ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto

2 2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA KOSKEE: 10. kaupunginosan (Pyörreperä) tiloja: , , M604, ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU: Ylivieskan kaupungin 10. kaupunginosan (Pyörreperä) korttelin 9 osa sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Ylivieskan kaupungin 10. kaupunginosan korttelia 1 sekä osia kortteleista 4 ja 20 sekä katu-, puisto- ja rautatiealuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Ylivieskan kaupungin 10 kaupunginosan (Pyörreperä) kortteli 1 sekä kortteleiden 9 ja 20 osat sekä katu-, rautatie- ja suojaviheraluetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti. Alue, pinta-alaltaan yhteensä n. 11 ha, on rajattu osoitekartassa ja sitä rajaa mm. Viljavarastontie, Savontie ja Latvalantie. Suunnittelualue käsittää: 1) kaavamuutosalueen eli nykyisen voimassaolevan asemakaavan mukaisen Ylivieskan kaupungin Pyörreperän (10.) kaupunginosan korttelin 1 (KL III) sekä kortteleiden 4 (TV II ja KL II) ja 20 (KL) osat sekä niihin liittyvää katu-, puisto- ja rautatiealuetta sekä 2) kaavamuutosalueen itäpuolella olevaa kaavatonta aluetta

3 3 1.3 Kaava-alueen nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU: Ylivieskan kaupungin 10. kaupunginosan (Pyörreperä) korttelin 9 osa sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Ylivieskan kaupungin 10 kaupunginosan (Pyörreperä) kortteli 1 sekä kortteleiden 9 ja 20 osat sekä katu-, rautatie- ja suojaviheraluetta. Tarkoitus Savarin alue sijaitsee Ylivieskan ydinkeskustasta noin 1 km:n etäisyydellä Pyörreperän (10:nnessä) kaupunginosassa, Savontien eteläpuolella. Alueen vetovoimaisuus liike- ja palvelurakentamisen alueena on edelleen kasvamassa. Nykyiset ja uudet liike-elämän toimijat haluavat investoida alueelle ja kehittää alueen palvelutarjontaa. Savarin aluetta kehitetään edelleenkin työpaikka- ja palvelualueena. Tavoitteena on myös palvelurakenteen tiivistäminen eli keskustasta noin 1,5-2 km:n etäisyydellä olevan Savarin hypermarketalueen ja ydinkeskustan yhdistäminen sijoittamalla liikerakennusten korttelialueita nykyisen Latvalantien varteen lähelle alikulkua, mikä johtaa Savarista ydinkeskustaan. Kaava- ja kaavamuutosalue on pinta-alaltaan yhteensä noin 11 hehtaaria.

4 4 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake 2. Täydennetty OAS 3. Ote ajantasa-asemakaava 1: Asemakaava- ja asemakaavan muutoskartta 5. Havainnekuva 1.5 Luettelo muista kaavamuutosta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Keskustan osayleiskaava, , oikeusvaikutukseton 3. Keskustan osayleiskaava 2030, kaavaehdotusvaihe hyväksytyn asemakaavan - ja asemakaavan muutoksen selostus 5. Luontoselvitys /ekologi Tapio Koistinaho 6. Ylivieskan liikennesuunnitelma 7. Kauppapaikkaselvitys ja lausunto kaupallisista vaikutuksista, Entrecon Oy 8. Lausunto kaupallisista vaikutuksista koskien Savarin alueen asemakaavoitusta, Entrecon Oy, täydennetty Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa. LIME -työryhmän mietintö, Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 11. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki , voimaan Ympäristöministeriön ohjekirja (Asemakaavaselostus) 13. Seinäjoki-Oulu-radan palvelutason parantaminen Ympäristövaikutusten arviointiselostus

5 SISÄLLYSLUETTELO 5 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVA-ALUEEN NIMI JA TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAMUUTOSTA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Mielipiteet ja niiden huomioiminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 53

6 2 Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava- ja kaavamuutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Sen vireille tulosta ilmoitettiin kaupungin tiedotuslehdissä, kun kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville eli ilmoitus ja Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä mielipiteen esittämistä varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa siitä jätti lausunnon Pohjanmaan Puhelin Oy. Muita lausuntoja tai mielipiteitä ei OAS:sta esitetty. Viranomaisten kanssa aloitusneuvottelua luonnoksesta ei pidetty. Sovittu Pohjois- Pohjanmaan ELY keskus, arkkitehti Liisa Ranto-Oikari / Ylivieskan kaupunki, kaavoitus. Kaavoituksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 14 päivän ajan mielipiteiden esittämistä varten teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Nähtävillä olleesta valmisteluaineistosta esitettiin 6 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty. Sovittu puhelimitse Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, arkkitehti Liisa Ranto-Oikari / Ylivieskan kaupunki, kaavoitus. Teknisten palveluiden lautakunta päättää asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisesta ja samalla käsitellään valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet. Tekninen palvelukeskus / maankäyttöyksikkö / kaavoitus asettaa kaavaehdotuksen selostuksineen sekä täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA:n 27 :ssä säädetyllä tavalla 30 päivän ajaksi eli Nähtävillä ollessa ehdotuksesta jätettiin 5 lausuntoa ja 1 muistutus. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa.

7 7 2.2 Asemakaava Nykytilanne 1) Osa alueesta, pinta-ala yhteensä noin 4,1848 ha, on kaavatonta aluetta, josta kaupunki omistaa noin 78,5 % ja yksityiset maanomistajat noin 21,5 %. 2) Asemakaavan muutosalueella on voimassa asemakaavat, jotka on hyväksytty , , ja Asemakaavan muutosalue on pinta-alaltaan yhteensä noin 6,8664 ha, jossa alueelle on voimassa olevissa asemakaavoissa esitettynä: osa varastorakennusten (TV II) tontista ja liikerakennusten (KL II) tontti e= 0,40 liikerakennusten (KL III) tontti e= 0,50 liikerakennusten (KL II) tontti e= 0,50 liikerakennusten (KL II) tontti e= 0,40 rautatiealuetta katu- ja puistoaluetta Kuva: ote ajantasa-asemakaavasta nykyinen kaavatilanne

8 8 2.3 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaavoittamattomalla alueella on kaupungin maanomistusta noin 78,5 % ja yksityistä maanomistusta noin 21,5 %. Kaavamuutosalueella olevat kadut ja puistot omistaa kaupunki ja muutosalueen liiketontit (KL) , , ja ovat yksityisessä omistuksessa ja pääosin voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti rakentuneita. Kaavoituksella kaupungin omistukseen muodostuvat liiketontit (KL-4 II), yhteensä kuusi kappaletta, ovat myytävissä, kun kaavoitus on saanut lainvoiman. Alueelta on jo esisopimuksella varattu muodostettavaksi yksi liiketontti Laaksojen Maitokunnan tarpeisiin, jolle on suunnitelmissa rakentaa noin 600 k-m 2 :n liike- ja varastorakennus (Kaavoitus- ja esisopimus käsitelty KH , sopimus allekirjoitettu ). Alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vahvistamisen jälkeen alueen liikerakentaminen on mahdollista heti. Kaava-alueelle sijoittuvat Oy Herrfors Ab:n suurjännitevoimajohto ja kaupungin vesi- ja viemärijohto, joita varten voidaan tarvittaessa perustaa rasitteet tai käyttöoikeuden rajoitukset korvauksetta tonttien lohkomistoimituksissa, tai niiden siirrosta sovitaan erikseen, kun tonttia, jonka alueelle vesi- ja viemärijohto sijoittuu aletaan rakentaa. Kaavamuutosalueella kulkeva osa Latvalantiestä nimetään kaavoituksessa Savarinväyläksi. Savarin alueen liikenteen järjestelyt on käsitelty laajempana kokonaisuutena hyväksytyn Savarin alueen asemakaavoituksen yhteydessä, jossa linjattiin Savontien eteläpuolelle uusi rinnakkaiskatuyhteys Savontien suuntaisena ja noin 500 metrin etäisyydelle Savontiestä. Savarinväylälle ohjautuu Ratakatua pitkin Savontien alituksen kautta taajaman sisäistä asiointiliikennettä Savariin vähentäen valtatien kuormittumista. Ko. väylälle on kaavarunkotasoisessa suunnitelmassa merkitty liikenneympyrävaraukset. Väylän tarkemmassa jatkosuunnittelussa varaudutaan myös joukkoliikenteen toimintaedellytysten varmistamiseen. Nyt kaavoitettavan alueen sisäisen liikenteen ohjaamista koskeva tarkempi suunnittelu on tehty vuosien aikana ja sitä jatketaan edelleen. Neuvottelujen kuluessa on jo selvitetty ja suunnittelun yhteydessä selvitetään Oulun ELY-keskus / Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue kanssa tulevan kaavoituksen vaikutukset Savontien liikenteeseen ja sen liikennejärjestelyihin. Hakatien ja Savontien liittymään on sovittu rakennettavaksi liikennevalo-ohjaus, joka toteutunee vuoden 2010 aikana. Ollilanojankadun ja Savarinväylän katusuunnitelmat on laadittu vuonna 2009 ja katujen rakentaminen on käynnistynyt tammikuussa 2010 ja jatkuu vuosien aikana edelleen. 3 Suunnittelun lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila Asemakaavaton alue sijaitsee nykyisen Latvalantien ja Viljavarastontien risteyksen eteläpuolella ja siitä noin 3,5 ha on ollut viljelykäytössä olevaa peltoa. Kaavattomalla alueella on entinen maatilan talouskeskus asunto- ja tuotantorakennuksineen.

9 9 Asemakaavan muutosalue on kaavan mukaisena rakentunutta liikerakennusten ja varastoalueen korttelialuetta eli erilaisten kaupallisten, toimisto- ym. palvelujen alueeksi muodostunutta aluetta. Liikekorttelin (KL III) 10-1 tontilla 1, om. Kiinteistö Oy Viljavarastontie, (e=0,40, rakennusoikeus 3236 k-m 2 ), toimii matkailuautoja ja -vaunuja myyvä yritys, Viitamaa Caravan Oy, jonka tilat 1026 k-m 2 on rakennettu vuonna Korttelin 10-4 liiketontille (KL II) 1, om. Camtronic Oy, (e= 0,40, rakennusoikeus 3357 k-m 2 ) sijoittuu koneistusalan yrityksen toimitilat. Korttelin 10-4 varastorakennusten tontin osa (TV II) on kaupungin teknisen palvelukeskuksen varikkoaluetta. ( e = 0,40), varikon rakennuksia ei ole kaavamuutosalueella, vaan ne sijoittuvat kaavamuutosalueen ulkopuolelle. Liikekorttelin (KLII) tontti 1, om. Kiinteistö Oy Savontie, on rakennettu vuosina 1987 ja 2008 (e= 0,50, rakennusoikeus 999 k-m 2 ). Toimijoina kiinteistössä ovat Arkkitehtisuunnittelu Niskanen Ky ja Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso ry:n Ylivieskan toimisto. Käytetty rakennusoikeus on 359 k-m 2. Liikekorttelin (KL II) tontilla 6, om. Keski-Sipilät Oy, (e= 0,50, rakennusoikeus 2784 k-m 2 ), toimii Savarin Katsastus Oy ja Ylivieskan Autokorjaamo Ky. Toimitilat on rakennettu vuonna Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Kaavoitettavan alueen lounaispuolella AO I II -kortteli 10-6 on rakentunut omakotialueena ja korttelin 10-4 osalle sijoittuu kaupungin teknisen palvelukeskuksen varikkorakennukset ja sen toimintaa. Eteläpuolella on kaavatonta peltoaluetta sekä pientaloasutusta Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot

10 10 Kaavoitettavat alueet nykyisen Latvalankadun eteläpuolella ovat maa- ja metsätalousaluetta, pääosin peltoa, joka on ollut viljelykäytössä ja kaavoitettavalle alueelle sijoittuu myös maatalouden tilakeskus pihapiireineen, jolla on pihapuustoa. Nykyinen kaavamuutosalue on pääosin rakentunut liikerakennusten korttelialueina ja korttelin 10-4 kaavamuutoksessa mukana oleva varastorakennusten tontin osa on kaupungin teknisen palvelukeskuksen varikkoaluetta. Kaavamuutoksen kohteena olevalla osalla ei ole rakennuksia. Kaavamuutosalueella on myös ns. liikennealueitten suojaviheralueita. Luonnonolot ja kasvillisuus Inventointi ekologi Tapio Koistinaho: Pääosa rakentumattomasta alueesta on peltoa tai joutomaata. Pellot ovat pääosin olleet aktiiviviljelyssä näihin aikoihin saakka, tai ovat sitä yhä. Osa pelloista on sarkaojitettuja, mikä lisää niiden luonnon monimuotoisuutta. Peltojen reunoilla on pajupensaikkoa, mutta myös puustoa, etupäässä nuoria koivuja ja paikoin tuomiakin, joista osa on pensasmaisia. Nykyisen Latvalantien varressa sijaitsevan tilakeskuksen pihapiirissä on kookkaampia lehtipuita, mutta myös joitakin havupuita, lehtikuusikin. Sisempänä pihalla on luonnollisesti myös istutettua lajistoa. Latvalantien ja Viljavarastontien risteyksessä olevan Camtronic Oy:n tontilla on kadun varressa niin ikään kookkaampaa puustoa. Etenkin joillakin vanhemmilla männyillä on maisemallista merkitystä. Tämän tontin eteläpuolella sijaitsevan ns. kaupungin varikon alueella on runsaammin sekä puustoa että pensastoa. Pääosa puustosta on hieskoivua, mutta joukossa on myös leppiä, tuomia ja jokunen mänty. Alue on osaksi ylitiheää, ja sen aluskasvillisuuskin vaikuttaa rehevältä, mikä lisää luonnon monipuolisuutta sekä tarjoaa suojapaikkoja pienille nisäkkäille. Savontien varressa olevan puiston istutukset, pihlajat ja koivut, ovat vielä pienikokoisia. Kaavoitettavalle alueelle ylikulkusillan kupeessa jäävä, voimassaolevan asemakaavan puistoalue on peltomaista ja lajistoltaan niukkaa Kenttäkerroksen kasvillisuus on tavanomaista, valtalajeina ovat heinät. Ns. varikon alueella on hieman myös metsälajistoa. Itäisen peltoalueen sarkaojissa ja pientareilla on mm. leinikkejä, hiirenhernettä, peltokortetta, kurjenpolvea, poimulehteä, voikukkaa, putkikasveja ja ohdakkeita. Nisäkkäistä inventointikäynneillä havaittiin metsäjänis ja siili. Inventoinnissa havaittu linnusto oli sekoitus peltojen ja pihapiirien lajistoa. Avoimille alueille tyypillisiä lintuja olivat töyhtöhyyppä, isokuovi ja kiuru, joista ainakin töyhtöhyyppä käyttäytymisensä perusteella myös pesii alueen pelloilla. Maatilakeskuksen tuntumassa nähtiin tai kuultiin mm. keltasirkku, varpunen, talitiainen, sinitiainen, kirjosieppo, leppälintu ja peippo. Ylivieskan keskustaajaman valtalajeista havaittiin naakka, harakka, varis, räkättirastas ja kesykyyhky. Kasvillisuuden kukinta oli havaintohetkellä vielä vähäistä. Tuomien kukinta oli lopuillaan, ja pihapiireissä oli kukkivia istutuksia. Alueen itäosan peltoalueen pientareiden ja ojien kasvillisuus monipuolistanee merkittävästi suunnittelualueen hyönteislajistoa. (Kuva 3)

11 11 Maa- ja metsätalous Alueella on viljelykäytössä ollutta, yksityiseltä vuonna 2009 ostettua ja kaupungin ennestään omistamaa peltoa, jotka kaupunki on vuokrannut vielä kasvukaudeksi 2010 viljelykäyttöön. Viljelykarttailmakuva Vesistöt ja vesitalous Kaavoitettavalla alueella ei ole vesistöjä. Luonnonsuojelu Kaavoitettavat alueet eivät ole luonnonsuojelualueita eikä sen vaikutusalueella ole suojelukohteita.

12 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavattomalla alueella on yksi entinen maatilan talouskeskus, jolla asuu kolme henkeä. Asemakaavamuutosalue on työpaikka-aluetta, johon on osoitettu palvelu- ja toimistoalan työpaikkoja eikä se sisällä asuntoalueita. Liikekorttelin ydinvaikutusaluetta on Ylivieskan kaupunki ja muuta vaikutusaluetta ovat Ylivieskan ympäryskunnat. Väestön määrä Ylivieskassa on notkahtanut vuosituhannen vaiheessa, mutta on lähtenyt kasvuun vuoden 2003 jälkeen. Savarin alue jää tiiveimmän asutuksen ulkopuolelle. Vuosien välisellä ajanjaksolla väestö on Ylivieskassa kasvanut erityisesti Savontien eteläpuolisella alueella. (Kaupallisten vaikutusten arviointi /Entrecon Oy s. 12. Yhdyskuntarakenne Kaavoitettava alue liittyy eteläosiltaan osittain Myrskytien varteen rakentuneeseen pientaloalueeseen ja osittain kaavattomaan peltoalueeseen. Latvalantien pohjoispuoli sekä Latvalantien ja Viljavarastontien risteysalue on rakentunut liikealueena voimassaolevan kaavan mukaisena. Kaavoitettavan alueen itäpuolella on Savarin alueen vähittäiskaupan suuryksikköjen keskittymä, (Kärkkäisen kauppakeskus, Citymarket / Ylivieskan Savarikeskus sekä S-Market ja rakenteilla oleva Prisma. Kaupunkikuva-analyysi Kuva: Liikerakentamista kaavoitettavan alueen lounaispuolella Kaupunkikuvaltaan kaava-alueen ympäristö on osittain uutta ja osittain vanhaa liikeja teollisuusrakentamista, rakentumatonta peltoaluetta ja haja-asutusalueen luontoista omakotialuetta. Nyt kaavoitettava alue sijoittuu keskustasta Savariin johtavan alikulun ja Savarin itäosan tilaa vievän kaupan alueen väliin. Savarin alueen itäosa on rakentunut ja rakentumassa voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti isojen liikerakennusten kortteleina Kärkkäisen läheisyyteen ja muodostaa seudullisesti merkittävän kauppakeskittymän. Savarissa, Savontien eteläpuolella, on kaavallisesti

13 13 tällä hetkellä noin k-m 2 kaupan pinta-alaa, josta toteutunutta noin k- m 2. Vähittäiskaupan suuryksiköiden (KM, KM-3, KM-4) rakennusoikeutta em. kaavoitetusta kaupan rakennusoikeudesta on yhteensä noin k-m 2 ja siitä on toteutunut tai toteutumassa (Prisma) noin k-m 2 ). Alueella on kaksi erilaista mittakaavaa ja arkkitehtuuria, tosin omissa ryhmissään. Kauppakeskittymän eteläpuolella ei ole kaupunkimaista korttelirakennetta. Maisematila avautuu laajana, avoimena peltonäkymänä Latvalantieltä etelään kohti Pyörreperän asutusta. Savontien ja katujen ympäristöt ovat vielä avoimia tiloja ilman rajaavaa puustoa. Isot kauppaliikkeet laajoine pysäköintialueineen avautuvat Savontien suuntaan. Savontie on luonteeltaan ohikulkutie ja sisääntulokatuja ovat Ollilanojankatu ja Hakakatu sekä pohjoiseen Tulolantie. Kevytliikenteen reitti on Savontien ja nykyisen Savarinkadun varressa. Liikenteen solmukohtia ovat Savontiellä Ollilanojantien, Hakatien ja Tulolantien risteykset. Nykyinen Latvalantie on sijainniltaan kokoojakatu, mutta rakenteiltaan asuntokatu. Latvalantien varressa ja sen pohjoispuolella olevat liikerakennukset ovat rakentuneet vuosina ja ovat mittakaavaltaan selvästi pienimuotoisempia kuin Savarin itäosan rakennuskanta. Rakennukset eivät rajaa katutilaa ja paikoitusalueet ovat jäsentymättömiä. Myös rakennusten mittakaava, muoto ja rakennusmateriaalit ovat riitasointuisia. Savarin katuverkon roolin selkiydyttyä ja Savarin kaupan alueen rakentumisen täydentyminen myös länsiosaltaan eli ns. Savarin etuosan rakentumisen myötä muodostuu alueelle korttelirakennetta. Latvalantien (Savarinväylän) rakentaminen kauppakatumaisemmaksi houkuttelevilla liikkeitten sisäänkäynneillä ja katutilaa rajaamalla edistää ydinkeskustan ja Savarin yhdistymistä ja edistää myös radan itäpuolen kehittämistä yleiskaavan tavoitteiden pohjalta keskustatoimintojen (C-2) alueena. Porttimainen rakenne on Savontien alikäytävä Ratakadulla.

14 14 Kuva: Pohjakartta, jolla esitettynä Savarin alueen kaupunkikuva-analyysi kaavoituksessa, joka hyväksyttiin

15 15 Palvelut Kaavamuutosalueella korttelissa 20 on: toimistorakennus Kiinteistö Oy Savontie, jossa toimii metsänhoitoyhdistys ja arkkitehtisuunnittelu T. Niskanen liikerakennus, jossa Ylivieskan Autokorjaamo Ky ja Savarin Katsastus Oy Korttelissa 20 on lisäksi: liikerakennus, jossa Laaksojen maitokunnan Justus myymälä liikerakennus, jossa urheilutarvikkeita ja vaatteita myyvä Urheilu ja Lelu Oy liikerakennus, jossa Haanpään autoliike ja huoltokorjaamo Kaavamuutosalueella korttelissa 1 on Viitamaa Caravan Oy:n toimitilat, joissa myydään ja vuokrataan asuntoautoja ja vaunuja. Kaavamuutosalueella korttelin 4 liikerakennusten tontilla on koneistusalan (Camtronic Oy) yrityksen toimitilat. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavamuutosalueelle sijoittuu pääasiassa kaupan alan työpaikkoja ja Savarin alue kokonaisuudessaan muodostaa merkittävän työpaikkakeskittymän Ylivieskaan samoin kuin ydinkeskustan alue. Kaavamuutosalueella työllistyy nykyisellään 47 henkilöä, joista myymälöissä: Viitamaa 5 henkilöä. toimistoissa: Metsäliitto 4 ja Arkkitehtisuunnittelu Niskanen 1 henkilöä teollisuudessa: Camtronic 20 henkilöä tuotannossa ja 5 toimihenkilöä muut työpaikat: Savarin Katsastus 9 henkilöä. Ylivieskan Autokorjaamo Ky 3 henkilöä. Liikenne Savontien liikennejärjestelyissä on huomioitu liikekeskuksen kehittyminen alueelle järjestämällä kevyen liikenteen ja henkilöautoliikenteen tarpeita varten Savontien alitus eritasoristeyksenä aikaisemmin hyväksytyllä asemakaava-alueella ( ) ja kaavoitettavalta alueelta on pääsääntöisesti hyvät kevyen liikenteen yhteydet kaupungin keskustaan johtavaan katuverkkoon.

16 16 Kuva: Nykyverkon liikennemäärät vuonna 2006 (ajon/vrk) Lähde: Ylivieskan keskustaajaman ja ympäristön liikennejärjestelyjen yleissuunnitelma. Nyt kaavoitettavan alueen länsipuolella olevan Viljavarastontien liikennemäärät Pyörreperän suunnalta on arvioitu yleissuunnitelmassa noin ajon/vrk ja kaava-alueeseen rajoittuvan Latvalantien liikennemääräksi yleissuunnitelmassa on arvioitu liikenne-ennusteena vuodelle 2020 noin 2540 ajon/vrk. Vuonna 2008 Savontien liikennemäärä oli rautatien ylikulkusillalla ja korttelin 20 kohdalla n ajoneuvoa vuorokaudessa, Savarikeskuksen kohdalla Liikenneverkko toimii nykyisillä liikennemäärillä pääsääntöisesti hyvin, kuitenkin ajoittaisia toimivuusongelmia esiintyy kaupan sesonkien ja markkinatapahtumien aikana. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen ja kaupungin kesken on menossa EAKR- hanke, jolla suunnitellaan mm. Hakatien liittymän liikennevalo-ohjausta. Valot toteutetaan vuoden 2010 aikana. Hakatien liittymästä on kaavoitettavalta alueelta lähin pääsy valtatie 27:lle. Maankäytön laajentuessa valtatie 27, Savontie, on jäänyt taajamarakenteen sisälle ja sen merkitys sisäisen liikenteen väylänä on kasvanut. Kaupallisten palveluiden tukeutuminen voimakkaasti Savontiehen on osaltaan voimistanut tätä kehitystä. Ongelmana on tähän asti ollut sujuvan rinnakkaisyhteyden puute Savontien eteläpuolella. Savarin alueen maankäyttö on kehittynyt viime vuosina merkittävästi keskustatoimintojen alueeksi ja Savariin on kaavoituksen yhteydessä suunniteltu Savontielle rinnakkaisväylänä Savarinväylä, jonka toteuttaminen aloitetaan Kevyen liikenteen kannalta on ongelmia aiheuttanut rautatien estevaikutus ja vilkkaat pääväylät, kuten Savontie, on ollut kevyelle liikenteelle huomattava este. Maankäytön tehostumisen myötä kevyen liikenteen pääverkkoon on tullut kehittämistarpeita. Valtatie 27 kehittämistä sen nykyisellä paikalla jatketaan Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen ja kaupungin kesken. Kehittämissuunnitelma valmistuu toukokuussa

17 ja sitä esitellään kaupunkilaisille asemanseudun kaavoitukseen liittyvänä liikenteen selvityksenä yleisötilaisuudessa Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaava- ja kaavamuutosalue eivät ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta, eikä niillä sijaitse muinaismuistoja tai muistomerkkejä olemassa olevan museoviraston antaman selvityksen mukaan, joka on annettu vuonna 2000 hyväksytyn Keskustan osayleiskaavan tarkistus 2015 yhteydessä. Vireillä olevan osayleiskaava 2030 aluerajauksen mukaisesti ei myöskään kaavoitettavalle alueelle eikä sen läheisyyteen sijoitu muinaismuistoja, mikä selviää osayleiskaavan tarkistusta varten laaditusta uudesta muinaismuistoselvityksestä. Tekninen huolto Kaavoitettavalla alueella ja sen ympäristössä on vesi- ja jätevesiviemärit vesijohto on nykyisen Latvalantien ja Viljavarastontien varressa, sadevesiviemäröinti on rakennettuna Viljavarastontien varteen ja osittain Latvalantiellä, korttelin 10-4 varastorakennusten tontilla on vesijohto ja jätevesiviemäri, jotka siirretään, kun korttelialue rakentuu, korttelialueilla on maanalaisia pienjännitelinjoja ja sähkökaapeleita, ilmajohtona alueella on 20 KV:n sähköjohto ja ilmajohtona myös suurjännitelinja, alueella on puhelinjohtoja. Kuva: Tekninen huolto

18 18 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melu Alueeseen kohdistuu alueen länsipuolella sijaitsevan rautatien raideliikenteen aiheuttama melu, jonka on todettu kantautuvan 55 db:n suuruisena noin metrin päähän. Rata on kaava-alueesta noin metrin päässä. Savontien aiheuttamaa ohikulkuliikenteen liikennemelua ei ole mitattu. Kaava- ja kaavamuutos-alueelle ei sijoitu asumista. Kuva: Ote raideselvitys Pilaantuneet maa-alueet Kaava- ja kaavamuutosalueella ei ole todettu pilaantuneita maa-alueita eikä käytettävissä ole tarkempaa tietoa. Korttelin 4 teollisuustontilla on toiminut 1970 luvulta asti tähän päivään saakka kaupungin teknisen palvelukeskuksen varikko, jolla on ollut mm. korjaamotoimintaa. Sosiaalinen ympäristö Savarin alue on noin 1,5 1,9 km:n etäisyydellä keskustasta ja se on kauppaliikkeitten aluetta. Kaavoitettavaa aluetta olevat lähimmät asuntoalueet ovat Myrskytien varressa kaupungin nykyisen varikkoalueen takana ja Pyörreperällä. Merkittävimmät uusien kauppapaikkojen kriteerit ovat liikepaikan toimivuus, muiden toimintojen läheisyys, kävelykadut sekä muut asiointia parantavat kaupunkielementit. Kaava- ja kaavamuutosalue ovat saavutettavissa kevyen liikenteen väyliä pitkin eripuolilta kaupunkia. Suuret kertaostokset ja raskaat tavarat on kuitenkin kätevintä kuljettaa autolla. Koululaisten kulkureittejä asuntoalueilta liikekeskittymän kautta on vielä kehitettävä ja ne muodostuvat samalla aikavälillä, kun kuntatekniikan ja liikenteen järjestelmät rakennetaan. Savarin alueen nopean rakentumisen vuoksi kevyen liikenteen verkoston toteuttaminen on vielä kesken. Savontien alitus ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle, ydinkeskustasta Savariin johtavan Ratakadun kohdalta, parantaa liikekorttelialueiden saavutettavuutta ja alueen kevyen liikenteen väylästöjä kehitellään edelleen. Asemakaavoitus ei muuta ihmisten ja yhteiskunnan nykyisiä elinoloja, mitä tulee ihmisten hyvinvointiin ja hyvinvoinnin jakautumiseen. Kauppaliikkeet ovat luvulla muodostuneet myös yksilön ja yhteiskunnan vapaaaikaan liittyväksi palveluksi, jonka voidaan olettaa olevan virkistystä, viihtyisyyttä lisäävä

19 19 tai muuten arkielämässä tärkeä. Kaava- ja kaavamuutosalue on jo rakennettua, urbaania, kaupunkipalveluympäristöä, jossa autoistuminen on vahvasti läsnä. Savarin alueelle kokonaisuudessaan sijoittuu seudullisesti merkittävässä kokoluokassa päivittäistavaraa ja tilaa vievää erikoiskauppaa ja yhä suurempi osa päivittäistavarakaupan myynnistä tapahtuu hypermarketeissa, mikä on kaupan yleinen kehityspiirre. Asiakkaat kaipaavat kaupoilta yhä laajempia valikoimia ja palvelujen saavutettavuus on erittäin tärkeää. Savarin alue on tärkeä erikoiskaupan keskittymä myös lähikuntien asukkaille, joissa palvelutarjonta on huomattavasti vaatimattomampaa. Savarin alueen merkitys on jo vahvasti seudullinen. Seudullista kaupan asemaa ei ole mahdollista kehittää kevyen liikenteen tai julkisen liikenteen yhteyksien varassa. Ylivieskan paikallismarkkina-alue on kuntienkeskustaajamia lukuun ottamatta luonteeltaan pääosin maaseutumaista haja-asutusaluetta, jossa pitkät etäisyydet ja heikko julkisen liikenteen tarjonta edellyttävät ostosmatkoilla henkilöauton käyttöä. (lähde:entrecon Oy / Kauppapaikkaselvitys s. 35.) Maanomistus Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja alueella on myös yksityistä maanomistusta. Kiinteistöluettelo Kaupungin maanomistus Kiinteistötunnus Kiinteistötunnus Aaltola M M M Perkkaus Salma Ruutihaka Takusta Katualueet Puistoalueet Lakanneita yhteisiä alueita Yleinen tie Yksityiset maanomistajat Kiinteistötunnus Hakapelto Mattila Pentti ja Päivi Sivula Mattila Risto KL-tontti Kiinteistö Oy Viljavarastontie KL-tontti Camtronic Oy KL-tontti Kiinteistö Oy Ylivieskan Savontie KL-tontti Keskisipilät Oy

20 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset SUUNNITELMA, PÄÄTÖS TAI SELVITYS Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet PÄIVÄMÄÄRÄ Valtioneuvosto täydennetty SISÄLTÖ Kaavoitettavalla alueella ei ole alueiden käyttötavoitteita, joilla olisi valtakunnallista merkitystä (MR 25 ) Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti toimivaan aluerakenteeseen ja eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ote sivulla 21 YLEISKAAVA Keskustan osayleiskaavan tarkistus 2015, ote sivulla 22 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnos, ote sivulla 22 ASEMAKAAVA Ote ajantasa-asemakaava 1:2000 sivulla 7 Vahvistettu ympäristöministeriössä KV KH Luonnos nähtävillä Oulun eteläinen kaupunkiverkko kk-3 Taajamatoimintojen aluetta (A) Oikeusvaikutukseton Alue sijoittuu yleiskaavan mukaiselle keskustatoimintojen alueelle (C ) Oikeusvaikutteinen Alue sijoittuu luonnoksessa keskustatoimintojen ( C-3) alueelle. Ehdotuksena nähtävillä kesällä 2010, jossa alue on C-3 aluetta edelleen. Nykytilanne Asemakaavan muutosalue, 6,9 ha, jolla KL II / e= 0,40 ja TV II / e= 0,40 korttelialueita sekä katu- ja puistoaluetta. MUUT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET TONTTIJAKO Asemakaava-alueella kaavamääräyksellä edellytetään laadittavaksi erillinen tonttijako (MRL 79), mikäli tarpeen. Tekla , KH Kaavatonta aluetta 4,2 ha Aloite: Kaupunki Vireilletulo Kaupallinen selvitys / Entrecon Oy Maankäyttöyksikön laatima selvitys liiketilojen rakennusoikeudesta Savarissa Kaavoitus- ja esisopimus Laaksojen maitokunta/ Kaupunki Korttelialueille laaditaan kaavan mukaiset tonttijaot. KIINTEISTÖREKISTERI Alueella on kiinteistörekisterissä: kts. luettelo maarekisterikiinteistöjä RAKENNUSJÄRJESTYS KV voimaan RAKENNUSKIELTO ei rakennuskiellossa POHJAKARTTA Maankäyttöyksikkö SUOJELUPÄÄTÖKSET Ei ole

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot