KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2012) 117 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Jatkotoimet 12 päivänä heinäkuuta 2011 annetulle neuvoston päätökselle 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (maaliskuu 2012)

2 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Jatkotoimet 12 päivänä heinäkuuta 2011 annetulle neuvoston päätökselle 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (maaliskuu 2012) 1. JOHDANTO Tässä neljännesvuosittaisessa tiedonannossa arvioidaan toimenpiteitä, jotka Kreikka on toteuttanut ja joita se suunnittelee toteuttavansa 12. huhtikuuta 2011 hyväksytyn neuvoston päätöksen 2011/734/EU 1 noudattamiseksi. Toimet, jotka oli toteutettu vuoden 2011 syyskuun loppuun mennessä, arvioitiin 26. lokakuuta 2011 päivätyssä tiedonannossa 2. Tätä tiedonantoa ja sen liitteenä olevaa komission yksiköiden vaatimustenmukaisuuskertomusta, joka on laadittu yhteistyössä EKP:n kanssa 3, käytetään myös arvioitaessa, noudattaako Kreikka talous- ja finanssipolitiikan muistiota ja talouspoliittisia erityisehtoja koskevaa yhteistyömuistiota 4, jotka liittyvät Kreikan ja muiden euroalueen jäsenvaltioiden lainajärjestelysopimukseen. Tämä arviointi perustuu tarkastuskäyntiin, jonka komission yksiköt tekivät yhdessä IMF:n ja EKP:n henkilöstön kanssa 18. tammikuuta 10. helmikuuta 2012 talouden sopeutusohjelman yhteydessä sekä Kreikan valtiovarainministeriön 2. maaliskuuta 2012 toimittamaan neljännesvuosittaiseen raporttiin PÄIVÄNÄ HEINÄKUUTA 2011 ANNETTU NEUVOSTON PÄÄTÖS Neuvosto antoi 12. heinäkuuta 2011 SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan ja 136 artiklan mukaisesti päätöksen, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi viimeistään vuonna Tällä päätöksellä laadittiin uudelleen toukokuussa 2010 annettu päätös 5, jota oli muutettu useita kertoja. Päätöksessä edellytettiin, että Kreikka toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, joilla pyritään siihen, että julkisen talouden alijäämä alittaa seuraavat enimmäismäärät: miljoonaa euroa (7,9 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun lähtökohtana ovat nyt käytettävissä olevat BKT-ennusteet) vuonna 2011; EUVL L 296, , s. 38. KOM(2011) 705 lopullinen. The Economic Adjustment Programme for Greece March 2012, European Economy Occasional Paper, [ ]. Kyseisessä asiakirjassa arvioidaan yksityiskohtaisemmin makrotalouteen, rahoitukseen, julkiseen talouteen ja rakennepolitiikkaan liittyvien uudistusten edistymistä. Talous- ja finanssipolitiikan muistio ja talouspoliittisia erityisehtoja koskeva yhteistyömuistio, annettu 31 päivänä lokakuuta Neuvoston päätös 2010/320/EY (EUVL L 145, ). FI 2 FI

3 miljoonaa euroa (7,3 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun lähtökohtana käytetään viimeisimpiä BKT-ennusteita) vuonna 2012; miljoonaa euroa (5,6 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2013 ja miljoonaa euroa (3,1 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna Päätöstä muutettiin 8 marraskuuta Edellä mainitut julkisen talouden alijäämää koskevat nimelliset enimmäismäärät pidettiin kuitenkin ennallaan. 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31. JOULUKUUTA 2011 ASTI Kreikka on talouden sopeutusohjelmassa sitoutunut noudattamaan valtion perusmenoille, julkisen talouden rahoitusasemalle, valtion velkakannalle ja yksityistämistuloille asetettuja neljännesvuosittaisia tuloskriteerejä sekä kertyville maksurästeille vahvistettua ohjeellista kriteeriä 9. Vuoden 2011 syyskuun lopussa tulokset olivat vaihtelevia. Valtion perusmenojen (tosiasialliset tiedot: 42,0 miljardia euroa; kriteeri: 44,5 miljardia euroa) ja valtion velan (tosiasialliset tiedot: 360,4 miljardia euroa; kriteeri: 394,0 miljardia euroa) kriteerit täyttyivät. Julkisen talouden perusjäämätavoitteesta jäätiin kuitenkin pienellä marginaalilla (tosiasialliset tiedot: 5,2 miljardia euroa; kriteeri: 5,0 miljardia euroa), koska veroja ja sosiaaliturvamaksuja kerättiin suunniteltua vähemmän. Yksityistämistuloja koskevaan tavoitteeseen ei päästy (tosiasialliset tiedot: 0,39 miljardia euroa; kriteeri: 1,7 miljardia euroa). Kertyville maksurästeille vahvistettua ohjeellista kriteeriä ei noudatettu, sillä maksurästejä kertyi 1. päivästä tammikuuta 2011 syyskuun 2011 loppuun 1,1 miljardia euroa. Käytettävissä olevat vuoden 2011 joulukuun lopun tiedot osoittavat, että julkisen talouden kassaperusteiselle perusjäämälle (tosiasialliset tiedot: 4,8 miljardia euroa; kriteeri: 5,1 miljardia euroa), valtion perusmenoille (tosiasialliset tiedot: 58,9 miljardia euroa; kriteeri: 60,8 miljardia euroa) ja valtion velkakannalle (tosiasialliset tiedot: 378,1 miljardia euroa; kriteeri: 394,0 miljardia euroa) asetettuihin tavoitteisiin päästiin. Vaikka talouden oletettua jyrkempi taantuma aiheutti merkittävää vastatuulta sekä poliittista ja yhteiskunnallista epävakautta, tavoitteet saavutettiin pääomamenojen ja muiden harkinnanvaraisten menojen leikkauksilla, jotka kompensoivat hyvin verojen ja sosiaaliturvamaksujen pienempää määrää ja lääkekustannusten menonylityksiä. Tulot rakennerahastoista, mukaan lukien unionin rahoitusosuuden nostaminen 75 prosentista 85 prosenttiin ja 10 prosentin suuruinen BKT:hen suhteutetut alijäämäluvut ovat viitteellisiä. Neuvoston 12. heinäkuuta 2011 tekemässä päätöksessä BKT:hen suhteutetut alijäämäluvut viittaavat heinäkuussa 2011 saatavilla olleisiin nimellisiin BKT-lukuihin, jotka olivat BKT:hen suhteutettuina 7,2 prosenttia vuonna 2011, 6,5 prosenttia vuonna 2012, 4,8 prosenttia vuonna 2013 ja 2,6 prosenttia vuonna Päätöksessä edellytetään lisäksi, että julkisen talouden sulautetun bruttovelan vuotuinen kasvu on enintään miljoonaa euroa vuonna 2011; miljoonaa euroa vuonna 2012, miljoonaa euroa vuonna 2013 ja miljoonaa euroa vuonna Neuvoston päätös 2011/791/EU (EUVL L 320, , s. 8). Myös keskushallinnon myöntämille takauksille, valtion velalle ja maksamattomille ulkomaanveloille on asetettu tuloskriteerit. Näitä ei käsitellä tässä tiedonannossa. Ks. edellä mainittu vaatimustenmukaisuuskertomus. FI 3 FI

4 lisämaksujärjestely 10, auttoivat myös osaltaan pitämään maksuvalmiuden raamissaan, joskin valtion investointitoiminnan pysähtymisen kustannuksella. Vuoden 2011 lopuksi asetettuun tarkistettuun yksityistämistavoitteeseen (tosiasialliset tiedot: 1,6 miljardia euroa; kriteeri: 1,7 miljardia euroa) ei päästy, mutta marginaali jäi pienemmäksi kuin syyskuussa, kun peli- ja matkapuhelinlupien laajennukset toteutuivat. Kotimaiset maksurästit olivat edelleen hyvin suuret (maksurästejä kertyi 220 miljoonaa euroa tammikuusta 2011 joulukuuhun 2011 ja kaikkiaan maksurästejä oli 5,6 miljardia euroa vuoden lopussa), mutta hallitus onnistui silti vähentämään maksurästejä 900 miljoonaa euroa vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2011 julkisen talouden alijäämäksi, EKT-järjestelmän mukaan koottuna, arvioidaan tällä hetkellä 20,2 miljardia euroa (9,4 prosenttia suhteessa BKT:hen). Tämä ylittää neuvoston päätöksessä vahvistetun 17,1 miljardin euron (7,9 prosenttia suhteessa BKT:hen) enimmäismäärän, kuten jo edellisessä tiedonannossa arveltiin. Vuoden 2011 arvioitu alijäämä ylittää aiemmat ennusteet nyt vain hieman, vaikka makrotaloudellinen ympäristö on heikentynyt merkittävästi. Taulukossa 1 esitetään yksityiskohtaiset tiedot sekä valtion että julkisen talouden talousarvion toteutuksesta tammi-joulukuussa 2011 kassaperusteisesti ja verrattuna komission yksiköiden kesäkuussa ja lokakuussa 2011 esittämiin ennusteisiin. Taulukko osoittaa, että tavanomaisten valtion menojen supistaminen viime kuukausina korvasi paremmin kuin hyvin toteutumatta jääneet tulot. Sosiaaliturvan tileissä kuitenkin todettiin suuri poikkeama suunnitelmista. 10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1311/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (EUVL L 337, , s. 5). FI 4 FI

5 Taulukko 1: Talousarvion toteuttaminen tammi syyskuussa ja tammi joulukuussa 2011 (kassaperusteisena) Syyskuu Joulukuu EK:n ennusteet kesäk Tosias. Ero EK:n ennusteet lokak Tosias. Ero VALTION KOKONAISTULOT (i+..+v-vi+vii) VALTION KOKONAISTULOT (i+..+v-vi), ilman pääomatuloja Toistuvat tulot (i+ +iv) Välittömät verot (i) Välilliset verot (ii) Nostot EU:lta (iii) Muut ei-verotulot (iv) Toistumattomat tulot (v) Veronpalautukset (vi) Pääomatulot (vii) Lisätoimenpide: kollektiivinen täytäntöönpanoriski VALTION KOKONAISMENOT (i+ +ix) VALTION KOKONAISMENOT (i+ +ix), ilman pääomamenoja Palkat ja eläkkeet (i) Maksut sosiaaliturvarahastoon ja sosiaaliturva (ii) Toimintamenot ja muut menot (iii) Korvamerkityt tulot (OTA) (iv) Varanto/varannot DEH-rahaston maksupyyntöjä vastaan suoritettavat maksut (vi) Tuet sairaaloille aiempien velkojen maksuun (vi) Korkomenot (viii) Pääomamenot (ix) Valtiontalouden rahoitusasema Puolustusmenot ja NATO Paikallishallinnon taseet Sosiaaliturvarahaston taseet Talousarvion ulkopuolisten rahastojen taseet Valtionyhtiöiden taseet Muutos maksurästien kokonaismäärässä JULKISEN TALOUDEN KASSAPERUSTEINEN PERUSJÄÄMÄ JUlLKISEN TALOUDEN KASSAPERUSTEISET PERUSMENOT KEHITYSNÄKYMÄT VUODEKSI 2012 JA VUOSIKSI Julkisen talouden näkymät vuodeksi 2012 ovat selvästi huonontuneet edellisen tiedonannin julkaisemisesta. Julkisen talouden heikentyminen johtuu heikommasta lähtökohdasta (vuoden 2011 tilit) ja oletettua laajemmasta taloudellisista takaiskusta: BKT:n määrän ennustetaan vuonna 2012 supistuvan 4,7 prosenttia aiemmin ennustetun 2,8 prosentin sijaan. Toimenpiteiden täytäntöönpanosta lipsuttiin myös toistuvasti vuonna 2011, ja tämä vaikuttaa vuoden 2012 tileihin. Lisäksi kilpailukyvyn palauttamiseksi toteutettava kunnianhimoinen työmarkkinauudistuspaketti, johon sisältyy yksityisen sektorin minimipalkkojen leikkauksia (lisätietoja vaatimustenmukaisuuskertomuksessa), vaikuttaa lyhyellä aikavälillä kielteisesti sisäiseen kysyntään ja julkisen talouden tileihin vuonna Samaan aikaan vuoden 2012 korkomenoja tarkistetaan selvästi alaspäin lainojen vaihdon ansiosta, jonka Kreikka toteutti 26. lokakuuta 2011 pidetyn euroalueen huippukokouksen ja 21. helmikuuta 2012 pidetyn Euroryhmän kokouksen mukaisesti. Tämän perusteella komissio suosittelee, että neuvosto muuttaa Kreikan julkisen talouden tileille vuosiksi asetettua tavoitetta, joka olisi määriteltävä nimellisen perusjäämän FI 5 FI

6 perusteella. Komission neuvoston päätökseksi päätöksen 2011/734/EU muuttamisesta antaman suosituksen (KOM (2012) 116) mukaan Kreikan perusalijäämän olisi oltava enintään miljoonaa euroa vuonna 2012 (1,0 prosenttia suhteessa BKT:hen). Tämän jälkeen Kreikan tulisi pyrkiä miljoonan euron perusylijäämään (1,8 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2013 ja miljoonan euron perusylijäämään (4,5 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna Julkisen talouden kokonaisalijäämänä ilmaistuna edellä mainitut tavoitteet ovat seuraavat: miljoonaa euroa (7,3 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2012, miljoonaa euroa (4,7 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2013 ja miljoonaa euroa (2,2 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna Vuoden 2014 perusylijäämää koskeva uusi tavoite on johdonmukainen liiallisen alijäämän korjaamisen kanssa vuonna 2014 neuvoston päätöksen edellyttämällä tavalla. Komission yksiköt ovat yhteistyössä EKP:n ja IMF:n henkilöstön kanssa arvioineet, että vuoden 2012 perusalijäämä olisi ilman lisätoimenpiteitä 2,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2012, kun edellisen tiedonannon julkaisuhetkellä odotettiin hienoista perusylijäämää. Näin ollen Kreikan oli tarkistetun tavoitteensa saavuttamiseksi laadittava toimenpiteitä, joiden vaikutus on 3 miljardia euroa (tai 1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen). Kreikan ilmoittamat toimenpiteet olivat seuraavat: Lääkekustannusten vähentäminen vähintään miljoonaa euroa alentamalla lääkkeiden hintoja (geneeriset, patenttisuojaamattomat ja merkkilääkkeet), nostamalla omavastuuosuuksia, supistamalla farmaseuttien ja tukkukauppiaiden kaupan lisiä, käyttämällä pakollisia sähköisiä lääkemääräyksiä tehoaineen ja protokollan mukaan, tarkistamalla luetteloa korvattavista lääkkeistä ja ottamalla käyttöön neljännesvuosittaisten hyvitysten järjestelmä (automaattinen takaisinperintä) lääketeollisuuden maksuja varten. Vähintään 50 miljoonan euron suuruinen vähennys sairaalalääkäreiden ylityökorvauksissa. Sotilasmateriaalihankintojen 300 miljoonan euron suuruinen vähennys (käteinen ja toimitukset). Vähintään 370 miljoonan euron suuruinen vähennys (vuoden 2012 talousarvioon verrattuna) keskushallinnon toimintamenoissa ja vaaleihin liittyvissä menoissa, ja tästä vähintään 100 miljoonaa euroa armeijan toimintamenoja ja vähintään 70 miljoonaa euroa vaalimenoja. Paikallisviranomaisten toimintamenojen vähentäminen siten, että säästöä syntyy vähintään 50 miljoonaa euroa. Syrjäisillä alueilla asuvien tukien leikkausten keskittäminen alkuun ja useiden ministeriöiden valvonnassa olevien lukuisten yksiköiden avustusten leikkaukset, joilla pyritään vähentämään menoja vähintään 190 miljoonaa euroa vuonna Julkisiin investointimäärärahoihin 400 miljoonan euron vähennys: tämä leikkaus toteutetaan pienentämällä yksityisten investointien ja kansallisesti rahoitettavien investointihankkeiden tukia. Julkisten investointimäärärahojen vähennys ei vaikuta rakennerahastoista yhteisrahoitettaviin hankkeisiin (vuosien toimenpideohjelmista rahoitettavat keskeneräiset hankkeet, koheesiorahaston hankkeet FI 6 FI

7 ( ), vuosien toimenpideohjelmat ja edellä mainittuihin hankkeisiin liittyvät muut kuin tukikelpoiset menot TEN-T-hankkeet mukaan luettuina). Muutokset lisäeläkerahastoissa ja eläkerahastoissa, joista maksetaan suuria keskimääräisiä eläkkeitä tai jotka saavat paljon avustusta talousarviosta, ja muiden suurten eläkkeiden leikkaukset vähintään 450 miljoonan euron suuruisen säästön aikaansaamiseksi (netto, kun otetaan huomioon toimien vaikutukset veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin). Perhe-etuuksien leikkaukset korkean tulotason kotitalouksissa 43 miljoonan euron suuruisen säästön aikaansaamiseksi. Keskimäärin 12 prosentin vähennys julkisen sektorin ns. erityispalkoissa, joihin ei sovelleta uutta palkkataulukkoa. Tätä sovelletaan 1. päivästä kesäkuuta 2012, ja siitä odotetaan vähintään 205 miljoonan euron suuruista säästöä (netto, kun otetaan huomioon toimien vaikutukset veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin). Mikään näistä toimenpiteistä ei ole veroluonteinen, vaan ne kaikki vaikuttavat talousarvion menopuoleen. Näin toimenpiteet ovat kasvumyönteisempiä, ja niiden sosiaalinen vaikutus on mahdollisimman vähäinen. Jos nämä toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti, Kreikka on nykyisten makrotalouden ennusteiden mukaan saavuttamassa perusalijäämätavoitteensa, joka on 1,0 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna On kuitenkin olemassa suuri riski, että suunnitellut toimenpiteet eivät toteudukaan ja taloudellinen tilanne heikkenee entisestään. Käytettävissä olevat vuosien 2013 ja 2014 ennusteet paljastavat julkisessa taloudessa huomattavan aukon näiden vuosien tarkistettujen tavoitteiden suhteen (ks. taulukko 2). Siksi Kreikan on lähikuukausina ilmoitettava ja hyväksyttävä huomattavia julkisen talouden lisätoimenpiteitä erityisesti päivittäessään vuoden 2012 toukokuussa keskipitkän aikavälin talousarviotaan (keskipitkän aikavälin finanssipoliittista strategiaa). Näiden toimenpiteiden valmistelua varten hallitus on käynnistänyt julkisia menoja koskevien ohjelmien tarkistuksen. Tarkistuksessa käytetään ulkopuolista teknistä apua ja keskitytään eläkkeisiin ja sosiaalisiin tulonsiirtoihin siten, että sosiaalisen suojelun perustaso säilyy, puolustusmenoihin puuttuminen ei vaikuta kansalliseen puolustusvalmiuteen ja keskus- ja paikallishallinnon rakenneuudistus toteutuu. Lähikuukausina jatketaan myös lääkemenojen ja sairaaloiden toimintamenojen järkiperäistämistä sekä rahana annettavien sosiaalietuuksien määrittelyä. FI 7 FI

8 Taulukko 2: Alijäämien kirjanpito: alijäämän vuotuinen kehitys milj. euroa % suht. BKT:hen Vuoden 2009 alijäämä (toteutunut) ,6 Perusalijäämän liukuma vuonna ,8 Muutos korkomenoissa 266 0,1 Vuonna 2010 toteutuneet toimenpiteet 1/ ,4 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 0,5 Vuoden 2010 alijäämä (toteutunut) ,6 Perusalijäämän liukuma vuonna ,9 Muutos korkomenoissa ,0 Vuonna 2011 toteutuneet toimenpiteet 1/ ,7 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 0,6 Vuoden 2011 alijäämä (arvio) ,4 Perusalijäämän liukuma vuonna ,8 Muutos korkomenoissa ,0 Toimenpiteet vuodeksi / ,5 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 0,5 Vuoden 2012 alijäämä (ennuste) ,3 Perusalijäämän liukuma vuonna ,0 Muutos korkomenoissa 319 0,2 Toimenpiteet vuodeksi / ,8 Vuonna 2013 määritettävät toimenpiteet ,5 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 3,6 Vuoden 2013 alijäämä (tavoite) ,7 Perusalijäämän liukuma vuonna ,3 Muutos korkomenoissa 741 0,4 Toimenpiteet vuodeksi / ,5 Vuotta 2014 varten määritettävät toimenpiteet ,0 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 1,9 Vuoden 2014 alijäämä (tavoite) ,2 Huom. Alijäämä vuonna t = Alijäämä vuonna t-1 plus perusalijäämän liukuma plus muutos korkomenoissa miinus toimenpiteet (ja kun kyseessä suhde BKT:hen: plus nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen). 1/ Siirrot mukaan luettuina. FI 8 FI

9 Taulukko 3: Makrotalouden ja julkisen talouden indikaattorit (miljardia euroa, jollei toisin ilmoiteta) BKT:n määrän kasvu (%) -6,8-4,7 0,0 2,5 EKT95:n muk. julkisen talouden perusjäämä (ennusteet ilman politiikan muutoksia) -5,3-2,0-3,7-2,3 % suhteessa BKT:hen -2,5-1,0-1,8-1,1 Julkisen talouden perusjäämätavoite -2,0 3,7 9,4 % suhteessa BKT:hen -1,0 1,8 4,5 EKT95:n muk. julkisen talouden rahoitusasema (ennusteet ilman politiikan muutoksia) -20,1-14,8-16,9-16,2 % suhteessa BKT:hen -9,3-7,3-8,3-7,8 EKT95:n muk. julkisen talouden rahoitusasema (johdonmukainen perusjäämätavoitteiden kanssa) -14,8-9,5-4,5 % suhteessa BKT:hen -7,3-4,7-2,2 5. VEROHALLINTO JA MENOJEN VALVONTA Verokantojen nostamiseen, veropohjan laajentamiseen tai menojen pienentämiseen tähtäävien toimenpiteiden lisäksi julkisen talouden vakauttamisen edistyminen edellyttää verohallinnon parantamista ja veronkierron torjuntaa sekä menojen valvontaa. Vaikka näillä aloilla on tapahtunut jonkin verran edistystä, useimmissa tapauksissa tämä on ollut selvästi suunniteltua hitaampaa. Vuoden 2010 ohjelmasta alkaen verohallinnon uudistuksissa on keskitytty pääasiassa lainsäädännön parantamiseen verohallinnon ja -valvonnan tehostamiseksi, tehokkaan hankkeiden johtamistavan käyttöönottoon ja veronkierron ehkäisystrategian suunnitteluun verokurin palauttamiseksi ja sääntöjen noudattamisen parantamiseksi. Painopistettä on nyt siirretty toteutukseen: hallitus palkkaa parhaillaan verotarkastajia. Verotarkastusten määrän ja laadun odotetaan myös parantuvan. Lisäksi edellytetään verohallinnon kannustinrakenteiden ja päätoimipaikan toimintojen vahvistamista. Hallitus on myös aloittanut paikallisten verovirastojen yhdistämisen, joka on määrä saada päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Käyttöön on otettu myös uudistuksia, joilla vahvistetaan julkisten menojen hallinnointia. Julkista taloutta koskevien tietojen oikea-aikainen toimittaminen on parantunut, kun substanssiministeriöt, paikallisviranomaiset ja oikeushenkilöt ovat alkaneet käyttämään raportoinnissa sähköisiä portaaleja. Edistystä kuitenkin tarvitaan vielä järjestelmän laajentamiseksi sosiaaliturvarahastoihin ja julkisiin investointimäärärahoihin. Myös menojen valvonta on parantunut, kun ministeriöt ja muut tahot ovat ottaneet käyttöön maksusitoumusrekisterit. Maksusitoumusrekisterit eivät kuitenkaan vielä toimi tehokkaasti tavanomaisen talousarvion ylisuurten maksusitoumusten ja maksurästien valvonnassa ja järjestelmä on vielä laajennettava investointimäärärahoihin. Valtiovarainministeriön kirjanpitovirasto on perustanut koordinointikomitean, jonka tehtävänä on valvoa ja lujittaa maksusitoumustarkastuksia, jotta maksurästien kertyminen voidaan estää. 6. YKSITYISTÄMINEN Kreikan yksityistämisrahasto (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF) on ollut täysin toimintakykyinen alkusyksystä Se on palkannut taloudelliset, oikeudelliset ja tekniset neuvonantajat useimpiin vuosiksi suunniteltuihin yksityistämishankkeisiin ja määritellyt kokonaisvaltaisen strategian FI 9 FI

10 yksityistämissuunnitelman toteuttamista varten. Nykyisistä huonoista markkinaolosuhteista ja teknisten valmistelujen pitkäaikaisuudesta johtuen saadut tulot ovat toistaiseksi jääneet suunniteltua pienemmiksi (ks. taulukko). Tällä välin on jo käynyt selväksi, että tavoitteena olleita 50 miljardin euron yksityistämistuloja ei saavuteta vuoteen 2015 mennessä vaan pidemmällä aikavälillä. Tämän seurauksena vuotuisia tulotavoitteita on tarkistettu seuraavasti: vähintään miljoonaa euroa vuoden 2012 loppuun mennessä, miljoonaa euroa vuoden 2013 loppuun mennessä ja miljoonaa euroa vuoden 2014 loppuun mennessä. Taulukko 4: Yksityistämissuunnitelma: toistaiseksi toteutuneet hankkeet Varat Sopimuspäivämäärä Myyty osuus Kreikan hallituksen omistuksessa vielä olevat osuudet Tuotot (käteinen, milj. euroa) Kumulatiivinen vuonna (milj. euroa) Maksua on lykätty OTE heinäkuu % 4% OPAP 1 (toimiluvan jatkaminen ) lokakuu (viim. Q4-2013) OPAP 2 (uuden lisenssin myynti videopeliautomaatteja varten) lokakuu , (viim. Q4-2013) Matkapuhelinliikenne (radiotaajuuksia koskevien toimilupien huutokauppa) joulukuu , PÄÄTELMÄT Kuten edellisen tiedonannon antamisen yhteydessä oletettiinkin, julkisen talouden alijäämälle (EKT95:n pohjalta) neuvoston päätöksellä vuodeksi 2011 vahvistettu enimmäismäärä ylittyy. Kreikan julkisen talouden alijäämäksi arvioidaan miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun tavoite oli miljoonaa euroa eli 7,9 prosenttia suhteessa BKT:hen. Komissio suosittaa, että neuvosto tarkistaa julkisen talouden tavoitteita, joihin Kreikan olisi pyrittävä vuosina Nämä tavoitteet olisi määriteltävä nimellisinä perusali/- ylijääminä seuraavasti: vuonna 2012 perusalijäämä saa olla enintään miljoonaa euroa (1 prosentti suhteessa BKT:hen), vuonna 2013 perusylijäämän olisi oltava vähintään miljoonaa euroa (1,8 prosenttia suhteessa BKT:hen) ja vuonna 2014 taasen vähintään FI 10 FI

11 miljoonaa euroa (4,5 prosenttia suhteessa BKT:hen). Nämä tavoitteet ovat johdonmukaisia sen kanssa, että liiallinen alijäämä saataisiin korjattua vuoteen 2014 mennessä, kuten neuvoston päätöksessä vaaditaan, sillä vastaavat kokonaisalijäämätavoitteet ovat 7,3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2012, 4,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2013 ja 2,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna Vaikka Kreikan hallituksen hiljattain ilmoittamat toimenpiteet ovat johdonmukaisia vuoden 2012 tavoitteen saavuttamiseksi, täytäntöönpanoon liittyvät riskit ovat hyvin suuret. Lisäksi vuosina on edelleen toteutettava huomattavia julkisen talouden vakauttamistoimia, jotta liiallinen alijäämä saadaan korjattua viimeistään vuonna 2014 neuvoston päätöksen edellyttämällä tavalla. FI 11 FI

12 LIITE: NEUVOSTON PÄÄTÖKSESSÄ VAADITUT TOIMENPITEET 1 artiklan 2 kohta: "Liiallisen alijäämän korjaamiseen johtavalla sopeutusuralla on pyrittävä siihen, että julkisen talouden alijäämä on enintään ( ) miljoonaa euroa (7,6 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2011 ( )." 1 artiklan 3 kohta. "Edellä 2 kohdassa tarkoitettu sopeutusura edellyttää, että julkisen talouden sulautetun bruttovelan vuotuinen muutos on enintään miljoonaa euroa vuonna 2010, miljoonaa euroa vuonna 2011 ( )" Toteuttamatta. Toteuttamatta. 2 artiklan 6 a kohta "Kreikan on viipymättä hyväksyttävä ja toteutettava seuraavat toimenpiteet: a) Sen on vähennettävä verovapautuksia ja erityisesti alennettava verottoman henkilökohtaisen tulon rajaa vähintään miljoonan euron lisätulojen saamiseksi vuonna Toteutettu. b) Sen on otettava käyttöön kiinteistöjä koskeva pysyvä maksu, joka kannetaan sähkölaskujen yhteydessä, vähintään miljoonan euron lisätulojen saamiseksi vuonna 2011 ja miljoonan euron vuosittaisten lisätulojen vuodesta c) Sen on alettava viipymättä soveltaa valtion virkamiesten tarkistettua palkkataulukkoa, jolla supistetaan menoja vähintään 101 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja jonka ansiosta vuonna 2012 saadaan säästöjä vähintään 552 miljoonaa euroa, keskipitkän aikavälin vuoteen 2015 ulottuvan finanssipoliittisen strategian ansiosta saavutettavien säästöjen lisäksi. Uudistuksen on katettava kaikki julkishallinnon työntekijät, lukuun ottamatta niitä, joihin sovelletaan erityisiä palkkajärjestyjä. Nettosäästöissä otetaan huomioon tämän toimenpiteen vaikutus tuloveroon ja sosiaaliturvamaksuihin sekä erityisille työntekijäluokille maksettaviin bonuksiin. d) Sen on leikattava perus- ja lisäeläkkeitä sekä eläkkeelle jääville maksettavia kiinteämääräisiä kertakorvauksia vähintään 219 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2011 ja 446 miljoonan euron säästöjen saavuttamiseksi vuonna 2012 keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian ansiosta saavutettavien säästöjen lisäksi. e) Sen on rajoitettava "vihreän rahaston" menot viiteen prosenttiin rahaston talletuksista 360 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi vuonna Toteutettu. f) Sen on annettava ministeriön päätökset tai kiertokirjeet, jotka liittyvät keskipitkän aikavälin finanssipoliittisessa strategiassa tarkoitettuihin maakaasun valmisteveroa, lämmitysöljyä ja FI 12 FI

13 ajoneuvoveroja koskeviin toimenpiteisiin. g) Sen on annettava ministeriön päätökset, joilla yhdenmukaistetaan terveydenhuoltoalan etuuksien sääntelyä useiden sosiaaliturvarahastojen osalta. h) Sen on annettava lainsäädäntö, jota sovelletaan solidaarisuuslisän kantamiseen veronpidätyksen kautta. i) Se on annettava ministeriön päätökset yksikköjen toiminnan lakkauttamisesta, yhdistämisestä tai huomattavasta supistamisesta. Tämä koskee seuraavia: KED, ETA, ODDY, National Youth Institute, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE ja ERT. Lisäksi se koskee 35:tä pienempää yksikköä. j) Sen on annettava keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian säästötavoitteita noudattaen ministeriön päätös, jossa täsmennetään työkyvyttömyyseläkettä myönnettäessä sovellettavat perusteet. k) Sen on annettava laki perus- ja lisäeläkkeiden indeksoinnin jäädyttämisestä vuoden 2015 loppuun asti. l) Sen on saatettava päätökseen lääkkeiden positiiviluettelo, jossa vahvistetaan sosiaaliturvarahastojen maksamat hinnat. m) Sen on siirrettävä yksityistämisrahastoon (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF) seuraavat omaisuuserät: Alpha Bank (0,619 % osakkeista); Kreikan keskuspankki (1,234 % osakkeista); Piraeus Bank (1,308 % osakkeista); Pireuksen satamaviranomainen (23,1 % osakkeista); Thessalonikin satamaviranomainen (23,3 % osakkeista); Elefsinan, Lavrion, Igoumenitsan, Alexandroupolisin, Volosin, Kavalan, Korfun, Patrasin, Rafinan ja Heraklionin satamaviranomaiset (100 %); Ateenan vesi- ja viemäriyhtiö (27,3 %); Thessalonikin vesi- ja viemäriyhtiö (40 %); alueelliset valtionlentokentät (toimilupaoikeuksien siirtäminen); Etelä-Kavalan rannikon edustalla oleva maakaasun varastointilaitos (nykyisten ja tulevien toimilupien oikeuksien siirtäminen); Kreikan moottoritiet (nykyisten ja tulevien toimilupien taloudellisten oikeuksien siirtäminen); Egnatia odos (100 %); Kreikan posti (90 %); OPAP, SA (29 %); neljä valtion omistuksessa olevaa rakennusta. n) Sen on nimitettävä oikeudelliset, tekniset ja taloudelliset neuvonantajat vähintään 14:ää edellä mainittua yksityistämishanketta varten, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä. o) Työmarkkinaosapuolten kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella ja ottaen huomioon työpaikkojen luomista ja säilyttämistä sekä yritysten kilpailukyvyn parantamista koskeva tavoite sen on hyväksyttävä lisätoimenpiteitä palkkojen mukauttamiseksi taloudelliseen tilanteeseen. Erityisesti: sen on lakkautettava FI 13 FI

14 ammatti- ja toimialakohtaisten sopimusten ulottaminen ulkopuolisiin ja ns. suosituimmuusperiaatteen soveltaminen keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian soveltamisaikana siten, että yrityskohtaiset sopimukset tulevat vallitseviksi toimiala- ja ammattikohtaisiin sopimuksiin verrattuna; yrityskohtaisten työehtosopimusten allekirjoittajina voivat olla joko ammattiyhdistykset tai, jollei liittoa ole olemassa yritysten tasolla, yritysneuvostot taikka muut työtekijöiden edustajat yritysten koosta riippumatta." 2 artiklan 7 kohta: Kreikan on toteutettava seuraavat toimenpiteet joulukuun 2011 loppuun mennessä: a) Sen on laadittava vuoden 2012 talousarvio keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian tavoitteita ja tässä päätöksessä vahvistettuja alijäämätavoitteita noudattaen; sen on päivitettävä ja julkistettava keskipitkän aikavälin finanssipoliittisessa strategiassa vahvistettuja useita toimenpiteitä koskevat tiedot ja säädettävä talousarvion toteuttamisen edellyttämät veroja ja menoja koskevat lait, samaan aikaan kuin talousarvio hyväksytään. b) Sen on vahvistettava vuosien kansallisen strategiaviitekehyksen puitteissa toteutettavien operatiivisten ohjelmien kaikkien hallintoviranomaisten ja välittävien elinten hallintokapasiteettia ja huolehdittava siitä, että ne sertifioidaan ISO 9001:2008 -standardin (laadunhallinta) mukaisesti. Toteutettu. Suurelta osin toteutettu. Meneillään. c) Sen on otettava käyttöön sairaalakohtainen kustannuslaskentamenetelmä, jota käytetään vuodesta 2013 budjetointitarkoituksiin. ESY.net-verkkoalustan avulla kootaan nyt yhteen kaikkien terveydenhoitojärjestelmään kuuluvien sairaaloiden rahoitusta ja toimintaa koskevat perusindikaattorit. Ensimmäisen raportin on määrä valmistua viimeistään maaliskuussa Meneillään. d) Sen on arvioitava keskushallinnon toimintaa koskevan riippumattoman selvityksen ensimmäisen vaiheen tulokset ja laadittava tämän perusteella toimintasuunnitelma selvityksessä annettujen konkreettisten poliittisten suositusten panemiseksi täytäntöön. Näissä suosituksessa on täsmennettävä, kuinka julkisen sektori toimintaa saadaan yksinkertaistettua ja tehostettua entisestään, määriteltävä selkeästi ministeriötason yksiköiden vastuualueet ja työnjako, poistettava päällekkäiset toimivaltuudet ja parannettava ministeriöiden välistä ja niiden sisäistä liikkuvuutta; lisäksi olemassa olevia sosiaalisia ohjelmia koskeva keskeneräinen selvitys on saatettava päätökseen. OECD:n raportti keskushallintouudistuksista julkaistiin joulukuussa Hallitus pohtii raportin suosituksia. Uudistusten toteuttamiseksi vuoden 2012 aikana on laadittu etenemissuunnitelma. Lakiehdotus on valmisteilla. OECD:n ja IMF:n yhteinen teknisen avun ryhmä on kerännyt kaikista substanssiministeriöistä tiedot sosiaalisista ohjelmista. Loppuraportin on tarkoitus olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Toisessa vaiheessa yhdistetään toimintaa koskeva tarkastelu ja loppuraportti, ja sen on tarkoitus olla valmis vuoden FI 14 FI

15 2012 maaliskuun loppuun mennessä. e) Sen on huolehdittava siitä, että julkinen hankintaviranomainen aloittaa toimintansa ja että sillä on käytettävissään tarvittavat resurssit täyttääkseen toimintasuunnitelmassa määritellyt tehtävänsä, tavoitteensa ja valtuutensa. f) Sen on tarkasteltava yksityisille palveluntarjoajille ulkoistettujen terveydenhuoltopalvelujen maksuja tavoitteena alentaa asianomaisia kustannuksia vähintään 15 prosentilla vuonna 2011 ja vielä 15 prosentilla vuonna g) Sen on toteutettava toimenpiteet verojärjestelmän yksinkertaistamiseksi, veropohjien laajentamiseksi ja verokantojen alentamiseksi veroneutraalilla tavalla, kun kyse on yksityishenkilöiden tuloverosta, yhtiöiden tuloverosta ja arvonlisäverosta. h) Sen on toteutettava lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että vähintään 50 prosenttia julkisissa sairaaloissa käytettävien lääkkeiden määrästä on geneerisiä lääkkeitä, joiden hinta on alhaisempi kuin merkkituotteilla, ja patenttisuojattomia lääkkeitä, mikä tapahtuu erityisesti velvoittamalla kaikki julkiset sairaalat hankkimaan lääkkeet tehoaineen mukaan. i) Sen on nimitettävä neuvonantajat sellaisia vuodelle 2012 suunniteltuja muita yksityistämishankkeita varten, joita ei mainita 6 a kohdan n alakohdassa; sen on nopeutettava valtion maiden omistusoikeuden rekisteröintiä sekä matkailijoiden asuntoja ja maankäyttöä koskevan sekundaarilainsäädännön antamista; sen on perustettava julkisessa omituksessa olevista kiinteistöistä vastaava uusi pääsihteeristö, joka huolehtii sellaisista valtion omistuksessa olevista kiinteistöistä, jotka eivät ole yksityistettävissä, yhteistyössä vasta yhdistyneen ETA/KED:n (KED kiinteistövirasto ja ETA matkailualan kiinteistövirasto) kanssa, joiden on määrä valmistella kaupallisten ja vaihdettavissa olevien omaisuuserien yksityistämistä. Tavoitteena on parantaa kiinteistöomaisuuden hoitoa, poistaa kiinteistöomaisuuteen kohdistuvat rasitteet ja valmistella kiinteistöomaisuutta yksityistämistä varten; HRDAFin on perustettava kuusi kiinteistösalkkua; lisäksi on säädettävä lakkautettujen yksiköiden irtaimen ja kiinteän omaisuuden siirtämisestä valtiolle. j) Sen on uudistettava verotulojen hallinnointia seuraavien toimien avulla: oman yksikön avaaminen suuria veronmaksajia varten; esteiden poistaminen tehokkaan verohallinnon tieltä panemalla täytäntöön uuteen verolakiin sisältyvät tärkeimmät uudistukset, mukaan luettuna sellaisten virkamiesten korvaaminen toisilla, jotka eivät yllä tulostavoitteisiin, ja arvioimalla uudelleen verotarkastajien pätevyyttä; huomattavien riitatapausten nopeutettua ratkaisemista (90 päivän kuluessa) varten äskettäin perustetun Toteuttamatta. Meneillään, viivästynyt. Yksityisille palveluntarjoajille ulkoistettujen terveydenhuoltopalvelujen hinta on laskenut hieman. Korkeatasoisen uudistuksen varmistamiseksi tätä määräaikaa oli lykättävä yhteisymmärryksessä komission kanssa. Meneillään. Noin 30 prosenttia sairaaloiden lääkemenoista on geneerisiä lääkkeitä ja niiden määrä voi edelleen kasvaa. Osittain toteutettu. ETA/KED:n sulautuman tuloksena syntyneen ETAD:n on edelleen nimettävä ylin johto HRADF:n kuulemisen jälkeen. Osittain toteutettu. Useita toimia on käynnissä, mutta niissä on viivästyksiä. Useita pieniä ja tehottomia verovirastoja on suljettu tai liitetty yhteen (yhteensulautumista johtuvia toiminnallisia ongelmia ratkotaan) FI 15 FI

16 uuden hallinnollisten riitojen ratkaisuelimen toiminta; ainakin 31 verotoimiston toimintojen keskittäminen ja yhdistäminen. ja keskeisiä tehtäviä ollaan parhaillaan konsolidoimassa. Tarkastajia varten on hyväksytty tulosperusteiset sopimukset ja verotarkastajien arviointi on meneillään. Suurten veronmaksajien yksikkö on perustettu, mutta henkilöstöä puuttuu vielä eikä yksikön toiminta ole kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaista. k) Sen on tehostettava menojen valvontaa nimittämällä vakinaiset tilinpitäjät kaikkiin ministeriöihin. Toteutettu. l) Sen on julkaistava vuoteen 2015 ulottuva keskipitkän aikavälin henkilöstösuunnitelma, jossa noudatetaan sääntöä, jonka mukaan kutakin viittä palveluksesta poistuvaa työntekijää kohden voidaan palkata vain yksi uusi työntekijä ja jota on sovellettava koko julkishallintoon ilman alakohtaisia poikkeuksia; lisäksi sen on siirrettävä noin hallinnon eri yksiköissä tällä hetkellä työskentelevää työntekijää työvoimareserviin ja sijoitettava noin työntekijää varhaiseläkkeelle. Työvoimareserviin ja varhaiseläkkeelle sijoitetuille työntekijöille maksetaan 60 prosenttia heidän peruspalkastaan (ylityökorvaukset ja muut ylimääräiset maksut pois luettuina) enintään 12 kuukauden ajan. Tämä 12 kuukauden jakso voidaan pidentää enintään 24 kuukauteen, kun kyseessä on lähellä eläkeikää oleva henkilöstö. Maksut työvoimareservissä olevalle työntekijälle ovat osa hänen erorahaansa. m) Sen on tarkistettava raskaiksi ja rasittaviksi ammateiksi luokiteltujen ammattien luetteloa ja lyhennettävä sitä siten, että se kattaa enintään 10 prosenttia työvoimasta. Sen on tarkistettava perusteellisesti julkisten oheis-/lisäeläkejärjestelmiin liittyvien rahastojen toiminta, mukaan luettuina sosiaaliturvarahastot ja kertakorvausjärjestelmät, jotta varmistettaisiin eläkemenojen vakauttaminen ja se, ettei näillä järjestelmillä ole vaikutuksia talousarvioon ja jotta varmistettaisiin järjestelmän keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävyys. Tarkistuksella on saavutettava seuraavat tulokset: olemassa olevien rahastojen lukumäärää vähennetään entisestään; alijäämäisten rahastojen epätasapainot poistetaan; juoksevat menot vakautetaan kestävälle tasolle 1 päivästä tammikuuta 2012 toteuttavien asianmukaisten mukautusten avulla; ja oheisjärjestelmien pitkän aikavälin kestävyys varmistetaan ottamalla käyttöön tiukka yhteys Toteuttamatta. Kunkin ministeriön rekrytointitarpeet sisältäviä keskipitkän aikavälin henkilöstösuunnitelmia ei ole vielä julkaistu. Noin työntekijää on poistunut julkiselta sektorilta varhaiseläkejärjestelmän mukaisesti. Yhteenliittymien ja sulkemisten seurauksena 630 työntekijää on siirretty työvoimareserviin. Toteutettu. FI 16 FI

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2012 COM(2012) 116 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS jolla muutetaan päätös 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10001/17 ECON 497 UEM 189 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa annetun päätöksen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. kesäkuuta 206 (OR. en) 9329/6 ECON 489 UEM 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/46/EY

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2016 COM(2016) 293 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Portugali ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2017 COM(2017) 380 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815}

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2014 C(2014) 8815 final KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} FI FI KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014,

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10796/16 ECON 678 UEM 264 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Portugali ei ole toteuttanut tuloksellisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10000/17 ECON 496 UEM 188 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kroatiassa annetun päätöksen

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2016 COM(2016) 519 final Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS sakon määräämisestä Portugalille, koska se ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2016 COM(2016) 294 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Espanja ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 12.10.2015, ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 12.10.2015, ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6892 final KOMISSION LAUSUNTO, annettu 12.10.2015, ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta FI FI YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA KOMISSION LAUSUNTO, annettu 12.10.2015,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Puolan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi. {SWD(2013) 605 final}

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Puolan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi. {SWD(2013) 605 final} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 906 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Puolan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi {SWD(2013) 605 final} FI FI Suositus NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2013 COM(2013) 285 final KOMISSION TIEDONANTO Arvio toimista, jotka Kreikka on toteuttanut 12 päivänä heinäkuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/734/EU mukaisesti (neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9291/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

EKP:n Kriteerit liittymiselle

EKP:n Kriteerit liittymiselle EKP:n Kriteerit liittymiselle Lähentymiskriteerit Hintakehitys Julkisen talouden kehitys Valuuttakurssikehitys Pitkien korkojen kehitys Lähde: EKP:n kotisivut 1. Hintakehitys Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Arviointi toimista,

KOMISSION TIEDONANTO. Arviointi toimista, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 431 final KOMISSION TIEDONANTO Arviointi toimista, jotka PUOLA on toteuttanut neuvoston10. joulukuuta 2013 antaman suosituksen johdosta ja jotka KROATIA on

Lisätiedot