotka tuotteen on täytettävä voidakseen tulla luokitelluksi tiettyyn CN-nimikkeeseen. Tässä viimeksi mainitussa tapauksessa luokitteluasetus on luonteeltaan normatiivinen. Asetuksia, jotka ovat luonteeltaan tulkitsevia, voidaan periaatteessa soveltaa takautuvasti; sitä vastoin asetusta, joka on luonteeltaan normatiivinen, voidaan soveltaa ainoastaan sen voimaantulosta eteenpäin. Koska tullien palauttamiseen tai peruuttamiseen taikka tullivelan kantamiseen jälkitullauksin liittyvä kysymys liittyy ainoastaan tulkintaa koskeviin asetuksiin, jäljempänä tarkastellaan yksinomaan kyseisten asetusten vaikutuksia Tulkintaa koskevat asetukset Komission yksiköt katsovat, että luokitteluasetuksen vaikutus ei perimmiltään voi erota yhteisöjen tuomioistuimen tuomion vaikutuksesta. Vaikka luokitteluasetuksilla ei oikeudelliselta kannalta katsottuna ole takautuvaa vaikutusta, niissä vahvistetun luokittelun paikkansapitävyys riippuu tosiasioista ja oikeudellisista säännöistä, joita sovelletaan paitsi tulevaan, myös aikaisemmin tapahtuneeseen. Toisin sanoen tällaiset asetukset voidaan ottaa huomioon CN-nimikkeistön tulkinnassa, ja jopa niiden antamista edeltävän ajanjakson osalta. Jos komissio on antanut luokitteluasetuksen, ja yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi on annettu ennakkoratkaisukysymys, jossa pyydetään ratkaisua asetuksessa säädetyn luokittelun pätevyydestä, yhteisöjen tuomioistuin tarkastelee, sisältyykö asianomainen tuote tosiasiassa kyseiseen CN-nimikkeeseen. Jos yhteisöjen tuomioistuin katsoo tuotteen sisältyvän kyseiseen nimikkeeseen, se vahvistaa luokitteluasetuksen pätevyyden ja jättää sen täytäntöönpanon kansallisille tuomioistuimille. Tällöin katsotaan, että asetuksessa säädetty luokittelu on oikea ja että tuote on luokiteltava asetuksen mukaiseen nimikkeeseen [ks. esimerkiksi yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-164/95 (Eru Portuguesa)]. Vastakkaisessa tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin mitätöi luokitteluasetuksen [ks. esimerkiksi yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-15/05 (Kawasaki)]. Kun tarkastellaan luokitteluasetuksen antamisesta aiheutuvia seurauksia tullien palauttamisen tai peruuttamisen taikka tullivelan jälkitullauksin tapahtuvan kantamisen kannalta, on hyödyllistä jaotella luokitteluasetukset eri tyyppeihin. 2.2 Luokitteluasetusten jako eri tyyppeihin On tehtävä ero uusien luokitteluasetusten (aikaisempaa luokitteluasetusta ei ole) sekä sellaisten luokitteluasetusten välillä, joilla muutetaan aikaisempaa asetusta tai kumotaan se Luokitteluasetuksen mukainen luokittelu eroaa aikaisemman muutetun tai kumotun asetuksen luokittelusta 5

6 Luokitteluasetusta muutetaan tai se kumotaan, jotta uuteen asetukseen voidaan sisällyttää seikat, joita ei ollut huomioitu alkuperäisessä asetuksessa [ks. esimerkiksi asetus (EY) N:o 1966/2005], tai jotta voidaan tarkentaa perusteita, miksi tuote on luokiteltava tiettyyn nimikkeeseen [ks. esimerkiksi asetus (EY) N:o 2197/1999]. Ero on tehtävä myös sellaisten luokitteluasetusten välillä, joissa säädetty luokittelu johtaa tullivelkaan, joka on suurempi tai pienempi kuin se olisi alkuperäistä luokitteluasetusta sovellettaessa Luokitteluasetuksen mukaisen luokittelun tuloksena tullivelka on pienempi * Periaate Tullien palauttaminen tai peruuttaminen tullivelallisen pyynnöstä tai tulliviranomaisten omasta aloitteesta on mahdollista kolmen vuoden ajalta tullikoodeksin 236 artiklan nojalla. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun uudessa asetuksessa tuotteet luokitellaan tullinimikkeeseen, jonka tulli on 5 prosenttia, mutta samat tuotteet luokiteltiin kumotussa asetuksessa toiseen tullinimikkeeseen, jonka tulli on 10 prosenttia. * Poikkeus Edellä vahvistetusta periaatteesta voidaan poiketa erityisistä syistä, esimerkiksi viittaamalla Maailman kauppajärjestön (WTO) riitojenratkaisuelimen raporteissa esitettyihin päätelmiin, joissa noudatetun periaatteen mukaisesti vaikutus ei saa olla takautuva. Tällöin uudessa asetuksessa on viitattava selvästi tähän periaatteeseen sekä johdanto- että artiklaosassa. Näin on menetelty esimerkiksi 27. kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 949/2006 (EUVL L 174, , s. 3), jonka 3 artiklassa säädetään, että asetus ei vaikuta takautuvasti eikä sen perusteella voida antaa takautuvasti tulkintaohjeita (ks. myös kyseisen asetuksen johdanto-osan 9 kappale) Luokitteluasetuksen mukaisen luokittelun tuloksena tullivelka on suurempi Esimerkki: Alkuperäisessä luokitteluasetuksessa tuote on luokiteltu tullinimikkeeseen, jonka tulli on 1 prosentti. Tämä asetus kumotaan uudella luokitteluasetuksella, jossa tuote luokitellaan tullinimikkeeseen, jonka tulli on 5 prosenttia. Huomautuksia: Koska toimijat ovat tietyn ajan hyötyneet tariffiluokittelusta, jonka mukaisesti maksettava tulli on ollut pienempi, on laillisuus- ja oikeusvarmuusperiaatteiden ja toimijoiden luottamuksensuojaa koskevan periaatteen vastaista, että tulliviranomaiset kantavat jälkitullauksin korkeampia tulleja (eli uuden asetuksen mukaisia tulleja). Sitä vastoin yhä samaa esimerkkiä tarkastellen jos toimijat ovat alkuperäisen luokitteluasetuksen voimassaolon aikana tullanneet kyseisen tuotteen kuuluvana nimikkeeseen, jonka tulli on ollut suurempi kuin 1 prosentti, kyseisille toimijoille voidaan vielä uuden asetuksen tultua voimaan myöntää tullien palautuksena tai peruutuksena se erotus, jolla toimijoiden maksamat tullit ovat ylittäneet 1 prosentin tullin 6

7 mukaisen määrän. On mahdollista, että toimijat, jotka olivat ennen uuden asetuksen voimaantuloa maksaneet yli 1 prosentin suuruista tullia, ovat hakeneet tullinpalautusta, joka näille on myönnetty tullikoodeksin 236 artiklan ja alkuperäisen luokitteluasetuksen nojalla. Vaikka alkuperäinen luokitteluasetus on kumottu uuden asetuksen voimaantulopäivästä, toimijat voisivat edelleen hakea tullinpalautusta ennen uuden asetuksen voimaantuloa maksamistaan tulleista vetoamalla alkuperäiseen luokitteluasetukseen ja edellyttäen, että näiden hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi tullikoodeksin 236 artiklan nojalla, eli edellyttäen varsinkin että palautuksen hakemisessa noudatetaan kyseisen artiklan 2 kohdassa vahvistettua kolmen vuoden määräaikaa Muut tapaukset (aikaisempaa luokitteluasetusta ei ole) Luokitteluasetuksessa säädettyyn tariffiluokitteluun johtaneita periaatteita (vaikkakaan ne eivät olleet laissa vahvistettuja ) oli noudatettu jo aikaisemmin, mihin talouden toimijat voivat vedota sellaisten tapahtumien osalta, joista tullivelka oli syntynyt ennen luokitteluasetuksen antamista. Tästä on juuri kyse asiassa C-11/93 (Siemens Nixdorf). Komission yksiköiden mukaan seuraavat tilanteet ovat mahdollisia: Luokitteluasetuksen mukaisen luokittelun tuloksena tullivelka on pienempi Esimerkki: Tulliviranomaiset ovat luokitelleet tuotteen tullinimikkeeseen, jonka tulli on 10 prosenttia. Myöhemmin annetussa luokitteluasetuksessa sama tuote luokitellaan toiseen tullinimikkeeseen, jonka tulli on 5 prosenttia. Koska luokitteluasetuksella pelkästään vahvistetaan ennen sen voimaantuloa vallinnut tilanne, tullien palautus (tai peruutus) on mahdollista. Huomautuksia: Tässä yhteydessä kannattaa tutustua 12. helmikuuta 2002 päivättyyn valmisteluasiakirjaan TAXUD/1666/2002, jossa annetaan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-463/98 (Cabletron) antamaan tuomioon liittyvää tuotekatetta ja tullien palauttamista koskevat ohjeet. Komission yksiköiden mukaan luokitteluasetuksen voimaantulon johdosta olisi noudatettava samaa lähestymistapaa kuin mitä noudatetaan yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamien tuomioiden johdosta. Toisin sanoen tullien palauttaminen tai peruuttaminen tullivelallisen pyynnöstä tai tulliviranomaisten omasta aloitteesta on mahdollista kolmen vuoden ajalta tullikoodeksin 236 artiklan nojalla Luokitteluasetuksen mukaisen luokittelun tuloksena tullivelka on suurempi On syytä erotella kaksi tilannetta: Toimijoiden maksamien tullien määrä on pienempi kuin mitä se on luokitteluasetuksen tuloksena. Tulliviranomaiset kantavat tullivelan jälkitullauksin tullikoodeksin 220 artiklan 1 kohdan nojalla. Tullien jättäminen kirjaamatta tileihin jälkikäteen on kuitenkin perusteltua, jos tullikoodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät. 7

8 Asiakirjassa Information paper on the application of Articles 220(2)(b) and 239 of the Community Customs Code (tiedote yhteisön tullikoodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 239 artiklan soveltamisesta) annetaan useita esimerkkejä tilanteista, joissa olosuhteet huomioon ottaen tullien määrien tileihin kirjaaminen jälkikäteen on tai ei ole perusteltua. Asiakirjan englannin- tai ranskankielinen toisinto on ladattavissa verotuksen ja tulliliiton pääosaston Internet-sivustolta: Komissio on lisäksi useaan otteeseen tarkastellut vastaavia jäsenvaltioiden esittämiä tapauksia: tapaukset, joissa on perusteltua jättää tullien määrät kirjaamatta tileihin jälkikäteen: REC 6/96 ja REC 09/03; tapaus, jossa tullien kantaminen jälkitullauksin on perusteltua: REM 5/97. Tietyiltä toimijoilta on kannettu sama tullien määrä kuin mitä saadaan luokitteluasetuksen tuloksena, mutta toisilta toimijoilta kannettu tullien määrä on ollut pienempi kuin mitä saadaan luokitteluasetuksen tuloksena; näiden viimeksi mainittujen tapauksessa on päätetty jättää tullien määrät kirjaamatta tileihin jälkikäteen tullikoodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla. Se, että ensiksi mainitut toimijat ovat maksaneet tulleja enemmän kuin toimijat, joiden maksama tullien määrä on ollut pienempi kuin mitä saadaan luokitteluasetuksen tuloksena, ei oikeuta tullien palautukseen tai peruuttamiseen tullikoodeksin 236 artiklan nojalla, jos kyseiset tullit oli kannettu lain mukaan. Kyseisen seikan ei myöskään voida katsoa olevan erityinen tilanne. Jos muita seikkoja tuodaan esille, tilannetta on ehkä tarkasteltava tullikoodeksin 239 artiklan perusteella. 2.3 Erityistapaus: toimija on käyttänyt sitovaa tariffitietoa (STT) Jos talouden toimija on käyttänyt tälle myönnettyä sitovaa tariffitietoa, kyse on erityistapauksesta. Tällöin on syytä erotella seuraavat tilanteet: Luokitteluasetuksessa säädetty luokittelu vastaa sitovassa tariffitiedossa vahvistettua luokittelua, eli tullivelan määrä on sama: sitova tariffitieto on edelleen voimassa, eikä tullivelan määrä muutu. Luokitteluasetuksessa säädetty luokittelu eroaa sitovassa tariffitiedossa vahvistetusta luokittelusta, minkä johdosta: tullivelka on pienempi: sitova tariffitieto lakkaa olemasta voimassa asetuksen julkaisemispäivästä. Sitä vastoin tullien palauttaminen tai peruuttaminen on mahdollista aikaisempien tapahtumien osalta tullivelallisen hakemuksesta tai tulliviranomaisten omasta aloitteesta tullikoodeksin 236 artiklan nojalla. tullivelka on suurempi: sitova tariffitieto lakkaa olemasta voimassa asetuksen julkaisupäivästä, mutta sitä voidaan käyttää edelleen tullikoodeksin 12 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti kolmen kuukauden ajan. Tullien kantaminen jälkitullauksin ei ole mahdollista sitovan tariffitiedon toimijalle tarjoaman oikeusvarmuuden vuoksi. Edullinen kohtelu päättyy sitovan tariffitiedon voimassaolon tai luokitteluasetuksessa säädetyn määräajan päättyessä tullikoodeksin 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti. 8

9 * * * Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä 29. toukokuuta 1996 päivätty komission kirje jäsenvaltioille (asiakirja nro 1428). Kyseistä kirjettä kuten kaikkia muita aikaisempia kannanottoja, jotka ovat ristiriidassa tämän asiakirjan kanssa, on pidettävä mitätöityinä. 9

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön L 328/50 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.8.2014 L 235/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 858/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * TUOMIO 4.3.2004 ASIA C-303/02 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * Asiassa C-303/02, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 22.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 *

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * 1. Ennakkoratkaisupyynnössään Bundesverwaltungsgericht pyytää yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan, onko maa- ja metsätalousasioita

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) Aihe: Italian tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset HAKUOPAS Siipikarjanlihan tuontitodistukset Sisältö 2 1 Yleistä... 4 1.1 Tuontitodistuksen tarve... 5 1.2 Huomio eläinlääkintäsäännöksiin... 5 2 Hakumenettelyt siipikarjanlihan tuontikiintiöihin... 5 2.1

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * DEVOS YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * Asiassa C-315/94, jonka Arbeitsgericht Bielefeld (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2012 COM(2012) 544 final 2012/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.2.2014 COM(2014) 51 final 2014/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto)

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. joulukuuta 2008 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0171 (CNS) 8714/1/08 REV 1 CODIF 44 UD 67 CULT 53 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot