Taustaraportti 1 Kustannuslaskenta asuinkerrostalo ja toimisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taustaraportti 1 Kustannuslaskenta asuinkerrostalo ja toimisto"

Transkriptio

1 Lähes nollaenergiarakentamisen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Optiplan Oy Y-tunnus Helsinki Turku Tampere Oulu Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh PL 48, Helsinki PL 124, Turku PL 431, Tampere Oulu

2 2 (21) YHTEENVETO FInZEB-hankkeessa tutkittiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) mukaista kustannusoptimaalista tapaa saavuttaa lähes nollaenergiataso. Tässä selvityksessä tutkittiin lähes nollaenergiatavoitteeseen pääsemiseen liittyvien rakennus- ja taloteknisten vaihtoehtojen elinkaarikustannuksia. Elinkaarikustannukset laskettiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (244/2012) mukaisesti kokonaiskustannuksena, jonka pohjalta ratkaisuille määriteltiin nettonykyarvot valitulla tarkastelujaksolla. Lähes nollaenergiatavoitteen saavuttamiseksi niin asuinkerrostalon kuin toimistorakennuksenkin kannalta elinkaarikustannuksiltaan edullisimmiksi ratkaisuiksi osoittautuivat ilmanvaihdon lämmön talteenoton vuosihyötysuhteisiin, ikkunoihin, kylmäsiltojen ja ilmavuodon vähentämiseen, valaistukseen, tarpeenmukaiseen valaistukseen ja ilmanvaihtoon sekä lämmönjakelun hyötysuhteen parantamiseen liittyvät ratkaisut. Elinkaaritarkasteluiden perusteella havaittiin, että asuinkerrostalossa kustannusoptimaalinen taso sijoittuu suhteellisen lähelle nykyistä määräystasoa. Sen sijaan toimistorakennuksen osalta nykyinen määräystaso on puolestaan melko kaukana kustannusoptimaalisesta tasosta..

3 3 (21) SISÄLTÖ YHTEENVETO... 2 SISÄLTÖ JOHDANTO LASKENTAMENETELMÄ LÄHTÖTIEDOT TULOKSET Asuinkerrostalo Toimistorakennus Herkkyystarkastelu JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET... 21

4 4 (21) 1 JOHDANTO FInZEB-hankkeen Loppuraportin (Sisältö ja tulokset) lisäksi hankkeessa on laadittu useita teknisiä raportteja, jotka julkaistaan hankkeen www-sivuilla osana Taustaraporttia. Tämä on Taustaraportin osa 1,. Taustaraportti koostuu seuraavista osaraporteista: 1 Optiplan Oy 2 Pientalojen kustannuslaskenta ja E-luku Insinööritoimisto Vesitaito Oy 3 Kustannuslaskenta koulut ja päiväkodit Granlund Oy 4 Energiaa säästävät tekniset ratkaisut Granlund Oy 5 Laskentasäännöt Granlund Oy 6 Aurinkosähkötarkastelut Granlund Oy 7 Tulevaisuuden sää ja sisälämpötilatarkastelut Granlund Oy 8 Pilottikohteiden kokemuksia Granlund Oy 9 Energiantuotantoketjut aineistoselvitys Granlund Oy 10 Valaistuksen laadullisten tekijöiden ja energialaskennan määrittely FInZEB-hankkeelle Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusten lähes nollanenergia -direktiivin mukaan lähes nollaenergiatason määrittämisessä noudatetaan kustannusoptimaalisuuden periaatetta (244/2012), jolla tarkoitetaan sitä, että kyseiseen kustannusoptimaaliseen tasoon tulee päästä elinkaarikustannuksiltaan edullisilla toimenpiteillä ja niiden yhdistelmillä. Kustannusoptimaalisuutta tarkasteltaessa huomioidaan investointien nykyarvojen mukainen kokonaiskustannus, jossa mukana ovat koko elinkaaren aikaiset säästöt ja menot. Kustannuslaskennan tavoitteina oli selvittää yksittäisten energiaa säästävien ratkaisujen osalta kustannusvaikutus koko elinkaaren ajalta, investoinnin takaisinmaksuaika ja investoinnin sisäinen korkokanta. Herkkyystarkasteluilla selvitettiin lisäksi laskentamääreiden (laskentakoron sekä energian hinnannousun) vaikutus saatuihin tuloksiin.

5 5 (21) Yksittäisten ratkaisujen perusteella muodostettiin toimenpidepaketteja, joiden osalta verrattiin pakettien kustannusoptimaalisuutta ja määritettiin kustannusoptimaalinen taso. Kustannusarvioiden laatimisessa vertailtavina toteutustapoina käytettiin nykyisin käytössä olevia ratkaisumalleja, kuten betonirakenteita, villaeristystä sekä papueristeistä tasakattoa. Kohteet, joissa ratkaisuja tarkasteltiin, olivat tarkasteluajankohdalle tyypilliset 5- kerroksinen toimistorakennus sekä 4-5 kerroksinen ja kahden porrashuoneen asuinkerrostalo.

6 6 (21) 2 LASKENTAMENETELMÄ Laskentamenetelmänä käytettiin EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (244/2012) mukaista kokonaiskustannuksiin (elinkaarikustannuksiin) perustuvaa tarkastelua. Tässä tarkastelussa huomioitiin kaikki elinkaaren aikana syntyvät kustannukset, minkä perusteella ratkaisuille määriteltiin nettonykyarvot valitulla tarkastelujaksolla. Laskenta tehtiin Excel-pohjaisella laskentatyökalulla seuraavan kaavan mukaisesti: jossa τ on laskentajakso τ C g (τ) = C 1 + [ (C a,i (j) R d (i) + E a,i (j) R e (i))] C g (τ) on laskentajakson kokonaiskustannukset (alussa τ 0 ) j C 1 on ratkaisun tai toimenpidepaketin j investointikustannukset i=1 C a,i (j) on ratkaisun tai toimenpidepaketin j ylläpito- ja korjauskustannukset vuonna i R d (i) on diskonttokorkoon r perustuva vuoden i diskonttaustekijä, joka lasketaan seuraavasti: 1 R d (p) = ( 1 + r ) 100 p, jossa p on vuosien lukumäärä ja r reaalinen laskentakorko E a,i (j) on ratkaisun tai toimenpidepaketin j vuotuiset energiakustannukset vuonna i R e (i) on diskonttokorkoon s perustuva vuoden i diskonttaustekijä, joka lasketaan seuraavasti: R e (p) = (1 + s p 100 ), jossa p on vuosien lukumäärä ja s energian hinnan nousu Laskennassa huomioitiin seuraavat elinkaaren aikana syntyvät kustannukset: - investointikustannus - energiakustannukset (sähkö, lämpö ja jäähdytys) - ylläpitokustannukset - korjaus- ja uusimiskustannukset - energianhinnan nousu - laskentakorko

