SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1997 N:o Laki. N:o 115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1997 N:o 115 123. Laki. N:o 115"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1997 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 115 Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista Asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta Asetus Lapin yliopistosta annetun asetuksen 21 :n muuttamisesta Asetus arava-asetuksen 25 ja 28 :n muuttamisesta Lääninhallitusasetus Valtioneuvoston päätös läänien alueista sekä lääninhallitusten toimipaikoista ja nimistä Valtioneuvoston päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueista ja toimipaikoista Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 :n muuttamisesta N:o 115 Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Valtion varoista jaetaan vuosittain kuvataiteen tekijöille apurahoja sen johdosta, että heidän tekemiään, julkisessa omistuksessa olevia teoksia voidaan näyttää julkisesti. 2 Apurahoja voidaan myöntää luovaa työtä tekeville kuvataiteen tekijöille heidän ammatinharjoittamisensa taloudellisten edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 3 Apurahoja voivat saada kuvataiteen tekijät, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa. 4 Kuvataiteen tekijöille vuosittain tämän lain HE 158/1996 SiVM 13/1996 EV 193/1996 mukaisina apurahoina jaettavien varojen yhteismäärä päätetään kunakin vuonna valtion talousarviossa. 5 Apurahojen jakamisesta päättää hakemusten perusteella opetusministeriön asettama lautakunta. Tarkemmat säännökset lautakunnasta ja sen asettamisesta annetaan asetuksella. Lautakunnan apurahojen jakamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 6 Tässä laissa tarkoitettuihin apurahoihin voidaan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja

2 202 N:o Tämä laki tulee voimaa 1 päivänä maaliskuuta Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Claes Andersson

3 203 N:o 116 Asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista 7 päivänä helmikuuta 1997 annetun lain (115/1997) 5 :n nojalla: 1 Eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) 5 :ssä tarkoitettuun lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä määrätään lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja heidän varajäsenistään yhden tulee edustaa opetusministeriötä, yhden valtion kuvataidetoimikuntaa, yhden valtion taideteollisuustoimikuntaa ja yhden valtion valokuvataidetoimikuntaa. Muut jäsenet ja heidän varajäsenensä opetusministeriö määrää kuvataiteen tekijöiden keskeisiä järjestöjä ja kuvataiteen alan keskeisiä yhteisöjä kuultuaan. Lautakunta voi ottaa yhden tai opetusministeriön luvalla useamman sivutoimisen sihteerin. Lautakunnasta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään. 2 Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä apurahoja koskevien hakemusten tekemisessä ja käsittelyssä noudatettavasta menettelystä. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Claes Andersson

4 204 N:o 117 Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Opetusministerin esittelystä muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/1984) 40 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1174/1992, sekä lisätään 23 :ään, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna asetuksessa 176/1991, uusi 3 momentti, asetukseen, siitä asetuksella 933/1991 kumotun 37 :n tilalle, uusi 37 ja uusi 103 c seuraavasti: 23 Vaikeimmin kehitysvammaisille järjestettävässä opetuksessa voidaan opetukseen käytettävää kokonaisaikaa lyhentämättä poiketa siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään. 37 Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus järjestetään :stä poiketen oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrätään. 40 Erityisluokalla, jossa annetaan opetusta peruskoululain 32 :n 3 momentissa tarkoitetuille vammaisille oppilaille, saa opetusryhmässä olla enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuitenkin enintään kuusi oppilasta. Milloin opetuksen kannalta on tarkoituksenmukaista, saadaan peruskoululain 36 a :n perusteella erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita yhdistää muuhun peruskoulun opetusryhmään, mikäli opetusryhmän oppilasmäärä ei tule suuremmaksi kuin c Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetusta varten perustettuun peruskoululain 52 :n 1 momentissa tarkoitettuun muuhun opettajanvirkaan on kelpoinen henkilö, joka on kelpoinen soveltuvaan erityisluokanopettajan tai erityisopettajan virkaan taikka joka on suorittanut soveltuvan vähintään opistoasteisen sosiaali- tai terveysalan taikka muun alan ammatillisen tutkinnon. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Henkilö, joka on tämän asetuksen voimaan tullessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992) perusteella kelpoinen mainitussa asetuksessa tarkoitettuihin opetustehtäviin, on edelleen kelpoinen vaikeimmin kehitysvammaisille annettavasta opetuksesta huolehtivan erityisluokanopettajan ja erityisopettajan virkaan, vaikkei hän täytä peruskouluasetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Edellä tarkoitettuun opettajan virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut vähintään opistoasteisen sosiaali- ja terveysalan taikka muun alan ammatillisen tutkin-

5 N:o non pohjalta vaikeimmin kehitysvammaisille annettavan erityisopetuksen osa-alueelle suuntautuvat erilliset erityisopettajan opinnot vuoden 1998 loppuun mennessä. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

6 206 N:o 118 Asetus Lapin yliopistosta annetun asetuksen 21 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Opetusministerin esittelystä muutetaan Lapin yliopistosta 25 päivänä lokakuuta 1991 annetun asetuksen (1290/1991) 21 seuraavasti: 21 Lapin yliopistosta annetun lain 5 :n 3 momentissa tarkoitetut erilliset laitokset perustetaan ja lakkautetaan hallituksen päätöksellä, jollei laitoksesta säädetä laissa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimiin. Yliopistolla on edelleen ne erilliset laitokset, jotka sillä on tämän asetuksen tullessa voimaan, jollei yliopiston hallitus toisin päätä. Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

7 207 N:o 119 Asetus arava-asetuksen 25 ja 28 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 25 :n 1 ja 3 momentti sekä 28 :n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 25 :n 1 ja 3 momentti asetuksessa 47/1995, seuraavasti: 25 Omistusaravalainan lyhennyksen ja koron lykkääminen Lainansaajasta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi kunta voi lainansaajan hakemuksesta päättää, että vuosimaksuun sisältyvä lyhennyserä ja korko lykätään myöhemmin maksettavaksi. Lykkäystä voidaan myöntää enintään seitsemän vuotta. Lykätyt erät on maksettava viimeistään 25. lainavuoden loppuun mennessä. Päätös lykkäämisestä voidaan tehdä vain kahdesta vuosimaksuun sisältyvästä lyhennys- ja korkoerästä kerrallaan. Yhtä lainaa koskevat päätökset voivat koskea enintään kymmentä lyhennys- ja korkoerää. 28 Yksityishenkilölle myönnettävän perusparannuslainan lyhennyksen ja koron lykkääminen Kunta voi lainansaajasta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi myöntää lainansaajan hakemuksesta lykkäystä lainan lyhennysten ja korkojen maksamiseen enintään seitsemän vuotta. Lyhennykset ja korot voidaan lykätä maksettavaksi myöhempinä lainavuosina tai viimeistä lainavuotta välittömästi seuraavina vuosina. Lykätyt erät on maksettava aravalain 11 :n 2 momentissa tarkoitetun enimmäislaina-ajan kuluessa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Asetuksen 28 :ää sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sen jälkeen yksityishenkilöille myönnettyihin perusparannuslainoihin. Asetuksen 25 :ää sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja sen jälkeen myönnettyihin omistusaravalainoihin. Mitä asetuksen 25 :n 3 momentissa säädetään lykkäyksestä, sovelletaan kuitenkin myös tammikuun 1 päivän 1991 ja joulukuun 31 päivän 1995 välisenä aikana myönnettyjen omistusaravalainojen vuosimaksun alentamiseen. Tätä asetusta sovelletaan niihin lykkäystai vuosimaksun alentamishakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen voimaantulon jälkeen. Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Sinikka Mönkäre

8 208 N:o 120 Lääninhallitusasetus Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lääninhallituslain (22/1997) 5 ja 11 :n nojalla: 1 Tehtävät Lääninhallituslain (22/1997) 2 :ssä tarkoitettuja tehtäviään hoitaessaan lääninhallituksen tulee toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita läänin asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Lääninhallitus hoitaa eri ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvia tehtäviä sen mukaan kuin erikseen säädetään. Lääninhallitus ohjaa alaistaan valtion paikallishallintoa ja hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille erikseen säädetään. 2 Tulosohjaus Ministeriö, jolle lääninhallituksen yleishallinnollinen johto ja valvonta kuuluvat, hyväksyy lääninhallituksen keskeiset yleishallinnolliset tulostavoitteet neuvoteltuaan lääninhallituksen kanssa samoin kuin vuosittain arvioi ja seuraa lääninhallitukselle kuuluvien ruotsinkielisten palvelujen asianmukaista järjestämistä. Ministeriö tai muu keskushallinnon yksikkö, jonka hallinnonalan tehtäviä lääninhallituksessa hoidetaan, hyväksyy lääninhallituksen asianomaisen tulosalueen keskeiset tulostavoitteet neuvoteltuaan lääninhallituksen kanssa. 3 Maaherra Maaherra johtaa lääninhallituksen toimintaa ja vastaa lääninhallituksen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta. 4 Organisaatio Lääninhallituksessa on ainakin sosiaali- ja terveysosasto, sivistysosasto ja poliisiosasto. Lääninhallituksessa on lisäksi osastot tai yksiköt ainakin liikennehallintoa ja pelastushallintoa varten. Lääninhallituksen muista toimintayksiköistä samoin kuin alueellisista palveluyksiköistä määrätään valtioneuvoston päätöksellä tai työjärjestyksessä. 5 Lääninhallitusten yhteistyöryhmä Lääninhallitusten tulosohjauksen yhteensovittamista ja lääninhallitusten kehittämistä yleisesti koskevia asioita varten on 2 :n 1 momentissa tarkoitetun ministeriön yhteydessä lääninhallitusten yhteistyöryhmä, jossa on jäseniä ainakin 2 :n 2 momentissa tarkoitetuista ministeriöistä ja lääninhallituksista sekä henkilöstön edustus.

9 N:o Edellä 2 :n 1 momentissa tarkoitettu ministeriö asettaa yhteistyöryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 6 Kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimuksena on: 1) maaherralla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys hallintoon; 2) läänin sosiaali- ja terveysneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hallintoon; 3) lääninsivistysneuvoksella ja apulaissivistysneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys sivistysosaston toimialaan ja hallintoon; 4) lääninpoliisineuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintoon; 5) poliisitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintoon; 6) lääninylikomisariolla ja lääninkomisariolla poliisipäällystön virkatutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen; 7) liikennehallintopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen; sekä 8) lääninvalmiusjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen. 7 Virkojen täyttäminen Maaherran nimittämisestä on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Virka täytetään haettavaksi julistamatta. Edellä 2 :n 2 momentissa tarkoitettu ministeriö nimittää läänin sosiaali- ja terveysneuvoksen, lääninsivistysneuvoksen, apulaissivistysneuvoksen, lääninpoliisineuvoksen ja lääninvalmiusjohtajan /13 Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa lääninhallitus, jollei erikseen toisin säädetä. 8 Henkilöstön tehtävät Läänin sosiaali- ja terveysneuvos, lääninsivistysneuvos, lääninpoliisineuvos, liikennehallintopäällikkö ja lääninvalmiusjohtaja johtavat toimialaansa ja vastaavat sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Lääninhallituksissa on lisäksi lääninlääkäreitä, oikeuslääkäreitä, läänineläinlääkäreitä ja oikeushallintopäälliköitä sen mukaan kuin erikseen säädetään. Edellä 1 ja 2 momentissa mainittujen virkamiesten ohella myös muut esimiesasemassa olevat virkamiehet vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. 9 Erityiset tehtävät Edellä 2 :n 2 momentissa tarkoitettu ministeriö voi määrätä lääninhallituksen virkamiehen hoitamaan jotakin tehtävää myös toisessa läänissä tai koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. 10 Asioiden ratkaiseminen Jollei toisin säädetä, asiat ratkaisee maaherra tai muu virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu ratkaisuvalta. 11 Valtion edun valvonta Kun lääninhallituksen on valvottava valtion etua ja oikeutta tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa taikka jossakin toimituksessa, lääninhallitus määrää asiamiehen käyttämään valtion puhevaltaa. Kun valtion edun ja oikeuden valvominen kuuluu muulle viranomaiselle, lääninhallitus määrää asiamiehen asianomaisen viranomaisen pyynnöstä. Lääninhallituksen tai sen alaisen hallinnon

10 210 N:o 120 virkamiehellä ei ole oikeutta kieltäytyä asiamiehen tehtävistä. 12 Virkasyyte Maaherraa, lääninpoliisineuvosta ja poliisitarkastajaa syytetään virkarikoksesta hovioikeudessa. 13 Ruotsinkielinen opetustoimi Etelä-Suomen lääninhallituksen ja Länsi- Suomen lääninhallituksen sivistysosastossa on erillinen ruotsinkielinen opetustoimen yksikkö, johon kuuluvat ne oppilaitokset, joiden opetuskieli on ruotsi. Ruotsinkielisen yksikön päällikkönä toimivan apulaissivistysneuvoksen tulee säädetyn suomen kielen taidon lisäksi hallita täydellisesti ruotsin kieltä. 14 Ahvenanmaan lääninhallitus Tämän asetuksen säännökset koskevat soveltuvin osin Ahvenanmaan lääninhallitusta. Ahvenanmaan lääninhallinnosta ja maaherran tehtävistä on muutoin voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. 15 Työjärjestys Työjärjestyksen vahvistaa maaherra. Työjärjestyksessä määrätään 4 ja 10 :ssä säädetyn lisäksi lääninhallituksen yhteydessä Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 1997 toimivista neuvottelukunnista ja vastaavista toimielimistä. 16 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa. 17 Siirtymäsäännös Edellä 2 :n 2 momentissa tarkoitettu ministeriö määrää tarvittaessa, kuka lakkaavan lääninhallituksen osaston tai muun yksikön päällikkönä toimivista virkamiehistä toimii asianomaisen lääninhallituksen 4 :ssä tarkoitetun osaston tai yksikön päällikkönä. Edellä 2 :n 1 momentissa tarkoitettu ministeriö määrää tarvittaessa vastaavasti, kuka kansliapäällikön viran haltijoista toimii asianomaisen lääninhallituksen kansliapäällikkönä, sekä päättää kansliapäällikön viran muuttamisesta. Sen estämättä mitä valtion virkamiesasetuksen 4 :ssä säädetään, voidaan lääninhallituslain 14 :n nojalla asianomaiseen lääninhallitukseen siirtyvän virkamiehen viran nimi muuttaa. Virkamiehellä, jolla on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen kelpoisuus virkaansa, säilyttää kelpoisuutensa tähän tai sitä vastaavaan lääninhallituksen virkaan myös tämän asetuksen voimaan tultua. Tämän asetuksen tultua voimaan virkaan nimitetyllä lääninhallituksen kansliapäälliköllä on lääninneuvoksen arvonimi. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Jouni Backman

11 211 N:o 121 Valtioneuvoston päätös läänien alueista sekä lääninhallitusten toimipaikoista ja nimistä Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997 Valtioneuvosto on sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lääninhallituslain (22/1997) 3 :n 3 momentin nojalla: 1 Läänien alueet Etelä-Suomen lääni muodostuu Uudenmaan liiton, Itä-Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Päijät-Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton ja Etelä-Karjalan liiton toimialueista. Länsi-Suomen lääni muodostuu Varsinais- Suomen liiton, Satakuntaliiton, Pirkanmaan liiton, Keski-Suomen liiton, Etelä-Pohjanmaan liiton, Österbottens förbund Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton toimialueista. Itä-Suomen lääni muodostuu Etelä-Savon maakuntaliiton, Savon liiton ja Pohjois-Karjalan liiton toimialueista. Oulun läänin alue muodostuu Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Kainuun liiton toimialueista. Lapin lääni muodostuu Lapin liiton toimialueesta. 2 Kielellinen jaotus Etelä-Suomen lääni on suomenkielinen suomenkielisten ja kaksikielinen kaksikielisten kuntien osalta. Asukkaiden enemmistö on suomenkielinen. Länsi-Suomen lääni on suomenkielinen suomenkielisten, ruotsinkielinen ruotsinkielisten ja kaksikielinen kaksikielisten kuntien osalta. Asukkaiden enemmistö on suomenkielinen. Itä-Suomen lääni, Oulun lääni ja Lapin lääni ovat suomenkielisiä. 3 Nimet, toimipaikat ja palveluyksiköt Lääninhallitusten nimet ovat Etelä-Suomen lääninhallitus, Länsi-Suomen lääninhallitus, Itä-Suomen lääninhallitus, Oulun lääninhallitus ja Lapin lääninhallitus. Etelä-Suomen lääninhallituksen toimipaikka on Hämeenlinnassa. Lääninhallituksella on lisäksi alueelliset palveluyksiköt Helsingissä ja Kouvolassa. Länsi-Suomen lääninhallituksen toimipaikka on Turussa. Lääninhallituksella on lisäksi alueelliset palveluyksiköt Jyväskylässä, Tampereella ja Vaasassa. Itä-Suomen lääninhallituksen toimipaikka on Mikkelissä. Lääninhallituksella on lisäksi alueelliset palveluyksiköt Joensuussa ja Kuopiossa. Oulun lääninhallituksen toimipaikka on Oulussa. Lapin lääninhallituksen toimipaikka on Rovaniemellä. 4 Erinäiset palveluyksiköt Lääninhallituksella voi olla 3 :ssä mainit-

12 212 N:o 121 tujen alueellisten palveluyksikköjen lisäksi muitakin alueellisia palveluyksikköjä sen mukaan kuin lääninhallitus määrää. 5 Ahvenanmaan lääni Ahvenanmaan maakunnan alueesta ja läänin kielellisestä jaotuksesta säädetään sekä Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997 Ahvenanmaan lääninhallituksen toimipaikasta ja nimestä määrätään erikseen. 6 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Ministeri Jouni Backman Hallitusneuvos Ritva Viljanen

13 213 N:o 122 Valtioneuvoston päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueista ja toimipaikoista Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997 Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt 10 päivänä tammikuuta 1997 työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun lain (23/1997) 1 :n 1 momentin nojalla: 1 Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueet ja nimet Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueet muodostuvat siten, että: 1) Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton toimialueista; 2) Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Varsinais-Suomen liiton toimialueesta ja Ahvenanmaan maakunnasta; 3) Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Satakuntaliiton toimialueesta; 4) Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Hämeen liiton ja Päijät-Hämeen liiton toimialueista; 5) Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Pirkanmaan liiton toimialueesta; 6) Kymen työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Kymenlaakson liiton ja Etelä- Karjalan liiton toimialueista; 7) Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Etelä-Savon maakuntaliiton toimialueesta; 8) Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Savon liiton toimialueesta; 9) Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Pohjois-Karjalan liiton toimialueesta; 10) Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Keski-Suomen liiton toimialueesta; 11) Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Etelä-Pohjanmaan liiton toimialueesta; 12) Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Österbottens förbund Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton toimialueista; 13) Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Pohjois-Pohjanmaan liiton toimialueesta; 14) Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Kainuun liiton toimialueesta; sekä 15) Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus muodostuu Lapin liiton toimialueesta. 2 Kielellinen jaotus Uudenmaan ja Kymen työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat suomenkielisiä suomenkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta. Kummankin työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueen asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.

14 214 N:o 122 Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat suomenkielisiä suomenkielisten, ruotsinkielisiä ruotsinkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta. Kummankin työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueen asukkaiden enemmistö on suomenkielinen. Muut kuin 1 ja 2 momentissa mainitut työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat suomenkielisiä. 3 Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimipaikat Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimipaikat sijaitsevat siten, että: 1) Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Helsingissä; 2) Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Turussa; 3) Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Porissa; 4) Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Lahdessa; 5) Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Tampereella; 6) Kymen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Kouvolassa; Helsingissä 6 päivänä helmikuuta ) Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Mikkelissä; 8) Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Kuopiossa; 9) Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Joensuussa; 10) Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Jyväskylässä; 11) Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Seinäjoella; 12) Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Vaasassa; 13) Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Oulussa; 14) Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Kajaanissa; sekä 15) Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimipaikka on Rovaniemellä. Lisäksi työvoima- ja elinkeinokeskuksilla voi olla tarpeen mukaan alueellisia palvelupisteitä, joiden perustamisesta päättää työvoima- ja elinkeinokeskus. 4 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Ministeri Ole Norrback Teollisuusneuvos Kalle J. Korhonen

15 215 N:o 123 Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1997 Liikenneministeriö on muuttanut ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 20 päivänä joulukuuta 1995 annetun liikenneministeriön päätöksen (1605/1995) 3 :n 1 momentin seuraavasti: 3 Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa vastaavan tai alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista: 1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan ja rekisteröintien aloittamistarkastus 750 markkaa; 2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 250 markkaa; 3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 150 markkaa; 4) katsastustoiminnan harjoittajalta valvontamaksua ja rekisterin käyttömaksua kolme markkaa kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta; 5) kuljettajantutkinnon sekä VAK- ja ADR-ajolupakokeiden vastaanottajalta valvonta- ja kehitysmaksua 12 markkaa kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta teoria- ja ajokokeelta; 6) moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) 18 :ssä tarkoitettu ennakkotieto 500 markkaa; ja 7) autoverosta annetun lain (1482/1994) 67 :ssä tarkoitettu ennakkotieto 300 markkaa. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1997 Liikenneministeri Tuula Linnainmaa Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen

16 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ OY EDITA AB, HELSINKI 1997

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 N:o 906 912 SISÄLLYS N:o Sivu 906 Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta... 3579 907

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 812. Asetus. Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 812. Asetus. Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997 N:o 812 821 SISÄLLYS N:o Sivu 812 Asetus Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta... 3135 813 Asetus elokuvien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 205 207 SISÄLLYS N:o Sivu 205 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o 137 144. Asetus. N:o 137. puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o 137 144. Asetus. N:o 137. puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o 137 144 SISÄLLYS N:o Sivu 137 Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta... 321 138 Asetus Israelin kanssa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Asetusluonnos Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 200 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1996 N:o 29 32 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 29 Asetus Venäjän federaation kanssa tehdyn Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta... 181 47 Laki lääkärin hyväksymisestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407 SISÄLLYS N:o Sivu 1401 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4707 1402 Laki

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 386. Valtioneuvoston asetus. sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 386. Valtioneuvoston asetus. sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 386 389 SISÄLLYS N:o Sivu 386 Valtioneuvoston asetus sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta... 2295 387 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008 N:o 310 317 SISÄLLYS N:o Sivu 310 Laki merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta... 817 311 Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 643. Laki

SISÄLLYS. N:o 643. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 643 648 SISÄLLYS N:o Sivu 643 Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1997 N:o 967 977 SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 3679 968 Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki

SISÄLLYS. tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan. N:o 411. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 411 417 SISÄLLYS N:o Sivu 411 Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1215 1221 SISÄLLYS N:o Sivu 1215 Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 312. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1996. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 312. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1996. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1996 N:o 312 317 SISÄLLYS N:o Sivu 312 Asetus merellä käytettäviin aluksiin kohdistuvaa takavarikkoa ja sitä vastaavia toimenpiteitä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 293 299. Asetus Heinolan kurssikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 293 299. Asetus Heinolan kurssikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 293 299 SISÄLLYS N:o Sivu 293 Asetus Heinolan kurssikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta... 811 294 Asetus peruskouluasetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 N:o 843 848 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Laki perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta... 3975 844 Tasavallan presidentin asetus Singaporen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43 SISÄLLYS N:o Sivu 38 Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 550 556 SISÄLLYS N:o Sivu 550 Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2003 N:o 748 755 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta... 2911 749 Tasavallan presidentin asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1284. Laki. siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1284. Laki. siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1284 1294 SISÄLLYS N:o Sivu 1284 Laki siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta... 4415

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2006 N:o 770 778 SISÄLLYS N:o Sivu 770 Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 364. Laki. Imatran Voima -konsernille kantaverkko-omaisuuden myynnistä myönnettävistä veronhuojennuksista

SISÄLLYS. N:o 364. Laki. Imatran Voima -konsernille kantaverkko-omaisuuden myynnistä myönnettävistä veronhuojennuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997 N:o 364 376 SISÄLLYS N:o Sivu 364 Laki Imatran Voima -konsernille kantaverkko-omaisuuden myynnistä myönnettävistä veronhuojennuksista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 429 435 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta... 1285 430 Laki öljysuojarahastosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI NRO 15/

TIEDOTUSLEHTI NRO 15/ -jan 1925 Merenkulkuhallitus TIEDOTUSLEHTI NRO 15/1.8.1996 MERENKULKUHALLINTO Merenkulkulaitoksesta annetun lain (13/90) 2 : ään on lisätty 1.1.1996 voimaan tulleella lailla (1621/95) uusi 3 momentti,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 486 490 SISÄLLYS N:o Sivu 486 Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 649. Laki

SISÄLLYS. N:o 649. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1998 N:o 649 657 SISÄLLYS N:o Sivu 649 Laki Pohjoismaiden välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 714. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 714. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2003 N:o 714 725 SISÄLLYS N:o Sivu 714 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 2851 715 Laki tullilain 9 :n muuttamisesta... 2853

Lisätiedot