SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus... 8 Valtiokonttori Verohallinto Tullilaitos...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus... 8 Valtiokonttori... 12 Verohallinto... 27 Tullilaitos..."

Transkriptio

1 SISÄLLYS Liiteosa Valtiovarainministeriö... 1 LIITE 1: Valtiovarainministeriön maksullisen toiminnan yleiskuvaus... 2 LIITE 2: Valtiovarainministeriön maksupäätös... 4 LIITE 2a: JHTT-lautakunnan maksupäätös... 7 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus...8 LIITE 3: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus... 9 LIITE 4: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksupäätös Valtiokonttori LIITE 5: Valtiokonttorin maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 6: Valtiokonttorin maksuasetus LIITE 7: Valtiokonttorin hoidossa olevat valtion lainat, saatavat ja korkotuet Verohallinto LIITE 8: Verohallinnon maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 9: Verohallinnon maksupäätös Tullilaitos LIITE 10: Tullilaitoksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 11: Tullilaitoksen maksuasetus LIITE 12: Tullilaitoksen valvontasuoritteiden jäsentelyä LIITE 13: Tullitoiminnan suoritemaksut eräissä EU-maissa Tilastokeskus LIITE 14: Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 15: Tilastokeskuksen maksuasetus Työryhmän kysely LIITE 16: Vastaukset työryhmän kyselyyn LIITE 17: Työryhmän kyselyn täyttöohje Maksuperustelaki ja -asetus LIITE 18: Valtion maksuperustelaki LIITE 19: Valtion maksuperusteasetus... 86

2

3 1 Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö (liitteet 1-2a)

4 2 LIITE 1 LIITE 1: Valtiovarainministeriön maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtiovarainministeriön maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat tehtävät on lueteltu valtioneuvoston ohjesäännön 19 :ssä. Maksujen perusteet Ministeriön suoritteiden maksullisuus perustuu maksuperustelakiin. Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta (1336/1993) on annettu Päätöstä on sen antamisen jälkeen muutettu lainsäädäntö- ja hinnoittelumuutosten vuoksi kaksi kertaa: 1) päätös (1353/1994), jolloin tehtiin muista säädösmuutoksista johtuvia muutoksia. Lisäksi muutettiin työmäärän suuren tapauskohtaisen vaihtelun vuoksi osa kiinteähintaisista julkisoikeudellisista suoritteista suoritekohtaisesti hinnoiteltaviksi; 2) päätös (96/1997), jolloin tehtiin lähinnä säädösmuutoksia vastaavia muutoksia. JHTTlautakunnan maksut Sisäinen ohjaus Hinnoitteluperusteet Toiminnan volyymi Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista perittävistä maksuista on valtiovarainministeriö antanut erillisen maksupäätöksen (687/1996). Maksupäätöksen nojalla ministeriö on antanut päätöksen yhteisten liiketaloudellisten suoritteiden (kirjasto- ja tietopalvelut, julkaisut sekä valokopiot ja jäljenteet) hinnoista. Lisäksi on annettu maksupäätöksen soveltamista koskevat ohjeet ( ). Valtiovarainministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ovat lupia ja päätöksiä, jotka hinnoitellaan omakustannusarvon mukaan. Noin puolessa suoritenimikkeissä sovelletaan maksuperustelain 6 :n 2 momentin mukaista kiinteää hintaa. Markkinasuoritteista osa hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein (7.1 ) ja osa monopoliperustein (7.2 ). Valtiovarainministeriön maksullinen toiminta on vähäistä. Toiminnan vähäisyyden (alle mk)vuoksi siltä ei edellytetä laadittavan kustannusvastaavuuslaskelmia. Myöskään vuoden 2000 tulostavoitteissa ei ole asetettu tavoitteita maksulliselle toiminnalle. Vuosina tuottojen määrä on ollut seuraava: Suoritelaji tuotot tmk tuotot tmk tuotot tmk tuotot tmk tuotot tmk Julkisoikeudellinen Markkina Yhteensä

5 3 Kustannusseuranta Ministeriössä ei ole systemaattista kustannuslaskentaa eikä suoritteille kohdennettavaa työajanseurantaa. Kustannuslaskenta kattaa kuitenkin viraston maksullisen toiminnan, jossa kustannuslaskentaa on tehty esittelijätyötunnin keskihinnan laskemiseksi. Keskihintalaskelmaa tarkastetaan tarpeen mukaan, kerran vuodessa tai harvemmin. Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuosien 1998 ja 1999 tilintarkastuskertomuksissa todennut, että ministeriön laskentatoimi tuottaa kustannuslukuja maksullisten suoritteiden hinnoitteluun, mutta huomauttanut yleisesti kustannuslaskennasta, että ministeriön laskentatointa tulee kehittää kustannuspohjaisen tehtävä- ja tulosalueinformaation lisäämiseksi.

6 4 LIITE 2 LIITE 2: Valtiovarainministeriön maksupäätös Valtiovarainministeriön maksupäätös Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta (1336/1993) Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993 (muutettu , 1353/1994 ja , 96/1997) Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla päättänyt: 1 Valtiovarainministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden elinten suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jollei niiden osalta ole muuta erikseen säädetty tai määrätty. Maksu peritään myös silloin, kun 2 tai 3 :ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös. Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat: 2 1) (96/1997) lupa vapaa-alueen tai vapaavaraston perustamiseen mk 2) (1353/1994), kum. (96/1997) 3) merenkulun veronhuojennuspäätös 900 mk 4) (1353/1994), kum. (96/1997) 5) kum. (1353/1994) 6) rakennustyön verovapauspäätös 900 mk 7) suhdannetalletuksen vapautuspäätös 900 mk 8) lupa indeksiehdon ottamiseen yksittäiseen sopimukseen 900 mk 9) kum. (1353/1994) 10) kum. (1353/1994) 11) kum. (1353/1994) 12) lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen sulautumiseen toiseen talletuspankkiin tai luottolaitokseen mk 13) lupa osakeyhtiön sulautumiseen osuuspankkiin tai säästöpankkiin mk 14) lupa ulkomaisen talletuspankin tai muun luottolaitoksen sivukonttorin perustamiseen Suomeen mk 15) kum. (1353/1994) 16) kum. (1353/1994) 17) arvopaperinvälitysliikkeen yhtiöjärjestyksen tai sen muutoksen vahvistaminen mk 18) kum. (1353/1994) 19) lupa arvo-osuusrekisterin pitämiseen mk

7 5 20) päätös arvo-osuusrekisterin toimiluvan peruuttamisesta mk 21) (96/1997) päätös arvopaperikeskuksen sääntöjen ja määräysten sekä arvopaperikeskuksen rahaston sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta mk 22) (96/1997) päätös sijoitusrahaston sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta mk 23) (96/1997) säästökassatoimintaa koskevien sääntöjen tai niiden muutosten vahvistaminen mk 24) päätös hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen tai niiden muutoksen vahvistamisesta mk 25) kum. (1353/1994) 26) (90/1997) muut kuin edellä kohdissa ja jäljempänä 3 :ssä tarkoitetut päätökset ja luvat, joista säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa, liikepankkilaissa, säästöpankkilaissa, osuuspankkilaissa, hypoteekkiyhdistyksistä annetussa laissa, Postipankki Oy:stä annetussa laissa, säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetussa laissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetussa laissa, sijoitusrahastolaissa, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa, osuuskuntalain 3luvussa tai arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa 500 mk. 3 (1353/1994, 96/1997) Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu, ovat: 1) kum. (96/1997); 2) (96/1997) lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen sivukonttorin tai sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamiseen ulkomaille tai päätös sivukonttorin tai sivuliikkeen lakkauttamisesta; 3) päätös talletuspankin tai muun luottolaitoksen toiminnan keskeyttämisestä, keskeyttämisen jatkamisesta, sulkemisesta, selvitystilaan asettamisesta tai selvitysmiehen määräämisestä; 4) päätös liike-, säästö- ja osuuspankkien vakuusrahastojen sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta; 5) lupa arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen; 6) päätös arvopaperipörssin toimiluvan peruuttamisesta tai toiminnan keskeyttämisestä; 7) (96/1997) arvopaperipörssin sääntöjen tai niiden muutoksen vahvistaminen; 8) lupa optioyhteisölle optiopörssitoiminnan tai optiokauppojen selvitystoiminnan harjoittamiseen; 9) päätös optioyhteisön toiminnan rajoittamisesta tai toimiluvan peruuttamisesta; 10) optioyhteisön sääntöjen tai muutoksen vahvistaminen; 11) hypoteekkiyhdistyksen toimilupa; 12) lupa hypoteekkiyhdistyksen jakamiseen tai yhdistysten sulautumiseen taikka yhdistämiseen; 13) (96/1997) päätös säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan jäsensijoitustilien tiliehtojen tai niiden muutosten vahvistamisesta; 14) (1353/1994) kum. (96/1997); 15) (1353/1994) lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen toimintaan; 16) (1353/1994) päätös talletuspankin tai muun luottolaitoksen toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta tai peruuttamisesta;

8 6 17) (1353/1994, 96/1997) lupa sijoituspalveluyrityksen toimintaan; 18) (1353/1994, 96/1997) päätös sijoituspalveluyrityksen toiminnan rajoittamisesta tai toimiluvan peruuttamisesta; 19) (1353/1994) rahastoyhtiön toimilupa, toimiluvan muuttaminen tai peruuttaminen; 20) (1353/1994, 96/1997) panttilainausliikkeen toimilupa; 21) (96/1977) päätös osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön sääntöjen ja niiden muutosten vahvistamisesta. (1353/1994) Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet: 4 1) selvitykset ja tutkimukset; 2) henkilöstön käyttö koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtavissä; 3) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ylläpitoon, käyttöön ja käytönohjaukseen liittyvät palvelut; 4) valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (290/93) 1 :n 2 momentissa tarkoitetut palvelut Liikelaitosten työnantajayhdistys ry:lle; 5) kirjasto- ja tietopalvelut; 6) julkaisut; 6 a) (1353/1994) mallioikeuslain mukainen käyttölupa; 7) valokopiot ja muut jäljenteet; 8) valtiovarainministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö; 9) muut virasto- ja toimistopalvelut. (1353/1994, 96/1977) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Sellaisesta 1-3 :ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu kuitenkin enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero olisi ollut ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten tai maksuperustepäätösten mukaan. (Voimaantulosäännös , 1353/1994 annetun muutoksen kohdalla.) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta (Voimaantulosäännös , 96/1997) annetun muutoksen kohdalla.) Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

9 7 LIITE 2a LIITE 2a: JHTT-lautakunnan maksupäätös JHTT-lautakunnan maksupäätös N:o 687/1996 Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996 Valtiovarainministeriö on päättänyt valtion maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94): 1 Soveltamisala Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä JHTT-yhteisöstä annetussa asetuksessa (926/91) tarkoitetun julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti. 2 Julkisoikeudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista JHTT-lautakunta perii kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet: 1) tutkintomaksu JHTT-tutkintoon osallistuvalta 850 mk; 2) JHTT-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu mk; 3) maksu JHTT-luetteloon merkitsemisestä ja tilintarkastajatodistuksesta sekä henkilöiden että yhteisöjen osalta yhteensä 300 mk; 4) JHTT-toimintaselvityksen käsittelymaksu henkilöltä 300 mk; sekä 5) JHTT-toimintaselvityksen käsittelymaksu yhteisöltä mk. Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun maksun lisäksi JHTT-yhteisöltä peritään käsittelymaksuna JHTTyhteisön palveluksessa JHTT-toimintaselvityksen jättämistä edeltävän tilikauden päättyessä olevien JHTTtilintarkastajien lukumäärän perusteella 500 mk kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä, kuitenkin enintään mk. 3 Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka lautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat: 1) valokopiot ja muut jäljennökset; 2) julkaisut; sekä 3) lautakunnan järjestämä koulutus. 4 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta Tällä päätöksellä kumotaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista 7 päivänä lokakuuta 1992 annettu valtiovarainministeriön päätös (898/92). Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996 Valtiovarainministeri Sauli Niinistö Vanhempi hallitussihteeri Petri Syrjänen

10 8 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (liitteet 3-4) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

11 9 LIITE 3 LIITE 3: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tehtävät on lueteltu valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain (27/1990) 1 :ssä. Maksujen perusteet Sisäinen ohjaus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuus perustuu maksuperustelakiin. Valtiovarainministeriön päätös valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta (876/1993) on annettu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullinen toiminta koostuu pääosin erilaisista tutkimusprojekteista. Kaikista maksullisen toiminnan tutkimusprojekteista tehdään sopimus. Sopimukset hyväksyy ylijohtaja. Suunnitteluvaiheessa jokaisesta projektista tehdään oma projektisuunnitelma ja budjetti. Suunnittelussa käytetään yhtenäisiä laskentamalleja ja laskentakertoimia. Toistaiseksi projekteihin käytettyä työaikaa on seurattu kuukausittain. Vastaisuudessa tarkoitus on seurata myös muita kustannuksia vähintään kolmannesvuosittain. Hinnoitteluperusteet Volyymi ja kustannusvastaavuus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kaikki maksulliset suoritteet ovat markkinasuoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Vuotta 2000 koskevassa tulossopimuksessa valtiovarainministeriö on asettanut maksulliselle toiminnalle 100 %:n kustannusvastaavuustavoitteen. Tuottotavoitetta ja maksullisen toiminnan tavoitelaskelmaa vuoden 2000 tulossopimus ei enää vuoden 1999 tapaan sisällä. Vuosina valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan tulot ja kustannusvastaavuus ovat kehittyneet seuraavasti: tuotot tmk kustannusvastaavuus tuotot tmk kustannusvastaavuus tuotot tmk kustannusvastaavuus tuotot tmk kustannusvastaavuus tuotot tmk kustannusvastaavuus Suoritelaji % % % % % Markkina Yhteensä Kustannusseuranta Projektitoiminnan osalta (rahoituksen näkökulmasta) kustannuslaskenta kattaa koko viraston toiminnan. Maksullisten suoritteiden hinnat lasketaan sopimuksia tehtäessä projektikohtaisesti. Kustannukset perustuvat ennakoituihin työpanosarvioihin. Työajan seuranta on jatkuvaa, ja sitä seurataan henkilöittäin, tulosyksiköittäin ja projekteittain tunnin tarkkuudella.

12 10 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisen toiminnan tulot ja kustannusvastaavuus ovat vaihdelleet jonkin verran. Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuosia 1998 ja 1999 koskevissa tarkastuskertomuksissaan antanut maksullista toimintaa koskevan laillisuusmuistutuksen, jotka ovat koskeneet projektinhallintaa. Vuonna 1998 laillisuusmuistutus koski hinnoittelun alijäämäisyyttä. Lisäksi tarkastusvirasto kiinnitti huomiota kirjanpidon ja projektilaskennan välisiin eroihin. Vuonna 1999 laillisuusmuistutus koski, johtuen kirjanpidon ja projektilaskennan välisistä eroista, kustannuslaskennan epäluotettavuutta.

13 11 LIITE 4 LIITE 4: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksupäätös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksupäätös N:o 876/1993 Valtiovarainministeriön päätös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1993 Valtiovarainministeriö on maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla päättänyt: 1 Maksullisia suoritteita, jotka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet: 1) tilauksesta tehdyt tutkimukset ja selvitykset 2) tutkimusaineistot 3) asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4) julkaisutoiminta 5) kirjasto- ja tietopalvelut 6) koulutus- ja seminaaritilaisuudet; ja 7) muut Valtion taloudelliselta tutkimuskeskukselta erikseen tilatut palvelut. 2 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1993

14 12 Valtiokonttori Valtiokonttori (liitteet 5-7)

15 13 LIITE 5 LIITE 5: Valtiokonttorin maksullisen toiminnan yleiskuvaus LIITE 5: Valtiokonttorin maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtiokonttorin maksullisen toiminnan yleiskuvaus Valtiokonttori hoitaa valtion sisäistä talous- ja finanssihallintoa, eläke- ja vahinkoturvaa sekä sotilasvamma- ja veteraaniasioita. Valtiokonttorin tehtävät on lueteltu Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2 :ssä. Maksujen perusteet Maksupäätösmuutokset Valtiokonttorin suoritteiden maksullisuus perustuu maksuperustelain lisäksi lakiin Valtiokonttorista. Valtiokonttorista annetun lain 2 a :n (15/1993) mukaan Valtiokonttorin tuottamat vahingonkorvaussuoritteet tapaturma- ja liikennevahinkoasioissa sekä asioissa, jotka koskevat ryhmähenkivakuutusta vastaavaa taloudellista tukea ovat maksullisia. Valtiovarainministeriö voi määrätä myös muita vastaavia valtiokonttorin tuottamia vahingonkorvaussuoritteita maksullisiksi. Pykälän 2 momentin mukaan näiden suoritteiden hinnoittelussa noudatetaan soveltuvin osin yksityisessä vakuutustoiminnassa sovellettavia periaatteita. Hallituksen esityksen (282/1992) mukaan Vahingonkorvaussuoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden osalta on päädytty erityislakiin, koska on katsottu, ettei näiden suoritteiden maksujen perusteista voida määrätä maksuperustelain mukaisesti suoritteen omakustannusarvon tai liiketaloudellisten perusteiden mukaan. Valtiovarainministeriö on antanut Valtiokonttorin maksullisia suoritteita koskevan päätöksen (1250/1993) Päätöstä on sen antamisen jälkeen muutettu toiminnallisten ja lainsäädännöllisten syiden sekä yhtiöittämisen vuoksi yhteensä neljä kertaa: 1) päätös (954/1994), jolloin lisättiin liiketaloudellisesti hinnoiteltaviin suoritteisiin mahdollisuus tarjota lainanotto-, velanhoito- ja sijoituspalveluita valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) mukaisella omaisuudenhoitoyhtiölle (Arsenal Oy:lle); 2) päätös (1283/1995), jolloin mahdollistettiin arvopaperistettujen lainojen hoitopalvelut tarkoitusta varten perustetulle erityisyhtiölle; 3) päätös (1213/1998), jolloin mm. lisättiin julkisoikeudelliseksi suoritteeksi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys, kumottiin työpaikkaterveydenhuolto tarpeettomana markkinasuoritteena työterveyshuollon yhtiöittämisen vuoksi (Medivire Oy) sekä laajennettiin lainanotto-, velanhoito- ja sijoituspalvelujen mahdollista asiakaskuntaa poistamalla maksupäätöksestä nimeltä mainitut asiakastahot; 4) asetus (445/2000), jolloin lainsäädäntömuutosten vuoksi lisättiin julkisoikeudelliseksi suoritteiksi mm. petoeläinten aiheuttamien henkilövahinkojen ja liikennevahinkojen korvausten hoito sekä hirvieläinten liikenteelle aiheuttamien vahinkojen korvaustoiminnan hoito. Sisäinen ohjaus Maksupäätöksen nojalla Valtiokonttorissa on annettu maksullisesta toiminnasta yksikkökohtaiset päätökset maksullista toimintaa harjoittavien yksiköiden osalta.

16 14 Lisäksi on annettu päätös Valtiokonttorin yhteisten liiketaloudellisten suoritteiden (tietopalvelut, julkaisut ja jäljenteet) hinnoista. Hinnoitteluperusteet Volyymi ja kustannusvastaavuus Valtiokonttorin maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet hinnoitellaan omakustannusarvon mukaan eikä maksuperustelain 6.3 :n mukaisia hinnoittelupoikkeamia ole sovellettu. Julkisoikeudellisten suoritteiden erityispiirteenä on se, että niistä lähes kaikki ovat toiselle viranomaiselle tehtäviä suoritteita. Markkinasuoritteiden hinnoittelussa käytetään sekä varsinaista liiketaloudellista hinnoittelua että monopolisuoritteiden hinnoittelua (esim. muut eläkeyksikön suoritteet kuin eläketurvan hoitopalvelut muille eläkejärjestelmille). Vuotta 2000 koskevassa tulossopimuksessa Valtiokonttorin maksulliselle toiminnalle on asetettu tuotto-, kustannus-, yli-/alijäämä- ja kustannusvastaavuustavoitteet suoriteryhmittäin. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuustavoitteena oli 100 %, markkinasuoritteiden 127 % ja erityislakien suoritteiden 100 %. Vuosina Valtiokonttorin maksullisen toiminnan tulot ja kustannusvastaavuus on kehittynyt seuraavasti: tuotot tmk kustannusvastaavuus % tuotot tmk kustannusvastaavuus % tuotot tmk kustannusvastaavuus % tuotot tmk tuotot tmk kustannusvastaavuus % kustannusvastaavuus % Suoritelaji Julk.oik Markkina Erityislait Yhteensä Tulojen lasku vuosien välillä johtuu työterveyshuollon yhtiöittämisestä. Muuten tulot ja kustannusvastaavuus ovat pysyneet melko samanlaisina. Kustannusseuranta Maksullisten suoritteiden hinnat perustuvat suoritekustannuslaskentaan, joka puolestaan perustuu työajan seurantaan ja henkilötasolla tapahtuvaan palkkakustannusten jakoon. Kustannuslaskenta kattaa koko viraston toiminnan, ja työaikaa seurataan henkilöittäin, suoritteittain ja tehtävittäin tunnin tarkkuudella. Tärkeimmissä suoritteissa hinnat tarkistetaan vuosittain vastaamaan seuraavalle vuodelle tehtyjä suunnitelmia. Harvinaisemmissa suoritteissa on voimassa useammankin vuoden vanhoja hinnastoja. Valtiontalouden tarkastusviraston vuosia 1998 ja 1999 koskevien tilintarkastuskertomuksissaan mukaan maksullisen toiminnan kannattavuustietojen perustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjestettynä.

17 15 LIITE 6 LIITE 6: Valtiokonttorin maksuasetus Valtiokonttorin maksuasetus N:o 1250/1993 Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993 Muutettu valtiovarainministeriön päätöksillä 954/1994, 1283/1995 ja 1213/1998 sekä valtiovarainministeriön asetuksella 445/2000. Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla päättänyt: 1 (1213/98) Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiokonttori perii omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat seuraavat suoritteet: 1) rikosvahinkokorvausten hoito; 2) syyttömästi vangituille ja tuomituille maksettavien korvausten hoito; 3) lainanotto- ja velanhoitopalvelut valtion asuntorahastolle; (muutettu 445/2000) 4) palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys; (muutettu 445/2000) 5) valtion liikelaitosten työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perintä ja tilitys; (lisätty 445/2000) 6) petoeläinten aiheuttamien henkilövahinkojen ja liikennevahinkojen korvausten hoito; sekä (lisätty 445/2000) 7) hirvieläinten liikenteelle aiheuttamien vahinkojen korvaustoiminnan hoito. (lisätty 445/2000) 2 Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtiokonttori hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet: 1) taloushallinnon tietojärjestelmiin ja laskentatoimeen liittyvät konsultointi-, koulutusja käytönohjauspalvelut sekä muut kuin valtion keskuskirjanpitoon liittyvät kirjanpitopalvelut; 2) valtion keskushenkilörekistereitä lukuunottamatta henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien käyttöönotto-, ylläpito-, käyttö-, koulutus- ja konsultointipalvelut sekä palkanlaskentapalvelut; (1213/98) 3) valtion ylimmän johdon henkilöstötietojärjestelmän käyttö- ja ylläpitopalvelut; (1213/98) 4) kumottu 445/2000 5) henkilöstövoimavarojen uudelleen järjestämistä tukevat palvelut; 6) pyynnöstä tehdyt valtion eläketurvan piiriin kuuluvien henkilöiden kirjalliset eläkearviot ja ennakkoselvitykset, lukuunottamatta eläketurvan piiriin kuuluvan henkilön pyytämiä itseään koskevia mainittuja tietoja, kun todennäköiseen eläketapahtu-

18 16 maan on aikaa alle vuosi tai kun laskelma on tarpeen hakijan eläkkeelle siirtymisen edellytysten harkitsemiseksi; 7) työnantajan järjestämät eläkkeelle valmentautumistilaisuudet eläkearvioineen, kun ne eivät suoranaisesti tue valtiokonttorin maksutonta viranomaistoimintaa; 8) sopimukseen perustuva muun kuin valtion varoista suoritettavan eläketurvan hoitopalvelu eläketurvasta vastuussa olevalle eläkelaitokselle tai yhteisölle; 9) lainanotto-, velanhoito-, sijoitus- ja säilytyspalvelut valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) mukaisille liikelaitoksille, talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja erityisistä syistä valtionhallinnon ulkopuolisille yhteisöille; (1283/95), (1213/98) 9a) arvopaperistettujen lainojen hoito- ja sijoituspalvelut tarkoitusta varten perustetuille erityisyhteisöille; (1283/95), (1213/98) 10) pyynnöstä toimitetut lainojen saldo- ja vakuustodistukset, jälkipanttaus-sitoumukset, vakuuksien uudistamiset ja vaihdot ja muut asiakirjat sekä muut lainoja koskevat pyynnöstä toimitetut tulosteet ja tiedostot lukuunottamatta viranomaistoimintaa varten tarvittavia asiakirjoja, tulosteita ja muita tallenteita; (1213/98) 11) valtiokonttorin hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut valtiokonttorin ulkopuolisille; 12) julkaisut ja jäljenteet lukuunottamatta valtiokonttorin viranomaistoimintaan liittyvää jakelua sekä tiedotus- ja ohjeluonteisia julkaisuja; sekä 13) tilaukseen perustuva henkilöstön käyttö valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä valtiokonttorin toimintaan liittyvät muut koulutuspalvelut. (1213/98) 3 Tämä päätös [1250] tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

19 17 LIITE 7 LIITE 7: Valtiokonttorin hoidossa olevat valtion lainat, saatavat ja korkotuet Valtiokonttorin hoidossa olevat valtion lainat, saatavat ja korkotuet Sisällysluettelo 1 LAINAT YLEISLAIT JA SÄÄNNÖKSET TULO- JA MENOARVION VAROISTA MYÖNNETYT LAINAT Asuntolainat Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen sekä vientituotteiden ja niiden tuotantomenetelmien parantamiseen Tuoteparannuslainat Tuotekehityslainat Lainat viennin edistämiseen Vienninedistämislainat (lainat vienninedistämistoimenpiteiden kuluihin) Hankevientilainat (lainat hankeviennin tarjoustoimintaan) Luotto-osakeyhtiölainat Tertiäärilainat Veikkausvoittolainat, liikuntalainat ja nuorisotilalainat Koululainat ja kirjastolainat Oppilaitoslainat Työllisyyspoliittiset suhdannelainat Työvoimalainat Opintolainat Vesihuoltolainat Vesiensuojelulainat Momenttilainat eli eri vuosina erilaisiin tarkoituksiin myönnetyt lainat Kehitysluottolainat VALTION ASUNTORAHASTON VAROISTA MYÖNNETYT LAINAT Asuntorahaston perustamisen yhteydessä ja sen jälkeen annetut säädökset Vuokratalon uudisrakentaminen sekä vuokratalon tai asunnon perusparantaminen tai hankinta Asumisoikeuslainoitus KUNTIEN MYÖNTÄMÄT OMISTUSASUNTOLAINAT (OMISTUSARAVALAINAT) SAATAVAT VALTION LIIKELAITOKSILTA Ns. taselainat Muut lainat ja kauppahintasaatavat Debentuurilainat Suomen Vientiluotto Finlands Exportkredit Ab:lle Muut saatavat KORKOTUET TULO- JA MENOARVION VAROISTA MAKSETTAVAT KORKOTUET YLEISLAKI ERITYISLAIT Julkisesti tuetut vienti- ja alusluottojen korontasaukset Korkotuki Kera Oy:lle Pk-yritysten korkotuki Kuntien talouden vakauttamisen korkotukilainat Kehitysavun korkotuki HUOLTOVARMUUSRAHASTON VAROISTA MAKSETTAVAT KORKOTUET VALTION ASUNTORAHASTON VAROISTA MAKSETTAVAT KORKOTUET ASP-lainojen korkotuki Omistusasuntojen korkotukilainat Lämpölaitoshankkeiden korkotuki Vuokra-asuntolainojen korkotuki Asumisoikeustalolainojen korkotuki... 26

20 18 1 LAINAT Seuraavassa tekstissä on lueteltu ne säädökset, joiden perusteella myönnetään tai on myönnetty lainoja, joita hoidetaan Valtiokonttorissa. Jos uusia lainoja ei enää myönnetä asianomaisen säädöksen perusteella, tästä on maininta tekstissä. Vastaavasti on lueteltu säädökset valtion saatavista ja valtion maksamista korkotuista. 1.1 YLEISLAIT JA SÄÄNNÖKSET Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta (449/1988) Asetus valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta (450/1988) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan (682/1966 muutoksia 432/1984, 238/1987, 997/1991) Työllisyyslaki (964/1971, 275/1987) Työllisyysasetus (948/1971, 737/1987, jonka muutos 525/1995, 130/ /1997) VNp valtion avustusten ja lainojen sekä korkotukilainojen työllisyysehdoista (726/1973) VN:n kulloinkin voimassa oleva työllisyysehtopäätös, viimeisin (11/1988 muutos 1144/1990) VNp valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/1965 muutoksia 479/1966, 878/1982, 1332/1993, 1122/1995, 85/1997) 1.2 TULO- JA MENOARVION VAROISTA MYÖNNETYT LAINAT Asuntolainat Katso Valtion asuntorahasto: kaikki asuntolainat myönnetään nykyisin Valtion asuntorahaston varoista lainat myönnettiin tulo- ja menoarvion varoista. Valtiokonttorin hoidossa on edelleen kaikkien eri asuntotuotantosäännösten mukaan myönnettyjä lainoja. Nykyisin aravalaki ja asetus sisältävät näitäkin lainoja koskevat säännökset. Lisäksi sovelletaan velkakirjaehtoja. Korot ja lyhennykset tilitetään asuntorahaston varallisuuteen. Lainat on myönnetty joko omistus- tai vuokra-talojen rakentamiseen, luvulta alkaen myös perusparantamiseen. Vuoden 1966 asuntotuotantolaki mahdollisti myös henkilökohtaiset asuntolainat osakehuoneiston hankintaan. Aravalakia edeltäviä asuntotuotantosäännöksiä ovat: Laki asuntolainoista, -takuista ja avustuksista (244/1949) sekä lait (225 ja 226/1949); vastaavat valtioneuvoston päätökset (235/1949 ja 55/1950) Asuntotuotantolaki (488/1953, muutos 176/1959) sekä vastaavat asetukset (489/1953 ja 268/1959) Asuntotuotantolaki (247/1966, useita muutoksia) ja asuntotuotantoasetus (88/1968, useita muutoksia) Suhdanneverolaki (872/1970) ja asetus (148/1971) Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta (82/1982) ja asetus (206/1982) Laki asuntojen perusparantamisesta (34/1979, useita muutoksia) ja asetus (844/1979, useita muutoksia) Laki eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta (83/1982) ja asetus (194/1982) Vuosina myönnettiin romaniväestöön kuuluville omistusasuntolainoja ja kunnille vuokra-asuntolainoja, joita koskevia säännöksiä sovelletaan edelleen jäljellä

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2001 N:o 956 962 SISÄLLYS N:o Sivu 956 Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta... 2749 957 Laki erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 709. Asetus. poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

SISÄLLYS. N:o 709. Asetus. poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1998 N:o 709 713 SISÄLLYS N:o Sivu 709 Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta..

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 N:o 6 8. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. N:o. maksullisista suoritteista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 N:o 6 8. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. N:o. maksullisista suoritteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 N:o 6 8 SISÄLLYS N:o Sivu 6 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista... 41 7 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sisäasiainministeriön asetus. ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista. Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003

SISÄLLYS. N:o Sisäasiainministeriön asetus. ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista. Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1104 1109 SISÄLLYS N:o Sivu 1104 Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista... 3799 1105

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1191. Valtioneuvoston asetus. valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista

SISÄLLYS. N:o 1191. Valtioneuvoston asetus. valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1191 1198 SISÄLLYS N:o Sivu 1191 Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on selventää valtion koskevan lainsäädännön ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on selventää valtion koskevan lainsäädännön ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön HE 90/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, vuokraasuntolainojen korlwtuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että Valtion asuntorahaston

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 162/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin Esityksellä toteutettaisiin neljän valtiontaloutta koskevan lain

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 56. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista

SISÄLLYS. N:o 56. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007 N:o 56 60 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1995 N:o 1175 1181 SISÄLLYS N:o Sivu 1175 Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta... 2791 1176 ulosottoasetuksen 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 992. Laki. arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 992. Laki. arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998 N:o 992 1001 SISÄLLYS N:o Sivu 992 Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta... 2701 993 Laki arvo-osuustileistä

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma EV 58/1997 vp - HE 4111997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitostoiminnasta annetun lain a siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Laki. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta

Laki. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta Liite 1 Rinnakkaistekstit 2. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun osuuskuntalain (1488/2001) 5 luvun 5 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 890/2002,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 186/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 186/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 186/2004 vp Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista (HE 215/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2001 vp). Nyt koolla oleva

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT

2 HE 123/1998 vp PERUSTELUT HE 123/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Iaeiksi kuntien valtionosuuslain 27 :n muuttamisesta, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14a :n kumoamisesta, valtionavustuksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 121/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain :n ja museovirastosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 63/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot