KOMISSION ASETUS (EU)

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION ASETUS (EU)"

Transkriptio

1 FI L 315/34 Euroopan unionin virallinen lehti KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1197/2013, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 ( 1 ) ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan, on kuullut kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa, sekä katsoo seuraavaa: (1) Kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitea, joka on myöhemmin korvattu tiedekomiteoiden perustamisesta kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla 3 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/210/EY ( 2 ) perustetulla kulutustavaroita käsittelevällä tiedekomitealla, katsoi vuonna 2001 julkaistun, hiusten kestovärien käyttöä ja virtsarakonsyöpäriskiä käsittelevän tutkimuksen ( Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk ) perusteella, että hiusvärien käytöstä mahdollisesti aiheutuviin riskeihin on syytä puuttua. Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea suositteli lausunnoissaan, että komissio ryhtyy lisätoimiin hiusväriaineiden käytön valvomiseksi. (2) Lisäksi kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea suositteli, että hiusväriaineille laaditaan turvallisuuden arviointia koskeva yleinen strategia, joka sisältää vaatimukset hiusvärivalmisteissa käytettävien aineiden testaamisesta niiden mahdollisten lisääntymiselle vaarallisten tai perimää vaurioittavien vaikutusten varalta. (3) Kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean lausuntojen perusteella komissio sopi yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa hiusvärivalmisteissa käytettävien aineiden sääntelyä koskevasta yleisestä strategiasta, jonka mukaan yritysten oli toimitettava tiedekomitealle riskinarviointia varten asiakirja-aineistot, jotka sisälsivät hiusväriaineiden turvallisuutta koskevat päivitetyt tieteelliset tiedot. (4) Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea, joka on sittemmin korvattu kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla toimivien tiedekomiteoiden ja asiantuntijoiden neuvoa-antavan rakenteen luomisesta ja päätöksen 2004/210/EY kumoamisesta 5 päivänä elokuuta 2008 tehdyllä komission päätöksellä 2008/721/EY ( 3 ) perustetulla kuluttajien turvallisuutta käsittelevällä tiedekomitealla, arvioi niiden yksittäisten aineiden turvallisuuden, joista yritykset olivat toimittaneet päivitetyt asiakirja-aineistot. ( 1 ) EUVL L 342, , s. 59. ( 2 ) EUVL L 66, , s. 45. ( 3 ) EUVL L 241, , s. 21. (5) Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea arvioi kuluttajien terveyteen kohdistuvat riskit, joita mahdollisesti aiheutuu hapettavien hiusväriaineiden muodostamista reaktiotuotteista hiusten värjäyksen aikana, ja 21 päivänä syyskuuta 2010 antamassaan lausunnossa se ei käytettävissä olleiden tietojen perusteella nähnyt syytä vakavaan huoleen siitä, että unionissa nykyisin käytettävät hiusvärit ja niiden reaktiotuotteet olisivat lisääntymiselle vaarallisia tai perimää vaurioittavia. (6) Jotta voidaan varmistaa, että hiusvärivalmisteet ovat turvallisia ihmisten terveydelle, on aiheellista rajoittaa 21 arvioidun hiusväriaineen enimmäispitoisuuksia ja sisällyttää aineet asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteeseen III, ottaen huomioon kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean antamat lopulliset lausunnot niiden turvallisuudesta. (7) Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea on arvioinut aineen Toluene-2,5-Diamine, joka luetellaan asetuksen 1223/2009 liitteessä III viitenumerolla 9a, ja arvioinnin perusteella on aiheellista muuttaa aineen suurimpia sallittuja pitoisuuksia valmiissa kosmeettisessa valmisteessa. (8) Asetuksessa (EY) N:o 1223/2009 oleva hiuksille ja kasvojen karvoille tarkoitetun valmisteen määritelmä sulkee pois silmäripsiin käytettävät valmisteet. Niiden poissulkemiselle oli syynä se, että kosmeettisten valmisteiden käyttö yhtäältä hiuksiin ja toisaalta silmäripsiin aiheuttaa eritasoisen riskin. Sen vuoksi oli tarpeen tehdä riskinarviointi, joka koskee nimenomaan hiusväriaineiden käyttöä silmäripsissä. (9) Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea totesi 12 päivänä lokakuuta 2012 antamassaan lausunnossa, joka koskee hapettavien hiusväriaineiden ja vetyperoksidin käyttöä silmäripsien värjäykseen tarkoitetuissa valmisteissa, että ammattilaiset voivat turvallisesti käyttää silmäripsien värjäykseen tarkoitetuissa valmisteissa asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä III olevaan luetteloon sisältyviä hapettavia hiusväriaineita p-phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole ja 2,6-Diaminopyridine, joiden käyttö hiusvärivalmisteissa on todettu turvalliseksi. Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea totesi myös, että asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä III viitenumerolla 12 lueteltua vetyperoksidia voidaan silmäripsissä käytettynä pitää turvallisena kuluttajille enintään 2 prosentin pitoisuutena.

2 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/35 (10) Kyseisiä aineita koskevien tieteellisten arviointien perusteella niiden käyttö silmäripsien värjäykseen tarkoitetuissa valmisteissa olisi sallittava samoina pitoisuuksina kuin hiusvärivalmisteissa. Aineet olisi kuitenkin sallittava ainoastaan ammattikäyttöön, jotta vältytään riskeiltä, joita voisi aiheutua kuluttajien käyttäessä itse silmäripsien värjäykseen tarkoitettuja valmisteita. Jotta ammattilaiset voivat tiedottaa kuluttajille silmäripsien värjäyksen mahdollisista haitallisista vaikutuksista ja jotta asianomaisista valmisteista johtuvaa ihon herkistymisen riskiä voidaan pienentää, valmisteiden selosteisiin olisi painettava asianmukaiset varoitukset. (11) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1223/2009 olisi muutettava. (12) Jotta vältettäisiin markkinoiden häiriintyminen, kun 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY ( 1 ) sijasta aletaan soveltaa asetusta (EY) N:o 1223/2009, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EY) N:o 1223/2009. (13) Talouden toimijoille olisi myönnettävä riittävä siirtymäkausi silmäripsien värjäykseen tarkoitettuja valmisteita koskeviin uusiin varoituksiin mukautumista varten. (14) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti. 2 artikla Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 11 päivästä heinäkuuta Seuraavia liitteessä olevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2014: a) 1 ja 3 9 kohdassa olevan sarakkeen i säännökset, jotka koskevat aineiden käyttöä silmäripsien värjäämiseen tarkoitetuissa valmisteissa; b) 2 ja 10 kohta. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 25 päivänä marraskuuta Komission puolesta Puheenjohtaja José Manuel BARROSO ( 1 ) EYVL L 262, , s. 169.

3 Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liite III seuraavasti: 1) Lisätään kohta 8b seuraavasti: a b c d e f g h i 8b p-fenyleenidiamiini ja sen suolat p-phenylenediamine; p-phenylenediamine HCl; p-phenylenediamine Sulphate / / / / LIITE Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet Hapettavissa olosuhteissa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen silmäripsiin levitettäessä enimmäispitoisuus saa olla enintään 2 % vapaaksi emäkseksi laskettuna. Vain ammattikäyttöön. Painettava selosteeseen: Vain ammattikäyttöön. Tämä tuote saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. 16- vuotiaille. saattaa lisätä allergiariskiä. Silmäripsiä ei saa värjätä, jos kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. Sisältää fenyleenidiamiineja. Käytettävä asianmukaisia käsineitä. L 315/36 FI Euroopan unionin virallinen lehti

4 2) Korvataan kohta 9a seuraavasti: 9a) a b c d e f g h i 1,4-Bentseenidiamiini, 2-metyyli- 2,5-Diaminotolueenisulfaatti Toluene-2,5-Diamine Toluene-2,5-Diamine sulfate ( 1 ) Hiusväriaine hapettavissa a) Yleiskäyttö b) Ammattikäyttö a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus saa olla enintään 2 % (vapaaksi emäkseksi laskettuna) tai 3,6 % (sulfaattisuolaksi laskettuna). mustasta hennatatuoinnista. Sisältää fenyleenidiamiineja (tolueenidiamiineja). Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen. b) Painettava selosteeseen: Vain ammattikäyttöön. Hiusvärit saattavat aiheuttaa FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/37

5 3) Korvataan kohta 12 seuraavasti: a b c d e f g h i 12 Vetyperoksidi ja muut yhdisteet tai seokset, joista vapautuu vetyperoksidia, mm. karbamidiperoksidi ja sinkkiperoksidi Hydrogen peroxide a) Hiuksille ja kasvojen karvoille tarkoitetut valmisteet b) Iholle tarkoitetut valmisteet c) Kynsien kovettamiseen käytettävät valmisteet d) Suuhygieniavalmisteet, mm. suuvedet, hammastahnat ja hampaidenvalkaisutuotteet a) 12 % H 2 O 2 (40 vol.), sisältyneenä tai vapautuneena b) 4 % H 2 O 2, sisältyneenä tai vapautuneena c) 2 % H 2 O 2, sisältyneenä tai vapautuneena d) 0,1 % H 2 O 2, sisältyneenä tai vapautuneena mustasta hennatatuoinnista. Sisältää fenyleenidiamiineja (tolueenidiamiineja). Käytettävä asianmukaisia käsineitä. a) ja f): Käytettävä asianmukaisia käsineitä. a), b), c) ja e): Sisältää vetyperoksidia. Varottava aineen joutumista silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. L 315/38 FI Euroopan unionin virallinen lehti

6 ( 5 ) EUVL L 255, , s ) Korvataan kohta 22 seuraavasti: e) Hampaidenvalkaisutuotteet f) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet e) > 0,1 % 6 % H 2 O 2, sisältyneenä tai vapautuneena f) 2 % H 2 O 2, sisältyneenä tai vapautuneena e) Myydään ainoastaan hammaslääkäreille. Kunkin käyttöjakson yhteydessä tuotetta saavat ensimmäisellä kerralla käyttää vain direktiivin 2005/36/EY ( 5 ) määritelmän mukaiset hammaslääkärit tai käyttö voi tapahtua hammaslääkärin välittömässä valvonnassa, jos voidaan varmistaa vastaava turvallisuuden taso. Myöhemmin tuotetta saa antaa kuluttajalle käyttöjakson saattamiseksi päätökseen. Ei saa käyttää alle 18- vuotiaille. e) H 2 O 2 :n pitoisuus, sisältyneenä tai vapautuneena, ilmoitetaan prosentteina. Ei saa käyttää alle 18-vuotiaille. Myydään ainoastaan hammaslääkäreille. Kunkin käyttöjakson yhteydessä tuotetta saavat ensimmäisellä kerralla käyttää vain hammaslääkärit tai käyttö voi tapahtua hammaslääkärin välittömässä valvonnassa, jos voidaan varmistaa vastaava turvallisuuden taso. Myöhemmin tuotetta saa antaa kuluttajalle käyttöjakson saattamiseksi päätökseen. f) Vain ammattikäyttöön. f) Painettava selosteeseen: Vain ammattikäyttöön. Varottava aineen joutumista silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. Sisältää vetyperoksidia. a b c d e f g h i 22 1,3-Bentseenidioli Resorcinol a) Hiusväriaine hapettavissa a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen hiuksiin tai silmäripsiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,25 % FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/39

7 b) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet mustasta hennatatuoinnista. Sisältää resorsinolia. Hiukset huuhdeltava huolellisesti käsittelyn jälkeen. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen. b) Vain ammattikäyttöön. b) Painettava selosteeseen: Vain ammattikäyttöön. Sisältää resorsinolia. Tämä tuote saattaa aiheuttaa L 315/40 FI Euroopan unionin virallinen lehti

8 5) Korvataan kohta 203 seuraavasti: c) Hiusvedet ja sampoot Silmäripsiä ei saa värjätä, jos kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. c) 0,5 % c) Sisältää resorsinolia. a b c d e f g h i Metoksi-N2-metyyli-2,3-pyridiinidiamiinihydrokloridi ja dihydrokloridisuola ( 17 ) 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl / / a) Hiusväriaine hapettavissa a) ja c): Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin tai silmäripsiin levitettäessä enimmäispitoisuus 0,68 % vapaaksi emäkseksi laskettuna (1,0 % dihydrokloridina) FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/41

9 b) Hiusväriaine eihapettavissa c) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet b) 0,68 % vapaana emäksenä (1,0 % dihydrokloridina) a), b) ja c): Älä käytä nitrosoivissa reaktiojärjestelmissä Nitrosamiinipitoisuus enintään: 50 μg/kg Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä b) Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion c) Vain ammattikäyttöön. c) Painettava selosteeseen: Vain ammattikäyttöön. Tämä tuote saattaa aiheuttaa L 315/42 FI Euroopan unionin virallinen lehti

10 6) Korvataan kohta 217 seuraavasti: Silmäripsiä ei saa värjätä, jos a b c d e f g h i 217 m-aminofenoli ja sen suolat m-aminophenol m-aminophenol HCl m-aminophenol sulfate / / / / / a) Hiusväriaine hapettavissa a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin tai silmäripsiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,2 %. kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/43

11 b) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet b) Vain ammattikäyttöön. b) Painettava selosteeseen: Vain ammattikäyttöön. Tämä tuote saattaa aiheuttaa Silmäripsiä ei saa värjätä, jos kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, L 315/44 FI Euroopan unionin virallinen lehti

12 7) Korvataan kohta 229 seuraavasti: a b c d e f g h i [(2-Hydroksietyyli)amino]-o-kresoli 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol a) Hiusväriaine hapettavissa b) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin tai silmäripsiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,5 %. Älä käytä nitrosoivissa reaktiojärjestelmissä Nitrosamiinipitoisuus enintään: 50 μg/kg Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. b) Vain ammattikäyttöön. b) Painettava selosteeseen: FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/45

13 8) Korvataan 241 ja 242 kohta seuraavasti: Vain ammattikäyttöön. Tämä tuote saattaa aiheuttaa Silmäripsiä ei saa värjätä, jos a b c d e f g h i Amino-o-kresoli 4-Amino-2-Hydroxytoluene a) Hiusväriaine hapettavissa a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin tai silmäripsiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,5 %. kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. L 315/46 FI Euroopan unionin virallinen lehti

14 b) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet b) Vain ammattikäyttöön. b) Painettava selosteeseen: Vain ammattikäyttöön. Tämä tuote saattaa aiheuttaa Silmäripsiä ei saa värjätä, jos kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/47

15 242 2,4-Diaminofenoksietanoli, sen hydrokloridi-ja sulfaattisuola 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate / / / / a) Hiusväriaine hapettavissa b) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin tai silmäripsiin levitettäessä enimmäispitoisuus 2,0 % (hydrokloridina). oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. b) Vain ammattikäyttöön. b) Painettava selosteeseen: L 315/48 FI Euroopan unionin virallinen lehti

16 9) Korvataan 244 ja 245 kohta seuraavasti: Vain ammattikäyttöön. Tämä tuote saattaa aiheuttaa Silmäripsiä ei saa värjätä, jos a b c d e f g h i Amino-m-kresoli 4-Amino-m-Cresol a) Hiusväriaine hapettavissa a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin tai silmäripsiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,5 %. kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/49

17 b) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet väliaikaisesta b) Vain ammattikäyttöön. b) Painettava selosteeseen: Vain ammattikäyttöön. Tämä tuote saattaa aiheuttaa Silmäripsiä ei saa värjätä, jos kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, L 315/50 FI Euroopan unionin virallinen lehti

18 245 2-[(3-Amino-4-metoksifenyyli)amino]etanoli ja sen sulfaattisuola 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate / / a) Hiusväriaine hapettavissa b) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin tai silmäripsiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,5 % (sulfaattina). Älä käytä nitrosoivissa reaktiojärjestelmissä Nitrosamiinipitoisuus enintään: 50 μg/kg Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. Sekoitussuhde väliaikaisesta b) Vain ammattikäyttöön. b) Painettava selosteeseen: Sekoitussuhde FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/51

19 10) Lisätään kohta seuraavasti: Vain ammattikäyttöön. a b c d e f g h i 265 1,4-Diaminoantrakinoni 266 Etanoli, 2-((4-amino-2-nitrofenyyli)amino)- Disperse Violet Hiusväriaine ei-hapettavissa HC Red No a) Hiusväriaine hapettavissa 0,5 % Disperse Violet 1:ssä epäpuhtautena olevan Disperse Red 15:n pitoisuuden hiusväriaineissa on oltava < 1 % (painoprosenttia). a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 0,45 %. Tämä tuote saattaa aiheuttaa Silmäripsiä ei saa värjätä, jos kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. L 315/52 FI Euroopan unionin virallinen lehti

20 267 [7-Hydroksi-8-[(2- metoksifenyyli)atso]-2-naftyyli]trimetyyliammoniumkloridi [[4-(Dimetyyliamino)fenyyli]atso]-1,3-dimetyyli- 1H-imidatsoliumkloridi b) Hiusväriaine eihapettavissa Basic Red Hiusväriaine ei-hapettavissa Basic Red a) Hiusväriaine hapettavissa b) 3,0 % a) ja b): 2,0 % Älä käytä nitrosoivissa reaktiojärjestelmissä Nitrosamiinipitoisuus enintään: 50 μg/kg Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 0,5 %. a) ja b): vakavia allergisia reaktioita. Lue käyttöohjeet ja noudata niitä. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle saattaa lisätä allergiariskiä. hiuspohjasi on herkkä, ärtynyt hiusten värjäämisestä, FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/53

21 269 Fenoli, 2-amino-5- etyyli-, hydrokloridi 2-Amino-5-Ethylphenol HCl b) Hiusväriaine eihapettavissa Hiusväriaine hapettavissa b) 1,0 % Hapettavissa olosuhteissa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus saa olla enintään 1,0 %. L 315/54 FI Euroopan unionin virallinen lehti

22 270 Fluoreseiini, 2,4,5,7 -tetrabromi-4,5,6,7-tetrakloori-, dinatriumsuola (CI 45410) 271 1:n, 2:n ja 3:n seos dispergointiaineessa (lignosulfaatti): 1) 9,10-Antra seenidioni- 1,4-bis[(2- hydroksietyyli)amino] Acid Red a) Hiusväriaine hapettavissa Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes: (1) 1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10- quinone (1) (1) b) Hiusväriaine eihapettavissa Hiusväriaine ei-hapettavissa b) 0,4 % 2,0 % a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 2,0 % FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/55

23 2) 9,10-Antra seenidioni-1- [(2-hydroksie tyyli)amino]- 4-[(3-hydroksipropyyli)amino] 3) 9,10-Antra seenidioni- 1,4-bis[(3- hydroksipropyyli)amino (2) 1-[(2-hydroxyet hyl)amino]-4-[(3- hydroxypropyl)a mino]anthra- 9,10-quinone (3) 1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10- quinone (2) (3) (2) (3) Aminofenoli p-aminophenol Hiusväriaine hapettavissa 273 4,5-Diamino-1-(2- hydroksietyyli)- 1H-pyratsolisulfaatti (1:1) 1-Hydroxyethyl-4,5- Diamino Pyrazole Sulfate Hiusväriaine hapettavissa Hapettavissa olosuhteissa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus saa olla enintään 0,9 %. Hapettavissa olosuhteissa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus saa olla enintään 3,0 %. Painettava selosteeseen: vakavia allergisia reaktioita. 16- vuotiaille. saattaa lisätä allergiariskiä. hiuspohjasi on herkkä, ärtynyt hiusten värjäämisestä, Painettava selosteeseen: L 315/56 FI Euroopan unionin virallinen lehti

24 274 Kinolinium, 4-formyyli-1-metyyli-, suola 4-metyylibentseenisulfonihapon kanssa (1:1) 4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate Hiusväriaine hapettavissa Hapettavissa olosuhteissa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus saa olla enintään 2,5 %. vakavia allergisia reaktioita. 16- vuotiaille. saattaa lisätä allergiariskiä. hiuspohjasi on herkkä, ärtynyt hiusten värjäämisestä, Painettava selosteeseen: vakavia allergisia reaktioita. 16- vuotiaille. saattaa lisätä allergiariskiä. hiuspohjasi on herkkä, ärtynyt FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/57

25 275 Pyridinium, 1-metyyli-4-[( metyylifenyylihydratsoni)metyyli]-, metyylisulfaatti [(4-Aminofenyyli)atso]-1,3-dimetyyli-1H-imidatsoliumkloridi Basic Yellow a) Hiusväriaine hapettavissa b) Hiusväriaine eihapettavissa Basic Orange a) Hiusväriaine hapettavissa b) 1,0 % a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,0 %. a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 0,5 %. hiusten värjäämisestä, L 315/58 FI Euroopan unionin virallinen lehti

26 277 2,6-Pyridiinidiamiini, 3-(3-pyridinyyliatso) 2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine b) Hiusväriaine eihapettavissa a) Hiusväriaine hapettavissa b) 1,0 % a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 0,25 % FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/59

27 278 4-((4-Amino-3- metyylifenyyli)amino-4-metyyli-2,5-sykloheksadien-1-ylideeni)metyyli)-2-metyylifenyyliamiini monohydrokloridi (CI 42520) b) Hiusväriaine eihapettavissa Basic Violet a) Hiusväriaine hapettavissa b) 0,25 % a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,0 %. L 315/60 FI Euroopan unionin virallinen lehti

28 280 2-Amino-4,6-dinitrofenoli ja 2- amino-4,6-dinitrofenoli, natriumsuola 279 2,3-Diamino-6,7- dihydro-1h,5hpyratsolo[1,2- a]pyratsol-1-onidimetaanisulfonaatti 2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate Picramic Acid and Sodium Picramate b) Hiusväriaine eihapettavissa Hiusväriaine hapettavissa a) Hiusväriaine hapettavissa b) 0,5 % Hapettavissa olosuhteissa tapahtuneen sekoittamisen jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus saa olla enintään 2,0 %. a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 0,6 %. Painettava selosteeseen: vakavia allergisia reaktioita. 16- vuotiaille. saattaa lisätä allergiariskiä. hiuspohjasi on herkkä, ärtynyt hiusten värjäämisestä, FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/61

29 281 1-Metyyliamino-2- nitro-5-(2,3-dihyd roksipropyylioksi)- bentseeni 2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline b) Hiusväriaine eihapettavissa a) Hiusväriaine hapettavissa b) 0,6 % a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 0,8 %. L 315/62 FI Euroopan unionin virallinen lehti

30 282 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro- 4-(metyyliamino)- 9,10-diokso-1-ant rasenyyli]amino]- N,N-dimetyyli-Npropyyli-, bromidi Amino-2-kloori- 6-metyylifenoli 3-amino-4-kloori- 6-metyylifenoli HCl b) Hiusväriaine eihapettavissa HC Blue Hiusväriaine ei-hapettavissa 5-Amino-6-Chloro-o- Cresol 5-Amino-6-Chloro-o- Cresol HCl a) Hiusväriaine hapettavissa b) 1,0 % a) ja b): Älä käytä nitrosoivissa reaktiojärjestelmissä Nitrosamiinipitoisuus enintään: 50 μg/kg Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä 3,0 % Älä käytä nitrosoivissa reaktiojärjestelmissä Nitrosamiinipitoisuus enintään: 50 μg/kg Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,0 % FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/63

31 284 Fenoli, 2,2 -metyleenibis [4-amino-], dihydrokloridi 2,2'-Methylenebis-4- aminophenol HCl b) Hiusväriaine eihapettavissa a) Hiusväriaine hapettavissa b) 0,5 % a) Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus 1,0 %. L 315/64 FI Euroopan unionin virallinen lehti

32 285 Pyridiini-2,6-diyylidiamiini b) Hiusväriaine eihapettavissa 2,6-Diaminopyridine a) Hiusväriaine hapettavissa b) 1,0 % a) ja b): Hapettavissa olosuhteissa jälkeen hiuksiin levitettäessä enimmäispitoisuus saa olla enintään 0,15 % FI Euroopan unionin virallinen lehti L 315/65

33 b) Silmäripsien värjäykseen tarkoitetut valmisteet b) Vain ammattikäyttöön. b) Painettava selosteeseen: Vain ammattikäyttöön. Tämä tuote saattaa aiheuttaa Silmäripsiä ei saa värjätä, jos kuluttajalla on ihottumaa kasvoissa tai herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut hiuspohja, oireita hiusten tai silmäripsien värjäämisestä, oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi. L 315/66 FI Euroopan unionin virallinen lehti

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2013. 155/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2013. 155/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2013 155/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 4311 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Liite 2 Kielletyt aineet Nro Aine 167 4-Aminobentsoehapon esterit,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 873 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2015 (OR. en) 13990/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039969/03 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. elokuuta 2019 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. elokuuta 2019 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. elokuuta 2019 (OR. en) 11584/19 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. elokuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D062738/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

SISÄLLYS. määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

SISÄLLYS. määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009 N:o 705 710 SISÄLLYS N:o Sivu 705 Tasavallan presidentin asetus Tšekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI L 273/18 Euroopan unionin virallinen lehti 15.10.2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 985/2013, annettu 14 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 3948 N:o 901 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Kauppa- ja

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 15.10.2014 L 297/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1078/2014, annettu 7 päivänä elokuuta 2014, vaarallisten kemikaalien viennistä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049730/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049730/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. elokuuta 2017 (OR. en) 11730/17 AGRILEG 154 SAATE Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049730/04 Asia: Neuvoston pääsihteeristö KOMISSION

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. toukokuuta 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 15. toukokuuta 2013 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

L 27/12 Euroopan unionin virallinen lehti DIREKTIIVIT

L 27/12 Euroopan unionin virallinen lehti DIREKTIIVIT L 27/12 Euroopan unionin virallinen lehti 31.1.2008 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2008/5/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2008, muiden kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) 12469/14 ENV 705 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D027173/04 Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D019484/07 Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16282/12 TRANS 398 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16282/12 TRANS 398 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16282/12 TRANS 398 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.6.2018 L 160/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan kemikaalivirastolle

Lisätiedot

Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN KOMISSIO LUONNOS: versio 2.01, 30.11.2010 D012380/01 Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 32/6 6.2.2018 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/172, annettu 28 päivänä marraskuuta 2017, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

N:o 228. Oikeusministeriön asetus. oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

N:o 228. Oikeusministeriön asetus. oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2010 N:o 228 230 SISÄLLYS N:o Sivu 228 Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksenmuuttamisesta...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 5.6.2015 L 139/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/864, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.2.2019 L 59/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/330, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, vaarallisten kemikaalien viennistä

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- FI.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12952/12 ENV 647 ENT 187 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12952/12 ENV 647 ENT 187 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12952/12 ENV 647 ENT 187 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu 19.2.2018, rakenteellisiin tarkoituksiin käytettävien metallikerroslevyjen suoritustason pysyvyyden arviointiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14899/16 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. marraskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047976/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 25/48 FI 2.2.2016 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/131, annettu 1 päivänä helmikuuta 2016, C(M)IT/MIT:n (3:1) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2018 C(2018) 1585 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 21.3.2018, sellaisia jäämien enimmäismääriä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka on otettava

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 26.4.2017 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/9 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/717, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

L 114. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

L 114. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-0812 L 114 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 56. vuosikerta 25. huhtikuuta 2013 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 17.11.2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 22/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti 26.1.2018 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/128, annettu 25 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täytäntöön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 1.10.2018 L 245/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1461, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 18.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11468/17 AGRILEG 143 DENLEG 59 VETER 66 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 12.10.2018 L 256/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1513, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. tammikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042509/03

Lisätiedot

L 302/28 Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/28 Euroopan unionin virallinen lehti L 302/28 Euroopan unionin virallinen lehti 19.11.2005 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1895/2005, annettu 18 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen epoksijohdannaisten käytön rajoittamisesta elintarvikkeiden kanssa

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

ASETUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ASETUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 125/10 ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) 2015/786, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY mukaisesti sovellettavien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/886, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tiettyjä tuotteita koskevista tietyistä kauppapoliittisista toimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

L 178 I virallinen lehti

L 178 I virallinen lehti Euroopan unionin L 178 I virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 16. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 3.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta Euroopan kansantalouden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. tammikuuta 2017 (OR. en) 5073/17 AGRILEG 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D48302/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu 20.4.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 763/2008 tarkoitettuja väestöja asuntolaskentoja

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot