Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous No Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous No 3. 1889. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus"

Transkriptio

1 Tätä Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokousta saadaan tilata Sanomalehti-ekspeditöörin luona sekä kaikissa maan postitoimistoissa 3 markalla 40 pennillä. Helsingissä, Keisarillisen Senaatin kirjapainossa, 1889 Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous No Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus tawaraleimain suojelemisesta. Annettu Helsingissä, 11 p:nä Helmikuuta 1889 Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsewaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Waltiosäätyjen suostumuksella ja myönnytyksellä tahdomme Me tawaraleimain suojelemisesta täten armossa määrätä seuraawaisesti: 1 Jokainen, joka Suomessa walmistaa tahi myypi tawaroita on oikeutettu rekisteröimisellä, sen mukaan mitä tässä alempana säädetään, saamaan yksinomaisen oikeuden käyttää erityistä tawaraleimaa, yleisessä kauppaliikkeessä eroittaaksensa omat tawaransa muitten tawaroista. Sellainen oikeus käsittää kaikkia tawaralajeja, ellei sitä rekisteröimisessä ole määrättyihin tawaralajeihin rajoitettu. Tawaraleima pannaan itse tawaraan, taikka siihen astiaan tahi päällykseen, missä sitä säilytetään. 2 Tawaraleimarekisteriä pitää Teollisuushallitus, jonka tulee maan wirallisiin lehtiin painattaa rekisteröidyn tawaraleiman kuwa sekä julkaista ilmoitus rekisteröimisestä. Rekisteröimisestä ja tämän julkaisemisesta syntywien kustannusten suorittamiseksi maksaa se, joka tawaraleiman rekisteröimistä on pyytänyt, wiisikolmatta markkaa. 3 Hakemus tawaraleiman rekisteröimisestä tapahtuu kirjallisesti. Sellainen hakemus on joko hakijan taikka tämän waltuutetun asiamiehen annettava Teollisuushallitukseen. Kuitenkin saatakoon puheenalaisia hakemuskirjoja myös maksetussa kirjeessä mainittuun virastoon lähettää. Hakemuksen tulee sisältää: 1) hakijan ristimä- ja suku- tahi toiminimen, ammatin kotipaikan ja posti-osoitteen täydellinen ilmoitus; 2) jos hakija waatii oikeutta leiman käyttämiseen ainoastaan määrättyjä tawaralajeja warten, ilmoitus näistä tawaralajeista.

2 2 Hakemusta pitää seuraaman: tawaraleiman kuva, piirrettynä lujalle 15 ja 10 sentimetrin (6 ja 4 tuuman) pituiselle ja lewyiselle paperille, kahdessa kappaleessa ; kaksi leiman painamista warten tarpeellista leimasinta (n. s. clichéetä) samaa kokoa kuin kuwat, sekä tämän edellisessä :ssä mainittu rekisteröimismakso. Jos useita tawaraleimoja haetaan rekisteröitäwiksi, owat täydelliset hakemuskirjat kutakin eri leimaa warten annettawat tahi lähetettävät. 4 Tawaraleimaa älköön rekisteröitäkö: 1) jos samanlainen tawaraleima jo on toisen puolesta rekisteröity tahi rekisteröitäwäksi asianmukaisesti ilmoitettu, taikka jos on olemassa niin suuri yhtäläisyys sellaisten leimain wälillä, että leimoja kokonaisuudessaan helposti woidaan toisiinsa sekoittaa; 2) jos tawaraleimana on ainoastaan tahi pääasiallisesti numeroita, kirjaimia tahi sanoja, ellei se näitten omituisen muodon, muitten lisäysten tahi järjestelyjen kautta saa warsinaisen kuwioleiman muotoa, tahi elleiwät sanat osoita hakijan nimeä, toiminimeä tahi kiinteimistöä, jota hän hallitsee; 3) jos leimana yksinomaan tahi pääasiallisesti on sellainen merkki tahi leima, jota yleisesti käytetään wissiä elinkeinoa warten; 4) jos siihen oikeudetta on otettu toisen nimi tahi toiminimi taikka toisen kiinteimistön nimitys tahi myöskin sanoja, joita sellaisiin nimiin woidaan sekoittaa; 5) jos leimassa on kuwauksia, jotka sotiwat siweellisyyttä tahi hywää järjestystä wastaan taikka owat pahennusta herättäwiä taikka silminnähtäwästi erehdyttäwiä; 6) jos siihen kuuluu julkisia waakunoita, leimoja tahi ritarimerkkejä. 5 Oikeus rekisteröityyn tawaraleimaan seuraa sitä liikettä, jota warten sitä käytetään. Jos liike toiselle luowutetaan, siirtyy mainittu oikeus luowuttajalta uudelle omistajalle, ellei sitä wälipuhetta ole tehty, että leima-oikeus pysyy edellisellä tahi että kumpikin käyttäwät leimaa tuotetten tahi tawarain eri lajeja warten. 6 Rekisteröidyn tawaraleiman suojeleminen lakkaa siinä tapauksessa, ett ei hakemusta rekisteröimisen uudistamisesta ole Teollisuushallitukseen annettu kymmenen wuoden kuluessa rekisteröimispäiwästä ja sittemmin ennen kunkin kymmenen wuoden loppua. Jos joku tahtoo tawaraleiman rekisteröimistä uudistaa, antakoon tahi lähettäköön Teollisuushallitukseen, niin kuin 3 :ssä sanotaan, siitä kirjallisen hakemuksen ja liittäköön siihen yhden kappaleen sellaista kuwaa, joka siinä säädetään, sekä kymmenen markkaa rekisteröimismaksoksi. Jos leima on ollut rekisteröity toista kuin uudistuksen hakijaa warten, on myöskin hakijan oikeus leimaan toteen näytettäwä. Uudistus on, jos se myönnetään, tawaraleimarekisteriin merkittäwä.

3 3 7 Jos joku luulee tawaraleiman rekisteröimisen tapahtuneen hänelle wahingoksi, ajakoon oikeudessa kannetta rekisteröimisen lakkauttamisesta. 8 Kun rekisteröiminen on lakkautettu tahi rekisteröidyn tawaraleiman suojelus loppunut tahi tawaraleiman omistaja sitä pyytää, on leima rekisteristä poistettawa ja ilmoitus siitä maan wirallisissa sanomalehdissä tehtäwä. 9 Elinkeinon-harjoittaja muussa maassa, jossa Suomen kansalainen nauttii wastaawaa etua, woi, tässä maassa tawaraleimoja koskewia määräyksiä noudattaen, rekisteröimällä sellaisen tawaraleiman, joka hänen hywäksensä ennen on laillisesti toisessa maassa rekisteröity, saada tawaraleiman Suomessa suojelluksi. Sellaista tawaraleimaa ei tässä maassa suojella laweammassa määrässä eikä pitemmän ajan kuluessa, kuin leimanomistajan kotimaassa. Kun ulkomaisen tawaraleiman rekisteröimistä haetaan, tulee hakijan Teollisuushallitukseen jättää, paitsi 3 :ssä määrättyjä hakemuskirjoja ja säädettyä rekisteröimismaksoa, myös asianmukainen todistus siitä, että hakija on täyttänyt ne ehdot, joita leiman omistajan kotimaassa waaditaan tawaraleiman suojelemisen saamista warten, sekä ilmoittaa joku tässä maassa asuwa asiamies, jolla täällä on walta hakijan puolesta wastata kaikesta, mikä tawaraleimaa koskee. 10 Se, joka kaupaksi pidettyihin tawaroihin oikeudetta ja petollisessa aikomuksessa panee toisen tämän asetuksen suojeleman tawaraleiman, niin myös se, joka kaupaksi tarjoaa tahi liikkeesen panee sellaisen tawaran, joka hänen tietensä on wäärin sellaisella leimalla merkitty, rangaistakoon wähintään wiidenkymmenen ja enintään tuhannen markan sakoilla taikka korkeintaan yhden wuoden wankeudella; korwatkoon myöskin kaiken wahingon. Tawara, joka on warustettu tässä maassa rekisteröidyllä kotimaisella tawaraleimalla, on maahan tuotawaksi kielletty, ellei leiman omistaja siihen todistettawasti suostumustaan anna. Jos sellainen tawara kuitenkin maahan tuodaan, on syyllinen rangaistawa niin kuin luwattomasta tawarain maahan tuonnista säädetty on, ja tawara, huolimatta siitä, tawataanko omistajaa wai ei, julistettawa menetetyksi. Laittomalla tawalla pantu tawaramerkki on tawarasta, mikä on syylliseksi tuomitun tahi takawarikkoon ottajan hallussa, häwitettävä tahi poistettawa. Ellei niin woi tapahtua, on tawara häwitettäwä. Mitä tässä :ssä säädetään on myöskin noudatettawa silloin, kun tawaraan tahallisesti pannaan leima, joka on niin toisen rekisteröidyn tawaraleiman näköinen, että niitä helposti woidaan toisiinsa sekoittaa.

4 4 11 Tämä asetus ei muuta sitä woimassa olewissa asetuksissa olewaa säännöstä, että rautaruukin tahi muun metallitehtaan haltijan tulee asianomaiselle wirastolle ilmoittaa tehtaan leima ja panettaa se tehtaansa tuotteisiin. Sellainen leima käy tawaraleimasta tämän asetuksen mukaan, ja on sen wuoksi puheenalaisten leimain rekisteröimisen suhteen noudatettawana, mitä tawaraleimojen rekisterisöimisestä on säädetty. Tässä :ssä mainitut asianmukaisessa järjestyksessä syntyneet leimat, jotka owat olemassa tämän asetuksen woimaan astuessa, owat ilman ilmoitusta ja erityistä maksoa Teollisuushallituksen toimesta otettawat tawaraleima-rekisteriin, jonka ohessa mainitun wiraston asiana on siten tapahtuneesta rekisteröimisestä ilmoittaa maan wirallisissa sanomalehdissä. Wiimemainitun rekisteröimisen uudistus toimitetaan eri ilmoituksetta Teollisuushallituksen huolenpidosta. 12 Jos elinkeinon-harjoittaja tätä ennen muussa tapauksessa, kuin mitä edellisessä :ssä tarkoitetaan, on luwallisesti käyttänyt erityistä tawaraleimaa, ja jos sellaisen leiman rekisteröimistä haetaan kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin tämä asetus on woimaan astunut, pitää siinä tapauksessa, että samanlainen leima mahdollisesti on toisen henkilön aikaisemman ilmoituksen johdosta rekisteröity, Teollisuushallituksen julistaa wiimeksi mainittu rekisteröiminen mitättömäksi ja siitä panna ilmoitus wirallisiin sanomalehtiin. Sellainen wanhempi tawaraleima, josta tässä :ssä mainitaan, pantakoon hakemuksen johdosta samaa elinkeinoa warten, jossa sitä on käytetty, muuttamatta rekisteriin, jollei sitä sowi lukea 4 :n 3, 4, 5 ja 6 kohdassa mainittuihin poikkeuksiin. 13 Riita-asioita kotimaisesta tawaraleimasta käsittelee ja ratkaisee tuomio-istuin siinä paikkakunnassa, missä wastaaja pääliikettänsä harjoittaa, mutta kun ulkomaisesta tawaraleimasta on puhe, Helsingin Raastuwanoikeus. 14 Sakot, joihin tämän asetuksen mukaan tuomitaan, menewät kruunulle; jos waroja puuttuu sakkojen täydelliseen suorittamiseen, muunnetan ne sillä tawoin kuin yleisessä laissa on säädetty tahi wastedes säädetään. 15 Sillä, joka ei tyydy Teollisuushallituksen päätökseen tawaraleimaa koskewassa asiassa, on walta siihen hakea muutosta Senaatin Talous-osastosta sen ajan kuluessa, joka walituksen tekemistä warten Teollisuushallituksen päätöksestä on woimassa olewassa johtosäännössä määrätty.

5 5 16 Kulta-, hopea- ja tinateosten kontrolli- ja walmistusleimasta sekä mittain, painojen ja pelikorttien leimaamisesta on woimassa, mitä siitä on erittäin säädetty. 17 Senaatin Talous-osaston asiana on antaa niitä lähempiä määräyksiä, joita saatetaan hawaita tarpeellisiksi tawaraleima-rekisteriä ja muuten tässä asetuksessa olewien säännösten täyttämistä warten. 18 Tämä asetus astuu woimaantoukokuun 1 päiwästä 1889 alkaen; ja lakkaa silloin woimassa olemasta, mitä rekisteröityihin tawaraleimoihin tulee, se mitä K. K:n 1 luwun 11 :ssä ja Keisarillisessa asetuksessa elinkeinoista Maalisk. 31: p:ltä 1879 on säädetty rangaistuksesta tawaraleiman luwattomasta käyttämisestä. Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 11 p:nä Helmikuuta Keisarillisen Majesteetin Oman Päätöksen mukaan ja Hänen Korkeassa Nimessään, Suomeen asetettu Senaattinsa: J.PH PALMÉN G. v. ALFTAN H. MOLANDER VICTOR WASASTJERNA SUNE BJÖRKSTÉN CH. EM. af FROSTERUS L. MECHELIN K. F. IGNATIUS N. K. HORNBORG ISAK FELLMAN S. W. von TROIL W. v. DAEHN V. PROCOPÉ THEODOR CEDERHOLM FR. LERCHE AUGUST NYBERGH Z. YRJÖ-KOSKINEN J. G. SOHLMAN EMIL STREN Theod. Bergelund

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi.

Hallituksen esitys E du sk unnalle eläinsuojelulaiksi. ra-alueiden osalta litus käsittää myös ta, joiden osalta vuokranantaja ja ittavat tyytyvänsä :aan vuokramiehet anottuihin vuokraiksia, voidaan, jos oituksenmukaiseksi let niin haluavat, arkoituksessa,

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Haapojan juttu. Päivälehti N:o 251 29.10.1890

Haapojan juttu. Päivälehti N:o 251 29.10.1890 1 Päivälehti N:o 251 29.10.1890 Haapojan juttu. Haapojan juttu oli tänään toisen kerran esillä. Kadut raastuwan edustalla oliwat täynnä utelijaita katsojia. Sisään ei kuitenkaan ketään laskettu. Kaikki

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot