Kainuun ja Karjalan puuteollisuuden uusi yhteinen liiketoimintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ja Karjalan puuteollisuuden uusi yhteinen liiketoimintamalli"

Transkriptio

1 Kainuun ja Karjalan puuteollisuuden uusi yhteinen liiketoimintamalli Hanke KA407 Johtava kumppani Kainuun Etu Oy Kumppanit Kumppani Maa Alue Kostamuksen kaupunkipiirin hallinto Venäjä Karjalan tasavalta Kalevalan kaupungintalo Venäjä Karjalan tasavalta Osallistujat Osallistuja Maa Alue OOO Kalevala-Wood (LLC) Venäjä Karjalan tasavalta Woodlink Oy Suomi Kainuu Hasetec Oy Suomi Kainuu Pro Armik Oy Suomi Kainuu Oy Timber Frame Suomi Kainuu Vuokatti Hirsitalot Oy Suomi Kainuu Vesuri LLC Venäjä Karjalan tasavalta Inkod LLC Venäjä Karjalan tasavalta ООО FinTek (LLC) Venäjä Karjalan tasavalta Lopulliset sopimukset tehdään tammi-helmikuussa 2013, jonka jälkeen tiedetään lopullinen osallistujalista. Hankkeen päätavoitteena on kehittää uusi liiketoimintamalli, jolla edistetään metsä- ja puuteollisuuden yrityksien suoraa, rajat ylittävää yhteistyötä ja kauppaa sekä kestäviä energiaratkaisuja. Uusi liiketoimintamalli muodostaa alustan ohjelma-alueen puu-, bioenergia- ja rakennusteollisuuden yritysten kaupalliselle synergialle. Toimenpiteitä ovat tuotannollisen pohjan kehittäminen puunjalostus- ja talonrakennusaloilla Karjalan tasavallan alueella, yritysten välisen vuorovaikutusmallin luominen ja sen kehittäminen, Kainuun ja Karjalan puutuotealan yritysten liiketoiminnan kasvattaminen kehittämällä näiden yritysten välistä yhteistyötä tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä, erityisesti vientimarkkinoille pääsemiseksi.

2 Tavoitteet: Hankkeen yleistavoite on lisätä rajat ylittävää yhteistyötä ohjelma-alueen yritysten ja yrittäjien kesken kehittämällä metsä- ja puuteollisuudessa käytettävää innovatiivista liiketoimintamallia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää puunjalostusteollisuutta sekä Kainuun että Karjalan alueella ja parantaa yritysten menestymisedellytyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä, sekä kansallisten tavoitteiden saavuttaminen, joiden tarkoituksena on edistää paikallisen bioenergian ja puun hyödyntämistä energialähteinä. 1. Pysyvien tuotantoverkostojen kehittäminen Hanke johtaa uusien asiakkuuksien syntymiseen ja hankkeen toimitusverkoston kehittämiseen. Alihankintamahdollisuuksia selvitetään ja aktivoidaan. 2. Ympäristö- ja rakennusstandardeista johtuvien, rajat ylittävän yhteistyön sekä kansainvälisen kaupan esteiden poistaminen Hankkeen tarkoituksena on tehostaa puunjalostusta tunnistamalla ja kehittämällä erittäin kilpailukykyisiä tuotteita, joita tullaan markkinoimaan paikallisesti ja kansainvälisesti. Levitetään tietoa kestävistä rakennusstandardeista ja -tekniikoista. Lisääntyvä taloudellinen toiminta kohdealueella ja kokonaisvaltaisten energiatehokkaiden ratkaisujen sisällyttäminen talonrakentamiseen parantavat asukkaiden elämänlaatua ja lisäävät hyvinvointia. 3. Kansainvälisten markkinoiden kehittäminen ja vahvistaminen Hankkeen toimenpiteet lisäävät osaltaan tunnettuutta olemassa olevilla ja potentiaalisilla vientimarkkinoilla. Kauppaa edistetään EU:ssa ja sen ulkopuolella. Vientikauppaa tullaan avaamaan (hyödyntämällä uusia arvoketjutoimijoita). 4. Bioenergian ja bioenergiaan liittyvien sijoitusten tukeminen Yksi tavoitteista on bioenergian ja siihen liittyvien sijoitusten tukeminen ohjelma-alueella, erityisesti energiantuotannon tehokkuuden parantamisen saralla, yhteistyössä Kainuun Etu Oy:n hallinnoiman Invest in Kainuu hankkeen kanssa. Hankkeen aikana ratkaistavat keskeiset ongelmakohdat: Logistiikkahaasteet (jakelukumppaneiden löytäminen) Rajat ylittävä viestintä (kielimuuri, erilaiset johtamistyylit) Voitonjaosta sopiminen puiteohjelman yritysten kesken Kulujaosta sopiminen puiteohjelman yritysten kesken Markkinoille pääsy (hyödyntämällä Kainuun Edun osaamista ja kontakteja, hankkimalla uutta osaamista) Sijoituksien houkutteleminen yrityksien kehityksen edistämiseksi tarvittaessa Tietokuilu (esim. lainsäädäntö, tullaus, yritysetiikka) Kansainvälisen sertifioinnin saavuttaminen ulkomaankaupan aloittamiseksi Tullausmenettelyt (tavaroiden tullaus) Välineiden ja prosessien uusiminen (tiedonvaihto, benchmarking, parhaat käytännöt) Verokäytännöt (voimassa olevien verokäytäntöjen selvittäminen) Puitesopimus, jolla taataan tehtävien/vastuiden jakautuminen hankkeen yritysten kesken

3 Toimenpiteet: Nimi Toimenpide 1 Aloituskokoukset Toimenpide 2 Yrityskäynnit ja arvoketjuanalyysit Toimenpide 3 Logistiikkamallin suunnittelu Toimenpide 4 Koulutusta yrityksille Toimenpide 5 Uuden arvoketjun ja logistiikkamallin käyttöönotto Toimenpide 6 Sertifikaattianalyysit ja koulutus Toimenpide 7 Koulutusta energiatehokkaasta rakentamisesta Toimenpide 8 Markkina-analyysit Toimenpide 9 Tuotekehitys Toimenpide 10 Tuotemerkin luominen Toimenpide 11 Markkinointi Toimenpide 12 Bioenergian tukeminen Kuvaus Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan pääpartnerin edustaja, partnerien edustajat, ohjelman hallintoviranomaisen edustaja sekä hankkeeseen osallistuvien yritysten edustajia. Ohjausryhmä toimii viestintätyökaluna hankeen sisäisesti sekä hankkeen ja ohjelman hallintoviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan liiton) välillä. Aloituskokouksien yhteydessä järjestetään verkostoitumisaktiviteetteja henkilökohtaisten suhteiden solmimiseksi hankkeen osallistujien kesken. Yrityskäyntien aikana analysoidaan yrityksen tuotteita, tuotantotiloja, tuotantoteknologiaa, laatuprosesseja, ostettuja raakamateriaaleja, ostettuja komponentteja, myynti- ja markkinointitoimia, koulutustarvetta ja logistiikkaa sekä yrityksen sertifiointeja. Suunnitellaan uutta rajat ylittävää arvoketjua tukeva logistiikkamalli. Yrityksille tarjotaan koulutusta, jotta rajat ylittävän yhteistyön esteenä oleva tietokuilu kaventuisi. Yrityksille tehdään ehdotuksia siitä, miten kukin niistä voi hyötyä muiden yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä luomalla uusia arvoketjuja yritysten välille. Yritysten välisiä tapaamisia helpotetaan, jotta niiden välille voidaan muodostaa uusia arvoketjuja ja ottaa uudelle arvoketjulle käyttöön logistiikkamalli. Yrityskäyntien ja markkina-analyysien perusteella tunnistetaan vaadittujen sertifiointien pullonkaulat ja tarjotaan yrityksille koulutusta sertifikaattien käyttöönoton helpottamiseksi kyseisissä yrityksissä. Yrityksille tarjotaan koulutusta energiatehokkaiden talojen rakentamiseksi. Markkina-analyyseja toteutetaan valituilla markkinoilla. Analyysien tarkoituksena on selvittää yrityksille markkina- ja tuotemahdollisuuksia sekä syntyneitä uusia arvoketjuja. Markkina-analyyseja varten kerätään tietoa yrityksiltä ja mahdollisilta asiakkailta. Uusia tuotteita tunnistetaan ja kehitetään yrityksille ja vasta perustetuille arvoketjuille markkina-analyysien pohjalta. Uusia paikallisia tai kansainvälisiä toimijoita etsitään ja esitellään yrityksille ja perustetuille arvoketjuille niiden tuote- ja palvelutarjonnan parantamiseksi markkinoilla. Yritysten markkinointitoimille ja uusien arvoketjujen tuotteille kehitetään yhteinen kattava markkinointituotemerkki ja graafinen ilme. Uusi graafinen ilme käsittää yhteiset internet-sivut, markkinointilogon ja esitesuunnittelun. Uusista suomalais-venäläisistä rajat ylittävistä arvoketjuista syntyviä uusia tuotteita ja ratkaisuja markkinoidaan kaksilla messuilla sekä valittujen markkinoiden mahdollisten asiakkaiden ja edustajien kanssa järjestettävissä tapaamisissa. Kaksi bioenergiaseminaaria järjestetään yhteistyössä METLAn ENPIbioenergiahankkeen kanssa.

4 Odotetut tulokset: Kohderyhmien/ edunsaajien tilanne Mitä vaikutuksia toimenpideohjelmalla on kohderyhmiin/ edunsaajiin? Käytännön tulokset Yritykset toimivat itsenäisesti. Rajat ylittävä yhteistyö on vähäistä. Tietyt merkittävät markkinaesteet ja vaikea taloudellinen tilanne tekevät kilpailuedun saavuttamisesta haastavaa. Menettelyiden ja koneiden välillä on suuri laatukuilu, joka tekee sertifiointivaatimusten täyttämisestä haastavan. Parhaiden käytäntöjen rajat ylittävä osaamisen siirto on rajattua. Logistiikka on merkittävä markkinoille pääsyn ja kilpailuedun saavuttamisen este. Hankkeen vaikutus kohderyhmiin ja edunsaajiin näkyy esimerkiksi paikallisten tuottajien kilpailukyvyn paranemisena sekä Karjalan alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisääntymisenä. Hankkeen menestyksen myötä kohdemarkkina-alueille käynnistetään vientitoimia, joiden seurauksena liiketoiminta lisääntyy kannattavasti tulevaisuudessa. Kun yritysyhteistyö lisääntyy, liiketoimintojen joustavuus lisääntyy. Luodaan pysyvä ja kilpailukykyinen tuotemerkki Kainuun ja Karjalan puutuotteille. Vientikauppa toteutetaan yhteisen tuotemerkin alla. Hankkeen aikana löydetään uusia asiakassegmenttejä vientimarkkinoilta. Ohjelma-alueen yrityksille syntyy uusia asiakkuuksia. Käytännön tuloksia ovat: 1. Yritysten rajat ylittävää yhteistyötä rajoittavat tietokuilut analysoidaan ja kyseisille alueille tarjotaan koulutusta. 2. Kehitetään ja luodaan uusia logistiikkaratkaisuja uusille Suomen ja Venäjän rajan ylittäville arvoketjuille. 3. Suomalaisten ja venäläisten yritysten välille perustetaan uusia arvoketjuja, joissa yritykset täydentävät toisiaan omilla vahvuuksillaan. 4. Kansainvälisillä markkinoilla vaaditut standardoinnit, esim. PEFC, esitellään yrityksille, ja yrityksissä järjestetään niiden käyttöönoton edellyttämää koulutusta. 5. Edistetään talonrakennuksen energiatehokkaita ratkaisuja, ja yrityksille tarjotaan koulutusta energiatehokkaiden talojen rakentamiseksi. 6. Yrityksille ja niiden vasta perustetuille arvoketjuille tunnistetaan ja kehitetään uusia tuotteita. 7. Yrityksille ja niiden vasta perustetuille arvoketjuille kehitetään uusi myynti- ja markkinointituotemerkki. 8. Yrityksille ja niiden vasta perustetuille arvoketjuille perustetaan uusia kansainvälisiä markkinakanavia. 9. Arvoketjuja täydennetään arvoketjun lisätoimijoilla, joiden tarkoituksena on parantaa yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. 10. Bioenergian käyttöä tuetaan ja uusia bioenergiasijoituksia haetaan yhteistyössä Invest in Kainuu hankkeen kanssa.

5 Hankkeen budjetti: Kustannuslaji Summa 1. Henkilöstökulut Matkakulut Väline- ja tarvikekulut Toimistokulut Palvelukulut Muut kulut 0 7. Välisumma toimenpideohjelman suorista kuluista (1 6) Vararahasto (enintään 5 % kohdan 7 välisummasta, toimenpideohjelman suorat kulut) Toimenpideohjelman suorien kulujen (7 + 8) kokonaissumma Hallintokulut (enintään 7 % kohdan 9 kokonaissummasta, toimenpideohjelman suorat kulut) Kokonaiskulut (9 + 10) Hankkeen tuotot vähennettyinä 13. Nettokulut (11 12) Rahoitus: 1. Nettokulut Yhteisrahoituksen kokonaismäärä johtavalta kumppanilta ja kumppaneilta Tällä hakemuksella haettu avustus (EU + kansallinen) (1 2) Toimenpideohjelman suorat tuotot 0 5. Yhteensä ( ) Yhteisrahoitusprosentti (2 / 5) 10 Yhteystiedot: Hankkeen johtaja: Projektipäällikkö: Nimi Jari Komulainen Nimi Santeri Torvinen Matkapuhelin Matkapuhelin S-posti S-posti Faksi +358 (08) Faksi +358 (08) x New Business Model between Kainuu and Karelian wood industries

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 -

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 - KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 000 - Sisältö. YHTIÖ.... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA.... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... 9. HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Active Business Cluster for export (ABC)

Active Business Cluster for export (ABC) 2014 Active Business Cluster for export (ABC) Keski-Pohjanmaan yritysten kansainvälisten verkostojen vahvistaminen Projektisuunnitelma, projektin toimintamalli, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma anne.pesola

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen

Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Esitys Oulun kaupungin osallistumisesta Oamkin EU hankkeiden rahoittamiseen Nimi: LYKKY- Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä OSEKK, Oulun

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot