KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2012) 117 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Jatkotoimet 12 päivänä heinäkuuta 2011 annetulle neuvoston päätökselle 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (maaliskuu 2012)

2 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Jatkotoimet 12 päivänä heinäkuuta 2011 annetulle neuvoston päätökselle 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi (maaliskuu 2012) 1. JOHDANTO Tässä neljännesvuosittaisessa tiedonannossa arvioidaan toimenpiteitä, jotka Kreikka on toteuttanut ja joita se suunnittelee toteuttavansa 12. huhtikuuta 2011 hyväksytyn neuvoston päätöksen 2011/734/EU 1 noudattamiseksi. Toimet, jotka oli toteutettu vuoden 2011 syyskuun loppuun mennessä, arvioitiin 26. lokakuuta 2011 päivätyssä tiedonannossa 2. Tätä tiedonantoa ja sen liitteenä olevaa komission yksiköiden vaatimustenmukaisuuskertomusta, joka on laadittu yhteistyössä EKP:n kanssa 3, käytetään myös arvioitaessa, noudattaako Kreikka talous- ja finanssipolitiikan muistiota ja talouspoliittisia erityisehtoja koskevaa yhteistyömuistiota 4, jotka liittyvät Kreikan ja muiden euroalueen jäsenvaltioiden lainajärjestelysopimukseen. Tämä arviointi perustuu tarkastuskäyntiin, jonka komission yksiköt tekivät yhdessä IMF:n ja EKP:n henkilöstön kanssa 18. tammikuuta 10. helmikuuta 2012 talouden sopeutusohjelman yhteydessä sekä Kreikan valtiovarainministeriön 2. maaliskuuta 2012 toimittamaan neljännesvuosittaiseen raporttiin PÄIVÄNÄ HEINÄKUUTA 2011 ANNETTU NEUVOSTON PÄÄTÖS Neuvosto antoi 12. heinäkuuta 2011 SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan ja 136 artiklan mukaisesti päätöksen, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi viimeistään vuonna Tällä päätöksellä laadittiin uudelleen toukokuussa 2010 annettu päätös 5, jota oli muutettu useita kertoja. Päätöksessä edellytettiin, että Kreikka toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, joilla pyritään siihen, että julkisen talouden alijäämä alittaa seuraavat enimmäismäärät: miljoonaa euroa (7,9 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun lähtökohtana ovat nyt käytettävissä olevat BKT-ennusteet) vuonna 2011; EUVL L 296, , s. 38. KOM(2011) 705 lopullinen. The Economic Adjustment Programme for Greece March 2012, European Economy Occasional Paper, [ ]. Kyseisessä asiakirjassa arvioidaan yksityiskohtaisemmin makrotalouteen, rahoitukseen, julkiseen talouteen ja rakennepolitiikkaan liittyvien uudistusten edistymistä. Talous- ja finanssipolitiikan muistio ja talouspoliittisia erityisehtoja koskeva yhteistyömuistio, annettu 31 päivänä lokakuuta Neuvoston päätös 2010/320/EY (EUVL L 145, ). FI 2 FI

3 miljoonaa euroa (7,3 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun lähtökohtana käytetään viimeisimpiä BKT-ennusteita) vuonna 2012; miljoonaa euroa (5,6 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2013 ja miljoonaa euroa (3,1 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna Päätöstä muutettiin 8 marraskuuta Edellä mainitut julkisen talouden alijäämää koskevat nimelliset enimmäismäärät pidettiin kuitenkin ennallaan. 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31. JOULUKUUTA 2011 ASTI Kreikka on talouden sopeutusohjelmassa sitoutunut noudattamaan valtion perusmenoille, julkisen talouden rahoitusasemalle, valtion velkakannalle ja yksityistämistuloille asetettuja neljännesvuosittaisia tuloskriteerejä sekä kertyville maksurästeille vahvistettua ohjeellista kriteeriä 9. Vuoden 2011 syyskuun lopussa tulokset olivat vaihtelevia. Valtion perusmenojen (tosiasialliset tiedot: 42,0 miljardia euroa; kriteeri: 44,5 miljardia euroa) ja valtion velan (tosiasialliset tiedot: 360,4 miljardia euroa; kriteeri: 394,0 miljardia euroa) kriteerit täyttyivät. Julkisen talouden perusjäämätavoitteesta jäätiin kuitenkin pienellä marginaalilla (tosiasialliset tiedot: 5,2 miljardia euroa; kriteeri: 5,0 miljardia euroa), koska veroja ja sosiaaliturvamaksuja kerättiin suunniteltua vähemmän. Yksityistämistuloja koskevaan tavoitteeseen ei päästy (tosiasialliset tiedot: 0,39 miljardia euroa; kriteeri: 1,7 miljardia euroa). Kertyville maksurästeille vahvistettua ohjeellista kriteeriä ei noudatettu, sillä maksurästejä kertyi 1. päivästä tammikuuta 2011 syyskuun 2011 loppuun 1,1 miljardia euroa. Käytettävissä olevat vuoden 2011 joulukuun lopun tiedot osoittavat, että julkisen talouden kassaperusteiselle perusjäämälle (tosiasialliset tiedot: 4,8 miljardia euroa; kriteeri: 5,1 miljardia euroa), valtion perusmenoille (tosiasialliset tiedot: 58,9 miljardia euroa; kriteeri: 60,8 miljardia euroa) ja valtion velkakannalle (tosiasialliset tiedot: 378,1 miljardia euroa; kriteeri: 394,0 miljardia euroa) asetettuihin tavoitteisiin päästiin. Vaikka talouden oletettua jyrkempi taantuma aiheutti merkittävää vastatuulta sekä poliittista ja yhteiskunnallista epävakautta, tavoitteet saavutettiin pääomamenojen ja muiden harkinnanvaraisten menojen leikkauksilla, jotka kompensoivat hyvin verojen ja sosiaaliturvamaksujen pienempää määrää ja lääkekustannusten menonylityksiä. Tulot rakennerahastoista, mukaan lukien unionin rahoitusosuuden nostaminen 75 prosentista 85 prosenttiin ja 10 prosentin suuruinen BKT:hen suhteutetut alijäämäluvut ovat viitteellisiä. Neuvoston 12. heinäkuuta 2011 tekemässä päätöksessä BKT:hen suhteutetut alijäämäluvut viittaavat heinäkuussa 2011 saatavilla olleisiin nimellisiin BKT-lukuihin, jotka olivat BKT:hen suhteutettuina 7,2 prosenttia vuonna 2011, 6,5 prosenttia vuonna 2012, 4,8 prosenttia vuonna 2013 ja 2,6 prosenttia vuonna Päätöksessä edellytetään lisäksi, että julkisen talouden sulautetun bruttovelan vuotuinen kasvu on enintään miljoonaa euroa vuonna 2011; miljoonaa euroa vuonna 2012, miljoonaa euroa vuonna 2013 ja miljoonaa euroa vuonna Neuvoston päätös 2011/791/EU (EUVL L 320, , s. 8). Myös keskushallinnon myöntämille takauksille, valtion velalle ja maksamattomille ulkomaanveloille on asetettu tuloskriteerit. Näitä ei käsitellä tässä tiedonannossa. Ks. edellä mainittu vaatimustenmukaisuuskertomus. FI 3 FI

4 lisämaksujärjestely 10, auttoivat myös osaltaan pitämään maksuvalmiuden raamissaan, joskin valtion investointitoiminnan pysähtymisen kustannuksella. Vuoden 2011 lopuksi asetettuun tarkistettuun yksityistämistavoitteeseen (tosiasialliset tiedot: 1,6 miljardia euroa; kriteeri: 1,7 miljardia euroa) ei päästy, mutta marginaali jäi pienemmäksi kuin syyskuussa, kun peli- ja matkapuhelinlupien laajennukset toteutuivat. Kotimaiset maksurästit olivat edelleen hyvin suuret (maksurästejä kertyi 220 miljoonaa euroa tammikuusta 2011 joulukuuhun 2011 ja kaikkiaan maksurästejä oli 5,6 miljardia euroa vuoden lopussa), mutta hallitus onnistui silti vähentämään maksurästejä 900 miljoonaa euroa vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2011 julkisen talouden alijäämäksi, EKT-järjestelmän mukaan koottuna, arvioidaan tällä hetkellä 20,2 miljardia euroa (9,4 prosenttia suhteessa BKT:hen). Tämä ylittää neuvoston päätöksessä vahvistetun 17,1 miljardin euron (7,9 prosenttia suhteessa BKT:hen) enimmäismäärän, kuten jo edellisessä tiedonannossa arveltiin. Vuoden 2011 arvioitu alijäämä ylittää aiemmat ennusteet nyt vain hieman, vaikka makrotaloudellinen ympäristö on heikentynyt merkittävästi. Taulukossa 1 esitetään yksityiskohtaiset tiedot sekä valtion että julkisen talouden talousarvion toteutuksesta tammi-joulukuussa 2011 kassaperusteisesti ja verrattuna komission yksiköiden kesäkuussa ja lokakuussa 2011 esittämiin ennusteisiin. Taulukko osoittaa, että tavanomaisten valtion menojen supistaminen viime kuukausina korvasi paremmin kuin hyvin toteutumatta jääneet tulot. Sosiaaliturvan tileissä kuitenkin todettiin suuri poikkeama suunnitelmista. 10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1311/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (EUVL L 337, , s. 5). FI 4 FI

5 Taulukko 1: Talousarvion toteuttaminen tammi syyskuussa ja tammi joulukuussa 2011 (kassaperusteisena) Syyskuu Joulukuu EK:n ennusteet kesäk Tosias. Ero EK:n ennusteet lokak Tosias. Ero VALTION KOKONAISTULOT (i+..+v-vi+vii) VALTION KOKONAISTULOT (i+..+v-vi), ilman pääomatuloja Toistuvat tulot (i+ +iv) Välittömät verot (i) Välilliset verot (ii) Nostot EU:lta (iii) Muut ei-verotulot (iv) Toistumattomat tulot (v) Veronpalautukset (vi) Pääomatulot (vii) Lisätoimenpide: kollektiivinen täytäntöönpanoriski VALTION KOKONAISMENOT (i+ +ix) VALTION KOKONAISMENOT (i+ +ix), ilman pääomamenoja Palkat ja eläkkeet (i) Maksut sosiaaliturvarahastoon ja sosiaaliturva (ii) Toimintamenot ja muut menot (iii) Korvamerkityt tulot (OTA) (iv) Varanto/varannot DEH-rahaston maksupyyntöjä vastaan suoritettavat maksut (vi) Tuet sairaaloille aiempien velkojen maksuun (vi) Korkomenot (viii) Pääomamenot (ix) Valtiontalouden rahoitusasema Puolustusmenot ja NATO Paikallishallinnon taseet Sosiaaliturvarahaston taseet Talousarvion ulkopuolisten rahastojen taseet Valtionyhtiöiden taseet Muutos maksurästien kokonaismäärässä JULKISEN TALOUDEN KASSAPERUSTEINEN PERUSJÄÄMÄ JUlLKISEN TALOUDEN KASSAPERUSTEISET PERUSMENOT KEHITYSNÄKYMÄT VUODEKSI 2012 JA VUOSIKSI Julkisen talouden näkymät vuodeksi 2012 ovat selvästi huonontuneet edellisen tiedonannin julkaisemisesta. Julkisen talouden heikentyminen johtuu heikommasta lähtökohdasta (vuoden 2011 tilit) ja oletettua laajemmasta taloudellisista takaiskusta: BKT:n määrän ennustetaan vuonna 2012 supistuvan 4,7 prosenttia aiemmin ennustetun 2,8 prosentin sijaan. Toimenpiteiden täytäntöönpanosta lipsuttiin myös toistuvasti vuonna 2011, ja tämä vaikuttaa vuoden 2012 tileihin. Lisäksi kilpailukyvyn palauttamiseksi toteutettava kunnianhimoinen työmarkkinauudistuspaketti, johon sisältyy yksityisen sektorin minimipalkkojen leikkauksia (lisätietoja vaatimustenmukaisuuskertomuksessa), vaikuttaa lyhyellä aikavälillä kielteisesti sisäiseen kysyntään ja julkisen talouden tileihin vuonna Samaan aikaan vuoden 2012 korkomenoja tarkistetaan selvästi alaspäin lainojen vaihdon ansiosta, jonka Kreikka toteutti 26. lokakuuta 2011 pidetyn euroalueen huippukokouksen ja 21. helmikuuta 2012 pidetyn Euroryhmän kokouksen mukaisesti. Tämän perusteella komissio suosittelee, että neuvosto muuttaa Kreikan julkisen talouden tileille vuosiksi asetettua tavoitetta, joka olisi määriteltävä nimellisen perusjäämän FI 5 FI

6 perusteella. Komission neuvoston päätökseksi päätöksen 2011/734/EU muuttamisesta antaman suosituksen (KOM (2012) 116) mukaan Kreikan perusalijäämän olisi oltava enintään miljoonaa euroa vuonna 2012 (1,0 prosenttia suhteessa BKT:hen). Tämän jälkeen Kreikan tulisi pyrkiä miljoonan euron perusylijäämään (1,8 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2013 ja miljoonan euron perusylijäämään (4,5 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna Julkisen talouden kokonaisalijäämänä ilmaistuna edellä mainitut tavoitteet ovat seuraavat: miljoonaa euroa (7,3 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2012, miljoonaa euroa (4,7 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2013 ja miljoonaa euroa (2,2 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna Vuoden 2014 perusylijäämää koskeva uusi tavoite on johdonmukainen liiallisen alijäämän korjaamisen kanssa vuonna 2014 neuvoston päätöksen edellyttämällä tavalla. Komission yksiköt ovat yhteistyössä EKP:n ja IMF:n henkilöstön kanssa arvioineet, että vuoden 2012 perusalijäämä olisi ilman lisätoimenpiteitä 2,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2012, kun edellisen tiedonannon julkaisuhetkellä odotettiin hienoista perusylijäämää. Näin ollen Kreikan oli tarkistetun tavoitteensa saavuttamiseksi laadittava toimenpiteitä, joiden vaikutus on 3 miljardia euroa (tai 1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen). Kreikan ilmoittamat toimenpiteet olivat seuraavat: Lääkekustannusten vähentäminen vähintään miljoonaa euroa alentamalla lääkkeiden hintoja (geneeriset, patenttisuojaamattomat ja merkkilääkkeet), nostamalla omavastuuosuuksia, supistamalla farmaseuttien ja tukkukauppiaiden kaupan lisiä, käyttämällä pakollisia sähköisiä lääkemääräyksiä tehoaineen ja protokollan mukaan, tarkistamalla luetteloa korvattavista lääkkeistä ja ottamalla käyttöön neljännesvuosittaisten hyvitysten järjestelmä (automaattinen takaisinperintä) lääketeollisuuden maksuja varten. Vähintään 50 miljoonan euron suuruinen vähennys sairaalalääkäreiden ylityökorvauksissa. Sotilasmateriaalihankintojen 300 miljoonan euron suuruinen vähennys (käteinen ja toimitukset). Vähintään 370 miljoonan euron suuruinen vähennys (vuoden 2012 talousarvioon verrattuna) keskushallinnon toimintamenoissa ja vaaleihin liittyvissä menoissa, ja tästä vähintään 100 miljoonaa euroa armeijan toimintamenoja ja vähintään 70 miljoonaa euroa vaalimenoja. Paikallisviranomaisten toimintamenojen vähentäminen siten, että säästöä syntyy vähintään 50 miljoonaa euroa. Syrjäisillä alueilla asuvien tukien leikkausten keskittäminen alkuun ja useiden ministeriöiden valvonnassa olevien lukuisten yksiköiden avustusten leikkaukset, joilla pyritään vähentämään menoja vähintään 190 miljoonaa euroa vuonna Julkisiin investointimäärärahoihin 400 miljoonan euron vähennys: tämä leikkaus toteutetaan pienentämällä yksityisten investointien ja kansallisesti rahoitettavien investointihankkeiden tukia. Julkisten investointimäärärahojen vähennys ei vaikuta rakennerahastoista yhteisrahoitettaviin hankkeisiin (vuosien toimenpideohjelmista rahoitettavat keskeneräiset hankkeet, koheesiorahaston hankkeet FI 6 FI

7 ( ), vuosien toimenpideohjelmat ja edellä mainittuihin hankkeisiin liittyvät muut kuin tukikelpoiset menot TEN-T-hankkeet mukaan luettuina). Muutokset lisäeläkerahastoissa ja eläkerahastoissa, joista maksetaan suuria keskimääräisiä eläkkeitä tai jotka saavat paljon avustusta talousarviosta, ja muiden suurten eläkkeiden leikkaukset vähintään 450 miljoonan euron suuruisen säästön aikaansaamiseksi (netto, kun otetaan huomioon toimien vaikutukset veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin). Perhe-etuuksien leikkaukset korkean tulotason kotitalouksissa 43 miljoonan euron suuruisen säästön aikaansaamiseksi. Keskimäärin 12 prosentin vähennys julkisen sektorin ns. erityispalkoissa, joihin ei sovelleta uutta palkkataulukkoa. Tätä sovelletaan 1. päivästä kesäkuuta 2012, ja siitä odotetaan vähintään 205 miljoonan euron suuruista säästöä (netto, kun otetaan huomioon toimien vaikutukset veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin). Mikään näistä toimenpiteistä ei ole veroluonteinen, vaan ne kaikki vaikuttavat talousarvion menopuoleen. Näin toimenpiteet ovat kasvumyönteisempiä, ja niiden sosiaalinen vaikutus on mahdollisimman vähäinen. Jos nämä toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti, Kreikka on nykyisten makrotalouden ennusteiden mukaan saavuttamassa perusalijäämätavoitteensa, joka on 1,0 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna On kuitenkin olemassa suuri riski, että suunnitellut toimenpiteet eivät toteudukaan ja taloudellinen tilanne heikkenee entisestään. Käytettävissä olevat vuosien 2013 ja 2014 ennusteet paljastavat julkisessa taloudessa huomattavan aukon näiden vuosien tarkistettujen tavoitteiden suhteen (ks. taulukko 2). Siksi Kreikan on lähikuukausina ilmoitettava ja hyväksyttävä huomattavia julkisen talouden lisätoimenpiteitä erityisesti päivittäessään vuoden 2012 toukokuussa keskipitkän aikavälin talousarviotaan (keskipitkän aikavälin finanssipoliittista strategiaa). Näiden toimenpiteiden valmistelua varten hallitus on käynnistänyt julkisia menoja koskevien ohjelmien tarkistuksen. Tarkistuksessa käytetään ulkopuolista teknistä apua ja keskitytään eläkkeisiin ja sosiaalisiin tulonsiirtoihin siten, että sosiaalisen suojelun perustaso säilyy, puolustusmenoihin puuttuminen ei vaikuta kansalliseen puolustusvalmiuteen ja keskus- ja paikallishallinnon rakenneuudistus toteutuu. Lähikuukausina jatketaan myös lääkemenojen ja sairaaloiden toimintamenojen järkiperäistämistä sekä rahana annettavien sosiaalietuuksien määrittelyä. FI 7 FI

8 Taulukko 2: Alijäämien kirjanpito: alijäämän vuotuinen kehitys milj. euroa % suht. BKT:hen Vuoden 2009 alijäämä (toteutunut) ,6 Perusalijäämän liukuma vuonna ,8 Muutos korkomenoissa 266 0,1 Vuonna 2010 toteutuneet toimenpiteet 1/ ,4 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 0,5 Vuoden 2010 alijäämä (toteutunut) ,6 Perusalijäämän liukuma vuonna ,9 Muutos korkomenoissa ,0 Vuonna 2011 toteutuneet toimenpiteet 1/ ,7 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 0,6 Vuoden 2011 alijäämä (arvio) ,4 Perusalijäämän liukuma vuonna ,8 Muutos korkomenoissa ,0 Toimenpiteet vuodeksi / ,5 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 0,5 Vuoden 2012 alijäämä (ennuste) ,3 Perusalijäämän liukuma vuonna ,0 Muutos korkomenoissa 319 0,2 Toimenpiteet vuodeksi / ,8 Vuonna 2013 määritettävät toimenpiteet ,5 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 3,6 Vuoden 2013 alijäämä (tavoite) ,7 Perusalijäämän liukuma vuonna ,3 Muutos korkomenoissa 741 0,4 Toimenpiteet vuodeksi / ,5 Vuotta 2014 varten määritettävät toimenpiteet ,0 Nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen -- 1,9 Vuoden 2014 alijäämä (tavoite) ,2 Huom. Alijäämä vuonna t = Alijäämä vuonna t-1 plus perusalijäämän liukuma plus muutos korkomenoissa miinus toimenpiteet (ja kun kyseessä suhde BKT:hen: plus nimellisen BKT:n kasvun vaikutus alijäämäsuhteeseen). 1/ Siirrot mukaan luettuina. FI 8 FI

9 Taulukko 3: Makrotalouden ja julkisen talouden indikaattorit (miljardia euroa, jollei toisin ilmoiteta) BKT:n määrän kasvu (%) -6,8-4,7 0,0 2,5 EKT95:n muk. julkisen talouden perusjäämä (ennusteet ilman politiikan muutoksia) -5,3-2,0-3,7-2,3 % suhteessa BKT:hen -2,5-1,0-1,8-1,1 Julkisen talouden perusjäämätavoite -2,0 3,7 9,4 % suhteessa BKT:hen -1,0 1,8 4,5 EKT95:n muk. julkisen talouden rahoitusasema (ennusteet ilman politiikan muutoksia) -20,1-14,8-16,9-16,2 % suhteessa BKT:hen -9,3-7,3-8,3-7,8 EKT95:n muk. julkisen talouden rahoitusasema (johdonmukainen perusjäämätavoitteiden kanssa) -14,8-9,5-4,5 % suhteessa BKT:hen -7,3-4,7-2,2 5. VEROHALLINTO JA MENOJEN VALVONTA Verokantojen nostamiseen, veropohjan laajentamiseen tai menojen pienentämiseen tähtäävien toimenpiteiden lisäksi julkisen talouden vakauttamisen edistyminen edellyttää verohallinnon parantamista ja veronkierron torjuntaa sekä menojen valvontaa. Vaikka näillä aloilla on tapahtunut jonkin verran edistystä, useimmissa tapauksissa tämä on ollut selvästi suunniteltua hitaampaa. Vuoden 2010 ohjelmasta alkaen verohallinnon uudistuksissa on keskitytty pääasiassa lainsäädännön parantamiseen verohallinnon ja -valvonnan tehostamiseksi, tehokkaan hankkeiden johtamistavan käyttöönottoon ja veronkierron ehkäisystrategian suunnitteluun verokurin palauttamiseksi ja sääntöjen noudattamisen parantamiseksi. Painopistettä on nyt siirretty toteutukseen: hallitus palkkaa parhaillaan verotarkastajia. Verotarkastusten määrän ja laadun odotetaan myös parantuvan. Lisäksi edellytetään verohallinnon kannustinrakenteiden ja päätoimipaikan toimintojen vahvistamista. Hallitus on myös aloittanut paikallisten verovirastojen yhdistämisen, joka on määrä saada päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Käyttöön on otettu myös uudistuksia, joilla vahvistetaan julkisten menojen hallinnointia. Julkista taloutta koskevien tietojen oikea-aikainen toimittaminen on parantunut, kun substanssiministeriöt, paikallisviranomaiset ja oikeushenkilöt ovat alkaneet käyttämään raportoinnissa sähköisiä portaaleja. Edistystä kuitenkin tarvitaan vielä järjestelmän laajentamiseksi sosiaaliturvarahastoihin ja julkisiin investointimäärärahoihin. Myös menojen valvonta on parantunut, kun ministeriöt ja muut tahot ovat ottaneet käyttöön maksusitoumusrekisterit. Maksusitoumusrekisterit eivät kuitenkaan vielä toimi tehokkaasti tavanomaisen talousarvion ylisuurten maksusitoumusten ja maksurästien valvonnassa ja järjestelmä on vielä laajennettava investointimäärärahoihin. Valtiovarainministeriön kirjanpitovirasto on perustanut koordinointikomitean, jonka tehtävänä on valvoa ja lujittaa maksusitoumustarkastuksia, jotta maksurästien kertyminen voidaan estää. 6. YKSITYISTÄMINEN Kreikan yksityistämisrahasto (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF) on ollut täysin toimintakykyinen alkusyksystä Se on palkannut taloudelliset, oikeudelliset ja tekniset neuvonantajat useimpiin vuosiksi suunniteltuihin yksityistämishankkeisiin ja määritellyt kokonaisvaltaisen strategian FI 9 FI

10 yksityistämissuunnitelman toteuttamista varten. Nykyisistä huonoista markkinaolosuhteista ja teknisten valmistelujen pitkäaikaisuudesta johtuen saadut tulot ovat toistaiseksi jääneet suunniteltua pienemmiksi (ks. taulukko). Tällä välin on jo käynyt selväksi, että tavoitteena olleita 50 miljardin euron yksityistämistuloja ei saavuteta vuoteen 2015 mennessä vaan pidemmällä aikavälillä. Tämän seurauksena vuotuisia tulotavoitteita on tarkistettu seuraavasti: vähintään miljoonaa euroa vuoden 2012 loppuun mennessä, miljoonaa euroa vuoden 2013 loppuun mennessä ja miljoonaa euroa vuoden 2014 loppuun mennessä. Taulukko 4: Yksityistämissuunnitelma: toistaiseksi toteutuneet hankkeet Varat Sopimuspäivämäärä Myyty osuus Kreikan hallituksen omistuksessa vielä olevat osuudet Tuotot (käteinen, milj. euroa) Kumulatiivinen vuonna (milj. euroa) Maksua on lykätty OTE heinäkuu % 4% OPAP 1 (toimiluvan jatkaminen ) lokakuu (viim. Q4-2013) OPAP 2 (uuden lisenssin myynti videopeliautomaatteja varten) lokakuu , (viim. Q4-2013) Matkapuhelinliikenne (radiotaajuuksia koskevien toimilupien huutokauppa) joulukuu , PÄÄTELMÄT Kuten edellisen tiedonannon antamisen yhteydessä oletettiinkin, julkisen talouden alijäämälle (EKT95:n pohjalta) neuvoston päätöksellä vuodeksi 2011 vahvistettu enimmäismäärä ylittyy. Kreikan julkisen talouden alijäämäksi arvioidaan miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun tavoite oli miljoonaa euroa eli 7,9 prosenttia suhteessa BKT:hen. Komissio suosittaa, että neuvosto tarkistaa julkisen talouden tavoitteita, joihin Kreikan olisi pyrittävä vuosina Nämä tavoitteet olisi määriteltävä nimellisinä perusali/- ylijääminä seuraavasti: vuonna 2012 perusalijäämä saa olla enintään miljoonaa euroa (1 prosentti suhteessa BKT:hen), vuonna 2013 perusylijäämän olisi oltava vähintään miljoonaa euroa (1,8 prosenttia suhteessa BKT:hen) ja vuonna 2014 taasen vähintään FI 10 FI

11 miljoonaa euroa (4,5 prosenttia suhteessa BKT:hen). Nämä tavoitteet ovat johdonmukaisia sen kanssa, että liiallinen alijäämä saataisiin korjattua vuoteen 2014 mennessä, kuten neuvoston päätöksessä vaaditaan, sillä vastaavat kokonaisalijäämätavoitteet ovat 7,3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2012, 4,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2013 ja 2,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna Vaikka Kreikan hallituksen hiljattain ilmoittamat toimenpiteet ovat johdonmukaisia vuoden 2012 tavoitteen saavuttamiseksi, täytäntöönpanoon liittyvät riskit ovat hyvin suuret. Lisäksi vuosina on edelleen toteutettava huomattavia julkisen talouden vakauttamistoimia, jotta liiallinen alijäämä saadaan korjattua viimeistään vuonna 2014 neuvoston päätöksen edellyttämällä tavalla. FI 11 FI

12 LIITE: NEUVOSTON PÄÄTÖKSESSÄ VAADITUT TOIMENPITEET 1 artiklan 2 kohta: "Liiallisen alijäämän korjaamiseen johtavalla sopeutusuralla on pyrittävä siihen, että julkisen talouden alijäämä on enintään ( ) miljoonaa euroa (7,6 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuonna 2011 ( )." 1 artiklan 3 kohta. "Edellä 2 kohdassa tarkoitettu sopeutusura edellyttää, että julkisen talouden sulautetun bruttovelan vuotuinen muutos on enintään miljoonaa euroa vuonna 2010, miljoonaa euroa vuonna 2011 ( )" Toteuttamatta. Toteuttamatta. 2 artiklan 6 a kohta "Kreikan on viipymättä hyväksyttävä ja toteutettava seuraavat toimenpiteet: a) Sen on vähennettävä verovapautuksia ja erityisesti alennettava verottoman henkilökohtaisen tulon rajaa vähintään miljoonan euron lisätulojen saamiseksi vuonna Toteutettu. b) Sen on otettava käyttöön kiinteistöjä koskeva pysyvä maksu, joka kannetaan sähkölaskujen yhteydessä, vähintään miljoonan euron lisätulojen saamiseksi vuonna 2011 ja miljoonan euron vuosittaisten lisätulojen vuodesta c) Sen on alettava viipymättä soveltaa valtion virkamiesten tarkistettua palkkataulukkoa, jolla supistetaan menoja vähintään 101 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja jonka ansiosta vuonna 2012 saadaan säästöjä vähintään 552 miljoonaa euroa, keskipitkän aikavälin vuoteen 2015 ulottuvan finanssipoliittisen strategian ansiosta saavutettavien säästöjen lisäksi. Uudistuksen on katettava kaikki julkishallinnon työntekijät, lukuun ottamatta niitä, joihin sovelletaan erityisiä palkkajärjestyjä. Nettosäästöissä otetaan huomioon tämän toimenpiteen vaikutus tuloveroon ja sosiaaliturvamaksuihin sekä erityisille työntekijäluokille maksettaviin bonuksiin. d) Sen on leikattava perus- ja lisäeläkkeitä sekä eläkkeelle jääville maksettavia kiinteämääräisiä kertakorvauksia vähintään 219 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2011 ja 446 miljoonan euron säästöjen saavuttamiseksi vuonna 2012 keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian ansiosta saavutettavien säästöjen lisäksi. e) Sen on rajoitettava "vihreän rahaston" menot viiteen prosenttiin rahaston talletuksista 360 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi vuonna Toteutettu. f) Sen on annettava ministeriön päätökset tai kiertokirjeet, jotka liittyvät keskipitkän aikavälin finanssipoliittisessa strategiassa tarkoitettuihin maakaasun valmisteveroa, lämmitysöljyä ja FI 12 FI

13 ajoneuvoveroja koskeviin toimenpiteisiin. g) Sen on annettava ministeriön päätökset, joilla yhdenmukaistetaan terveydenhuoltoalan etuuksien sääntelyä useiden sosiaaliturvarahastojen osalta. h) Sen on annettava lainsäädäntö, jota sovelletaan solidaarisuuslisän kantamiseen veronpidätyksen kautta. i) Se on annettava ministeriön päätökset yksikköjen toiminnan lakkauttamisesta, yhdistämisestä tai huomattavasta supistamisesta. Tämä koskee seuraavia: KED, ETA, ODDY, National Youth Institute, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE ja ERT. Lisäksi se koskee 35:tä pienempää yksikköä. j) Sen on annettava keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian säästötavoitteita noudattaen ministeriön päätös, jossa täsmennetään työkyvyttömyyseläkettä myönnettäessä sovellettavat perusteet. k) Sen on annettava laki perus- ja lisäeläkkeiden indeksoinnin jäädyttämisestä vuoden 2015 loppuun asti. l) Sen on saatettava päätökseen lääkkeiden positiiviluettelo, jossa vahvistetaan sosiaaliturvarahastojen maksamat hinnat. m) Sen on siirrettävä yksityistämisrahastoon (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF) seuraavat omaisuuserät: Alpha Bank (0,619 % osakkeista); Kreikan keskuspankki (1,234 % osakkeista); Piraeus Bank (1,308 % osakkeista); Pireuksen satamaviranomainen (23,1 % osakkeista); Thessalonikin satamaviranomainen (23,3 % osakkeista); Elefsinan, Lavrion, Igoumenitsan, Alexandroupolisin, Volosin, Kavalan, Korfun, Patrasin, Rafinan ja Heraklionin satamaviranomaiset (100 %); Ateenan vesi- ja viemäriyhtiö (27,3 %); Thessalonikin vesi- ja viemäriyhtiö (40 %); alueelliset valtionlentokentät (toimilupaoikeuksien siirtäminen); Etelä-Kavalan rannikon edustalla oleva maakaasun varastointilaitos (nykyisten ja tulevien toimilupien oikeuksien siirtäminen); Kreikan moottoritiet (nykyisten ja tulevien toimilupien taloudellisten oikeuksien siirtäminen); Egnatia odos (100 %); Kreikan posti (90 %); OPAP, SA (29 %); neljä valtion omistuksessa olevaa rakennusta. n) Sen on nimitettävä oikeudelliset, tekniset ja taloudelliset neuvonantajat vähintään 14:ää edellä mainittua yksityistämishanketta varten, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä. o) Työmarkkinaosapuolten kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella ja ottaen huomioon työpaikkojen luomista ja säilyttämistä sekä yritysten kilpailukyvyn parantamista koskeva tavoite sen on hyväksyttävä lisätoimenpiteitä palkkojen mukauttamiseksi taloudelliseen tilanteeseen. Erityisesti: sen on lakkautettava FI 13 FI

14 ammatti- ja toimialakohtaisten sopimusten ulottaminen ulkopuolisiin ja ns. suosituimmuusperiaatteen soveltaminen keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian soveltamisaikana siten, että yrityskohtaiset sopimukset tulevat vallitseviksi toimiala- ja ammattikohtaisiin sopimuksiin verrattuna; yrityskohtaisten työehtosopimusten allekirjoittajina voivat olla joko ammattiyhdistykset tai, jollei liittoa ole olemassa yritysten tasolla, yritysneuvostot taikka muut työtekijöiden edustajat yritysten koosta riippumatta." 2 artiklan 7 kohta: Kreikan on toteutettava seuraavat toimenpiteet joulukuun 2011 loppuun mennessä: a) Sen on laadittava vuoden 2012 talousarvio keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian tavoitteita ja tässä päätöksessä vahvistettuja alijäämätavoitteita noudattaen; sen on päivitettävä ja julkistettava keskipitkän aikavälin finanssipoliittisessa strategiassa vahvistettuja useita toimenpiteitä koskevat tiedot ja säädettävä talousarvion toteuttamisen edellyttämät veroja ja menoja koskevat lait, samaan aikaan kuin talousarvio hyväksytään. b) Sen on vahvistettava vuosien kansallisen strategiaviitekehyksen puitteissa toteutettavien operatiivisten ohjelmien kaikkien hallintoviranomaisten ja välittävien elinten hallintokapasiteettia ja huolehdittava siitä, että ne sertifioidaan ISO 9001:2008 -standardin (laadunhallinta) mukaisesti. Toteutettu. Suurelta osin toteutettu. Meneillään. c) Sen on otettava käyttöön sairaalakohtainen kustannuslaskentamenetelmä, jota käytetään vuodesta 2013 budjetointitarkoituksiin. ESY.net-verkkoalustan avulla kootaan nyt yhteen kaikkien terveydenhoitojärjestelmään kuuluvien sairaaloiden rahoitusta ja toimintaa koskevat perusindikaattorit. Ensimmäisen raportin on määrä valmistua viimeistään maaliskuussa Meneillään. d) Sen on arvioitava keskushallinnon toimintaa koskevan riippumattoman selvityksen ensimmäisen vaiheen tulokset ja laadittava tämän perusteella toimintasuunnitelma selvityksessä annettujen konkreettisten poliittisten suositusten panemiseksi täytäntöön. Näissä suosituksessa on täsmennettävä, kuinka julkisen sektori toimintaa saadaan yksinkertaistettua ja tehostettua entisestään, määriteltävä selkeästi ministeriötason yksiköiden vastuualueet ja työnjako, poistettava päällekkäiset toimivaltuudet ja parannettava ministeriöiden välistä ja niiden sisäistä liikkuvuutta; lisäksi olemassa olevia sosiaalisia ohjelmia koskeva keskeneräinen selvitys on saatettava päätökseen. OECD:n raportti keskushallintouudistuksista julkaistiin joulukuussa Hallitus pohtii raportin suosituksia. Uudistusten toteuttamiseksi vuoden 2012 aikana on laadittu etenemissuunnitelma. Lakiehdotus on valmisteilla. OECD:n ja IMF:n yhteinen teknisen avun ryhmä on kerännyt kaikista substanssiministeriöistä tiedot sosiaalisista ohjelmista. Loppuraportin on tarkoitus olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Toisessa vaiheessa yhdistetään toimintaa koskeva tarkastelu ja loppuraportti, ja sen on tarkoitus olla valmis vuoden FI 14 FI

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 109j mukainen raportti Maaliskuu 1998 Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1998 Postfach 16 03 19,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.8.2011 KOM(2011) 528 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. joulukuuta 2010

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan, 29.7.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 247/127 NEUVOSTON SUOSITUS, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014, Suomen vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta ja samassa yhteydessä annettu neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. SUOMEA koskeva perusteellinen tarkastelu

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. SUOMEA koskeva perusteellinen tarkastelu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.5.212 SWD(212) 154 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA SUOMEA koskeva perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten EUROOPAN KOMISSIO ALUEPOLITIIKAN PÄÄOSASTO Temaattinen kehitys, vaikutukset, arviointi ja innovatiiviset toimet Arviointi ja täydentävyys Uusi ohjelmakausi 2007 2013 Menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat

Lisätiedot