Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12. Ympäristöjaosto Aika klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali"

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Ympäristöjaosto Aika klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 10 Ely-keskuksen lausuntopyyntö 5 11 Kirkonkylän koulun rakennuslupa 6 12 Rakennuslupaa koskeva rakentamisrikkomus 7 13 Julkiset ilmoitusasiat 9 14 Ajankohtaisten asioiden tilannekatsaus 10

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Haikkala Petri Puheenjohtaja Bågman Rauno Jäsen Hakkarainen Heidi Jäsen Vanhatalo Jouko Jäsen Poissa Suominen Meiris Varapuheenjohtaja Lamberg Irja kh edustaja Vesterinen Pirkko-Liisa Kunnanjohtaja Muut saapuvilla ollet Ainali Sakari kh puh.joht. Nikupeteri Matti esittelijä Breilin Henna pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Petri Haikkala puheenjohtaja Henna Breilin pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 8-14 Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Rauno Bågman pöytäkirjan tarkastaja Jouko Vanhatalo pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nähtävillä teknisessä toimistossa klo 9:00-12:00

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Ympäristöjaosto Pöytäkirjan tarkastustapa Ympja 8 Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Rauno Bågman ja Jouko Vanhatalo.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Ympäristöjaosto Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympja 9 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Ympäristöjaosto Ympäristöjaosto Ely-keskuksen lausuntopyyntö Ympja 6 Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen, puh Tapani Arkko on Anna-Liisa Arkon edunvalvojana tehnyt Ely-keskukselle hallintokantelun koskien Pekka Mannisen tilalla Metsä-Onnela RN:o 1:365 tapahtuvaa maa-ainesluvan valvontaa. Keski-Suomen Ely-keskus pyytää asiasta lausuntoa ympäristöjaoston lausuntoa. Ehdotus: Ympäristöjaosto päättää pyytää asiasta selityksen Pekka Manniselta sekä kehitysjohtaja Matti Nikupeteriltä seuraavaan kokoukseen mennessä. Ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin pyytää Ely-keskukselta jatkoaikaa lausunon antamiseen toukokuun loppuun saakka. Ympäristöjaosto tutustuu alueeseen toukokuussa. Merkitään pöytäkirjaan, että Matti Nikupeteri poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Ympja 10 Valmistelija: toimistosihteeri Terttu Saikkonen, puh Ely-keskukselta on pyydetty toukokuun loppuun saakka jatkoaikaa lausunnon antamiseen, mutta jatkoaikaa on saatu vain saakka. Kehitysjohtaja Matti Nikupeteri on antanut selityksensä asiasta. Pekka Manninen ei ole toimittanut selitystä asiasta. Matti Nikupeteri poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Ehdotus: Ympäristöjaosto toteaa, että sillä ei ole kehitysjohtajan antaman selityksen lisäksi muuta lausuttavaa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Lausuntopyyntö Tapani Arkon tekemästä hallintokantelusta Matti Nikupeterin selitys koskien ELY-keskuksen lausuntopyyntöä

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Ympäristöjaosto Kirkonkylän koulun rakennuslupa Ympja 11 Valmistelija: kehitysjohtaja Matti Nikupeteri, puh Toivakan kunta hakee rakennuslupaa koulurakennuksen rakentamiseen Toivakan kylään Puistolan tilalle RN:o 5:646. Kaikkia lausuntoja ja naapureiden kuulemista ei saada valmiiksi, joten hankkeen kiireellisyyden takia olisi syytä valtuuttaa rakennustarkastaja tekemään asiaa koskevan päätöksen. Lupahakemus esitellään kokouksessa. Ehdotus: Ympäristöjaosto valtuuttaa rakennustarkastajan käsittelemään kirkonkylän koulun laajennuksen rakentamista koskevan rakennuslupahakemuksen n:o Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Ympäristöjaosto Rakennuslupaa koskeva rakentamisrikkomus Ympja 12 Valmistelija: kehitysjohtaja Matti Nikupeteri puh Rakennuslupaa pyydetyn lopputarkastuksen yhteydessä havaittiin seuraavat vakavat puutteet: Rakennus oli rakennettu eri piirustuksilla kuin lupa oli myönnetty, eikä muutospiirustuksia ole toimitetty rakennusvalvontaan. Lomarakennuksen rakennuslupa on myönnetty Luvan voimassaoloaikaa oli jatkettu ja se on päättynyt Ympäristölautakunta on myöntänyt poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi asuinrakennukseksi Rakennuslupaa käyttötarkoituksen muuttamiseksi loma-asunnosta asuinrakennukseksi ei ole jätetty. Lomarakennuksen käyttöönottokatselmus on pidetty Ilman voimassa olevaa rakennuslupaa rakennetulle saunarakennukselle haettiin rakennuslupa jälkikäteen pidettäväksi tarkoitetty lopputarkastus keskeytettiin ja rakennustyöstä vaadittiin toimitettavaksi uudet piirustukset. Lopputarkastus loma-asunnoksi saatetaan loppuun, kun suunnitelmista poikkeamista ja myöhästyneestä katselmuksesta laskutetut lisämaksut on maksettu, muutoksesta on kuultu naapureita ja RH-lomakkeen tiedot on muutettu oikeiksi. Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 150 e :n mukaisesti rakennustarkastaja voi rakennustyön aikana antaa suostumuksen poiketa lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista. Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen merkitsee luvan olennaista muuttamista, suunnitelmasta poikkeamiselle on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta lupa. Vastaava työnjohtaja ja rakennushankkeeseen ryhtyvä eivät ole hoitaneet hanketta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. MRL 185 :n mukaan rakennusrikkomukseen syyllistynyt on tuomittavat sakkoon. MRL 186 :n mukaan rakennusvalvontaviranomaisen on laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioiden on pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Ehdotus Maankäyttö- ja rakennuslain 185 :n perusteella ympäristöjaosto tekee hankkeen toteuttamiseen liittyvistä vakavista laiminlyönneistä ja rakennusrikkomuksista johtuvan ilmoituksen poliisille esitutkintaa varten. Lisäksi edellytetään poikkeamislupahakemuksen tekemistä voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden suhteen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Ympäristöjaosto Julkiset ilmoitusasiat Ympja 13 Ehdotus: Jaoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: - LAPE-projektin toiminta ja työkohteet - Ote Ympäristöterveysjaoston pöytäkirjasta Lausunto Sora-Manninen Oy:n maa-ainesten lupahakemuksesta - Ely-keskuksen lausunto Leppäveden vesialueen ruoppaustyöstä Sainiemen edustalla tilan kohdalla - Aluehallintoviraston päätös Vesialueen ruoppausta koskevan vesiluvan määräajan pidentäminen (Hietala Kustaa) - Tapani Arkon huomautus Metsä-Onnelan ja Metsä-Piililän maa-aineslupahakemuksesta - Maansiirto Viiala Oy:n murskausilmoitus Kalliorinne-tila - Sora-Manninen Oy:n murskausilmoitus Helkasalon tila - Julkipano rakennustarkastajan päätöksistä - Rakennustarkastajan päätös 16 Määräaikaisen valtuutuksen antaminen Ville Vähätiitolle kiinteistöjen ja rakennusten kartoittamiseen - Rakennustarkastajan päätös 17 Määräaikaisen valtuutuksen antaminen Kimmo Koskelalle rakennusten katselmusten suorittamiseksi Ympäristöjaosto merkitsee julkiset ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Ympäristöjaosto Ajankohtaisten asioiden tilannekatsaus Ympja 14 - kaavoitustilanne - selvitys koko kunnan maa-ainesten otosta - Toivakkatalohanke ym. investoinnit - hankintoja

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 8-10, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 11 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskiellon perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Toivakan ympäristöjaosto Toivakantie 49, Toivakka 11 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös viranomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus,, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus,, valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, PL 24, Vaasa Puhelin: (vaihde) Fax: Sähköposti: aukioloaika: klo 8:00-16:15 Oikeudenkäyntimaksu, valitusaika 30 päivää, valitusaika päättyy pvm Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa.

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 12 Valituskirjelmä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Oikeudenkäyntimaksu lukien oikeudenkäyntimaksu on 97. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja kestää 30 päivää. Tiedoksisaanti toimitettu / 20

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot