ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto

2 2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA KOSKEE: 10. kaupunginosan (Pyörreperä) tiloja: , , M604, ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU: Ylivieskan kaupungin 10. kaupunginosan (Pyörreperä) korttelin 9 osa sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Ylivieskan kaupungin 10. kaupunginosan korttelia 1 sekä osia kortteleista 4 ja 20 sekä katu-, puisto- ja rautatiealuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Ylivieskan kaupungin 10 kaupunginosan (Pyörreperä) kortteli 1 sekä kortteleiden 9 ja 20 osat sekä katu-, rautatie- ja suojaviheraluetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti. Alue, pinta-alaltaan yhteensä n. 11 ha, on rajattu osoitekartassa ja sitä rajaa mm. Viljavarastontie, Savontie ja Latvalantie. Suunnittelualue käsittää: 1) kaavamuutosalueen eli nykyisen voimassaolevan asemakaavan mukaisen Ylivieskan kaupungin Pyörreperän (10.) kaupunginosan korttelin 1 (KL III) sekä kortteleiden 4 (TV II ja KL II) ja 20 (KL) osat sekä niihin liittyvää katu-, puisto- ja rautatiealuetta sekä 2) kaavamuutosalueen itäpuolella olevaa kaavatonta aluetta

3 3 1.3 Kaava-alueen nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU: Ylivieskan kaupungin 10. kaupunginosan (Pyörreperä) korttelin 9 osa sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Ylivieskan kaupungin 10 kaupunginosan (Pyörreperä) kortteli 1 sekä kortteleiden 9 ja 20 osat sekä katu-, rautatie- ja suojaviheraluetta. Tarkoitus Savarin alue sijaitsee Ylivieskan ydinkeskustasta noin 1 km:n etäisyydellä Pyörreperän (10:nnessä) kaupunginosassa, Savontien eteläpuolella. Alueen vetovoimaisuus liike- ja palvelurakentamisen alueena on edelleen kasvamassa. Nykyiset ja uudet liike-elämän toimijat haluavat investoida alueelle ja kehittää alueen palvelutarjontaa. Savarin aluetta kehitetään edelleenkin työpaikka- ja palvelualueena. Tavoitteena on myös palvelurakenteen tiivistäminen eli keskustasta noin 1,5-2 km:n etäisyydellä olevan Savarin hypermarketalueen ja ydinkeskustan yhdistäminen sijoittamalla liikerakennusten korttelialueita nykyisen Latvalantien varteen lähelle alikulkua, mikä johtaa Savarista ydinkeskustaan. Kaava- ja kaavamuutosalue on pinta-alaltaan yhteensä noin 11 hehtaaria.

4 4 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake 2. Täydennetty OAS 3. Ote ajantasa-asemakaava 1: Asemakaava- ja asemakaavan muutoskartta 5. Havainnekuva 1.5 Luettelo muista kaavamuutosta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava 2. Keskustan osayleiskaava, , oikeusvaikutukseton 3. Keskustan osayleiskaava 2030, kaavaehdotusvaihe hyväksytyn asemakaavan - ja asemakaavan muutoksen selostus 5. Luontoselvitys /ekologi Tapio Koistinaho 6. Ylivieskan liikennesuunnitelma 7. Kauppapaikkaselvitys ja lausunto kaupallisista vaikutuksista, Entrecon Oy 8. Lausunto kaupallisista vaikutuksista koskien Savarin alueen asemakaavoitusta, Entrecon Oy, täydennetty Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa. LIME -työryhmän mietintö, Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 11. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki , voimaan Ympäristöministeriön ohjekirja (Asemakaavaselostus) 13. Seinäjoki-Oulu-radan palvelutason parantaminen Ympäristövaikutusten arviointiselostus

5 SISÄLLYSLUETTELO 5 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVA-ALUEEN NIMI JA TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAMUUTOSTA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Mielipiteet ja niiden huomioiminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVAN TOTEUTUS... 53

6 2 Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava- ja kaavamuutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Sen vireille tulosta ilmoitettiin kaupungin tiedotuslehdissä, kun kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville eli ilmoitus ja Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä mielipiteen esittämistä varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa siitä jätti lausunnon Pohjanmaan Puhelin Oy. Muita lausuntoja tai mielipiteitä ei OAS:sta esitetty. Viranomaisten kanssa aloitusneuvottelua luonnoksesta ei pidetty. Sovittu Pohjois- Pohjanmaan ELY keskus, arkkitehti Liisa Ranto-Oikari / Ylivieskan kaupunki, kaavoitus. Kaavoituksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 14 päivän ajan mielipiteiden esittämistä varten teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä Nähtävillä olleesta valmisteluaineistosta esitettiin 6 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty. Sovittu puhelimitse Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, arkkitehti Liisa Ranto-Oikari / Ylivieskan kaupunki, kaavoitus. Teknisten palveluiden lautakunta päättää asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisesta ja samalla käsitellään valmisteluaineistosta esitetyt lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut kaavoittajan vastineet. Tekninen palvelukeskus / maankäyttöyksikkö / kaavoitus asettaa kaavaehdotuksen selostuksineen sekä täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA:n 27 :ssä säädetyllä tavalla 30 päivän ajaksi eli Nähtävillä ollessa ehdotuksesta jätettiin 5 lausuntoa ja 1 muistutus. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa.

7 7 2.2 Asemakaava Nykytilanne 1) Osa alueesta, pinta-ala yhteensä noin 4,1848 ha, on kaavatonta aluetta, josta kaupunki omistaa noin 78,5 % ja yksityiset maanomistajat noin 21,5 %. 2) Asemakaavan muutosalueella on voimassa asemakaavat, jotka on hyväksytty , , ja Asemakaavan muutosalue on pinta-alaltaan yhteensä noin 6,8664 ha, jossa alueelle on voimassa olevissa asemakaavoissa esitettynä: osa varastorakennusten (TV II) tontista ja liikerakennusten (KL II) tontti e= 0,40 liikerakennusten (KL III) tontti e= 0,50 liikerakennusten (KL II) tontti e= 0,50 liikerakennusten (KL II) tontti e= 0,40 rautatiealuetta katu- ja puistoaluetta Kuva: ote ajantasa-asemakaavasta nykyinen kaavatilanne

8 8 2.3 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaavoittamattomalla alueella on kaupungin maanomistusta noin 78,5 % ja yksityistä maanomistusta noin 21,5 %. Kaavamuutosalueella olevat kadut ja puistot omistaa kaupunki ja muutosalueen liiketontit (KL) , , ja ovat yksityisessä omistuksessa ja pääosin voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti rakentuneita. Kaavoituksella kaupungin omistukseen muodostuvat liiketontit (KL-4 II), yhteensä kuusi kappaletta, ovat myytävissä, kun kaavoitus on saanut lainvoiman. Alueelta on jo esisopimuksella varattu muodostettavaksi yksi liiketontti Laaksojen Maitokunnan tarpeisiin, jolle on suunnitelmissa rakentaa noin 600 k-m 2 :n liike- ja varastorakennus (Kaavoitus- ja esisopimus käsitelty KH , sopimus allekirjoitettu ). Alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vahvistamisen jälkeen alueen liikerakentaminen on mahdollista heti. Kaava-alueelle sijoittuvat Oy Herrfors Ab:n suurjännitevoimajohto ja kaupungin vesi- ja viemärijohto, joita varten voidaan tarvittaessa perustaa rasitteet tai käyttöoikeuden rajoitukset korvauksetta tonttien lohkomistoimituksissa, tai niiden siirrosta sovitaan erikseen, kun tonttia, jonka alueelle vesi- ja viemärijohto sijoittuu aletaan rakentaa. Kaavamuutosalueella kulkeva osa Latvalantiestä nimetään kaavoituksessa Savarinväyläksi. Savarin alueen liikenteen järjestelyt on käsitelty laajempana kokonaisuutena hyväksytyn Savarin alueen asemakaavoituksen yhteydessä, jossa linjattiin Savontien eteläpuolelle uusi rinnakkaiskatuyhteys Savontien suuntaisena ja noin 500 metrin etäisyydelle Savontiestä. Savarinväylälle ohjautuu Ratakatua pitkin Savontien alituksen kautta taajaman sisäistä asiointiliikennettä Savariin vähentäen valtatien kuormittumista. Ko. väylälle on kaavarunkotasoisessa suunnitelmassa merkitty liikenneympyrävaraukset. Väylän tarkemmassa jatkosuunnittelussa varaudutaan myös joukkoliikenteen toimintaedellytysten varmistamiseen. Nyt kaavoitettavan alueen sisäisen liikenteen ohjaamista koskeva tarkempi suunnittelu on tehty vuosien aikana ja sitä jatketaan edelleen. Neuvottelujen kuluessa on jo selvitetty ja suunnittelun yhteydessä selvitetään Oulun ELY-keskus / Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue kanssa tulevan kaavoituksen vaikutukset Savontien liikenteeseen ja sen liikennejärjestelyihin. Hakatien ja Savontien liittymään on sovittu rakennettavaksi liikennevalo-ohjaus, joka toteutunee vuoden 2010 aikana. Ollilanojankadun ja Savarinväylän katusuunnitelmat on laadittu vuonna 2009 ja katujen rakentaminen on käynnistynyt tammikuussa 2010 ja jatkuu vuosien aikana edelleen. 3 Suunnittelun lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila Asemakaavaton alue sijaitsee nykyisen Latvalantien ja Viljavarastontien risteyksen eteläpuolella ja siitä noin 3,5 ha on ollut viljelykäytössä olevaa peltoa. Kaavattomalla alueella on entinen maatilan talouskeskus asunto- ja tuotantorakennuksineen.

9 9 Asemakaavan muutosalue on kaavan mukaisena rakentunutta liikerakennusten ja varastoalueen korttelialuetta eli erilaisten kaupallisten, toimisto- ym. palvelujen alueeksi muodostunutta aluetta. Liikekorttelin (KL III) 10-1 tontilla 1, om. Kiinteistö Oy Viljavarastontie, (e=0,40, rakennusoikeus 3236 k-m 2 ), toimii matkailuautoja ja -vaunuja myyvä yritys, Viitamaa Caravan Oy, jonka tilat 1026 k-m 2 on rakennettu vuonna Korttelin 10-4 liiketontille (KL II) 1, om. Camtronic Oy, (e= 0,40, rakennusoikeus 3357 k-m 2 ) sijoittuu koneistusalan yrityksen toimitilat. Korttelin 10-4 varastorakennusten tontin osa (TV II) on kaupungin teknisen palvelukeskuksen varikkoaluetta. ( e = 0,40), varikon rakennuksia ei ole kaavamuutosalueella, vaan ne sijoittuvat kaavamuutosalueen ulkopuolelle. Liikekorttelin (KLII) tontti 1, om. Kiinteistö Oy Savontie, on rakennettu vuosina 1987 ja 2008 (e= 0,50, rakennusoikeus 999 k-m 2 ). Toimijoina kiinteistössä ovat Arkkitehtisuunnittelu Niskanen Ky ja Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso ry:n Ylivieskan toimisto. Käytetty rakennusoikeus on 359 k-m 2. Liikekorttelin (KL II) tontilla 6, om. Keski-Sipilät Oy, (e= 0,50, rakennusoikeus 2784 k-m 2 ), toimii Savarin Katsastus Oy ja Ylivieskan Autokorjaamo Ky. Toimitilat on rakennettu vuonna Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Kaavoitettavan alueen lounaispuolella AO I II -kortteli 10-6 on rakentunut omakotialueena ja korttelin 10-4 osalle sijoittuu kaupungin teknisen palvelukeskuksen varikkorakennukset ja sen toimintaa. Eteläpuolella on kaavatonta peltoaluetta sekä pientaloasutusta Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot

10 10 Kaavoitettavat alueet nykyisen Latvalankadun eteläpuolella ovat maa- ja metsätalousaluetta, pääosin peltoa, joka on ollut viljelykäytössä ja kaavoitettavalle alueelle sijoittuu myös maatalouden tilakeskus pihapiireineen, jolla on pihapuustoa. Nykyinen kaavamuutosalue on pääosin rakentunut liikerakennusten korttelialueina ja korttelin 10-4 kaavamuutoksessa mukana oleva varastorakennusten tontin osa on kaupungin teknisen palvelukeskuksen varikkoaluetta. Kaavamuutoksen kohteena olevalla osalla ei ole rakennuksia. Kaavamuutosalueella on myös ns. liikennealueitten suojaviheralueita. Luonnonolot ja kasvillisuus Inventointi ekologi Tapio Koistinaho: Pääosa rakentumattomasta alueesta on peltoa tai joutomaata. Pellot ovat pääosin olleet aktiiviviljelyssä näihin aikoihin saakka, tai ovat sitä yhä. Osa pelloista on sarkaojitettuja, mikä lisää niiden luonnon monimuotoisuutta. Peltojen reunoilla on pajupensaikkoa, mutta myös puustoa, etupäässä nuoria koivuja ja paikoin tuomiakin, joista osa on pensasmaisia. Nykyisen Latvalantien varressa sijaitsevan tilakeskuksen pihapiirissä on kookkaampia lehtipuita, mutta myös joitakin havupuita, lehtikuusikin. Sisempänä pihalla on luonnollisesti myös istutettua lajistoa. Latvalantien ja Viljavarastontien risteyksessä olevan Camtronic Oy:n tontilla on kadun varressa niin ikään kookkaampaa puustoa. Etenkin joillakin vanhemmilla männyillä on maisemallista merkitystä. Tämän tontin eteläpuolella sijaitsevan ns. kaupungin varikon alueella on runsaammin sekä puustoa että pensastoa. Pääosa puustosta on hieskoivua, mutta joukossa on myös leppiä, tuomia ja jokunen mänty. Alue on osaksi ylitiheää, ja sen aluskasvillisuuskin vaikuttaa rehevältä, mikä lisää luonnon monipuolisuutta sekä tarjoaa suojapaikkoja pienille nisäkkäille. Savontien varressa olevan puiston istutukset, pihlajat ja koivut, ovat vielä pienikokoisia. Kaavoitettavalle alueelle ylikulkusillan kupeessa jäävä, voimassaolevan asemakaavan puistoalue on peltomaista ja lajistoltaan niukkaa Kenttäkerroksen kasvillisuus on tavanomaista, valtalajeina ovat heinät. Ns. varikon alueella on hieman myös metsälajistoa. Itäisen peltoalueen sarkaojissa ja pientareilla on mm. leinikkejä, hiirenhernettä, peltokortetta, kurjenpolvea, poimulehteä, voikukkaa, putkikasveja ja ohdakkeita. Nisäkkäistä inventointikäynneillä havaittiin metsäjänis ja siili. Inventoinnissa havaittu linnusto oli sekoitus peltojen ja pihapiirien lajistoa. Avoimille alueille tyypillisiä lintuja olivat töyhtöhyyppä, isokuovi ja kiuru, joista ainakin töyhtöhyyppä käyttäytymisensä perusteella myös pesii alueen pelloilla. Maatilakeskuksen tuntumassa nähtiin tai kuultiin mm. keltasirkku, varpunen, talitiainen, sinitiainen, kirjosieppo, leppälintu ja peippo. Ylivieskan keskustaajaman valtalajeista havaittiin naakka, harakka, varis, räkättirastas ja kesykyyhky. Kasvillisuuden kukinta oli havaintohetkellä vielä vähäistä. Tuomien kukinta oli lopuillaan, ja pihapiireissä oli kukkivia istutuksia. Alueen itäosan peltoalueen pientareiden ja ojien kasvillisuus monipuolistanee merkittävästi suunnittelualueen hyönteislajistoa. (Kuva 3)

11 11 Maa- ja metsätalous Alueella on viljelykäytössä ollutta, yksityiseltä vuonna 2009 ostettua ja kaupungin ennestään omistamaa peltoa, jotka kaupunki on vuokrannut vielä kasvukaudeksi 2010 viljelykäyttöön. Viljelykarttailmakuva Vesistöt ja vesitalous Kaavoitettavalla alueella ei ole vesistöjä. Luonnonsuojelu Kaavoitettavat alueet eivät ole luonnonsuojelualueita eikä sen vaikutusalueella ole suojelukohteita.

12 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavattomalla alueella on yksi entinen maatilan talouskeskus, jolla asuu kolme henkeä. Asemakaavamuutosalue on työpaikka-aluetta, johon on osoitettu palvelu- ja toimistoalan työpaikkoja eikä se sisällä asuntoalueita. Liikekorttelin ydinvaikutusaluetta on Ylivieskan kaupunki ja muuta vaikutusaluetta ovat Ylivieskan ympäryskunnat. Väestön määrä Ylivieskassa on notkahtanut vuosituhannen vaiheessa, mutta on lähtenyt kasvuun vuoden 2003 jälkeen. Savarin alue jää tiiveimmän asutuksen ulkopuolelle. Vuosien välisellä ajanjaksolla väestö on Ylivieskassa kasvanut erityisesti Savontien eteläpuolisella alueella. (Kaupallisten vaikutusten arviointi /Entrecon Oy s. 12. Yhdyskuntarakenne Kaavoitettava alue liittyy eteläosiltaan osittain Myrskytien varteen rakentuneeseen pientaloalueeseen ja osittain kaavattomaan peltoalueeseen. Latvalantien pohjoispuoli sekä Latvalantien ja Viljavarastontien risteysalue on rakentunut liikealueena voimassaolevan kaavan mukaisena. Kaavoitettavan alueen itäpuolella on Savarin alueen vähittäiskaupan suuryksikköjen keskittymä, (Kärkkäisen kauppakeskus, Citymarket / Ylivieskan Savarikeskus sekä S-Market ja rakenteilla oleva Prisma. Kaupunkikuva-analyysi Kuva: Liikerakentamista kaavoitettavan alueen lounaispuolella Kaupunkikuvaltaan kaava-alueen ympäristö on osittain uutta ja osittain vanhaa liikeja teollisuusrakentamista, rakentumatonta peltoaluetta ja haja-asutusalueen luontoista omakotialuetta. Nyt kaavoitettava alue sijoittuu keskustasta Savariin johtavan alikulun ja Savarin itäosan tilaa vievän kaupan alueen väliin. Savarin alueen itäosa on rakentunut ja rakentumassa voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti isojen liikerakennusten kortteleina Kärkkäisen läheisyyteen ja muodostaa seudullisesti merkittävän kauppakeskittymän. Savarissa, Savontien eteläpuolella, on kaavallisesti

13 13 tällä hetkellä noin k-m 2 kaupan pinta-alaa, josta toteutunutta noin k- m 2. Vähittäiskaupan suuryksiköiden (KM, KM-3, KM-4) rakennusoikeutta em. kaavoitetusta kaupan rakennusoikeudesta on yhteensä noin k-m 2 ja siitä on toteutunut tai toteutumassa (Prisma) noin k-m 2 ). Alueella on kaksi erilaista mittakaavaa ja arkkitehtuuria, tosin omissa ryhmissään. Kauppakeskittymän eteläpuolella ei ole kaupunkimaista korttelirakennetta. Maisematila avautuu laajana, avoimena peltonäkymänä Latvalantieltä etelään kohti Pyörreperän asutusta. Savontien ja katujen ympäristöt ovat vielä avoimia tiloja ilman rajaavaa puustoa. Isot kauppaliikkeet laajoine pysäköintialueineen avautuvat Savontien suuntaan. Savontie on luonteeltaan ohikulkutie ja sisääntulokatuja ovat Ollilanojankatu ja Hakakatu sekä pohjoiseen Tulolantie. Kevytliikenteen reitti on Savontien ja nykyisen Savarinkadun varressa. Liikenteen solmukohtia ovat Savontiellä Ollilanojantien, Hakatien ja Tulolantien risteykset. Nykyinen Latvalantie on sijainniltaan kokoojakatu, mutta rakenteiltaan asuntokatu. Latvalantien varressa ja sen pohjoispuolella olevat liikerakennukset ovat rakentuneet vuosina ja ovat mittakaavaltaan selvästi pienimuotoisempia kuin Savarin itäosan rakennuskanta. Rakennukset eivät rajaa katutilaa ja paikoitusalueet ovat jäsentymättömiä. Myös rakennusten mittakaava, muoto ja rakennusmateriaalit ovat riitasointuisia. Savarin katuverkon roolin selkiydyttyä ja Savarin kaupan alueen rakentumisen täydentyminen myös länsiosaltaan eli ns. Savarin etuosan rakentumisen myötä muodostuu alueelle korttelirakennetta. Latvalantien (Savarinväylän) rakentaminen kauppakatumaisemmaksi houkuttelevilla liikkeitten sisäänkäynneillä ja katutilaa rajaamalla edistää ydinkeskustan ja Savarin yhdistymistä ja edistää myös radan itäpuolen kehittämistä yleiskaavan tavoitteiden pohjalta keskustatoimintojen (C-2) alueena. Porttimainen rakenne on Savontien alikäytävä Ratakadulla.

14 14 Kuva: Pohjakartta, jolla esitettynä Savarin alueen kaupunkikuva-analyysi kaavoituksessa, joka hyväksyttiin

15 15 Palvelut Kaavamuutosalueella korttelissa 20 on: toimistorakennus Kiinteistö Oy Savontie, jossa toimii metsänhoitoyhdistys ja arkkitehtisuunnittelu T. Niskanen liikerakennus, jossa Ylivieskan Autokorjaamo Ky ja Savarin Katsastus Oy Korttelissa 20 on lisäksi: liikerakennus, jossa Laaksojen maitokunnan Justus myymälä liikerakennus, jossa urheilutarvikkeita ja vaatteita myyvä Urheilu ja Lelu Oy liikerakennus, jossa Haanpään autoliike ja huoltokorjaamo Kaavamuutosalueella korttelissa 1 on Viitamaa Caravan Oy:n toimitilat, joissa myydään ja vuokrataan asuntoautoja ja vaunuja. Kaavamuutosalueella korttelin 4 liikerakennusten tontilla on koneistusalan (Camtronic Oy) yrityksen toimitilat. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavamuutosalueelle sijoittuu pääasiassa kaupan alan työpaikkoja ja Savarin alue kokonaisuudessaan muodostaa merkittävän työpaikkakeskittymän Ylivieskaan samoin kuin ydinkeskustan alue. Kaavamuutosalueella työllistyy nykyisellään 47 henkilöä, joista myymälöissä: Viitamaa 5 henkilöä. toimistoissa: Metsäliitto 4 ja Arkkitehtisuunnittelu Niskanen 1 henkilöä teollisuudessa: Camtronic 20 henkilöä tuotannossa ja 5 toimihenkilöä muut työpaikat: Savarin Katsastus 9 henkilöä. Ylivieskan Autokorjaamo Ky 3 henkilöä. Liikenne Savontien liikennejärjestelyissä on huomioitu liikekeskuksen kehittyminen alueelle järjestämällä kevyen liikenteen ja henkilöautoliikenteen tarpeita varten Savontien alitus eritasoristeyksenä aikaisemmin hyväksytyllä asemakaava-alueella ( ) ja kaavoitettavalta alueelta on pääsääntöisesti hyvät kevyen liikenteen yhteydet kaupungin keskustaan johtavaan katuverkkoon.

16 16 Kuva: Nykyverkon liikennemäärät vuonna 2006 (ajon/vrk) Lähde: Ylivieskan keskustaajaman ja ympäristön liikennejärjestelyjen yleissuunnitelma. Nyt kaavoitettavan alueen länsipuolella olevan Viljavarastontien liikennemäärät Pyörreperän suunnalta on arvioitu yleissuunnitelmassa noin ajon/vrk ja kaava-alueeseen rajoittuvan Latvalantien liikennemääräksi yleissuunnitelmassa on arvioitu liikenne-ennusteena vuodelle 2020 noin 2540 ajon/vrk. Vuonna 2008 Savontien liikennemäärä oli rautatien ylikulkusillalla ja korttelin 20 kohdalla n ajoneuvoa vuorokaudessa, Savarikeskuksen kohdalla Liikenneverkko toimii nykyisillä liikennemäärillä pääsääntöisesti hyvin, kuitenkin ajoittaisia toimivuusongelmia esiintyy kaupan sesonkien ja markkinatapahtumien aikana. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen ja kaupungin kesken on menossa EAKR- hanke, jolla suunnitellaan mm. Hakatien liittymän liikennevalo-ohjausta. Valot toteutetaan vuoden 2010 aikana. Hakatien liittymästä on kaavoitettavalta alueelta lähin pääsy valtatie 27:lle. Maankäytön laajentuessa valtatie 27, Savontie, on jäänyt taajamarakenteen sisälle ja sen merkitys sisäisen liikenteen väylänä on kasvanut. Kaupallisten palveluiden tukeutuminen voimakkaasti Savontiehen on osaltaan voimistanut tätä kehitystä. Ongelmana on tähän asti ollut sujuvan rinnakkaisyhteyden puute Savontien eteläpuolella. Savarin alueen maankäyttö on kehittynyt viime vuosina merkittävästi keskustatoimintojen alueeksi ja Savariin on kaavoituksen yhteydessä suunniteltu Savontielle rinnakkaisväylänä Savarinväylä, jonka toteuttaminen aloitetaan Kevyen liikenteen kannalta on ongelmia aiheuttanut rautatien estevaikutus ja vilkkaat pääväylät, kuten Savontie, on ollut kevyelle liikenteelle huomattava este. Maankäytön tehostumisen myötä kevyen liikenteen pääverkkoon on tullut kehittämistarpeita. Valtatie 27 kehittämistä sen nykyisellä paikalla jatketaan Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen ja kaupungin kesken. Kehittämissuunnitelma valmistuu toukokuussa

17 ja sitä esitellään kaupunkilaisille asemanseudun kaavoitukseen liittyvänä liikenteen selvityksenä yleisötilaisuudessa Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaava- ja kaavamuutosalue eivät ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta, eikä niillä sijaitse muinaismuistoja tai muistomerkkejä olemassa olevan museoviraston antaman selvityksen mukaan, joka on annettu vuonna 2000 hyväksytyn Keskustan osayleiskaavan tarkistus 2015 yhteydessä. Vireillä olevan osayleiskaava 2030 aluerajauksen mukaisesti ei myöskään kaavoitettavalle alueelle eikä sen läheisyyteen sijoitu muinaismuistoja, mikä selviää osayleiskaavan tarkistusta varten laaditusta uudesta muinaismuistoselvityksestä. Tekninen huolto Kaavoitettavalla alueella ja sen ympäristössä on vesi- ja jätevesiviemärit vesijohto on nykyisen Latvalantien ja Viljavarastontien varressa, sadevesiviemäröinti on rakennettuna Viljavarastontien varteen ja osittain Latvalantiellä, korttelin 10-4 varastorakennusten tontilla on vesijohto ja jätevesiviemäri, jotka siirretään, kun korttelialue rakentuu, korttelialueilla on maanalaisia pienjännitelinjoja ja sähkökaapeleita, ilmajohtona alueella on 20 KV:n sähköjohto ja ilmajohtona myös suurjännitelinja, alueella on puhelinjohtoja. Kuva: Tekninen huolto

18 18 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Melu Alueeseen kohdistuu alueen länsipuolella sijaitsevan rautatien raideliikenteen aiheuttama melu, jonka on todettu kantautuvan 55 db:n suuruisena noin metrin päähän. Rata on kaava-alueesta noin metrin päässä. Savontien aiheuttamaa ohikulkuliikenteen liikennemelua ei ole mitattu. Kaava- ja kaavamuutos-alueelle ei sijoitu asumista. Kuva: Ote raideselvitys Pilaantuneet maa-alueet Kaava- ja kaavamuutosalueella ei ole todettu pilaantuneita maa-alueita eikä käytettävissä ole tarkempaa tietoa. Korttelin 4 teollisuustontilla on toiminut 1970 luvulta asti tähän päivään saakka kaupungin teknisen palvelukeskuksen varikko, jolla on ollut mm. korjaamotoimintaa. Sosiaalinen ympäristö Savarin alue on noin 1,5 1,9 km:n etäisyydellä keskustasta ja se on kauppaliikkeitten aluetta. Kaavoitettavaa aluetta olevat lähimmät asuntoalueet ovat Myrskytien varressa kaupungin nykyisen varikkoalueen takana ja Pyörreperällä. Merkittävimmät uusien kauppapaikkojen kriteerit ovat liikepaikan toimivuus, muiden toimintojen läheisyys, kävelykadut sekä muut asiointia parantavat kaupunkielementit. Kaava- ja kaavamuutosalue ovat saavutettavissa kevyen liikenteen väyliä pitkin eripuolilta kaupunkia. Suuret kertaostokset ja raskaat tavarat on kuitenkin kätevintä kuljettaa autolla. Koululaisten kulkureittejä asuntoalueilta liikekeskittymän kautta on vielä kehitettävä ja ne muodostuvat samalla aikavälillä, kun kuntatekniikan ja liikenteen järjestelmät rakennetaan. Savarin alueen nopean rakentumisen vuoksi kevyen liikenteen verkoston toteuttaminen on vielä kesken. Savontien alitus ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle, ydinkeskustasta Savariin johtavan Ratakadun kohdalta, parantaa liikekorttelialueiden saavutettavuutta ja alueen kevyen liikenteen väylästöjä kehitellään edelleen. Asemakaavoitus ei muuta ihmisten ja yhteiskunnan nykyisiä elinoloja, mitä tulee ihmisten hyvinvointiin ja hyvinvoinnin jakautumiseen. Kauppaliikkeet ovat luvulla muodostuneet myös yksilön ja yhteiskunnan vapaaaikaan liittyväksi palveluksi, jonka voidaan olettaa olevan virkistystä, viihtyisyyttä lisäävä

19 19 tai muuten arkielämässä tärkeä. Kaava- ja kaavamuutosalue on jo rakennettua, urbaania, kaupunkipalveluympäristöä, jossa autoistuminen on vahvasti läsnä. Savarin alueelle kokonaisuudessaan sijoittuu seudullisesti merkittävässä kokoluokassa päivittäistavaraa ja tilaa vievää erikoiskauppaa ja yhä suurempi osa päivittäistavarakaupan myynnistä tapahtuu hypermarketeissa, mikä on kaupan yleinen kehityspiirre. Asiakkaat kaipaavat kaupoilta yhä laajempia valikoimia ja palvelujen saavutettavuus on erittäin tärkeää. Savarin alue on tärkeä erikoiskaupan keskittymä myös lähikuntien asukkaille, joissa palvelutarjonta on huomattavasti vaatimattomampaa. Savarin alueen merkitys on jo vahvasti seudullinen. Seudullista kaupan asemaa ei ole mahdollista kehittää kevyen liikenteen tai julkisen liikenteen yhteyksien varassa. Ylivieskan paikallismarkkina-alue on kuntienkeskustaajamia lukuun ottamatta luonteeltaan pääosin maaseutumaista haja-asutusaluetta, jossa pitkät etäisyydet ja heikko julkisen liikenteen tarjonta edellyttävät ostosmatkoilla henkilöauton käyttöä. (lähde:entrecon Oy / Kauppapaikkaselvitys s. 35.) Maanomistus Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa ja alueella on myös yksityistä maanomistusta. Kiinteistöluettelo Kaupungin maanomistus Kiinteistötunnus Kiinteistötunnus Aaltola M M M Perkkaus Salma Ruutihaka Takusta Katualueet Puistoalueet Lakanneita yhteisiä alueita Yleinen tie Yksityiset maanomistajat Kiinteistötunnus Hakapelto Mattila Pentti ja Päivi Sivula Mattila Risto KL-tontti Kiinteistö Oy Viljavarastontie KL-tontti Camtronic Oy KL-tontti Kiinteistö Oy Ylivieskan Savontie KL-tontti Keskisipilät Oy

20 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset SUUNNITELMA, PÄÄTÖS TAI SELVITYS Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet PÄIVÄMÄÄRÄ Valtioneuvosto täydennetty SISÄLTÖ Kaavoitettavalla alueella ei ole alueiden käyttötavoitteita, joilla olisi valtakunnallista merkitystä (MR 25 ) Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti toimivaan aluerakenteeseen ja eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ote sivulla 21 YLEISKAAVA Keskustan osayleiskaavan tarkistus 2015, ote sivulla 22 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnos, ote sivulla 22 ASEMAKAAVA Ote ajantasa-asemakaava 1:2000 sivulla 7 Vahvistettu ympäristöministeriössä KV KH Luonnos nähtävillä Oulun eteläinen kaupunkiverkko kk-3 Taajamatoimintojen aluetta (A) Oikeusvaikutukseton Alue sijoittuu yleiskaavan mukaiselle keskustatoimintojen alueelle (C ) Oikeusvaikutteinen Alue sijoittuu luonnoksessa keskustatoimintojen ( C-3) alueelle. Ehdotuksena nähtävillä kesällä 2010, jossa alue on C-3 aluetta edelleen. Nykytilanne Asemakaavan muutosalue, 6,9 ha, jolla KL II / e= 0,40 ja TV II / e= 0,40 korttelialueita sekä katu- ja puistoaluetta. MUUT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET TONTTIJAKO Asemakaava-alueella kaavamääräyksellä edellytetään laadittavaksi erillinen tonttijako (MRL 79), mikäli tarpeen. Tekla , KH Kaavatonta aluetta 4,2 ha Aloite: Kaupunki Vireilletulo Kaupallinen selvitys / Entrecon Oy Maankäyttöyksikön laatima selvitys liiketilojen rakennusoikeudesta Savarissa Kaavoitus- ja esisopimus Laaksojen maitokunta/ Kaupunki Korttelialueille laaditaan kaavan mukaiset tonttijaot. KIINTEISTÖREKISTERI Alueella on kiinteistörekisterissä: kts. luettelo maarekisterikiinteistöjä RAKENNUSJÄRJESTYS KV voimaan RAKENNUSKIELTO ei rakennuskiellossa POHJAKARTTA Maankäyttöyksikkö SUOJELUPÄÄTÖKSET Ei ole

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10 / 2014 ehdotusvaihe Osallistumis-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI 24.8.2009 Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteli 85, osa korttelista 86 sekä puistoaluetta MRL 63

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti.

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti. ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.5.2006, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 107 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 107 P29359 21.3.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan korttelit 8 ja 101-102 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 2 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Täydennetty 11/2012 Ehdotusvaihe ASEMAKAAVAN MUUTOS Ou Ouluntien ja Visalantien risteyksen länsipuolella Niemenrannan (7.) kaupunginosan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Toivonpuiston (9.) kaupunginosan puisto- leikkikenttä- ja pysäköimisalue josta muodostuu Toivonpuisto (9.) kaupunginosan korttelin 15 osa sekä sekä puistoaluetta.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot