TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU"

Transkriptio

1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU Insinööritoimisto Vesitaito Oy Alma Koivu ja Heikki Virkkunen

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO LASKENTAMENETELMÄ LÄHTÖTIEDOT TULOKSET Yksittäisten energiaa säästävien toimenpiteiden tarkastelu Kustannusoptimaalinen toimenpidepaketti E-lukutarkastelu JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET 1 Pohjakuvat 2 Investointi- ja ylläpitokustannukset 3 Perustapauksen lähtöarvot 4 Laajemmat taulukot 5 Rakenteiden U-arvot 6 Aurinkokeräinten tarkempi laskenta 7 Toimenpiteiden lähtöarvot

3 1 JOHDANTO 1 FInZEB-hankkeen Loppuraportin (Sisältö ja tulokset) lisäksi hankkeessa on useita teknisiä raportteja, jotka julkaistaan hankkeen www-sivuilla osana Taustaraporttia. Tämä on Taustaraportin osa 2, Pientalojen kustannuslaskenta ja E-luku. Taustaraportti koostuu seuraavista osaraporteista: 1 Kustannuslaskenta asuinkerrostalo ja toimisto, Optiplan Oy 2 Pientalojen kustannuslaskenta ja E-luku, Insinööritoimisto Vesitaito Oy 3 Kustannuslaskenta koulut ja päiväkodit, Granlund Oy 4 Energiaa säästävät tekniset ratkaisut, Granlund Oy 5 Laskentasäännöt, Granlund Oy 6 Aurinkosähkötarkastelut, Granlund Oy 7 Tulevaisuuden sää ja sisälämpötilatarkastelut, Granlund Oy 8 Pilottikohteiden kokemuksia, Granlund Oy 9 Energiatuotantoketjut aineistoselvitys, Granlund Oy 10 Valaistuksen laadullisten tekijöiden ja energialaskennan määrittely FInZEBhankkeelle, Tampereen ammattikorkeakoulu Tarkoituksena on lähestyä lähes nollaenergiatason määritelmää kustannusoptimaalisuuden kautta, kuten rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ohjeistaa. Tarkastelussa selvitetään, mitkä yksittäiset toimenpiteet ovat pientalojen kannalta kustannusoptimaalisia ja niputetaan ne yhdeksi paketiksi. Laskennassa huomioidaan investointikustannusten lisäksi elinkaaren aikana toteutuvat ylläpitokustannukset sekä kullakin toimenpiteellä saavutettavat energiasäästöt. Lopputuloksena saadaan lista parannustoimenpiteistä, jotka ovat kustannusoptimaalisia millä tahansa lämmitysjärjestelmällä minkä kokoisessa tahansa pientalossa. Tämän perusteella luodaan myös E-lukukuvaajaehdotus, joka hahmottelee, mihin pientalojen tuleva E-lukuraja voisi asettua, jos vain kustannusoptimaaliset ratkaisut otettaisiin huomioon. Sama E-lukukuvaaja laaditaan myös hirsirakenteisille pientaloille.

4 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 Laskentamenetelmä pientalojen kustannusoptimaalisuuden tarkastelussa on sama kuin asuinkerrostalojen ja toimistorakennusten. Tähän tarkempi kuvaus löytyy asuinkerrostalojen ja toimistorakennusten taustaraportista, kohdasta laskentamenetelmä. E-luku on laskettu tarkasteluajankohdalla voimassa olleiden rakentamismääräyskokoelmien osien D3 (2012) ja D5 (2012) mukaisesti. Laskentatyökaluna tässä tarkastelussa on käytetty laskentapalvelut.fi ohjelmiston versiota 1.3.

5 3 LÄHTÖTIEDOT 3 Pientaloissa on energialaskennan kannalta todella paljon merkitystä sillä, minkä kokoista rakennusta tarkastellaan ja millä lämmitysjärjestelmällä. Laskennassa pyrittiin saamaan kattava otanta tarkasteluajankohdalle tyypillisistä pientaloista, tämän takia kohteita on kustannusoptimaalisuuden tarkastelussa yhteensä neljä. Pinta-aloiltaan rakennukset ovat 137 m m 2 ja lämmitysmuotoina ovat suora sähkö, ilmavesilämpöpumppu, kaukolämpö ja maalämpöpumppu. Pohjakuvista (Liite 1) selviää, minkä mallisia tarkastellut kohteet olivat. E-lukukuvaajaa laskettaessa kohteiden määrää kasvatettiin ja ne kattavat pinta-alaltaan rakennukset 54 m m 2 sekä aiemmin lueteltujen lämmitysjärjestelmien lisäksi poistoilmalämpöpumpun, öljykattilan ja puukattilan. Yksittäiset kustannusoptimaalisuustoimenpiteet mietittiin yhdessä Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa. Tarkastelusta jäi pois sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät nykyisten energiamääräysten mukaisesti laskettuna paranna energiatehokkuutta, kuten esimerkiksi tarpeenmukainen ilmanvaihto. Muutoin ratkaisuvaihtoehdot peilautuvat pitkälti asuinkerrostaloissa ja toimistorakennuksissa tehtyihin tarkasteluihin. Investointi-, korjaus- ja ylläpitokustannukset on arvioitu yhdessä PTT:n jäsenyritysten ja laitevalmistajien kanssa (Liite 2). Rakenteiden kustannukset on saatu PTT:n jäsenyrityksiltä. Teknisten järjestelmien kustannukset on vastaavasti saatu laitevalmistajilta, suunnittelijoilta ja valmiista hinnastoista. Toisin kuin asuinkerrostalojen ja toimistorakennusten tarkastelussa, on pientalojen laskennassa käytetty arvonlisäverollisia kustannuksia. Laskenta on tehty sillä periaatteella, että tältä pohjalta pystytään arvioimaan, paljonko lisäkustannukset ovat loppuasiakkaalle. Energian hinnat on otettu Tilastokeskuksen sivuilta. Sähkön hinta otettiin tilastosta Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin ajalta 7/2013 6/2014 kuluttajatyypin L1 (pientalo, sähkön käyttö kwh/vuosi) kohdalta, jossa se oli 12,61 snt/kwh. Sähkön hinta sisältää sähkön siirron ja myynnin osuudet sekä kaikki niihin kohdistuvat verot. Kaukolämmön hinta saatiin tilastosta Kaukolämmön hinta kuluttajatyypeittäin keskiarvona 1/2014 ja 7/2014 ilmoitetuista hinnoista tyypille Pientalo (tehontarve 10kW, 600 m 3, 18 MWh/a) ja se oli 8,31 snt/kwh. Kaukolämmön hinta pitää sisällään energia- ja tehomaksut sekä arvonlisä- ja valmisteveron. Koska kaukolämpölämmitteisessä

6 4 talossa sähkönkulutus on vähäisempää kuin sähkö- ja lämpöpumppulämmitteisessä talossa, on tuolla sähkölle käytettä eri hintaa. Se on otettu samasta paikasta kuin aiemmin mainittu sähkön hintakin, mutta kuluttajatyypin K2 (Pientalo, sähkön käyttö kwh/vuosi) kohdalta, jossa se oli 15,22 snt/kwh. Kuten muissakin FInZEB-hankkeeseen tehdyissä elinkaaritarkasteluissa, on energian hinnan nousuna käytetty oletusta 2 % vuodessa sekä diskonttokorkona oletusta 4 %. Pientalojen osalta laskennassa ei tehty kovin laajaa herkkyystarkastelua, jossa näitä arvoja olisi muutettu, mutta saadut tulokset on esitetty taulukoissa myös diskonttokoroilla 0 % ja 2 %. Tarkasteluaikana pientalojen laskennassa käytettiin 30 vuotta kuten asuinkerrostaloillekin. Jäännösarvona jokaiselle toimenpiteelle 30 vuoden tarkasteluajanjakson päätyttyä on käytetty arvoa 0. Laskettaessa ehdotusta uudeksi E-lukurajaksi on lähtötietoina käytetty rakentamismääräyskokoelman mukaisia vertailu- ja taulukkoarvoja sekä noudatettu laskennan hetkellä voimassa olleita laskentaohjeita ja sääntöjä kuten kustannuslaskennassakin. Vertailu- ja taulukkoarvoista poikettiin niiden lähtötietojen osalta, jotka kustannuslaskennassa osoittautuivat kustannusoptimaalisiksi parannuskeinoiksi. Nämä arvot on esitetty kootusti kohdassa 3.2.

7 4 TULOKSET Yksittäisten energiaa säästävien toimenpiteiden tarkastelu Laskennan tulokset on esitetty alla olevissa taulukoissa. Jokainen taulukko kuvaa yhdestä talomallista tehtyä laskentaa yhdellä lämmitysmuodolla. Taulukon jokaisella rivillä on yksi energiatehokkuuden parantamistoimenpide ja siihen liittyvät tulokset. Jokaista parannustoimenpidettä verrataan aina yksittäisenä toimenpiteenä lähtötilanteeseen. Lähtötilanne on rakentamismääräyskokoelman osien D3 ja D5 taulukko- ja vertailuarvojen mukainen laskelma tarkastelun aikana voimassa olleiden laskentasääntöjen mukaisesti (Liite 3). Taulukoissa 1-4 näkyy jokaisen parannustoimenpiteen osalta sen vaikutus ostoenergiankulutukseen ja E-lukuun sekä takaisinmaksuaika. Laajemmissa taulukoissa (Liite 4) tarkasteltuja osa-alueita on enemmän. Ostoenergiakohdasta selviää, paljonko vuotuinen ostoenergiankulutus muuttuu. E-luvun muutos kertoo sen, paljonko tämä yksittäinen parannus muuttaa alkuperäistä E-lukua. Näissä molemmissa asioissa on huomioitava se, että jos valitsee taulukosta useamman parannusehdotuksen, ei niiden vaikutusta ostoenergiaan ja E-lukuun voida laskea suoraan yhteen. Ne saattavat nimittäin jossain määrin kumota toistensa vaikutuksia. Takaisinmaksuaika kertoo, monennenko vuoden aikana lisäinvestointi on maksanut itsensä takaisin. Taulukoissa esitetyt toimenpiteet eroavat asuinkerrostalojen ja toimistojen vastaavista toimenpiteistä. Näistä puuttuvat esimerkiksi ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus sekä jäteveden lämmöntalteenotto. Tarpeenmukaista ilmanvaihtoa ei ole otettu pientaloissa huomioon siksi, että pientaloon ei haluta tuoda tekniikkaa, joka vaatii ammattimaista huoltoa ja ylläpitoa. Lisäksi sen ohjaaminen vaatii useamman mittaussuureen. Pelkästään hiilidioksidin perusteella säädettävään järjestelmään tarvittaisiin myös kosteusanturit pesutiloihin, jotta asukkaiden poissa ollessa ja ilmanvaihdon ollessa minimillä, ei aiheutuisi turhaa kosteusrasitetta rakenteisiin esimerkiksi pyykin kuivauksesta. Jäteveden lämmöntalteenotto on jätetty pois osittain samoista syistä. Niissä on samat huolto ja ylläpito haasteet sekä lisäksi sijoittamisongelma.

8 Taulukko 1. Yksikerroksinen 136,8 m 2 puutalo sähkölattialämmityksellä ja varaavalla tulisijalla. Toimenpide Vaikutus ostoenergiankulutukseen ( kwh ) Vaikutus E-lukuun ( kwh E /m 2 ) 6 Takaisinmaksuaika [diskonttokorko 4 %] ( vuotta ) Perustapaus SRMK, D3-rakennuslupa ( 232 ) Parempi IV-kone, LTO 77 % ja SFP -luku 1, Kylmäsiltojen lisäkonduktanssit -30 % LED-valaistus (3 W/m 2 ) Paremmat ikkunat (U-arvo 0,75, g-arvo 0,34) 30 0 yli 30 Parempi alapohja (U-arvo 0,12) Parempi ulkoseinä (U-arvo 0,1) yli 30 Parempi yläpohja (U-arvo 0,07) Hieman nykytasoa paremmat rakenteet yli 30 Eristeteollisuuden ehdottamat U-arvot yli 30 Passiivirakenteet yli 30 Ilmanpitävyys q 50 1, Aurinkopaneeleita 13 m 2 (hyödyntämisaste 25 %) yli 30 Aurinkopaneeleita 13 m 2 (hyödyntämisaste 100 %) yli 30 Aurinkokeräimet (RakMk 8 m 2 etelään) yli 30 Aurinkokeräimet (tarkemmin 8 m 2 etelään) Ilmalämpöpumppu (tuotto 1000 kwh/a) yli 30 Ilmalämpöpumppu (tuotto 2000 kwh/a) Parempi varaaja

9 Taulukko 2. Yksikerroksinen 159,0 m 2 puutalo ilma-vesilämpöpumpulla. 7 Toimenpide Vaikutus ostoenergiankulutukseen ( kwh ) Vaikutus E-lukuun ( kwh E /m 2 ) Takaisinmaksuaika [diskonttokorko 4 %] ( vuotta ) Perustapaus SRMK, D3-rakennuslupa ( 184 ) Parempi IV-kone, LTO 77 % ja SFP -luku 1, IV-koneen nestekiertoinen jälkilämmitys Kylmäsiltojen lisäkonduktanssit -30 % LED-valaistus (3 W/m 2 ) Paremmat ikkunat (U-arvo 0,75, g-arvo 0,34) yli 30 Parempi alapohja (U-arvo 0,12) yli 30 Parempi ulkoseinä (U-arvo 0,1) yli 30 Parempi yläpohja (U-arvo 0,07) yli 30 Hieman nykytasoa paremmat rakenteet yli 30 Eristeteollisuuden ehdottamat U-arvot yli 30 Passiivirakenteet yli 30 Ilmanpitävyys q 50 1, Aurinkopaneeleita 13 m 2 (hyödyntämisaste 25 %) yli 30 Aurinkopaneeleita 13 m 2 (hyödyntämisaste 100 %) yli 30 Aurinkokeräimet (RakMk 8 m 2 etelään) yli 30 Aurinkokeräimet (tarkemmin 8 m 2 etelään) Ilmalämpöpumppu (tuotto 1000 kwh) yli 30 Lämpöpumpun paremmat SPF-luvut

10 Taulukko 3. Puolitoistakerroksinen 179,0 m 2 puutalo kaukolämmöllä. 8 Toimenpide Vaikutus ostoenergiankulutukseen ( kwh ) Vaikutus E-lukuun ( kwh E /m 2 ) Takaisinmaksuaika [diskonttokorko 4 %] ( vuotta ) Perustapaus SRMK, D3-rakennuslupa ( 148 ) Parempi IV-kone, LTO 77 % ja SFP -luku 1, IV-koneen nestekiertoinen jälkilämmitys Kylmäsiltojen lisäkonduktanssit -30 % LED-valaistus (3 W/m 2 ) Paremmat ikkunat (U-arvo 0,75, g-arvo 0,34) yli 30 Parempi alapohja (U-arvo 0,12) yli 30 Parempi ulkoseinä (U-arvo 0,1) yli 30 Parempi yläpohja (U-arvo 0,07) yli 30 Hieman nykytasoa paremmat rakenteet yli 30 Eristeteollisuuden ehdottamat U-arvot yli 30 Passiivirakenteet yli 30 Ilmanpitävyys q 50 1, Aurinkopaneeleita 13 m 2 (hyödyntämisaste 25 %) yli 30 Aurinkopaneeleita 13 m 2 (hyödyntämisaste 100 %) Aurinkokeräimet (RakMk 8 m 2 etelään) yli 30 Aurinkokeräimet (tarkemmin 8 m 2 etelään) yli 30 Ilmalämpöpumppu (tuotto 1000 kwh) yli 30

11 Taulukko 4. Kaksikerroksinen 206,6 m 2 puutalo maalämpöpumpulla. 9 Toimenpide Vaikutus ostoenergiankulutukseen ( kwh ) Vaikutus E-lukuun ( kwh E /m 2 ) Takaisinmaksuaika [diskonttokorko 4 %] ( vuotta ) Perustapaus SRMK, D3-rakennuslupa ( 147 ) Parempi IV-kone, LTO 77 % ja SFP -luku 1, IV-koneen nestekiertoinen jälkilämmitys Kylmäsiltojen lisäkonduktanssit -30 % LED-valaistus (3 W/m 2 ) Paremmat ikkunat (U-arvo 0,75, g-arvo 0,34) yli 30 Parempi alapohja (U-arvo 0,12) yli 30 Parempi ulkoseinä (U-arvo 0,1) yli 30 Parempi yläpohja (U-arvo 0,07) yli 30 Hieman nykytasoa paremmat rakenteet yli 30 Eristeteollisuuden ehdottamat U-arvot yli 30 Passiivirakenteet yli 30 Ilmanpitävyys q 50 1, Aurinkopaneeleita 13 m 2 (hyödyntämisaste 25 %) yli 30 Aurinkopaneeleita 13 m 2 (hyödyntämisaste 100 %) yli 30 Aurinkokeräimet (RakMk 8 m 2 etelään) yli 30 Aurinkokeräimet (tarkemmin 8 m 2 etelään) yli 30 Ilmalämpöpumppu (tuotto 1000 kwh) yli 30 Lämpöpumpun paremmat SPF-luvut Toimenpiteen nimestä selviää aina mitä asiaa perustapaukseen nähden on muutettu. Rakenteiden osalta toimenpiteitä on useita. Ensin on tarkasteltu yksittäisen rakenneosan parantamista, ja sen jälkeen on koottu paketit (Liite 5), jossa kaikkia rakenneosia parannetaan perustapaukseen nähden tietyn verran. Aurinkopaneeleiden toimenpide on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä on tarkasteltu sitä, että paneelien tuottamasta sähköenergiamäärästä saataisiin hyödynnettyä rakennuksessa 25 % ja toisessa, että kaikki tuotettu energia saadaan hyödynnettyä. Aurinkokeräimissä toimenpide on myös jaettu. Keräinten osalta ensimmäisessä kohdassa on laskettu, että niistä saadaan lämpöenergiaan rakentamismääräyskokoelman osan D5 mukainen määrä. Toisessa kohdassa on käytetty tarkempaa laskentamenetelmää, johon keräinten ominaisuudet on saatu eräältä laitevalmistajalta (Liite 6). Tiettyjä laitevalmistajien ilmoituksiin perustuvia tietoja on käytetty myös muissa toimenpiteissä (Liite 7).

12 10 Eniten ostoenergiaan ja sitä myötä E-lukuun vaikuttivat ilmanvaihtokoneen parantaminen ja jälkilämmityspatterin vaihtaminen nestekiertoiseksi, passiivirakenteet, aurinkosähkön ja lämmön tuottaminen sekä lämpöpumppujen vuotuisten lämpökerrointen parantaminen. Takaisinmaksuajaltaan kannattavimpia toimenpiteitä ovat kylmäsiltojen lisäkonduktanssien, tiiveyden, lämpöpumppujen vuotuisten lämpökerrointen sekä varaajien parantaminen. Takaisinmaksuajat, jotka ylittävät 30 vuotta, vaihtelevat 31 ja 60 vuoden välillä. 4.2 Kustannusoptimaalinen toimenpidepaketti Kustannusoptimaalisiksi parannuskeinoiksi on tässä hankkeessa luokiteltu ne, joiden takaisinmaksuaika kaikilla lämmitysmuodoilla tarkastelluissa talomalleissa on alle 30 vuoden tarkasteluajanjakson pituinen. Tällaisia ovat: Parempi ilmanvaihtokone lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 77 % SFP-luku 1,5 kw/m³/s nestekiertoinen jälkilämmityspatteri Rakenteiden välisten kylmäsiltojen parannus Tiiveyden parannus Lämpöpumppujen paremmat vuotuiset lämpökertoimet Parempi lämminvesivaraaja LED-valaistus Näistä kustannusoptimaalisista parannuskeinoista on muutama jätettävä kuitenkin huomioimatta, esimerkiksi ilmanvaihtokoneen nestekiertoinen jälkilämmityspatteri. Taulukossa tämä parannuskeino näyttää olevan kustannusoptimaalinen, koska vertailu sähköllä toimivan ja nestekiertoisen patterin välillä tehtiin lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen ollessa 45 %. Kun hyötysuhdetta parannetaan edes 70 % asti, pienenee jälkilämmityspatterin käyttämä energiamäärä huomattavasti. Tällöin nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kannattavuus heikkenee. Myös LED-valaistus on vielä tällä hetkellä hylättävä. Tämä sen takia, että asuinrakennuksille ei ole määritelty valaistustasoa, joka tarvitaan, kun lasketaan tarkempi valaistusteho. Lopuista parannuskeinoista muodostettiin yksi kustannusoptimaalinen toimenpidepaketti.

13 4.3 E-lukutarkastelu 11 Ehdotusta uudeksi E-lukurajaksi laskettaessa kustannusoptimaalisina parannustoimenpiteinä käytettiin taulukossa 5 esitettyä kustannusoptimaalista toimenpidepakettia. Taulukko 5. Kustannusoptimaalinen toimenpidepaketti pientaloille. Kustannusoptimaaliset ratkaisut Parempi ilmanvaihtokone Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 70 % SFP-luku 1,5 kw/m³/s Rakenteiden kylmäsiltojen lisäkonduktanssien pienentäminen 30 % D5:n taulukkoarvoista Energiatehokkaampi varaaja verrattuna D5:n taulukkoarvoihin 1300 kwh/a 665 kwh/a Tiiveyden parannus ilmanvuotolukuun q 50 1,5 m 3 /(h m 2 ) Lämpöpumppuratkaisuissa paremmat SPF-luvut D5:n taulukkoarvoihin verrattuna Maalämpöpumppu, tilojen lämmitykselle 4,2 ja käyttöveden lämmitykselle 2,6 Ilma-vesilämpöpumppu, tilojen lämmitykselle 3,5 ja käyttöveden lämmitykselle 2,5 Poistoilmalämpöpumppu 3,0 ja jäteilman lämpötila -3 C Ehdotus on muodostettu sillä periaatteella, että alle 120 neliöiset pientalot olisi mahdollista saada suoralla sähkölämmityksellä läpi uusistakin määräyksistä, kunhan niissä on lisänä varaava tulisija ja ilmalämpöpumppu sekä kaikki aiemmin kustannusoptimaalisiksi todetut parannuskeinot. Suurempien pientalojen osalta pyrkimys oli, että ne täyttäisivät vaatimukset ilma-vesilämpöpumpulla kustannusoptimaalisilla ratkaisuilla, sillä kaikkialle ei ole mahdollista laittaa maalämpöä tai vaihtoehtoisesti kaukolämpöä. Sama toimenpide tehtiin hirsirakenteisille pientaloille, joille ehdotetaan omaa rajaarvoa, kuten laskennan hetkellä voimassa olevissa määräyksissäkin. Ehdotusta varten E-lukulaskenta tehtiin kustannusoptimaalisuus tarkastelussa käytettyjen neljän talomallin lisäksi 12 muuhun pientaloon. Kuviossa 1 on esitetty esimerkkitalomallien E-lukuja eri lämmitysmuodoilla siten, että laskennassa on huomioitu kustannusoptimaaliset parannustoimenpiteet. Uusi ehdotettu E-luvun raja on muodostettu laskelmien perusteella.

14 E-luku (kwh E /m 2 vuosi) E-lukuehdotus pientalot Nettoala (m 2 ) Nykyinen E-lukuraja Sähkölämmitys + takka + ILP Öljy Kaukolämpö Käyrien lasku johtuu arkkitehtuurin lisäksi yksittäisten kertahäviöiden vaikutuksesta ja lämpimän käyttövedenkulutuksen laskentatavasta. Yksittäiset kertahäviöt, kuten lämpimän käyttöveden varaajahäviöt, ovat suhteessa nettoalaan suuremmat pienemmissä rakennuksissa kuin suuremmissa rakennuksissa. Lämpimän käyttövedenkulutus taas vaikuttaa hieman eri tavalla. Alle 120 neliöisissä pientaloissa lämpimän käyttöve- Uusi E-lukuraja Ilma-vesilämpöpumppu Poistoilmalämpöpumppu + takka Puukattila Maalämpöpumppu Kuvio 1. Pientalojen ehdotettu E-lukuraja Laskennassa käytettyjen esimerkkitalojen arkkitehtuuri vaihteli suuresti. Tämän voi havaita käyrien muodosta. Suurin syy sille, miksi käyrät eivät ole lineaariset, on juurikin rakennusten muodoissa, kuten erkkereissä ja aukotuksessa. Käyrien laskeva kulmakerroin selittyy myös osittain rakennuksen arkkitehtuurilla. Suuremmissa rakennuksissa on yleensä vähemmän ulkoilmaa vasten olevia pintoja suhteessa nettoalaan kuin pienemmissä rakennuksissa.

15 E-luku (kwh E /m 2 vuosi) 13 denkulutus on sidottuna rakennuksen nettoalaan, mutta sitä suuremmissa laskennallinen kulutus ei enää kasvakaan. Kaikki 120 neliöistä pientaloa suuremmat pientalot siis laskennallisesti kuluttavat lämmintä käyttövettä saman verran kuin 120 neliöinen pientalo. Kuten aiemmin mainittiin, tehtiin ehdotus uudeksi E-lukurajaksi myös hirsirakenteisille pientaloille. Ehdotus on muodostettu täysin samalla periaatteella kuin eihirsirakenteisille pientaloille ja sen tulokset löytyvät kuviosta 2. E-lukuehdotus pientalot, hirsi Nettoala (m 2 ) Nykyinen E-lukuraja Sähkölämmitys + takka + ILP Öljy Kaukolämpö Uusi E-lukuraja Ilma-vesilämpöpumppu Poistoilmalämpöpumppu + takka Puukattila Maalämpöpumppu Kuvio 2. Hirsirakenteisten pientalojen ehdotettu E-lukuraja

16 5 JOHTOPÄÄTÖKSET 14 Pientalojen kustannusoptimaalisuuden laskentaan vaikuttaa suuresti rakennuksen koko, muoto ja lämmitysmuoto. Tarkastelluissa erimallisissa ja eri lämmitysmuodoilla lasketuissa rakennuksissa kustannusoptimaalisia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi on vain muutamia. Tällaisia ovat tässä tarkastelussa käytetyillä lähtöarvoilla ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen ja SFP-luvun parantaminen, tiiveyden, kylmäsiltojen lisäkonduktanssien ja varaajahäviöiden pienentäminen sekä lämpöpumppujen vuotuisten lämpökertoimien parantaminen. Yhdessä nämä toimenpiteet muodostavat kustannusoptimaalisen toimenpidepaketin. Tarkastelun ajankohtana voimassa olleet E-luvun raja-arvot ovat olleet jo melko tiukat. Kustannusoptimaalisesti raja-arvoissa ei ole paljoa kiristysvaraa. Aivan pienimmissä pientaloissa raja-arvoa pitäisi jopa nostaa, mutta yli 150 neliöisissä pientaloissa voidaan laskea vaaditun E-luvun rajaa. Hirsirakenteisten pientalojen E-lukuihin pätee nämä samat väittämät. Pienimmissä pitäisi helpottaa määräystasoa, mutta suuremmissa voidaan vastaavasti vaatia pienempiä E-lukuja. Pientalojen osalta kustannusoptimaalisesti on E-luvun raja-arvoja mahdollista muuttaa arvoista kwh E /(m 2 vuosi) arvoihin kwh E /(m 2 vuosi). Hirsitaloilla tulisi säilyä omat helpotetut raja-arvot, jotka voidaan kustannusoptimaalisesti muuttaa arvoista kwh E /(m 2 vuosi) arvoihin kwh E /(m 2 vuosi).

17 LIITE 1 (1/3) Pohjakuvat Kuva L1.1. Pientalo, jonka nettoala on 136,8 m 2. Kuva L1.2. Pientalo, jonka nettoala on 159,0 m 2.

18 LIITE 1 (2/3) Pohjakuvat Kuva L1.3. Pientalo, jonka nettoala on 179,0 m 2.

19 LIITE 1 (3/3) Pohjakuvat Kuva L1.4. Pientalo, jonka nettoala on 206,6 m 2.

20 LIITE 2 (1/2) Investointi- ja ylläpitokustannukset Investointikustannukset Investointikustannukset on listattuna alla. Kyseessä on lisäinvestointikustannus, tarkoittaen sitä, että kustannus kertoo paljonko rakentamisen kustannukset nousevat käyttämäämme perustasoon nähden, jos kyseinen parannustoimenpide tehdään. Parempi ilmanvaihtokone 2100 Ilmanvaihtokoneen nestekiertoinen jälkilämmityspatteri 800 LED-valaistus 2,3 /nettoala Aurinkopaneelit 13 m Aurinkokeräimet 8 m Ilmalämpöpumppu 2000 Lisäinvestointikustannukset on 0 seuraavissa toimenpiteissä: Kylmäsiltojen parannus 30 % Ilmanvuotoluvun parannus Lämpöpumppujen paremmat SPF-luvut Parempi lämminvesivaraaja Rakenteet Ulkoseinä 0,14 25 /seinä-neliö 0,12 30 /seinä-neliö 0,1 36 /seinä-neliö Yläpohja 0,08 4 /yp-neliö 0,07 8 /yp-neliö Alapohja 0,14 6 /ap-neliö 0,12 8 /ap-neliö 0,1 10 /ap-neliö Ikkunat 0,85 33 /ikk-neliö 0, /ikk-neliö Ovet 0,7 50 /ovi-neliö

21 LIITE 2 (2/2) Investointi- ja ylläpitokustannukset Ylläpitokustannukset Useimmissa parannusehdotuksissa huoltokustannukset parannusehdotuksessa ovat samat kuin vertailuratkaisussa, joten tästä syystä niitä ei ole laskennassa huomioitu. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi paremman ilmanvaihtokoneen huoltokustannukset ovat yhtä suuret kuin tavanomaisen ilmanvaihtokoneenkin. LED-valaistus -10 /vuosi. Tarkoittaen, että valaistuksen huoltokustannukset ovat LED-valaistuksella pienemmät kuin tavanomaisella valaistuksella. Ilmalämpöpumppu 2000 /15 vuotta.

22 LIITE 3 (1/2). Perustapauksen lähtöarvot Säävyöhyke I Lämpökapasiteetti 70 Wh/m 2 K Rakenteiden U-arvot Ulkoseinä 0,17 W/m²K Yläpohja 0,09 W/m²K Alapohja 0,16 W/m²K Ikkunat 1,0 W/m²K Ovet 1,0 W/m²K Ikkunoiden g-arvo 0,50 Rakennus suunnattu siten, että ikkunoita on vähiten etelään. Kylmäsiltojen lisäkonduktanssit US-US (ulk.n.) 0,04 W/mK US-US (sis.n.) -0,04 W/mK US-YP 0,05 W/mK US-VP 0,05 W/mK US-AP 0,10 W/mK US-ikk. 0,04 W/mK US-ovet 0,04 W/mK Ilmanvuotoluku q 50 2,0 m 3 /(h m 2 ) Ilmanvaihtokone Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 45 % SFP-luku 2,0 kw/m³/s Jälkilämmityspatteri Sähkö Tuloilman lämpötilan asetusarvo 18 C Muu ilmanvaihtojärjestelmän sähköteho 0 W Jäteilman lämpötila mitoitustilanteessa 5 C Lämpötilan nousu puhaltimessa 0,5 C Lämminvesivaraaja 300 litraa, häviöt 1300 kwh/vuosi Käyttöveden siirron hyötysuhde 0,92 Vesikiertoinen lattialämmitys Jakelun hyötysuhde 1-kerroksisissa taloissa 0,80 Jakelun hyötysuhde 2-kerroksisissa taloissa 0,825 Apulaitteiden sähkönkulutus 2,5 kwh/m 2

23 LIITE 3 (2/2). Perustapauksen lähtöarvot Mahdollisen varaavan tulisijan kokonaisvuosihyötysuhde 60 % Maalämpöpumppu Tuotto-osuus 0,96 SPF-luku tilojen lämmitykselle 3,1 SPF-luku käyttöveden lämmitykselle 2,3 Ilma-vesilämpöpumppu Tuotto-osuus 0,81 SPF-luku tilojen lämmitykselle 2,5 SPF-luku käyttöveden lämmitykselle 1,8

24 Taulukko L4.1. Yksikerroksinen 136,8 m 2 puutalo sähkölämmityksellä ja varaavalla tulisijalla. LIITE 4 (1/4). Laajemmat taulukot

25 Taulukko L4.2. Yksikerroksinen 159,0 m 2 puutalo ilma-vesilämpöpumpulla. LIITE 4 (2/4). Laajemmat taulukot

26 Taulukko L4.3. Yksikerroksinen 179,0 m 2 puutalo kaukolämmöllä. LIITE 4 (3/4). Laajemmat taulukot

27 Taulukko L4.4. Kaksikerroksinen 206,6 m 2 puutalo maalämpöpumpulla. LIITE 4 (4/4). Laajemmat taulukot

28 LIITE 5 (1/1). Rakenteiden U-arvot Kustannusoptimaalisuuden tarkastelussa toimenpiteinä tarkastellut rakenteiden paketit muodostuivat alla luetelluista rakenteiden U-arvoista. Hieman nykytasoa parempien rakenteiden U-arvot: Ulkoseinä 0,14 W/m²K Yläpohja 0,08 W/m²K Alapohja 0,14 W/m²K Ikkunat 0,85 W/m²K (g-arvo 0,38) Ovet 0,7 W/m²K Eristeteollisuuden ehdottamat U-arvot: Ulkoseinä 0,12 W/m²K Yläpohja 0,07 W/m²K Alapohja 0,10 W/m²K Ikkunat eivät muutu (1,0 W/m²K) Ovet eivät muutu (1,0 W/m²K) Passiivirakenteiset U-arvot: Ulkoseinä 0,10 W/m²K Yläpohja 0,07 W/m²K Alapohja 0,12 W/m²K Ikkunat 0,75 W/m²K (g-arvo 0,34) Ovet 0,7 W/m²K

29 LIITE 6 (1/1). Aurinkokeräinten tarkempi laskenta Aurinkokeräinten tarkemmassa laskennassa on käytetty alla lueteltuja arvoja. Keräimen optinenhyötysuhde 0,895 Lisälämmittimen käyttötapa yökäyttö Lämpöhäviökerroin a1 0,62 W/m 2 K Häviökerroin a2 0,05 W/m 2 K 2 suuntaus etelään kallistuskulma 45 astetta Kohtauskulmakerroin IAM 0,94 Varaajan tilavuus 300 litraa Varaajan lisälämmitysosan tilavuus 50 litraa

30 LIITE 7 (1/1). Toimenpiteiden lähtöarvot Toimenpide-ehdotuksissa on käytetty alla lueteltuja arvoja. Aurinkopaneelit: 13 neliöllä on oletettu tuotettavan 1700 kwh/vuosi 25 % tästä on 425 kwh/vuosi Parempi varaaja on 300 litran varaaja, jonka häviöt ovat 665 kwh/vuosi. Paremmat SPF-luvut eri laitteilla: Maalämpöpumppu Tilojen lämmitys 4,2 Käyttöveden lämmitys 2,6 Ilma-vesilämpöpumppu Tilojen lämmitys 3,5 Käyttöveden lämmitys 2,5 Poistoilmalämpöpumppu Jäteilman lämpötila -3 C SPF-luku 3,0

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

FInZEB-kustannuslaskenta

FInZEB-kustannuslaskenta FInZEB-kustannuslaskenta Asuinkerrostalo ja toimisto Teemu Salonen, Optiplan Oy 5.2.2015 1 Sisältö Laskennan lähtötiedot Ratkaisuvaihtoehtojen kannattavuus Herkkyystarkastelut Kustannusoptimaalisuuteen

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Seminaariaineisto 5.2.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Loppuraportin Liite 1 31.03.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku) RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine

Lisätiedot

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa Insinööritoimisto Vesitaito Oy Sisältö Keskeisiä muutoksia 1-3 Hirsirakenteiset pientalot Hirsirakenteiset muut rakennukset Päiväkodit

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

1 (3) LLo / EAR. Selvitys. 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT

1 (3) LLo / EAR. Selvitys. 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT 1 (3) LLo / EAR Selvitys 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tässä aineistossa on seuraavat osuudet: 1. Tekniikkakuvaukset koulujen ja

Lisätiedot

LASKENTAESIMERKIT. Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa

LASKENTAESIMERKIT. Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa LASKENTAESIMERKIT Energiatehokkuuden vertailulukujen laskentaesimerkit rakennusten eri käyttötarkoitusluokissa 24.10.2016 ESIPUHE 2 Nämä laskentaesimerkit on laadittu havainnollistamaan 7.10.2016 lausunnolle

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Pientalojen E-lukutarkastelu

Pientalojen E-lukutarkastelu Sivu 1 / 27 SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY Pientalojen E-lukutarkastelu Muutosten vaikutus laskettuun E-lukuun Jussi Jokinen 27.6.2012 Sivu 2 / 27 Yhteenveto Tässä raportissa on laskettu kolmen erilaisen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot

Taustaraportti 1 Kustannuslaskenta asuinkerrostalo ja toimisto

Taustaraportti 1 Kustannuslaskenta asuinkerrostalo ja toimisto Lähes nollaenergiarakentamisen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asokodit Taubenkuja 4 A Taubenkuja 4 00870, HELSINKI Rakennustunnus: 9-49-75-0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Leinelän Paletti A Leinelänkaari A 060, VANTAA Rakennustunnus: 066945Y Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 3 KUSTANNUSLASKENTA - KOULUT JA PÄIVÄKODIT

TAUSTARAPORTTI 3 KUSTANNUSLASKENTA - KOULUT JA PÄIVÄKODIT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 3 KUSTANNUSLASKENTA - KOULUT JA PÄIVÄKODIT 20.03.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten.

ENERGIATODISTUS. Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie Ristiina. Pientalo (Erilliset pientalot) Uudisrakennusten. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pientalo Mansikintie 7 Mansikintie 7 500 Ristiina Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 995 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Pientalo (Erilliset pientalot)

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Keskussairaalankuja 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740--8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 980 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Annikinkatu 9 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--44- Rakennuksen valmistumisvuosi: 979 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys:

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys: ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Koy Oma Pesä, Kirjanpitäjänkuja 4 Kirjanpitäjänkuja 4 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 66 Kurkisuontie 9, talo Kurkisuontie 9 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 45 Kurkisuontie Kurkisuontie A 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 984 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari 7, talo Veteraanintie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4- Rakennuksen valmistumisvuosi: 985 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 6 Katajanokanranta Katajanokanranta 0060, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 06 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Puukattila / Varaaja Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Vieraskuja 5 Talo Vieraskuja 5 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12 LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Pientalo Roos Jouni Osoite : Kurkihirsi Osoite : 57 Mikkeli Todistustunnus: 6 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Ainolankaari 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-040-000-D 998 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Silva, talo A Aholahdentie 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 996 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: A B C

Lisätiedot

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 (osa materiaalista esitetty työpajassa 5.6.2014) Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa 1 E-lukulaskenta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua VUORES-TALO VUORES-TALO VAIHE 2 VAIHE 1 2013 RAKENNUTTAJAN TAVOITTEET LIITTYEN ENERGIATEHOKKUUTEEN 1. Rakentaa energialuokan A 2007 rakennus. 2. Täyttää

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Keskisentie A 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-0087-000 / Talo A 99 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Kadettikoulunkatu , HAMINA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rautakortteli Kadettikoulunkatu 49400, HAMINA Rakennustunnus: 00095880B Rakennuksen valmistumisvuosi: 84 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie Hyvinkää. Muut asuinkerrostalot

ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie Hyvinkää. Muut asuinkerrostalot ID 06085.895.4859.87.ju ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie 4 05440 Hyvinkää - 06 Muut asuinkerrostalot 09 Ari Virnes LVI-insinööri LVI-Suunnittelu Amplan Oy Vapaalanrtie B 4 0650 Vantaa Vaatii sähköisen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

FinZEB-kustannuslaskenta

FinZEB-kustannuslaskenta FinZEB-kustannuslaskenta Kustannusten muodostuminen Asuinkerrostalo ja toimisto 20.11.2014 Optiplan Oy 1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, hajautettu Asuinkerrostalo Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 69 %

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 20.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 20.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Laivatalo Kaartilantie 76 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740--45- Rakennuksen valmistumisvuosi: 97 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän)

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Tähkäkuja 5 Tähkäkuja 5 A-C 01370, Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Tähkäkuja 5 Tähkäkuja 5 A-C 01370, Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Tähkäkuja 5 Tähkäkuja 5 A-C 070, Vantaa Rakennustunnus: 09-06-0-000- / 000- Rakennuksen valmistumisvuosi: 977 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5) ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa

Lisätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Summantie , SUMMA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Summantie , SUMMA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Summan koulun asuinrakennus Summantie 46 49480, SUMMA Rakennustunnus: 0849587 Rakennuksen valmistumisvuosi: 958 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Asuntolat

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 / 8.9.2014 (alkuperäistä esitystä päivitetty punaisella merkityin osin) Granlund Oy / E Reinikainen,

Lisätiedot