OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS."

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOASAN KORTTELI 36 TONTIT 2-5, KORTTELI 38, VÄINÖLÄNPUISTON PUISTOALUEEN OSA JA PAPINKADUN KATU- ALUEEN JATKE SEKÄ HAUTAUSMAAN LAAJENNUSALUE. Kaavan päiväys: Kaavan laatija: Oulaisten kaupungin tekninen keskus Revonkatu 1, Oulainen Vireilletulopäivämäärä: Teknisen lautakunnan hyväksymispäivämäärä: Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä: 1

2 2

3 Selostuksen sisällysluettelo 2. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 4 2. TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen 5 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Tonttijako ja kiinteistörekisteri Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteustyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Katualueet ja muut liikenteelle osoitetut alueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Yritysvaikutukset Hulevesiohjelma ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus 15 3

4 2.1 Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Pyhäjoen ranta-alueella Papinkadun päässä rajoittuen idässä asemakaavan mukaiseen hautausmaa-alueeseen ja lännessä sekä pohjoisessa asemakaavan mukaisiin rakennettuihin asuinpientalo-alueisiin. Kysymyksessä on ns. vanhan pappilan tontti. Kaavamuutosalueen sijainti 2.2 Kaavan tarkoitus Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa alueesta viihtyisä asuinpientaloalue jolloin myös nykyisen vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon kaavoitus vastaisi vallitsevaa tilannetta. Muutoksen tavoitteena on myös turvata kulkuyhteys jokirantaan ja jokirannan käyttö sekä laajentaa hautausmaa-aluetta. 2.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - sopimus asemakaavan muuttamisesta ja kaavoituskustannuksista - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - asemakaavan seurantalomake 3. TIIVISTELMÄ 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos on tullut vireille alueen omistajan hakemuksesta. Asemakaavan muutos perustuu teknisen lautakunnan tekemään kaavoitussopimuksen hyväksymistä koskevaan päätökseen. 4

5 Oulaisten kaupungin ja Oulaisten Seurakunnan välillä on allekirjoitettu sopimus koskien asemakaavan muuttamista ja kaavoituskustannuksia teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä kaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu Tekninen lautakunta hyväksyi kaavamuutosluonnoksen ja päätti asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 662 :n mukaisesti nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten. 3.2 Asemakaava Asemakaavan muutoksella yhdestä kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten tontista (YK) ja osasta puistoaluetta muodostetaan kolme pientalotonttia (AP) ja kaksi omakotitonttia (AO), laajennetaan hautausmaa-aluetta (EH) sekä laajennetaan puistoaluetta (VL). Kerrosluku jokirannan puoleisilla tonteilla on I ja kauempana joesta olevilla tonteilla II. Tehokkuusluku korttelissa 36 e= 0,30 ja korttelissa 38 e=0,25. Alueen rakennusoikeus pienenee 2371 k-m Asemakaavan toteuttaminen Kortteli- ja virkistysalueiden toteuttamisesta ei ole olemassa tarkempia suunnitelmia tai aikataulua, ainoastaan kortteli 38 on rakennettu entuudestaan sillä se on vuokrattu ja sillä sijaitsee yksityisen omistama omakotitalo. Hautausmaa-alueen laajentaminen tapahtuu tarpeen mukaan. Papinkadun katualueen jatke rakennetaan siinä vaiheessa kun kaavamuutos toteutuu korttelin 36 osalta. Tarvittavista johtojen ja kaapeleiden siirtokustannuksista vastaa siirron tarvitsija Elisa Oyj:n ja Elenia Verkko Oy:n antamien lausuntojen mukaisesti. Siirrettäviä johtoja sijaitsee korttelin 36 tontilla 2, jotka kaavamuutoksen mukaisesti siirrettäisiin korttelin pohjoispuoliselle puistoalueelle sekä Papinkadun katualueen reunaan. 4. LÄHTÖKOHDAT 4.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alueella sijaitsee vuokratontilla yksi asuinkäytössä oleva omakotitalo sekä talousrakennus ja rantasauna. Seurakunnan hallinnassa olevalla alueella sijaitsee vanha maakellari ja lato. Lato ympäristöineen on vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon omistajan käytössä puuvarastona. Vanha maakellari on pääsääntöisesti pois käytöstä. 5

6 Kaavaluonnoksen mukaisella korttelin 36 tontilla 5 on sijainnut vanha tulipalossa tuhoutunut pappila, josta muistona tontilla on osa pappilan kivijalkaa. Alueella kasvaa runsaasti kookkaita puita joten se on puistomainen vanha piha. Pappilan ranta on suosittu lähialueen lasten ulkoilualue sekä mäenlasku- ja onkimispaikka. Kaavaluonnoksen mukaisella Väinölänpuiston puistoalueella sijaitseva hautausmaa-alueen ja omakotitalon välistä Papinkadulle johtava kevyen liikenteen reitti on rakennettu ja se jatkuu ranta-alueella Oulaisten keskustaan saakka. Reitti ei ole käytössä talvisin, koska sitä ei talvella kunnossapidetä. Papinkadulta johtaa myös kulkuyhteys vuokratontilla sijaitsevalle omakotitalolle. Alue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Vesihuollon hoitaa Oulaisten Vesiosuuskunta. Viemäriverkosto on kaupungin viemäriliikelaitoksen ylläpitämä. Sähkön alueelle toimittaa Elenia Verkko Oy. Elenia Lämpö Oy:n kaukolämpöjohto kulkee läheisellä Kirkkoväärtinkadun katualueella, joten tarvittaessa alue on liitettävissä kaukolämpöön. Alueelle johtavaa Papinkatua joudutaan kaavamuutoksen johdosta jatkamaan noin 30 metriä. Kuva Papinkadun päästä kohti jokirantaa. 6

7 Alueella sijaitseva vanha maakellari. 7

8 Papinkadun päästä lähtevän kevyen liikenteen väylän alku ( ei talvikunnossapitoa) sekä kulkuyhteys vuokratontilla sijaitsevalle omakotitalolle. Alueen länsipuolella olevaa omakotiasutusta. Kaavamuutosalue kuvattuna Pyhäjoen etelärannalta. 8

9 4.1.2 Maanomistus Koko kaavamuutosalue on Oulaisten seurakunnan omistuksessa. Alueella sijaitsevan omakotitalon tontti on vuokrattu yksityiselle. 4.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan (päätös YM3/52222/2003). Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten keskustan osayleiskaavan Yleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY), johon voidaan sijoittaa kaupungin ja valtion palvelu- ja hallintotiloja sekä osittain lähivirkistysalueeksi (VL), joka on tarkoitettu ympäröivän asutuksen virkistys- ja ulkoilukäyttöön ja jossa virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen on sallittua. Jokirantaan VL-alueelle on osoitettu myös ulkoilureitti. 9

10 Ote osayleiskaavasta Asemakaava Kaavamuutosalueen voimassa olevat asemakaavat on vahvistettu ja Asemakaavassa alue on osoitettu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK) sekä lähivirkistysalueeksi (VL). Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan e=0,3, kerrosluku II. Voimassa oleva asemakaava Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten kaupungin rakennusjärjestyksen. 10

11 4.2.5 Tonttijako ja kiinteistörekisteri Alueen voimassa oleva tonttijako on hyväksytty Alue on tilana kiinteistörekisterissä Pohjakartta Pohjakartta on laadittu JHS 185 :n mukaisesti ja vastaa olosuhteita ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille alueen omistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa alueesta viihtyisä asuinpientaloalue jolloin myös nykyisen vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon kaavoitus vastaisi vallitsevaa tilannetta. Rakennusoikeus alueella pienenee 2371 k-m2. Asemakaavan muutoksella on myös tavoitteena turvata kulkuyhteys jokirantaan sekä laajentaa hautausmaa-aluetta. Maanomistaja maksaa kaavan muuttamisesta aiheutuvat kustannukset. 5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Tekninen lautakunta tekii asemakaavan muuttamista koskevan päätöksen ja hyväksyi Oulaisten Seurakunnan kanssa allekirjoitettavan kaavoitussopimuksen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitussopimuksen ja kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta hyväksyi kaavamuutosta koskevan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta ilmoitettiin julkaistulla kuulutuksella sanomalehti SeutuMajakassa ja Oulaisten kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä ja saatavana välisenä aikana teknisessä keskuksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin maanomistajalle sekä vuokraoikeuden haltijalle ja viranomaisille. Kaavamuutoksen vaikutusalueen maanomistajille lähetettiin kirjeitse tieto kaavamuutoksen vireilletulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana tuli yksi mielipide, jossa vastustettiin kokonaisuudessaan alueen asemakaavan muuttamista, huomautus ei siis koskenut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavamuutosluonnoksen ja päätti asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville 2 viikon ajaksi. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjallisesti maanomistajalle ja vuokraoikeuden omistajalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta pyydetään ennakkolausunto asemakaavaluonnoksesta. 5.3 Osallistuminen ja yhteistyö 11

12 5.3.1 Osalliset Osallisia ovat maanomistajan ja vuokralaisen lisäksi lähialueen maanomistajat ja asukkaat. Lähialueeseen kuuluu myös Pyhäjoen vastakkainen ranta. Viranomaisista Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus, Oulaisten kaupungin valvontalautakunta, Ympäristöpalvelut Helmi, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Elenia Verkko Oy, Elenia Lämpö Oy, Oulaisten Vesiosuuskunta, Oulaisten kaupungin viemärilaitos ja Elisa Oyj Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutoksen osallisia ovat maanomistaja ja vuokralainen sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaavamuutoksen valmisteluun, arvioida kaavamuutoksen vaikutusta sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta laatimisvaiheen kuulemisen aikana sekä kirjallisesti kaavamuutosehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä Viranomaisyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa käydään maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu tarvittaessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausunnot kaavamuutosluonnoksesta valmisteluvaiheen kuulemisen aikana sekä kaavamuutosehdotuksesta nähtävilläoloaikana. 6. ASEMAKAAVAN KUVAUS 6.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on 2,4698 ha. Kaavamuutosalueen rakennusoikeus on yhteensä 2057 k-m Palvelut Alueelle ei ole suunniteltu uusia palveluja. Palvelut löytyvät keskustasta noin 1 km etäisyydeltä. 12

13 6.2 Aluevaraukset Korttelialueet Kaikki kortteleiden käyttötarkoitukset ja aluevaraukset ilmenevät kaavakartalta. Uudet asuinpientalotontit (AP) korttelissa 36 liittyvät Papinkatuun. Rakennettuun kortteliin 38 kulkuyhteys on järjestettävä peustettavalla rasitteella Väinölänpuiston puistoalueen kautta. Kulkuyhteys on osoitettu kaavakartalla. Kerrosluku korttelin 36 tonteilla 2 ja 3 on II ja tonttitehokkuus e=0.30. Kerrosluku korttelissa 38 on I ja tehokkuus e=0.25. Pinta-alat: Kortteli 36 tontti 2 Kortteli 36 tontti 3 Kortteli 38 tontti m m m2 Uusi erillispientalotontti nro 5 korttelissa 36 liittyy Papinkatuun. Tontin 4 kulku on järjestettävä tonttijaossa osoitettavalla ja perustettavalla rasitteella tontin 5 kautta kaavakartalla osoitetulla tavalla. Kerrosluku molemmilla AO-tonteilla on I ja tonttitehokkuus e=0,30. Pinta-alat: Kortteli 36 tontti 4 Kortteli 36 tontti m2 956 m Katualueet ja muut liikkumiseen osoitetut alueet Papinkatua on tarkoitus jatkaa noin 30 metriä ja rakentaa sen päähän kääntöpaikka. Kaavakartalla Väinölänpuiston puistoalueelle osoitettu yleiselle jalankululle varattu alueen osa on jo rakennettu ja se jatkuu Pyhäjoen rannan suuntaisesti keskustaan Väinölänkadun päähän saakka. 13

14 Kaavakartalla on myös osoitettu ohjeellisena yleiselle jalankululle varatut alueet Väinölänpuiston puistoalueelle, joilla turvataan vapaa pääsy jokirantaan. Kortteliin 38 Väinölänpuiston puistoalueen kautta sekä korttelin 36 tontille 4 tontin 5 kautta järjestettävän ajoyhteyden merkintä Muut alueet Merkinnällä osoitetaan hautausmaan laajennusta varten varattu alue. Alueelle ei ole osoitettu rakentamista. Alueen pinta-ala on 4076 m2. Kaavan mukainen Väinölänpuiston puistoalue on valtaosaltaan paikalla sijainneen vanhan pappilan piha-aluetta. Alue on suosittu lähialueen lasten ja aikuisten mäenlasku- ja onkimispaikka. Kaavamuutos mahdollistaa alueen säilymisen yhteisenä virkistysalueena. Rakentamista ei kaavamuutoksessa ole virkistysalueelle osoitettu. Merkinnällä on osoitettu sähköjohdon tuleva sijainti kaava-alueella. Nykyisin korttelin 36 tontilla 2 sijaitseva ilmajohto siirretään kaavamuutoksessa osoitetulle paikalle Väinölänpuiston puistoalueelle ja Papinkadun katualueen reunaan. 6.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Korttelin 36 rakentuminen muuttaa alueen rakentamattomasta pellosta ja vanhasta pihaalueesta rakennetuksi pientaloasutukseksi muuttaen näin maisemaa myös joen etelärannalta katseltuna. Korttelin 36 tontit (AO-tontit) ovat I-kerroksisia, joten ne sulautuvat maisemaan ja jo rakennettuun ympäristöön. Korttelin 38 osalta tilanne säilyy ennallaan. Laajan viheralueen johdosta kaavamuutoksella turvataan vanhan pappilan alueen säilyminen lähialueen asukkaiden yhteisenä virkistysalueena. Asemakaavan muutoksella turvataan myös hautausmaan laajennusvaraus. 14

15 6.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualueen luonnonympäristö on valtaosaltaan ihmisen muokkaamaa ympäristöä. Alueen ympäristö kehittyy ja maankäyttö tehostuu nykytilanteeseen nähden hieman, mutta voimassaolevaan asemakaavaan verrattuna rakentamisen määrä vähenee huomattavasti. Vaikutukset luonnonympäristöön ovat kuitenkin neutraalit. Alueelle jää rakentamisen ohella edelleen laaja virkistysalue, joka jatkuu yhtenäisenä Pyhäjoen rantaa myötäillen keskustaan saakka Yritysvaikutukset Asemakaavan muutoksella ei ole suoranaisia vaikutuksia paikkakunnan yrityksiin tai yrityselämään. Rakennusaikainen työllistäminen on ainoa vaikutus Hulevesiohjelma Kaavamuutoksen yhteydessä ei ole tehty erillistä hulevesisuunnitelmaa. Pintavesien johtaminen esitetään kunkin rakennushankkeen yhteydessä laadittavilla suunnitelmilla. 7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 7.1 Toteuttaminen ja ajoitus Toteuttamisen ajankohta riippuu maanomistajasta sekä tonttien kysynnästä. Suunnitelmia toteuttamisen ajankohdasta ei ole. OULAISTEN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Markku Ketonen tekninen johtaja LIITTEET Asemakaavan seurantalomake 15

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Kirkonkylän asemakaavan korttelista 2703 Ukonkaivoksen alueella. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Haukiputaan kirkonkylän

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot