SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus... 8 Valtiokonttori Verohallinto Tullilaitos...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus... 8 Valtiokonttori... 12 Verohallinto... 27 Tullilaitos..."

Transkriptio

1 SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 LIITE 1: Valtiovarainministeriön maksullisen toiminnan yleiskuvaus... 2 LIITE 2: Valtiovarainministeriön maksupäätös... 4 LIITE 2a: JHTT-lautakunnan maksupäätös... 7 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus...8 LIITE 3: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus... 9 LIITE 4: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksupäätös Valtiokonttori LIITE 5: Valtiokonttorin maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 6: Valtiokonttorin maksuasetus LIITE 7: Valtiokonttorin hoidossa olevat valtion lainat, saatavat ja korkotuet Verohallinto LIITE 8: Verohallinnon maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 9: Verohallinnon maksupäätös Tullilaitos LIITE 10: Tullilaitoksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 11: Tullilaitoksen maksuasetus LIITE 12: Tullilaitoksen valvontasuoritteiden jäsentelyä LIITE 13: Tullitoiminnan suoritemaksut eräissä EU-maissa Tilastokeskus LIITE 14: Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 15: Tilastokeskuksen maksuasetus Työryhmän kysely LIITE 16: Vastaukset työryhmän kyselyyn LIITE 17: Työryhmän kyselyn täyttöohje Maksuperustelaki ja -asetus LIITE 18: Valtion maksuperustelaki LIITE 19: Valtion maksuperusteasetus... 86

2

3 1 Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö (liitteet 1-2a)

4 2 LIITE 1 LIITE 1: Valtiovarainministeriön maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtiovarainministeriön maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat tehtävät on lueteltu valtioneuvoston ohjesäännön 19 :ssä. Maksujen perusteet Ministeriön suoritteiden maksullisuus perustuu maksuperustelakiin. Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta (1336/1993) on annettu Päätöstä on sen antamisen jälkeen muutettu lainsäädäntö- ja hinnoittelumuutosten vuoksi kaksi kertaa: 1) päätös (1353/1994), jolloin tehtiin muista säädösmuutoksista johtuvia muutoksia. Lisäksi muutettiin työmäärän suuren tapauskohtaisen vaihtelun vuoksi osa kiinteähintaisista julkisoikeudellisista suoritteista suoritekohtaisesti hinnoiteltaviksi; 2) päätös (96/1997), jolloin tehtiin lähinnä säädösmuutoksia vastaavia muutoksia. JHTTlautakunnan maksut Sisäinen ohjaus Hinnoitteluperusteet Toiminnan volyymi Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista perittävistä maksuista on valtiovarainministeriö antanut erillisen maksupäätöksen (687/1996). Maksupäätöksen nojalla ministeriö on antanut päätöksen yhteisten liiketaloudellisten suoritteiden (kirjasto- ja tietopalvelut, julkaisut sekä valokopiot ja jäljenteet) hinnoista. Lisäksi on annettu maksupäätöksen soveltamista koskevat ohjeet ( ). Valtiovarainministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ovat lupia ja päätöksiä, jotka hinnoitellaan omakustannusarvon mukaan. Noin puolessa suoritenimikkeissä sovelletaan maksuperustelain 6 :n 2 momentin mukaista kiinteää hintaa. Markkinasuoritteista osa hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein (7.1 ) ja osa monopoliperustein (7.2 ). Valtiovarainministeriön maksullinen toiminta on vähäistä. Toiminnan vähäisyyden (alle mk)vuoksi siltä ei edellytetä laadittavan kustannusvastaavuuslaskelmia. Myöskään vuoden 2000 tulostavoitteissa ei ole asetettu tavoitteita maksulliselle toiminnalle. Vuosina tuottojen määrä on ollut seuraava: Suoritelaji tuotot tmk tuotot tmk tuotot tmk tuotot tmk tuotot tmk Julkisoikeudellinen Markkina Yhteensä

5 3 Kustannusseuranta Ministeriössä ei ole systemaattista kustannuslaskentaa eikä suoritteille kohdennettavaa työajanseurantaa. Kustannuslaskenta kattaa kuitenkin viraston maksullisen toiminnan, jossa kustannuslaskentaa on tehty esittelijätyötunnin keskihinnan laskemiseksi. Keskihintalaskelmaa tarkastetaan tarpeen mukaan, kerran vuodessa tai harvemmin. Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuosien 1998 ja 1999 tilintarkastuskertomuksissa todennut, että ministeriön laskentatoimi tuottaa kustannuslukuja maksullisten suoritteiden hinnoitteluun, mutta huomauttanut yleisesti kustannuslaskennasta, että ministeriön laskentatointa tulee kehittää kustannuspohjaisen tehtävä- ja tulosalueinformaation lisäämiseksi.

6 4 LIITE 2 LIITE 2: Valtiovarainministeriön maksupäätös Valtiovarainministeriön maksupäätös Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta (1336/1993) Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993 (muutettu , 1353/1994 ja , 96/1997) Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla päättänyt: 1 Valtiovarainministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden elinten suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jollei niiden osalta ole muuta erikseen säädetty tai määrätty. Maksu peritään myös silloin, kun 2 tai 3 :ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös. Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat: 2 1) (96/1997) lupa vapaa-alueen tai vapaavaraston perustamiseen mk 2) (1353/1994), kum. (96/1997) 3) merenkulun veronhuojennuspäätös 900 mk 4) (1353/1994), kum. (96/1997) 5) kum. (1353/1994) 6) rakennustyön verovapauspäätös 900 mk 7) suhdannetalletuksen vapautuspäätös 900 mk 8) lupa indeksiehdon ottamiseen yksittäiseen sopimukseen 900 mk 9) kum. (1353/1994) 10) kum. (1353/1994) 11) kum. (1353/1994) 12) lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen sulautumiseen toiseen talletuspankkiin tai luottolaitokseen mk 13) lupa osakeyhtiön sulautumiseen osuuspankkiin tai säästöpankkiin mk 14) lupa ulkomaisen talletuspankin tai muun luottolaitoksen sivukonttorin perustamiseen Suomeen mk 15) kum. (1353/1994) 16) kum. (1353/1994) 17) arvopaperinvälitysliikkeen yhtiöjärjestyksen tai sen muutoksen vahvistaminen mk 18) kum. (1353/1994) 19) lupa arvo-osuusrekisterin pitämiseen mk

7 5 20) päätös arvo-osuusrekisterin toimiluvan peruuttamisesta mk 21) (96/1997) päätös arvopaperikeskuksen sääntöjen ja määräysten sekä arvopaperikeskuksen rahaston sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta mk 22) (96/1997) päätös sijoitusrahaston sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta mk 23) (96/1997) säästökassatoimintaa koskevien sääntöjen tai niiden muutosten vahvistaminen mk 24) päätös hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen tai niiden muutoksen vahvistamisesta mk 25) kum. (1353/1994) 26) (90/1997) muut kuin edellä kohdissa ja jäljempänä 3 :ssä tarkoitetut päätökset ja luvat, joista säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa, liikepankkilaissa, säästöpankkilaissa, osuuspankkilaissa, hypoteekkiyhdistyksistä annetussa laissa, Postipankki Oy:stä annetussa laissa, säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetussa laissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetussa laissa, sijoitusrahastolaissa, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa, osuuskuntalain 3luvussa tai arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa 500 mk. 3 (1353/1994, 96/1997) Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu, ovat: 1) kum. (96/1997); 2) (96/1997) lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen sivukonttorin tai sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamiseen ulkomaille tai päätös sivukonttorin tai sivuliikkeen lakkauttamisesta; 3) päätös talletuspankin tai muun luottolaitoksen toiminnan keskeyttämisestä, keskeyttämisen jatkamisesta, sulkemisesta, selvitystilaan asettamisesta tai selvitysmiehen määräämisestä; 4) päätös liike-, säästö- ja osuuspankkien vakuusrahastojen sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta; 5) lupa arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen; 6) päätös arvopaperipörssin toimiluvan peruuttamisesta tai toiminnan keskeyttämisestä; 7) (96/1997) arvopaperipörssin sääntöjen tai niiden muutoksen vahvistaminen; 8) lupa optioyhteisölle optiopörssitoiminnan tai optiokauppojen selvitystoiminnan harjoittamiseen; 9) päätös optioyhteisön toiminnan rajoittamisesta tai toimiluvan peruuttamisesta; 10) optioyhteisön sääntöjen tai muutoksen vahvistaminen; 11) hypoteekkiyhdistyksen toimilupa; 12) lupa hypoteekkiyhdistyksen jakamiseen tai yhdistysten sulautumiseen taikka yhdistämiseen; 13) (96/1997) päätös säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan jäsensijoitustilien tiliehtojen tai niiden muutosten vahvistamisesta; 14) (1353/1994) kum. (96/1997); 15) (1353/1994) lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen toimintaan; 16) (1353/1994) päätös talletuspankin tai muun luottolaitoksen toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta tai peruuttamisesta;

8 6 17) (1353/1994, 96/1997) lupa sijoituspalveluyrityksen toimintaan; 18) (1353/1994, 96/1997) päätös sijoituspalveluyrityksen toiminnan rajoittamisesta tai toimiluvan peruuttamisesta; 19) (1353/1994) rahastoyhtiön toimilupa, toimiluvan muuttaminen tai peruuttaminen; 20) (1353/1994, 96/1997) panttilainausliikkeen toimilupa; 21) (96/1977) päätös osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön sääntöjen ja niiden muutosten vahvistamisesta. (1353/1994) Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet: 4 1) selvitykset ja tutkimukset; 2) henkilöstön käyttö koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtavissä; 3) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ylläpitoon, käyttöön ja käytönohjaukseen liittyvät palvelut; 4) valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (290/93) 1 :n 2 momentissa tarkoitetut palvelut Liikelaitosten työnantajayhdistys ry:lle; 5) kirjasto- ja tietopalvelut; 6) julkaisut; 6 a) (1353/1994) mallioikeuslain mukainen käyttölupa; 7) valokopiot ja muut jäljenteet; 8) valtiovarainministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö; 9) muut virasto- ja toimistopalvelut. (1353/1994, 96/1977) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Sellaisesta 1-3 :ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu kuitenkin enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero olisi ollut ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten tai maksuperustepäätösten mukaan. (Voimaantulosäännös , 1353/1994 annetun muutoksen kohdalla.) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta (Voimaantulosäännös , 96/1997) annetun muutoksen kohdalla.) Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

9 7 LIITE 2a LIITE 2a: JHTT-lautakunnan maksupäätös JHTT-lautakunnan maksupäätös N:o 687/1996 Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996 Valtiovarainministeriö on päättänyt valtion maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94): 1 Soveltamisala Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT-yhteisöstä annetussa asetuksessa (926/91) tarkoitetun julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti. 2 Julkisoikeudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista JHTT-lautakunta perii kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet: 1) tutkintomaksu JHTT-tutkintoon osallistuvalta 850 mk; 2) JHTT-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu mk; 3) maksu JHTT-luetteloon merkitsemisestä ja tilintarkastajatodistuksesta sekä henkilöiden että yhteisöjen osalta yhteensä 300 mk; 4) JHTT-toimintaselvityksen käsittelymaksu henkilöltä 300 mk; sekä 5) JHTT-toimintaselvityksen käsittelymaksu yhteisöltä mk. Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun maksun lisäksi JHTT-yhteisöltä peritään käsittelymaksuna JHTTyhteisön palveluksessa JHTT-toimintaselvityksen jättämistä edeltävän tilikauden päättyessä olevien JHTTtilintarkastajien lukumäärän perusteella 500 mk kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä, kuitenkin enintään mk. 3 Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka lautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat: 1) valokopiot ja muut jäljennökset; 2) julkaisut; sekä 3) lautakunnan järjestämä koulutus. 4 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta Tällä päätöksellä kumotaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista 7 päivänä lokakuuta 1992 annettu valtiovarainministeriön päätös (898/92). Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996 Valtiovarainministeri Sauli Niinistö Vanhempi hallitussihteeri Petri Syrjänen

10 8 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (liitteet 3-4) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

11 9 LIITE 3 LIITE 3: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tehtävät on lueteltu valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain (27/1990) 1 :ssä. Maksujen perusteet Sisäinen ohjaus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuus perustuu maksuperustelakiin. Valtiovarainministeriön päätös valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta (876/1993) on annettu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullinen toiminta koostuu pääosin erilaisista tutkimusprojekteista. Kaikista maksullisen toiminnan tutkimusprojekteista tehdään sopimus. Sopimukset hyväksyy ylijohtaja. Suunnitteluvaiheessa jokaisesta projektista tehdään oma projektisuunnitelma ja budjetti. Suunnittelussa käytetään yhtenäisiä laskentamalleja ja laskentakertoimia. Toistaiseksi projekteihin käytettyä työaikaa on seurattu kuukausittain. Vastaisuudessa tarkoitus on seurata myös muita kustannuksia vähintään kolmannesvuosittain. Hinnoitteluperusteet Volyymi ja kustannusvastaavuus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kaikki maksulliset suoritteet ovat markkinasuoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Vuotta 2000 koskevassa tulossopimuksessa valtiovarainministeriö on asettanut maksulliselle toiminnalle 100 %:n kustannusvastaavuustavoitteen. Tuottotavoitetta ja maksullisen toiminnan tavoitelaskelmaa vuoden 2000 tulossopimus ei enää vuoden 1999 tapaan sisällä. Vuosina valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan tulot ja kustannusvastaavuus ovat kehittyneet seuraavasti: tuotot tmk kustannusvastaavuus tuotot tmk kustannusvastaavuus tuotot tmk kustannusvastaavuus tuotot tmk kustannusvastaavuus tuotot tmk kustannusvastaavuus Suoritelaji % % % % % Markkina Yhteensä Kustannusseuranta Projektitoiminnan osalta (rahoituksen näkökulmasta) kustannuslaskenta kattaa koko viraston toiminnan. Maksullisten suoritteiden hinnat lasketaan sopimuksia tehtäessä projektikohtaisesti. Kustannukset perustuvat ennakoituihin työpanosarvioihin. Työajan seuranta on jatkuvaa, ja sitä seurataan henkilöittäin, tulosyksiköittäin ja projekteittain tunnin tarkkuudella.

12 10 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan tulot ja kustannusvastaavuus ovat vaihdelleet jonkin verran. Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuosia 1998 ja 1999 koskevissa tarkastuskertomuksissaan antanut maksullista toimintaa koskevan laillisuusmuistutuksen, jotka ovat koskeneet projektinhallintaa. Vuonna 1998 laillisuusmuistutus koski hinnoittelun alijäämäisyyttä. Lisäksi tarkastusvirasto kiinnitti huomiota kirjanpidon ja projektilaskennan välisiin eroihin. Vuonna 1999 laillisuusmuistutus koski, johtuen kirjanpidon ja projektilaskennan välisistä eroista, kustannuslaskennan epäluotettavuutta.

13 11 LIITE 4 LIITE 4: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksupäätös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksupäätös N:o 876/1993 Valtiovarainministeriön päätös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1993 Valtiovarainministeriö on maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla päättänyt: 1 Maksullisia suoritteita, jotka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet: 1) tilauksesta tehdyt tutkimukset ja selvitykset 2) tutkimusaineistot 3) asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4) julkaisutoiminta 5) kirjasto- ja tietopalvelut 6) koulutus- ja seminaaritilaisuudet; ja 7) muut Valtion taloudelliselta tutkimuskeskukselta erikseen tilatut palvelut. 2 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1993

14 12 Valtiokonttori Valtiokonttori (liitteet 5-7)

15 13 LIITE 5 LIITE 5: Valtiokonttorin maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 5: Valtiokonttorin maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtiokonttorin maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtiokonttori hoitaa valtion sisäistä talous- ja finanssihallintoa, eläke- ja vahinkoturvaa sekä sotilasvamma- ja veteraaniasioita. Valtiokonttorin tehtävät on lueteltu Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2 :ssä. Maksujen perusteet Maksupäätösmuutokset Valtiokonttorin suoritteiden maksullisuus perustuu maksuperustelain lisäksi lakiin Valtiokonttorista. Valtiokonttorista annetun lain 2 a :n (15/1993) mukaan Valtiokonttorin tuottamat vahingonkorvaussuoritteet tapaturma- ja liikennevahinkoasioissa sekä asioissa, jotka koskevat ryhmähenkivakuutusta vastaavaa taloudellista tukea ovat maksullisia. Valtiovarainministeriö voi määrätä myös muita vastaavia valtiokonttorin tuottamia vahingonkorvaussuoritteita maksullisiksi. Pykälän 2 momentin mukaan näiden suoritteiden hinnoittelussa noudatetaan soveltuvin osin yksityisessä vakuutustoiminnassa sovellettavia periaatteita. Hallituksen esityksen (282/1992) mukaan Vahingonkorvaussuoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden osalta on päädytty erityislakiin, koska on katsottu, ettei näiden suoritteiden maksujen perusteista voida määrätä maksuperustelain mukaisesti suoritteen omakustannusarvon tai liiketaloudellisten perusteiden mukaan. Valtiovarainministeriö on antanut Valtiokonttorin maksullisia suoritteita koskevan päätöksen (1250/1993) Päätöstä on sen antamisen jälkeen muutettu toiminnallisten ja lainsäädännöllisten syiden sekä yhtiöittämisen vuoksi yhteensä neljä kertaa: 1) päätös (954/1994), jolloin lisättiin liiketaloudellisesti hinnoiteltaviin suoritteisiin mahdollisuus tarjota lainanotto-, velanhoito- ja sijoituspalveluita valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) mukaisella omaisuudenhoitoyhtiölle (Arsenal Oy:lle); 2) päätös (1283/1995), jolloin mahdollistettiin arvopaperistettujen lainojen hoitopalvelut tarkoitusta varten perustetulle erityisyhtiölle; 3) päätös (1213/1998), jolloin mm. lisättiin julkisoikeudelliseksi suoritteeksi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys, kumottiin työpaikkaterveydenhuolto tarpeettomana markkinasuoritteena työterveyshuollon yhtiöittämisen vuoksi (Medivire Oy) sekä laajennettiin lainanotto-, velanhoito- ja sijoituspalvelujen mahdollista asiakaskuntaa poistamalla maksupäätöksestä nimeltä mainitut asiakastahot; 4) asetus (445/2000), jolloin lainsäädäntömuutosten vuoksi lisättiin julkisoikeudelliseksi suoritteiksi mm. petoeläinten aiheuttamien henkilövahinkojen ja liikennevahinkojen korvausten hoito sekä hirvieläinten liikenteelle aiheuttamien vahinkojen korvaustoiminnan hoito. Sisäinen ohjaus Maksupäätöksen nojalla Valtiokonttorissa on annettu maksullisesta toiminnasta yksikkökohtaiset päätökset maksullista toimintaa harjoittavien yksiköiden osalta.

16 14 Lisäksi on annettu päätös Valtiokonttorin yhteisten liiketaloudellisten suoritteiden (tietopalvelut, julkaisut ja jäljenteet) hinnoista. Hinnoitteluperusteet Volyymi ja kustannusvastaavuus Valtiokonttorin maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet hinnoitellaan omakustannusarvon mukaan eikä maksuperustelain 6.3 :n mukaisia hinnoittelupoikkeamia ole sovellettu. Julkisoikeudellisten suoritteiden erityispiirteenä on se, että niistä lähes kaikki ovat toiselle viranomaiselle tehtäviä suoritteita. Markkinasuoritteiden hinnoittelussa käytetään sekä varsinaista liiketaloudellista hinnoittelua että monopolisuoritteiden hinnoittelua (esim. muut eläkeyksikön suoritteet kuin eläketurvan hoitopalvelut muille eläkejärjestelmille). Vuotta 2000 koskevassa tulossopimuksessa Valtiokonttorin maksulliselle toiminnalle on asetettu tuotto-, kustannus-, yli-/alijäämä- ja kustannusvastaavuustavoitteet suoriteryhmittäin. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuustavoitteena oli 100 %, markkinasuoritteiden 127 % ja erityislakien suoritteiden 100 %. Vuosina Valtiokonttorin maksullisen toiminnan tulot ja kustannusvastaavuus on kehittynyt seuraavasti: tuotot tmk kustannusvastaavuus % tuotot tmk kustannusvastaavuus % tuotot tmk kustannusvastaavuus % tuotot tmk tuotot tmk kustannusvastaavuus % kustannusvastaavuus % Suoritelaji Julk.oik Markkina Erityislait Yhteensä Tulojen lasku vuosien välillä johtuu työterveyshuollon yhtiöittämisestä. Muuten tulot ja kustannusvastaavuus ovat pysyneet melko samanlaisina. Kustannusseuranta Maksullisten suoritteiden hinnat perustuvat suoritekustannuslaskentaan, joka puolestaan perustuu työajan seurantaan ja henkilötasolla tapahtuvaan palkkakustannusten jakoon. Kustannuslaskenta kattaa koko viraston toiminnan, ja työaikaa seurataan henkilöittäin, suoritteittain ja tehtävittäin tunnin tarkkuudella. Tärkeimmissä suoritteissa hinnat tarkistetaan vuosittain vastaamaan seuraavalle vuodelle tehtyjä suunnitelmia. Harvinaisemmissa suoritteissa on voimassa useammankin vuoden vanhoja hinnastoja. Valtiontalouden tarkastusviraston vuosia 1998 ja 1999 koskevien tilintarkastuskertomuksissaan mukaan maksullisen toiminnan kannattavuustietojen perustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjestettynä.

17 15 LIITE 6 LIITE 6: Valtiokonttorin maksuasetus Valtiokonttorin maksuasetus N:o 1250/1993 Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993 Muutettu valtiovarainministeriön päätöksillä 954/1994, 1283/1995 ja 1213/1998 sekä valtiovarainministeriön asetuksella 445/2000. Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla päättänyt: 1 (1213/98) Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiokonttori perii omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat seuraavat suoritteet: 1) rikosvahinkokorvausten hoito; 2) syyttömästi vangituille ja tuomituille maksettavien korvausten hoito; 3) lainanotto- ja velanhoitopalvelut valtion asuntorahastolle; (muutettu 445/2000) 4) palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys; (muutettu 445/2000) 5) valtion liikelaitosten työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys; (lisätty 445/2000) 6) petoeläinten aiheuttamien henkilövahinkojen ja liikennevahinkojen korvausten hoito; sekä (lisätty 445/2000) 7) hirvieläinten liikenteelle aiheuttamien vahinkojen korvaustoiminnan hoito. (lisätty 445/2000) 2 Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtiokonttori hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet: 1) taloushallinnon tietojärjestelmiin ja laskentatoimeen liittyvät konsultointi-, koulutusja käytönohjauspalvelut sekä muut kuin valtion keskuskirjanpitoon liittyvät kirjanpitopalvelut; 2) valtion keskushenkilörekistereitä lukuunottamatta henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien käyttöönotto-, ylläpito-, käyttö-, koulutus- ja konsultointipalvelut sekä palkanlaskentapalvelut; (1213/98) 3) valtion ylimmän johdon henkilöstötietojärjestelmän käyttö- ja ylläpitopalvelut; (1213/98) 4) kumottu 445/2000 5) henkilöstövoimavarojen uudelleen järjestämistä tukevat palvelut; 6) pyynnöstä tehdyt valtion eläketurvan piiriin kuuluvien henkilöiden kirjalliset eläkearviot ja ennakkoselvitykset, lukuunottamatta eläketurvan piiriin kuuluvan henkilön pyytämiä itseään koskevia mainittuja tietoja, kun todennäköiseen eläketapahtu-

18 16 maan on aikaa alle vuosi tai kun laskelma on tarpeen hakijan eläkkeelle siirtymisen edellytysten harkitsemiseksi; 7) työnantajan järjestämät eläkkeelle valmentautumistilaisuudet eläkearvioineen, kun ne eivät suoranaisesti tue valtiokonttorin maksutonta viranomaistoimintaa; 8) sopimukseen perustuva muun kuin valtion varoista suoritettavan eläketurvan hoitopalvelu eläketurvasta vastuussa olevalle eläkelaitokselle tai yhteisölle; 9) lainanotto-, velanhoito-, sijoitus- ja säilytyspalvelut valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) mukaisille liikelaitoksille, talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja erityisistä syistä valtionhallinnon ulkopuolisille yhteisöille; (1283/95), (1213/98) 9a) arvopaperistettujen lainojen hoito- ja sijoituspalvelut tarkoitusta varten perustetuille erityisyhteisöille; (1283/95), (1213/98) 10) pyynnöstä toimitetut lainojen saldo- ja vakuustodistukset, jälkipanttaus-sitoumukset, vakuuksien uudistamiset ja vaihdot ja muut asiakirjat sekä muut lainoja koskevat pyynnöstä toimitetut tulosteet ja tiedostot lukuunottamatta viranomaistoimintaa varten tarvittavia asiakirjoja, tulosteita ja muita tallenteita; (1213/98) 11) valtiokonttorin hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut valtiokonttorin ulkopuolisille; 12) julkaisut ja jäljenteet lukuunottamatta valtiokonttorin viranomaistoimintaan liittyvää jakelua sekä tiedotus- ja ohjeluonteisia julkaisuja; sekä 13) tilaukseen perustuva henkilöstön käyttö valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä valtiokonttorin toimintaan liittyvät muut koulutuspalvelut. (1213/98) 3 Tämä päätös [1250] tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

19 17 LIITE 7 LIITE 7: Valtiokonttorin hoidossa olevat valtion lainat, saatavat ja korkotuet Valtiokonttorin hoidossa olevat valtion lainat, saatavat ja korkotuet Sisällysluettelo 1 LAINAT YLEISLAIT JA SÄÄNNÖKSET TULO- JA MENOARVION VAROISTA MYÖNNETYT LAINAT Asuntolainat Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen sekä vientituotteiden ja niiden tuotantomenetelmien parantamiseen Tuoteparannuslainat Tuotekehityslainat Lainat viennin edistämiseen Vienninedistämislainat (lainat vienninedistämistoimenpiteiden kuluihin) Hankevientilainat (lainat hankeviennin tarjoustoimintaan) Luotto-osakeyhtiölainat Tertiäärilainat Veikkausvoittolainat, liikuntalainat ja nuorisotilalainat Koululainat ja kirjastolainat Oppilaitoslainat Työllisyyspoliittiset suhdannelainat Työvoimalainat Opintolainat Vesihuoltolainat Vesiensuojelulainat Momenttilainat eli eri vuosina erilaisiin tarkoituksiin myönnetyt lainat Kehitysluottolainat VALTION ASUNTORAHASTON VAROISTA MYÖNNETYT LAINAT Asuntorahaston perustamisen yhteydessä ja sen jälkeen annetut säädökset Vuokratalon uudisrakentaminen sekä vuokratalon tai asunnon perusparantaminen tai hankinta Asumisoikeuslainoitus KUNTIEN MYÖNTÄMÄT OMISTUSASUNTOLAINAT (OMISTUSARAVALAINAT) SAATAVAT VALTION LIIKELAITOKSILTA Ns. taselainat Muut lainat ja kauppahintasaatavat Debentuurilainat Suomen Vientiluotto Finlands Exportkredit Ab:lle Muut saatavat KORKOTUET TULO- JA MENOARVION VAROISTA MAKSETTAVAT KORKOTUET YLEISLAKI ERITYISLAIT Julkisesti tuetut vienti- ja alusluottojen korontasaukset Korkotuki Kera Oy:lle Pk-yritysten korkotuki Kuntien talouden vakauttamisen korkotukilainat Kehitysavun korkotuki HUOLTOVARMUUSRAHASTON VAROISTA MAKSETTAVAT KORKOTUET VALTION ASUNTORAHASTON VAROISTA MAKSETTAVAT KORKOTUET ASP-lainojen korkotuki Omistusasuntojen korkotukilainat Lämpölaitoshankkeiden korkotuki Vuokra-asuntolainojen korkotuki Asumisoikeustalolainojen korkotuki... 26

20 18 1 LAINAT Seuraavassa tekstissä on lueteltu ne säädökset, joiden perusteella myönnetään tai on myönnetty lainoja, joita hoidetaan Valtiokonttorissa. Jos uusia lainoja ei enää myönnetä asianomaisen säädöksen perusteella, tästä on maininta tekstissä. Vastaavasti on lueteltu säädökset valtion saatavista ja valtion maksamista korkotuista. 1.1 YLEISLAIT JA SÄÄNNÖKSET Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta (449/1988) Asetus valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta (450/1988) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan (682/1966 muutoksia 432/1984, 238/1987, 997/1991) Työllisyyslaki (964/1971, 275/1987) Työllisyysasetus (948/1971, 737/1987, jonka muutos 525/1995, 130/ /1997) VNp valtion avustusten ja lainojen sekä korkotukilainojen työllisyysehdoista (726/1973) VN:n kulloinkin voimassa oleva työllisyysehtopäätös, viimeisin (11/1988 muutos 1144/1990) VNp valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/1965 muutoksia 479/1966, 878/1982, 1332/1993, 1122/1995, 85/1997) 1.2 TULO- JA MENOARVION VAROISTA MYÖNNETYT LAINAT Asuntolainat Katso Valtion asuntorahasto: kaikki asuntolainat myönnetään nykyisin Valtion asuntorahaston varoista lainat myönnettiin tulo- ja menoarvion varoista. Valtiokonttorin hoidossa on edelleen kaikkien eri asuntotuotantosäännösten mukaan myönnettyjä lainoja. Nykyisin aravalaki ja asetus sisältävät näitäkin lainoja koskevat säännökset. Lisäksi sovelletaan velkakirjaehtoja. Korot ja lyhennykset tilitetään asuntorahaston varallisuuteen. Lainat on myönnetty joko omistus- tai vuokra-talojen rakentamiseen, luvulta alkaen myös perusparantamiseen. Vuoden 1966 asuntotuotantolaki mahdollisti myös henkilökohtaiset asuntolainat osakehuoneiston hankintaan. Aravalakia edeltäviä asuntotuotantosäännöksiä ovat: Laki asuntolainoista, -takuista ja avustuksista (244/1949) sekä lait (225 ja 226/1949); vastaavat valtioneuvoston päätökset (235/1949 ja 55/1950) Asuntotuotantolaki (488/1953, muutos 176/1959) sekä vastaavat asetukset (489/1953 ja 268/1959) Asuntotuotantolaki (247/1966, useita muutoksia) ja asuntotuotantoasetus (88/1968, useita muutoksia) Suhdanneverolaki (872/1970) ja asetus (148/1971) Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta (82/1982) ja asetus (206/1982) Laki asuntojen perusparantamisesta (34/1979, useita muutoksia) ja asetus (844/1979, useita muutoksia) Laki eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta (83/1982) ja asetus (194/1982) Vuosina myönnettiin romaniväestöön kuuluville omistusasuntolainoja ja kunnille vuokra-asuntolainoja, joita koskevia säännöksiä sovelletaan edelleen jäljellä

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100 SISÄLLYS N:o Sivu 1096 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta............... 5369 1097 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston määräys

Valtioneuvoston määräys Valtioneuvoston määräys asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa Annettu Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2002 Valtioneuvosto on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 121/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain :n ja museovirastosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 231/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

2) yhteisöllä 3 :n 1 momentissa mainittuja yksityis- ja julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä;

2) yhteisöllä 3 :n 1 momentissa mainittuja yksityis- ja julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä; 1 of 8 19.6.2008 14:01 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 16.3.2001/244 16.3.2001/244 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Yritys- ja yhteisötietolaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot