Specimen. Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, Helsinki, ja. (jäljempänä Sopimusrekisteröijä) Y-tunnus Osoite

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Specimen. Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, Helsinki, ja. (jäljempänä Sopimusrekisteröijä) Y-tunnus Osoite"

Transkriptio

1 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, Helsinki, ja (jäljempänä Sopimusrekisteröijä) Y-tunnus Osoite 2. Yhteyshenkilöt Viitatessa molempiin osapuoliin samanaikaisesti käytetään termiä sopijapuolet. Kumpikin sopijapuoli nimeää yhden tai useamman yhteyshenkilön, jonka tehtävä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. Trafin yhteyshenkilöt: Sopimusrekisteröijän yhteyshenkilö:

2 3. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 4. Sopimuksen kohde 5. Määritelmät TRAFI/ / /2018 Sopimus perustuu vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (424/2014) 28 :ään. Vesikulkuneuvorekisteri on valtakunnallinen (pl. Ahvenanmaa) rekisteri, jonka ylläpito ja käyttö ovat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vastuulla. Trafi vastaa rekisterin tietojen ylläpitämisestä ja käsittelystä siten kuin niistä edellä mainitussa laissa säädetään. Tällä sopimuksella Trafi järjestää vesikulkuneuvojen rekisteröintitoimintaa hankkimalla toimintaan tarvittavia palveluja sopimusrekisteröijältä. Sopimuksen tarkoituksena on lisäksi sopia niistä ehdoista ja menettelytavoista, joita sovelletaan sopijapuolten välillä luovutettaessa tietoa vesikulkuneuvorekisteristä Sopimusrekisteröijälle. Sopimus koskee liitteessä 1 mainittujen rekisteröintipalveluiden tuottamista Trafille. Trafi myöntää tämän sopimuksen lisäksi Sopimusrekisteröijälle Tietoluvan, jonka perusteella Sopimusrekisteröijä saa käyttöönsä vesikulkuneuvorekisterin tietoja rekisteröintitehtävien hoitamiseen tässä sopimuksessa ja liitteessä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Rekisteröintipalvelun tuottajana on Sopimusrekisteröijä. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan: Rekisterillä vesikulkuneuvoja koskevaa rekisteriä. Sopimusrekisteröijällä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa vesikulkuneuvojen rekisteröintitoiminnan järjestämiseksi tehdyn sopimuksen toista osapuolta. Rekisteröinnin suorittajalla Sopimusrekisteröijän palveluksessa olevaa toimivaltaista henkilöä, joka tekee rekisteröintitehtäviä. Ensirekisteröinnillä vesikulkuneuvon ja moottorin yksilöintitietojen sekä omistajuuden, niiden käyttöä ja teknisiä ominaisuuksia koskevien tietojen merkitsemistä rekisteriin ensimmäistä kertaa Suomessa. Muutosrekisteröinnillä vesikulkuneuvon tai sen moottorin omistajuutta, haltijuutta ja käyttötarkoitusta tai teknisiä tietoja koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä rekisteriin. Rekisteri-ilmoituksella vesikulkuneuvon ensirekisteröintiä, muutosrekisteröintiä tai käyttöä koskevien tietojen ilmoittamista rekisteröinnin suorittajalle. Rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin suorittajan ensirekisteröinnistä ja muutosrekisteröinnistä antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että vesikulkuneuvo on rekisteröity ja josta ilmenevät tiedot vesikulkuneuvon kansallisuudesta, omistajasta ja haltijasta sekä vesikulkuneuvon teknisistä tiedoista.

3 Toimipaikalla Sopimusrekisteröijän toimipaikkaa, jossa tehdään Sopimusrekisteröijän vastaanottamien rekisteri-ilmoitusten päivitys rekisteriin. Käyttöoikeusvastuuhenkilöllä henkilöä, joka huolehtii Sopimusrekisteröijän käyttöoikeuksien hallinnasta. 6. Toiminnassa noudatettavat säädökset, ohjeet ja määräykset Sopimusrekisteröijän on noudatettava tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa voimassaolevia säädöksiä. Trafi tiedottaa Sopimusrekisteröijälle niistä säädösmuutoksista, joilla on vaikutusta tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan. Trafi toimittaa Sopimusrekisteröijälle toimintaohjeet säädösmuutosten aiheuttamista muutoksista palveluiden tuottamisessa. Sopimusrekisteröijän on noudatettava voimassaolevia säädöksiä myös silloin, kun niistä ei ole erikseen tiedotettu. Sopimusrekisteröijän on noudatettava Trafin sekä Liikenne- ja viestintäministeriön antamia ohjeita ja määräyksiä. Trafi tiedottaa ohjeiden ja määräysten muutoksista sekä voimaantulosta Sopimusrekisteröijälle. 7. Rekisteröintitoiminnan järjestäminen 7.1. Rekisteröintitoimintaan liittyvät palvelut 7.2. Toimipaikat Sopimusrekisteröijän tulee ottaa vastaan liitteessä 1 mainittuja rekisteriilmoituksia ja periä rekisteröinnistä liitteen 2 palveluhinnaston mukainen maksu. Rekisteri-ilmoituksissa ilmoitetut tiedot merkitään rekisteriin toimipaikalla. Sopimusrekisteröijä säilyttää rekisteri-ilmoitusasiakirjat sekä muut asiakirjat Trafin ohjeiden mukaisesti. Sopimusrekisteröijän on pyrittävä tarjoamaan kaikkia sopimuksessa mainittuja palveluja asiakkaille toimipaikkojen aukioloaikoina. Sopimusrekisteröijän toiminta on järjestettävä siten, että rekisteriilmoitusten tallentaminen ja asiakkaan neuvonta pystytään hoitamaan ilmoituksen tekemisen yhteydessä. Sopimusrekisteröijän asiakaspalvelu on järjestettävä kielilain (423/2003) edellyttämällä tavalla. Sopimusrekisteröijän on neuvottava asiakasta rekisteröinteihin liittyvissä asioissa hallintolain(434/2003) edellyttämällä tavalla. Sopimusrekisteröijän tulee noudattaa liitteessä 5 mainittuja vaatimuksia toimipaikan perustamisesta ja toimipaikan lopettamisesta. Sopimusrekisteröijän toimipaikan tulee täyttää liitteen 5 edellytykset Sopimusrekisteröijän henkilökunta Sopimusrekisteröijällä pitää olla nimetty rekisteröinnin vastuuhenkilö sekä käyttöoikeusvastuuhenkilö.

4 Sopimusrekisteröijä on vastuussa henkilöstönsä luotettavuudesta vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain tarkoittamalla tavalla. Yksittäistä rekisteröijää voidaan pitää luotettavana, jos tämä ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton rekisteröintejä suorittavaksi henkilöksi. Henkilö, jota ei enää voida pitää luotettavana, ei saa toimia rekisteröintitehtävissä. Rekisteröintejä suorittavan ja rekisteröinnistä vastaavan henkilön sopivuuden arvioinnista on säädetty vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 30 :ssä. Trafi tarkistaa Sopimusrekisteröijän uusien rekisteröijien luotettavuuden. Jos henkilöä ei voida pitää edellä mainitulla tavalla luotettavana, Trafi ilmoittaa siitä Sopimusrekisteröijälle. Jos sopimuksen voimassaoloaikana käy ilmi sellainen rekisteröijään liittyvä seikka, joka osoittaa henkilön olevan sopimaton rekisteröintejä suorittavaksi henkilöksi, tulee Sopimusrekisteröijän ilmoittaa siitä Trafille tiedon saatuaan Rekisteröinnin Vastuuhenkilö Rekisteröijät Vastuuhenkilöllä on oltava riittävä asiantuntemus ja perehtyneisyys rekisteröintitoiminnasta. Vastuuhenkilö vastaa muun muassa ohjeistuksen toimittamisesta rekisteröijille, koulutuksen järjestämisestä sekä toiminnan laadun ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu antaa Trafin valvontaa varten pyytämät tiedot. Sopimusrekisteröijän tulee ilmoittaa vastuuhenkilötiedot ja niiden muutokset Trafille. Rekisteröijä voi aloittaa tehtävät heti liitteen 4 mukaisen koulutuksen saatuaan. Tällöin rekisteröijällä tulee olla riittävä asiantuntemus ja perehtyneisyys rekisteröintitoimintaan Käyttöoikeusvastuuhenkilö Sopimusrekisteröijän tulee ilmoittaa Trafille käyttöoikeusvastuuhenkilö, jonka tehtävänä on hakea Sopimusrekisteröijän käyttöoikeudet sekä ilmoittaa niissä tapahtuneista muutoksista. Sopimusrekisteröijä huolehtii käyttäjätunnusten ja salasanojen käytöstä Trafin antamien ohjeiden mukaisesti Lomakehuollon järjestäminen Trafi vastaa rekisteröinnissä käytettävien lomakkeiden tietosisällöstä, ulkoasusta ja painatuskustannuksista. Trafi vastaa myös rekisteröinnissä käytettävistä palautuskuorista ja niiden postimaksuista. Edellä mainittuja lomakkeita ja palautuskuoria saa käyttää vain rekisteröintitoiminnassa. Lomakkeiden tilausmenettelystä erikseen liitteessä Luovutettavien tietojen käyttöoikeus Sopimusrekisteröijällä on oikeus käyttää luovutettuja tietoja laissa säädettyjä vesikulkuneuvoihin liittyviä rekisteröintitehtäviä ja niiden valmisteluja varten Tietoluvan mukaisesti. Tietoja ei saa käyttää lain ja hyvän tavan vastaisesti.

5 Sopimusrekisteröijä ei saa julkaista, jälleenmyydä, tallentaa tai muuten edelleen luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle. Käyttöoikeus ei anna Sopimusrekisteröijälle oikeutta ohjelmistoihin ja menetelmiin eikä yksinoikeutta luovutettaviin tietoihin Käyttöoikeuksien ylläpito Trafi huolehtii siitä, että myönnettävät käyttöoikeudet ovat Sopimusrekisteröijän käyttöoikeushakemuksissa ilmoitettujen käyttöoikeustarpeiden mukaisia. Trafi myös hallinnoi Sopimusrekisteröijän ilmoittamien käyttäjien käyttäjätunnuksia ja tunnussanoja. Trafilla on oikeus poistaa vähintään kaksitoista (12) kuukautta yhtäjaksoisesti käyttämättä ollut käyttäjätunnus ilman ennakkoilmoitusta Tietojärjestelmien tekniset vaatimukset PURKKI-järjestelmän käyttämiseksi tarvittava laitteisto, tietoliikenneyhteydet ja muut tekniset vaatimukset on kuvattu liitteessä 6. Sopimusrekisteröijän on noudatettava toiminnassaan PURKKIjärjestelmän teknisiä vaatimuksia. Trafilla on oikeus yksipuolisesti päivittää liitettä sekä antaa liitteen käsittelemistä asioista sekä muista teknisistä ja toiminnallisista asioista tarkempia Sopimusrekisteröijää sitovia ohjeita. Trafin tulee tiedottaa Sopimusrekisteröijää liitteen 6 muutoksista viimeistään 2 kk ennen uuden liiteversion voimaantuloa. Sopimusrekisteröijä voi huolimatta tämän sopimuksen kohdasta 20 irtisanoa sopimuksen päättymään uuden liiteversion voimaantulopäivään ilmoittamalla tästä kirjallisesti Trafille viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen uuden liiteversion voimaantuloa Toiminta PURKKI-järjestelmän häiriötilanteissa ja järjestelmätuki 7.9. Tietoturva Toiminta PURKKI-järjestelmän häiriötilanteissa ja Trafin antama järjestelmätuki on kuvattu liitteessä 8. Sopimusrekisteröijän on noudatettava toiminnassaan palvelun toimittajalle asetettuja tietoturvallisuusvaatimuksia, liite 7. Liitteessä sopimuskumppanilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa määriteltyä sopimusrekisteröijää Salassapitovelvollisuus Trafi noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia julkisuutta ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Rekisteriin sovelletaan, mitä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) ja tietosuojalaissa säädetään henkilötietojen käsittelystä.

6 Sopimusrekisteröijä huolehtii hallussaan olevien tietojen osalta siitä, että mahdolliset tietosuojaa, salassapitoa ja tietoturvallisuutta (liite 7) koskevat säännökset ja viranomaisten määräykset otetaan huomioon. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään toisiltaan saamansa luottamukselliseksi merkityn tai muutoin liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston luottamuksellisena sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Tämä määräys on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Sopijapuolet vastaavat, että tämä määräys toteutuu kaikkien heidän palveluksessaan olevien osalta. Sopimusrekisteröijä on velvollinen valvomaan Tietoluvassa mainittujen tietojen ja sopimuksen sekä sen liiteasiakirjojen käsittelyä omissa toimipaikoissaan ja ilmoittamaan Trafille mahdollisista väärinkäytöksistä. Sopimuksen tai toimeksiannon päättyessä tai purkautuessa Sopimusrekisteröijän on palautettava tai Trafin suostumuksella hävitettävä Trafin aineisto. Aineistoa ei saa hävittää, mikäli laki tai viranomaisten määräykset vaativat sen säilyttämistä. Edellä tässä kohdassa tarkoitettu luottamuksellisuusvelvoite ei koske tietoa ja materiaalia, joka - oli vastaanottajan tiedossa jo ennen sopimuksen allekirjoittamista - on julkista tai on tullut julkiseksi ilman vastaanottajan tuottamusta - on saatu muualta laillisesti - on kehitetty itsenäisesti vastaanottajan toimesta tai, jos tiedon luovuttaminen perustuu lakiin, tähän sopimukseen tai viranomaispäätöksiin. 8. Rekisteröinnin koulutus 9. Trafin valvontaoikeus Trafi järjestää Sopimusrekisteröijälle koulutusta liitteen 4 mukaisesti. Sopimusrekisteröijä on velvollinen antamaan Trafille valvontaa varten tarvittavia tietoja. Trafilla on oikeus nimittää riippumaton tarkastaja tai tehdä itse tarkastuksia Sopimusrekisteröijän toimipaikoissa ja saada tietoja rekisteröintitoimintaan liittyvistä asiakirjoista. Trafilla on oikeus tarkastaa Sopimusrekisteröijän vakavaraisuus sekä rekisteröintitulojen kirjaamisen oikeellisuus Sopimusrekisteröijän kirjanpidosta. Sopimusrekisteröijän on järjestettävä olosuhteet sellaiseksi, että tarkastus voidaan asianmukaisesti suorittaa. Trafilla on oikeus käyttää virka-apua valvonnan suorittamisessa, jos Sopimusrekisteröijä ei sitä muutoin mahdollista. Trafi valvoo, että aloittamisen edellytyksenä olevat seikat ovat voimassa koko sopimuskauden ajan. Trafi valvoo, että Sopimusrekisteröijä kehittää ja valvoo rekisteröintitoimintaa ja henkilökuntaa. Trafi valvoo, että vastuuhenkilön edellytykset ovat voimassa koko työsuhteen ajan.

7 Yksittäisen rekisteröijän yleisten edellytysten on oltava olemassa koko työsuhteen ajan. Trafi valvoo rekisteröijien tekemiä rekisteröintejä. Mikäli tarkastuksessa on ilmennyt seikkoja, joiden johdosta Sopimusrekisteröijän voidaan osoittaa laiminlyöneen tai rikkoneen sille tässä sopimuksessa tai tietoluvassa asetettuja velvoitteita ja ehtoja, vastaa Sopimusrekisteröijä tarkastuksesta Trafille aiheutuvista kustannuksista, kuten tarkastajalle maksettavasta palkkiosta. Muussa tapauksessa Trafi vastaa tarkastuksesta aiheutuneista kuluista. 10. Rekisteröintitoiminnasta perittävät maksut ja palvelukorvaukset 11. Maksuehdot 12. Vahingonkorvaus 13. Alihankinta Sopimusrekisteröijä saa rekisteröintitoiminnan hoitamisesta Trafilta palveluhinnaston (liite 2) mukaisen palvelukorvauksen. Sopimusrekisteröijän tulee periä asiakkaalta palveluhinnaston mukainen maksu. Sopimusrekisteröijä ei saa periä asiakkaalta muita maksuja (esim. käsittelymaksuja). Sopimusrekisteröijän suoritteet on eritelty palveluhinnastossa. Jos jonkun suoritteen tai suoritteiden sisältöön tulee sopimuskauden aikana oleellinen kustannuksia lisäävä muutos säädösten taikka ohjeiden perusteella, niin kyseisen suoritteen hinnoittelu neuvotellaan erikseen. Palvelukorvausneuvottelujen tuloksena syntyy uusi palveluhinnasto. Palveluhinnaston muutoksista tiedotetaan Sopimusrekisteröijää. Uusi palveluhinnasto korvaa voimaantulopäivästään edellisen palveluhinnaston. Maksuehdoista on sovittu liitteessä 3. Kumpikin sopijapuoli vastaa vahingonkorvauslain mukaisista toteennäytetyistä vahingoista, jotka aiheutuvat sopijapuolen virheestä taikka laiminlyönnistä sopimuksen mukaisessa toiminnassa kolmannelle taholle. Sopijapuolten toisilleen aiheuttamista vahingoista osapuolet vastaavat vahingonkorvauslain mukaan. Sopijapuolet eivät vastaa toisilleen aiheuttamistaan välillisistä tai muista vaikeasti ennakoitavista vahingoista. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tilanteita, joissa sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella eikä tilanteita, joissa vahinko on aiheutunut kohdan 7.7 (Salassapitovelvollisuus) mukaisten velvoitteiden rikkomisesta. Sopimusrekisteröijä ei saa käyttää alihankkijoita tähän sopimukseen liittyvän rekisteröintitoiminnan järjestämisessä.

8 14. Sopimuksen muuttaminen TRAFI/ / /2018 Sopijapuolet voivat pätevästi tehdä muutoksia tähän sopimukseen ainoastaan yhteisellä kirjallisella, molemminpuolisesti asianmukaisesti allekirjoitetulla ja päivätyllä asiakirjalla, joka otetaan tämän sopimuksen liitteeksi. Sopimusrekisteröijällä ei ole oikeutta veloittaa Trafia neuvotteluista tai muusta ajankäytöstä, jotka johtuvat tämän sopimuksen muutosehdotusten käsittelystä. Edellä sanotun estämättä Trafilla on kuitenkin oikeus yksipuolisesti tiedottamalla muuttaa muita kuin sopimuksen liitteitä 1 (rekisteröintipalvelut), 2 (palveluhinnasto) ja 3 (Maksuehdot). 15. Sopimuksen siirtäminen Trafilla on oikeus vapaasti siirtää sopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle valtiohallintoon kuuluvalle yksikölle, mikäli valtion tehtävien hoito tai uudelleenjärjestelyt sitä edellyttävät. Muunlainen sopimuksen siirto on sallittu vain kummankin sopijapuolen allekirjoittamalla siirtosopimuksella. Sopimusrekisteröijällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle. 16. Toiminnan siirto sopimuksen päättyessä tai yritysmuodon muutostapauksissa Sopimuksen päätyttyä Sopimusrekisteröijällä ei ole oikeutta käsitellä vesikulkuneuvorekisterin tietoja. Kun sopimussuhde päättyy irtisanomisen taikka purkamisen perusteella, on Sopimusrekisteröijä velvollinen luovuttamaan kaikki toimintaan perustuvat tiedot ja asiakirjat Trafille. Trafilla on sopimuksen päättyessä oikeus siirtää toiminta toisen Sopimusrekisteröijän suoritettavaksi. Sopimusrekisteröijän kanssa tehty sopimus päättyy, jos Sopimusrekisteröijän yritysmuoto muuttuu. Trafi voi erikseen Sopimusrekisteröijän kanssa sovittaessa päättää, että Sopimusrekisteröijälle kuuluvat sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisinaan siirtyvät uudelle yritysmuodolle. 17. Sopimuksen purkaminen Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttäminen todetun ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli kolme (3) kuukautta. Sopijapuoli voi aina purkaa sopimuksen edellä mainitusta määräajasta riippumatta, mikäli viivästymisellä on sille oleellinen merkitys ja toinen sopijapuoli sen tiesi. Mikäli sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan eikä toisen sopijapuolen kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ryhdy kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa noudattamaan sopimusta, on loukatulla sopijapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

9 Jos sopijapuoli rikkoo tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti tätä sopimusta, loukattu sopijapuoli voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi. Jos sopijapuoli asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin taikka sille on vahvistettu akordi, velkajärjestely- tai yrityssaneerausohjelma, on Trafilla oikeus purkaa sopimuksen päättymään välittömästi. Jos sopijapuoli tulee kykenemättömäksi hoitamaan tämän sopimuksen mukaista toimintaa, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. 18. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta ja sen liitteitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tuloksiin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeuteen. Jos kuitenkin asia on käsiteltävä hallintoriitana, asia käsitellään toimivaltaisessa hallinto-oikeudessa Suomessa. Toimivaltainen oikeuspaikka ratkaistaan tällöin hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaan. 19. Sopimuksen soveltamisjärjestys Tämän sopimuksen osia ovat seuraavat, alla yksilöidyt numeroidut liitteet, joita mahdollisen sisällöllisen ristiriidan osalta sovelletaan niin, että tämän pääsopimuksen teksti syrjäyttää kaikki liitteet ja liitteitä sovelletaan keskenään numerojärjestyksessä siten, että pienempinumeroinen liite syrjäyttää suurempinumeroisen liitteen: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Rekisteröintipalvelut Palveluhinnasto Maksuehdot Koulutuksen, ohjeistuksen ja lomakehuollon järjestäminen Toimipaikat PURKKI-vaatimukset Palvelun toimittajalle asetettavat tietoturvavaatimukset Trafin järjestelmien järjestelmätuki ja häiriönhallinta Trafin järjestelmätuen kautta Käyttäjätunnusten hallinnointi 20. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Sopimus tulee voimaan molempien sopijapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuitenkin siten, että voimassaolo päättyy ilman irtisanomista Sopimusrekisteröijälle rekisteröintitehtäviä varten myönnetyn Tietoluvan voimassaolon päättyessä. Sopimuksen irtisanomisaika on 4 kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden

10 viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä / 2018 Liikenteen turvallisuusvirasto yksikönpäällikkö asiantuntija Sopimusrekisteröijän allekirjoitukset Paikka ja aika Yrityksen nimi allekirjoitus ja nimenselvennys allekirjoitus ja nimenselvennys

Sopimus vesikulkuneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus vesikulkuneuvojen ennakkoilmoittamisesta Sopimus vesikulkuneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Salassapitosopimus 2018

Salassapitosopimus 2018 Salassapitosopimus 2018 Salassapitosopimus 2018 1 / 4 1. Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Alla mainitut sopijapuolet ovat tehneet salassapitoa koskevan sopimuksen tässä sopimuksessa sovituin ehdoin. 2.

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU

HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU 23.3.2018 1 / 5 HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) (jäljempänä Tilaaja ) PL33, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus: 0244685-8

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely 1 WestStar Oy 24.5.2018 2223699-7 Aleksanterinkatu 17 B 15110 Lahti Liite Henkilötietojen käsittely 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet 2. Tausta ja tarkoitus 3. Määritelmät 4. Käsittelyn kohde ja tarkoitus

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö - Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö - Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö - Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja virallinen nimi ja henkilötunnus (myös taiteilijanimi, jos käytät sitä), myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä:

TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen (Sopimus) on tehty seuraavien osapuolten välillä: TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä: (1) Ranuan kunta (y-tunnus 0191974-8), Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua ("Tilaaja"); ja (2) [ ] (y-tunnus [ ]), [LISÄÄ

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät

2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät 1 LOMAKE: YHTEISPALVELUSOPIMUS 9.2.2007; LUONNOS 1. Sopimusosapuolet 1.1. Toimeksisaaja(t) 1.2. Toimeksiantajat 1 2 3 4 5 6 2. Yhteispalveluntehtävät 2.1 Yhteispalveluna tarjottavat avustavat asiakaspalvelutehtävät

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä

Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä Sopimus 1 (6) Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä 1. Sopijapuolet Auran kunta Kaarinan kaupunki Kemiönsaaren kunta Kosken Tl kunta 0132103-3 0133226-9 0133833-7 0213007-9

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö

Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö 2 1. Sopimuksen osapuolet Tämä sertifikaattitilisopimus ( Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: Järjestelmän Ylläpitäjä

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 7 1 (6) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa PISA 2021 -palvelusopimusta (Dnro ), jäljempänä

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS Puitesopimus 1 (8) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS Puitesopimus 2 (8) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

PUITESOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEEN KILPAILUTUSMATERIAALIEN KÄÄNNÖSPALVELUN HANKINNASTA

PUITESOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEEN KILPAILUTUSMATERIAALIEN KÄÄNNÖSPALVELUN HANKINNASTA SOPIMUSLUONNOS 1 (8) PUITESOPIMUS LÄHIJUNALIIKENTEEN KILPAILUTUSMATERIAALIEN KÄÄNNÖSPALVELUN HANKINNASTA 1 Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS RAKENNUSTEN MYYNTIÄ KOSKEVASTA KOKONAISUUDESTA

SOPIMUS RAKENNUSTEN MYYNTIÄ KOSKEVASTA KOKONAISUUDESTA Liite 7 Sopimusmalli kokonaisuudesta 1 SOPIMUS RAKENNUSTEN MYYNTIÄ KOSKEVASTA KOKONAISUUDESTA 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Myyjä: Luumäen kunta (jäljempänä myös Myyjä ) Y-tunnus: Osoite: Myyjän yhteyshenkilö

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 1 (7) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 2 (7) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 7 (1/5) Kaupunginvaltuusto liite nro 8 (1/5)

Kaupunginhallitus liite nro 7 (1/5) Kaupunginvaltuusto liite nro 8 (1/5) Kaupunginhallitus 3.12.2018 liite nro 7 (1/5) Kaupunginvaltuusto 10.12.2018 liite nro 8 (1/5) SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Luonnos 2. Aleksi Heikkilä, 1 Sopimuksen

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Laki. verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta

Laki. verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain

Lisätiedot

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen.

1.3. Tämä liite sekä henkilötietojen käsittelyn kuvaus -liite korvaavat aiemman sopimukseen liitetyn Tietosuojaliitteen. LiiteSopimusliite JAR1825129 Henkilötietojen käsittelyn ehdot 29.11.201822.10.2018 1 (5) JARDno-2017-1652 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa Sopimusta työterveyshuollon

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVITOIMITTAJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVITOIMITTAJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVITOIMITTAJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (5) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservitoimittaja) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus

Lisätiedot

3.1. DialOk käsittelee Käsiteltäviä tietoja sopimuksen ja Asiakkaalta saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

3.1. DialOk käsittelee Käsiteltäviä tietoja sopimuksen ja Asiakkaalta saatujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. DialOk:n palveluita koskeva henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittely 1. Määritelmät Näissä henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittelyä koskevissa ehdoissa ( Ehdot ) käytetyillä termeillä

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

IT2018 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU)

IT2018 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) IT2018 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietoverkon välityksellä toimitettaviin ohjelmistopalveluihin.

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite:

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus 0164690-3), osoite: Otto Mannisentie 2 1.2 51200 Kangasniemi ( Tilaaja ) Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: ja 1.3 Kuntien Tiera Oy

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYSOPIMUS

KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYSOPIMUS 1 KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Sopijapuoli 1 Sopijapuoli 2 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (jäljempänä LSJH) Kuormakatu

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 20XX-S-XXX/0 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 20XX-S-XXX/0 ASIAKAS OY FINGRID OYJ UUSI SOPIMUSLUONNOSMALLI 1.12.2017 LIITTYMISSOPIMUS NRO 20XX-S-XXX/0 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(6) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 LIITTYMISPISTEISTÄ

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus:

YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ. Palveluntuottaja (jäljempänä palveluntuottaja Nimi: Osoite: y-tunnus: Sivu 1 / 7 YHTEISTYÖSOPIMUS NUORISOLAIN MUKAISEN ETSIVÄN NUORISOTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin opetusvirasto (jäljempänä opetusvirasto) Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Tämä Sopimus koskee tämän sopimuksen ja sopimusasiakirjojen 2-6 mukaista tilintarkastuspalvelua

Tämä Sopimus koskee tämän sopimuksen ja sopimusasiakirjojen 2-6 mukaista tilintarkastuspalvelua 1 Liite 1 Sopimus Sopijapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ kunnanvaltuusto Toimittaja: Tässä sopimuksessa termillä tilaaja tarkoitetaan Kirkkonummen kuntaa ja termillä toimittaja xx:tä. Termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä

Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä Sopimus 1 (6) Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä 1. Sopijapuolet Auran kunta Kaarinan kaupunki Kemiönsaaren kunta Kosken Tl kunta 0132103-3 0133226-9 0133833-7 0213007-9

Lisätiedot

IT-palvelusopimus 2018

IT-palvelusopimus 2018 IT-palvelusopimus 2018 IT-palvelusopimus 2018 1 / 6 1. Sopijapuolia koskevat tiedot ja yhteyshenkilöt Toimittaja Toimittajan nimi: Plus Verkot Oy Y-tunnus: 1014171-2 Alv.rek Toimittajan osoite: Kotkankallionkatu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

2. EDUCLOUD -ALLIANSSIN TAUSTA JA TARKOITUS

2. EDUCLOUD -ALLIANSSIN TAUSTA JA TARKOITUS 1 (5) EDUCLOUD ALLIANCE LIITTYMISSOPIMUS EDUCLOUD ALLIANSSIIN VUODELLE [lisää vuosi] [pvm xx.xx.xxxx] 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET [Yrityksen nimi], y-tunnus [lisää y-tunnus], jäljempänä ( Jäsen ) ja Suomen

Lisätiedot