7 7 (21) 3 LÄHTÖTIEDOT Kustannuslaskennassa käsiteltävät energiaa säästävät ratkaisuvaihtoehdot on määritelty jo aiemmin FInZEB-hankkeen aikana ja niitä hyödynnettiin sellaisenaan tässä tarkastelussa. Poikkeuksena tästä on kuitenkin asuinkerrostalon ilmanvaihtojärjestelmien vertailut, jossa vertailtiin vain keskitettyjä ja hajautettuja järjestelmiä keskenään. Koska järjestelmät eroavat toisistaan niin oleellisesti, ei järjestelmien ristiinvertailu ollut järkevää. Erittely tarkastelluista vaihtoehdoista löytyy kappaleesta 4 Tulokset. Elinkaarikustannusten laskennassa investointi- sekä korjaus- ja ylläpitokustannuksia arvioitiin käyttäen apuna tietoja toteutuneista kohteista, tuotetoimittajien tarjouksia tai budjettihinta-arvioita sekä arviohetkellä (10/2014) voimassa olleita hinnastoja. Tämän lisäksi kysyttiin asiantuntijoiden arvioita. Energiakustannuksissa hyödynnettiin Granlund Oy:n kyseisiin kohteisiin tekemiä energialaskelmia. Kaikki kustannukset on ilmoitettu arvonlisäverottomina. Sähköenergian hintoina käytettiin Tilastokeskuksen Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin -tilaston 07/13-06/14 aikaista keskihintaa, siten että asuinkerrostalolle käytettiin T5- luokkaa (alle 20 MWh/a) ja toimistolle T6:ta ( MWh/a). Lisäksi asuinkerrostalon kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmityksen tapauksessa käytettiin asuinhuoneistolle sopivaa hintaa, joka muodostettiin luokkien K1 (kerrostalohuoneisto, 2000 kwh/a) ja K2 (pientalo 5000 kwh/a) keskiarvosta. Tilaston hinnat sisältävät energian, siirron sekä sähköveron ja ALV:n. Saadusta keskihinnasta poistettiin arvonlisävero, koska kaikki muutkin kustannukset olivat ALV 0 %. Sähkön hinnaksi asuinkerrostalolle saatiin 95,29 /MWh, toimistorakennukselle 88,30 /MWh ja asuinhuoneistolle 133,47 /MWh. Tilastossa ei ole eritelty sähkön energia- ja perusmaksua, joten käytetyt hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät sähkönkäytön perusmaksut. Perusmaksun osuus sähkön kokonaishinnasta on hyvin pieni ja lisäksi sen osuus verrattuna kaukolämmön perusmaksuun on oleellisesti pienempi. Joten sähkön perusmaksu ei muodosta oleellista kustannustekijää. Lämpöenergian hintoina käytettiin Energiateollisuus ry:n Kaukolämmön hinta alkaen -tilaston energiamäärillä painotettua keskihintaa, josta poistettiin arvonlisäveron osuus. Asuinkerrostalolle energian hintana (sisältäen perusmaksun osuuden) käytettiin II-luokkaa ( MWh/a) 61,56 /MWh ja toimistorakennukselle (sisältäen perusmaksun osuuden) III-luokkaa (yli 600 MWh/a) 56,89 /MWh. Kaukolämmön painotettu keskihinta pelkän energiamaksun osalta on kyseisen tilaston mukaan 48,73 /MWh. Tätä käytettiin aurinkolämpöön liittyvissä tarkasteluissa, koska au-

8 8 (21) rinkolämpö vähentää lämmitystarvetta, mutta ei vaikuta kaukolämpöliittymän tehoon ja siten perusmaksuun. Muissa tarkasteluissa käytettiin hintaa, jossa perusmaksu on mukana, koska se kompensoi lämmitystehon alennuksesta syntyviä säästöjä, joita ei erikseen huomioitu investointikustannuksia arvioitaessa. Energian hinnan nousun oletettiin olevan perustapauksessa 2 % vuodessa, mikä on yleisesti elinkaaritarkasteluissa käytetty oletus. Lisäksi herkkyystarkasteluissa tutkittiin tapausta, jossa energian vuosittainen hinnan nousu oli 4 %. Laskentakorkona käytettiin perustapauksessa 4 %:a. Herkkyystarkastelulla tutkittiin lisäksi korkojen 0 %, 2 % ja 6 % vaikutusta. Kaikki hinnan muutokset ja korot ovat reaalisia. Tarkastelujaksona käytettiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti asuinkerrostalon osalta 30 vuotta ja toimistorakennuksen osalta 20 vuotta. Alla olevaan Taulukkoon 1 on koottu yhteenveto käytetyistä laskentaparametreista. Taulukko 1: Kustannuslaskennan laskentaparametrit Tarkastelujakso Toimisto Asuinkerrostalo Diskonttokorko 4 % Energian hinnan nousu 2 %/a a a Sähkön hinta Toimisto Asuinkerrostalo - huoneisto Kaukolämmön hinta Toimisto Asuinkerrostalo Energiamaksu 88,30 95,29 133,47 56,89 61,56 48,73 Alv 0 % /MWh /MWh /MWh Alv 0 % /MWh /MWh /MWh Tarkastellut kohteet olivat seuraavat: Asuinkerrostalo: 3336 brm², lämmitetty nettoala 2977 m², E-luku 129 kwh/m²; Toimistorakennus: 6316 brm², lämmitetty nettoala 6203 m², E-luku 168 kwh/m².

9 9 (21) 4 TULOKSET Suuren asuinkerrostalon ja pienen toimistorakennuksen elinkaarikustannukset laskettiin edellä kuvatulla tavalla ja edellä olevien reunaehtojen mukaan. Tässä luvussa esitetään laskelmien päätulokset ja tunnusluvut. Laskelmien yksityiskohtaisemmat tulokset ovat liitteessä Asuinkerrostalo Asuinkerrostalon tapauksessa tutkittiin Taulukossa 2 esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja. Taulukossa on esitettynä kullekin ratkaisulle neliökohtainen (rakennuksen nettopintaala) kokonaiskustannus, E-lukuvaikutus sekä takaisinmaksuaika perustapauksessa. Negatiivinen neliökohtainen kokonaiskustannus kuvastaa sitä, että kyseisen ratkaisun yhteenlasketut investointi-, käyttö- ja kunnossapito- sekä energiakustannukset ovat 30 vuoden aikana negatiiviset, eli investointi tuottamat tulot ovat suuremmat kuin siitä aiheutuvat menot. Vaikutus E-lukuun -sarakkeen negatiiviset arvot kuvastavat sitä, kuinka paljon kukin ratkaisu pienentää E-lukua verrattuna perustapaukseen. Takaisinmaksuaika on vuosissa ja kuvastaa sitä kuinka nopeasti kuhunkin investointiin liittyvät tulot vastaavat siihen kuluneita menoja, eli käytännössä, minkä käyttövuoden jälkeen investointi alkaa tuottaa voittoa.

10 10 (21) Taulukko 2 Asuinkerrostalo, ratkaisut Ratkaisu Kokonaiskustannukset (30v), /m² Vaikutus E-lukuun, kwh/m² Takaisinmaksuaika, a LTO-vuosihyötysuhde 78 % (asuntokohtaiset koneet) -4,3-7,0 14 LTO-vuosihyötysuhde 65 % (keskitetty ilmanvaihto) -4,0-2,8 8 Ikkuna U=0,8 W/m²K; g=39,4 % -1,3-1,8 17 Ikkuna U=0,6 W/m²K; g=24,3 % -1,7-4,1 23 Kylmäsillat -25 % -0,4-0,4 13 Valaistus minimi 9 W/m² -3,5-0,8 12 Lämmönjakelun hyötysuhde maksimi 95 % -0,6-1,8 24 LTO lämpimästä käyttövedestä 50 % 4,1-14,1 56 Ilmanvaihdon SFP normaali 1,6 kw/(m³/s) 3,5-2,6 yli 60 Ilmanvaihdon SFP minimi 1,5 kw/(m³/s) 8,4-3,1 yli 60 Vaipan passiivirakenteet 17,8-2,8 yli 60 Passiivirakenteet, seinät U=0,14 W/(m²K) 5,8-1,5 yli 60 Passiivirakenteet, alapohja U=0,1 W/(m²K) 3,4-1,1 yli 60 Passiivirakenteet, yläpohja U=0,07 W/(m²K) 7,7-0,7 yli 60 Aurinkosähkö, 26 m² 2,5-3,0 yli 60 Aurinkolämpö, 62 m² 11,7-11,3 yli 60 Mukavuuslattialämmitys kph:ssa vesikiertoisena 0,0-2,1 31 Taloudellisessa mielessä 30 vuoden aikana kokonaiskustannuksiltaan negatiiviset ratkaisut ovat kannattavimmat. Näitä ovat ilmanvaihdon lämmön talteenotto (LTO) - vuosihyötysuhteisiin, ikkunoihin, kylmäsiltojen vähentämiseen, valaistukseen sekä lämmönjakelun hyötysuhteen parantamiseen liittyvät ratkaisut. Ratkaisuvaihtoehdoista E-lukua eniten pienentäviä ovat ilmanvaihdon LTOvuosihyötysuhde 78 %, LTO lämpimästä käyttövedestä (50 %) sekä aurinkolämpö. Vähiten E-lukua pienensivät kylmäsiltojen vähentäminen, valaistus sekä passiivirakenteisiin liittyvät ratkaisut. Taloudellisesti edullisimmista ratkaisuista, joiden 30 vuoden kokonaiskustannukset olivat negatiiviset, muodostettiin neljä energiansäästövaikutuksiltaan tehokasta ja elinkaarikustannuksiltaan edullista toimenpidepakettia, joihin lisättiin myös passiivirakenteita sekä aurinkosähköä ja lämpöä. Asuinkerrostalon osalta tarkasteltujen toimenpi-

11 11 (21) depakettien sisältö on esitetty Taulukossa 3 ja paketteihin liittyvät tunnusluvut Taulukossa 4. Taulukko 3 Asuinkerrostalo, toimenpidepakettien sisältö Ratkaisut LTO-vuosihyötysuhde maksimi 78 % (asuntokohtaiset koneet) LTO-vuosihyötysuhde maksimi 65 % (keskitetty ilmanvaihto) Ikkuna U=0,8 W/m²K; g=39,4 % X X X X X X Ikkuna U=0,6 W/m²K; g=24,3 % X X Kylmäsillat -25 % X X X X Valaistus minimi 9 W/m2 X X X X Lämmönjakelun vuosihyötysuhde 95 % X X X X Taulukossa 3 ratkaisut ovat vasemmanpuoleisessa sarakkeessa ja numeroidut sarakkeet edustavat toimenpidepaketteja 1-4. Taulukko 4 Asuinkerrostalo, toimenpidepaketit Paketit Kokonaiskustannukset (30v), /m² Vaikutus E-lukuun, kwh/m² Takaisinmaksuaika, a Toimenpidepaketti1-9,8-13,0 14 Toimenpidepaketti1 + passiivirakenne 8,7-16,0 37 Toimenpidepaketti1 + aurinkosähkö ja -lämpö 4-26,0 36 Toimenpidepaketti2-9,9-15,0 20 Toimenpidepaketti3-6,4-12,0 21 T a u Toimenpidepaketti3 + passiivirakenne 11,8-15,0 yli 60 Toimenpidepaketti3 + aurinkosähkö ja -lämpö 6,8-25,0 47 Toimenpidepaketti4-6,5-15,0 23 Taulukosta 4 havaitaan, että toimenpidepaketeilla 1 ja 2 on pienimmät, eniten negatiiviset, kokonaiskustannukset 30 vuoden ajalla. Suurimmat vaikutukset E-lukuun on niillä paketeilla, joissa on mukana aurinkosähköä ja -lämpöä. Lyhyin takaisinmaksuaika on paketilla 1.

12 Kokonaiskustannus /m² FInZEB 12 (21) Tarkasteltavan asuinkerrostalon kokonaiskustannuksia havainnollistettiin arvioimalla vastaavilla laajuustiedoilla olevan ja tavanomaisesti toteutetun asuinkerrostalon rakentamiskustannukset sekä käyttö- ja kunnossapitokustannukset (30 vuotta) ilman energiakustannuksia. Tähän lisättiin tarkasteltaviin toimenpidepaketteihin liittyvät investointikustannukset, käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä energiakustannukset. Lisäksi saadut kokonaiskustannukset muunnettiin lämmitetyn nettoalan mukaisiksi neliökustannuksiksi. Toimenpidepakettien (TP) kokonaiskustannuksia, 30 vuoden ajalla, on havainnollistettu kuvassa 1, jossa pystyakseli kuvastaa rakennuksen hyötyneliöihin suhteutettuja kustannuksia ja vaaka-akseli E-lukua. Pylväiden väreistä ylempi, vaalean vihreä, kuvastaa neliökohtaisia energiakustannuksia ja tummempi käyttö- ja kunnossapitokustannuksia. Näiden lisäksi alimaisena ovat investointikustannukset, jotka eivät kuvassa näy. Huomioitavaa kuvassa 1 on se, että esitysteknisistä syistä pystyakselin arvot alkavat 2200 /m²-kohdasta. E-luku Kuva 1 Asuinkerrostalo, neliökohtaiset kokonaiskustannukset ja E-luku Tehdyn tarkastelun ja kuvan 1 perusteella asuinkerrostalossa kustannusoptimaalinen taso on E-luvulla tarkasteluna noin 115 kwh/m²,a. Tarkastellut toimenpidepaketit (il-

13 13 (21) man aurinkoenergiaa ja passiivirakenteita) sijoittuvat kaikkinensa hyvin lähellä tätä arvoa. 4.2 Toimistorakennus Toimistorakennuksen osalta tutkittiin Taulukossa 5 olevia ratkaisuja: Taulukko 5 Toimistorakennus, ratkaisut Ratkaisu Kokonaiskustannukset (20v), /m² Vaikutus E-lukuun, kwh/m² Takaisinmaksuaika, a LTO vuosihyötysuhde 72 % ,5 2 LTO vuosihyötysuhde 81 % ,8 2 Ikkuna U=0,8 W/m²K; g=39,4 % -1-5,0 14 Ikkuna U=0,6 W/m²K; g=24,3 % -1-8,2 19 Ikkuna U=0,45 W/m²K; g=24,3 % 4-10,0 30 Kylmäsillat -25 % 1-0,3 20 Valaistus minimi 7 W/m² -7-14,3 6 Lämmönjakelun hyötysuhde maksimi 95 % 1-1,5 38 LTO lämpimästä käyttövedestä 50 % 6-2,5 yli 60 Ilmanvaihdon SFP normaali 1,6 kw/(m³/s) 2-1,8 yli 60 Ilmanvaihdon SFP minimi 1,5 kw/(m³/s) 2-3,1 51 Tarpeenmukainen ilmanvaihto (0.7l/s/m²) ,4 6 Tarpeenmukainen valaistus -7-13,0 4 Vaipan passiivirakenteet 21-2,3 yli 60 Passiivirakenteet, ulkoseinät U=0,14 W/(m²K) 8-0,9 yli 60 Passiivirakenteet, alapohja U=0,1 W/(m²K) 4-1,2 yli 60 Passiivirakenteet, yläpohja U=0,07 W/(m²K) 9-0,3 yli 60 Ilmavuoto minimi N50=0,6 1/h -2-3,6 12 Aurinkosähkö, 310 m² 12-10,2 yli 60 Aurinkolämpö, 23 m² 3-2,1 yli 60 Ratkaisuista pienimmät kokonaiskustannukset 20 vuoden ajalla ovat ilmanvaihdon LTO:lla, valaistuksella sekä tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla ja valaistuksella. Näiden lisäksi negatiivinen 20 vuoden kokonaiskustannus on myös ikkunoilla (U=0.8 ja U=0.6) sekä ilmavuodon vähentämisen eli rakennuksen tiiveyttä parantavilla toimilla.

14 14 (21) E-lukuvaikutuksen osalta Taulukon 5 ratkaisuista eniten E-lukua pienentävät ilmanvaihdon LTO vuosihyötysuhteella 81 % sekä tarpeenmukainen ilmanvaihto. Myös LTO vuosihyötysuhteella 72 %, ikkunoilla, valaistuksella ja sen ohjauksella sekä aurinkosähköllä on suuri E-lukua pienentävä vaikutus. Taulukossa 5 olevista ratkaisuista lyhyimmät takaisinmaksuajat ovat ilmanvaihdon LTO vuosihyötysuhteilla 72 % ja 81 %, valaistuksella sekä tarpeenmukaisella ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaamisella. Yli tai lähes 60 vuoden takaisinmaksuajat ovat puolestaan lämpimän käyttöveden LTO:lla, ilmanvaihdon SFP:n parantamisen toimenpiteillä, passiivirakenteilla sekä aurinkosähköllä ja -lämmöllä. Taulukossa 5 olevista ratkaisuista muodostettiin toimenpidepaketteja samalla tavalla kuin edellä suuren asuinkerrostalon tapauksessa: Paketit muodostettiin 20 vuoden kokonaiskustannusten pohjalta, jolloin niiden runko muodostui ilmanvaihdon LTOvuosihyötysuhteista (joko 72 % tai 81 %), ikkunoista (U=0.8 tai U=0.6), valaistuksesta, ilmavuodosta sekä tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta ja valaistuksesta. Näiden lisäksi paketteihin sisällytettiin kylmäsiltojen pienentämisen toimenpiteet, koska niiden takaisinmaksuaika on 20 vuotta. Kuten edellä, paketteihin liitettiin myös passiivirakenteita sekä aurinkosähköä ja -lämpöä. Toimistorakennuksen toimenpidepakettien sisältö on esitetty Taulukossa 6 ja niihin liittyvät tunnusluvut Taulukossa 7. Taulukko 6 Toimistorakennus, toimenpidepakettien sisältö Ratkaisut LTO-vuosihyötysuhde maksimi 72 % X X LTO-vuosihyötysuhde maksimi 81 % X X Ikkuna U=0,8 W/m²K; g=39,4 % X X Ikkuna U=0,6 W/m²K; g=24,3 % X X Ilmavuoto n50 = 0,6 1/h X X X X Kylmäsillat -25 % X X X X Valaistus minimi 9 W/m2 X X X X Tarpeenmukainen ilmanvaihto X X X X Tarpeenmukainen valaistus X X X X

15 15 (21) Taulukko 7 Toimistorakennus, toimenpidepaketit Paketit Kokonaiskustannukset (20v), /m² Vaikutus E-lukuun, kwh/m² Takaisinmaksuaika, a Toimenpidepaketti ,0 6 Toimenpidepaketti1 + passiivirakenne ,0 11 Toimenpidepaketti1 + aurinkosähkö ja -lämpö ,0 10 Toimenpidepaketti ,0 7 Toimenpidepaketti ,0 6 Toimenpidepaketti3 + passiivirakenne ,0 11 Toimenpidepaketti3 + aurinkosähkö ja -lämpö ,0 10 Toimenpidepaketti ,0 7 Toimenpidepaketeista pienin neliökohtainen kokonaiskustannus 20 vuoden ajalla on paketilla 3. Muilla paketeilla (1,2 ja 4) on vain hieman suuremmat kokonaiskustannukset. Suurin E-lukuvaikutus on niillä paketeilla, joissa on mukana aurinkosähkö ja - lämpö. Takaisinmaksuajoissa kaikilla paketeilla ilman passiivirakenteita tai aurinkosähköä ja -lämpöä takaisinmaksuaika on lyhyt. Passiivirakenteiden tai energiantuotannon tapauksissa takaisinmaksuaika on hieman pidempi. Toimistorakennuksen toimenpidepaketteihin liittyvät kokonaisneliökustannukset muodostettiin vastaavalla tavalla kuin asuinkerrostalon tapauksessa. Toimenpidepakettien (TP) kokonaiskustannuksia, 20 vuoden ajalla, on havainnollistettu kuvassa 2, jossa pystyakseli kuvastaa rakennuksen hyötyneliöihin suhteutettuja kustannuksia ja vaaka-akseli E-lukua. Pylväiden väreistä vaalean vihreä kuvastaa neliökohtaisia energiakustannuksia ja tummempi käyttö- ja kunnossapitokustannuksia. Näiden lisäksi alimaisena ovat investointikustannukset, jotka eivät kuvassa näy. Huomioitavaa kuvassa 2 on se, että esitysteknisistä syistä pystyakselin arvot alkavat 1800 /m²-kohdasta.

16 Kokonaiskustannus /m² FInZEB 16 (21) E-luku Kuva 2 Toimistorakennus, neliökohtaiset kokonaiskustannukset ja E-luku Tehdyn tarkastelun ja kuvan 2 perusteella asuinkerrostalossa kustannusoptimaalinen taso on E-luvulla tarkasteluna noin 88 kwh/m²,a. Tarkastellut toimenpidepaketit (ilman aurinkoenergiaa ja passiivirakenteita) sijoittuvat kaikkinensa hyvin lähellä tätä arvoa. 4.3 Herkkyystarkastelu Herkkyystarkastelun tarkoituksena oli havainnollistaa sitä, kuinka herkkiä laskennan tulokset olivat laskennassa käytettyjen parametrien muutoksille. Herkkyystarkastelu tehtiin muuttamalla energian hinnan nousua perustapauksesta neljään prosenttiin (2 % 4 %) sekä muuttamalla laskentakorkoa perustapauksen neljästä prosentista (4 % 0 %, 2 %, 6 %). Asuinkerrostalon tapauksessa herkkyystarkastelun tulokset on esitetty kuvassa 3:

17 Takaisinmaksuaika, vuotta FInZEB 17 (21) Kuva 3 Asuinkerrostalon ratkaisujen herkkyystarkastelu Kuvassa 3 harmaa neljäkäs kuvastaa perustapauksen takaisinmaksuaikaa ja musta jana herkkyystarkastelun suurinta ja pienintä arvoa. Pienin arvo, eli lyhyin takaisinmaksuaika, saavutetaan 4 %:n energian hinnan nousulla sekä 0 %:n laskentakorolla. Vastaavasti pisin takaisinmaksuaika aiheutuu 2 %:n energian hinnan nousulla sekä 6 %:n laskentakorolla. Mikäli ratkaisun takaisinmaksuaika on yli 60 vuotta, näkyy siitä Kuvassa 3 vain pienintä takaisinmaksuaikaa kuvastavan mustan janan alaosa. Asuinkerrostalon toimenpidepaketteja koskeva herkkyystarkastelu on esitetty kuvassa 4:

18 Takaisinmaksuaika, vuotta Takaisinmaksuaika, vuotta FInZEB 18 (21) Kuva 4 Asuinkerrostalon toimenpidepakettien herkkyystarkastelu Vastaavasti toimistorakennuksen herkkyystarkastelun tulokset on esitetty kuvassa 5: Kuva 5 Toimistorakennuksen ratkaisujen herkkyystarkastelu

19 Takaisinmaksuaika, vuotta FInZEB 19 (21) Toimistorakennuksen toimenpidepakettien herkkyystarkastelun tulokset ovat kuvassa 6: Kuva 6 Toimistorakennuksen toimenpidepakettien herkkyystarkastelu

20 20 (21) 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Tehtyjen tarkastelujen perusteella asuinkerrostalossa kustannusoptimaalinen taso sijoittuu suhteellisen lähelle nykyistä määräystasoa. Käytännössä suurin osa ratkaisuista, jotka johtavat kustannusoptimaaliseen tasoon ovat jo nyt käytössä yksittäisten ratkaisujen osalta. Merkittävästi E-lukua parantavista ratkaisuista aurinkoenergian hyödyntäminen sekä lämmöntalteenotto jätevedestä osoittautuivat kannattamattomiksi. Järjestelmien investointikustannusten alentuessa ja energian hinnan noustessa nämä tarjoavat kuitenkin potentiaalisen tavan parantaa E-lukua suhteellisen merkittävästikin. Toimistorakennuksen osalta nykyinen määräystaso puolestaan on suhteellisen kaukana kustannusoptimaalisesta tasosta. Tulosten perusteella tehokkaimmin E-lukua parantavat ratkaisut ja toisaalta myös kustannuksia eniten säästävät ratkaisut ovat ilmanvaihdon lämmöntalteenoton tehostaminen, energiatehokas valaistus sekä ilmanvaihdon ja valaistuksen tarpeenmukainen ohjaus. Nämä kaikki sekä muut kustannusoptimaalisuuden täyttävät ratkaisut ovat jo nykypäivänkin käytössä ainakin yksittäisinä ratkaisuina. E-lukua tehokkaimmin laskevista ratkaisuista ainoastaan aurinkosähkö jäi kannattamattomaksi. Sekä asuinkerrostalon että toimistorakennuksen herkkyystarkasteluiden perusteella havaitaan, kustannusoptimaaliseen tasoon johtavat ratkaisut pysyvät pääosin kannattavina, eli takaisinmaksuajaltaan järkevinä, vaikka laskentaparametrit (energian hinnan nousu sekä laskentakorko) olisivatkin kaikista epäedullisimmat. Vastaavasti loput ratkaisuista eivät muuttuisi kannattaviksi, vaikka laskentaparametrit olisivat kaikista edullisimmat (energian hinnan nousu 4 % ja laskentakorko 0 %).

21 21 (21) 6 LIITTEET LIITE 1: Kustannusten muodostuminen LIITE 2: Tulostaulukot

22 LIITE 1 Kustannusten muodostuminen Teemu Salonen, Joonas Ryynänen 1 (11) ASUINKERROSTALO Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, hajautettu Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 69 % o Asuntokohtaiset vastavirtakennoiset ilmanvaihdon lämmöntalteenottokoneet (myös yhteisissä tiloissa) o Sähköinen jälkilämmitys LTO vuosihyötysuhde 78 % o Käytetään pyöriväkennoisia IV-koneita o Sähköinen jälkilämmitys o Lisäkustannus noin 380 / IV-kone Kokonaislisäkustannus noin ; 5 /m² o IV-koneita yhteensä 35 kpl Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, keskitetty Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 57% o Keskitetty ilmanvaihtoratkaisu o Yhteiset tilat erillispoistolla o Kaukolämmöllä toimiva jälkilämmitys LTO vuosihyötysuhde 65 % o Keskitetty ilmanvaihtoratkaisu o Yhteiset tilat lämmöntalteenoton piirissä o Kaukolämmöllä toimiva jälkilämmitys o Lisäkustannukset tulevat yhteisten tilojen LTO:sta, noin ; 2 /m² Lämmöntalteenottokoneet Tulokanavisto

23 LIITE 1 Kustannusten muodostuminen Teemu Salonen, Joonas Ryynänen 2 (11) Ikkunoiden U-arvot Ikkunoiden pinta-ala 331 m² Perustapauksessa U-arvo 1,0 ja g-arvo 0,47 U-arvo 0,8 ja g-arvo 0,39 o Lisäkustannus 21 /ikkuna-m² U-arvo 0,6 ja g-arvo 0,24 o Lisäkustannus 58 /ikkuna-m² Kylmäsillat Arvioitu parempana työn laatuna aukkojen kohdalta Kustannukseksi arvioitu 1 /jm Valaistus LED:jä hyödynnetään seuraavissa tiloissa kiinteissä valaisimissa o Eteinen, kylpyhuone, WC, keittiö, porrashuone, varasto LED:ien lisäkustannus o Edellä esitettyjen tilojen osalta noin 20 /m² o Koko rakennuksen osalta noin 6 /m² Käyttökustannukset o Loisteputket uusitaan 6 vuoden välein Korjauskustannukset o LED- ja loisteputkivalaisimet uusitaan kokonaisuudessaan 15 vuoden välein Lämmönjakelun hyötysuhde Nousujohtojen eristäminen noin ; 3 /m²

24 LIITE 1 Kustannusten muodostuminen Teemu Salonen, Joonas Ryynänen 3 (11) LTO lämpimästä käyttövedestä Arvioitu toteutettavan säilöllä, johon käyttövesi varastoidaan ja josta lämpö otetaan talteen lämpöpumpun avulla Kustannus noin ; 12 /m² Ilmanvaihdon ominaissähkötehokkuus (SFP) Perustapauksessa SFP on 2,0 kw/m³/s SFP 1,6 kw/m³/s (huoneistokohtaiset koneet) o Kokoa suuremmat IV-koneet o Kustannus noin 560 /IV-kone SFP 1,5 kw/m³/s (huoneistokohtaiset koneet) o Suuremmat ja laadukkaammat IV-koneet o Kustannus noin /IV-kone Keskitetyssä ratkaisussa kokonaiskustannusvaikutus samaa suuruusluokkaa johtuen suurentuneesta IV-konehuoneesta ja suurentuneista runkokanavista Ulkoseinän lisäeristäminen Perustapauksena 0,17 W/m²K Lisäeristämisellä 0,14 W/m²K o Eristettä lisää 50 mm o Eristeen hinta noin 6,1 /seinä-m² Lisähinta yhteensä ; 9 /m²

25 LIITE 1 Kustannusten muodostuminen Teemu Salonen, Joonas Ryynänen 4 (11) Alapohjan lisäeristäminen Perustapauksena tuulettuva alapohja 0,16 W/m²K Lisäeristämisellä 0,10 W/m²K o Eristettä lisää 175 mm o Eristeen hinta noin 17 /lattia-m² Lisähinta ; 6 /m² Yläpohjan lisäeristäminen Perustapauksena yläpohja 0,09 W/m²K Lisäeristämisellä 0,07 W/m²K o Papua noin 320 mm lisää o Pavun lisähinta noin 23 /m² Lisähinta ; 9 /m² Aurinkolämpö Keräinala hyvin tuottavilla (noin 450 kwh/m²) keräimillä noin 105 m² Investointikustannus noin ; 21 /m² Käyttökustannukset noin 620 /a Korjauskustannukset 20 vuoden välein noin

26 LIITE 1 Kustannusten muodostuminen Teemu Salonen, Joonas Ryynänen 5 (11) Aurinkosähkö Aurinkosähköjärjestelmän kustannus on 2,5 /W Investointikustannus noin ; 3 /m² Järjestelmä sisältää seuraavat osakokonaisuudet o Paneelit o Invertterit o Kattoasennustelineet tasakatolle o Kaapelit ym. tarvikkeet o Asennus Käyttökustannukset noin 150 /a Korjauskustannukset 25 vuoden välein noin Vesikiertoinen lattialämmitys Lattialämmityspiirin kustannus o Sähköinen noin 6800 (25 /m², jää pois) o Vesikiertoinen noin (38 /m², tulee tilalle) Vesikiertoisen lattialämmityksen nousujohtojen kustannus noin Kustannusvaikutus yhteensä ; 3 /m²

27 LIITE 1 Kustannusten muodostuminen Teemu Salonen, Joonas Ryynänen 6 (11) TOIMISTORAKENNUS Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 45 % o Levylämmönsiirtimet o Kaukolämmöllä toimiva jälkilämmitys LTO vuosihyötysuhde 72 % o Käytetään pyöriväkennoisia IV-koneita toimistotiloissa o Muissa tiloissa levylämmönsiirtimet o Lisäkustannus noin LTO vuosihyötysuhde 81 % o Käytetään hygroskooppisia pyöriväkennoisia IV-koneita toimistotiloissa o Muissa tiloissa levylämmönsiirtimet o Lisäkustannus noin Ikkunoiden U-arvot Ikkunoiden pinta-ala o MSE 677 m² o Kiinteä 459 m² Perustapauksessa U-arvo 1,0 ja g-arvo 0,47 U-arvo 0,8 ja g-arvo 0,39 o Lisäkustannus 21 /MSE-ikkuna-m² o Lisäkustannus 7 /kiinteä-ikkuna-m² U-arvo 0,6 ja g-arvo 0,24 o Lisäkustannus 58 /ikkuna-m² o Lisäkustannus 33 /kiinteä-ikkuna-m² U-arvo 0,45 ja g-arvo 0,24 o Kaikki ikkunat kiinteitä o Lisäkustannus 90 /kiinteä-ikkuna-m²

28 LIITE 1 Kustannusten muodostuminen Teemu Salonen, Joonas Ryynänen 7 (11) Kylmäsillat Arvioitu parempana työn laatuna aukkojen kohdalta Kustannukseksi arvioitu 1 /jm Valaistus LED:jä hyödynnetään kaikissa tiloissa LED:ien lisäkustannus noin 6 /m² Käyttökustannukset o Loisteputket uusitaan 6 vuoden välein Korjauskustannukset o LED- ja loisteputkivalaisimet uusitaan kokonaisuudessaan 15 vuoden välein Lämmönjakelun hyötysuhde Nousujohtojen eristäminen noin ; 3 /m² LTO lämpimästä käyttövedestä Arvioitu toteutettavan säilöllä, johon käyttövesi varastoidaan ja josta lämpö otetaan talteen lämpöpumpun avulla Kustannus noin ; 12 /m²

29 LIITE 1 Kustannusten muodostuminen Teemu Salonen, Joonas Ryynänen 8 (11) Ilmanvaihdon ominaissähkötehokkuus (SFP) Perustapauksessa SFP on 1,75 kw/m³/s SFP 1,6 kw/m³/s o Kokoa suuremmat kanavat o IV-koneiden muutokset o Rakennustekniset työt (12 % suurempi IV-konehuone) o Kokonaiskustannukset noin SFP 1,5 kw/m³/s o Kokoa suuremmat kanavat o IV-koneiden muutokset o Rakennustekniset työt (19 % suurempi IV-konehuone) o Kokonaiskustannukset noin

FinZEB-kustannuslaskenta

FinZEB-kustannuslaskenta FinZEB-kustannuslaskenta Kustannusten muodostuminen Asuinkerrostalo ja toimisto 20.11.2014 Optiplan Oy 1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, hajautettu Asuinkerrostalo Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 69 %

Lisätiedot

FInZEB-kustannuslaskenta

FInZEB-kustannuslaskenta FInZEB-kustannuslaskenta Asuinkerrostalo ja toimisto Teemu Salonen, Optiplan Oy 5.2.2015 1 Sisältö Laskennan lähtötiedot Ratkaisuvaihtoehtojen kannattavuus Herkkyystarkastelut Kustannusoptimaalisuuteen

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 3 KUSTANNUSLASKENTA - KOULUT JA PÄIVÄKODIT

TAUSTARAPORTTI 3 KUSTANNUSLASKENTA - KOULUT JA PÄIVÄKODIT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 3 KUSTANNUSLASKENTA - KOULUT JA PÄIVÄKODIT 20.03.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Loppuraportin Liite 1 31.03.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry

Lisätiedot

1 (3) LLo / EAR. Selvitys. 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT

1 (3) LLo / EAR. Selvitys. 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT 1 (3) LLo / EAR Selvitys 06.10.2014 / Päivitetty 19.11.2014 LÄHTÖTIETOJA KUSTANNUSTARKASTELUJEN TEKEMISEKSI KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tässä aineistossa on seuraavat osuudet: 1. Tekniikkakuvaukset koulujen ja

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin

FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin FInZEB-hankkeen ehdotukset nzeb-e-luvuiksi rakennustyypeittäin Seminaariaineisto 5.2.2015 Granlund Oy Anni Tyni, Lassi Loisa, Erja Reinikainen Rakennusteollisuus RT ry Talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kohteesta on esitetty nämä tiedot kustannuslaskennan perusteiksi

Kohteesta on esitetty nämä tiedot kustannuslaskennan perusteiksi FInZEB-TARKASTELUT: SUURI KERROSTALO Kohteesta on esitetty nämä tiedot kustannuslaskennan perusteiksi Tekniikkakuvaus Energialaskennan tulokset Tilaluettelo Tiedot iv-koneista Lämpöhäviötuloste Vaipan

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU 20.03.2015 Insinööritoimisto Vesitaito Oy Alma Koivu ja

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 7 TULEVAISUUDEN SÄÄ JA SISÄLÄMPÖTILATARKASTELUT

TAUSTARAPORTTI 7 TULEVAISUUDEN SÄÄ JA SISÄLÄMPÖTILATARKASTELUT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 7 TULEVAISUUDEN SÄÄ JA SISÄLÄMPÖTILATARKASTELUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Anni Tyni,

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 (osa materiaalista esitetty työpajassa 5.6.2014) Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa 1 E-lukulaskenta

Lisätiedot

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua VUORES-TALO VUORES-TALO VAIHE 2 VAIHE 1 2013 RAKENNUTTAJAN TAVOITTEET LIITTYEN ENERGIATEHOKKUUTEEN 1. Rakentaa energialuokan A 2007 rakennus. 2. Täyttää

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 / 8.9.2014 (alkuperäistä esitystä päivitetty punaisella merkityin osin) Granlund Oy / E Reinikainen,

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku) RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän)

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja energiamuototarkastelut muut rakennukset 15.9.2014 Granlund Oy / E Reinikainen, L Loisa, A Tyni 1 Ohjeet tämän aineiston lukijalle: Tässä materiaalissa käytetään käsitteitä

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Keskussairaalankuja 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740--8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 980 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Annikinkatu 9 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--44- Rakennuksen valmistumisvuosi: 979 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

3 talo Mannerheimintie 105 ELINKAARINÄKÖKULMIA. 26.2.2008 Ilkka Alv oittu ja Kimmo Liljeström

3 talo Mannerheimintie 105 ELINKAARINÄKÖKULMIA. 26.2.2008 Ilkka Alv oittu ja Kimmo Liljeström 3 talo Mannerheimintie 105 ELINKAARINÄKÖKULMIA Esityksen sisältö NCC 3-talon laskennallinen energiatehokkuus NCC 3-talon mitattu energiankulutus ja siitä arvioitu energiatehokkuus Vaihtoehtoisten ratkaisujen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET Antti Lakka 10.2.2015 KOUKKUNIEMEN VANHAINKOTI KOUKKUNIEMEN JUKOLA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN IMPIVAARA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN JUKOLA JA IMPIVAARA Asukaspaikkoja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 45 Kurkisuontie Kurkisuontie A 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 984 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asokodit Taubenkuja 4 A Taubenkuja 4 00870, HELSINKI Rakennustunnus: 9-49-75-0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Leinelän Paletti A Leinelänkaari A 060, VANTAA Rakennustunnus: 066945Y Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Energiaremontti investointi vai kustannus?

Energiaremontti investointi vai kustannus? Energiaremontti investointi vai kustannus? Taloyhtiöiden hallitusforum 24.09.2011, Messukeskus Helsinki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Suunnitelmallinen energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen tilannekatsaus 18.09.2014

FInZEB-hankkeen tilannekatsaus 18.09.2014 FInZEB-hankkeen tilannekatsaus 18.09.2014 Erja Reinikainen Työpaja 3 1 Tilanne 18.09.2014 Laskentatarkasteluja täydennetty ja jatkuvat Kustannustarkastelut: rakennus- ja talotekniikka Kustannusoptimaalisen

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Keskisentie A 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-0087-000 / Talo A 99 Muut

Lisätiedot

MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus

MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus 1 Tarjolla tänään Määräysten huomioon ottaminen korjaushankkeen eri vaiheissa Esimerkkirakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 6 Katajanokanranta Katajanokanranta 0060, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys:

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys: ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Koy Oma Pesä, Kirjanpitäjänkuja 4 Kirjanpitäjänkuja 4 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari 7, talo Veteraanintie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4- Rakennuksen valmistumisvuosi: 985 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 66 Kurkisuontie 9, talo Kurkisuontie 9 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

FInZEB-TYÖPAJA 5.6.2014 KIRJAUKSET TYÖRYHMITTÄIN KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA

FInZEB-TYÖPAJA 5.6.2014 KIRJAUKSET TYÖRYHMITTÄIN KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA 1 (6) Erja Reinikainen 11.6.2014 FInZEB-TYÖPAJA 5.6.2014 KIRJAUKSET TYÖRYHMITTÄIN KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA HUOM: Tässä muistiossa esitetyt laskentatulokset ovat työpajassa tehdyistä laskelmista, tulokset

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Ainolankaari 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-040-000-D 998 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Vieraskuja 5 Talo Vieraskuja 5 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Tarjolla tänään Ilmanvaihdon parantaminen Lämpöpumppuratkaisuja Märkätilojen vesikiertoinen

Lisätiedot

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy

D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa. Insinööritoimisto Vesitaito Oy D3 luonnoksen vaikutus energialaskentaan hirsirakenteisissa rakennuksissa Insinööritoimisto Vesitaito Oy Sisältö Keskeisiä muutoksia 1-3 Hirsirakenteiset pientalot Hirsirakenteiset muut rakennukset Päiväkodit

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot