Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 54 Rakennustarkastajan viran täyttö Membraanitekniikan hyödyntäminen kunnallisten jätevesien 95 puhdistuksessa Hankkeen loppuraportti 56 Tilan Päivärinne RN:o 23:8 ostaminen sillä olevine rakennuksineen Kyösti Roiha 57 Vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välinen tavoite- ja kehityskeskustelu Pöytäkirjat ja muistiot Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat 108

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka 1. varapj. poist. 58 aikana, klo Kosonen Leena 2. varapj. poist. 59 käs. jälkeen klo Eerikäinen Anne jäsen Paajanen Antti jäsen Vilska Miia jäsen Jantunen Timo varajäsen (Sinkkonen) Poissa Sinkkonen Sami jäsen Muut osallistujat Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Huuskonen Vesa Laukkanen Marjatta kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä pois. 59 käs. jälkeen klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Leena Kosonen ja Anne Eerikäinen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Leena Kosonen Anne Eerikäinen Antti Paajanen Käsitellyt asiat 54-61

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalassa kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viran täyttö 95/ /2014 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Parikkalan kunnan organisaatiossa on rakentamispäällikön ja ra ken nus tarkas ta jan tehtävät Antti Heinosen jäädessä jäädessä eläkkeelle määrätty Jan ne Tanskaselle, mikä on aiheuttanut varsinkin kunnan kohteiden osalta jää viys on gel mia ja on käytäntönä rakennuslain vastainen. Ra ken nus tar kas ta jan tehtävän täyttäminen antaa samalla mahdollisuuden kun nos sa pi to pääl li köl le ja yhdyskuntatekniikan päällikölle keskittyä oman tu los alu een sa tehtäviin täysimääräisesti. Erityisesti haasteita ny ky ti lan teessa on työ mai den valvonnassa ja kunnossapidon työnjohdossa. Tiedoksi: Viranhakuilmoitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää täyttää avoimena olevan ra ken nus tar kas ta jan viran alkaen. Päätös: Hyväksyttiin.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Membraanitekniikan hyödyntäminen kunnallisten jätevesien puhdistuksessa Hankkeen loppuraportti Khall Membraanitekniikan hyödyntäminen kunnallisten jätevesien puh dis tuk sessa -hanke Valmistelija projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi, puh , spos ti an nii Hankehakemus Parikkalan kunta on yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa jät tä nyt Etelä-Karjalan liittoon EAKR-hankehakemuksen mem braa ni tek niikan hyödyntäminen kunnallisten jätevesien puhdistuksessa -hankkeelle. Pro jek ti toteutetaan tutkimusyhteistyönä LUT:n kanssa, jolloin molemmat osa puo let osallistuvat tutkimuksen sisällön määrittelemiseen ja tut ki muksen rahoittamiseen. Projektin tavoitteena on saada aikaan jätevedenpuhdistusprosessi, joka vas taa tulevaisuuden haasteisiin niin ravinteiden poiston kuin vaikeasti bioha joa van orgaanisen aineen suhteen. Prosessissa muodostuvat liete ja kon sent raat ti tuotteistetaan ja/tai hyödynnetään edelleen (kompostointi, polt to, mädätys). Tavoitteena on mahdollisimman vähän jätettä tuottava puh dis tus pro ses si. Jätevedenpuhdistusprosessissa muodostuvan yh dyskun ta liet teen polttamista PAKU-prosessilla selvitetään. Projektissa tehdään laboratoriomittakaavan kokeita LUT:n mem braa ni teknii kan laboratoriossa sekä pilot-mittakaavan kokeita Parikkalan kunnan jäte ve den puh dis ta mol la. Lisäksi selvitetään Suomen ilmasto-olosuhteisiin so vel tu via esikäsittelymenetelmiä spiraalimoduuleille, tutkitaan mah dol lisuuk sia nostaa puhtaan veden saantoa merkittävästi ja selvitetään saa vutet ta van konsentraatin ominaisuudet ja koostumus. Näiden avulla ar vioidaan konsentraatin jatkokäsittelyvaihtoehtoja, mutta niitä ei tässä pro jektis sa kokeellisesti tutkita. Projektissa tutkitaan lisäksi mem braa ni bio re ak to riin perustuvaa jäteveden puh dis tus ta pilot-kokeilla Parikkalassa ja sel vi te tään mem braa ni bio re ak toril la puhdistetun veden jatkopuhdistusta mem braa nisuoda tuk sel la, lähinnä na no suo da tuk seen ja käänteisosmoosiin pe rus tuen. Parikkalan kunta ja En dev Oy vievät eteenpäin yhdyskuntalietteen kui vaus- ja polttolaitoksen koe toi min ta han ket ta. Projektin tuloksena saadaan Parikkalan kunnalle päätöksentekoa hel pot tamaan tietoa membraanbioreaktorin soveltuvuudesta Parikkalan jätevesien kä sit te lyyn. Kokonaisuutena hanke luo pohjan kunnallisten jätevesien tehok kaam mal le puhdistamiselle erityisesti pienissä ja keskisuurissa puh dista mois sa.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Kustannusarvio 2014: Ostopalvelut Vuokrakustannukset Yhteensä Rahoitussuunnitelma 2014: Haettava EAKR-rahoitus (70 %) Parikkalan kunnan rahoitus (20 %) Lappeenrannan teknillisen yliopiston rahoitus (10 %) Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä se los tetun hankehakemuksen. Päätös: Hyväksyttiin. Etelä-Karjalan liitto on / 185 hyväksynyt em. hankkeen ra hoituk seen osallistumisen välisenä aikana enintään euron avustusosuudella EAKR-ohjelmasta. Todetaan, että Lappeenranta-Imatran kaupunkiseudun työvaliokunta on osoittanut budjetistaan euroa hankkeen kun ta ra hoi tusosuu teen, jolloin Parikkalan kunnan osuus pienenee puoleen ollen samoin euroa. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Ete lä-kar jalan liiton Lappeenranta- Imatra kaupunkiseudun työvaliokunnan päätökset tie dok si. Päätös: Hyväksyttiin. Khall Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti Kunnan ra ken ta mis oh jel mas sa on varauduttu jäteveden puh dis tus rat kaisuun yhteensä vii del lä miljoonalla eurolla, josta vuodelle 2014 varaus on euroa. Ke hit tä mis hank keen kustannuksiin ei ole erikseen ra hoitus ta tälle vuodelle varattu. Hankkeelle myönnetty EAKR-rahoitusosuus, euroa kuitenkin enintään 70 % laskutetaan maksatushakemuksella hankkeen päättymisen jälkeen. Lappeenrannan tekninen yliopisto on antanut hankkeeseen eu ron rahoitussitoumuksen ja Lappeenranta-Imatra kaupunkiseutu pa nostaa hankkeen euroa, mikä on myös Parikkalan kunnan oma ra hoi-

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tus osuus. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2014 koostuu osto pal ve luis ta ja vuokrakustannuksista Rahoituspäätöksen ehdoissa velvoittavana ehtona on ohjausryhmän nimeä mi nen, josta tulee tehdä kirjallinen päätös. Ohjausryhmän asettaa hank keen tuensaaja. Päätöksessä tulee nimetä ohjausryhmän pu heen johta ja ja varapuheenjohtaja. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kehittämishankkeen kustannukset euroa, josta kunnan osuu dek si jää euroa kirjataan `jä te ve den puh dis ta mon puhdis tus rat kai su` -kohdasta ja nimeää hankkeelle kolme ohjausryhmän jäsentä, jois ta valitaan puheen joh ta ja ja varapuheenjohtaja sekä nimeää projektin vetäjäksi / pro jek ti pääl li kök si elinkeinojohtaja Aune Ri to la-grah nin, joka toi mii myös ohjausryhmän sihteerinä. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Imatran ja Lappeenrannan kaupunkia, Sa vitai pa leen kuntaa ja Lappeenrannan teknillistä yliopistoa nimeämään omat edus ta jan sa hankkeen ohjausryhmään ja tiedustelemaan Imatran seudun ym pä ris tö toi men kiinnostusta toimia hankkeen ohjausryhmässä. Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä ohjausryhmään kunnanhallituksen pu heen joh ta ja Ari Berg, kunnanhallituksen jäsen Antti Paajanen ja kunnan val tuus ton 1. varapuheenjohtaja Kari Niiranen. Puheenjohtajaksi ni mettiin Ari Berg ja varapuheenjohtajaksi Antti Paajanen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Khall MBR-pilotointihankkeen jatkoaikahakemus ja kustannusjaon tar kenta mi nen Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti MBR-hankkeen pilotointilaitteisto on saapunut Parikkalaan huhtikuussa, pilo toin ti on käynnistynyt ja hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kah desti. Ohjausryhmän on kokoontunut ja päättänyt esittää, että hankkeel le haetaan jatkoaikaa saakka ja hankkeen kus tan nus ar viota tarkennetaan muuttamatta hankkeen käytettävissä olevaa määrärahaa: pi lo toin ti lait teen vuokrakustannus on arviota pienempi, kun taas puh dis tetun jäteveden analysointiin tulisi varata aikaisempaa enemmän. Tällöin voitai siin analysoida mm. erilaisia lääke- ja hormonijäämiä, torjunta- ja pa lones to ai nei ta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat ja uusi kus-

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tan nus ja kau ma olisi seuraava: henkilöstökustannukset /luottamushenkilöt 500 ostopalvelut matkakustannukset vuokrakustannukset muut kustannukset Yhteensä Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä MRB-pi lotoin ti hank keen jatkoaikahakemuksen saakka ja kustannusjaon muu tok sen edellä esitetyllä tavalla. Muutoshakemus toimitetaan ra hoi tuksen myöntäneelle Etelä-Karjalan liitolle. Päätös: Hyväksyttiin. Khall Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti MBR-hanke on päättynyt rahoituspäätöksen mukaisesti ja ohjausryhmä on kä si tel lyt hankkeen tulokset loppuraportin kokouksessaan Etelä-Kar ja lan liiton, LUT:n ja Parikkalan kunnan edustajien lisäksi oh jaus ryhmään kutsuttiin Lappeenrannan kaupungin edustaja (nimetty Riitta Moisio), Imat ran kaupungin edustaja (nimetty Jouko Varis) ja Savitaipaleen kunnan edus ta ja (nimetty Vesa Roiko-Jokela) ja Imatran seudun ympäristötoimen edus ta ja (nimetty Anna-Maija Wikström). Etelä-Karjalan liiton rahoituspäätökseen hankkeesta on jätetty ra hoit ta jal le kaksi muutoshakemusta, jotka kohdistuivat kustannusjakoihin ja hankkeen toteutusaikatauluun, joka jatkui saakka. Hankkeessa toteutettiin puolen vuoden mittainen tutkimusjakso, jossa Parik ka lan jätevedenpuhdistamolle asennettiin membraanibioreaktoriin perus tu va pilot-laitteisto, johon osa puhdistamolle tulevasta jätevedestä johdet tiin. Laitteiston puhdistamasta jätevedestä otettiin säännöllisesti näyt teitä ja näytteet analysoitiin. Lisäksi projektissa tehtiin laboratoriomittakaavan ko kei ta LUT:n membraanitekniikan laboratoriossa. Hankkeessa selvitettiin myös membraanibioreaktorilla puhdistetun veden jatkopuhdistusta membraa nisuoda tuk sel la, lähinnä nanosuodatukseen ja käänteisosmoosiin perus tuen. Hankkeen tulokset MBR-pilotoinnin perusteella membraanibioreaktorilla pystyttiin tuottamaan pe rin teis tä prosessia korkea- ja tasalaatuisempaa vettä. MBR-permeaatti oli käytännössä kiintoainevapaata eikä sisältänyt juurikaan bakteereja. Myös typen- ja fosforinpoisto oli perinteistä prosessia tehokkaampaa, typen pois ton ollessa keskimäärin % parempaa perinteiseen ver rat tuna. Vielä parempi typenpoisto olisi edellyttänyt lietekiertojen tehostamista

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus ja mahdollista lisähiililähteen käyttöä alhaisen kuorman aikoina. Fos fo rinpois to riippui käytetystä saostuskemikaalista ja sen annoksesta. Haitta-ainetutkimus osoitti, että MBR-prosessi ei ole yksinään riittävän teho kas poistamaan kaikkia tutkittuja haitta-aineita tavoitepitoisuuden 0,1 µg/l alapuolelle. Haitta-aineet poistuivat kuitenkin keskimäärin hieman parem min MBR-prosessissa kuin perinteisessä prosessissa. Erityisesti ongel mal li sia haitta-aineita biologisille prosesseille olivat muun muassa Karba mat se pii ni, Diklofenaakki, Furosemidi ja Hydroklooritiatsidi. Haastavista ai neis ta suurin osa poistui tehokkaasti spiraalimoduulilla puhdistamolla teh dys sä nanosuodatuspilotoinnissa. Kaikki tutkittujen haitta-aineiden pi toisuu det saatiin alle tavoiterajan laboratoriomittakaavan kään teis os moo sisuo da tuk ses sa ja MBR-permeaatin PCD-hapetuskokeessa. La bo ra to riomit ta kaa van käänteisosmoosi-kokeessa myös fosfori ja typpi poistuivat erit täin tehokkaasti. Erityisesti PCD-hapetus MBR-permeaatille oli tut kimuk sen mukaan kohtuullisen energiatehokas (<0,5 kwh/m3) menetelmä ha jot ta maan haitta-aineet. Hankkeen kustannukset ja rahoitus Hankkeen kustannukset ovat olleet yhteensä ,06 euroa, mikä on ,94 euroa vähemmän kuin hyväksytty kustannusarvio eli To teu tu nei den kustannusten perusteella LUT:n ja Imatra Lappeenranta kau pun ki seu dun rahoitusosuudeksi jää kullekin ,00 euroa suun ni telman mukaisen euron sijaan. Parikkalan kunnan rahoitusosuudeksi jää euroa. Etelä-Karjalan liiton EAKR-rahoitusosuus koko hankkeen kustannuksista on 70 % eli yhteensä euroa. Tiedoksi: Loppuraportti Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä MBR-pi lo toin tihank keen loppuraportin ja mak sa tus ha ke muk sen. Päätös: Hyväksyttiin.

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tilan Päivärinne RN:o 23:8 ostaminen sillä olevine rakennuksineen - Kyösti Roiha 12/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kyösti Roihan kanssa on neuvoteltu hänen Järvenpään kylässä si jait se van Päi vä rin ne RN:o 23:8 -nimisen tilan hankkimisesta kunnalle. Alue sijaitsee vireillä olevalla Koirniemen yleis kaa va-alueel la rajoittuen val ta tie 6:een sekä kunnan omistamaan tilaan Mäl kiän mä ki RN:0 23:9. Kaupan ehtona on mm. se, että myyjällä ja hänen puolisollaan on elin ikäinen asumisoikeus kiinteistössä niin, että hoitavat kaikki asumiseen ja mahdol li siin korjauksiin liittyvät kustannukset. Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on n. 1,4 ha ja sillä sijaitsee 120 m2:n suuruinen asuinrakennus ja kolme ulkorakennusta. Valtaosa ti las ta on metsämaata, lähinnä taimikkoa. Tiedoksi: Karttaote alueesta Hallintosäännön 47.1 kohta 9) mukaan kiinteistöjen hankinta kuuluu kunnan hal li tuk sen ratkaisuvaltaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Kyösti Roi hal ta hankitaan Parikkalan kun nan Jär ven pään kylässä sijaitseva Päivä rin ne RN:o 23:8 -niminen ti la sillä olevine rakennuksineen eu ron kaup pa hin nal la niin, että myyjällä ja hänen puolisollaan on siinä elinikäinen asu mis oi keus. Päätös: Hyväksyttiin.

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 tilinpäätös 20/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on kunta lais sa säädetyn lisäksi soveltuvin osin voimassa kirjanpitolain säädökset. Kir jan pi to lau ta kun nan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevien säännösten so vel ta mi sesta (KuntaL 67 ). Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava ti li kaudel ta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nessä ja annettava se tilintarkastajien tarkasteltavaksi sekä tilintarkastuksen jäl keen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Ti lin pää tök sen kuuluu tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot se kä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen alle kir joit ta vat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja (KuntaL 68 ). Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja si säl lyt tää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös (KuntaL 68 a ) Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuustokauden asettamien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun ta kon ser nis sa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esi tys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69 ). Tiedoksi: Tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, tu los laskel man, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja liitetiedot sekä henkilöstöraportin. Käyttötalousosa Vuoden 2014 talousarvio toteutui käyttötalouden osalta huomattavasti suun ni tel tua paremmin. Kertaluonteisena, budjetoimattomana tuloeränä oli val tio va rain mi nis te riön oikaisu vuonna 2014 Parikkalan valtionosuuksia vuo sil ta yhteensä 5,5 milj. eurolla, mikä muutti oleellisesti käyt tö ta lou den osalta talousarvion toteutumista. Talousarviossa tar kis ta misen jälkeen tilikauden alijäämäksi oli vahvistettu 1,2 milj. euroa ja to teu tumi nen oli 3,5 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot olivat 11,5 milj. euroa., joka on noin miljoona eu roa al haisem pi kuin edellisenä vuonna johtuen Eksotelta perittävien elä ke- yms. vakuu tus mak su jen kirjausmuutoksesta. Toimintakulut ovat 44,5 milj.euroa ja 1,5 milj.euroa edellisvuotta suu remmat. Käyt tö ta lous me not sisältää budjetoimattoman 1,2 milj. euron suuruisen vuo del ta 2010 kir ja tun saatavan Eksotelta, koska perussopimusta oli tul kit-

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus tu niin, että kun kin vuoden maksuosuus määräytyy käytön ja / tai kunnan osuu den mu kaan. Asiasta oli tehty valitus, jonka hallinto-oikeus oli vuonna 2014 hy län nyt. Valittaja on edelleen tehnyt jatkovalituksen korkeimpaan hal lin to-oi keu teen, josta ei päätöstä ole vielä saatu. Kuitenkin on katsottu tar koi tuk sen mu kai sek si tässä vaiheessa kirjata se taseesta pois ja vuoden 2014 me nok si. Tästä huolimatta käyttötalousmenot jäivät euroa budjetoitua al haisem mik si. Tulosalueiden (= käyttötalouden sitovuustaso) menojen ylitykset: Tulosalue TA+muutos Käyttö Ylitys tot. % Keskushallinto ja tu ki pal ve lut - kirjattu taseesta me nok si 1,2 milj. v Ekso ten kuluja , ,70 101,3 Kiinteistöt - kiinteistöjen kor jauk sia en nakoi tua enemmän Yhdyskuntatekniikka - ennalta ar vaamat to mia teknisiä on gel mia lai toksil la , ,,61 110, , ,15 102,2 Ylityksistä on tarkemmat selvitykset tilinpäätöskirjassa kunkin tulosalueen koh dal la. Henkilöstökulut alenivat edellisvuodesta reilut 1,1 milj.euroa, mikä johtuu osit tain em. Eksoten eläkevakuutusmaksujen kirjausmuutoksesta, mutta myös maksetut palkat ja palkkiot olivat noin euroa edellisvuotta pie nem mät. Hen ki lös tö ku lut olivat yhteensä 10,4 milj.euroa ja toteutuivat 87,8 %:sti. Verotulot kasvoivat 1,73 % edellisestä vuodesta, mikä on jonkin verran inf laa tio ta enem män. Verotulot olivat yhteensä 15,99 milj.euroa, toteutuivat 101,6:sti. Valtionosuudet pysyivät lähes edellisvuoden tasolla ollen 16,3 milj. euroa il man vuosien oikaisua, jonka jälkeen valtionosuudet olivat 21,8 milj. euroa. Verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet, 32,4 milj. euroa kattaa kunnan kai kis ta menoista 75 % ja on euroa /asukas ilman kertaluonteisia tulo ja.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Rahoitustuottojen ja -kulujen suhde korjattuna keskitetyn kiinteistöhallinnon si joi te tun pääoman tuotolla on samalla tasolla kuin edellisenäkin vuon na, huo mioi den em. valtionosuuksien oikaisujen viivästyskorot. Pit kä ai kai sia lai no ja on lyhennetty euroa, uutta lainaa ei ole nos tet tu Vuo den lo pus sa lainakanta oli 3,1 milj. euroa eli 580 euroa /asukas. Kassan riittävyys nousi edellisvuoden 7 päivästä 36 päivään. Vuosikate oli ilman kertaluonteisia tuloja ja menoja oli 0,9 milj. euroa ja reilut euroa budjetoitua enemmän. Kertaluonteisten tulojen ja me nojen jälkeen 5,2 milj. euroa. Ta lous on tasapainossa, koska vuosikate kattaa 1,7 milj.euron suuruiset poistot, mikä on terveen ta lou den tun nus merkki. Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin budjetoitua enemmän johtuen eräi den kiinteistöjen käytöstäpoistumisista. Tilikauden tulos kertaluonteiset erät mukaan lukien oli 3,5 milj. euroa ylijää mäi nen. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Investointien menot olivat 2,5 milj. euroa, johon ulkopuolista ra hoi tus osuuksia, tukia ja avustuksia on saatu euroa ja omaisuuden myyn ti tu lo ja lä hes eroa. Nettoinvestoinnit olivat 2,1 milj. euroa. Vuoden 2014 in ves toin nit painottuivat pääosin kiinteistöjen ja laitosten pe rus kor jauk siin, ta lon ra ken nuk seen käytettiin 1,1 milj. euroa. Net to in ves toin nit ylit tä vät poistot. Hankeryhmien (=investointien sitovuustaso) ylitykset: Hankeryhmä TA+muutos Käyttö Ylitys / tot. % Kaukolämpölaitos , ,47/ 120,0 Ylitys johtuu siitä, että varavoimalan rakentaminen kohdistui vuoteen 2014 en na koi tua enemmän, mikä taas vähentää vuoden 2015 menoa, kaik ki aan va ra voi ma lan rakentaminen toteutunee vuosien budjetoidun mukai ses ti. Kaikkiaan investointimenojen toteutuma oli 89,1 % ja - tulojen 123,5 %. Ulkoisessa rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirta on 2,9 milj. euroa. Kassavarojen muutos oli euroa. Kunnan tase on vahva. Taseen loppusumma on 37,5 milj. euroa, joka on 2,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tase sisältää edellisien kausien ylijää mää 10,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämää 3,5 milj. euroa eli yh teen sä 14,1 milj.euroa. Omavaraisuusaste oli 80 %, edellisvuonna 76,4 %. Suhteel li nen velkautuneisuus aleni hieman ollen 15,1 pro sent tia, edel li nen 18,3 %. Konsernitaseen loppusumma on 43,0 milj. euroa, joka on noin 4,3 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Konsernin oma va rai suus as te on 71 % ja lainakanta noin 6,4 milj. euroa (6,9 / 2013). Kon ser nin lainat asukasta koh ti ovat euroa (1 254 / 2013).

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle, että 1) valtuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen, jossa on tuloslaskelma ,11 euroa ylijäämäinen, rahoituslaskelman rahavarojen muutos ,47 euroa käyttötalousosan menot ,84 euroa, investointiosan menot ,96 euroa ja taseen loppusumma ,04 euroa. 2) valtuusto hyväksyy edellä olevat käyttötalouden tulosalueiden meno jen ylitykset ja investointiosan hankeryhmän ylityksen, koko kunnan ta sol la käyttötalousmenot jäivät alle budjetoidun, samoin kuin in vestoin ti osan menotkin. 3) valtuusto hyväksyy tilinpäätökseen kuuluvan tilivuoden 2014 toi minta ker to muk sen ja henkilöstökertomuksen. Kuntalain 69 :n tarkoittamana esityksenä tilikauden tuloksen, joka on ,11 euroa ylijäämäinen, käsittelystä kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tol le, että - investointivarauksista muodostettua poistoeroa vähennetään koh tei den suun ni tel man mukaisten poistojen määrä eli ,95 eu roa, - Artturi ja Aina Heleniuksen lahjoitusrahastoon siirretään säännön mu kainen osuus Pylkkälä -tilan laskennallisesta metsäntuotosta ,58 euroa, jos ta vuoden 2014 käyttö ,82 euroa on kirjattu kuluksi, jolloin rahas ton muutokseksi tuloslaskelmaan jää 230,76 euroa ja - edellä mainittujen erien jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä ,82 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman eränä Ti li kau den yli- / alijäämän tilil le. Tilikauden tuloksen johdosta ei tarvita kannanottoa talouden ta sa pai not tamis toi men pi teis tä. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen ti lintar kas ta jal le tarkastettavaksi sekä saattaa tarkastuslautakunnan val mis telun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välinen tavoite- ja kehityskeskustelu / /2015 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Kunnanjohtaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuntaorganisaation henki lös tön, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja sidosryhmien kans sa. Kunnan joh ta jan liikkumavaraa määrittävä merkittävin taho on poliittinen johto ja se, miten yhteistyö ja vuorovaikutus tässä suh teessa toimii. Vuosittainen ke hi tys kes kus te lu on foorumi tämän suhteen säännölliseen arviointiin ja ke hit tä mi seen. Parikkalan kunnassa on edellisen kunnanjohtajan aikana pidetty joh ta ja sopi muk seen tukeutuva ja siinä määriteltyjä tulostavoitteita käsittelevä ta voite- ja kehityskeskustelu. Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välillä ei ole nyt voimassa olevaa johtajasopimusta, jonka pohjalta keskustelu voitaisiin käy dä. Tässä kokouksessa voidaan ja on järkevää keskustella viranhaltijaja luot ta mus mies or ga ni saa tion välisestä yhteistyöstä yleisellä tasolla. Keskustelun yhteydessä on tarpeen käsitellä erikseen kokouksessa jaet tavaan joh ta ja so pi musluonnokseen kirjatut tehtävät ja työn painopistealueet, työn edel ly tyk set ja pal ve lus suh teen ehdot. Todettakoon, että toukokuun alus sa voi maan tuleva kun ta la ki edellyttää johtajasopimuksen laatimista. Tiedoksi: Johtajasopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää käydä keskustelun ja käsi tel lä Parikkalan kunnan ja ja kunnanjohtaja Vesa Huuskosen välisen johta ja so pi muk sen. Koska kunnanjohtaja on esteellinen päätettäessä so pimuk sen hyväksymisestä, toimii asian esittelijänä kunnanhallituksen puheen joh ta ja. Päätös: Kunnanhallitus kävi asiasta yleiskeskustelun, jonka jälkeen kunnan joh ta ja Vesa Huuskonen poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan eh do tuksen: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Huus ko sen välisen johtajasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan kokouksessa te ke män ehdotuksen. Merkintä 1: Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Toimielinten pöytäkirjat - Rakennuslautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Kunnanjohtaja / 1, Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuon na 2015 Hallintojohtaja / 12, Rakennetun omakotitontin uudelleen vuokraaminen - Ui mo nen Martti oik.om / 13, Kaupanvahvistajan ilmoitukset Elinkeinojohtaja / 13, Hankintapäätös Parikkalan kunnan matkailua esit te levien infotaulujen sisältösuunnittelusta ja valmistuksesta Muiden hallintokuntien viranhaltijat Rehtori - hankintapäätös 7 Kunnossapitopäällikkö - talouteen liittyvä päätös, 9-10 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedok si ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erik seen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Merkintä: Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Leena Kosonen ja kunnan val tuus ton 2. varapuheenjohtaja Sari Tiainen poistuivat kokouksesta tä män pykälän käsittelyn jälkeen. Merkintä 2: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Antti Paajanen.

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omis ta ja oh jauk ses ta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edusta jien tiedoksiannot: - 2. Muut tiedoksiannot: - Parikkalan Ravi- ja Markkikenttä Oy:n taloudellinen tilanne - Kunnan osallistuminen rajanylityspaikan liikennesuunnittelun esi suun nitel man suunnittelukustannuksiin, kunnan osuus euroa (vi ran hal ti japää tös) Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tie dok si annot tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Hyväksyttiin.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat 1. Kaakkois-Suomen Ely-keskus - Helmikuun 2015 työttömyystilasto (%) 2/2015 1/2015 2/ koko maa 13,5 13,7 12,4 - Ely-keskus 15,9 16,2 14,9 - Etelä-Karjala 15,3 15,5 14,1 - Imatran seutu 16,6 16,8 14,8 - Parikkala 15,8 15,5 15,1 henkilöt alle 25 v yli vuoden tyött avoimet työpaikat työvoima Etelä-Suomen aluehallintoviraston valtionosuuspäätös , Pa rikka lan kunnalle myönnetty kirjastotoimen kehittämiseen anomuksen mu kaises ti 480 euroa 3. Pöytäkirjat, kokouskutsut, esityslistat - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky; hallituksen pöytäkirja ja esityslista Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja Taitoa Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kutsu Indeko Oy:n osakkeenomistajien kokouskutsu Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esityslista Verotilitys maaliskuu 2015, tammi-maaliskuu talousarviototeutuma 25,6 %. 5. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös Melkoniemen vesiosuuskunnan toimenpidepyyntö; syyllistyykö Parikalan kun ta vesihuoltolaitoksensa hinnoittelun kautta kilpailulaissa kiellettyyn koh tuut to maan hinnoitteluun muuttamalla Melkoniemen vesiosuuskunnalle ai em min myöntämäänsä maksuperustetta - Kilpailu- ja kuluttajavirasto on jättänyt asian tutkimatta; asiassa ei näytä ole van kysymys rajoituksesta, joka kilpailulain 1 :n tarkoittamalla tavalla vai kut tai si markkinaprosessin toimivuuteen tai talouden tehokkuuteen 6. Kuntaliitto , Kunnat kannattavat nuorisotakuun kehittämistä , Kuntien rooli työllistämisessä kasvaa , Kunnat joutuvat maksamaan valtion maanteitä, valtio saa liiken ne ve ro jen tulot 7. Työ- ja elinkeinoministeriö, Saaristoasian neuvottelukunta; Kutsu saa ris-

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus to se mi naa riin Suomenlinnassa 8. Eksoten tulos tammi-helmikuu 2015; n. 0,3 milj.euroa budjetoitua parem pi Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedok si. Päätös: Hyväksyttiin.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 55, 57, KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: 54, 56, 58 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, postiosoite: PL 1744, Kuopio, sähköposti: puh Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot