TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET"

Transkriptio

1 LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 4 A Hintalomake (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 4 B Henkilötietolomake (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 5 A Sopimusmalli Liite 5 B Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut) t/ julkis/jyse_2009_palvelut.pdf Liite 6 Tarjouksen kansilehti (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Sivu 1 (16)

2 LIITE 1 HANKINNAN KOHDE Puheterapian kuvaus Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia. Häiriöitä voi olla kielen, puheen, äänen, nielemisen, kuulon, lukemisen ja/tai kirjoittamisen osa-alueilla sekä lapsille että aikuisille. Puheterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväisessä elämässä. Puheterapia toteutetaan tilaajan tekemän tutkimuksen ja terapiasuunnitelman perusteella yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä sekä muiden kuntoutuksessa mukana olevien tahojen kanssa. Kuntoutuksen sisältöön vaikuttavat kommunikaatio- tai puhehäiriön syy, laatu, vaikeusaste sekä toimintaympäristö, jossa asiakas toimii. Puheterapiassa vaikutetaan niihin perusvalmiuksiin, jotka ovat kielellisen ja ei-kielellisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen edellytyksiä. Puheterapeutti huolehtii myös tarvittaessa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen valinnasta ja käytön ohjaamisesta asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Puheterapia toteutetaan yksilöterapiana ja soveltuvin osin myös 3-6 hengen ryhmäterapiana. Hankittava palvelu koostuu seuraavista tehtävistä tarvittavina yhdistelminä: Puheterapeutin tutkimus, johon sisältyy kirjallinen lausunto sekä kuntoutus- tai terapiasuunnitelma. Kuntoutussuunnitelmaan tulee tarvittaessa sisältyä terapia-, tai kuntoutussuunnitelma, joka kohdentuu sekä vanhemmille, kasvuyhteisölle tai asiakkaan muulle lähiyhteisölle Yksilökäynteinä annettu puheterapiakuntoutus (sisältäen lähiyhteisön ohjauksen), johon sisältyy myönnetyn kuntoutusjakson loppuvaiheessa palvelun tilaajalle annettu kirjallinen palaute kuntoutuksen toteutumisesta ja sen vaikuttavuudesta sekä jatkosuositukset. Neuvottelut/konsultaatiot asiakkaan jokapäiväisessä toimintaympäristössä (esim. koti, päiväkoti, koulu tai muu yksikkö) tai tilaajan asiakastyöryhmässä (esim. lasten kuntoutustyöryhmä). Kuntoutusta toteuttavien henkilöiden koulutusvaatimukset kuvataan tarjouspyynnön liitteessä 2. Palvelu on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: Suomenkielinen palvelu: Puheterapia palveluntuottajan tiloissa Puheterapia laitoksessa (päiväkoti tai koulu) ja/tai kotona Ruotsinkielinen palvelu: Puheterapia palveluntuottajan tiloissa Puheterapia laitoksessa (päiväkoti tai koulu) ja/tai kotona Sivu 2 (16)

3 LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Palveluntuottajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee vastata tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Tarjoaja voi olla yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. 1. Rekisteröintitiedot ja luvat VAATIMUS REKISTERIT Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoajan tulee olla merkittynä ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin. SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Tarjouskilpailun voittajilta tullaan pyytämään selvitykset rekisterimerkinnöistä. Tarjoaja, joka on yritys täyttää tämän kohdan: TOIMILUPA Palveluntuottajalla tulee olla sopimuskauden alkaessa voimassa oleva lupa terveydenhuoltopalvelujen antamiseen (laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 muutoksineen) ja luvan tulee oikeuttaa tämän sopimuksen mukaisiin palveluihin. Voimassa ei saa olla valvontaviranomaisten antamaa määräystä toiminnan keskeyttämisestä. Tarjoaja, joka on itsenäinen ammatinharjoittaja täyttää tämän kohdan: ILMOITUS Tarjoaja tekee ilmoituksen toiminnastaan aluehallintovirastoon. Voimassa ei saa olla valvontaviranomaisten antamaa määräystä toiminnan keskeyttämisestä. VASTAUS JA SELVITYKSET Rekisterit ja selvitykset Jos tarjoaja on yritys: Tarjouksen liite: Selvitys toimiluvasta Jos tarjoaja on itsenäinen ammatinharjoittaja: Tarjouksen liite: Jäljennös AVI:on päätöksestä Sivu 3 (16)

4 Tarjoaja, joka on yritys täyttää tämän kohdan: TYÖHÖN SOVELLETTAVAT EHDOT Tarjoaja liittää tarjoukseen selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Jos tarjoaja on yritys: Työehtosopimus tai keskeiset työehdot 2. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne VAATIMUS VEROT JA MAKSUT Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut sekä muut lainsäädännön edellyttämät maksut. Tarjoajan on toimitettava veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Eläkevakuutusmaksujen osalta on toimitettava työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. VASTAUS JA SELVITYKSET Tarjouksen liitteet: Verot Eläkevakuutusmaksut ja 3. Tekninen ja ammatillinen osaaminen VAATIMUS VASTAUS JA SELVITYKSET Palvelun tuottamiseen nimettävillä henkilöillä on Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira, ent. TEO) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna puheterapeuttina (osoitetaan Valviran todistuksella) ja ylempi korkeakoulututkinto filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta tai kliininen kurssi. Kustakin tarjotusta henkilöstä tulee esittää Valviran todistus siitä että henkilö on laillistettu puheterapeutti. Puheterapeutilla tulee olla erinomainen kielitaito sillä kielellä, jonka kielisen palvelun tuottamiseen häntä tarjotaan (suomi tai ruotsi). Tarjouksen Valviran todistus liite: ALIHANKINTA Palvelun tuottamisessa käytettävät alihankkijat on mainittu tarjouksessa. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Täytetään vain jos käyttää alihankkijoita: Tarvittaessa: Tarjouksen liite: Alihankkijat Sivu 4 (16)

5 TARJOAJAN SÄHKÖPOSTIOSOITE Tarjoaja ilmoittaa sähköpostiosoitteen, jonne hankintaprosessia koskevat tiedonannot, mukaan lukien hankintapäätös, voidaan toimittaa. Sähköpostiosoite on: Sivu 5 (16)

6 LIITE 3 HANKINNAN KOHDETTA JA TARJOUSTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Palveluntuottajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee vastata tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. A. PALVELUA JA TARJOUSTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 1. Henkilöstö ja osaaminen VAATIMUS 1. Tarjoaja täyttää kustakin tarjoamastaan henkilöstä tarjouspyynnön liitteenä 4 B olevan henkilölomakkeen ja toimittaa kunkin tarjotun henkilön osalta vaaditut todistukset. VASTAUS JA SELVITYKSET 2. Mikäli tarjoaja valitaan palveluntuottajaksi, tämä esittää ennen sopimuksen tekemistä rikosrekisteriotteet kaikista tarjoamistaan henkilöistä (504/2002 laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). 2. Tilat 3. Palveluntuottajalla on asianmukaiset, turvalliset ja käyttötarkoitukseen soveltuvat tilat tarjoamiensa palvelujen tuottamiseen. Vastaanottotilan tulee olla sellainen, että potilaan kanssa käytävä keskustelu ei kuulu ulkopuolisille, esim. odotustilaan. Tiloissa tulee olla WC, joka on potilaan käytettävissä. Tilojen tulee sijaita kohtuullisen matkan päässä Tuusulasta. Tarjouksen liite: Tilat ja välineistö Tiloista ja niiden sijainnista tulee esittää selvitys. 3. Sopimusehdot ja tarjouksen voimassaolo 4. Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 5 A olevan sopimusmallin. Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Yleiset ehdot on esitetty tarjouspyynnön Sivu 6 (16)

7 liitteenä 5 B. Edellä mainittujen sopimusehtojen vastaiset varaumat johtavat todennäköisesti tarjouksen hylkäämiseen. 5. Tarjous on sitovana voimassa saakka. Sivu 7 (16)

8 LIITE 4 A HINTALOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Palveluntuottajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Hinnat on ilmoitettava euroa / 45 minuuttia. Mikäli terapian kesto on pidempi kuin 45 minuuttia, maksetaan siitä sen keston ajalta summa, joka vastaa 45 minuutin hinnoittelua, esimerkiksi jo hinta/45 minuuttia on 50 euroa, maksetaan 90 minuutin terapiasta 100 euroa. Tarjous hylätään, mikäli hinta on ilmoitettu muulla tavalla. Hinta sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kustannukset. Matkakuluja, välinekuluja, toimistomaksuja tai vastaavia ei korvata. Matka-aika ei sisälly terapia-aikaan. Kaikki hinnat on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa. Kussakin kohdassa saa ilmoittaa ainoastaan yhden summan, hintojen ilmoittaminen esim. vaihteluvälillä ei siten ole mahdollista. Hinnat ovat kiinteät 2 vuotta sopimuskauden alkamisesta. Sen jälkeen hintoja voidaan korottaa siten kun liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen kohdassa 10 määritellään. Tarjottavat suomenkieliset palvelut Puheterapia palveluntuottajan tiloissa Puheterapia laitoksessa (päiväkoti tai koulu) ja/tai kotona Hoitoneuvottelu tilaajan kanssa Tarjottavat ruotsinkieliset palvelut Puheterapia palveluntuottajan tiloissa Puheterapia laitoksessa (päiväkoti, koulu tai muu vastaava ) ja/tai kotona Hoitoneuvottelu tilaajan kanssa Hinnoitteluperuste euroa/45 min ilman alv:tä euroa/45 min ilman alv:tä euroa/45 min ilman alv:tä euroa/45 min ilman alv:tä euroa/45 min ilman alv:tä euroa/45 min ilman alv:tä Sivu 8 (16)

9 LIITE 5A SOPIMUS PUHETERAPIA PALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Tuusulan kunta Hyryläntie Tuusula Palveluntuottaja: Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat Sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito tapahtuvat kirjallisesti joko postitse, faksitse tai sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava toisen osapuolen yhteyshenkilölle viipymättä. Tilaajan yhteyshenkilö: Palveluntuottajan yhteyshenkilö: Yhteyshenkilöillä on oikeus neuvotella tämän sopimuksen soveltamisesta ja muutoksista. 3. SOPIMUKSEN KOHDE Tämä sopimus koskee tuusulalaisten puheterapiapalveluita. Palveluntuottaja tuottaa palveluita Tilaajan toimeksiannosta ja Tilaajan lukuun. Palvelua kuvataan liitteessä 1 [Koostetaan tarjouspyynnön liitteestä 1] Tilaaja osoittaa palvelutuottajalle asiakkaita noudattaen tarjouskilpailun lopputulosta. Tilaaja ostaa palvelun yksilöllisellä maksusitoumuksella, jossa määritellään terapian sisältö, käyntikertojen määrä ja kesto sekä maksusitoumuksen voimassaoloaika. Voimassa oleva maksusitoumus on terapian aloittamisen edellytys. Puheterapeutti osallistuu tarvittaessa asiakasta koskevaan neuvotteluun tilaajan, perheen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palveluntuottaja on oikeutettu veloittamaan neuvottelusta xx euroa/45 min. (hinnaksi otetaan hintalomakkeesta ko. terapian osalta ilmoitettu hinta). Palveluntuottajan ei edellytetä varaavan erillistä kapasiteettia tilaajaa varten. Tämä sopimus ei sisällä mitään vähimmäisostovelvollisuutta eikä luo palveluntuottajalle yksinoikeutta sopimuksen tarkoittamien palvelujen tuottamiseen. Terapian keskeytymisestä on ilmoitettava tilaajan yhteyshenkilölle. Kaikista kuntoutuksen toteutukseen liittyvistä muutosehdotuksista on neuvoteltava tilaajan kanssa. Sivu 9 (16)

10 4. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi alkaa pp.kk.vvvv ja päättyy pp.kk.vvvv [sopimuskausi 4 vuotta. 5. TILAUKSET Palveluita tilataan asiakaskohtaisesti yksilöllisellä maksusitoumuksella, jossa määritellään (terapian) hankittavan palvelun sisältö, käyntikerrat ja kesto sekä maksusitoumuksen voimassaoloaika. (Maksusitoumuksen liitteenä on terapiasuunnitelma.) 6. TILAT (Terapiaa) Mikäli palvelu toteutetaan palveluntuottajan tiloissa, niiden tulee olla (jotka ovat ) tarkoitukseen soveltuvat vastaten vastaavaa kunnallista tasoa. Tilaajalla on oikeus auditoida palveluntuottajan tilat ilmoittamalla siitä etukäteen xx päivää ennen auditointia. 7. ALIHANKINTA Palveluntuottaja saa käyttää palveluntuottamiseen alihankkijaa vain tilaajan kirjallisella suostumuksella. Ennen suostumuksen antamista tilaaja edellyttää, että alihankkija on kirjallisesti sitoutunut noudattamaan tämän sopimuksen mukaisia potilastietoja ja salassapitoa koskevia säännöksiä. 8. LUVAT, SELVITYKSET JA VAKUUTUKSET Palveluntuottajalla tulee olla sopimuskauden ajan voimassa oleva lupa terveydenhuoltopalvelujen antamiseen (laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 muutoksineen) ja luvan tulee oikeuttaa tämän sopimuksen mukaisiin palveluihin [mikäli palveluntuottaja on yritys ]. Palveluntuottaja tekee ilmoituksen toiminnastaan aluehallintovirastoon [mikäli palveluntuottaja on itsenäinen ammatinharjoittaja ]. Voimassa ei saa olla valvontaviranomaisten antamaa määräystä toiminnan keskeyttämisestä. Palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle vähintään 12 kuukauden välein sopimuskauden aikana tilaajalle seuraavat selvitykset: - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty - todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty Sopimuskauden aikana palveluntuottaja esittää rikosrekisteriotteet kaikista palvelun tuottamiseen osallistuvista henkilöistä (504/2002 laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Tilaajalla on oikeus pyytää palveluntuottajaa esittämään em. selvitykset useamminkin. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos palveluntuottaja ei toimita kuukauden kuluttua pyyntöhetkestä kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa toimittajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. Sivu 10 (16)

11 Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus tuottajan verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen taikka potilasvakuutuksen maksamisen laiminlyönnin vuoksi ellei palveluntuottaja ole toimittanut maksunsaajan hyväksymää maksusuunnitelmaa. Palveluntuottajalla tulee olla koko sopimuskauden ajan voimassa oleva potilasvakuutus ja toimintaa koskeva riittävä vastuuvakuutus. 9. KÄYTETTÄVÄ HENKILÖSTÖ Palveluun käytetään seuraavia henkilöitä: (luettelo henkilöistä jotka on valittu). Palveluntuottaja ei saa ilman Tilaajan suostumusta käyttää palvelun tuottamiseen muita henkilöitä. Tilaaja voi harkintansa mukaan sopimuskauden aikana hyväksyä kirjallisesti uusia henkilöitä käytettäväksi palvelun tuottamiseen, edellyttäen että henkilö vastaa pätevyydeltään sopimuksessa määriteltyjen henkilöiden ammattitaitoa ja täyttää tarjouspyynnössä asetetut henkilöstä koskevat vähimmäisvaatimukset. [tämä sopimusehto voi koskea vain yritystä]. Tässä tapauksessa palveluntuottaja esittää Tilaajalle rikosrekisteriotteen palvelun tuottamiseen hyväksytystä uudesta henkilöstä (504/2002 laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Palveluntuottajalla on palvelujen tuottamiseen osallistuvan henkilöstön osalta täydennyskoulutussuunnitelma. Palveluntuottaja toimittaa vuosittain osallistumistodistukset hankkimastaan täydennyskoulutuksesta. 10. HINNAT, MAKSUEHDOT JA LASKUTUS 10.1 Tilaajalta perittävä palvelun hinnat Palvelun hinta on xx euroa käynniltä (45 min/henkilö). Mikäli kuntoutuksen kesto on pidempi kuin 45 minuuttia, maksetaan siitä sen keston ajalta summa, joka vastaa 45 minuutin hinnoittelua, esimerkiksi jos hinta/45 minuuttia on 50 euroa, maksetaan 90 minuutin kuntoutuksesta 100 euroa. Hinta on kiinteä pp.kk.vvvv saakka (2 vuotta sopimuksen voimaantulosta). Tämän jälkeen palveluntuottajalla on oikeus ehdottaa neuvotteluja hintojen korottamiseksi JYSE Palvelut 10 luvun mukaisesti. Hintoja voidaan korottaa vain kerran sopimuskauden aikana. Toteutumattomia aikoja ei korvata. Mikäli potilas itse keskeyttää terapian, ei käyttämättä jääneitä käyntejä korvata. Hinta sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kustannukset. Matkakuluja, välinekuluja, toimistomaksuja tai vastaavia ei erikseen korvata. Palveluntuottaja vastaa itse omista veroistaan ja eläkemaksuistaan Maksuehdot Maksuehto on 30 päivää laskun saapumisesta. Maksu suoritetaan palveluntuottajalle jälkikäteen kuukausittain. Viivästyskorko on korkolain mukainen Laskutus Tilaaja laskuttaa potilailta asiakasmaksut, mikäli potilaalta voidaan periä maksu. Palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle lasku sopimuksen liitteenä olevaa laskulomaketta käyttäen (toimitetaan word tiedostona) paperiversiona postitse. Lomake toimitetaan Sivu 11 (16)

12 puheterapeutille terapiaa koskevan päätöksen yhteydessä. Jos palveluntuottaja laskuttaa useammasta potilaasta, tulee palveluntuottajan laatia koontilasku liitteenä olevaa laskulomaketta käyttäen (toimitetaan word tiedostona). Laskut tulee osoittaa tilaajalle osoitteeseen: Tuusulan kunta Seudullinen talouspalvelukeskus PL Tuusula ja niissä on oltava viite Puheterapia. 11. POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA SALASSAPITO Sopimuksen kohteena olevat palvelut tuotetaan tilaajan lukuun. Tilaaja on näin ollen sopimuksenmukaisen toiminnan potilastietojen osalta rekisterinpitäjä. Juridisesti ne ovat osa tilaajan potilasrekisteriä, jonka käytöstä tilaaja määrää ja vastaa. Toiminnassa syntyneisiin potilasasiakirjoihin sekä niiden käyttöön ja luovutukseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), henkilötietolakia (523/1999), arkistolakia (831/1994), lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä (99/2001), lakia terveydenhuollon ammattihenkilöistä (599/1994), muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteyshenkilöiden antamia ohjeita. Tilaaja vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietolain, viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettujen lakien asettamista velvoitteista kuten tietosuojaselosteen laatiminen ja saatavilla pito, asiakkaiden informointi henkilötietojen käsittelystä ja heidän oikeuksistaan sekä tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kirjallisen kieltäytymistodistuksen antaminen sekä tietojen luovuttaminen sivullisille. Palveluntuottaja saa kerätä ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun tuottamiseksi. Palveluntuottajan tulee muodostaa tähän sopimukseen perustuvista potilastiedoista erillinen ja erikseen hallinnoitava tiedosto. Potilastietoja ei saa sisällyttää palveluntuottajan omaan asiakas- tai potilasrekisteriin eikä palveluntuottaja saa käyttää ko. potilastietoja omassa toiminnassaan, eikä luovuttaa niitä edelleen. Palveluntuottaja säilyttää potilasrekistereihin sisältyviä tietoja huolellisesti. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan rekistereihin sisältyvien tietojen käsittelyssä henkilötietolain vaatimuksia ja vastaa siitä, että niitä käsittelevät ja niihin pääsevät vain henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä. Lisäksi palveluntuottaja ja sen mahdollisesti alihankkijoina toimivat palveluntuottajat huolehtivat henkilökuntansa ohjeistamisesta ja hankkivat kaikilta asiakasrekisterien tietoja käsitteleviltä erillisen vaitioloja salassapitositoumuksen. Palveluntuottaja sitoutuu antamaan tilaajalle rekisteriselosteen potilasrekisteriasiakirjojen käsittelystä. Sopimuskauden päättyessä palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan potilasta koskevat yhteenvedot ja kaikki syntyneet potilastiedot tilaajalle veloituksetta. Palveluntuottaja ei saa säilyttää niistä myöskään kopioita. Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan edellä mainittuja säädöksiä sekä tilaajan asiaa koskevia toimintaohjeita. (Täydennetään sopimusneuvotteluissa. Tilaaja varaa oikeuden antaa tarkempia ohjeita) Sivu 12 (16)

13 12. VAHINGONKORVAUS Palveluntuottaja vastaa potilasvahingoista kulloinkin voimassa olevan potilasvahinkoja ja terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön sekä noudatetun korvauskäytännön mukaisesti. Potilasvahingot korvataan palveluntuottajan potilasvakuutuksesta. Palveluntuottajalla on voimassaoleva potilasvakuutus koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja vastaa tuottamansa palvelun sekä potilaalle että kolmannelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Palveluntuottajalla on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka määrä on riittävä suhteessa toiminnan laajuuteen. Tapauksissa, joissa tilaaja on laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että tilaaja hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että palveluntuottaja on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on tilaajalla oikeus kohdistaa palveluntuottajaan korvausvaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen tilaajalla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu tilaajalle muuta välitöntä vahinkoa. Lisäksi vahingonkorvaukseen sovelletaan JYSE 2009-Palvelut- ehtoja. 13. PALVELUNTUOTTAJAN LAADUNHALLINTA Palveluntuottaja huolehtii potilaiden hyvästä kohtelusta ja turvallisuudesta. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että potilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan. Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle, mikäli (neuropsykologinen) puheterapiakuntoutus ei toteudu kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Palveluntuottajalla on toimintasuunnitelma, jossa on huomioitu lainsäädännön vaatimukset palvelulle. Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Palveluntuottaja raportoi tilaajalle välittömästi kirjallisesti palvelua koskevista valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista sekä niistä toimenpiteistä, joihin palveluntuottaja on valitusten, kanteluiden tai hoitovahinkoilmoitusten johdosta ryhtynyt. Osapuolet pitävät tilaajan niin pyytäessä palvelujen sisältöä ja laatua koskevan palaverin. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta veloittaa osallistumisesta palaveriin. Yhteispalaverit järjestetään tilaajan niin halutessa, tilaajan tiloissa. 14. SALASSAPITO Sopijapuolten tulee noudattaa toiminnassaan muun muassa lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säännöksiä. Palveluntuottajan on huomioitava kyseisten lakien määräykset sopimuksen mukaisessa toiminnassaan. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot siltä osin kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Palveluntuottajan salassapitovelvollisuus on yhtä laaja kuin terveyskeskuksen henkilökunnalla. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan julkisuuslakia Sivu 13 (16)

14 (621/1999), henkilötietolakia (523/1999) ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä sosiaali- ja terveystoimen antamia ohjeita. Palveluntuottajan on huolehdittava sellaisten tietojen salassapidosta, jotka palveluntuottaja tai hänen henkilökuntansa on saanut tietoonsa millä tahansa tavalla, niin luottamuksellisiksi merkittyjen kuin myös sellaisten, jotka olisi tullut asian luonteen vuoksi ymmärtää luottamuksellisiksi. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että sen henkilökunta sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa salassa pidettävät potilastiedot ja olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös työntekijän työsopimuksen päättymisen jälkeen. Palveluntuottajan tulee toteuttaa henkilötietolain 32 :n edellyttämät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamisesta siten, että estetään asiattomien pääsy tietoihin sekä estetään vahingossa tai laittomasti tapahtuva tietojen hävittäminen, muuttaminen, luovuttaminen, siirtäminen taikka muu laiton käsittely. Palveluntuottaja ei saa käyttää sopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman tilaajan lupaa. Nämä määräykset ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. 15. SOPIMUKSEN LIITTEET JA ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: Sopimus Palvelunkuvaus (liite 1) Hinnasto (liite x) Laskumalli (liite x) Tarjouspyyntö Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut Tarjous 16. ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Tuusulassa xx. päivänä xxkuuta Etunimi Sukunimi titteli Tilaaja Etunimi Sukunimi titteli Palveluntuottaja Sivu 14 (16)

15 LIITE 6 KANSILEHTI Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Kansilehti ja tarjouksen sisällysluettelo TARJOUS: PUHETERAPIAPALVELUT Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Paikka ja aika Sähköposti: Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava sähköpostiosoite, josta tarjoajan tarpeen vaatiessa tavoittaa. Tarjoajan tulee huomioida, että hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajan yllä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen., Tarjoajan allekirjoitus Nimenselvennys Asema tarjoajan organisaatiossa Sivu 15 (16)

16 TARJOUKSEN SISÄLLYSLUETTELO Kansilehti Tarjouslomakkeet ja pakolliset liitteet Liite Tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 2) selvitys rekisteröinnistä Liite Jos tarjoaja on yritys: Selvitys toimiluvasta tai selvitys luvan hankkimisesta Liite Liite Liite Jos tarjoaja on yritys: Työehtosopimus tai keskeiset työehdot Verot ja maksut Jos käytetään alihankkijoita: Alihankkijat Liite Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 3) Liite/Liitteet Todistus filosofian maisterin tutkinnosta logopedian koulutusohjelmasta ja Valviran todistus Liite Tilat ja välineistö Liite Hintalomake tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 4 A) Liite/liitteet Henkilötietolomake tarjouslomake kustakin nimetystä henkilöstä (tarjouspyynnön liite 4 B) Sivu 16 (16)

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot